I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.
I、Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina
Izwi Livela Lisenyameni Izwi Livela Lisenyameni

Lokhu kwabe kuyisikhathi sokuqala ngqa selokhu kwadalwa indalo ukuba uNkulunkulu akhulume nomuntu. Lawa mazwi kwakungamazwi okuqala akhulunywa nguNkulunkulu ngenkathi ephakathi kwabo ukuba bawezwe, wabahola, wabehlulela, wakhuluma nabo kusuka enhliziyweni ngakho-ke, futhi, kwakungamazwi okuqala lapho uNkulunkulu avumela abantu ukuba bazi izinyathelo zakhe, indawo ayehlala kuyo, isimo sikaNkulunkulu, lokho uNkulunkulu anakho nayikona, imicabango kaNkulunkulu, kanye nendlela akhathala ngayo ngomuntu. Kungashiwo nje ukuthi lawa kwakungamazwi okuqala akhulunywa nguNkulunkulu kubantu kusukela ezulwini lesithathu selokhu kwadalwa indalo, kanye nesikhathi sokuqala lapho uNkulunkulu asebenzisa umumo wakhe ukuba azibonakalise aphinde azwakalise izwi lakhe kubantu ngamazwi.

Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe) Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, uzwakalisa amazwi Akhe okwahlulela nokuhlanza abantu kanye nokuholela abantu enkathini entsha, Inkathi yoMbuso. Bonke labo abazithoba ngaphansi kombuso Wakhe bajabulela iqiniso eliphakeme futhi bamukela izibusiso ezinkulu. Ngokuqinisekile bazophila ekukhanyeni, futhi bazothola iqiniso, indlela, nokuphila.

Amazwi Avelele Avela kuKristu Wezinsuku Zokugcina Amazwi Avelele Avela KuNkulunkulu USomandla, UKristu Wezinsuku Zokugcina

Okuvelele okukhethwe emazwini akhulunywa uNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, kuqoqelwe kule ncwadi. La mazwi ayisiqondiso kulabo abalangazelela ukubonakala kukaNkulunkulu kuye kufike ekufuneni izinyathelo Zakhe. Angakuholela ekuthini uthole ukungena embusweni wezulu.

Ubufakazi NgoKristu Wezinsuku Zokugcina Ubufakazi NgoKristu Wezinsuku Zokugcina

UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, uzwakalise amaqiniso ahlukahlukene, wambula wonke amaqiniso nezimfihlakalo eziseBhayibhelini, wavezela isintu indaba yangaphakathi yezigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu, imfihlakalo kaNkulunkulu eba yinyama nomsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ezinsukwini zokugcina njll. Lokhu kufakazela ukuthi uNkulunkulu uSomandla ungukubuya kweNkosi uJesu nokuthi ungukubonakala kukaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina.

Amazwi kaNkulunkulu Avelele ngeVangeli Lombuso  (Okukhethwayo) Amazwi Avelele kaNkulunkulu USomandla ngeVangeli Lombuso (Okukhethwayo)

Iziqephu ezithathwe emazwini amakhulu kaNkulunkulu uSomandla zifakwe kule ncwadi ukuze zethule ubufakazi kubo bonke labo abethemba baphinde bathandazele ukuvela kukaNkulunkulu wokubuya koMsindisi phezu kwamafu amhlophe kudala, nokwethula ubufakazi bokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla eNkathini yoMbuso. Lokhu kuholela abantu ekuboneni ukuthi uNkulunkulu uSomandla neNkosi uJesu banguNkulunkulu oyedwa – uyiWundlu elibikezelwe eNcwadini yeSambulo eselivule incwadi nezimpawu eziyisikhombisa.

Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Uma sicula amaculo amasha okudumisa uNkulunkulu, siyakwazi ukuzizwela ukuthi siyiqembu labantu abalandela iWundlu bese sicula amaculo aphrofethwa eNcwadini yeSambulo. Sizizwela ngokwangempela ukuthi sibusisekile kakhulu ukuba siphakanyiselwe esihlalweni sikaNkulunkulu sase sihambela idili lomshado weWundlu.

Ukulalela Izwi LikaNkulunkulu Ukuqonda UKristu