Ukwethembisa Ukuphila Kwami Ekuzinikeleni

March 09, 2018

UZhou Xuan Esifundazweni SaseShandong

Ngo-Aphreli 3, 2003, ngahamba nodadewethu ngayovakashela ikholwa elisha. Leli kholwa elisha lalingaqinisekile ngomsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina futhi lagcina ngokusimpimpa. Ngenxa yalokho, kwafika amaphoyisa amane amabi ayengagqokile inyufomu futhi aphoqa ngonya ababili bethu ukuba bangene emotweni yawo ase esithatha asiyisa esiteshini samaphoyisa. Endleleni, inhliziyo yami yayinokwesaba okukhulu, ngoba kimi kwakune-pager, uhlu olungaphelele lwamagama amalungu ebandla lethu, kanye nencwajana yokubhala. Ngangesaba ukuthi amaphoyisa amabi azozithola lezi zinto futhi ngangesaba kakhulu ukuthi abafowethu nodadewethu bazoshayela i-pager yami, ngakho ngathandaza njalo kuNkulunkulu enhliziyweni yami: “Nkulunkulu, kufanele ngenze njani? Ngicela unginike indlela yokuphuma futhi ungavumeli lezi zinto ukuba ziwele ezandleni zamaphoyisa amabi.” Ngemva kwalokhu, ngathatha izinto ezisesikhwameni sami ngase ngesinyelela ngazifaka okhalweni lwami ngase ngithi ngiphethwe yisisu sami futhi kufanele ngiye endlini yangasese. Amaphoyisa amabi angisongela athi: “Ugcwele ukukhohlakala!” Ngenxa yokucela ngokuphindaphindiwe, banginika isikhulu sephoyisa lesifazane ukuba singibheke njengoba ngiya endlini encane. Lapho ngikhumula ibhande, i-pager yawa futhi ngayithatha kalula ngase ngiyiphonsa epayipini lendle. Ngenxa yokuthi ngangesaba ngaleso sikhathi ukuthi isikhulu sesifazane kungenzeka sithole isikhwama esasisokhalweni lwami, angizange sona ngisilahle epayipini, kodwa kunalokho ngasifaka emgqonyeni wezibi; ngacabanga ukuthi ngizosebenzisa futhi indlu yangasese ebusuku bese ngaleso sikhathi ngisilahla endlini yangasese. Kodwa, angiphindelanga endlini yangasese. Kwenzeka ukuthi amaphoyisa amabi asithole isikhwama engangisifake emgqonyeni wezibi.

Amaphoyisa amabi avalela udadewethu kanye nami egunjini futhi asikhumulisa zonke izimpahla zethu ukuze asiphenye. Aze asiphenya ngisho nasezinweleni zethu ukuze abone ukuthi akukho yini esasikufihlile lapho. Ngemva kokusiphenya, asibopha ngozankosi ezandleni ase esivalela egunjini. Lapho kuhlwa, amaphoyisa amabi asehlukanisa ukuze asiphenye kakhulu ngemibuzo; angibuza: “Usuka kuphi? Ungubani igama lakho? Ufike nini lapha? Wenzani lapha? Uhlala kuphi? Yini oyikholwayo? Ubani igama lomuntu okanye nawe?” Ngenxa yokuthi ayenganelisekile ngezimpendulo zami, amaphoyisa amabi ngokufutheka athi: “Sibonisa umusa kulabo abavumayo kanye nokuqina kulabo abenqabayo. Uma ungasitsheli iqiniso, uzozisola wena! Khuluma! Ubani oniphethe? Yini oyenzayo? Khuluma ukuze sikuphathe ngomusa.” Lapho ngibona indlela ababebukeka bethukuthele kabi ngayo, ngenza isinqumo buthule: Ngokuqinisekile ngeke ngibe uJuda, ngeke ngithengise ngabafowethu nodadewethu futhi ngeke ngithengise ngezithakazelo zomndeni kaNkulunkulu. Lapho ebona ukuthi ngeke athole lutho kimi, acasuka futhi aqala ukungishaya nokungikhahlela ngonya ethi: “Ngenxa yokuthi awusho lutho, sizokufundisa isifundo ngokuthi sikuphanyeke kabuhlungu kakhulu!” Khona-ke ngokushesha kwaba nokunye ukushaywa ngezibhakela nokukhahlelwa okukhulu. Kamuva, elinye lawo langiyalela ukuba ngihlale phansi, lase libopha ngozankosi izandla zami futhi lazisonta ngokuqine kakhulu zaya ngemva kwami. Lase libeka isihlalo ngemva kwami futhi lasebenzisa intambo ukubopha izandla zami ngemva kwesihlalo. Lasebenzisa izandla zalo futhi lafaka onke amandla alo, licindezela phansi izingalo zami. Masinyane, izingalo zami zaba sengathi zizophuka; kwaba buhlungu kakhulu kangangokuthi ngakhala kakhulu. Ayephindaphinda enza lokho ezingalweni zami ngokungayeki engihlukumeza amahora amaningi. Kamuva, ngakhathala ngadlikiza kusukela ekhanda kuye ezinzwaneni. Lapho ebona lokhu, athi: “Ungenzi sengathi uyahlanya, sike sakubona lokhu izikhathi eziningi ngaphambili. Ucabanga ukuthi wesabisa obani? Ingabe ucabanga ukuthi ukwenza lokhu kuzokwenza sikuyeke?” Abona ukuthi yilokhu ngidlikiza futhi elinye iphoyisa elibi lathi: “Hamba uye endlini encane futhi ufake indle emlonyeni wakhe, ubone ukuthi uyayidla yini noma cha.” Esebenzisa induku ukuthatha indle abe eseyihlikihla emlonyeni wami futhi angenza ukuba ngiyidle; ngangisalokhu ngikhihliza amagwebu emlonyeni futhi ebona ukuthi yilokhu ngidlikiza, ngakho angehlisa esihlalweni. Umzimba wami wonke wawusezinhlungwini ezingabekezeleleki njengokungathi nginamajaqamba kusukela ekhanda kuye ezinzwaneni ngase ngikhala ngobuhlungu njengoba ngangilele phansi nginganyakazi. Ngemva kwesikhathi eside, izandla kanye nezingalo zami zaqala ukuphinde zinyakaze. Amaphoyisa anonya ayesaba ukuthi kungenzeka ngishaye ikhanda lami odongeni futhi ngizibulale, ngakho anginika isigqoko sokuvikela ikhanda. Kamuva, angidonsa engibuyisela egunjini elincane lensimbi. Ngakhala futhi ngathandaza kuNkulunkulu: “O Nkulunkulu, inyama yami ibuthakathaka kakhulu. Ngifisa ukuba Wena ungivikele. Noma ngabe uSathane ungishushisa kangakanani, ngingamane ngife kunokuba ngikhaphele Wena njengoJuda. Ngeke ngithengise ngabafowethu nodadewethu noma okukhonzwe ngumndeni kaNkulunkulu. Ngizimisele ukunikeza ubufakazi Ngawe ukuze ngihlazise lowo Sathane omdala.”

