Uthando LukaNkulunkulu Lwalunami Ejele Elimnyama LikaDeveli

April 15, 2018

UYang Yi, Esifundazweni saseJiangsu

NgingumKristu weBandla likaNkulunkulu uSomandla. Sengibe umlandeli kaNkulunkulu uSomandla iminyaka engaphezu kweyishumi. Phakathi nalesi sikhathi, into eyodwa engingakaze ngiyikhohlwe usizi olwesabekayo lapho ngiboshwa amaphoyisa e-CCP eminyakeni eyishumi edlule. Ngaleso sikhathi, ngaphandle kokuhlushwa kwami nokunyathelwa dimoniamadimoni amabi, kanye nokucishe ngife izikhathi eziningi, uNkulunkulu uSomandla wasebenzisa isandla Sakhe esinamandla ukungiqondisa nokungivikela, ukuba angibuyisele ekuphileni, nokuthi angibuyisele ekulondekeni…. Ngalokhu, ngabona ngempela ukuphakama nobukhulu bamandla okuphila kaNkulunkulu, futhi ngazuza umcebo wokuphila okuyigugu uNkulunkulu angiphe khona.

KwakuwuJanawari 23, 2004, (usuku lwesibili Lonyaka Omusha wamaShayina). Ngangidinga ukuvakashela udade osebandleni; wayesenkingeni futhi edinga usizo oluphuthumayo. Ngihlala ekudeni kakhulu, kwadingeka ngivuke ekuseni ukuba ngithole itekisi ukuze ngibuye ngalolo suku. Ngasuka ekhaya lapho nje kuqala ukukhanya. Cishe kwakungekho muntu emigwaqeni, kuphela izisebenzi ezaziqoqa imfucumfucu. Ngokukhathazeka ngabheka itekisi, kodwa awekho ayekhona. Ngaya esikhumulweni samatekisi ukuze ngiyolinda, ngase ngingena emgwaqweni ukuze ngimise engalibona liqhamuka—kodwa ngathola ukuthi imoto ngeyoMnyango Wokuvikelwa Kwezenhlalo. Bangibuza ukuthi kwakungani ngibamisa. Ngathi, “Ngiyaxolisa, bekuyiphutha, bengicabanga ukuthi niyitekisi.” Baphendula, “Sicabanga ukuthi uphanyeka izaziso ezingekho emthethweni.” Ngathi, “Ingabe ningibonile? Ziphi izaziso abengikade ngiziphanyeka?” Ngaphandle kokunginikeza ithuba lokuba ngiziphendulele, abathathu basondela kimi ngokushesha futhi baphequlula ngendluzula isikhwama sami. Baphequlula yonke into esesikhwameni sami—ikhophi yentshumayelo, incwajana yokubhala, isikhwama esiphathwayo, umakhalekhukhwini kanye ne-beeper ecimile, kanye nokunye. Base bebhekisisa ikhophi yentshumayelo kanye nencwajana yokubhalela. Bebona ukuthi zazingekho izaziso esikhwameni sami, baphakamisa ikhophi yentshumayelo base bethi: “Kungenzeka ukuthi bewungaphanyeki izaziso ezingekho emthethweni, kodwa ukholwa kuNkulunkulu uSomandla.” Okulandelayo, bashayela Uphiko Lwezenkolo lwe-National Security Brigade. Ngokushesha nje Uphiko Lwezenkolo lwe-National Security Brigade lwafika. Lapho bebona izinto ezisesikhwameni sami bavele bazi ukuthi ngikholwa kuNkulunkulu uSomandla. Ngaphandle kokungivumela ukuba ngisho okuthile, bangihlohlolozela emotweni yabo base bekhiya isivalo ukuze ngingabaleki.

Lapho sifika eMnyangweni Wezokuphepha Komphakathi, amaphoyisa angingenisa egunjini elithile. Elinye lawo lalichofoza i-beeper nomakhalekhukhwini wami, lifuna indlela yokukuvula. Lavula umakhalekhukhwini kodwa wabonisa ukuthi ibhethri linomlilo omncane, lase lithi ibhethri alisenamlilo nhlobo. Noma selizama ngakho konke elalinokukwenza, alikwazanga ukumvula. Liphethe umakhalekhukhwini, lalibukeka likhathazekile. Nami ngangididekile—ngangilushajile ucingo ngalolo suku. Kungenzeka kanjani ukuthi lungabi nawo umlilo? Masinyane ngabona ukuthi uNkulunkulu wayehlele ngokuyisimangaliso lokhu ukuze avimbe amaphoyisa ekubeni athole noma yiluphi ulwazi olumayelana nabanye abafowethu nodadewethu. Futhi ngaqonda amazwi akhulunywa uNkulunkulu: “zonke izinto, eziphilayo noma ezifile, ziyogudluka, ziguquke, zenziwe zintsha futhi zinyamalale ngokuhambisana nemicabango kaNkulunkulu. Lena yindlela uNkulunkulu abusa ngayo phezu kwazo zonke izinto(“UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Komuntu” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Lokhu kwanginikeza ulwazi lwangempela ngobukhosi nangokuhlela kwazo zonke izinto kukaNkulunkulu, futhi kwaqinisa ukholo lwami ekubambisaneni esikhathini esizayo. Likhomba izinto ezisesikhwameni, iphoyisa labuza ngokusola: “Lokhu kubonisa ngokucacile ukuthi awulona ilungu lebandla elivamile. Kufanele ukuba ungomunye wabaholi abanesikhundla esiphakeme, othile obalulekile. Ngoba abaholi abanesikhundla esiphansi abanawo ama-beeper noma omakhalekhukhwini. Akunjalo?” Ngaphendula, “Angikuqondi lokhu enikushoyo.” Labhavumula, “Wenza sengathi awazi!” lase liyala ukuba ngiqoshame njengoba ngikhuluma. Bebona ukuthi ngeke ngibambisane nabo, bangikaka futhi baqala ukungishaya ngezibhakela nokungikhahlela—okwakwenele ukuba kungibulale. Ubuso bami bugxaza igazi futhi buvuvukile, umzimba wami wonke unezinhlungu ezingabekezeleleki, ngawela phansi. Ngacasuka kabi. Ngangifuna ukukhuluma into enengqondo kubo, ukubeka udaba lwami: Yini embi engiyenzile? Kungani ningishaya ngale ndlela? Kodwa ngangingenayo indlela yokukhuluma okunengqondo nabo, ngoba uhulumeni we-CCP awukhulumi okunengqondo. Ngangikhungathekile, kodwa ngingafuni ukuvumelana nokushaya kwabo. Njengoba ngangikhathazekile, masinyane ngacabanga ukuthi ngizokwenza njani, njengoba lezi zikhulu ezimbi zikahulumeni we-CCP zazingenangqondo kakhulu, njengoba zazingangivumeli ukuba ngikhulume noma yimaphi amazwi okubonisana nazo, kwakufanele ngingasho lutho kuzo. Kwakungcono ukuba ngizigcine ngithulile—ngaleyo ndlela ngingabi nalusizo kubo. Lapho ngicabanga ngalokhu, ngayeka ukunaka noma yini kulokho ababekusho.

Ngokubona ukuthi le ndlela ayibanga namthelela kimi, amaphoyisa amabi athukuthela kakhulu futhi aba ngisho nobuqaba obengeziwe: Aphendukela ekungihlukumezeni ukuze angivumise ngenkani. Angibophela esihlalweni sensimbi esasibethelwe phansi esimweni esinjalo ukuze ngingakwazi ukuqoshama noma ukuma. Elinye lawo labeka isandla sami esingaboshiwe phezu kwesihlalo lase lisishaya ngesicathulo, laze layeka lapho ingemuva lesandla sami selimivimbovimbo; elinye lacindezela izinzwane zami ngaphansi kwesicathulo salo sesikhumba. Kungaleso sikhathi-ke lapho ngezwa ubuhlungu eminweni buqonda ngqo enhliziyweni. Ngemva kwalokho, amaphoyisa ayisithupha noma ayisikhombisa aguqukana ngami. Elinye lawo lagxila emalungeni ami, futhi lawancinza kakhulu kangangokuthi ngemva kwenyanga ngangisalokhu ngingakwazi ukugoba ingalo yami. Elinye langibamba ngezinwele zami futhi ladlikiza ikhanda lami liliyisa ngapha nangapha, bese lilidonsela emuva kangangokuthi ngabheka phezulu. “Bheka isibhakabhaka futhi ubone ukuthi ukhona yini uNkulunkulu lapho!” lisho ngonya. Baqhubeka nalokhu kwaze kwaba sebusuku. Bebona ukuthi ngeke bathole lutho kimi, nokuthi kwakuwuNyaka Omusha wamaShayina, bangithumela ngokuqondile esikhungweni sokuvalela ababoshiwe.

