Ukubaleka “Emphandwini Wengwe”

June 15, 2019

uXiaoyou eChina

Igama lami nguXiaoyou futhi kulo nyaka, ngineminyaka engama-26 ubudala. Ekuqaleni, ngangingumKhatholika. Ngesikhathi ngisemncane, ngangihamba nomama siye eMiseni, ngicula imiBhalo, ngivuma izono futhi ngamukela isidlo. Umama wayenentshisekelo enkulu okholweni lwakhe. Wayevame ukunikela ngokudla nezingubo kanye nemali ebandleni. Abaholi bebandla namasistela babemthanda kakhulu umama. Lapho bembona, babembingelela ngokumamatheka futhi babonise ukumkhathalela okukhulu. Babevame nokumshayela ucingo umama bamcele ukuba abe yingxenye yemisebenzi eyahlukahlukene eyayenziwa kanye nokusiza ezinhlobonhlobeni zemisebenzi eyayenziwa. Nami ngangiye ngibambe iqhaza ngokuzimisela emakilasini ayefundiswa ngamasistela. Mina nabangane bami basebandleni sasiye sisho amavesi emiBhalo ndawonye. Ngaleso sikhathi, ngangizwa injabulo nokuthula okuvela ekuhlaleni noNkulunkulu. Ngangihlala ngijabule nsuku zonke. Kodwa-ke, njengoba isikhathi sasihamba, ukholo lwabangane bami basebandleni lwaya ngokuya luphola. Umoya wami nawo waba buthakathaka futhi ngangabe ngisakwazi ukunamathela ezimfundisweni zikaNkulunkulu. Ngase ngihlale ngenza izono bese ngiyazivuma. Ngemva kokushada, ngahamba nomyeni wami saya kwezinye izingxenye zezwe ngezizathu zomsebenzi.

Ngokushesha, kwabe sekuyisikhathi sikaKhisimusi ngo-2013 futhi ngathola inhlanhla yokuhlangana nomunye wodade beBandla LikaNkulunkulu uSomandla. Wangitshela ukuthi iNkosi uJesu yayivele isibuyile futhi yenza isigaba esisha somsebenzi Wayo. Lapho ngizwa lokhu, ngazizwa ngimangele futhi ngathi ngokuvukelwa yimizwa, “Ingabe kunjalo? INkosi isibuyile! INkosi ibuye nini? Ikuphi iNkosi manje? Dade, ngitshele masinyane.” Lo dade wahlanganyela nami, ethi, “UNkulunkulu uSomandla yiNkosi uJesu ebuyileebuyile. UNkulunkulu uSomandla ukhulume izigidi zamagama futhi wenza umsebenzi wokwahlulela weezinsuku zokugcina. Uvule wonke amaqiniso okuhlanza nokusindisa isintu kuhlanganise nezigaba ezintathu zomsebenzi uNkulunkulu azenzile ukusindisa isintu, imfihlakalo yokuba sesimweni somuntu, imfihlakalo yeBhayibheli, incazelo yegama likaNkulunkulu nokuphela kwesintu nesiphetho saso, njll. Lokhu kugcwalisa amazwi eNkosi uJesu kanje: ‘Ngisenezinto eziningi engingazisho kini, kodwa ningekwazi ukuzithwala manje. Noma kunjalo, uma esefikile yena, uMoya weqiniso, uzoniholela kulo lonke iqiniso: ngoba akazukuzikhulumela, kodwa lokho azokuzwa, uzokusho: futhi uzonikhombisa okuzayo(Johane 16:12-13).” Ngalalelisisa ngobuqotho lokho lo dade ayekusho futhi ngacabanga, “Angikaze ngilindele ukuthi ngizokwazi ukwamukela ukubuya kweNkosi. Lokhu kuyamangalisa.” Ngemva kwalokho, udade wangifakazela ngezigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu kanye nencazelo yegama likaNkulunkulu. Esaba ukuthi angiyikuqonda, lo dade wanginika izifanekiso nezibonelo. Wangitshela lezi zinto ngemininingwane ukuze ngiziqonde futhi zingicacele. Ngokuxhumana kwakhe, ngaqonda iqiniso eliningi engangingaliqondi ngaphambili. Ngaphinde ngafunda ukuthi uNkulunkulu ubuyele ukwenza umsebenzi wokuhlanza nokuphelelisa umuntu ngokwahlulela nokusola. Ngezwa ukuthi kwakungenzeka kakhulu ukuthi UNkulunkulu uSomandla uyiNkosi uJesu ebuyile. Ngaleso sikhathi, ngatshela udade ukuthi ngangizimisele ukuphenya umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina. Emva kwalokho, ngahambela imihlangano nabafowethu nodadewethu, sifunda izwi likaNkulunkulu, sihlabelela izingoma, sidansa futhi sidumisa uNkulunkulu. Ngesikhathi ngifunda amazwi kaNkulunkulu, lapho ngibhekana nezindawo engangingaziqondi kahle, abafowethu nodadewethu babenesineke kakhulu sokungichazela lezi zinto. Ukuxhumana kwabo kwakunokukhanyiselwa nokukhanyiswa kukaMoya oNgcwele. Ukuhambela imibuthano nabo kwakungivumela ukuba ngiphinde ngijabulele umsebenzi kaMoya oNgcwele. Ngazizwa ngijabule kakhulu. Kulo mndeni omkhulu weBandla likaNkulunkulu uSomandla, kwakungekho ukuhlukaniswa phakathi kwabasezingeni eliphezulu neliphansi kanjalo nabahlwempu futhi nabacebile. Wonke umuntu wayevuleleka futhi akhulume kusuka ezinhliziyweni zabo. Ngezwa ukuthi lokhu kwakuyimpilo enentokozo ngempela! Ngemva kwesikhathi esingaphezu kwenyanga sokuphenya, ngafunda amazwi amaningi kaNkulunkulu uSomandla futhi ngingaqinisekisa ngokuphelele ukuthi UNkulunkulu uSomandla yiNkosi uJesu ebuyile. Ngezwa ukuthi nganginenhlanhla kakhulu. Ngesikhathi esifanayo, futhi ngangifuna ukuxoxa lezi zindaba ezinhle kumama nabangane bami ebandleni.

