Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ngosuku Lwesithathu, Amazwi KaNkulunkulu Adala Umhlaba Nezilwandle, Negunya LikaNkulunkulu Lenza Umhlaba Uchichime Ngokuphila

107

Okulandelayo masifunde umusho wokuqala kuGenesise 1:9-11: “Futhi uNkulunkulu wathi, Amanzi angaphansi kwezulu mawaqoqeke ndawonye, bese kubonakala umhlabathi owomileyo.” Iziphi izinguquko ezenzeka emuva kokuthi uNkulunkulu evele wathi, “Amanzi aphansi kwezulu mawaqoqeke ndawonye, bese kubonakala umhlabathi owomileyo”? Futhi yini eyabe ikhona kule ndawo ngaphandle kokukhanya nomkhathi? EmiBhalweni, kubhalwe ukuthi: “UNkulunkulu wase ebiza umhlabathi owomileyo ngokuthi uMhlaba, nokuqoqeleka kwamanzi ndawonye wawabiza ngokuthi uLwandle: futhi uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.” Okungukuthi, kwase kukhona umhlaba nezilwandle kule ndawo, umhlaba nezilwandle kwehlukaniswa. Ukuvela kwalezi zinto ezintsha kwalandela umyalelo womlomo kaNkulunkulu, “futhi kwaba njalo.” Ingabe umBhalo uchaza uNkulunkulu ephansi phezulu ngesikhathi enza lokhu? Ingabe imchaza ngokuthi wayenza umsebenzi wezikhwepha? Ngakho-ke konke lokhu kwenziwa kanjani nguNkulunkulu? UNkulunkulu wazenza kanjani ukuthi zonke lezi zinto zakheke. Ngokusobala, uNkulunkulu wasebenzisa amazwi ukwenza konke lokhu, ukudala lokhu konke.

Ngosuku Lwesithathu, Amazwi KaNkulunkulu Adala Umhlaba Nezilwandle, Negunya LikaNkulunkulu Lenza Umhlaba Uchichime Ngokuphila

Kulezi ziqephu ezintathu ezingaphezulu, sifunde ngokwenziwa kwezinto ezintathu ezinkulu. Lezo zinto ezintathu ezinkulu zavela, zenzeka, ngamazwi kaNkulunkulu, futhi kungenxa yamazwi Akhe ukuthi, ngokulandelana, zavela phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Ngakho kuyabonakala ukuthi “uNkulunkulu uyakhuluma, bese kwenzeka; Uyayala, bese kuma ngqi” akuwona amazwi ayize. Le ngqikithi kaNkulunkulu iyafakazeleka umzuzu nomzuzu lapho imicabango iqala, futhi uma uNkulunkulu evula umlomo Wakhe ukuze akhulume, ingqikithi Yakhe ibonakala ngokuphelele.

Asiqhubekele emshweni wokugcina walesi siqephu: “UNkulunkulu wabe esethi, Umhlaba mawuveze utshani, imifino ethela imbewu, kanye nemithi yezithelo ethela izithelo zohlobo lwayo, embewu yayo ikuyo, emhlabeni: futhi kwaba njalo.” Ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma zonke lezi zinto zenzeka zabakhona kulandela imicabango kaNkulunkulu, ngokuphazima kweso, izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ezincanyana zaqala ngokuntengantenga ukuveza amakhanjana azo enhlabathini, futhi nangaphambi kokuthi zizithintithe izinhlayiya zenhlabathi emizimbeni yazo, zase zivayizelana ngentokozo zibingelelana, zinqekuza, zimamathekela umhlaba. Zabonga uMdali ngokuphila ayeziphe kona, zamemezela emhlabeni ukuthi zaziyingxenye yezinto zonke, nokuthi zaziyonikela izimpilo zazo ukubonakalisa igunya loMdali. Lapho amazwi kaNkulunkulu ekhulunywa, izwe laklabusa futhi laba luhlaza, yonke inhlobo yemifino eyayingathandwa umuntu yaqhibuka yavela enhlabathini, kanti izintaba namathafa kwagcwala kwachichima izihlahla namahlathi… Lo mhlaba owawungatheli lutho, lapho okwakukade kungekho ngisho okuncane okukhomba impilo, wembozwa ngokushesha ngobuningi botshani, izithombo kanye nezihlahla futhi wachichima izinto eziluhlazana…. Amakha otshani nephunga elimnandi lenhlabathi kwasabalala emoyeni, nezinhlobonhlobo zezitshalo zaphefumula zihambisana nokuzungeza komoya, futhi kwaqala inqubo yokukhula. Khona manjalo, ngenxa yamazwi kaNkulunkulu futhi kulandela imicabango kaNkulunkulu, zonke izihlahla zaqala imijikelezo yokuphila engapheli lapho zikhula khona, ziqhakaze, zithele izithelo futhi zande. Zaqala zalandela ngokungaphazami izinkambo zazo zempilo, futhi zaqala zabamba iqhaza lazo phakathi kwazo zonke izinto…. Zonke zazalwa, futhi zaphila, ngenxa yamazwi oMdali. Zazizothola ukuhlinzekwa nokondliwa okungapheli nguMdali, futhi zisimame ziphile noma kunzima emagumbini wonke ezwe ukuze zikhombise igunya namandla oMdali, futhi zazizokhombisa amandla okuphila ezaphiwa wona uMdali …