Lapho ngifika ejele, unogada wayalela isiboshwa sesifazane ukuba singikhumule zonke izimpahla zami futhi siziphonse emgqomeni wezibi. Base bengembathisa inyunifomu yasejele engcolile, enephunga elibi. Onogada bangifaka esitokisini futhi base beqamba amanga kwezinye iziboshwa, bathi: “Wahlukanisa ikakhulu imindeni yabantu. Miningi imindeni ebhidlizwe nguye. Ungumqambimanga, ukhohlisa abantu abaqotho, futhi uphazamisa ukuthula komphakathi….” Esinye isiboshwa sabuza, “Kungani ebukeka njengesilima?” Kulokho onogada baphendula: “Uyazenzisa ukuze agweme ukugwetshwa. Ubani kini ohlakaniphile kanjalo? Noma ubani ocabanga ukuthi uyisilima uyisiphukuphuku esikhulu kunazo zonke.” Njengoba zikhohliswe onogada, zonke ezinye iziboshwa zathi ngangikhululwe kalula kakhulu, nokuthi ukuphela kwento elungile ngomuntu omubi njengami yiqembu labadubuli! Ukuzwa lokhu kwangithukuthelisa—kodwa kwakungekho engingakwenza. Imizamo yami yokuphikisa yayingazange iphumelele, yaletha kuphela ukuhlukunyezwa nonya olwengeziwe. Ejele, onogada babenza iziboshwa ukuba zisho ngekhanda imithetho nsuku zonke: "Vumani amacala enu futhi nithobele umthetho. Ukunxenxa abanye ukuba benze amacala akuvunyelwe. Ukwakha amaqembu emigulukudu akuvunyelwe. Ukulwa akuvunyelwe. Ukuxhaphaza abanye akuvunyelwe. Ukumangalela ngamanga abanye akuvunyelwe. Ukuthatha ukudla noma izimpahla zabanye akuvunyelwe. Ukudlala ngabanye akuvunyelwe. Abaxhaphazi basejele kufanele bajeziswe. Noma yikuphi ukwephulwa kwemithetho kufanele kubikwe kubaphathi noma konogada ngokushesha. Akufanele nifihle amaqiniso noma nizame ukuvikela lezo ziboshwa ezephule umthetho, futhi ukuqapha kufanele kube nobuntu. …” Empeleni, onogada babekhuthaza ezinye iziboshwa ukuba zingihluphe, bazivumele ukuba zidlale ngami nsuku zonke: Lapho izinga lokushisa lingaphansi kwezinga-qhwa eliyi-8 noma eliyi-9, babefaka emanzini izicathulo zami; ngesinyelela babethela amanzi ekudleni kwami; ebusuku, lapho ngilele, babethela ngamanzi ijazi lami likakotini; babengenza ukuthi ngilale eceleni kwendlu yangasese, babevame ukungihlubula ingubo yami ebusuku, badonse izinwele zami, ukuze bangenze ngingalali; babehlwitha amabhanisi ami aphekwe ngomusi; babengiphoqa ukuba ngihlanze indlu yangasese, futhi bangiphoqe ukuba ngiphuze umuthi wabo osele, babengangivumeli ukuba ngizikhulule…. Uma ngingezanga lutho abalushilo, babengihlanganyela bese bengishaya—futhi ngokuvamile ngalezo zikhathi abaphathi noma onogada babesuka masinyane endaweni ebonakalayo noma benze sengathi ababonanga lutho; ngezinye izikhathi babeze bacashe kude futhi babukele. Uma iziboshwa zithathe izinsuku ezimbalwa zingangihluphanga, abaphathi kanye nonogada babezibuza: “Lesiya silima somfazi sesithuthukile kulezi zinsuku ezimbalwa ezedlule, akunjalo? Ngesikhathi esifanayo, nibaningi enibe namakhanda athambile. Noma ubani oletha lapha lesiya silima somfazi uzothola umhlomulo.” Ukuhlushwa ngonya onogada kwenza ukuthi ngigcwale inzondo ngabo. Namuhla, ukube angizange ngikubone lokhu ngamehlo ami futhi ngikuzwe mathupha, bengingeke ngikholwe ukuthi uhulumeni we-CCP, okufanele ube nomusa omkhulu kanye nokuziphatha okufanele, ungaba mnyama kangaka, wesabeke, futhi ube mubi—ngangingeke ngibone ubuso bangempela bawo, ubuso obukhohlisayo nobumbaxa-mbili. Konke okhuluma ngakho “ukukhonza abantu, ukwenza umphakathi ophucuzekile nonokuzwana”—lawa ngamanga enzelwe ukukhohlisa nokudukisa abantu, lokhu kwakuyindlela, icebo, lokuzenza muhle futhi uzuze udumo olungawufanele. Ngaleso sikhathi, ngacabanga ngamazwi kaNkulunkulu: “Okuncane okudidayo nje mayelana nokuzifihla kukaNkulunkulu osesimweni somuntu: Emphakathini omnyama njengalona, lapho kunamademoni anonya nangenabo ubuntu, kungenzeka kanjani ukuba inkosi yodeveli, ebulala abantu ngokuphazima kweso, ibekezelele ukuba khona kukaNkulunkulu onothando, onomusa, futhi ongcwele? Zingakujabulela futhi zikuhalalisele kanjani ukufika kukaNkulunkulu? Labo thathekile! Babonga umusa ngenzondo, bebelokhu bengamthandi uNkulunkulu, bemhlukumeza, bakhohlakele kabi, abamazi nokuthi uyini uNkulunkulu, bayamntshontshela futhi bamthuke, abasenawo nhlobo unembeza, abanawo ngisho nomncane umusa, benza omsulwa angabi nangqondo. Ingabe bangokhokho basendulo? Abaholi abathandwayo? Bonke bamelene noNkulunkulu! Ukuba kwabo ogaxekile kushiye bonke abasezulwini besesimweni sobumnyama nesiyaluyalu! Ingabe inkululeko yenkolo? Ingabe amalungelo nezinto ezithandwa izakhamuzi? Konke kungamacebo okumboza isono!(“Umsebenzi Nokungena (8)” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngokuqhathanisa amazwi kaNkulunkulu nokungokoqobo, ngabona ubumnyama nobubi bobunjalo bobudeveli kuhulumeni we-CCP ngendlela ecace ngokuphelele. Ukuze ulondoloze ukubusa kwawo okumnyama, ugcina abantu ubabambe ngokuqinile, futhi awuvinjwa noma yini ukuze ubadukise futhi ubakhohlise. Ngaphandle, ubonakala unikeza inkululeko yenkolo—kodwa ekusithekeni, ubopha, ucindezele, ushushise, futhi ubulale abantu ezweni lonke abakholwa kuNkulunkulu. Uzama futhi nokuthi ubabulale bonke. Yeka ubuqili, unya, nokuphikisa udeveli anakho! Ikuphi inkululeko? Akuphi amalungelo abantu? Ingabe konke akuwona amaqhinga okukhohlisa abantu? Ingabe abantu bangaba noma namuphi umbono wethemba noma wokukhanya ekuphileni ngaphansi kobumnyama bokubusa kwawo? Bangakhululeka kanjani ukuba bakholwe kuNkulunkulu futhi bafune iqiniso? Kungaleso sikhathi kuphela lapho ngabona khona ukuthi uNkulunkulu uvumele lokhu kushushiswa nosizi ukuba kungehlele, ukuthi ukusebenzise ukuze angibonise isihluku kanye nonya lukahumeni we-CCP, ukuba angibonise ubunjalo bawo bobudimoni obunobutha neqiniso kanye nesiphikisana noNkulunkulu, nokuba angibonise ukuthi amaphoyisa abantu, lawo uhulumeni owakhuthaza kakhulu nokhangisa ngawo njengabajezisi bobubi, asekela okuhle, nalwela ubulungisa, angabalekeleli namanxusa owaqeqeshe ngokucophelela, ayiqembu lababulali abanobuso babantu kodwa abanezinhliziyo zezilwane, futhi abangabulala ngokuphazima kweso. Ukuzama ukuvimbela nokushabalalisa umsebenzi kaNkulunkulu, kanye nokungiphoqa ukuba ngilahle futhi ngikhaphele uNkulunkulu bese ngithobela amandla awo obundlovu kayiphikiswa, uhulumeni we-CCP wawenza noma yini ongayenza ukungihlukumeza nokungona—kodwa wayazi kancane ngokuthi lapho engihlukumeza ngokwengeziwe, kuba yilapho ngibona ngokucacile ngokwengeziwe isimo sawo sobudeveli, futhi kuba yilapho ngizonda futhi ngiwenqaba ngokwengeziwe kusukela ekujuleni kwenhliziyo yami, kungenze ngilangazelele ngempela uNkulunkulu nokuba ngethembele kuNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, kwakungenxa kanye yokuhlukunyezwa onogada okwenza ukuthi ngithole ngingazi ukuqonda lokho okushiwo ukuthanda lokho okuthandwa uNkulunkulu, nokuzonda lokho uNkulunkulu akuzondayo, lokho okushiwo ukufulathela uSathane kanye nokuphendulela inhliziyo yakho kuNkulunkulu, lokho okushiwo ukuba nesihluku, ukuthi ayini amandla obumnyama, futhi, ngaphezu kwalokho, kuyini ukuba nonya nomshoshaphansi, ukuba okungeyikho kanye nokuba nenkohliso. Ngabonga uNkulunkulu ngokungivumela ukuba ngizwe le ndawo, ukungivumela ukuba ngehlukanise okulungile kokubi futhi ngibone indlela elungile yokuphila okufanele ngiyithathe. Inhliziyo yami—eyayikade idukiswe uSathane isikhathi eside—ekugcineni yaphaphanyiswa uthando lukaNkulunkulu. Ngezwa ukuthi kwakunomqondo omkhulu ukuba kwami nenhlanhla yokuzwa le nhlupheko nokuvivinywa, ukuthi ngangiboniswe ngempela umusa okhethekile.

