Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke | Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kanye Nomsebenzi Womuntu | Okucashuniwe 161

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke | Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kanye Nomsebenzi Womuntu | Okucashuniwe 161

24 |August 01, 2020

ENkathini Yomusa, uJesu wakhuluma futhi wenza umsebenzi omkhulu. Wayehluke kangakanani kuno-Isaya? Wayehluke kangakanani noDaniyeli? Ngabe wayengumprofethi? Kungani kuthiwa unguKristu? Yini umehluko phakathi kwabo? Bonke babengamadoda ayekhulume amazwi, futhi amazwi abo ayefuna ukufana kumuntu. Bonke babekhuluma futhi benze umsebenzi. Abaprofethi bakwiTestamente Elidala baprofetha, futhi ngokufanayo, noJesu wayengakwazi ukwenza lokho. Kungani kunjalo? Umehluko lapha ususelwa kuhlobo lomsebenzi. Ukuze wahlukanise kulolu daba, akumele ubheke uhlobo lwenyama, noma ubheke ukujula noma ukungakholakali kwamazwi akhe. Kumele uqale ngokubheka umsebenzi wakhe kanye nomthelela womsebenzi wakhe onawo kumuntu. Iziphrofetho ezakhulunywa abaphrofethi ngaleso sikhathi azinikanga ukuphila komuntu, futhi imiyalezo eyatholwa yilabo abanjengo-Isaya noDaniyeli kwakuyiziphrofetho nje, kungasiyo indlela yokuphila. Uma kwakungeve kungenxa yesambulo sikaJehova, akekho umuntu owayengenza lowo msebenzi, ongeke wenziwe ngabantu. NoJesu wakhuluma kakhulu, kodwa lawo mazwi ayeyindlela yokuphila umuntu ayengathola indlela yokuphila ngawo. Lokhu kusho ukuthi, okokuqala, wayekwazi ukunika umuntu ukuphila, ngoba uJesu ungukuphila; okwesibili, wayekwazi ukubuyisela emuva ukuchezuka komuntu; okwesithathu, umsebenzi Wakhe walandela okaJehova ukuze kuqhubeke isikhathi; okwesine, wayekwazi ukuqonda izidingo zomuntu ngaphakathi futhi eqonda lokho okuntulwa umuntu; okwesihlanu, wayekwazi ukuholela esikhathini esisha futhi avale endala. Yingakho ebizwa ngoNkulunkulu noKristu; akungoba ehlukile kuno-Isaya kuphela kodwa wehlukile kunabo bonke abanye abaprofethi. Masibheke u-Isaya simqhathanise nomsebenzi wabaprofethi. Okokuqala, wayengakwazi ukunika umuntu ukuphila; okwesibili, wayengakwazi ukudlulisela umuntu esikhathini esisha. Wayesebenza ngaphansi kobuholi bukaJehova futhi wayengakwazi ukudlulisela umuntu esikhathini esisha. Okwesithathu, ayekhulume ngakho kwakungaphezu kokuqonda kwakhe. Wayethola izambulo ezazivela kuMoya kaNkulunkulu ngqo, futhi abanye babengaqondi, noma sebelalelile. Lezi zinto ezimbalwa zizodwa zazanele ukufakazela ukuthi amazwi akhe ayengasezona iziprofetho, engengaphezu komsebenzi owenziwa kuJehova. Nokho, wayehluleka ukumela uJehova ngokugcwele. Wayeyinceku kaJehova, ithuluzi lomsebenzi kaJehova. Wayenza umsebenzi ngeNkathi Yomthetho futhi enza umsebenzi kaJehova; akasebenzanga ngaphezu kweNkathi Yomthetho. Kwelinye icala, umsebenzi kaNkulunkulu wehluka. Wedlula umsebenzi kaJehova; Wasebenza njengoNkulunkulu osesimweni somuntu futhi wabethelwa ukuze ahlenge isintu sonke. Okusho ukuthi, wenza umsebenzi ongekho emsebenzini owenziwa uJehova. Lokhu kwaba ukudlulisela abantu esikhathini esisha. Esinye isimo ngesokuthi wayekwazi ukukhuluma lokho okwakungenziwe umuntu. Umsebenzi Wakhe wawungumsebenzi ophakathi kokuphatha kukaNkulunkulu futhi ubandakanya isintu sisonke. Wayengasebenzi kubantu abambalwa kuphela, kanjalo nomsebenzi Wakhe kwakungasikho ukuhola abantu abambalwa. Mayelana nokuthi uNkulunkulu waba sesimweni somuntu, nendlela uMoya ayeletha izambulo ngayo ngaleso sikhathi, nokuthi uMoya wawudlulela kanjani kumuntu ukuze wenze umsebenzi, lokhu kuwumsebenzi umuntu ayengenakuwubona noma awuthinte. Kunzima impela ukuthi la maqiniso asebenze njengobufakazi bokuthi unguNkulunkulu osesimweni somuntu. Ngakho, umehluko ungenziwa phakathi kwamazwi kanye nomsebenzi kaNkulunkulu, ongephatheke kumuntu. Yilokhu kuphela okungokwangempela. Imbangela yalokhu ukuthi izindaba zoMoya azibonakali kuwe futhi azaziwa