Laba khona kanjani iBhayibheli? Liyinhloboni yencwadi iBhayibheli?

November 03, 2017

Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu:

Izinto ezibhalwe eTestamenteni Elidala zingumsebenzi kaJehova kwa-Israyeli, futhi lezo ezibhalwe eTestamenteni Elisha ngumsebenzi kaJesu ngeNkathi Yomusa; abhala ngomsebenzi owenziwe nguNkulunkulu ezinkathini ezimbili ezihlukene. ITestamente Elidala libhala ngomsebenzi owenziwa nguNkulunkulu ngeNkathi Yomthetho, ngakho iTestamente Elidala liyincwadi yomlando, lapho iTestamente Elisha liphethe umsebenzi weNkathi Yomusa. Lapho umsebenzi omusha uqala, lezi zincwadi zibe seziphelelwa isikhathi—ngakho iTestamente Elisha nalo liyincwadi yomlando. Kusobala ukuthi, iTestamente Elisha alihambisi ngomthetho njengeTestamente Elidala, futhi alibhali ngezinto eziningi kangako.

kwesithi “Mayelana neBhayibheli (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Laba khona kanjani iBhayibheli? Liyinhloboni yencwadi iBhayibheli?

Ezikhathini zasendulo, ngaphambi kweNkathi Yomusa abantu babelifunda iBhayibheli, kodwa ngaleso sikhathi kwakukhona iTestamente Elidala kuphela; lalingekho iTestamente Elisha. Njengoba kwabe kukhona iTestamente Elidala leBhayibheli, abantu baqala bafunda imibhalo engcwele. Emva kokuthi ukuqondiswa kwakhe nguNkulunkulu sekuphelile, uMose wabhala uGenesise, u-Eksodusi, kanye noDuteronomi…. Wakhumbula umsebenzi kaJehova ngaleso sikhathi, wawubhala phansi. IBhayibheli incwadi yomlando. Kunjalo, futhi liqukethe okunye ukubikezela kwabaprofethi, futhi phela, lokhu kubikezela akuwona neze umlando. IBhayibheli linezingxenye eziningi—akukho nje ukuprofetha kuphela, noma umsebenzi kaJehova kuphela, futhi akukho zincwadi zokuthunyelwa zikaPawulu kuphela. Kufanele wazi ukuthi iBhayibheli linezingxenye ezingaki; iTestamente Elidala liqukethe uGenesise, uEksodusi…, futhi kukhona kanye nezincwadi zeziprofetho abazibhala. Ekugcineni, iTestamente Elidala ligcina ngeNcwadi kaMalaki. Kubhalwe umsebenzi weNkathi Yomthetho, owaholwa nguJehova; kusuka kuGenesise kuya eNcwadini kaMalaki, kungumbhalo ogcwele wawo wonke umsebenzi weNkathi Yomthetho. Okungukuthi, imibhalo yeTestamente Elidala ingakho konke abantu ababeqondiswa nguJehova abadlula kukho ngeNkathi Yomthetho. NgeNkathi Yomthetho weTestamente Elidala, inani eliningi labaprofethi abamiswa nguJehova bamprofethela, banikeza imiyalelo, ezizwaneni nezizwe ezihlukahlukene, futhi babikezela umsebenzi uJehova abe ezowenza. Laba bantu ababemisiwe bonke babenikwe uMoya wokuprofetha nguJehova: Babekwazi ukubona imibono evela kuJehova, nokuzwa izwi Lakhe, ngakho bagqugquzelwa Nguyena futhi babhala ngokuprofetha. Umsebenzi abawenza wawuveza izwi likaJehova, kwabe kungumsebenzi wokuprofetha ababewenzela uJehova, futhi umsebenzi kaJehova ngaleso sikhathi kwabe kumane kuwukuqondisa abantu ngokusebenzisa uMoya. Akazange athathe isimo senyama, futhi abantu abazange babubone ubuso Bakhe nakancane. Ngakho, wamisa abaprofethi abaningi