Ngemva kokuzama yonke enye into, amaphoyisa amabi eza nelinye icebo: Athola umfundisi weBandla le-Three-Self owayazi ukuthi ngingubani ukuze azongidalula. Wathi ngikholwa kuNkulunkulu uSomandla futhi ngike ngazama ukusakaza ivangeli kuye—kodwa wenqaba. Futhi waphinde wazama ukungenza ukuba ngifulathele uNkulunkulu. Ngokubona le nceku embi eyayicebe abafowethu nodadewethu abaningi abasakaza ivangeli, nangokuzwa onke amazwi amabi aphuma emlonyeni wayo—amazwi ayenyundela, ehleba, futhi ehlambalaza uNkulunkulu—inhliziyo yami yagcwala ulaka. Ngafuna ukummemeza, ngibuze ukuthi kungani ngokungenanembeza ephikisana noNkulunkulu. Kungani nakuba ejabulela umusa omkhulu kangaka kaNkulunkulu, kodwa ehlangana nodeveli ababi ukuze ashushise abantu abakhethiwe bakaNkulunkulu? Enhliziyweni yami, kwaba nosizi nobuhlungu obungachazeki. Ngaphinde ngaba nomuzwa omkhulu wokuzisola nokumkweleta; ngazizonda ngempela ukuthi kungani, esikhathini esedlule, ngingazange ngizame ukufuna iqiniso, futhi ngingazange ngazi lutho ngaphandle kokujabulela umusa nezibusiso zikaNkulunkulu njengengane, ngingazange ngicabange ngobuhlungu nokululazwa uNkulunkulu 0wakubekezelela ngenxa yensindiso yethu. Kumanje kuphela, lapho sengikulo mphandu wababi, ngezwa khona ukuthi kwakunzima kangakanani kuNkulunkulu ukuba asebenze kuleli zwe elingcolile, elonakele, nokuthi babubukhulu kangakanani ubuhlungu abuzwa! Empeleni, uthando lukaNkulunkulu ngomuntu luhambisana nobuhlungu obukhulu. Wenza umsebenzi wokusindisa isintu ngesikhathi ebekezelela ukukhaphelwa umuntu. Ukukhaphelwa umuntu akumlethelanga lutho ngaphandle kobuhlungu nokulimala. Akumangalisi ukuthi uNkulunkulu wake wathi: “Ngisho esikhathini sobusuku obubodwa, bangase baphenduke besuka ekubeni abantu abamoyizelayo, "abenenhliziyo enhle" babe ngabantu ababi nababulali abesabekayo, baphendukele okubasizile izolo kube yisitha sabo esikhulu, ngaphandle kwesizathu(“Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Namuhla, nakuba ngangiwele ezidladleni zikadeveli, ngangingeke ngimkhaphele uNkulunkulu noma ngabe kwenzekani. Noma ngabe ubunzima engangibhekene nabo babungakanani, ngangingeke ngibe uJuda ukuze ngisindise isikhumba sami, ngangingeke ngimzwise ubuhlungu nosizi uNkulunkulu. Ngenxa yokuthengiswa kwami yilo mfundisi womphakathi ongokwenkolo, amaphoyisa amabi aqhubekisela phambili ukuhlukumeza kwawo. Phakathi naleso sikhathi, wema ngakolunye uhlangothi wabe esethi: “Awukwazi okuhle kokubi. Ufanele ukuthola lokhu! Awuwazisi umusa wami. Ufanele ukuhlushwa uze ufe!” Ukuzwa la mazwi ahlabayo, amabi kwangenza ngathukuthela ngagana umnwabu—kodwa ngaphinde ngaba nomuzwa othile wokudabuka. Ngafuna ukukhala, kodwa ngazi ukuthi akufanele. Enhliziyweni yami, ngathandaza buthule: O Nkulunkulu! Ngifisa ukuba Wena uzuze inhliziyo yami. Nakuba ngingeke ngikwenzele lutho okwamanje, ngifisa ukunikeza ubufakazi bokunqoba Kuwe ngaphambi kukaSathane nakulo muntu omubi, ngibahlaze ngokuphelele, nokuthi ngalokhu ngilethe induduzo enhliziyweni Yakho. O Nkulunkulu! Ngifisa ukuba Wena uvikele inhliziyo yami, futhi ungenze ngiqine kakhudlwana. Uma nginezinyembezi, sengathi zingagelezela ngaphakathi—ngeke ngivumele ukuba babone izinyembezi zami. Kufanele ngijabule ngenxa yokuthi ngiqonda iqiniso, ngoba Wena wesule amehlo ami, wanginikeza ukwazi ukwehlukanisa, nokubona ngokucacile imvelo nobunjalo bukaSathane, obuwukumelana Nawe, ukukukhaphela, kanye nokudilizela phansi umsebenzi Wakho. Phakathi nokucwengwa, ngibonile futhi indlela isandla Sakho esihlakaniphile esihlela ngayo konke. Ngifisa ukuqhubeka ngibambisana Nawe, kuze kube yilapho kunqoba Wena. Ngemva kokuthandaza, enhliziyweni yami kwaba namandla okuba ngingaphumuli kuze kube yilapho sengiphothule khona ubufakazi bami kuNkulunkulu. Ngazi ukuthi lokhu ngikunikezwe nguNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu unginikeze isivikelo esikhulu futhi wangishukumisa kakhulu. Amaphoyisa amabi ayefuna ukusebenzisa umuntu omubi ukungenza ngikhaphele uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu unguNkulunkulu ohlakaniphile, futhi Yena usebenzisa umuntu omubi njengesiqhathaniso sokungibonisa ukuvukela kwesintu esonakele, ukuqinisa ukuzimisela kanye nokholo lwami ukuba nganelise uNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, ngaba nolwazi oluthile ngomsebenzi wokuhlakanipha kukaNkulunkulu, ngabona ukuthi uNkulunkulu ubusa futhi asebenzise amacebo okuthi konke kube nomsebenzi ozophelelisa abantu bakaNkulunkulu. Leli yiqiniso elingaguquki lokusebenzisa kukaNkulunkulu ukuhlakanipha ukuze anqobe uSathane.

