Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke: Ukwazi UNkulunkulu | Okucashuniwe 120

August 11, 2020

Ukuqonda Igunya LikaNkulunkulu Ngemibono Ebanzi Nemincane

Igunya likaNkulunkulu liyingqayizivele. Liwukuvezwa okubalulekile, nengqikithi ekhethekile, yobunjalo bukaNkulunkulu uqobo Lwakhe. Azikho izinto ezidaliwe nezingadaliwe ezichazwa ngale ndlela nanjengesimo esikhethekile; uMdali kuphela onalolu hlobo lwegunya. Okusho ukuthi, nguMdali kuphela—uNkulunkulu Oyingqayizivele—ochazwa ngale ndlela nonalesi simo. Kungani sikhuluma ngegunya likaNkulunkulu? Igunya likaNkulunkulu Ngokwakhe lihluke kanjani egunyeni elisengqondweni yomuntu? Yini ekhethekile ngalo? Kungani kubalulekile ukukhuluma ngalo lapha? Ngamunye wenu kufanele acabangisise ngale ndaba. Ngoba kubantu abaningi, “igunya likaNkulunkulu” liyinto edidayo, futhi lokho kunzima ukukugxilisa ekhanda lomuntu, futhi maningi amathuba okuthi izingxoxo ezikhuluma ngalo nazo zidide. Ngakho kuzoba negebe phakathi kolwazi ngegunya likaNkulunkulu umuntu alicabangayo, negunya likaNkulunkulu ngokwalo. Ukuvala leli gebe, umuntu kumele alazi kancane kancane igunya likaNkulunkulu ngosizo lwabantu bangempela, izehlakalo, izinto noma imicabango engaphakathi kumuntu, abantu abakwazi ukuyiqonda. Nakuba inkulumo ethi “igunya likaNkulunkulu” ingase ibonakale ingaqondakali, igunya likaNkulunkulu aliyona neze into engachazeki. Uhlale enomuntu ngaso sonke isikhathi ekuphileni kwakhe, emhola zonke izinsuku. Ngakho, ekuphileni kwansuku zonke kwawo wonke umuntu, uzobona izinto ezinokwethenjelwa zegunya likaNkulunkulu. Lezo zinto ziwubufakazi obanele bokuthi igunya likaNkulunkulu likhona ngempela, futhi libavumela ngokugcwele abantu ukuba babone futhi baqonde iqiniso lokuthi uNkulunkulu unalo leli gunya.

UNkulunkulu wadala konke, futhi ekudalile, ubusa yonke into. Ngaphezu kokubusa zonke izinto, ulawula konke. Lokhu kusho ukuthini, umbono wokuthi “uNkulunkulu ulawula yonke into”? Ungachazwa kanjani? Kusebenza kanjani ekuphileni kwangempela? Ungalazi kanjani igunya likaNkulunkulu ngokuqonda iqiniso lokuthi “uNkulunkulu ulawula yonke into”? Kusukela enkulumweni ethi “uNkulunkulu ulawula yonke into” singabona ukuthi lokho uNkulunkulu akulawulayo akusiyo ingxenye yamaplanethi, ingxenye yendalo, ingxenye encane kakhulu yesintu, kodwa konke: kusukela ezintweni ezinkulu kakhulu kuye kwezincane kakhulu, kusukela kokubonakalayo kuye kokungabonakali, kusukela ezinkanyezini ezisendaweni yonke kuye ezintweni eziphilayo ezisemhlabeni, kanye nezilwanyana ezincane ezingeke zibonakale ngeso lenyama noma izinto eziphila ngezinye izindlela. Lena incazelo enembile “yakho konke” uNkulunkulu “akulawulayo,” nomthamo wezinto uNkulunkulu anegunya kuzo, izinga lobukhosi nokubusa Kwakhe.