UNkulunkulu wabe esethi, Umhlaba mawuveze utshani, imifino ethela imbewu, kanye nemithi yezithelo ethela izithelo zohlobo lwayo, embewu yayo ikuyo, emhlabeni: futhi kwaba njalo

Impilo yoMdali iyamangalisa, imicabango Yakhe iyamangalisa, kanti negunya Lakhe liyamangalisa, ngakho, kwathi lapho amazwi Akhe ephimiswa, umphumela ekugcineni kwaba ukuthi, “futhi kwaba njalo.” Ngokusobala, uNkulunkulu akadingi ukusebenza ngezandla Zakhe uma enza; umane asebenzise imicabango Yakhe ukuyala, kanye namazwi Akhe ukuyala, futhi ngale ndlela izinto ziyenzeka. Ngalolu suku, uNkulunkulu waqoqela amanzi ndawonye endaweni eyodwa, wenza umhlaba owomile ukuthi uvele, emuva kwalokho wabe esedala ukuthi utshani buhlume emhlabeni, kwase kukhula imifino ethela imbewu, nemithi ethela izithelo, futhi uNkulunkulu wayihlela ngayinye ngohlobo lwayo, futhi wadala ukuthi ngayinye iqukathebe imbewu yayo. Konke lokho kwenzeka ngemicabango kaNkulunkulu nemiyalo yamazwi kaNkulunkulu, futhi ngakunye kwavela, okunye emuva kokunye, kulo mhlaba omusha.

Ngenkathi engakawuqali umsebenzi Wakhe, uNkulunkulu wayenomfanekiso walokho ayefuna ukukwenza engqondweni Yakhe, futhi lapho uNkulunkulu eqala ezenza lezi zinto, okwenzeka ngesikhathi uNkulunkulu evula umlomo Wakhe ukukhuluma ngokuqukethwe yilo mfanekiso, izinguquko ezintweni zonke zaqala ukwenzeka ngenxa yegunya namandla kaNkulunkulu. Ngaphandle kokubheka ukuthi uNkulunkulu wenza kanjani noma walisebenzisa kanjani igunya lakhe, konke kwenzeka isinyathelo ngesinyathelo ngokohlelo lukaNkulunkulu futhi ngenxa yamazwi kaNkulunkulu, futhi izinguquko ezenzeka isinyathelo ngesinyathelo zenzeka phakathi kwezulu nomhlaba ngenxa yamazwi negunya likaNkulunkulu. Zonke lezi zinguquko nezehlakalo zakhombisa igunya loMdali, nokuba yisimangaliso nobukhulu bamandla empilo yoMdali. Imicabango Yakhe akuyona elula nje, noma umfanekiso ongenalutho, kodwa igunya elinempilo nomdlandla omangalisayo, futhi zingamandla okudala zonke izinto ziguquke, zelulame futhi, zenziwe kabusha, futhi zibhubhe. Futhi ngenxa yalokhu zonke izinto zenzeka ngenxa yemicabango Yakhe, kanti futhi ngaso leso sikhathi, ziyafezeka ngenxa yamazwi omlomo Wakhe….

Ngaphambi kokuba zonke izinto zivele, emicabangweni kaNkulunkulu uhlelo oluphelele lwase lwenziwa kudala, futhi umhlaba omusha kwase kukudala wenziwa. Nakuba ngosuku lwesithathu kwavela zonke izinhlobo zezihlahla emhlabeni, uNkulunkulu wayengenaso isizathu sokumisa izinyathelo zokudala lo mhlaba; Wayehlose ukuqhubeka akhulume amazwi Akhe, ukuqhubeka ukufeza ukudalwa kwayo yonke into entsha. Wayekhuluma, wayekhipha imiyalo Yakhe, futhi asebenzise igunya Lakhe futhi abonakalise amandla Akhe, futhi walungiselela yonke into ayekade ehlele ukuyilungiselela zonke izinto nesintu ayehlose ukusidala…

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene