Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.
I、Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina
Izwi Livela Lisenyameni Izwi Livela Lisenyameni

Lokhu kwabe kuyisikhathi sokuqala ngqa selokhu kwadalwa indalo ukuba uNkulunkulu akhulume naso sonke isintu. La mazwi kwakungamazwi okuqala akhulunywa nguNkulunkulu phakathi kwesintu adalula kuwo abantu, wabahola, wabehlulela, futhi wakhuluma nabo kusuka enhliziyweni ngakho-ke, futhi, kwakungamazwi okuqala lapho uNkulunkulu avumela abantu ukuba bazi izinyathelo Zakhe, indawo ayehlala kuyo, isimo sikaNkulunkulu, lokho uNkulunkulu anakho nayikho, imicabango kaNkulunkulu, kanye nendlela akhathala ngayo ngesintu. Kungashiwo nje ukuthi lawa kwakungamazwi okuqala akhulunywa nguNkulunkulu esintwini kusukela ezulwini lesithathu selokhu kwadalwa indalo, kanye nesikhathi sokuqala lapho uNkulunkulu asebenzisa umumo wakhe wemvelo ukuba abonakale aphinde azwakalise izwi lenhliziyo yakhe esintwini phakathi kwamazwi.

Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe) Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, uzwakalisa amazwi ukwahlulela nokuhlanza abantu, bese ebahola ukuze bangene enkathini entsha—iNkathi yoMbuso. Bonke labo abazithoba ngaphansi kombuso kaKristu bazojabulela iqiniso eliphakeme futhi bamukele izibusiso ezinkulu. Ngokuqinisekile bazophila ekukhanyeni, futhi bazothola iqiniso, indlela, nokuphila.

Ukuvulwa Komqulu YiWundlu Ukuvulwa Komqulu YiWundlu

UKristu wezinsuku zokugcina, uNkulunkulu uSomandla, usekhulume amazwi, enika ubufakazi bokuthi Umsindisi wabuya kudala phezu “kwefu elimhlophe” futhi usenze umsebenzi wokwahlulela eqala ngendlu kaNkulunkulu ukuze ahlulele, ahlanze, futhi asindise isintu. UNkulunkulu uSomandla iWundlu elaprofethwa yiNcwadi yesAmbulo evula umqulu kanye nezimpawu eziyisikhombisa.

Ukwahlulela Kuqala Endlini KaNkulunkulu Ukwahlulela Kuqala Endlini KaNkulunkulu

UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, ukhulume amazwi ukuze ahlulele, ahlanze futhi asindise abantu, futhi wenze umsebenzi wokwahlulela eqala ngendlu kaNkulunkulu. UNkulunkulu uSomandla uvele eMpumalanga yomhlaba ngokulunga, ubukhosi, ulaka, kanye nokusola, futhi uzembule ezihlweleni eziningi zabantu! Lokhu kugcwalisa lokho okubhalwe eBhayibhelini: “Isikhathi sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu sesifikile.”

Amazwi Avelele Avela kuKristu Wezinsuku Zokugcina Amazwi Avelele Avela KuNkulunkulu USomandla, UKristu Wezinsuku Zokugcina

Okuvelele okukhethwe emazwini akhulunywa uNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, kuqoqelwe kule ncwadi. La mazwi ayisiqondiso kulabo abalangazelela ukubonakala kukaNkulunkulu ukuze bafune izinyathelo Zakhe. Angakuholela ekuthini uthole ukungena embusweni wezulu.

Amazwi Avelele kaNkulunkulu USomandla ngeVangeli Lombuso (Okukhethwayo) Amazwi Avelele kaNkulunkulu USomandla ngeVangeli Lombuso (Okukhethwayo)

Iziqephu ezithathwe emazwini amakhulu kaNkulunkulu uSomandla zifakwe kule ncwadi ukuze zethule ubufakazi kubo bonke labo abethemba baphinde bathandazele ukuvela kukaNkulunkulu wokubuya koMsindisi phezu kwamafu amhlophe kudala, nokwethula ubufakazi bokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla eNkathini yoMbuso. Lokhu kuholela abantu ekuboneni ukuthi uNkulunkulu uSomandla neNkosi uJesu banguNkulunkulu oyedwa – uyiWundlu elibikezelwe eNcwadini yeSambulo eselivule incwadi nezimpawu eziyisikhombisa.

Ukulalela Izwi LikaNkulunkulu Ukuqonda UKristu