Ngokubona ukuthi babengeke bangenze ngisho noma yikuphi ababekufuna, benza konke okusemandleni—kungaba ukusebenzisa amandla, noma izinto ezibonakalayo kanye nemali—ukuya phansi naphezulu befuna ubufakazi bokuthi ngangikholwa kuNkulunkulu. Ngemva kwezinyanga ezintathu, konke ukuphuthuma kwabo akuphumanga nalutho. Ekugcineni, bakhipha amangwevu abo: Bathola ingcweti yomphenyi. Kwakuthiwa wonke umuntu olethwa kuyo wayenikezwa izinhlobo ezintathu zokuhlushwa, futhi akakho noyedwa owake wangakhipha iqiniso. Ngolunye usuku, izikhulu zamaphoyisa amane zafika futhi zathi kimi: “Namuhla siyakuthatha sikuyisa ekhaya elisha.” Okulandelayo, bangidudulela evenini yeziboshwa, bebophe izandla ngemva komhlane wami, base bemboza ikhanda lami ngesembozo. Isimo sangenza ngacabanga ukuthi baya ukuyongibulala ngasese. Enhliziyweni yami, ngangingenakwenza lutho ngaphandle kokuba netwetwe. Kodwa ngemva kwalokho ngacabanga ngeculo engangivame ukulicula lapho ngikholwa kuJesu: “Kusukela ezikhathini zasendulo zebandla, labo abalandela iNkosi kwakudingeka bahlupheke kakhulu. Amashumi ezinkulungwane zezihlobo ezingokomoya zazinikela ngenxa yevangeli, futhi zazuza ukuphila okuphakade. Ukufela ukholo ngenxa yeNkosi, ngikulungele ukufela ukholo ngenxa yeNkosi.” Ngalolo suku, ngagcina ngaliqonda iculo: Labo abalandela iNkosi kufanele bahlupheke kakhulu. Nami ngangilungele ukufa ngenxa kaNkulunkulu. Okwangimangalisa, ngemva kokungena evenini, ngokungahlosile ngezwa ingxoxo ephakathi kwamaphoyisa amabi. Kwaba kwangathi babengiyisa endaweni ethile ukuze ngiyophenywa ngemibuzo. Awu! Babengangiyisi okuyongibulala—futhi ngase ngizilungiselele ukuba ngiyofela ukholo ngenxa kaNkulunkulu! Njengoba ngangicabanga ngalokhu, ngesizathu esingaziwa elinye lamaphoyisa laqinisa izintambo zesembozo esisekhanda lami. Ngokushesha ngemva kwalokho, ngaqala ukuzizwa ngingakhululekile—kwezwakala sengathi ngincisheke umoya. Ngazithola sengizibuza ukuthi ingabe ngempela bazongihlupha ngize ngife yini. Ngaleso sikhathi, ngacabanga indlela abafundi bakaJesu abazinikela ngayo ukuze basakaze ivangeli. Ngangingeke ngibe yigwala. Ngisho noma ngifa, ngangingeke nginxuse ukuba bangikhulule, ingasaphathwa eyokuvuma ukunqotshwa. Kodwa ngangingeke ngizilawule: Ngaquleka futhi ngawela kubo. Ngokubona lokho okwakwenzeka, amaphoyisa athukulula isembozo masinyane. Ngaqala ukukhihliza amagwebu, ngase ngehluleka ukuzibamba ngingahlanzi. Ngezwa sengathi ngizohlanza izibilini zami. Ngaba nesiyezi, ikhanda lami laba nenzululwane, futhi ngangakwazi ukuvula amehlo ami. Angibanga namandla emzimbeni wami wonke, kwaba sengathi ngikhubazekile. Ngezwa sengathi kunokuthile okunamfukayo emlonyeni wami engangingakwazi ukukukhiphela ngaphandle. Ngangikade ngilokhu ngaba ntekenteke, futhi ngemva kokuba sengihlukunyezwe ngale ndlela ngabona ukuthi ngisenkingeni, ukuthi kungenzeka ngingakwazi ukuphefumula noma yinini. Phakathi nobuhlungu, ngathandaza kuNkulunkulu: “O Nkulunkulu! Uma Wena ufuna ukuba nginikeze ubufakazi bokufa Kuwe, ngizithoba ngenjabulo Kuwe, futhi ngisebenzisa ngenjabulo ukufa ukuze nganelise Wena. Ngiyazi ukuthi laba abafa egameni likaNkulunkulu abafi, kodwa bayalala. Ngethemba ukuthi noma yini oyenzayo, ilungile, futhi ngifisa ukuthi uvikele inhliziyo yami, ukuze kuthi ngingaguquki kukho konke lokho okwakhayo nokuhlelayo.” Ngemva kwesikhathi esithile, iveni yafika ehhotela. Ngaleso sikhathi, umzimba wami wonke wawubuthakathaka futhi ngangingakwazi ukuvula amehlo ami. Bangithatha bangiyisa egumbini elivalekile. Okuwukuphela engangingakuzwa kwakuwumsindo wamanxusa amaningi kahulumeni we-CCP ayengizungezile exoxa ngami, ayethi ukubona mina kwakufana nokubona indlela uLiu Hulan ayeyiyo. Yeka ukuvula amehlo kwakho, kwaze kwahlaba umxhwele! Uqine ngisho ukwedlula indlela uLiu Hulan ayeyiyo! Ngokuzwa lokhu, inhliziyo yami yagcwala isasasa. Ngabona ukuthi uNkulunkulu uSomandla wayeyonqoba, ukuthi uSathane wayengaphansi kwezinyawo zikaNkulunkulu! Ngabonga futhi ngadumisa uNkulunkulu ngokunginika ukholo kanye nokulalela. Ngalesi sikhathi, ngakhohlwa ngobuhlungu. Ngathokoza ngempela ngokukhazimulisa uNkulunkulu.

Ngokushesha ngemva kwalokho, “ungoti wokuphenya ngemibuzo” amaphoyisa ayekhulume ngaye wafika. Ngokushesha lapho engena, wamemeza: “Siphi lesi silima somfazi? Ake ngisibone!” Wangena wama phambi kwami wase engibamba. Ngemva kokungishaya kaningi ebusweni, wangishaya kanzima ngezibhakela eziningana esifubeni nasemhlane, wabe esekhipha esinye sezicathulo zakhe zesikhumba futhi wangishaya ngaso ebusweni. Ngemva kokushaywa nguye ngale ndlela, ngalahlekelwa umuzwa wokuthi kukhona okuthile engingakwazi ukukukhiphe emlonyeni noma esiswini sami. Ukudideka kwaphela ekhanda lami futhi ngakwazi ukuvula amehlo ami. Ukuzwa kwabuya kancane kancane ezithweni zami, futhi amandla aqala ukubuya emzimbeni wami. Okulandelayo, wangibamba kabi emahlombe futhi wangidudulela emuva odongeni, engiyala ukuba ngimbheke bese ngiphendula imibuzo yakhe. Ukubona ukuthi ngangingamnaki kwamthukuthelisa kakhulu, futhi wazama ukungenza ukuba ngenze okuthile ngokuthi angcolise, anyundele, futhi ahlambalaze uNkulunkulu. Wasebenzisa izindlela ezimbi kakhulu nezenyanyekayo zokungihila, futhi wathi ngendlela ethusayo: “Ngikuzwisa ngamabomu ubuhlungu obungabekezeleleki enyameni nasemphefumlweni wakho, ngizokwenza uzwe ubuhlungu okungekho muntu ovamile ongabhekana nabo—uzofisa sengathi ungafa. Ekugcineni, uzongincenga ukuba ngikukhulule, futhi yilapho uyokhuluma khona into enengqondo, futhi uthi ikusasa lakho alikho ezandleni zikaNkulunkulu—likimi. Uma ngifuna ukuba ufe, kuyokwenzeka ngaleyo ndlela; uma ngifuna ukuba uphile, uzophila; futhi noma yibuphi ubunzima engifuna ukuba ubuzwe, yilokho oyokuzwa. UNkulunkulu uSomandla wakho ngeke akusindise—uyophila kuphela uma uncenga thina ukuba sikusindise.” Ngibhekene nalawa madimoni anengekayo, angenahlazo, ayizigcwelegcwele ezidelelekile, ayizilwane zasendle, kanye namabi, ngangifuna ngempela ukulwa nawo. Ngaleso sikhathi ngacabanga ngeculo lokuhlangenwe nakho ekuphileni: “Amazulu nomhlaba kanye nakho konke okukuwo kwadalwa uNkulunkulu, futhi kungokwemvelo nokulungile kuNkulunkulu ukukujabulela. Inkosi yodeveli ihleli kukho ngokungenahlazo; uSathane unecala elenyanyeka kakhulu; izihlobo ezingamashumi ezinkulungwane ezingokomoya kufanele zisukume” (“Ukuza Endleleni Ekhanyayo” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izingoma Ezintsha). Yini engangiyenzile ukuze ngisukume? Ngokungasho nalutho lokuphikisana nabo, ngimane ngibavumele ukuba bangihluphe ngendlela abafuna ngayo—ngalokhu, ingabe ngangingabi buthakathaka kakhulu? Inhliziyo yami yagcwala ulaka. Ngezwa sengathi anginakulubamba; ngafuna ukumemeza, ukuba ngilwe, ukuba ngibatshele: “Umuntu ngeke anxuse umusa enjeni!” Ngikholwa ukuthi lokhu kwakuwumuzwa wobulungiswa—kodwa ngamangala, lapho ngicabanga ngale ndlela ngokwengeziwe, ngaba mnyama ngokwengeziwe ngaphakathi. Ngazithola ngingenawo amazwi okuthandaza, ngingakwazi ukucabanga nganoma yimaphi amaculo. Imicabango yami yafiphala, ngangazi ukuthi kufanele ngenzeni, futhi ngaleso sikhathi ngaqala ukuzwa ukwesaba okuncane. Ngokushesha ngazithulisa phambi kukaNkulunkulu. Ngacabanga ngami, futhi ngazama ukuzazi, futhi ngaleso sikhathi amazwi kaNkulunkulu okwahlulela afika kimi: “Into oyazisayo akukhona ukuthobeka kukaKristu…. Awukuthandi ukuthandeka noma ukuhlakanipha kukaKristu …(“Ingabe Uyikholwa LikaNkulunkulu Leqiniso?” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). “Ingabe ukulandela izifiso zakho kwembula umfanekiso Wami? Ingabe lokho kuzokwanelisa inhliziyo Yami? Ingabe ungumuntu oqaphele ngobuqotho izinhloso Zami? Ingabe ungumuntu ozame ngempela ukuqonda inhliziyo Yami? Ingabe uzinikele ngempela ngenxa Yami? Ingabe uzikhandle ngempela ngenxa Yami? Ingabe uke wazindla ngamazwi Ami?(Amazwi Kanye Nobufakazi bukaKristu Ekuqaleni). Onke amazwi okwahlulela kukaNkulunkulu ahlaba inhliziyo yami. Yebo—ngangibone uKristu njengomncane kakhulu, ngangithande amandla kanye nethonya, hhayi ukuthobeka kukaKristu, ingasaphathwa eyokuthanda ukuhlakanipha komsebenzi ofihlekile kaNkulunkulu. UNkulunkulu usebenzisa ukuhlakanipha Kwakhe ukuze anqobe uSathane, usebenzisa ukuthobeka Kwakhe kanye nokufihlakala ukuze embule isimo sangempela sikaSathane, nokuba aqoqe ubufakazi bokujezisa omubi. Ngaleso sikhathi, ngangithembele kumafilosofi obusathane ukuze ngibheke umsebenzi kaKristu, njalo ngizama ukuthola izinyo ngezinyo kanye neso ngeso, ngikholwa ekuthini ukuba muhle kuwukuba uxhashazwe, ukuthi bonke bethwesa ihhashi elivumayo. Kungani, lapho sishushiswa, kufanele sivumele amaphoyisa amabi enze njengoba efuna? Ingabe kuyisabelo salabo abakholwa kuNkulunkulu ukuba baxhashazwe, bacindezelwe, futhi boniwe? Ngenxa yokuba kwami nesimo sokuzithwala, ngangingafuni ukubekezelela ukululazwa, ingasaphathwa eyokuxhashazwa nokucindezelwa. Lokhu kwangenza ngabukela phansi umsebenzi wokuhlakanipha kukaKristu futhi ngangakwazisa ukuthobeka kanye nokufihlakala kukaKristu. Kunalokho, ngakholwa kulowo muzwa wobulungiswa, ubuntu obunamandla, kanye nesithunzi kuncike ekulweni nabo. Kuncane engangikwazi ngokuthi uSathane ufuna ukungenza ukuba ngilwe nabo, engiphoqelela ukuba ngivume iqiniso lokholo lwami kuNkulunkulu ukuze bangibeke icala. Ukube ngempela ngalwa nabo ngesibindi sokuhluthuka, ingabe ngangingeke yini ngiwele emaqhingeni enkohliso yabo? Ngabonga ngempela uNkulunkulu ngokungisola nokungahlulela Kwakhe ngesikhathi esifanele, okwanginikeza isivikelo phakathi nokuvukela kwami, ukuze ngibone kahle amaqhinga enkohliso kaSathane, futhi ngibone ubuthi bukaSathane obungaphakathi kwami, futhi ngizuze ulwazi oluncane lwalokho uNkulunkulu ayikho kanye nokuthobeka kukaNkulunkulu nesimo sempilo esifihlakele. Ngacabanga indlela uKristu abhekana ngayo nokushushiswa, ukuzingelwa kanye nokubulawa udeveli we-CCP, kanye nendlela sonke isintu esakhipha isahlulelo Kuye, futhi samlahla ngecala, futhi samnyundela, futhi samhlamuka. Kukho konke, wabhekana nakho konke lokhu ngokuthula, ebekezelela bonke lobu buhlungu ukuze enze umsebenzi Wakhe wensindiso, engaphindiseli, futhi akazange akhononde. Ngabona indlela enomusa, nenhle, nehloniphekile isimo sikaNkulunkulu esiyiso! Ngesikhathi esifanayo, mina—muntu ongcolile, owonakele—ngangifuna ukuphindisela lapho ngishushiswa amadimoni amabi, ngangifuna ukusebenzisa isibindi sami sokuhluthuka ukuze ngilwele lokho engikubheka njengesithunzi sami, ukulwela ubulungisa bami siqu obusekelwe entandweni yami. Wawukuphi umuzwa wobulungisa kulokhu? Futhi ayekuphi amandla obuntu kanye nesithunzi? Kulokhu, ingabe ngangingabonisi yini isimo sami sobusathane esibi? Ingabe ngangingabonisi yini isimo sokuzithwala kwami? Lalikuphi iqiniso kulokhu? Ekucabangeni ngalokhu, inhliziyo yami yagcwala ukuzisola. Ngaguqula isimo sengqondo yami ukuze ngilingise uKristu. Ngangizimisele ukuthobela lesi simo futhi ngazama ngakho konke ukuba ngibambisane noNkulunkulu, ngingamnikezi ithuba uSathane.