ngokucacile uNkulunkulu Uqobo kuphela, futhi hhayi ngisho noNkulunkulu osesimweni somuntu ngokwenyama ukwazi konke; ungaqinisekisa kuphela ukuthi unguNkulunkulu ngomsebenzi awenzile. Ngomsebenzi Wakhe, kungabonakala ukuthi, kuqala, ukwazi ukuvula isikhathi esisha; okwesibili, ukwazi ukuhlinzeka ngokuphila kumuntu futhi akhombise umuntu indlela okumele ayilandele. Lokhu kwanele ukuze kubonakale ukuthi UnguNkulunkulu Uqobo. Okungenani, umsebenzi awenzayo ungamela uMoya kaNkulunkulu, futhi lowo msebenzi ungathathwa ngokuthi unguMoya kaNkulunkulu ongaphakathi Kwakhe. Njengoba umsebenzi owenziwa uNkulunkulu osesimweni somuntu ungukudlulisela umuntu esikhathini esisha, ukuhola umsebenzi omusha, futhi uvule indawo entsha, le migomo embalwa iyodwa yanele ukuze kubonakale ukuthi unguNkulunkulu Uqobo. Ngakho lokhu kumenza ehluke kuno-Isaya, uDaniyeli, kanye nabanye abaphrofethi abakhulu. U-Isaya, uDaniyeli, kanye nabanye babeyizifundiswa futhi belandela usiko; babengamadoda amangalisayo ayeholwa uJehova. Inyama kaNkulunkulu osesimweni somuntu nayo yayinolwazi olukhulu futhi yayingawuswele umqondo, kodwa ubuntu Bakhe babujwayelekile impela. Wayengumuntu ojwayelekile, futhi iso lenyama lalingenakwahlukanisa ubuntu obukhethekile Ngaye noma libone utho ebuntwini Bakhe olwalwehlukile kwabanye. Wayengenawo amandla amakhulu ayengajwayelekile noma ongavamile, futhi wayengenayo noma iyiphi imfundo ephekeme, ulwazi, noma imfundiso. Impilo ayekhuluma ngayo kanye nendlela ayahamba ngayo wayengayitholanga emfundisweni, olwazini, ngalokho abhekane nakho ngokwedlule, noma ngokukhuliswa ekhaya. Kunalokho, kwakuwumsebenzi kaMoya oqondile, okungumsebenzi wenyama esesimweni somuntu. Ngoba umuntu akanayo imizwa eminingi kaNkulunkulu, futhi ikakhulukazi ngoba lokhu kuqonda kwakhiwa okuningi okungaqondakali nokungaphezu kwemvelo yomuntu, emehlweni omuntu, uNkulunkulu ojwayelekile onobuthakathaka bomuntu, owayengenakuqonda izimpawu nezimangaliso, kuqinisekisiwe ukuthi akasiye uNkulunkulu. Akusiwo amaphutha okuqonda komuntu lawa? Uma inyama kaNkulunkulu osesimweni somuntu beyingajwayelekile kumuntu, pho bekungashiwo kanjani ukuthi waphenduka inyama? Ukuba yinyama kungukuba ngojwayelekile, umuntu ojwayelekile; ukuba Wayebe isidalwa esehlukile, wayengeke abe yinyama. Ukufakazela ukuthi uyinyama, uNkulunkulu osesimweni somuntu kwakudingeka ukuthi abe nenyama ejwayelekile. Lokhu kwakwenzelwa ukugcwalisa ukubaluleka kokuba ngumuntu. Nokho, kwakungenjalo kubaprofethi namadodana omuntu. Babengamadoda ayeneziphiwo futhi esetshenziswa uMoya oNgcwele; emehlweni omuntu, ubuntu babo babubukhulu impela, futhi babenza okuningi okwakungaphezu kobuntu objwayelekile. Ngenxa yalesi sizathu, umuntu wayebathatha ngokuthi banguNkulunkulu. Manje nonke kufanele nikuqonde ngokucacile lokhu, ngoba bekulokhu kuwudaba obeludida abantu abaningi ezinkathini ezedlule. Phezu kwalokho, ukuba sesiswemi somuntu kukaNkulunkulu yikho okuyimfihlo kakhulu kunakho konke, futhi ukuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu yikho okunzima kakhulu ukuthi umuntu akwamukele. Engikushoyo kudala ukuthi kugcwaliseke umsebenzi wakho kanye nokuqonda izimfihlakalo zokuba nesimo somuntu kukaNkulunkulu. Lokhu kuphathelene nokuphatha kukaNkulunkulu, embonweni. Ukuqonda le ntando kwakho kuzokusiza ukuze uthola ulwazi ngombono, okuwukuthi, ukuphathwa komsebenzi. Ngale ndlela, uzokwazi ukuqonda umsebenzi okumele wenziwe abantu abehlukene. Yize la mazwi engakukhombisi indlela, asewusizo olukhulu ekungeneni kwakho, ngoba ukuphila kwenu manje kuntula umbono, futhi lokhu kuzoba isihibe esikhulu esikuvimba ekungeneni. Uma bewungakuqondi lokhu, akuzoba khona okukugqugquzela ukuthi ungangeni. Futhi lokhu okulandelayo kungenza uwugcwalise kanjani umsebenzi wakho ngamandla akho wonke?

Kucashunwe embhalweni othi Izwi Livela Lisenyameni

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Abela

Khansela