Ngosuku lwesithathu, amaphoyisa amabi athatha incwajana yokubhala nohlu lwamagama amalungu ebandla engangikulahle emgqonyeni wezibi futhi angiphenya ngemibuzo. Lapho ngibona lezi zinto, ngazizwa ngingakhululekile kakhulu futhi ngazibeka icala futhi ngazisola. Ngakuzonda ukuthi ngaba yigwala kakhulu futhi ngaba netwetwe nokuthi angibanga nesibindi esanele ngaleso sikhathi ngiphonsa isikhwama epayipini lendle, okwaholela kule nkinga enkulu. Ngakuzonda ngokwengeziwe ukuthi angizange ngilalele amalungiselelo omndeni kaNkulunkulu futhi ngahamba nalezi zinto lapho ngifeza umsebenzi wami, okwase kubangele ibandla lokhu kulahlekelwa okukhulu. Ngangazi kahle kamhlophe ukuthi babungifanele lobu bunzima engangibhekene nabo ngalolu suku nokuthi kwakuyindlela kaNkulunkulu yokungisola nokungahlulela, futhi ngangizimisele ukukwamukela. Ngangizimisele futhi ukwethembela kuNkulunkulu ukuze nginqobe uSathane. Ngalesi sikhathi ngacabanga ngeculo lokuhlangenwe nakho: “Anginandaba nendlela engaphambili; ngenza intando kaNkulunkulu kuphela njengomsebenzi wami. Anginandaba futhi nekusasa lami. Njengoba sengikhethe ukuthanda uNkulunkulu, ngiyokwethembeka kuze kube sekugcineni. Kungasho lutho ukuthi zinkulu kangakanani izingozi nobunzima, noma ukuthi imagudlugudlu futhi imangelengele kangakanani indlela ephambili, ngoba ngiphokophele osukwini uNkulunkulu azozuza ngalo inkazimulo, ngizokushiya konke bese ngilwela ukuya phambili” (“Ukuhamba Endleleni Yokuthanda UNkulunkulu” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha). Ngacula buthule leli culo futhi inhliziyo yami yaphinde yaba nokholo kanye namandla. Amaphoyisa amabi angibuza: “Ingabe lezi zinto ngezakho? Sitshele iqiniso, ngeke sikuphathe kabi. Ungumsolwa futhi uqanjelwe amanga. UNkulunkulu omkholwayo akaqondakali futhi ukude kakhulu, uyinto engenangqondo. Iqembu lobukhomanisi lilungile, futhi kufanele wethembele eqenjini nakuhulumeni. Uma unanoma iyiphi inkinga, ungeza kithi futhi siyokusiza uyixazulule. Uma udinga usizo lokuthola umsebenzi, singakusiza futhi. Mane uvume konke mayelana nebandla lenu; sitshele ukuthi benzani laba bantu abasohlwini lwakho. Bahlala kuphi? Ubani umphathi wakho?” Ngabubona ubuqili bamanga abo ngase ngithi: “Lezi zinto akuzona ezami, angizazi.” Lapho bebona ukuthi ngeke ngidalule lutho, khona-ke isimo sabo sangempela savela futhi angishaya ngonya sengilele phansi futhi aqhubeka engishaya ngobudlova futhi esebenzisa onke amandla awo ukuze angihudule ngozankosi ababesezandleni zami. Lapho engihudula ngokwengeziwe, ozankosi babeqina kakhulu ezandleni futhi basike inyama yami. Kwakubuhlungu kakhulu kangangokuthi ngakhala kakhulu futhi amaphoyisa amabi ngonya athi: “Sizokwenza ukhulume, sizokupitshiza kancane kancane njengomuthi wokuxubha ukuze sikwenze ukhulume!” Ekugcineni, athatha izandla zami zombili ase ezibopha azibhekisa ngemuva kwesihlalo futhi angenza ngahlala phansi. Angishaya futhi esebenzisa amandla awo ase ecindezelela phansi izingalo zami; ngezwa ubuhlungu obungachazeki kwaba sengathi izingalo zami zizokwephuka. Amaphoyisa amabi angihlukumeza futhi ngesikhulu isankahlu athi: “Khuluma!” Ngokunganqikazi ngathi: “Angazi!” “Uma ungakhulumi sizokubulala; uma ungakhulumi khona-ke ungalindeli ukuphila; sizokubopha iminyaka eyishumi, iminyaka engamashumi amabili, ukuphila kwakho konke; ungake ulindele ukuthi uzoke uphume!” Lapho ngizwa lokhu, kwafika masinyane umbono engqondweni yami: Kufanele nginqume ukuba ngizimisele ngokuya ejele ukuphila kwami konke. Ngemva kwalokho ngacabanga ngeculo lokuhlangenwe nakho: “Nginikeza umnikelo omnandi kakhulu kuNkulunkulu, ngizigcinele okumuncu kakhulu. Yima futhi ufakazele uNkulunkulu ngokuqinile, ungavumeli uSathane. Oh! Amakhanda angalimala negazi lingagobhoza, kodwa isithunzi sabantu bakaNkulunkulu asinakulahleka. Ithemba likaNkulunkulu lihlala enhliziyweni, kufanele nginqume ukuhlaza uSathane omdala” (“Ngifisa Ukubona Usuku UNkulunkulu Ayothola Ngalo Inkazimulo” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha). UNkulunkulu wangikhanyisela, wangenza ngaqina futhi ngaba nesibindi wase enginikeza ukholo nokuzimisela ukuba ngibhekane nakho konke futhi nginike ubufakazi ngoNkulunkulu. Ngenxa yalokho, icebo lamaphoyisa amabi aliphumelelanga; angishaya aze akhathala, ayesengiphindisela egunjini lensimbi.

