I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.
I、Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)
Izwi Livela Lisenyameni Izwi Livela Lisenyameni

Lokhu kwabe kuyisikhathi sokuqala ngqa selokhu kwadalwa indalo ukuba uNkulunkulu akhulume nomuntu. Lawa mazwi kwakungamazwi okuqala akhulunywa nguNkulunkulu ngenkathi ephakathi kwabo ukuba bawezwe, wabahola, wabehlulela, wakhuluma nabo kusuka enhliziyweni ngakho-ke, futhi, kwakungamazwi okuqala lapho uNkulunkulu avumela abantu ukuba bazi izinyathelo zakhe, indawo ayehlala kuyo, isimo sikaNkulunkulu, lokho uNkulunkulu anakho nayikona, imicabango kaNkulunkulu, kanye nendlela akhathala ngayo ngomuntu. Kungashiwo nje ukuthi lawa kwakungamazwi okuqala akhulunywa nguNkulunkulu kubantu kusukela ezulwini lesithathu selokhu kwadalwa indalo, kanye nesikhathi sokuqala lapho uNkulunkulu asebenzisa umumo wakhe ukuba azibonakalise aphinde azwakalise izwi lakhe kubantu ngamazwi.

Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe) Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, uzwakalisa amazwi Akhe okwahlulela nokuhlanza abantu kanye nokuholela abantu enkathini entsha, Inkathi yoMbuso. Bonke labo abazithoba ngaphansi kombuso Wakhe bajabulela iqiniso eliphakeme futhi bamukela izibusiso ezinkulu. Ngokuqinisekile bazophila ekukhanyeni, futhi bazothola iqiniso, indlela, nokuphila.

Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Le ncwadi ikhombisa ingqikithi yomuntu nesimo sanamuhla somuntu, ibeka ngokusobala okufanele abantu basebenzele ukukuthola, bese ixazulula izinkinga eziphathelene nemvelo yesintu.

Amazwi kaNkulunkulu Avelele ngeVangeli Lombuso  (Okukhethwayo) Amazwi Avelele kaNkulunkulu USomandla ngeVangeli Lombuso (Okukhethwayo)

Iziqephu ezithathwe emazwini amakhulu kaNkulunkulu uSomandla zifakwe kule ncwadi ukuze zethule ubufakazi kubo bonke labo abethemba baphinde bathandazele ukuvela kukaNkulunkulu wokubuya koMsindisi phezu kwamafu amhlophe kudala, nokwethula ubufakazi bokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla eNkathini yoMbuso. Lokhu kuholela abantu ekuboneni ukuthi uNkulunkulu uSomandla neNkosi uJesu banguNkulunkulu oyedwa – uyiWundlu elibikezelwe eNcwadini yeSambulo eselivule incwadi nezimpawu eziyisikhombisa.

Ofakazi BakaKristu Wezinsuku Zokugcina Ofakazi BakaKristu Wezinsuku Zokugcina

UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, uzwakalise amaqiniso ahlukahlukene, wambula wonke amaqiniso nezimfihlakalo eziseBhayibhelini, wavezela isintu indaba yangaphakathi yezigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu, imfihlakalo kaNkulunkulu eba yinyama nomsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ezinsukwini zokugcina njll. Lokhu kufakazela ukuthi uNkulunkulu uSomandla ungukubuya kweNkosi uJesu nokuthi ungukubonakala kukaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina.

Imibuzo Eyikhulu Nezimpendulo Ukuhlola Indlela Yeqiniso Imibuzo Eyikhulu Nezimpendulo Ukuhlola Indlela Yeqiniso

Amazwi kaNkulunkulu uSomandla – uKristu wezinsuku zokugcina nokubuya kukaJesu – ethula ubufakazi ngokuvela nangomsebenzi kaNkulunkulu bese embula izimfihlakalo zohlelo lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha lokusindisa kwaKhe isintu. Kule ncwadi, kukhethwe iziqephu emaqinisweni ashiwo nguKristu wezinsuku zokugcina, ukuze kuxazululwe imibuzo ngomsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina zabantu bazo zonke izinkolo nalabo abomele futhi befuna indlela eyiqiniso, ivumela abantu ukuthi babone ukuthi amazwi aKhe ayiqiniso, indlela, nokuphila.

Izimvu ZikaNkulunkulu Zizwa Izwi LikaNkulunkulu (Okubalulekile Kwamakholwa Amasha) Izimvu ZikaNkulunkulu Zizwa Izwi LikaNkulunkulu (Okubalulekile Kwamakholwa Amasha)

Okuqoqelwe kule ncwadi ngamaqiniso akhanyisayo ezigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu, amagama Akhe, imfihlakalo yokuba sesimweni somuntu Kwakhe, nendlela yokwahlukanisa phakathi kwezindlela zangempela nezindlela ezingamanga, ukuze afundwe futhi kuhlonywe ngawo yilabo abasanda kwamukela umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina, nokuba babeke izisekelo ngokushesha ngokungenzeka phezu kwamaqiniso akhanyisayo omsebenzi kaNkulunkulu.

Ukulalela Izwi LikaNkulunkulu Ukuqonda UKristu
Angasindiswa yini umuntu uma eqongelela kuphela izenzo ezinhle ngaphandle kokwenza okubi kodwa angakholwa kuNkulunkulu? Sikholwa ukuthi igazi eliyigugu leNkosi selivele lisihlanzile futhi sesingcwelisiwe futhi asiseyibo abesono, ngakho akusekho sidingo sokuthi sithole umsebenzi wokuhlanzwa. Kungani ukusho okunje kungalungile? Laba khona kanjani iBhayibheli? Liyinhloboni yencwadi iBhayibheli? Uyokwenza muphi umsebenzi uJesu uma eza futhi? Umbuzo 1: Siyakholwa ukuthi ukubuya kweNkosi kuzosho ukuthi amakholwa avuselwa embusweni wezulu ngqo, ngokuba kubhaliwe eBhayibhelini: “Thina esisaphila nabasasele sizohlwitha kanye nabo emafwini, ukuhlangabeza iNkosi emoyeni: sizoba neNkosi kuze kube phakade." (Thesalonika 4:17). Niyafakaza ukuthi iNkosi uJesu isibuyile, manje kungani sisesemhlabeni singakahlwithwa? Umbuzo 2: Niyafakaza nithi uNkulunkulu wehle waba yinyama waba yiNdodana yomuntu ukuzokwenza umsebenzi wokwahlulela ezinsukwini zokugcina, kodwa abefundisi bezenkolo abaningi nabaholi bayavuma ukuthi iNkosi izobuya yehla ngamafu, lokhu bakusekela ngaleli vesi leBhayibheli: “UJesu lo, osuswe kini enyuselwa ezulwini, uyakuza kanjalo, njengalokho nimbonile eya ezulwini" (Izenzo 1:11). “Bhekani, uyeza ngamafu, futhi onke amehlo azokumbona” (IsAmbulo 1:7). Futhi, abefundisi bezenkolo nabaholi bayasitshela ukuthi noma iyiphi iNkosi uJesu engezi ngamafu ingamanga futhi kumele iyekwe. Ngakho asisazi noma lo mbono uyavumelana neBhayibheli; kulungile ukuthi lokhu sikuthathe njengeqiniso noma cha?