Inhliziyo yami yazotha, futhi ngokuthula ngalindela umzuliswano olandelayo wale mpi namadimoni. Ukwenqaba kwami ukuvuma kwakwenze okwakuthiwa ungoti waphoxeka kakhulu. Ethukuthele wasonta enye yezingalo zami ngemva komhlane wami futhi wadonsa enye ngemva kwehlombe lami, wase ezibopha ndawonye waziqinisa izandla zami. Ngemva kwesikhathi esingaphansi kwengxenye yehora, amaconsi amakhulu omjuluko ayegeleza ebusweni bami, angenza ngingakwazi ukuvula amehlo ami. Ebona ukuthi yilokhu ngingayiphenduli imibuzo yakhe, wangiphonsa phansi, wase engiphakamisa ngozankosi abangemva komhlane wami. Izingalo zami ngokushesha zezwa ubuhlungu, kwangathi zephukile. Kwangizwisa ubuhlungu kakhulu kangangokuthi ngacishe ngangakwazi ukuphefumula. Okulandelayo, wangiphonsa odongeni futhi wangenza ngema ngabhekana nalo. Amehlo ami ayengasaboni ngenxa yomjuluko. Kwakubuhlungu kangangokuba umzimba wami wonke wawugcwele umjuluko—ngisho nezicathulo zami zazimanzi nte. Njalo ngangilokhu ngibuthaka, futhi ngalesi sikhathi ngawa. Okuwukuphela engangikwenza kwakuwukuhefuzela ngomlomo wami. Idimoni lalimi ngakolunye uhlangothi lingibhekile. Angazi ukuthi yini ayibona—mhlawumbe wesaba ukuthi uzosolwa uma ngifa—ngokushesha wathatha amathishu amaningana wangisula umjuluko, wase enginikeza inkomishi yamanzi. Wayenza lokhu isikhathi ngasinye ngemva kokwedlula kwengxenye yehora. Angazi ukuthi ngangibukeka kanjani ngaleso sikhathi. Ngicabanga ukuthi kwakwesabisa kakhulu, ngenxa yokuthi ngangihefuzela kuphela ngomlomo wami ovulekile; kwakubonakala sengathi ngilahlekelwe wukwazi ukuphefumula ngamakhala ami. Izindebe zami zazomile futhi zidabukile kanti kwakuthatha onke amandla enganginawo ukuba nje ngiphefumule. Ngezwa sengathi ukufa kwase kusondela futhi—mhlawumbe ngalesi sikhathi ngangifuna ngempela ukufa. Kodwa ngaleso sikhathi uMoya oNgcwele wangikhanyisela. Ngacabanga ngoLuka, omunye wabafundi bakaJesu, kanye nahlangana nakho kokulengiswa ephila. Enhliziyweni yami, ngazizwa ngibuyelwa amandla, ngalokhu ngisho into eyodwa ngiphindaphinda ukuze ngizikhumbuze: “ULuka wafa ngokulengiswa ephila. Nami, futhi, kufanele ngibe uLuka, kufanele ngibe uLuka, ngibe uLuka … UNkulunkulu uzocwenga abantu kuze kube sengcupheni yokuphila kwabo: kodwa ngibuthaka kakhulu, angikwazi ukunikeza ubufakazi kuze kube sengcupheni yokuphila kwami—futhi manje sengisondele ngamasentimitha angama-30 okuphila kwami. Ngisho noma ngifa ngempela, ngilalela izinhlelo namalungiselelo kaNkulunkulu ngokuzithandela, ngifisa ukuba qotho kuNkulunkulu ngize ngiyokufa njengoLuka.” Ngesikhathi ubuhlungu bungasabekezeleleki futhi sengiseduze kokufa, ngokushesha ngezwa elinye lamaphoyisa amabi lithi abaningi abafowethu nodadewethu abakholwa kuNkulunkulu uSomandla sebeboshiwe. Enhliziyweni yami, ngethuka: Abafowethu nodadewethu abaningi bazohlushwa. Nakanjani azobaphatha ngesandla esiqinile abafowethu. Inhliziyo yami yagcwala ukukhathazeka. Ngangilokhu ngibathandazela buthule, ngicela uNkulunkulu ukuba abalonde futhi abavumele banikeze ubufakazi bokunqoba ngaphambi kukaSathane futhi bangalokothi bakhaphele uNkulunkulu, ngoba ngangingafuni noma yimuphi umfowethu noma udadewethu ahlupheke njengoba kwenzeke kimi. Mhlawumbe ngathintwa uMoya oNgcwele; ngathandaza ngokungaphezi, futhi lapho ngithandaza ngokwengeziwe ngashukumiseleka ngokwengeziwe. Nginganakile ngakhohlwa ubuhlungu bami. Ngangazi kahle kamhlophe ukuthi lawa ngamalungiselelo ahlakaniphile kaNkulunkulu; uNkulunkulu wayebuqaphela ubuthakathaka bami, futhi engihola esikhathini esibuhlungu kakhulu sami. Ngalobo busuku, ngangingasenandaba ukuthi amaphoyisa amabi angiphatha kanjani, futhi nginganaki nakancane imibuzo yabo. Ngokubona lokho okwakwenzeka, amaphoyisa amabi asebenzisa izibhakela zawo ukungishaya ngesihluku ebusweni bami, base bedonsa izinwele ezisenhlafunweni yami ngeminwe yabo. Izindlebe zami zazivuvukile ngenxa yokusontwa, ubuso bami babungabonakali, imilenze yami ngaphansi nangenhla yayisele nemihuzuko nokuxebuka lapho bengishaya ngenduku, nezinzwane zami futhi zazisele zimivimbovimbo ngemva kokushaywa ngenduku. Ngemva kokungilengisa phezulu ngawozankosi amahora ayisithupha, lapho amaphoyisa amabi evula ozankosi, ayesesuse yonke inyama engaphansi kwesithupha sami—kwakusele kuphela umucu omncane kufike ethanjeni. Ozankosi futhi babeshiye izihlakala zami zembozwe amashashazi aphuzi, futhi yayingekho indlela yokuthi aphinde asuke. Ngaleso sikhathi, kwangena isikhulu sephoyisa lesifazane elalibonakala liyisiqumama. Langibheka phansi naphezulu, lase lithi kubo: “Ngeke lona niqhubeke nokumshaya—usezokufa.”