Ngemva kwezinsuku ezimbalwa, ngahlushwa amaphoyisa amabi ngaze ngangaba nawo amandla. Ngalahlekelwa ngokuphelele yingqondo futhi izandla nezingalo zami kwakundikindiki. Ekubhekaneni nalokho kuhlukunyezwa okunonya nokungenabuntu, ngangesaba kakhulu ukuthi amaphoyisa amabi azobuya ezongiphenya ngemibuzo. Ngokushesha lapho ngicabanga ngalokhu, inhliziyo yami yazithola iqhaqhazela ngokwesaba. Ngangingazi ngempela ukuthi yini enye azoyisebenzisa ukuze angihlukumeze, futhi ngangingazi ukuthi lokhu kuphenywa ngemibuzo kuzophela nini. Ukuphela kwengangingakwenza ukuqhubeka nokuthandaza enhliziyweni yami kuNkulunkulu futhi ngicele uNkulunkulu ukuba avikele inhliziyo yami nokuba anginike ukuzimisela kanye namandla okubekezelela ukuhlushwa ukuze ngikwazi ukunikeza ubufakazi ngoNkulunkulu futhi ngenze uSathane ehluleke ngokuhlaziswa okukhulu.

Lapho amaphoyisa amabi ebona ukuthi ngeke ngivume, ahlangana noMnyango Wezokuphepha Kazwelonke kanye noMnyango Wokuphepha Komphakathi ukuze bangiphenye ngemibuzo. Kwakunabantu abangaphezu kwamashumi amabili lapho beshintshana ngokungiphenya ngemibuzo imini nobusuku bezama ukungiphoqelela ukuba ngivume. Ngalolo suku, amaphoyisa amabi amabili oMnyango Wezokuphepha Kazwelonke ayeseke angiphenya ngemibuzo ngaphambili eza kimi futhi aqala ngokukhuluma ngomusa ethi: “Uma uvuma iqiniso, khona-ke sizokukhulula uhambe futhi sizoqinisekisa ukuphepha kwakho. … Yiqembu lobukhomanisi kuphela elingakusindisa, futhi uNkulunkulu ngeke akusindise….” Lapho elinye lawo libona ukuthi ngeke ngikhulume lutho, lathukuthela futhi laqala ukuklabalasa lisho inhlamba ngomlomo walo, langihlalisa phansi. Langikhahlela kakhulu ngezicathulo zesikhumba emilenzeni okwangibangela ubuhlungu obungabekezeleleki. Elinye iphoyisa elibi lalibuza: “Kuhamba kanjani, ingabe uyakhuluma?” Lathi: “Unenkani kakhulu, noma ngabe umshaya kangakanani futhi ngeke akhulume.” Ngonya lathi: “Uma engakhulumi, mshaye-ke aze afe!” Iphoyisa elibi langesabisa lathi: “Ingabe awuzukukhuluma? Khona-ke sizokubulala!” Ngathi: “Ngisho konke okufanele ngikusho, angazi!” Lathukuthela kakhulu kangangokuthi kwabonakala sengathi liyahlanya, lase libhonga njengesilwane sasendle lase liqala ukungishaya nokungikhahlela. Ekugcineni lakhathala ngokungishaya lase lithola intambo enobukhulu obungangomunwe lase liyithandela esandleni salo izikhathi ezimbalwa. Ngonya lashaya ubuso bami ngokuphindelela lithi: “Ingabe awukholwa kuNkulunkulu? Uzwa ubuhlungu, ngakho kungani uNkulunkulu wakho engezi ukuze akusindise? Kungani angezi futhi akhumule ozankosi ezandleni zakho? Uphi uNkulunkulu wakho?” Ngawahlanganisa ngokuqinile amazinyo ami futhi ngabekezelela ubuhlungu. Ngathandaza buthule enhliziyweni yami kuNkulunkulu: “O Nkulunkulu! Noma bengishaya ngize ngife namuhla, ngeke ngibe njengoJuda. Ngifuna ukuthi Wena ube nami futhi uvikele inhliziyo yami. Ngizimisele ukunikela ngokuphila kwami ukuze nginikeze ubufakazi Ngawe futhi ngihlaze uSathane omdala.” Ngacabanga ngeculo lokuhlangenwe nakho: “Akukho kudabuka ekufeni, futhi akukho kumangalisa kukho. Intando kaNkulunkulu yedlula konke. … UNkulunkulu ungisindisile futhi ungihlengile kuSathane, lokhu kuyintando enhle kaNkulunkulu; inhliziyo yami iyothanda uNkulunkulu wami naphakade” (“Buyisela Uthando KuNkulunkulu” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha). Ngavala amehlo ami futhi ngabekezelela ukuhlushwa nokushaywa ngonya uSathane. Ngaleso sikhathi, kwaba sengathi ngikhohliwe ngobuhlungu bami. Angizange ngazi ukuthi kwaphela ngasiphi isikhathi ukuhlukunyezwa kwami. Angizange ngilokothe ngicabange ngakho, futhi ngangingeke ngisho ngicabange ngakho. Ukuphela kwento engangingayenza