INkosi uJesu uqobo waphrofetha ukuthi uNkulunkulu uyoba sesimweni somuntu ngezikhathi zokugcina futhi uyovela njengeNdodana yomuntu ukuzokwenza umsebenzi.

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Nani-ke manibe nilungile: ngokuba iNdodana yomuntu iyeza ngehora eningalicabangiyo” (Luka 12:40). “Njengombani, okhanya engxenyeni ethize phansi kwezulu, ukhanya kwenye indawo ngaphansi…

2019-06-16 11:30:14

Yini ukuba uNkulunkulu esimweni somuntu? Yini Umongo kaNkulunkulu esimweni somuntu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Futhi uLizwi waba yinyama, futhi wahlala phakathi kwethu, (futhi sabona inkazimulo Yakhe, inkazimulo enjengeyozelwe yedwa kuYise,) egcwele umusa neqiniso” (Johane 1:14). “Mina ngiyindle…

2019-06-17 03:42:36

Yini umehluko phakathi komsebeni kaNkulunkulu esenyameni kanye nomsebenzi kaMoya?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Wayesethi, Ngiyanicela, ngikhombise inkazimulo yakho. Wathi, … Awunakubona ubuso bami: ngokuba akukho muntu ongangibona, futhi aphile” (Eksodusi 33:18-20). “Futhi iNKOSI yehlela phezu k…

2019-03-06 06:25:21

Kungani uNkulunkulu engasebenzisi umuntu ukuba enze umsebenzi wokwahlulela ezinsukwini zokugcina kodwa esikhundleni salokho kufanele athathe isimo somuntu bese ekwenza Yena?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ubaba akahluleli muntu, kodwa unikeze konke ukwahlulela eNdodaneni yomuntu.” (Johane 5:22) “Futhi umnikeze amandla nawokwahlulela, ngoba uyindodana yomuntu.”(Johane 5:27) Amazwi Ka…

2019-03-06 06:26:06

Yini umehluko obalulekile phakathi kukaNkulunkulu esimweni somuntu kanye nalabo bantu abasetshenziswa uNkulunkulu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Mina impela nginibhapathiza ngamanzi kube ngukuphenduka. kepha lowo oza emva kwami unamandla kunami engingafanele ukuthwala izicathulo zakhe: yena uzonibhapathiza ngoMoya oNgcwele, nango…

2019-04-16 22:50:34

Kungani kuthiwa isintu esikhohlakele sidinga kakhulu insindiso kaNkulunkulu abe yinyama?

Isiqephu Esikhethiweyo Sezwi LikaNkulunkulu Isintu Esikhohlakele Siyidinga Kakhulu Insindiso KaNkulunkulu Obe Inyama UNkulunkulu waba inyama ngenxa yokuthi ihloso yomsebenzi wakhe akuwona umoya kaSathane, noma into e…

2019-03-06 06:27:41

Kungani kuthiwa izimo ezimbili zikaNkulunkulu esenyameni ziphelelisa ukubaluleka kokuba sesimweni somuntu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Kanjalo noKristu wanikelwa kanye ukuba athwale izono zabaningi; futhi kulabo abamfunayo uyakubonakala ngokwesibili ngaphandle kwesono kube ngukusindiswa” (Heberu 9:28). “Ekuqaleni kwaku…

2019-03-06 06:28:27

INkosi uJesu uqobo waphrofetha ukuthi uNkulunkulu uyoba sesimweni somuntu ngezikhathi zokugcina futhi uyovela njengeNdodana yomuntu ukuzokwenza umsebenzi.

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Nani-ke manibe nilungile: ngokuba iNdodana yomuntu iyeza ngehora eningalicabangiyo” (Luka 12:40). “Njengombani, okhanya engxenyeni ethize phansi kwezulu, ukhanya kwenye indawo ngaphansi…

2019-06-16 11:30:14

Yini ukuba uNkulunkulu esimweni somuntu? Yini Umongo kaNkulunkulu esimweni somuntu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Futhi uLizwi waba yinyama, futhi wahlala phakathi kwethu, (futhi sabona inkazimulo Yakhe, inkazimulo enjengeyozelwe yedwa kuYise,) egcwele umusa neqiniso” (Johane 1:14). “Mina ngiyindle…

2019-06-17 03:42:36

Yini umehluko phakathi komsebeni kaNkulunkulu esenyameni kanye nomsebenzi kaMoya?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Wayesethi, Ngiyanicela, ngikhombise inkazimulo yakho. Wathi, … Awunakubona ubuso bami: ngokuba akukho muntu ongangibona, futhi aphile” (Eksodusi 33:18-20). “Futhi iNKOSI yehlela phezu k…

2019-03-06 06:25:21

Kungani uNkulunkulu engasebenzisi umuntu ukuba enze umsebenzi wokwahlulela ezinsukwini zokugcina kodwa esikhundleni salokho kufanele athathe isimo somuntu bese ekwenza Yena?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ubaba akahluleli muntu, kodwa unikeze konke ukwahlulela eNdodaneni yomuntu.” (Johane 5:22) “Futhi umnikeze amandla nawokwahlulela, ngoba uyindodana yomuntu.”(Johane 5:27) Amazwi Ka…

2019-03-06 06:26:06

Yini umehluko obalulekile phakathi kukaNkulunkulu esimweni somuntu kanye nalabo bantu abasetshenziswa uNkulunkulu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Mina impela nginibhapathiza ngamanzi kube ngukuphenduka. kepha lowo oza emva kwami unamandla kunami engingafanele ukuthwala izicathulo zakhe: yena uzonibhapathiza ngoMoya oNgcwele, nango…

2019-04-16 22:50:34

Kungani kuthiwa isintu esikhohlakele sidinga kakhulu insindiso kaNkulunkulu abe yinyama?

Isiqephu Esikhethiweyo Sezwi LikaNkulunkulu Isintu Esikhohlakele Siyidinga Kakhulu Insindiso KaNkulunkulu Obe Inyama UNkulunkulu waba inyama ngenxa yokuthi ihloso yomsebenzi wakhe akuwona umoya kaSathane, noma into e…

2019-03-06 06:27:41

Kungani kuthiwa izimo ezimbili zikaNkulunkulu esenyameni ziphelelisa ukubaluleka kokuba sesimweni somuntu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Kanjalo noKristu wanikelwa kanye ukuba athwale izono zabaningi; futhi kulabo abamfunayo uyakubonakala ngokwesibili ngaphandle kwesono kube ngukusindiswa” (Heberu 9:28). “Ekuqaleni kwaku…

2019-03-06 06:28:27