Amaphoyisa angikhiyela kwelinye lamagumbi ehhotela. Amakhethini alo ayevalwa ngci amahora angamashumi amabili nane ngosuku. Kwabekwa umuntu ukuba aqaphe umnyango, azikho izisebenzi ezazivunyelwe ukuba zingene, futhi wayengekho ovunyelwe ukuba abone izigcawu zalapho bengihlupha futhi bengihlasela khona. Babededelana ngokungiphenya ngemibuzo ngaphandle kokuphumula. Izinsuku eziyisihlanu kanye nobusuku obuyisihlanu, abangivumelanga ukuba ngilale, abangivumelanga ukuba ngihlale noma ngiqoshame, futhi abangivumelanga ukuba ngidle ngesuthe ukudla. Ngangivunyelwe kuphela ukuma ngeyame ngobonda. Ngolunye usuku, kwafika isikhulu sizongiphenya ngemibuzo. Ngokubona ukuthi angisinaki, sathukuthela sagana unwabu futhi sangikhahlela sangiphonsa phansi kwetafula. Okulandelayo, sangidonsa futhi sangishaya ngenqindi, kwageleza igazi lisuka ekhoneni lomlomo wami. Ukuze sifihle unya lwaso, savala ngokushesha umnyango ukuze sivimbe noma ubani ukuthi angene. Sase sidabula amathishu amaningana futhi sesula igazi lami, sageza ngamanzi igazi ebusweni bami futhi sahlanza igazi elaliphansi. Ngashiya ngamabomu igazi elithile elalisejezini lami elimhlophe. Lapho ngiphindela ejele, nokho, amaphoyisa amabi atshela ezinye iziboshwa ukuthi igazi elisezimpahleni zami elalapho engangikade ngingeniswe khona esibhedlela sengqondo, futhi athi kade ngilapho kulezi zinsuku ezimbalwa ezedlule. Amanxeba kanye negazi emzimbeni wami libangelwe yiziguli—bona, amaphoyisa, abazange bangithinte…. La maqiniso anonya angibonisa isihluku, ubuqili obucashile, nokungabi nabuntu “kwamaphoyisa abantu,” futhi ngezwa ngingenamandla kanye nokuphelelwa yithemba ngalabo abawela ezandleni zabo. Ngesikhathi esifanayo, ngathola ukwazisa okujulile ukulunga, ubungcwele, ukukhanya, nobuhle bukaNkulunkulu, futhi ngezwa ukuthi yonke into evela kuNkulunkulu uthando, ukuvikeleka, ukukhanyiselwa, ilungiselelo, induduzo, kanye nokusekela. Ngaso sonke isikhathi lapho ubuhlungu bami bubukhulu kakhulu, uNkulunkulu njalo wayengikhanyisela futhi angiqondise, akhulise ukholo kanye namandla ami, angivumele ukuba ngilingise umoya wabangcwele abafela ukholo ngenxa yeNkosi kuzo zonke izikhathi, ukunginika isibindi sokumela iqiniso. Lapho ubulwane bamaphoyisa amabi bungishiya ngisemnyango wokufa, uNkulunkulu wangivumela ukuba ngizwe izindaba zokuboshwa kwabanye abafowethu nodadewethu, esebenzisa lokhu ukuba angishukumise ngokwengeziwe ukuba ngibathandazele, ukuze ngikhohlwe ubuhlungu bami futhi ngingaqondile nginqobe ukucindezeleka kokufa. Ngenxa yokuhlangana nesimo esiphikisayo sobubi, isihluku bukaSathane, ngabona ukuthi uNkulunkulu kuphela oyiqiniso, indlela, nokuphila kanye nokuthi uNkulunkulu kuphela owuphawu lwegunya eliphezulu kakhulu, lokulunga, futhi uwuphawu olungeke lunqotshwe noma luhlaselwe ubumnyama kanye noma yimaphi amabutho anonya. UNkulunkulu kuphela obusa yonke into, nohlele yonke into, futhi usebenzisa amandla Akhe amakhulu kanye nokuhlakanipha ukuhola isinyathelo sami ngasinye ekunqobeni ukuvinjezelwa yizixuku zamadimoni, ekunqobeni ubuthakathaka benyama kanye nasekucindezelekeni kokufa, angivumele ngisinde kanzima kula manga amnyama. Njengoba ngicabanga ngothando nensindiso kaNkulunkulu, ngezwa ngikhuthazeke kakhulu, futhi ngazimisela ukulwa noSathane kuze kube sekugcineni. Ngisho noma ngangizobolela ejele, ngangiyoma ngiqinile ebufakazini bami futhi nganelise uNkulunkulu.

Ngelinye ilanga, amaphoyisa amaningi amabi engangingakaze ngihlangane nawo ngaphambili eza ezongibuka futhi axoxe ngecala lami. Ngingaqondile, ngezwa ungoti owayelindelwe ethi: “Kukho konke ukuphenya ngemibuzo engike ngakwenza, angikaze ngicindezele kanzima kangaka umuntu njengoba ngenze kulesiya silima somfazi. Ngimphakamisele phezulu ngozankosi amahora ayisishiyagalombili (empeleni kwakungamahora ayisithupha, kodwa wayefuna ukubukisa, esaba ukuthi abaphathi bakhe bazothi akanamsebenzi) futhi akavumanga.” Ngezwa izwi lowesifazane lithi, “Ungakwenza kanjani ukushaya lona wesifazane kabi kangaka? Unonya.” Kwabonakala ukuthi phakathi kwabo bonke labo ababeboshiwe, yimina owayehlushwe kakhulu. Kungani ngangihlushwe kangaka? Ingabe ngangikhohlakele kakhulu kunabanye abantu? Ingabe lokho kuhlupheka kwakuyisijeziso sikaNkulunkulu kimi? Mhlawumbe kwakukhona ukukhohlakala okukhulu kimi, futhi ngase ngifike ezingeni lokujeziswa? Ngicabanga ngalokhu, angikwazanga ukubamba izinyembezi. Ngangazi ukuthi kufanele ngingakhali. Kwakungafanele ngivumele uSathane abone izinyembezi zami—uma kwakwenzeka, wayeyokholwa ukuthi nginqotshiwe. Kodwa ngangingenakuwubamba umuzwa wosizi enhliziyweni yami, nezinyembezi ezazigeleza ngaphandle kokulawulwa yimi. Phakathi nokuphelelwa yithemba kwami, ngangingabiza kuphela uNkulunkulu: “O Nkulunkulu! Manje, ngizizwa ngoniwe ngokujulile. Yilokhu ngifuna ukukhala. Ngicela ungivikele, ungivimbe ukuba ngingakhothamisi ikhanda lami phambi kukaSathane—ngeke ngimvumele abone izinyembezi zami. Ngiyazi ukuthi isimo engikuso sibi. Ngifuna izinto ngenkani Kuwe, futhi ngiyakhononda. Futhi ngiyazi ukuthi noma yini oyenzayo, ingengcono kakhulu—kodwa isiqu sami sincane kakhulu, isimo sami sokuvukela sikhulu kakhulu, futhi angikwazi ukwamukela ngentokozo leli qiniso, futhi angazi ukuthi yini okufanele ngiyenze ukuze ngiphume kulesi simo esibi. Ngingafisa ukuba ungiqondise, futhi ungivumele ukuba ngilalele izinhlelo namalungiselelo Akho, futhi ngingalokothi ngiphinde ngingaqondi noma ngikhononde Ngawe.” Njengoba ngangithandaza, ingxenye yamazwi kaNkulunkulu yafika ekhanda lami: “Nawe kuzomele uphuze kule sitsha engizakusiphuza (lokhu wakusho ngemva kokuvuswa Kwakhe), nawe kuzomele uhambe endleleni engihambe kuyo, kumele unikele ngempilo yakho ngenxa Yami(“Indlela UPetru Amazi Ngayo UJesu” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Izinyembezi zami zama masinyane. Ukuhlupheka kukaKristu kwakungafani nokwanoma yisiphi isidalwa, futhi kwakungabekezeleleki koyisidalwa—kanti lapha ngangizizwa ngoniwe futhi ngikhononda kuNkulunkulu ngokuthi kwakungafanele ngemva kokuzwa ubunzima obuncane. Wawukuphi unembeza kanye nesizathu kulokhu? Ngangifaneleka kanjani ukubizwa ngokuthi ngiwumuntu? Ngemva kwalokho, ngacabanga ngalokho uNkulunkulu akusho: “Ukonakala okusemvelweni yomuntu kufanele kulungiswe ngezilingo. Kunoma yiziphi izingxenye ongaphumeleli kuzo, kukulezi zingxenye lapho kufanele ucwengwe khona—leli yilungiselelo likaNkulunkulu. UNkulunkulu ukwenzela isimo, akuphoqe ukuba ucwengwe lapho ukuze wazi ukonakala kwakho siqu(“Indlela Yokwanelisa UNkulunkulu Phakathi Nezilingo” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe). Ukuzindla ngamazwi kaNkulunkulu kanye nokucabanga ngami, ngaqonda ukuthi lokho okuhlelwe uNkulunkulu kwakuqondiswe ekonakaleni nasebuthakathakeni bami—futhi yilokho kanye okwakudingwa ukuphila kwami. Ngenxa yokuthi ngangiphuphuthekisiwe futhi ngonakaliswe kangaka uhulumeni we-CCP, inhliziyo yami njalo yayigcwele ukwethembela nokwencika kuwo, nakuba ngangibone amanye amaphutha awo, lokho kwakungazange kuguqule umbono wami ngawo. Namuhla, uNkulunkulu wenze lesi simo esikhethekile ngenxa yami, wangivumela ukuba ngehlukanise phakathi kukaNkulunkulu noSathane, ukuze ngikwazi ukusho ukuthi ubani ongisindisile nokuthi ubani ongonakalisile, ngubani okufanele ngimkhonze nokuthi ubani okufanele ngimqalekise, nokuthi kungenxa yalokhu kuphela ngibone ukukhanya kweqiniso, futhi ngaqaphela uNkulunkulu wangempela, nokuthi ngikwazi ukwehlukanisa phakathi kokukhanya nobumnyama. Ukube angizange ngithole ukuhlupheka okuningi futhi okubi kakhulu, ulwazi nemibono yami ngohulumeni we-CCP ngabe akuzange kuguquke—futhi, enhliziyweni yami, ngabe angiwushiyanga ngempela ngase ngiphendukela ngempela kuNkulunkulu. Lobu bunzima babuwuthando lukaNkulunkulu ngami, baba yisibusiso Sakhe esikhethekile kimi. Lapho sengiqonde intando kaNkulunkulu, inhliziyo yami ngokushesha yezwa ikhanya bha. Ukungaqondi kwami uNkulunkulu kwanyamalala. Ngezwa ukuthi kwakunokubaluleka okukhulu kanye nenjongo ngokuthi ngikwazi ukuhlupheka ngalolo suku.

