Ukuphaphama Komphefumulo Okhohlisiwe

November 06, 2018

uYuanzhi, eBrazil

Ngazalelwa edolobheni elincane eNyakatho neChina. Ngo-2010, ngalandela izihlobo zami ngaya eBrazil. EBrazil, ngajwayelana nomngane ongumKristu. Wangivakashisa ebandleni ukuba ngilalele izintshumayelo. Nakuba ngaya kathathu, akuzange kugxile kimina. Ngemuva kwalokho, ngaba matasa emsebenzini wami, angibange ngisabuyela ebandleni kwaze kwaba ngolunye usuku ngoJuni, 2015, lapho umngane wami aphinda wangiletha ebandleni futhi. Ngalesi sikhathi, ngalokhu abafowethu nodadewethu abahlanganyela ngakho, ngaba nokuqonda okuthile ngokuthi iNkosi uJesu inguMhlengi. Ikakhulukazi, lapho ngiqala ukufunda uGenesise, ngaqonda ukuthi empeleni umuntu wadalwa nguNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu wadala zonke izinto, futhi ngezwa ukuthi ngempela uMdali uyamangalisa. Esikoleni, izincwadi zazingifundise ukuthi umuntu wavela ezimfeneni nasezinkawini nokuthi nazo zonke izinto emhlabeni zazenziwe ngokwemvelo. Khona manjalo, ngaba nomuzwa wokuthi, iminyaka engaphezu kwengu-20, ngangikhohlisiwe. Kungemva kokufunda iBhayibheli kuphela lapho ngaphaphama ngokuphelele. Kusukela ngaleso sikhathi ngaqhubeka, ngakholwa eNkosini uJesu.

Ekupheleni kuka-2015, ngabuyela e-China kwathi emva kwezinyanga ezingu-5, ngabuyela eBrazil. Ngalesi sikhathi, nganquma ukuthola umsebenzi ozinzile futhi nami ngithole ukuzinza kahle. Kodwa ngezinye izikhathi izinto zivele ziphambane nezifiso zomuntu. Kokubili umsebenzi wami nempilo yami akuhambanga kahle. Lokhu kwangenza ngazizwa ngikhathazekile kakhulu futhi ngixakanisekile. Ngobunye ubusuku, ngashayela ucingo loya mngane wami ongumKristu ukuba ngikhalaze. Wathi kimina, “Thulisa umoya wakho uthandaze kuNkulunkulu. Bheka ukuthi iNkosi ikuhlelele kanjani zonke izinto zakho.” Ngakho, ngathulisa inhliziyo yami ngathandaza eNkosini, “Nkosi Jesu! Okwamanje, ngibhekene nezinkinga emsebenzini. Angazi ukuthi ngenzenjani. Nkosi, ngithemba ukuthi ngingathola usizo Lwakho.” Ngangingalindele ukuthi emva kwezinsuku ezine, umphathi wami wayezongibiza futhi angicele ukuba ngibuyele emsebenzini. Ngangijabule kakhulu futhi nginokubonga ukuthi iNkosi uJesu yayiyizwile imithandazo yami. Emva kwalokho, ngathola omunye umusa weNkosi. Ukuze ngibuyisele uthando lweNkosi, ngahambela imibuthano njalo ngeviki. Ngaya futhi ngabamba iqhaza ngisho noma ngabe kwakudingeka ngithathe usuku emsebenzini.

Kusukela ngoJuni, ngo-2016, angigcinanga nje ngokuhambela imibuthano yasebandleni, kodwa ngabuye ngahlanganyela ngeBhayibheli nabangani ku-Facebook, noma ngabe ngibheka i-Facebook ukuze ngithole ukuqonda okwengeziwe ngeNkosi. Nganezela abangane abaningi abalungile. Lapho benesikhathi, bababelana nami iBhayibheli. Lokhu kwakuyinzuzo kakhulu kimi. Ngolunye usuku, lapho ngipheqa ku-Facebook, ngabona ividiyo, eyayinamagama athi “UNkulunkulu Wehla Nokwahlulela” lokhu kwangikhanga masisha. Ngaphangisa ngachofoza kuleyo vidiyo ukuze ngiyibuke. Ngangingalindele ukuthi ividiyo yayizobe ishuthwe kahle kanjeya. Ngamanye amazwi nje, yayimangalisa! Ngangikhangwa ngamazwi andonda kamnandi futhi anamandla, amagama ayekhulumisana nenhliziyo, nomdlandla wabo bonke abacula kuyona. Lapho ngibhekisisa kahle, ngabona ukuthi le vidiyo isuka eBandleni LikaNkulunkulu uSomandla. Ngacabanga ngathi: Wonke umuntu uzimisele kule vidiyo. Kusengathi bahlabelelela ukuba uNkulunkulu abezwe. IBandla LikaNkulunkulu uSomandla alilibi neze! Ngangiqala ukuzwa ngaleli bandla. Uma nginethuba, kufanele ngithintane naleli bandla.

