UNkulunkulu uqobo waphrofetha ukuthi uNkulunkulu esenyameni ngezikhathi zokugcina uyovela njengeNdodana ukuzokwenza umsebenzi.

1. UNkulunkulu uqobo waphrofetha ukuthi uNkulunkulu esenyameni ngezikhathi zokugcina uyovela njengeNdodana ukuzokwenza umsebenzi Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Nani-ke manibe nilungile: ngokuba iNdodana yomuntu iyeza…

ukubuya kweNkosi uJesu okwesibili 2020-04-26 20:55:33

Yini ukuba uNkulunkulu esimweni somuntu? Yini Umongo kaNkulunkulu esimweni somuntu?

2. Yini ukuba uNkulunkulu esimweni somuntu? Yini Umongo kaNkulunkulu esimweni somuntu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ekuqaleni kwakukhona uLizwi, uLizwi wayenoNkulunkulu, futhi uLizwi wayenguNkulunkulu. Yena lowo ek…

2019-11-20 05:36:49

Yini umehluko phakathi komsebeni kaNkulunkulu esenyameni kanye nomsebenzi kaMoya?

3. Yini umehluko phakathi komsebeni kaNkulunkulu esenyameni kanye nomsebenzi kaMoya? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Wayesethi, Ngiyakucela, ngikhombise inkazimulo Yakho. Wathi, ngiyokwedlulisa konke ukulunga Kwami ph…

2020-01-06 16:20:19

Kungani uNkulunkulu engasebenzisi umuntu ukuba enze umsebenzi wokwahlulela ezinsukwini zokugcina kodwa esikhundleni salokho kufanele athathe isimo somuntu bese ekwenza Yena?

4. Kungani uNkulunkulu engasebenzisi umuntu ukuba enze umsebenzi wokwahlulela ezinsukwini zokugcina kodwa esikhundleni salokho kufanele athathe isimo somuntu bese ekwenza Yena? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ubaba ak…

2019-11-04 17:06:27

Yini umehluko obalulekile phakathi kukaNkulunkulu esimweni somuntu kanye nalabo bantu abasetshenziswa uNkulunkulu?

5. Yini umehluko obalulekile phakathi kukaNkulunkulu esimweni somuntu kanye nalabo bantu abasetshenziswa uNkulunkulu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Mina impela nginibhapathiza ngamanzi kube ngukuphenduka. kepha lowo…

2019-11-24 00:53:31

Kungani kuthiwa isintu esikhohlakele sidinga kakhulu insindiso kaNkulunkulu abe yinyama?

6. Kungani kuthiwa isintu esikhohlakele sidinga kakhulu insindiso kaNkulunkulu abe yinyama? Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Ukusindisa abantu kukaNkulunkulu akwenziwa ngokuqondile ngoMoya njengoMoya, ngoba uMoya Wakhe…

2019-11-04 17:03:24

Kungani kuthiwa izimo ezimbili zikaNkulunkulu esenyameni ziphelelisa ukubaluleka kokuba sesimweni somuntu?

7. Kungani kuthiwa izimo ezimbili zikaNkulunkulu esenyameni ziphelelisa ukubaluleka kokuba sesimweni somuntu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Kanjalo noKristu wanikelwa kanye ukuba athwale izono zabaningi; futhi kulab…

2019-11-04 17:02:45

UNkulunkulu uqobo waphrofetha ukuthi uNkulunkulu esenyameni ngezikhathi zokugcina uyovela njengeNdodana ukuzokwenza umsebenzi.

1. UNkulunkulu uqobo waphrofetha ukuthi uNkulunkulu esenyameni ngezikhathi zokugcina uyovela njengeNdodana ukuzokwenza umsebenzi Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Nani-ke manibe nilungile: ngokuba iNdodana yomuntu iyeza…

ukubuya kweNkosi uJesu okwesibili 2020-04-26 20:55:33

Yini ukuba uNkulunkulu esimweni somuntu? Yini Umongo kaNkulunkulu esimweni somuntu?

2. Yini ukuba uNkulunkulu esimweni somuntu? Yini Umongo kaNkulunkulu esimweni somuntu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ekuqaleni kwakukhona uLizwi, uLizwi wayenoNkulunkulu, futhi uLizwi wayenguNkulunkulu. Yena lowo ek…

2019-11-20 05:36:49

Yini umehluko phakathi komsebeni kaNkulunkulu esenyameni kanye nomsebenzi kaMoya?

3. Yini umehluko phakathi komsebeni kaNkulunkulu esenyameni kanye nomsebenzi kaMoya? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Wayesethi, Ngiyakucela, ngikhombise inkazimulo Yakho. Wathi, ngiyokwedlulisa konke ukulunga Kwami ph…

2020-01-06 16:20:19

Kungani uNkulunkulu engasebenzisi umuntu ukuba enze umsebenzi wokwahlulela ezinsukwini zokugcina kodwa esikhundleni salokho kufanele athathe isimo somuntu bese ekwenza Yena?

4. Kungani uNkulunkulu engasebenzisi umuntu ukuba enze umsebenzi wokwahlulela ezinsukwini zokugcina kodwa esikhundleni salokho kufanele athathe isimo somuntu bese ekwenza Yena? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ubaba ak…

2019-11-04 17:06:27

Yini umehluko obalulekile phakathi kukaNkulunkulu esimweni somuntu kanye nalabo bantu abasetshenziswa uNkulunkulu?

5. Yini umehluko obalulekile phakathi kukaNkulunkulu esimweni somuntu kanye nalabo bantu abasetshenziswa uNkulunkulu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Mina impela nginibhapathiza ngamanzi kube ngukuphenduka. kepha lowo…

2019-11-24 00:53:31

Kungani kuthiwa isintu esikhohlakele sidinga kakhulu insindiso kaNkulunkulu abe yinyama?

6. Kungani kuthiwa isintu esikhohlakele sidinga kakhulu insindiso kaNkulunkulu abe yinyama? Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Ukusindisa abantu kukaNkulunkulu akwenziwa ngokuqondile ngoMoya njengoMoya, ngoba uMoya Wakhe…

2019-11-04 17:03:24

Kungani kuthiwa izimo ezimbili zikaNkulunkulu esenyameni ziphelelisa ukubaluleka kokuba sesimweni somuntu?

7. Kungani kuthiwa izimo ezimbili zikaNkulunkulu esenyameni ziphelelisa ukubaluleka kokuba sesimweni somuntu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Kanjalo noKristu wanikelwa kanye ukuba athwale izono zabaningi; futhi kulab…

2019-11-04 17:02:45