Ngemva kokuzama yonke into ayengayenza, amaphoyisa amabi awazange athole lutho kimi. Ekugcineni, asho ngokuqiniseka: “Amakhomanisi enziwe ngensimbi, kodwa labo abakholwa kuSomandla uNkulunkulu benziwe ngedayimane—basezingeni eliphakeme kunamakhomanisi ngakho konke.” Ngemva kokuzwa lawa mazwi, enhliziyweni yami ngazithola sengibonga futhi ngidumisa uNkulunkulu: O Nkulunkulu, ngiyabonga futhi ngidumisa Wena! Ngobukhulu Bakho nangokuhlakanipha Kwakho umnqobile uSathane futhi wazehlula izitha Zakho. Uyigunya eliphakeme kunawo onke, futhi kwangathi inkazimulo ingaba Kuwe! Kungalesi sikhathi kuphela lapho ngabona khona: Libaluleke ngani iQembu lobuKhomanisi? Futhi babaluleke ngani bonke ohulumeni bezombangazwe emhlabeni? Zonke izinto ezulwini nasemhlabeni kufanele zibe ngaphansi kokubusa kukaNkulunkulu. Akufanele zibe noma nakuphi ukukhetha, futhi lokho akusho lutho ngoSathane ongudeveli omncane, ongabalulekile oyisiqhathaniso kuphela.

Ngelinye ilanga, amaphoyisa amabi efika azongiphenya ngemibuzo futhi. Kulokhu onke ayebonakala engejwayelekile kancane. Ayengibheka lapho ekhuluma, kodwa kwakubonakala sengathi awakhulumi nami. Ayebonakala exoxa okuthile. Njengasezikhathini ezingaphambili, lokhu kuphenywa ngemibuzo akuzange kuphumelele. Kamuva, amaphoyisa amabi angithatha angibuyisela esitokisini sami. Endleleni, ngokungazelele ngawezwa ethi kubonakala sengathi ngizokhululwa ngosuku lokuqala lwenyanga ezayo. Ngokuzwa lokhu, inhliziyo yami yacishe yaqhuma ngenjabulo: Lokhu kusho ukuthi ngizophuma ezinsukwini ezintathu! Ekugcineni ngizoshiya lesi sihogo sobudimoni! Ngacindezela injabulo esenhliziyweni yami, ngalindela futhi ngilinde ukwedlula komzuzwana ngamunye. Izinsuku ezintathu kwaba sengathi ziyiminyaka emithathu. Ekugcineni, usuku lokuqala lwenyanga lwafika! Ngalolo suku, ngangilokhu ngibhekile emnyango, ngilindele othile ozobiza igama lami. Kwedlula ekuseni, futhi akwenzekanga lutho. Ngabeka amathemba ami onke ekuthini ngizohamba entambama—kodwa lapho intambama ifika, kwakulokhu kungenzeki lutho. Ngesikhathi sokudla kwakusihlwa, angizange ngifise ukudla. Enhliziyweni yami, nganginokuphelelwa yithemba; ngaleso sikhathi, kwakungathi inhliziyo yami iwele esihogweni isuka ezulwini. “Kungani engadli?” kwabuza unogada kwezinye iziboshwa. “Akazange adle kakhulu kusukela abuya ekuphenyweni ngemibuzo ngaloluya suku,” esinye seziboshwa saphendula. “Ake uzwe ibunzi lakhe; ingabe uyagula?” kwasho unogada. Kweza isiboshwa futhi sezwa ibunzi lami. Sathi lalishisa kakhulu, sathi nginemfiva. Ngempela nganginayo. Ukugula kwakufike masinyane, futhi kwakukubi kakhulu. Ngaleso sikhathi, ngaquleka. Esikhathini esingamahora amabili, imfiva yaqhubekela phambili nokuba yimbi. Ngakhala! Bonke, kuhlanganise nonogada, bangibheka ngikhala. Bonke babedidekile: Babengibheka njengomuntu ongalokothi ayengwe isaqathi futhi athuswe ngenduku, ongazange akhale ngisho nakanye esikhathini ngasinye lapho ebhekene nokuhlukunyezwa okukhulu, owayelengiswe ngozankosi amahora ayisithupha ngaphandle kokukhala. Kodwa namuhla, ngaphandle kokuhlukunyezwa, ngiyakhala. Babengazi ukuthi izinyembezi zami ziphuma kuphi—babemane becabanga ukuthi ngigula kakhulu. Eqinisweni, yimi kuphela kanye noNkulunkulu ababazi isizathu. Konke lokhu kwakungenxa yokuvukela nokungalaleli kwami. Lezi zinyembezi zazigeleza ngoba ngizwa ngiphelelwa yithemba lapho engangikulindele kungenzeki futhi amathemba ami eshabalala. Kwakuyizinyembezi zokuvukela nentukuthelo. Ngaleso sikhathi, ngangingasafuni ukuhlela ukuzimisela kwami ukuze nginikeze ubufakazi kuNkulunkulu. Ngangingenaso ngisho nesibindi sokuphinde ngivivinywe ngale ndlela. Ngaleyo ntambama, ngakhala izinyembezi zosizi, ngenxa yokuthi ngase ngikhathele ukuphila ejele, ngangiwenyanya lawaya madimoni— futhi ngaphezu kwalokho, ngangizonda ukuba kule ndawo yamadimoni. Ngangingafuni ukuchitha omunye umzuzwana lapha. Lapho ngicabanga ngakho ngokwengeziwe, kwaba yilapho ngidangala ngokwengeziwe, futhi lapho ngizwa umuzwa omkhulu wentukuthelo, ukudabuka, kanye nesizungu. Ngezwa sengathi ngifana nesikebhe esisodwa olwandle, leso esingambozwa ngamanzi noma nini; ngaphezu kwalokho, ngezwa sengathi labo ababengizungezile banobuqili kakhulu futhi bayesabeka kangangokuthi bangakhiphela ulaka lwabo kimi noma nini. Ngangingakwazi ukuzibamba ekubeni ngikhale: “O Nkulunkulu! Ngiyakunxusa ukuba ungisindise. Ngiseqophelweni lokuba ngiwe, ngingakukhaphela noma nini futhi noma kuphi. Ngifisa ukuba ubambe inhliziyo yami futhi ungenze ngikwazi ukuphinde ngibuyele phambi Kwakho, ngifisa ukuba uphinde ungizwele, futhi ungivumele ukuba ngamukele izinhlelo namalungiselelo Akho. Nakuba ngingeke ngikuqonde lokho okwenzayo manje, ngiyazi ukuthi konke okwenzayo kuhle, futhi ngifisa ukuba uphinde ungisindise, futhi uvumele inhliziyo yami ukuba iphendukele Kuwe.” Ngemva kokuthandaza, ngayeka ukuzizwa ngesaba. Ngaqala ukuzotha futhi ngacabanga ngami, futhi ngaleso sikhathi amazwi okwahlulela nesambulo sikaNkulunkulu kwafika kimi: “Ingabe ufuna inyama noma iqiniso? Ufisa ukwahlulela noma ukunethezeka? Ngemva kokuba usubone umsebenzi kaNkulunkulu omngaka, futhi usuye wabubona ubungcwele nokulunga kukaNkulunkulu, kufanele ulwe kanjani? Kufanele uhambe kanjani kule ndlela? Ungalubonisa kanjani uthando lwakho ngoNkulunkulu? Ingabe kukhona okufezwe ukusola nokwahlulela kukaNkulunkulu kuwe? Ukuthi unalo yini ulwazi lokusola nokwahlulela kukaNkulunkulu kulele ekutheni uphila kanjani futhi umthanda kangakanani uNkulunkulu! Izindebe zakho zithi uyamthanda uNkulunkulu, kodwa indlela ophila ngayo ingubuntu obudala nenkohlakalo; awumesabi uNkulunkulu, ingasaphathwa eyokuba nonembeza. Ingabe abantu abanjalo bayamthanda uNkulunkulu? Ingabe abantu abanjalo baqotho kuNkulunkulu? … Umuntu onjalo angaba yini nguPetru? Ingabe labo abafana noPetru banolwazi kuphela kodwa bangalusebenzisi?(“Izinto UPetru Abhekana Nazo: Ulwazi Lwakhe Ngokusolwa Nangokwahlulelwa” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Izwi ngalinye lokwahlulela likaNkulunkulu lalifana nenkemba esika nhlangothi zombili lishaya indawo yami ebuthakathaka, lingahlulela: Yebo, izikhathi eziningi ngangenze izifungo eziqinile phambi kukaNkulunkulu, zokuthi ngizolahla yonke into futhi ngibekezelele bonke ubunzima ngenxa yeqiniso. Kodwa namuhla, lapho uNkulunkulu esebenzisa iqiniso ukuze angicele okuthile, lapho edinga ukuba mina ngihlupheke ngempela futhi ngidele okuthile ukuze nganelise Yena, angizange ngikhethe iqiniso noma ukuphila, kodwa ngobumpumputhe ngigcwele ukukhathazeka, ukucindezeleka nokuba netwetwe ngenxa yyokuthanda namathemba enyama. Ngangingenalo ngisho nokholo oluncane kuNkulunkulu. Kulokhu, ngangingayenelisa kanjani intando kaNkulunkulu? UNkulunkulu wayefuna ngiphile ukuphila okunezithelo. Wayengafuni izifungo ezinamazwi amahle, ezingenalutho. Kodwa phambi kukaNkulunkulu nganginolwazi kodwa hhayi okwangempela, futhi kuNkulunkulu, ngangingenabo ubuqotho noma uthando lweqiniso, ingasaphathwa eyokuba nokulalela; ngangingaphili lutho ngaphandle kwenkohliso, ukuvukela, nokuphikisa. Kulokhu, ngangingesiye yini okhaphela uNkulunkulu? Ngangingesiye yini umuntu owephula inhliziyo kaNkulunkulu? Ngaleso sikhathi, ngacabanga ngesikhathi iNkosi uJesu iboshwa futhi ibethelwa esiphambanweni. Ngokulandelana kwabo, labo ababevame ukujabulela umusa Wakhe bamshiya. Enhliziyweni yami, nganqotshwa ukuzisola. Ngakuzonda ukuvukela kwami, ngakuzonda ukuntula kwami ubuntu, ngafuna ukuphinde futhi ngime, ukuba ngisebenzise izenzo ezingokoqobo ukuze ngenze izethembiso zami kuNkulunkulu zibe ezangempela. Ngisho noma ngibolela ejele, ngangingeke ngilokothe ngiphinde ngizwise ubuhlungu inhliziyo kaNkulunkulu. Ngangingeke ngilokothe ngiphinde ngikhaphele inani legazi uNkulunkulu alikhokha kimi. Ngayeka ukukhala, futhi enhliziyweni yami ngathandaza buthule kuNkulunkulu: O Nkulunkulu, ngiyabonga ngokungikhanyisela nangokungiqondisa, ukungivumela ukuba ngiqonde intando Yakho. Ngiyabona ukuthi isiqu sami esingokomoya sincane kakhulu, nokuthi anginalo nothando oluncane noma ukulalela Wena. O Nkulunkulu, manje ngifisa ukuzinikela ngokuphelele Kuwe. Ngisho noma ngichitha ukuphila kwami konke ejele, ngeke ngilokothe ngithobele uSathane. Ngifisa kuphela ukusebenzisa izenzo zami ezingokoqobo ukwanelisa Wena.