ukuthandaza nokukhala ngokungaphezi kuNkulunkulu. Amazwi kaNkulunkulu aphinde anginika ukholo olungapheli: “Ungesabi, uNkulunkulu uSomandla nakanjani uzoba nawe; unibhekile futhi uyisihlangu senu(“Isahluko 26” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). “Futhi ningabesabi labo ababulala umzimba, kepha bengakwazi ukubulala umphefumulo: kodwa yesabani lowo okwazi ukubhubhisa kokubili umoya nomzimba esihogweni(Mathewu 10:28). Ngacabanga ngendlela udrako omkhulu obomvu ayingwe yephepha ngayo nje eyayifanele ukwehlulwa yizandla zikaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu engakuvumelanga, ngangingeke ngife; ngaphandle kwemvume kaNkulunkulu, kwakungeke kulahleke ngisho nomucu wonwele lwami. Ngaphinde ngacabanga la mazwi kaNkulunkulu: “Wake wasemukela isibusiso owasinikwa? Wake wazifuna izethembiso ezenzelwa wena? Nakanjani, ngokuqondiswa ukukhanya Kwami, uzogqashula emandleni obumnyama. Phakathi kobumnyama angeke ulahlekelwe ukukhanya okukuqondisayo. Uzobusa phezu kwazo zonke izidalwa. Nakanjani uzonqoba phambi kukaSathane. Nakanjani, ekuweni kombuso kadrako omkhulu obomvu, uzoma phakathi kwezinkumbi zabantu ube ngufakazi wokunqoba Kwami. Nakanjani uzoqina ungantengantengi ezweni laseSinim. Ngokuhlupheka odlule kukho, uzothola ifa lezibusiso ezivela Kimi, futhi ngokuqinisekile uzosabalalisa inkazimulo Yami emhlabeni wonke(“Isahluko 19” sengxenye ethi Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amandla ezwi likaNkulunkulu awanamkhawulo futhi enza ukholo lwami lwakhula ngokuphindiwe; ngaba nokuzimisela ukuthi ngilwe noSathane kuze kube sekugcineni. Lapho iphoyisa elibi selikhathele ukungishaya, laphinde langibuza: “Uzokhuluma yini?” Ngokuqinile ngathi: “Ngisho noma ungangishaya ngize ngife, ngiyolokhu ngingazi!” Lapho iphoyisa elibi lizwa lokho, alibange lisenza lutho. Lalahla intambo lase lithi: “Unenkani ngempela, njengomnyuzi. Ulunge ngempela, ngeke usho lutho ngisho noma ungafa. Uwathole kuphi la mandla kanye nokholo olungaka? Empeleni ungukaLiu Hulan ngaphezu kukaLiu Hulan!” Lapho ngizwa esho lokhu, kwaba sengathi ngiyambona uNkulunkulu ehlezi esihlalweni Sakhe sobukhosi sokunqoba, ebheka uSathane ehlaziswa. Ngakhala buthule futhi ngadumisa buthule uNkulunkulu: O Nkulunkulu, ngokwethembela emandleni Akho, ngingamnqoba uSathane, idimoni! Ngenxa yalokho, ngiyabona ukuthi Wena unamandla onke nokuthi uSathane akanamandla; uSathane uzokwehlulwa njalo ngaphansi kokulawula Kwakho. Uma ungakuvumeli, uSathane ngeke akwazi ukungihlupha kuze kube sekufeni. Ngalesi sikhathi, amazwi kaNkulunkulu aphinde futhi angikhanyisela: “Isimo sikaNkulunkulu singesoMbusi wazo zonke izinto nezidalwa eziphilayo, eseNkosi yayo yonke indalo. … Isimo Sakhe siwuphawu lwegunya … ongeke[a] acindezelwe noma ahlaselwe ubumnyama kanye nanoma imaphi amandla ezitha …(“Kubaluleke Kakhulu Ukuqonda Isimo SikaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Sengizwe ukushushiswa ngonya udrako omkhulu obomvu, ngabona ngempela uthando nensindiso kaNkulunkulu kimi futhi ngabona amandla kanye negunya lezwi likaNkulunkulu. Ngaphandle kokuholwa yizwi likaNkulunkulu esinyathelweni ngasinye sendlela kanye nangokwethembela kuphela emandleni ami siqu, kwakungeke kwenzeke kimi ukuba nginqobe ukuhlukunyezwa nokushaywa udrako omkhulu obomvu. Ngesikhathi esifanayo, kwangenza ngabona umfanekiso wobuthakathaka nomfanekiso oshayiwe kadrako omkhulu obomvu. Ngabona ngokucacile isimo sobudimoni sokungabi nobuntu bakhe nokungakwazisi ukuphila futhi ngakuzonda ngase ngikuqalekisa enhliziyweni yami. Ngafisa ukukhululeka ngokuphelele kukho konke ukuxhumana naye bese ngilandela uKristu futhi ngikhonze uKristu kuze kube phakade.