Ngolunye usuku, ngathumela ngo-Facebook ilinki yale vidiyo kuDadewethu uYang, engangivame ukukhuluma naye ngeBhayibheli. Ngemva kokuyibona, naye wabona ukuthi ividiyo yinhle kakhulu futhi wathi naye wayefuna ukuqonda kangcono ngeBandla LikaNkulunkulu uSomandla. Wayecabanga ukuthi leli bandla lalingelekhethelo ngempela futhi ligcwalisiwe ngomsebenzi kaMoya oNgcwele. Ngenxa yalokho, ngabelana ngale vidiyo ekhasini lami le-Facebook. Angizange nakancane ngilindele ukuthi, emva kokubona le vidiyo, omunye wabangane bami abalungile wangitshela ukuthi iBandla LikaNkulunkulu uSomandla alilungile. Waphinde wangithumelela izinkulumo eziningi ezingalungile ezazishiwo mayelana nebandla. Ngamangala lapho ngibona la mazwi ahlambalaza uNkulunkulu uSomandla futhi ahlulela iBandla LikaNkulunkulu uSomandla. Ngacabanga ngathi: Leli bandla nokho libonakala lilungile. Kungani pho ligxekwa kangaka? Lapho ngiphinda ngiyivula futhi leyo vidiyo, ngokungazelele ngafikelwa umcabango ngalokho umfundisi wami ayeke wakhuluma ngakho. Ezinsukwini zokugcina, amaKristu amanga azovela. Uma ngiphambuka endleleni yeNkosi uJesu, ingabe kuyobe sekuphelile? Le nkinga ayikwazi ukunakwa. Ngakho-ke kungcono ngiyeke ukubukela manje. Ngokushesha, ngatshela udadewethu uYang ngesimo. UDade uYang wavele wathi, “Asikwazi ukuvele sikholwe uhlangothi olulodwa kuphela ukuze sinqume ukuthi yiqiniso yini noma akulona iqiniso. Lokhu akuhambisani nezimfundiso zeNkosi. Njengamakholwa eNkosini, sonke sibheke phambili ekubuyeni Kwakhe. Okwamanje, kunabantu abathi iNkosi isivele ibuyile. Kumele sikuphenye lokhu. Akufanele sivele nje silandele umhlambi futhi sahlulele singaphenyanga. Ake sithole abantu abavela eBandleni LikaNkulunkulu uSomandla futhi siliphenye. Uma bengabeqiniso ngempela, kuyoba nzima ukuzenzisa. Uma futhi bezenzisa, kuzoba nzima ukuba bazenze sengathi bangempela.” Ngacabanga ngathi: Lokhu uDade uYang kushoyo kuyiqiniso. Ngempela ngiyaqala ngqa ukuzwa izindaba ezinhle zokuthi iNkosi isibuyile. Angazi futhi ukuthi amagama aku-Inthanethi alahla iBandla LikaNkulunkulu uSomandla ayiqiniso noma akasilo iqiniso. Ngiyabona ukuthi amavidiyo nama-movie ashuthwa yiBandla LikaNkulunkulu uSomandla mahle kakhulu. Kufanele ngihambe ngiwaqonde. Lena yindlela enengqondo yokubhekana nokubuya kweNkosi. Ngale ndlela, ngavuma ukuphenya umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina kanye noDadewethu uYang.

Ngemininingwane yokuxhumana eyayihlinzekwe ekupheleni kwevidiyo, uDade uYang wathinta uMfowethu uZhang weBandla LikaNkulunkulu uSomandla eMelika. Emva kokuba siku-Inthanethi, uDade uYang nami sabuza umbuzo ofanayo: “Siyazi sonke ukuthi iNkosi izobuya ezinsukwini zokugcina, nokho iNkosi uJesu yathi ‘Ngakho uma noma ubani engathi kini, Bhekani, nangu uKristu, noma nanguya; ningakholwa. Ngoba kuzoba khona oKristu bamanga, nabaphrofethi bamanga, nabazoveza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso; ukuze, uma kungenzeka, bazodukisa ngisho nalabo abakhethiweyo’ (Mathewu 24:23-24). Mfowethu uZhang, ucabangani ngodaba loKristu bamanga abavela ezinsukwini zokugcina ukuba bakhohlise abantu?”