ukuze benze umsebenzi Wakhe, futhi wabanika imibiko abayidlulisela kuzo zonke izizwe nezizalo zakwa-Israyeli. Umsebenzi wabo kwabe kuwukuprofetha, futhi abanye babhala imiyalelo kaJehova kubo ukuze bakhombise abanye. UJehova wabamisa laba bantu ukuze baprofethe, babikezele umsebenzi wangesikhathi esizayo noma umsebenzi owawusadinga ukwenziwa ngaleso sikhathi, ukuze abantu babone ubuhle obumangalisayo nobuhlakani bukaJehova. Lezi zincwadi zokuprofetha zazihlukile nokho kunezinye izincwadi zeBhayibheli; zabe zingamazwi ayekhulunywe noma ebhalwe yilabo ababekade benikwe uMoya wokuprofetha—yilabo ababethole imibono noma izwi elivela kuJehova. Ngaphandle kwezincwadi zokuprofetha, yonke into eTestamenteni Elidala imibhalo ebhalwe ngabantu emuva kokuthi uJehova wayeseqedile umsebenzi Wakhe. Lezi zincwadi ngeke zikwazi ukumela ukubikezela okwakhulunywa ngabaprofethi njengoba uGenesise no-Eksodusi bengeke baqhathaniswa neNcwadi ka-Isaya kanye neNcwadi kaDaniyeli. Iziprofetho zakhulunywa ungakenziwa umsebenzi; lezi ezinye izincwadi, nokho, zabhalwa lapho sewuqediwe, okuyilokho abantu ababekwazi ukukwenza. Abaprofethi baleso sikhathi bagqugquzelwa nguJehova futhi baprofetha okuthile, bakhuluma amazwi amaningi, futhi baprofetha izinto zeNkathi Yomusa, kanye nokubhujiswa komhlaba ezinsukwini zokugcina—umsebenzi uJehova ayehlele ukuwenza. Izincwadi ezisele zonke zibhala ngomsebenzi owenziwa nguJehova kwa-Israyeli. Ngakho, uma ufunda iBhayibheli, ufunda ikakhulukazi ngomsebenzi uJehova awenza kwa-Israyeli; iTestamente Elidala ekakhulukazi libhala ngomsebenzi kaJehova wokuqondisa abakwa-Israyeli, ukusebenzisa Kwakhe uMose ukuhola abakwa-Israyeli ngesikhathi bephuma eGibhithe, owabakhulula kozankosi bakaFaro, wabakhiphela endle, emuva kwalokho bangena eKhanani futhi yonke into elandela lokhu kwakuyimpilo yabo eKhanani. Konke ngaphandle kwalokhu kuyimibhalo ngomsebenzi kaJehova ezweni lonke lakwa-Israyeli. Yonke into ebhalwe eTestamenteni Elidala ngumsebenzi kaJehova kwa-Israyeli, ngumsebenzi uJehova awenza ezweni lapho enza khona u-Adamu no-Eva. Kusukela lapho uNkulunkulu waqala khona ngokusemthethweni ukuhola abantu emhlabeni emva kukaNowa, konke lokho okubhalwe eTestamenteni Elidala umsebenzi wakwa-Israyeli. Futhi kungani kungabhaliwe ngomunye umsebenzi ngaphandle kwa-Israyeli. Ngenxa yokuthi izwe lakwa-Israyeli liyimbeleko yesintu. Ekuqaleni, ayengekho amanye amazwe ngaphandle kuka-Israyeli, futhi uJehova akazange asebenze kwezinye izindawo. Ngale ndlela, lokho okubhalwe eBhayibhelini umsebenzi kwa-Israyeli kuphela ngaleso sikhathi. Amazwi akhulunywa ngabaprofethi, u-Isaya, uDaniyeli, uJeremiya, kanye noHezekeli … amazwi abo abikezela omunye umsebenzi Wakhe emhlabeni, abikezela umsebenzi kaJehova uqobo Lwakhe. Konke lokhu kwavela kuNkulunkulu, kwabe kungumsebenzi woMoya oNgcwele, futhi ngaphandle kwalezi zincwadi zabaprofethi, yonke into ngumbhalo ngalokho abantu abadlule kukho emsebenzini kaJehova ngaleso sikhathi.

kwesithi “Mayelana neBhayibheli (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Liyincwadi enjani iBhayibheli? ITestamente Elidala liwumsebenzi kaNkulunkulu ngeNkathi Yomthetho. ITestamente Elidala eBhayibhelini libhala wonke umsebenzi kaJehova ngeNkathi Yomthetho kanye nomsebenzi Wakhe wokudala. Lonke libhala umsebenzi owenziwa nguJehova, futhi ekugcineni liphothula zonke izindaba zomsebenzi kaJehova ngeNcwadi kaMalaki. ITestamente Elidala libhala ngezingxenye ezimbili zomsebenzi kaNkulunkulu: Omunye ngumsebenzi wokudala, futhi omunye ngukumisa umthetho. Yomibili yenziwa nguJehova. INkathi Yomthetho imele umsebenzi kaNkulunkulu ngaphansi kwegama likaJehova; yiwo wonke umsebenzi owenziwa ngaphansi kwegama likaJehova. Ngakho, iTestamente Elidala libhala ngomsebenzi kaJehova, kanti iTestamente Elisha libhala ngomsebenzi kaJesu, umsebenzi owenziwa ikakhulukazi ngaphansi kwegama likaJesu. Ukubaluleka okukhulu kwegama likaJesu kanye nomsebenzi awenza kubhalwe eTestamenteni Elisha. Ngesikhathi seTestamente Elidala, uJehova wakha ithempeli ne-altare kwa-Israyeli, waqondisa impilo yama-Israyeli emhlabeni, efakazela ukuthi bangabantu Bakhe abakhethiweyo, iqembu lokuqala labantu abakhetha emhlabeni futhi ababe ngabenhliziyo Yakhe, iqembu lokuqala alihola mathupha; okungukuthi, izizwe eziyi-12 zakwa-Israyeli zabe zingabakhethiweyo bokuqala bakaJehova, ngakho uNkulunkulu wayesebenza njalo kubo, kwaze kwafika lapho sewuphele khona umsebenzi kaJehova weNkathi Yomthetho. Umsebenzi wesigaba sesibili kwabe kungumsebenzi weNkathi Yomusa weTestamente Elisha, futhi wenziwa phakathi kwesizwe sakwaJuda, esinye sezizwe eziyi-12 zakwa-Israyeli. Ukuthi isilinganiso somsebenzi sasisincane kakhulu kwakungenxa yokuthi uJesu wabe enguNkulunkulu osenyameni. UJesu wasebenza kuphela kulo lonke izwe laseJudiya, futhi wenza umsebenzi weminyaka emithathu nesigamu kuphela; ngakho okubhalwe eTestamenteni Elisha akukwazi impela ukudlula ubuningi bomsebenzi obhalwe eTestamenteni Elidala. Umsebenzi kaJesu weNkathi Yomusa ubhalwe ikakhulukazi kumaVangeli Amane. Indlela eyahlanjwa ngabantu beNkathi Yomusa kwabe kuyileyo yezinguquko ezikha phezulu kakhulu ezimweni zabo zempilo, iningi lazo zibhalwe ezincwadini ezathunyelelwa amaKristu okuqala.

kwesithi “Mayelana neBhayibheli (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ngaleso sikhathi, uJesu wayekade enze umsebenzi omningi owawungaqondakali kubafundi Bakhe, futhi wayengazange anike incazelo. Emuva kokuthi esehambile, abafundi baqala bashumayela futhi basebenza yonke indawo, futhi ngenxa yaleso sigaba somsebenzi, baqala babhala izincwadi kanye nezincwadi zevangeli. Izincwadi zevangeli zeTestamente Elisha zabhalwa eminyakeni engama-20 noma engama-30 ngemuva kokubethelwa kukaJesu. Phambilini, abantu bakwa-Israyeli babefunda iTestamente Elidala kuphela. Okungukuthi, ngeNkathi Yomusa abantu babefunda iTestamente Elidala. ITestamente Elisha lavela kuphela ngeNkathi Yomusa. ITestamente Elisha labe lingekho ngesikhathi uJesu esebenza; abantu emuva kokuvuka nokunyukela Kwakhe ezulwini babhala phansi umsebenzi Wakhe. Yilapho kuphela kwaba khona amaVangeli Amane, ukwengeza kulokho, kwakukhona izincwadi zikaPawulu noPetru, kanye neNcwadi yeSambulo. Emuva kweminyaka engaphezu kwama-300 uJesu enyukela ezulwini, yilapho kuphela izizukulwane ezalandela zaqoqa ndawonye imibhalo, kwaba khona iTestamente Elisha. Kuphela emuva kokuthi lo msebenzi wabe sewuqediwe, kwaba khona iTestamente Elisha; lalingazange libe khona phambilini. UNkulunkulu wayekade enze wonke loya msebenzi, umphostoli uPawulu wayekade enze wonke loya msebenzi futhi emva kwalokho izincwadi zikaPawulu noPetru zihlangene, kanye nombono omkhulu kakhulu owabhalwa nguJohane esiqhingini sasePhatimose wabekwa ekugcineni, ngoba wawuphrofetha umsebenzi wezinsuku zokugcina. Lokhu konke kwabe kungukuhlela kwezizukulwane ezeza kamuva, futhi kuhlukile kunamazwi anamhlanje. … Lokho abakubhala, kungathiwa, kwakuhambisana nezinga le mfundo nezinga lomuntu lokukhalipha. Ababekubhala kwabe kuyilokho abantu ababedlule kukho, futhi ngamunye babenezindlela zabo zokubhala nokwazi, futhi umbhalo ngamunye wabe uhlukile. Ngakho, uma ukhonza iBhayibheli njengoNkulunkulu uwunalwazi futhi uyisiphukuphuku ngokwedlulele!

kwesithi “Mayelana neBhayibheli (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Sithinte nge-Whatsapp