Ngosuku olulandelayo, amaphoyisa amabi aphinde efika futhi ezongiphenya ngemibuzo, amangala kakhulu futhi athi: “Kwenzekeni ngobuso bakho?” Lapho ngizibheka esibukweni, ngangingaziboni ukuthi yimi; amaphoyisa amabi ayeshaye ubuso bami ngentambo osukwini lwangayizolo futhi base buvuvuke kakhulu futhi bumivimbovimbo njengobebhele eliyi-panda. Lapho ngibona ukuthi ubuso bami buguquke kangangokuba ngangingasabonakali, ngazizwa nginenzondo enkulu ngodrako omkhulu obomvu futhi ngenza isinqumo sokunikeza ubufakazi. Ngokuqinisekile ngeke ngivumele icebo lakhe liphumelele! Imilenze yami yayishaywe kabi kakhulu kangangokuthi ngangingakwazi ukuhamba futhi lapho ngiya endlini encane, ngabona ukuthi imilenze yami yomibili yayingasasele nakujwayeleka, yonke into imivimbovimbo. Elinye lamaphoyisa amabi lathi: “Akunasidingo sokuba ubhekane nalokhu; ukube ukhulumile-ke bewungeke uzwe ubuhlungu; uzenzele wena lokhu! Cabanga ngakho; vuma futhi sizokuthumela ekhaya kumyeni nasendodakazini yakho. Ngemva kokuzwa lisho lokhu, ngalizonda ngokujulile. Ngemva kwalokho, aguqula indlela yawo futhi aqala ukushintshana ngokungangivumeli ukuba ngilale ubusuku nemini. Lapho ngiqala ukulala, ayememeza futhi enze umsindo omkhulu ukuze ngivuke; ayezama ukwephula ukuzimisela kwami ngokungangivumeli ukuba ngilale ukuze ngizokhuluma okungenangqondo, ngisesimweni sokudideka komqondo. Ngabonga uNkulunkulu ngokungivikela. Nakuba amaphoyisa amabi angigcina ngingalele izinsuku ezine kanye nobusuku obune, kungakhathaleki ukuthi babengiphenya kangakanani ngemibuzo, ngathembela kuNkulunkulu ukuba anginike amandla nokholo, futhi angizange nje kuphela angakhuluma okungenangqondo, kodwa ngangiphapheme kakhulu. Ngenkathi amaphoyisa amabi engiphenya ngemibuzo ngokuphindaphindiwe, aya ngokwengeziwe ehlelwa umoya futhi ephelelwa umdlandla. Aqala ngokuzihudula nje ukungiphenya ngemibuzo; eqalekisa futhi egwavuma, ecasukile athi ngiwenze alahlekelwa uthando lwawo lokudla, angathola ukuphumula okuhle, ahlushwa kanye nami, azizwa eneshwa elikhulu. Ekugcineni, amane akwenza kwaba ukungibuza imibuzo engatheni futhi awabange esazimisela ukungiphenya ngemibuzo. Kulo mzuliswano wokulwa uSathane waphinde wehluleka.

Amaphoyisa amabi awazange ayeke kanjalo, azama ukungikhohlisa. Elinye iphoyisa elibi leza kimi futhi labeka iminwe yalo ngaphansi kwesilevu sami, labamba isandla sami lase lingibiza ngegama lami. Ngephimbo “elifudumele” lathi: “Umuhle kakhulu; akukufanele ukuba lapha ubhekane nalokhu. Noma yibuphi ubunzima onabo, ngingakusiza ekubuxazululeni. Ukholo lwakho kuNkulunkulu alukusizanga ngalutho. Nginezindlu ezimbili, ngosuku olulodwa, ngizokuyisa khona ukuze ujabule lapho; thina sobabili singakha ubuhlobo. Uma uvuma, khona-ke uzokhululeka. Noma yini oyifunayo, ngingakusiza. Ngeke ngikuphathe kabi….” Lapho ngizwa amanga alo amabi, angcolile, ngezwa ngicasuka futhi ngenqaba ngokuphelele. Ukuphela kwento elalingayenza ukuhoxa amathe ebuyele kwasifuba. Lokhu kwangenza ngaqonda kahle ukonakala nokungabi namahloni kwalabo abazibiza ngokuthi “amaphoyisa abantu.” Ukuze bathole izinjongo zabo, basebenzisa izindlela ezonakele nezimbi bengenawo noma yimuphi umuzwa wamahloni; abanaso isithunzi noma ubuqotho; ngempela bayimimoya engcolile emibi!