Ngemva kwesikhathi esithile, kwaba namahemuhemu okuthi ngizokhululwa. Bathi sekusele izinsuku ezimbalwa kuphela. Ngenxa yesifundo engangisifundile esikhathini esedlule, ngalesi sikhathi ngaba nokuhluzeka kwengqondo futhi ngehlisa umoya. Nakuba ngezwa ukujabula okukhulu, ngafisa ukuthandaza futhi nokufuna phambi kukaNkulunkulu, ukuze ngingaphinde futhi ngizenzele ukukhetha kwami. Ngangicela kuphela kuNkulunkulu ukuba angilonde ukuze ngikwazi ukulalela zonke izinhlelo namalungiselelo Akhe. Ngemva kwezinsuku ezimbalwa, amahemuhemu aphela kwangenzeka lutho. Ngaphezu kwalokho, ngezwa unogada ethi ngisho noma ngingafela ejele, babengeke bangikhulule, ngenxa yokuthi ngeke ngibatshele igama kanye nelikheli lekhaya lami—ngakho ngangizoboshwa phakade. Ukuzwa lokhu kwakunzima ngempela, kodwa ngazi ukuthi lobu ubuhlungu okufanele ngibuzwe. UNkulunkulu ufuna ukuba nginikeze lobu bufakazi Kuye, futhi ngizimisele ukulalela uNkulunkulu, nokuthobela intando kaNkulunkulu, futhi ngangethembele ekuthini zonke izindaba nazo zonke izinto zisezandleni zikaNkulunkulu. Lokhu kwaba umusa okhethekile kaNkulunkulu kanye nokungiphakamisa. Ngaphambilini, nakuba ngangithe ngingabolela ejele, lokho kwakumane kuyizifiso nemicabango yami—ngangingenabo ubuqiniso balokhu. Namuhla, ngangifuna ukunikeza lobu bufakazi ngokuphila kwami okongokoqobo futhi ngivumele uNkulunkulu ukuba athole induduzo kimi. Ngesikhathi ngigcwele inzondo ngoSathane, futhi nginquma ukuba ngilwe noSathane kuze kube sekugcineni, ukuba nginikeze ubufakazi obungokoqobo ngempela bokubolela ejele, ngabona izenzo zamandla onke nezimangalisayo zikaNkulunkulu. NgoDisemba 6, 2005, iveni yasejele yangikhipha ejele futhi yangishiya eceleni komgwaqo. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeka, ukuphila kwami kwasejele kweminyaka emibili kwaphela.

Ngemva kokubona lolu sizi olwesabekayo, nakuba inyama yami yabekezelela ubunzima obuthile, ngase ngithole okwengezwe izikhathi eziyikhulu—inkulungwane: Ngangingazuzanga kuphela ukuqonda nokwahlukanisa, futhi ngangibone ngempela ukuthi uhulumeni we-CCP uwukubonakaliswa kukaSathane udeveli, iqembu lababulali abangabulala abantu ngokuphazima kweso, kodwa futhi ngangifinyelele ekuqondeni ukuhlakanipha nokuba namandla onke kukaNkulunkulu, kanye nokulunga nobungcwele Bakhe, ngangifinyelele ekwaziseni izinhloso ezinhle zikaNkulunkulu zokungisindisa, kanye nokunginakekela Kwakhe nokungivikela, engivumela, ngesikhathi sobulwane lukaSathane, ukuba nginqobe uSathane kancane kancane, futhi ngime ngiqinile ebufakazini bami. Kusukela ngalelo langa kuya phambili, ngifisa ukuzinikela ngakho konke kuNkulunkulu ngokuphelele. Ngifisa ukulandela ngokuqinile uNkulunkulu, ukuze ngizuzwe Nguye ekuqaleni.

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Ukwethembisa Ukuphila Kwami Ekuzinikeleni

Kusukela manje kuye phambili, kungakhathaleki ukuthi ziyini izingozi nobunzima obungaziwa obusendleleni engaphambili, noma ngiphile nodrako omkhulu obomvu. Ngizolandela ngokuzimisela uNkulunkulu kuze kube sekugcineni futhi ngethule ubufakazi obunamandla Ngaye ukuze ngidumaze udrako omkhulu obomvu.

Amandla Okuphila Angenakuqedwa

UDong Mei, Esifundazweni SaseHenan Ngiwumuntu ojwayelekile. Ngangiphila ukuphila okujwayelekile. Njengabaningi abalangazelela ukukhanya,...

Sithinte nge-Whatsapp