Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.
Ukulalela Izwi LikaNkulunkulu Ukuqonda UKristu
Umbuzo 1: Siyakholwa ukuthi ukubuya kweNkosi kuzosho ukuthi amakholwa avuselwa embusweni wezulu ngqo, ngokuba kubhaliwe eBhayibhelini: “Thina esisaphila nabasasele sizohlwitha kanye nabo emafwini, ukuhlangabeza iNkosi emoyeni: sizoba neNkosi kuze kube phakade” (Thesalonika 4:17). Niyafakaza ukuthi iNkosi uJesu isibuyile, manje kungani sisesemhlabeni singakahlwithwa? INkosi uJesu yathi izobuya, futhi iyiphi indlela eyobuya ngayo? Izono zethu zaxolelwa ngemva kokukholwa eNkosini, kodwa kungani sisona kaningi? Ekugcineni singakubalekela kanjani ngokuphelele ukuboshwa yisono? Abanye abantu bathi: Lapho iNkosi uJesu ithi esiphambanweni, “Kufeziwe,” ngabe lokho kwakungabonisi ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu wokusindisa wase uphelile? Ngakho kungani uNkulunkulu edinga ukwenza umsebenzi wokwahlulela eqala endlini kaNkulunkulu lapho ebuya ezinsukwini zokugcina? Umbuzo 2: Niyafakaza nithi uNkulunkulu wehle waba yinyama waba yiNdodana yomuntu ukuzokwenza umsebenzi wokwahlulela ezinsukwini zokugcina, kodwa abefundisi bezenkolo abaningi nabaholi bayavuma ukuthi iNkosi izobuya yehla ngamafu, lokhu bakusekela ngaleli vesi leBhayibheli: “UJesu lo, osuswe kini enyuselwa ezulwini, uyakuza kanjalo, njengalokho nimbonile eya ezulwini" (Izenzo 1:11). “Bhekani, uyeza ngamafu, futhi onke amehlo azokumbona” (IsAmbulo 1:7). Futhi, abefundisi bezenkolo nabaholi bayasitshela ukuthi noma iyiphi iNkosi uJesu engezi ngamafu ingamanga futhi kumele iyekwe. Ngakho asisazi noma lo mbono uyavumelana neBhayibheli; kulungile ukuthi lokhu sikuthathe njengeqiniso noma cha?