Ngaphambi kokuba khona kwesintu, indawo yonke—wonke amaplanethi, zonke izinkanyezi ezisemazulwini—kwase kukhona. Ngezinga elibanzi, lezi zindikimba ezisemkhathini zase zizungeza njalo, ngaphansi kokulawula kukaNkulunkulu, ngoba konke ukuba khona kwazo, yonke iminyaka lokho okwaba yiyo. Ukuthi yimuphi umhlaba oya kuphi futhi ngasiphi isikhathi; yimuphi ophenduka kumuphi umgudu wokuzungeza, futhi unyamalala nini noma kungena nini okuthile esikhundleni sawo—zonke lezi zinto zaziqhubeka ngaphandle kokuphazamiseka ngisho kancane. Izindawo okume kuzo imihlaba namabanga aphakathi kwawo konke kulandela inqubo eqondile, konke kungachazwa njengomniningwane onembile; imizila okuhamba ngayo, ijubane nezindlela okuzungeza ngakho, izikhathi ezisezindaweni ezihlukahlukene ngazo zingabaleka ngokunembile futhi zichazwe ngemithetho ekhethekile. Izigidigidi zeminyaka imihlaba ibilokhu ilandela le mithetho, ingalokothi iphambuke nakancane. Awekho amandla angaguqula noma aphazamise ukuzungeza kwayo noma indlela eyilandelayo. Ngenxa yokuthi imithetho ekhethekile eqondisa ukuhamba kwawo nemininingwane enembile ewachazayo kunqunye kusengaphambili igunya loMdali, alalela le mithetho ngokwawo, ngaphansi kobukhosi nokulawulwa uMdali. Ngomqondo obanzi, akukho nzima ngomuntu ukuthola izindlela ezithile, iminingwane ethile, kanye nemithetho engavamile futhi engachazeki. Nakuba isintu singakwemukeli ukuthi uNkulunkulu ukhona, singalamukeli iqiniso lokuthi uMdali wenza futhi ubusa yonke into, futhi ngaphezu kwalokho singakuqapheli ukuba khona kwegunya likaMdali, ososayensi, izazi zezinkanyezi, nodokotela bemvelo balokhu bethola ukuthi ukuba khona kwazo zonke izinto ezisendaweni yonke, nezimiso nezindlela zokulawula ukuhamba kwazo, konke kuqondiswa futhi kulawulwa amandla amakhulu amnyama angabonakali. Leli qiniso liphoqa umuntu ukuba abhekane futhi avume ukuthi kunoSomandla kulezi zindlela, oqondisa yonke into. Amandla Akhe awavamile, futhi nakuba kungenamuntu ongabona ubuso Bakhe bangempela, uqondisa futhi alawule yonke into. Akekho umuntu noma amandla angedlula ubukhosi Bakhe. Ebhekene naleli qiniso, umuntu kumele aqaphele ukuthi imithetho eqondisa ukuba khona kwazo zonke izinto ngeke ilawulwe abantu, ngeke iguqulwe muntu; futhi ngesikhathi esifanayo umuntu kumele avume ukuthi abantu ngeke bayiqonde ngokugcwele le mithetho. Futhi ayizenzakaleli ngokwemvelo, kodwa iqondiswa uNkulunkulu iNkosi. Konke lokhu kuwukubonakaliswa kwegunya likaNkulunkulu umuntu angalifuna ngezinga elibanzi.

Ngokwezinga eliphansi, zonke izintaba, imifula, amachibi, ulwandle, namazwekazi anabantu emhlabeni, zonke izinkathi zonyaka adlula kuzo, zonke izinto ezihlala emhlabeni, okubandakanya izihlahla, izilwane, izilwanyana ezincane, nabantu, kungumsebenzi wobukhosi bukaNkulunkulu, futhi kulawulwa uNkulunkulu. Ngaphansi kobukhosi nokulawula kukaNkulunkulu, konke kuba khona noma kunyamalale ngokuvumelana nemicabango Yakhe, ukuphila kwakho kuqondiswa imithetho ethile, kuyakhula futhi kwande. Akekho umuntu noma into engaphezu kwale mithetho. Kungani kunjalo? Okuwukuphela kwempendulo ukuthi, kungenxa yegunya likaNkulunkulu. Noma, ukukubeka ngenye indlela, kungenxa yemicabango kaNkulunkulu namazwi kaNkulunkulu; uNkulunkulu uqobo Lwakhe ukwenza konke. Lokho kusho ukuthi, yigunya likaNkulunkulu nomqondo kaNkulunkulu okumisa le mithetho; iyogudluka futhi iguquke ngokuvumelana nemicabango Yakhe, futhi konke lokhu kugudluka nokuguquka kwenzeka noma kunyamalale ngenxa yecebo Lakhe. Cabanga ngezifo eziwubhubhane ngokwesibonelo. Ziqubuka ngaphandle kwesexwayiso, akekho owazi imisuka yazo noma izizathu zangempela zokwenzeka kwazo, futhi noma isiphi isifo esiwubhubhane esifinyelela endaweni ethile, labo abaneshwa bayehluleka ukuphunyuka enhlekeleleni. Ososayensi bacabanga ukuthi izifo eziwubhubhane zibangelwa ukusabalala kwezilwanyana ezincane eziyingozi nezilimazayo, futhi ijubane nendlela eziyisebenzisayo ukuze zithelele isifo kwabanye ayinakuqagelwa noma ilawulwe yinoma imuphi usosayensi ongumuntu. Nakuba isintu senza konke esingakwenza ukumelana nazo, abakwazi ukulawula ukuthi yibaphi abantu noma izilwane ezithelelekayo lapho kuqubuka lezi zifo eziwubhubhane. Okuwukuphela kwento umuntu angayenza ukuzama ukuzigwema, ngokucwaninga ngazo. Kodwa akekho owazi umnyombo wangempela ochaza ukusuka nokuhlala kwanoma isiphi isifo esiwubhubhane, futhi akekho ongasilawula. Bebhekene nokuqubuka nokusabalala kwesifo esiwubhubhane, into yokuqala abantu abayicabangayo ukusungula umuthi wokusigomela, kodwa ngokuvamile isifo esiwubhubhane size siziphelele sona ungakalungi nomuthi wokusigomela. Yini eyenza izifo eziwubhubhane ziphele? Abanye bathi amagciwane asuke eselawuleka, kanti abanye bathi siphela ngenxa yokuguquka kwezinkathi zonyaka…. Ukuthi lokhu kuqagela kuyiqiniso yini, ososayensi abaphawuli lutho ngalokho, ayikho impendulo eqondile abayinikezayo. Lokho isintu esibhekene nakho akukona nje ukuqagela, kodwa ukuntula kwesintu ukuqonda nokwesaba izifo eziwubhubhane. Ekugcineni, akekho owaziyo, ukuthi izifo ziqalwa futhi ziqedwe yini. Ngenxa yokuthi isintu sinokholo kuphela kusayensi, sincika ngokuphelele kuyo, kodwa asiliqapheli igunya loMdali noma samukele ubukhosi Bakhe, asisoze sayithola impendulo.

Ngaphansi kobukhosi bukaNkulunkulu, zonke izinto ziyanda, ziba khona futhi zinyamalale ngenxa yegunya Lakhe nokuphatha Kwakhe. Ezinye izinto zifika zidlule ngokushesha, futhi umuntu ngeke asho ukuthi zivele kuphi noma aqonde imithetho eziyilandelayo, ingasaphathwa eyokuqonda isizathu sokufika kanye nokwedlula kwazo. Nakuba umuntu engabona noma ezwe konke okuzodlula kuzo zonke izinto; nakuba konke kumthinta umuntu, futhi nakuba umuntu angase abambe okuvamile nokungavamile ezintweni ezehlukahlukene, akakazi lutho ngentando yoMdali nengqondo Yakhe engemva kwakho konke lokho asuke ekubona. Kunamaqiniso amaningi afihlekile ngemva kwalezo zinto. Ngoba umuntu uqhelelene kakhulu noMdali, ngoba akemukeli ukuthi igunya loMdali liqondisa zonke izinto, akasoze azazi futhi aziqonde zonke izinto ezenzeka ebukhosini Bakhe. Ngokwengxenye enkulu, ukulawula kukaNkulunkulu nobukhosi Bakhe kwedlula imingcele yemicabango yomuntu, yolwazi lomuntu, nokuqonda komuntu, nalokho isayensi yabantu engakufeza; amakhono esintu esidaliwe ngeke akwehlule. Abanye bathi, “Njengoba ungakaze ububone ubukhosi bukaNkulunkulu ngokwakho, ukukholwa kanjani ukuthi yonke into ithobela igunya Lakhe?” Ukubona akukhona ukukholwa ngaso sonke isikhathi; ukubona akukhona ukuqaphela noma ukuqonda ngaso sonke isikhathi. Ngakho elithi “ukukholwa” livelaphi? Ngingasho ngokuqiniseka, “Ukukholwa kuza ngamazinga nangokujula kokuqonda kwabantu, nokubona izinto ezingokoqobo neziyizimbangela zezinto.” Uma ukholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, kodwa ungakuqapheli, ngokulutheka okuncane, ukulawula kukaNkulunkulu nobukhosi bukaNkulunkulu kuzo zonke izinto, khona-ke enhliziyweni yakho, awusoze wavuma ukuthi uNkulunkulu unalolu hlobo lwegunya nokuthi igunya likaNkulunkulu lihlukile. Awusoze wamukela uMdali njengeNkosi yakho, uNkulunkulu wakho.

Kucashunwe embhalweni othi Izwi Livela Lisenyameni

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Abela

Khansela

Sithinte nge-Whatsapp