UMfowethu uZhang wathi: “INkosi uJesu yasho lezi zinto ukuze isexwayise. Uma esebuya ngezinsuku zokugcina, oKristu bamanga nabo bazovela. Izinhloso zeNkosi ukuba zifunde ukwahlukanisa singakhohliswa ngoKristu bamanga. Noma kunjalo, izinhloso zeNkosi zokusho lokhu akukona ukuba sizibe noma ngubani othi iNkosi isibuyile futhi size simahlulele simlahle. Lokhu kungukungawaqondi amazwi eNkosi uJesu. INkosi uJesu wakhuluma ngokucacile mayelana noKristu bamanga wathi: ‘Ngoba kuzoba khona oKristu bamanga, nabaphrofethi bamanga, nabazoveza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso; ukuze, uma kungenzeka, bazodukisa ngisho nalabo abakhethiweyo.’ Izici zoKristu bamanga ukuthi bayolingisa iNkosi uJesu benze izibonakaliso, benze izimangaliso, belaphe izifo futhi bakhiphe amadimoni. Lezi yizinto oKristu bamanga abakhohlisa futhi ababi kakhulu ngazo, futhi ziyizici eziqavile zoKristu bamanga. Malungana nezibonakaliso nezici zoKristu bamanga, amazwi kaNkulunkulu uSomandla acace kakhulu futhi awananazi. UNkulunkulu uSomandla wathi: ‘Uma, njengamanje, kungavela umuntu okwazi ukwenza izimpawu nezimangaliso, akhiphe amadimoni, asindise abagulayo, futhi enze izimangaliso eziningi, futhi uma lo muntu ethi unguJesu obuyile, ngabe lokhu kuyinkohliso yemimoya emibi, kanye nokulingisa kwakhe uJesu. Khumbula lokhu! UNkulunkulu akawuphindi umsebenzi owodwa. Isigaba sikaJesu somsebenzi sesivele siqediwe, futhi uNkulunkulu ngeke abuye enze lesi sigaba somsebenzi. … Uma, ngezinsuku zokugcina, uNkulunkulu wayesenza izimpawu nezimangaliso, futhi esakhipha amadimoni futhi asindise abagulayo—ukuba ubenza njengoJesu uqobo—uNkulunkulu ubengabe uphinda umsebenzi ofanayo, futhi umsebenzi kaJesu ubungeke ube nokubaluleka nosizo. Ngakho uNkulunkulu wenza isigaba esisodwa somsebenzi kuzo zonke izinkathi. Uma isigaba somsebenzi wakhe sesiphelile, silingiswa yimimoya emibi ngokushesha emuva kwalokho, futhi emuva kokuthi uSathane eqalise ukulandela uNkulunkulu eduzane, uNkulunkulu uguqukela endleleni ehlukile. Uma uNkulunkulu eseqede isigaba somsebenzi wakhe, ulingiswa imimoya emibi. Kufanele nicacelwe yilokhu(“Ukwazi Umsebenzi kaNkulunkulu Namhlanje” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Sonke siyazi ukuthi konke okungamanga kungalandela futhi kulingise okuyiqiniso. OKristu bamanga abehlukile. OKristu bamanga bayimimoya emibi. Abanawo umongo kaKristu. Abakwazi ukwenza umsebenzi kaKristu, abakwazi ukuveza iqiniso, futhi abakwazi ukuveza isimo sikaNkulunkulu nakho konke uNkulunkulu anakho. Abakwazi ukulethela umuntu iqiniso, indlela, nokuphila. Ngakho-ke, oKristu bamanga bangagcina nje ngokulingisa umsebenzi iNkosi uJesu awenzile. Konke abakwazi ukukwenza ezinye izibonakaliso nezimangaliso ukuze bakhohlise abantu abayiziphukuphuku nabangenalwazi. Bafana ncamashi nabantu abathile abakhwelelwe yimimoya emibi. Baqamba amanga bathi bayiNkosi uJesu ebuyile, futhi balingise iNkosi uJesu ngokwenza izinto ezifana nokuphulukisa ezifweni nokukhipha amadimoni, ukwenza izimangaliso, nokushumayela indlela yokuphenduka nokuthethelela. Ngaphandle kokungabaza, bangoKristu bamanga abakhohlisa abantu. Umsebenzi kaNkulunkulu uhlale umusha futhi awugugi. Umsebenzi wakhe uhlale uthuthuka uya phambili. Akasoze aphinda aphinde umsebenzi asewenzile ngaphambili. Lokhu kuyefana nesikhathi iNkosi uJesu ifika izokwenza umsebenzi futhi yaphetha Inkathi Yomthetho futhi yaqala Inkathi Yomusa. Ayizange iphinde umsebenzi uJehova uNkulunkulu awenza ngokukhipha imithetho nokuqondisa izimpilo zabantu. Esikhundleni salokho, yenza umsebenzi Wayo wokuhlenga phezu kwesisekelo somsebenzi owawenziwe ngeNkathi Yomthetho. INkosi uJesu yaletha indlela yokuphenduka nokuthethelela kubantu. Konke okwakudingeka sikwenze ukuba size phambi Kwakhe, sivume, futhi siphenduke. Ngenxa yalokho, iNkosi iyothethelela izono zethu futhi ikhohlwe yiziphambeko zethu. Emva kwalokhu, siyoba nelungelo lokujabulela umusa ovamile nezibusiso iNkosi ezinike abantu. Wonke lo msebenzi wawumusha. Akukho mimoya emibi noma uSathane owayengakwenza. Ngokufanayo, iNkosi uJesu ebuyisiwe ezinsukwini zokugcina--uNkulunkulu uSomandla waphetha iNkathi Yomusa wabe eseqala iNkathi Yombuso. UNkulunkulu uSomandla akaphindaphindanga umsebenzi wokuhlengwa weNkosi uJesu. Akakhiphi amademoni, aphilise izifo, noma enze izimangaliso kubantu. Esikhundleni salokho, phezu kwesisekelo somsebenzi wokuhlenga, ukhuluma iqiniso futhi wenza isigaba somsebenzi wokwahlulela nokuhlanza umuntu. Uyasikhulula ngokuphelele isintu ekubusweni nguSathane futhi asilethe embusweni kaNkulunkulu. Lo msebenzi ovela kuNkulunkulu musha ngokuphelele futhi awukaze wenziwe ngaphambili. Awukwazi nhlobo ukwenziwa yinoma yimuphi uKristu wamanga. Uma nje sazi ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uhlale umusha futhi awusoze waguga futhi siqonde izimiso zokuhlukanisa oKristu bamanga, sizokwazi ngokwemvelo ukwahlukanisa phakathi kokubukeka kanye nawo umsebenzi kaNkulunkulu nokukhohliswa ngoKristu bamanga.”

Ngafunda okuningi ekuxoxeni noMfowethu uZhang. Wayecace bha ekuhlanganyeleni kwakhe. OKristu bamanga bangakwazi kuphela ukuphinda nokulingisa eminye imisebenzi eyenziwa nguNkulunkulu ngaphambilini. Nokho, abakwazi ukwenza umsebenzi omusha noma balethe umuntu endleleni entsha. Kuleli phuzu, ngaqonda incazelo yangempela emva kwamazwi eNkosi uJesu athi: “Ngoba kuzoba khona oKristu bamanga, nabaphrofethi bamanga, nabazoveza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso; ukuze, uma kungenzeka, bazodukisa ngisho nalabo abakhethiweyo.” UDade uYang waphinda wathi ufunde lukhulu kule ngxoxiswano. Ngenxa yalokho, sahlela isikhathi senye ingxoxiswano ngobusuku obulandelayo ukuze siqhubeke nokulalela ukuhlanganyelwa kwakhe.

Nganginomuzwa wokuthi uMfowethu uZhang weBandla LikaNkulunkulu uSomandla waykhuluma kahle nokuthi lokho ayekushilo kwakuyinzuzo kakhulu kimi. Kodwa-ke, lapho ngicabanga ngamahemuhemu aku-inthanethi, ngangifikelwa ukwesaba kancane. Lapho ngiphindela ebandleni lami, ngabuza omunye wabazalwane abadala ukuthi ngabe uyalazi yini iBandla likaNkulunkulu uSomandla. Wangitshela ukuthi umfundisi wayethi leli bandla akufanele kuxhunywane nalo. Waphinde wangitshela ngamazwi okwahlulela, ukuhlasela nokulahla ayeshiwo ngabefundisi ngoNkulunkulu uSomandla. Ngemva kokulalela lokhu, ngazizwa ngithuthumela kancane. Ngokushesha ngatshela udade uYang ngale nkulumo engalungile, ukuze ayeke ukuxhumana neBandla LikaNkulunkulu uSomandla. Nokho, uDade Yang wabonakala ezimisele ukuphenya umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ngezinsuku zokugcina. Wathi kimi, “Nomaphi lapho izinyawo zeWundlu zingiholela khona, ngizolandela. Ngalesi sikhathi sokufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla ku-inthanethi nokubuka zonke izinhlobo zamavidiyo kanye nama-movie eVangeli leBandla LikaNkulunkulu uSomandla, ngangiye ngaqonda iqiniso eliningi. Izinkinga eziningi nokuphazamiseka engangihlangabezane nazo esikhathini esidlule zaziye zaxazululeka. Nginomuzwa wokuthi amazwi kaNkulunkulu uSomandla ayiqiniso. Kungakhathaleki ukuthi abanye babelilahla kanjani iBandla likaNkulunkulu uSomandla, ngizokuphenya lokhu ngokucacile ...” Angikwazanga ukuncenga udadewethu uYang futhi ngenxa yalokho, ngabhala igama lakhe negama likaMfowethu uZhang njengengingafuni ukuwabona ku-akhawunti yami ka-Facebook futhi angibange ngisalokotha ukuxhumana nabo.

Nokho, emva kwezinsuku ezimbili, ngangingenamsebenzi engangizowenza. Ngaphandle kokupheka ekhaya usuku ngalunye, yayingekho enye into engangiyenza. Njengoba ngangingenalutho engangilwenza, ngangizivulela i-YouTube ngibukele amabhayisikobho. Okumangazayo, isikhathi ngasinye lapho ngivula i-YouTube, kwakuvele kuvele amabhayisikobho, ama-MVs namavidiyo namakhwaya ahlobene neBandla LikaNkulunkulu uSomandla. Ngaqala ukucabanga ngathi: Amavidiyo namabhayisikobho eBandla likaNkulunkulu uSomandla aqoshwe ngokushesha. Kuyamangalisa ngempela! Izinto ezivela kuNkulunkulu kumele ziphumelele. Kungenzeka yini ukuthi iBandla likaNkulunkulu uSomandla ngempela livela kuNkulunkulu? Izinto engangizizwa kuMfowethu uZhang sigcina ukuxoxa zazihambisana neqiniso. Mhlawumbe kufanele ngiphinde ngizame futhi ukuqonda iBandla likaNkulunkulu uSomandla. Angikwazi ukuvele ngenqabe ukuphenya umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina ngenxa yezinto ezikhulunywa ngabantu. Kodwa-ke, ngithe lapho ngikhumbula amazwi okwahlulelwa mayelana noNkulunkulu uSomandla avela ku-Inthanethi kanye nesiluleko somfundisi wami sokuba ngingaxhumani neBandla likaNkulunkulu uSomandla, ngacabanga ngathi: Mhlawumbe kufanele ngingabe ngisaqhubeka. Ngenxa yalokho, nganquma ukufuna amanye amavidiyo okubuka ku-YouTube. Kodwa-ke, yonke indawo engangibheka khona, kwakukhona amavidiyo avela eBandleni likaNkulunkulu uSomandla. Ngaqala ukuphelelwa amandla. Ekugcineni, kwangehlula ukufuna ukwazi futhi ngacabanga ngathi: Kungakhathaleki ukuthi iBandla likaNkulunkulu uSomandla lilungile noma cha, ngizobuka kuphela amavidiyo abo. Uma bengalungile, khona-ke kuyoba yisifundo sendlela yokuhlukanisa izinto. Ngenxa yalokho, ngavula ividiyo ebizwa ngokuthi yi-Call of God | I-Musical Show “Gospel Choir 9th Performance.” Le vidiyo yavusa intshisekelo kimina ngoba indaba yayo yayiwukubonakaliswa kwangempela komphakathi wanamuhla futhi ngayibona ihambisana nempilo yami. Le vidiyo ibonisa ukuphila komuntu ngokucacile, ngokuqondile, futhi ngokoqobo. Ngakhala futhi ngahleka kanye nayo futhi inhliziyo yami yanyakaziswa kakhulu, futhi ngesikhathi esifanayo ngazizwa nginamandla kakhulu. Ngangizwa ngifuna khona ukubuka ngokushesha wonke amavidiyo akhiqizwa yiBandla LikaNkulunkulu uSomandla. Kusukela ngaleso sikhathi kuya phambili, ngangiye ngibukele amavidiyo avela eBandleni LikaNkulunkulu uSomandla nsuku zonke. Ngesonto elilodwa, ngabuka zonke iziqephu zamavidiyo angu-17 ekhwaya yaseChina. Ngenkathi ngiya ngokuya ngiwabuka, kwakukhula kimina ukuwabona emangalisa. Kwakungathi kunamandla enhliziyweni yami angikhuthaza ukuba ngibukele futhi ngiphenye, ngaphandle kokulibala. Ngacabanga ngathi: Sengibukele amavidiyo amaningi kakhulu eBandla LikaNkulunkulu uSomandla. Ividiyo ngayinye ibe nenzuzo enkulu kimi. Phezu kwalokho, alikho nelilodwa igama lobubi kula mavidiyo. Konke kuhle, amanye ambula ubumnyama bezwe, amanye afakaza ngoNkulunkulu, futhi amanye aqondisa umuntu ukuba abuyele phambi kukaNkulunkulu. Akaqukethe lutho lwenyama noma lwezwe. IBandla LikaNkulunkulu uSomandla ligcwaliswe ngomsebenzi kaMoya oNgcwele. Akunjengoba amahlebezi abachaza. Umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini nakanjani ufanelwe ukuphenywa!

Ngolunye usuku, ngenkathi ngiphenyaphenya ku-Facebook, ngafunda indaba ephathelene nokuhlangenwe nakho komunye umuntu kanye nobufakazi obubizwa ngokuthi “Ngitholile Insindiso Ezinsukwini Zokugcina ku-Facebook.” Ngemva kokuyivula, ngathola ukuthi lo dade wayebhekane nesimo esifana nesami. Lapho eqala ukuxhumana neBandla LikaNkulunkulu uSomandla, wahlangabezana namahemuhemu ngalo ayewathunyelwa ngabangane bakhe. Wadideka kakhulu. Ngangifuna ukuqonda ukuthola ukuthi sasithini isiphetho, ngakho ngaqhubeka ngifunda ngamawala. Ngafunda ukuthi lo dade wathandaza eNkosini futhi wacela iNkosi ukuba imhole. Emva kokuba eseqedile ukuthandaza, wezwa ukuthi akakwazanga ukulalela nokukholwa ngokukhetha okuthile. Kwakudingeka aphenye ngokucophelela iBandla LikaNkulunkulu uSomandla ukuze akwazi ukwahlukanisa ukuthi ngabe lalikhuluma iqiniso noma amanga. Uma elalela amahemuhemu ngokungahlolisisi futhi enqabe ukuphenya ukuza kweNkosi kwesibili, kwakungeke kube yinto ephusile. Kwadingeka ukuba afune iqiniso ngokubuya kweNkosi. Lapho ngifunda lokhu, ngezwa ukuthi kwakuyinto elungile le. Ukubuya kweNkosi kuyinto ebalulekile futhi umuntu kufanele akuphathe ngokuhlakanipha. Angikwazi nje ukulandela umhlambi futhi nginqabe ngokuwubumpumputhe futhi ngikuphike. Ngaqhubeka ngifunda lo mbhalo futhi ngabona ukuthi izimo eziphathelene neBandla LikaNkulunkulu uSomandla lo dade agcina eziqonda zazehluke kakhulu kulokho abangane bakhe baku-intanethi ababemtshela khona. Ngaphezu kwalokho, yena ngokwakhe wafikelwa yizivakashi ezingabanye odade beBandla LikaNkulunkulu uSomandla. Bahlanganyela naye ngamazwi kaNkulunkulu uSomandla baphinde bamsiza futhi bamnakekela. Izimo lo dade ayehlangabezane nazo zangitshela ukuthi angisakwazi ukuqhubeka nokukhohliswa ngala mahemuhemu, nokuthi kwakungafanele ngikholwe ukuhleba nokwenqaba ukuphenya umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina. Kungenjalo, kwakungenzeka ukuthi ngilahlekelwe umusa kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina. Kumele ngixhumane neBandla LikaNkulunkulu uSomandla futhi ukuze ngiphenye kabanzi!

Ebusuku, ngenkathi ngilele ngiphenduka embhedeni kungalaleki, ngacabanga, “Kumele ngithole uDade uYang, engase ngimkhiphile nje empilweni yami. Uma ngingamthola, nakanjani ngizokwazi ukuthola uMfowethu uZhang weBandla LikaNkulunkulu uSomandla.” Ngakhumbula ukuthi uDade uYang ungumuntu okholwa ngempela kuNkulunkulu. Sonke lesi sikhathi, uphenye umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina. Ngamanje, kufanele ukuthi kuningi ayesekuqonda. Ngifuna ukwazi ukuthi uphenyo lwakhe selukuphi. Ngosizo lwabangani abathile, emva kwezinsuku ezimbili, ngobunzima nokho, ngayithola i-akhawunti kaDadewethu uYang ku-Facebook. Ngajabula ngokuthi wayengangithukuthelele ngokumvala. Emva kokumthinta, wangitshela ukuthi wayevele esephenye izinto ngokucacile. UNkulunkulu uSomandla uwukubuya kukaJesu. Waphinde wangixhuma ngentokozo noMfowethu uZhang. Nge-intanethi, ngaxhumana noMfowethu uZhang noDadewethu uYang. Ngathi, “Emva kwalesi sikhathi sokuhlangenwe nakho, ngiyabona ukuthi iNkosi iyangihola. Ngizimisele futhi ukufuna nokuphenya umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ngezinsuku zokugcina. Noma kunjalo, nginemibuzo eminingi engifuna ukunibuza yona nobabili. Into engingayiqondi kakhulu ukuthi uJesu wazalwa esenyameni njengomuntu ukuze enze umsebenzi Wakhe. Kodwa-ke, namuhla, kungani uJesu engazalwa enyameni njengowesifazane ukuba azokwenza umsebenzi? Lokhu kuyimfihlakalo. Mfowethu uZhang, ungangichazela lokhu?”

Ephendula umbuzo wami, uMfowethu uZhang wathi, “Yebo. Ekuzalweni kukaNkulunkulu enyameni, kukhona imfihlakalo. Incazelo yokuzalwa Kwakhe enyameni yinkulu futhi ijulile kakhulu. Futhi kuyinto esingakwazi ukuyiqonda. Ngakho-ke, kufanele sibe nenhliziyo yokuhlonipha mayelana nokubuya kweNkosi. Ngisho noma umsebenzi kaNkulunkulu ungahambisani nemibono yethu nhlobo, kumele siqaphe ulimi lwethu. Akufanele sahlulele ngaphandle kokucabangisisa ngale ndaba. Kodwa eqinisweni, ukwahlulela umsebenzi kaNkulunkulu ngaphandle kokubuka amaphuzu kungukuhlambalaza uNkulunkulu. Isono sokuhlambalaza uNkulunkulu asikwazi ukuxolelwa kulokhu kuphila noma kokulandelayo. UNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina ufikile wavula zonke izimfihlakalo. Lokhu kugcwalisa ngempela iziphrofetho zikaJesu: ‘Ngisenezinto eziningi engingazisho kini, kodwa ningekwazi ukuzithwala manje. Noma kunjalo, uma esefikile yena, uMoya weqiniso, uzoniholela kulo lonke iqiniso: ngoba akazukuzikhulumela, kodwa lokho azokuzwa, uzokusho: futhi uzonikhombisa okuzayo’ (Johane 16:12-13). Uma sifunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla ndawonye, sizokwazi ukuqonda le ngxenye yeqiniso. UNkulunkulu uSomandla wathi: ‘Kudala, lapho uJesu efika, wayengowesilisa, kodwa lapho uNkulunkulu eza manje, ungowesifazane. Ngalokhu, uyabona ukuthi uNkulunkulu wadala kokubili owesilisa nowesifazane ebadalela umsebenzi Wakhe, futhi Kuye awukho umehluko wobulili. Lapho uMoya Wakhe ufika, ungathatha noma yisiphi isimo senyama ngokuthanda, futhi leyo nyama ingammela. Noma owesilisa noma owesifazane, ingamela uNkulunkulu inqobo nje uma iyinyama Yakhe esesimweni somuntu. Ukuba uJesu wayebonakale njengowesifazane lapho efika, ngamanye amazwi, lapho umntwana wentombazane, hhayi womfana, wayethatshathwe ngoMoya oNgcwele, leso sigaba somsebenzi sasizoqedwa sonke noma kunjalo. Ukuba lokhu kwakunjalo, lesi sigaba somsebenzi bekuzodingeka ukuba siqedwe ngowesilisa futhi umsebenzi ubuzoqedwa noma kunjalo. Umsebenzi owenziwe kuzo zombili izigaba ubaluleke ngokulinganayo; awukho umsebenzi ophindwayo noma ongqubuzana nomunye. Ngaleso sikhathi, ekwenzeni umsebenzi Wakhe, uJesu wayebizwa ngeNdodana eyodwa, futhi “iNdodana” ikhombisa ubulili besilisa. Ngakho kungani iNdodana ezelwe iyodwa ingabalwa kulesi sigaba? Kungenxa yokuthi izidingo zomsebenzi zenze ukuba kube noguquko ebulilini obehlukile kobukaJesu. KuNkulunkulu akukho kuhlukanisa ngobulili. Wenza umsebenzi Wakhe njengoba efisa futhi ekwenzeni umsebenzi Wakhe akavinjelwa lutho, kodwa ukhululeke ngokukhethekile. Nokho isigaba ngasinye sinokubaluleka kwaso ngokoqobo. UNkulunkulu ube yinyama kabili, futhi lokhu kucace bha ukuthi ukuba sesimweni somuntu Kwakhe ezinsukwini zokugcina kungokokugcina. Uze ukuzokwambula zonke izenzo Zakhe. Ukuba kulesi sigaba ubengazange abe yinyama ukuze enze umsebenzi mathupha ukuze ubonwe ngumuntu, umuntu ubezohlala ebambelele emcabangweni wokuthi uNkulunkulu ungowesilisa kuphela, hhayi owesifazane. … Ekuqaleni, ngesikhathi uJehova edala isintu, wadala bobalili owesilisa nowesifazane; ngakho-ke kunokwehlukaniswa ngokwesilisa nesifazane enyameni Yakhe yokuba sesimweni somuntu. Akazange anqume umsebenzi Wakhe ngokwamazwi awakhuluma ku-Adamu no-Eva. Izikhathi ezimbili athatha ngazo umzimba wenyama zanqunywa ngokuhambisana kahle ngokuphelele nokucabanga Kwakhe ngesikhathi eqala ukudala abantu, okusho ukuthi, waqeda umsebenzi wokuba sesimweni somuntu kabili, okusekelwe kowesilisa nowesifazane bengakonakali(“Ukuba Sesimweni Somuntu Okubili Kuphelelisa Ukubaluleka Kokuba Sesimweni Somuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). ‘Uma siwuhlukanisa ngokobulili, omunye ungowesilisa kanti omunye ungowesifazane; kulokhu, incazelo yokuthatha isimo somuntu kukaNkulunkulu seyiphelele. Le ncazelo iqeda imibono eyiphutha yabantu ngoNkulunkulu: UNkulunkulu angaba yikho kokubili owesilisa nowesifazane, futhi uNkulunkulu osesimweni somuntu eqinisweni akanabo ubulili. Wenza kokubili owesilisa nowesifazane futhi Kuye, akukho kuhlukanisa ngobulili(“Ingqikithi Yenyama Ehlalwe UNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni).

Emva kokuba siqedile ukufunda amazwi kaNkulunkulu, uMfowethu uZhang wathi, “Noma yini uNkulunkulu ayenzayo ichaza okuthile. UNkulunkulu akavele azibandakanye ezindabeni ezingenamsebenzi noma ezingabalulekile. IBhayibheli lithi: ‘Ngakho uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe, ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala; owesilisa nowesifazane wabadala’ (uGenesise 1:27). Kulokhu singabona, ekuqaleni, wadala indoda nowesifazane ngomfanekiso Wakhe. Isizathu sokukhetha ubulili obubi ngezikhathi ezimbili ayezelwe ngazo enyameni ukuba agcwalisele indalo Yakhe yendoda nowesifazane. Ngesikhathi esifanayo, ngokwenza kanjalo, ubonisa ukungabi yiqiniso kwenkolelo yomuntu ukuthi uNkulunkulu angakwazi ukuzalwa njengendoda nje kuphela nokuthi akakwazi ukuzalwa njengomuntu wesifazane. Lokhu kwenza umuntu abone ukuthi ukuzalwa kukaNkulunkulu enyameni kungabonakali kuphela kuhambisana nobudoda, kodwa kuphinde kuhambisane nanowesifazane. Lokhu kwenza umuntu ukuba abone ukuthi ngempela uNkulunkulu unamandla onke, ukuthi umuntu akakwazi ukukuqonda lokhu futhi akufanele ahlulele noma azame ukuchaza uNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, ingqondo kaNkulunkulu ingumoya. Imimoya ayihlukanisi phakathi kobulili. Ubulili busebenza kuphela esintwini esadalwa. Ukuze asindise futhi ahlenge isintu, uNkulunkulu wazalwa enyameni kabili. Ngakho-ke, ubulili bokuzalwa kukaNkulunkulu esenyameni buncike kuphela esikhathini enza ngaso umsebenzi Wakhe. Uma umsebenzi kaNkulunkulu esenyameni emhlabeni usuphothuliwe, uNkulunkulu uzobuyela ezweni lokomoya. Ngaleso sikhathi, ngeke esaphinda ahlukaniswe ngokobulili. Ngakho-ke, uma sivalela uNkulunkulu ebulilini obuthile, kungukuhlambalaza okukhulu kuNkulunkulu! ...”

Ngemva kokulalela amazwi kaNkulunkulu uSomandla nokuhlanganyela komfowethu uZhang, ngafikelwa ukukhanya okungazelelwe. Ekugcineni, ngaqonda ukuthi kungani uNkulunkulu athatha ubulili obuhlukile izikhathi ezimbili azalwa ngazo enyameni. Empeleni, lokhu kuhambisana nentando kaNkulunkulu lapho eqala edala umuntu futhi kuhambisana nezinhloso zikaNkulunkulu ezinomusa. Ukuba uNkulunkulu wathatha ubulili bendoda izikhathi zombili ngenkathi ezalwa enyameni ukuba enze umsebenzi, ngabe siyohlala naphakade sicabanga ukuthi uNkulunkulu uyindoda futhi sikhohliseke ngokucabanga ukuthi ubulili besilisa yibo obukhulu futhi bunesimo esiphakeme kunobesifazane. UNkulunkulu ozalwa enyameni ezinsukwini zokugcina esebenza njengowesifazana uveza ukungachemi nokulunga kukaNkulunkulu futhi lokhu kwenza ngibone ukuthi ukuzalwa kukaNkulunkulu enyameni manje esebenza njengowesifazane kunenjongo enkulu! Uma kungenjalo, bengingeke ngazi uNkulunkulu futhi imibono yami nencazelo ngoNkulunkulu bekungeke kwasuswa. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuchaza kwami uNkulunkulu, bengizocasula isimo sikaNkulunkulu. Isikhathi sokuqala sokuthi uNkulunkulu azalwe enyameni, wathatha isimo sowesilisa. Ezinsukwini zokugcina, ukuzalwa kukaNkulunkulu enyameni kubonisa ukuthi uthathe isimo sowesifazane. Kulezi zikhathi ezimbili zokuzalwa kukaNkulunkulu enyameni, kuyabonakala ukuthi lezi zimo ezimbili nakanjani zigcwalisa ukuzalwa kukaNkulunkulu enyameni. Kwenza ngikwazi ukuba nokuqonda okunembile kanye nokuqondisisa koqobo uNkulunkulu. Ngiyabonga Nkosi! Umsebenzi kaNkulunkulu ngempela unobuhlakani!

Ngemuva kokuba udadewethu uYang noMfowethu uZhang sebelalele ukuqonda kwami nolwazi lwamazwi kaNkulunkulu, bajabula ngokuthi ngangikwazi ukuqonda intando kaNkulunkulu nokuthi ngase ngiyisusile imibono yami nokungamqondi kahle uNkulunkulu. Bathinteka kakhulu ngomsebenzi wensindiso uNkulunkulu ayesewenzile kimina ngangokuthi bakhala. Ngemuva kwalokho, saba nokunye ukuhlanganyela okuthathu. Ngenxa yesiqondiso sikaNkulunkulu, ngaba nokuqonda kabanzi neqiniso elikhulu, ngafunda ngemfihlakalo yokuzalwa kukaNkulunkulu enyameni futhi ngafunda ngemfihlakalo yezigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu. Ngafunda ngomehluko phakathi komsebenzi kaNkulunkulu nomsebenzi womuntu, umehluko phakathi komsebenzi kaMoya oNgcwele nomsebenzi kaSathane nezinye izinto mayelana neqiniso. Ngangizwa ngempela ukuthi uNkulunkulu uSomandla ungukubuya kukaJesu nokuthi uyiqiniso, indlela nokuphila. NgoMgqibelo ebusuku, uDade uYang wangithumelela i-MV entsha ebizwa ngokuthi Ukuthanda uNkulunkulu Ongokoqobo Ngazo Zonke Izinhliziyo Zethu, “Intando kaNkulunkulu yambuliwe—ukuze iphelelise abathandi bakaNkulunkulu beqiniso. Abantu abaphapheme nabangenacala bonke badumisa uNkulunkulu, futhi badansa imidanso emihle phambi kukaNkulunkulu weqiniso ndawonye. Abantu babizwe yizwi likaNkulunkulu besuka ezindaweni ezahlukahlukene. Amazwi okuphila aphathiswe thina. Sihlanzwe amazwi kaNkulunkulu okwahlulela….” Ngemva kokuba sengilalele le ngoma, ngakhuthazeka kakhulu, futhi ngakhala izinyembezi ezigcwele imizwa. Ngashayela uDade uYang ucingo, kodwa ngangisibekelwe yimizwa kangangokuba ngangingakwazi ukukhuluma. Konke engangingakwenza kwaba ukuphindaphinda umusho owodwa ngithi: “Siyabonga uNkulunkulu! Siyabonga....”

Ngemuva kokwehla kwemizwa yami, ngalobo busuku, ngaba nengxoxo ejulile nomfowethu nodadewethu. Nganginokubonga ngokuthi uNkulunkulu uSomandla akazange ayekelele insindiso yami ngaso sonke kwelesi sikhathi nokuthi akazange angiphathe ngokuhambisana nenkani nokuphikisa kwami. Kunalokho, wayenami sonke lesi sikhathi. Wasebenzisa amabhayisikobho noma amavidiyo kanye nemibhalo yezimo abafowethu nodadewethu ababeke babhekana nazo ukuze angihole futhi kancane kancane anginyakazise, futhi wangibuyisela emndenini Wakhe naphambi Kwakhe. Kusukela ekujuleni kwenhliziyo yami, ngatshela umfowethu nodadewethu: “Sengivele ngilwazile uthando lukaNkulunkulu. Ngiyaqonda futhi iqiniso lokuzalwa kukaNkulunkulu enyameni. Angisakholelwa kumahemuhemu nenzwabethi. Ngiyamamukela ngokuphelele uNkulunkulu uSomandla njengoMsindisi wami nanjengoNkulunkulu wami. Njengoba sengivele ngibonile ukuthi uNkulunkulu uSomandla ungukubuya kukaJesu, unguNkulunkulu onginikeze umusa omkhulu futhi unguMhlengi wesintu.”

Ngakhumbula isikhathi esidlule lapho ngangilalela amahemuhemu, ngiphithaniswe ukungqubuzana kwemicabango mayelana nomsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina futhi ngasho amazwi okwahlulela uNkulunkulu. Nganginokuhlubuka okukhulu! Inhliziyo yaba nomuzwa wokuthi iyamkweleta kakhulu uNkulunkulu futhi ngaba nokuzisola futhi ngilusizi. Nokho, uDade uYang wathi kimi: “Ngezimo lapho umuntu engamazi uNkulunkulu, kulula kakhulu ukuba akhohliswe ngamanga. Uma nje siphenduka ngokweqiniso, uNkulunkulu ngeke akhumbule. Izwi likaNkulunkulu lithi, ‘UNkulunkulu akezanga kulesi sikhathi ukuzoshaya abantu, kodwa kunalokho ukusindisa abantu ngezinga elikhulu kakhulu elingenzeka. Uma wonke umuntu eshaywa, khona-ke kungabizwa kanjani ngokusindiswa? Amanye amacala enziwa ngamabomu futhi amanye amacala enziwa kungaqondiwe. Ezindabeni ezingaqondiwe, ungaguquka emva kokuzibona, ngakho-ke uNkulunkulu ubeyokushaya ngaphambi kokuthi uguquke? Ngabe lokhu kuyindlela uNkulunkulu asindisa ngayo abantu? Akunjalo! Kungakhathaleki ukuthi wona ungaqondile noma ngenxa yemvelo yokuhlubuka, khumbula nje: Shesha uphaphamele kokungokoqobo! Qonda phambili; kungakhathaleki ukuthi kuvela siphi isimo, kufanele uqonde phambili. UNkulunkulu usebenzela ukusindisa abantu futhi ngeke noma kanjani nje ashaye abantu afuna ukubasindisa’(“Intando KaNkulunkulu Ngukusindisa Abantu Ezingeni Elikhulu Kakhulu Elingenzeka” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe). Amazwi kaNkulunkulu anginike induduzo enkulu futhi angenze ngakwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu ugcwele isihe nokuthethelela. Uthando lukaNkulunkulu lukhulu! Ngaphakathi kwenhliziyo yami, angikwazi ukwenza ngenye indlela ngaphandle kokubonga uNkulunkulu. Ngemva kwalokho, ngaxhumana nabafowethu nodadewethu beBandla likaNkulunkulu uSomandla. Ngangibona ukuthi iBandla likaNkulunkulu uSomandla lalingelona wonke la mahemuhemu ayekhulunywa ngalo. Eqinisweni, abayikona kwakuphikisana ngokuphelele nokwakushiwo. Le yindawo lapho singaphishekela khona iqiniso futhi sazi uNkulunkulu. Lapho sinemibuthano eBandleni likaNkulunkulu uSomandla, akekho owayekhuluma ngempilo yenjabulo. Akekho owayekhuluma ngezimoto, imali noma izindlu. Akekho owayekhuluma ngobubi nokungcola kokuhlambalaza kwasemhlabeni. Wonke umuntu ufunda izwi likaNkulunkulu uSomandla ndawonye futhi sasixoxisana ngolwazi lwethu ngamazwi kaNkulunkulu. Siphila ngokulandela amazwi kaNkulunkulu uSomandla. Ngiyabona ukuthi izwi likaNkulunkulu, iqiniso, noKristu yibona ababusa ngokuphelele eBandleni likaNkulunkulu uSomandla. Le ndawo igcwele ukulingana nokulunga. Kungathi ngithole ukunambitha kwangaphambili kwempilo enhle yasezulwini elisha nomhlaba omusha! Ngalesi sikhathi, lapho ngikhumbula lawo mahemuhemu, ngiyabona ukuthi avimbezela futhi alimaza abantu. Ngenxa yalawo mahemuhemu, ngacishe ngalahlekelwa yinsindiso kaNkulunkulu yezinsuku zokugcina. Ngenhlanhla, uNkulunkulu uSomandla wangisindisa wangisiza ukuba ngithole ukuqonda umsebenzi kaNkulunkulu. Umoya wami wavuswa, ngaphunyuka emgibeni wamahemuhemu kaSathane futhi ngafika phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokungisindisa kwami. Udumo lonke malube kuNkulunkulu uSomandla!

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Leave a Reply

Sithinte nge-Whatsapp