On the First Day, the Day and Night of Mankind Are Born and Stand Fast Thanks to the Authority of God

Ngosuku Lokuqala, Usuku Nobusuku Besintu Buyazalwa Futhi Buma Buqine Ngenxa Yegunya LikaNkulunkulu

Ake sibheke lesi siqephu sokuqala: “Futhi uNkulunkulu wathi, Makube khona ukukhanya: kwase kuba khona ukukhanya. Futhi uNkulunkulu wakubona ukukhanya ukuthi kuhle: Wase uNkulunkulu ehlukanisa ukukhanya nobumnyama. UNkulu…

2018-05-13 04:13:05

On the Second Day, God’s Authority Arranges the Waters, and Makes the Firmament, and a Space for the Most Basic Human Survival Appears

Ngosuku Lwesibili, Igunya likaNkulunkulu Lihlela Amanzi, Futhi Lenza Utwa, Bese Kuvela Indawo Yokuphila Kwabantu Okuyisisekelo Kakhulu

Ake sifunde isiqephu sesibili saseBhayibhelini: “Futhi uNkulunkulu wathi, Makube khona umkhathi phakathi kwamanzi, futhi awuhlukanise amanzi kwamanye amanzi. Futhi uNkulunkulu wabe esenza umkhathi, futhi wahlukanisa aman…

2018-05-13 05:13:05

On the Third Day, the Words of God Give Birth to the Earth and the Seas, and the Authority of God Causes the World to Brim With Life

Ngosuku Lwesithathu, Amazwi KaNkulunkulu Adala Umhlaba Nezilwandle, Negunya LikaNkulunkulu Lenza Umhlaba Uchichime Ngokuphila

Okulandelayo masifunde umusho wokuqala kuGenesise 1:9-11: “Futhi uNkulunkulu wathi, Amanzi angaphansi kwezulu mawaqoqeke ndawonye, bese kubonakala umhlabathi owomileyo.” Iziphi izinguquko ezenzeka emuva kokuthi uNkulunku…

2018-05-13 06:13:05

On the Fourth Day, the Seasons, Days, and Years of Mankind Come Into Being as God Exerts His Authority Once Again

Ngosuku Lwesine, Izinkathi, Izinsuku, Kanye Neminyaka Yesintu Iyavela Lapho UNkulunkulu Esebenzisa Igunya Lakhe Futhi

UMdali wasebenzisa amazwi Akhe ukufeza uhlelo Lwakhe, futhi ngale ndlela wedlulisa izinsuku ezintathu zohlelo Lwakhe. Kulezi zinsuku ezintathu, uNkulunkulu akazange abonakale ezikhandla, noma ezikhathaza; esikhundleni sa…

2018-05-13 07:13:05

On the Fifth Day, Life of Varied and Diverse Forms Exhibits the Authority of the Creator in Different Ways

Ngosuku Lwesihlanu, Ukuphila Okuyizimo Eziningi Nezahlukehlukene Kuveza Igunya LoMdali Ngezindlela Ezehlukene

UmBhalo uthi, “Futhi uNkulunkulu wathi, Amanzi mawagcwale uswebezane lwezilwane eziphilayo, kanye nezinyoni ezizondiza phezu komhlaba emkhathini wezulu. UNkulunkulu wase edala imikhomo emikhulu, nazo zonke izilwane eziph…

2018-05-13 08:13:05

On the Sixth Day, the Creator Speaks, and Each Kind of Living Creature in His Mind Makes Its Appearance, One After Another

Ngosuku Lwesithupha, UMdali Uyakhuluma Futhi Uhlobo Ngalunye Lwezidalwa Eziphilayo Engqondweni Yakhe, Luyavela, Olunye Emva Kolunye

Ngokungabonakali, umsebenzi woMdali wokwenza zonke izinto wawukade uqhubeka izinsuku eziyisihlanu, okwathi ngokushesha emuva kwazo, uMdali wemukela usuku lwesithupha lokudala zonke izinto. Lolu suku lwabe lungesinye isiq…

2018-05-13 09:13:05

Under the Authority of the Creator, All Things Are Perfect

Ngaphansi Kwegunya lo Mdali, Zonke Izinto Ziphelelisiwe

Zonke izinto ezidalwe nguNkulunkulu, kuhlanganiswe lezo ezazikwazi ukunyakaza nalezo ezazingakwazi ukunyakaza, njengezinyoni nezinhlanzi, njengemithi nezimbali, futhi kuhlanganiswe nemfuyo, izilokazana, kanye nezilwane z…

2018-05-13 10:13:05