Amaphoyisa amabi ayeba necebo emva kwelinye futhi asebenzisa amalungu omndeni wami ukuzama ukungicindezela ethi: “Ukholwa kuNkulunkulu kuphela, awucabangi ngomyeni, indodakazi, abazali kanye namanye amalunga omndeni wakho; indodakazi yakho izoya esikoleni ngelinye ilanga futhi ifune umsebenzi. Uma uphikelela okholweni lwakho, lokhu kuzophazamisa ngokuqondile amathemba ayo ekusasa. Ingabe uzokuvumela lokhu kwenzeke kuyo? Awucabangi ngayo; ingabe unenhliziyo yokuyivumela ukuthi ibandakanyeke kulokhu?” Ngemva kwalokhu, aletha umyeni, indodakazi, kanye nobabekazi wami ukuba bazame ukungincenga. Lapho ngibona indodakazi yami engangingazange ngiyibone iminyaka eminingana, izinyembezi zami zavele zazehlela ngokungalawuleki. Ngalesi sikhathi, ngathandaza ngamandla ami onke kuNkulunkulu: “O Nkulunkulu, ngicela ukuba Wena uvikele inhliziyo yami, ngenxa yokuthi inyama yami ibuthakathaka kakhulu. Ngalesi sikhathi, ngeke ngiwele emaqhingeni kaSathane futhi ngeke ngilingwe uSathane ukuba ngiwele emizweni yami; ngeke ngikhaphele uNkulunkulu noma ngithengise abafowethu nodadewethu; ngicela kuphela ukuthi Nkulunkulu ube kanye nami futhi unginike ukholo namandla.” Ubabekazi wami wathi: “Sheshisa futhi ukhulume, kungani uyisiwula kangaka? Ingabe kufanele ubhekane nalokhu ngenxa yokukholwa kwakho kuNkulunkulu? Ngubani ozokunakekela uma kwenzeka okuthile? Umama nobaba wakho bakhathazekile ngawe, bakhathazeka ngawe nsuku zonke, abakwazi ukudla noma ukulala kahle. Kufanele ucabange ngathi bese ubuya futhi uzophila impilo kanye nathi. Ungakholwa kuNkulunkulu. Bheka ubunzima obhekene nabo ngenxa yokukholwa kwakho kuNkulunkulu; kungani usenkingeni?” Nakuba ngangibuthakathaka, ngavikelwa uNkulunkulu futhi ngabona ukuthi lena kwakuyimpi engokomoya futhi ngawabona ngokucacile amaqhinga kaSathane; enhliziyweni yami amazwi kaNkulunkulu angikhumbuza ukuthi: “kumele wanelise uNkulunkulu, ngisho ungakhala kabuhlungu noma ube nokunqikaza ukwehlukana nento ethile oyithandayo(“Labo Abapheleliswayo Kumele Bacwengwe Kuqala” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngaleso sikhathi, ngathi kuye: “Babekazi, ungazami ukungincenga, ngisho konke okufanele ngikusho kubo. Angazi ukuthi yini enye okufanele ngiyisho kubo. Bangenza noma yini abafuna ukungenza yona, lokhu kukubona. Nina akufanele nikhathazeke ngami. Kufanele nibuyele emuva!” Lapho amaphoyisa amabi ebona isimo sami sengqondo esiqinile, ukuphela kwento ayengayenza ukuvumela umndeni wami ubuyele emuva. Ubuqili namacebo amaphoyisa anonya ayesehlulekile, futhi ayesethukuthele ngendlela yokuthi ahlanganisa ngokuqinile amazinyo awo ase ethi: “Ngempela awunaluzwela! Unobugovu kakhulu. Awunayo ngempela imvelo yobuntu. Uphi uNkulunkulu wakho? Uma enamandla onke, pho kungani ekuvumela ukuba uhlupheke lapha? Kungani uNkulunkulu wakho engezi futhi akusindise? Uma ekhona ngempela uNkulunkulu, pho kungani engezi futhi akuvule ozankosi abasezandleni bese ekusindisa? Ukuphi uNkulunkulu? Ungakhohliswa yilawa manga, ungabi yisiwula. Akukephuzi kakhulu ukuba uphaphame futhi ubone iqiniso. Uma ungavumi, khona-ke sizokuthumela ejele iminyaka eminingi!” Amanga amaphoyisa amabi angenza ngacabanga ngokubukeka kweNkosi uJesu ibethelwa esiphambanweni. UNkulunkulu weza mathupha futhi wathatha inyama ukuze ahlenge sonke isintu; konke akwenza kwakungokokuhlomulisa umuntu; nokho, waklolodelwa, wanyundelwa, wasolwa, wethukwa, wadelelwa, futhi wabulawa abaFarisi kanye nalabo abasemandleni. UNkulunkulu wezwa ukuhlazwa okukhulu ukuze asindise isintu, futhi ekugcineni wabethelwa esiphambanweni ngenxa yesintu. Bonke ubuhlungu uNkulunkulu abuzwa babungenxa yesintu futhi namuhla ubuhlungu engibuzwayo buyilokho okufanele ngikuzwe. Ngenxa yokuthi nginobuthi bukadrako omkhulu obomvu, uNkulunkulu usebenzisa lesi simo ngakolunye uhlangothi ukuze angivivinye, futhi ngakolunye uhlangothi ukuze angivumele ukuba ngiqonde ngempela isimo esibi sikadrako omkhulu obomvu futhi, ukuze ngenyanye futhi ngikhaphele udrako omkhulu obomvu, bese ngilandela uNkulunkulu ngenhliziyo yonke. Njengoba nje izwi likaNkulunkulu lithi: “UNkulunkulu uhlose ukusebenzisa ingxenye yomsebenzi wemimoya emibi ukuphelelisa ingxenye yomuntu, ukuze laba bantu bakwazi ukubona ngokuphelele imisebenzi yamadimoni, futhi avumele wonke umuntu ukuba abaqonde ngempela okhokho bakhe. Yile ndlela kuphela abantu abangakhululeka ngayo ngokuphelele, bangayeki kuphela inzalo yodeveli, kodwa ngisho nokhokho bodeveli. Lena yinhloso yokuqala kaNkulunkulu yokunqoba ngokuphelele udrako omkhulu obumvu, ukwenza ukuthi umuntu wonke asazi isimo sangempela sikadrako omkhulu obumvu, ukususa ngokuphelele isifihla-buso sakhe, nokuthi kubonakale isimo sakhe sangempela. Yilokhu uNkulunkulu afuna ukukufeza, futhi kungumgomo waKhe wokugcina emhlabeni awenzele umsebenzi omningi kangaka; uhlose ukufeza lokhu kuwo wonke umuntu. Lokhu kubizwa ngokuthi ukuqondisa izinto zonke ngenjongo kaNkulunkulu(“Isahluko 41” sengxenye ethi Izihumusho Zezimfihlakalo Zamazwi KaNkulunkulu Eziya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni).

Ekugcineni, amaphoyisa amabi angithumela ejele ukuba ngiyovalelwa futhi ngavalelwa njengesigebengu inyanga eyodwa. Phakathi nale nyanga, angiphenya ngemibuzo okokugcina. Izinsuku ezimbili nobusuku obubili, awangivumelanga ukuba ngilale futhi awanginikanga ukudla okwanele. Ngezinye izikhathi ayenganginiki ukudla, kodwa kwakusalokhu kungawasizi. Udrako omkhulu obomvu uyahlukemeza futhi ahluphe abantu kanje ngokungenasiphelo! Lapho ukuvalelwa kwami kuphela, bangigweba iminyaka emibili yokuvuselelwa ngokuthi ngiyosebenza ngenxa “yokukholwa kuXie Jiao nangokuphazamisa ukuthula komphakathi” ngaphandle kobufakazi. Ngaphambi kokuba ngihambe ngiye ekamu lokusebenza, umndeni wami wangithumelela ama-yuan ayi-2,000 ezindleko zokuphila, kodwa yonke yantshontshwa yiwo. Lawa ngempela kwakungamadimoni kaSathane kanye nemimoya emibi eyomele igazi nokuphila kwabantu. Kwakukubi ngempela! Ezweni likadrako omkhulu obomvu, awukho umthetho; yonke into ongayifuni, ungayibulala futhi uyixhaphaze ngokuthanda; ungabeka amacala obugebengu njengoba uthanda ukuze ulawule abantu futhi uhlukumeze abantu. Udrako omkhulu obomvu uvalela futhi abambe abantu, abulale abantu abangenacala, udala okuthile kokungekho, ngokungafanele ubeka abantu amacala. Bayihlelo langempela nelingokoqobo, bayiqembu elihleliwe lezigebengu nemigulukudu eliletha inhlupheko nenhlekelele phezu kwesintu. Iminyaka emibili ngisekamu lokusebenza, ngabona amaphoyisa amabi kahulumeni waseShayina okukhulu ehlukumeza futhi ephatha izisebenzi njengezigqila. Enza abantu badle izinkwana ezifuthuziwe nesobho lemifino nsuku zonke; ayesenza sisebenze isikhathi esengeziwe, ubusuku nemini. Ngangikhathala ngibe yingcuba nsuku zonke futhi ngingatholi sinxephezelo. Uma ngingawenzile kahle umsebenzi, ngangithola ukugxekwa okuqinile kanye nokujeziswa (izigwebo ezinde, ukunganikwa ukudla, ukuphoqelelwa ukuba ngime nginganyakazi). Phakathi nalesi sikhathi, amaphoyisa amabi awangivumelanga ukuba ngihambe, ayengiphenya ngemibuzo ezama ukungenza ngidalule izimo zebandla. Ngakuzonda impela, ngethembela okholweni nasemandleni kaNkulunkulu, ngokuqinile ngathi: “Ningishayile futhi nangijezisa; yini enye eniyifunayo? Ngisho konke okufanele ngikusho; ningangiphenya ngemibuzo iminyaka eyishumi, engamashumi amabili, futhi ngiyolokhu ngingazi lutho. Kuzofanele nikhohlwe!” Lapho bezwa lokhu, ngokucasuka okukhulu bathi: “Awusizakali, uzomane ulinde lapha!” Ekugcineni amaphoyisa amabi ahamba amathe ebuyele kwasifuba.

Ngemva kokuzwa ukuhlushwa ngonya nempatho engenabuntu kadrako omkhulu obomvu kanye nezimo ezingafanele zokuphila ejele iminyaka emibili, ngabona ngokucacile ingqikithi kadrako omkhulu obomvu yokuba namanga, ububi, ukuzazisa, nonya. Kungaphansi kokuba yimfuyo. Baze babeke ngisho nezingqwembe ezithi “inkululeko yenkolo,” bese behamba belandela futhi beshushisa abantu bakaNkulunkulu abakhethiwe nganoma iyiphi indlela engenzeka. Ngenkuthalo babephazamisa futhi badilizele phansi umsebenzi kaNkulunkulu. Bangababulali ababulala ngaphandle kokucwayiza, yizigebengu eziphangayo ngaphansi kwesembozo “sokupha, ubulungiswa, ukuthula, kanye nokulunga.” Ekugcineni, isimbozo-buso sabo sembuliwe ngokuphelele ngukuhlakanipha komsebenzi kaNkulunkulu, futhi ubuso babo obubi bobudimoni budaluliwe ekukhanyeni ukuze ngivule amehlo ami futhi ngiphaphame ephusheni lami. Njengoba nje izwi likaNkulunkulu lithi: “Izinkulungwane zeminyaka leli bekulokhu kuyizwe eligcwele ukungcola, lingcole ngokwedlulele, ligcwele usizi, izipokwe zigijima zigcwale zonke izinkalo, bayaphamba futhi bakhohlise, basola ngaphandle kwesizathu,[b] banonya futhi babi, bathuthumelisa izipokwe bazishiye nezidumbu; ukubola kumboze izwe kungcolisa nomoya, kuqashwe kakhulu.[c] Ubani ongabona umhlaba ongale kwesibhakabhaka? Udeveli uwubambe ngqi wonke umzimba womuntu, umkopolote womabili amehlo, wawuvala wawuqinisa umlomo wakhe. Inkosi yodeveli ibilokhu uphulukundlela zonke lezi zinkulungwane zeminyaka, kuze kube namuhla, ngesikhathi isanake idolobha lezipoki, njengokungathi isigodlo samademoni esiqinile; ngesikhathi esifanayo, lezi zinja ezigadile, ziwakhiphe wonke amehlo, zesaba ukuthi uNkulunkulu uzozibamba zinganakile aziqothule, azishiye zingasenayo indawo yokuthula nokujabula. Babengambona kanjani uNkulunkulu abantu besipokwe sedolobha abafana nalaba? Ingabe bake baluzwa uthando lukaNkulunkulu? Bayazazisa yini izindaba zomhlaba wesintu? Ubani kubo ongaqonda ugqozi lwentando kaNkulunkulu? Okuncane okudidayo nje mayelana nokuzifihla kukaNkulunkulu osesimweni somuntu: Emphakathini omnyama njengalona, lapho kunamademoni anonya nangenabo ubuntu, kungenzeka kanjani ukuba inkosi yodeveli, ebulala abantu ngokungangabazi nakancane, ibekezelele ukuba khona kukaNkulunkulu onothando, onomusa, futhi ongcwele? Zingakujabulela futhi zikuhalalisele kanjani ukufika kukaNkulunkulu? Labo thathekile! Babonga umusa ngenzondo, bebelokhu bengamthandi uNkulunkulu, bemhlukumeza, bakhohlakele kabi, abamazi nokuthi uyini uNkulunkulu, bayamntshontshela futhi bamthuke, abasenawo nhlobo unembeza, baphikisana nawo wonke unembeza, futhi benza omsulwa angabi nangqondo. Ingabe bangokhokho basendulo? Abaholi abathandwayo? Bonke bamelene noNkulunkulu! Ukuba kwabo ogaxekile kushiye bonke abasezulwini besesimweni sobumnyama nesiyaluyalu! Ingabe inkululeko yenkolo? Ingabe amalungelo nezinto ezithandwa izakhamuzi? Konke kungamacebo okumboza isono!(“Umsebenzi Nokungena (8)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni).

UNkulunkulu uSomandla uhlakaniphe ngokwaphakade, unamandla onke futhi uyamangalisa, kanti uSathane, udrako omkhulu obomvu, wonakele ngokwaphakade, ungcolile, futhi akanamandla. Kungakhathaleki ukuthi unonya nokungalawuleki okungakanani, futhi kungakhathaleki ukuthi ulwa futhi avukele kangakanani, ngaso sonke isikhathi uyoba yithuluzi likaNkulunkulu lokuqeqesha abantu Bakhe abakhethiwe. Ngaphezu kwalokho, unqunyelwe ukuphonswa esihogweni uNkulunkulu ukuze athole ukujeziswa kwaphakade. Imizamo yakhe iwukwephula ukuzimisela kwabantu ngokubashushisa okungenabuntu ukuze abantu baziqhelelanise noNkulunkulu futhi balahle uNkulunkulu. Kodwa usephutheni! Ukusishushisa kwakhe kusenza ngokuqinisekile ukuthi sibone ngokucacile isimo sedimoni. Kusiphaphamisa ekubeni simkhaphele ngokuphelele futhi sibe nokholo kanye nesibindi sokulandela uNkulunkulu endleleni efanele yokuphilaNgiyothembela njalo kuNkulunkulu ohlakaniphile futhi onamandla onke. Kusukela manje kuye phambili, kungakhathaleki ukuthi ziyini izingozi nobunzima obungaziwa obusendleleni engaphambili, noma ngiphile nodrako omkhulu obomvu. Ngizolandela ngokuzimisela uNkulunkulu kuze kube sekugcineni futhi ngethule ubufakazi obunamandla Ngaye ukuze ngidumaze udrako omkhulu obomvu.

Imibhalo yaphansi:

a. Umbhalo wokuqala ufundeka ngokuthi “kuwuphawu lokungakwazi ukuba.”

b. “Ukusola ngaphandle kwesizathu” kubhekise ezindleleni udeveli alimaza ngazo abantu.

c. “Kuqashwe kakhulu” kubonisa ukuthi izindlela udeveli ahlupha ngazo abantu zimbi ngokukhethekile futhi ulawula abantu kangangokuthi abanalo ithuba lokunyakaza.

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Ubusha Obungenakho Ukuzisola

UXiaowen Edolobheni LaseChongqing “Uthando luwumuzwa omsulwa, omsulwa ongenasici. Sebenzisa inhliziyo yakho, sebenzisa inhliziyo yakho...

Sithinte nge-Whatsapp