Phakathi noMkhosi weNtwasahlobo, mina nomyeni wami sabuyela ekhaya. Emva kokubuyela ekhaya, ngokushesha ngafakaza ngomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina kumama. Nokho, kungakhathaleki ukuthi ngangichaza kanjani, akazange avume ukukwamukela. Ngazizwa ngidumele nokho futhi ngimangele kakhulu. Ngokusobala, UNkulunkulu uSomandla yiNkosi uJesu ebuyile. Wayengakwamukeli kanjani lokhu? Lapho ngibona indlela umama ayengakwamukeli ngayo lokhu, ngaphoqeleka ukuba ngiluyeke phansi lolu daba. Ngemva kwalokho, ngabuyela endaweni yami yomsebenzi futhi. Ngahambela imibuthano nabafowethu nodadewethu futhi ngagcwalisa imisebenzi yami ebandleni. Phakathi naleso sikhathi, ngazizwa nginentokozo enkulu emoyeni wami. Ukuphila kwami nakho kwakugcwaliswe ngentokozo nenjabulo engefaniswe. Ngabona emazwini kaNkulunkulu ukuthi uJobe wayelahlekelwe kanjani yimpahla yakhe yonke kanye namadodana namadodakazi akhe nomzimba wakhe wagcwala izilonda. Phakathi nalokhu kulingwa okukhulu, wayesakwazi ukudumisa igama likaNkulunkulu futhi abe nokukholwa kwangempela kuNkulunkulu. Futhi, kwakukhona u-Abrahama, owakwazi ukubuyisela kuNkulunkulu indodana yakhe okwakuwukuphela kwayo u-Isaka. Ngathinteka kakhulu ukholo lwabo nokulalela uNkulunkulu. Nami ngangifuna ukuba yilolu hlobo lomuntu.

Lapho nje ngenanela imfudumalo yothando lukaNkulunkulu, ukuhlukumezeka kwaqala ukungicathamela empilweni yami. Ngolunye usuku ngo-Agasti, 2014, umama wangishayela ucingo ngingazelele engitshela ukuthi indodakazi yami yayigula kakhulu. Amazwi kamama ahlaba inhliziyo yami ngokuphazima kweso. Indodakazi yami isencane kakhulu; ingagula kanjani kabucayi? Ngangikhathazekile kakhulu ngendodakazi yami futhi ngangiphatheke kabi kakhulu. Ngakho ngaya phambi kukaNkulunkulu ngathandaza, “Nkulunkulu, uvumile ukuba ngibhekane nesimo esinje. Ukugula kwendodakazi yami kusezandleni Zakho. Ngizimisele ukubeka indodakazi yami Kuwe. Ngicela unginike ukholo lwangempela.” Emva kokuthandaza, wehla kancane umoya. Ngemva kwalokho, mina nomyeni wami sabuyela ekhaya masinyane. Lapho sifika ekhaya, into eyangimangaza kakhulu ukuthi indodakazi yami yayilele ngokuthula embhedeni. Ngangifuna ukuyivusa kodwa umama waphakamisa isandla wangikhalima wathi, “Ungamvusi. Ulungile!” Yilapho engabona khona ukuthi izihlobo eziningi zazikhona ekhaya. Manje ngase ngazi ukuthi umama wayengikhohlisile ukuba ngibuyele ekhaya ukuze angivimbele ekukholweni kuNkulunkulu uSomandla. Ngacabanga, “Namuhla, uNkulunkulu ungihlelele lesi simo. Kufanele kube yinto okufanele ngibhekane nayo.” Ngenxa yalokho, ngabuza umama, “Mama, indodakazi yami ayinalutho. Kungani ungikhohlise ukuba ngibuyele ekhaya?” Ngaphambi kokuba ngiqede ukukhuluma, umama wathukuthela futhi wamemeza, “Ngiye ebandleni futhi ngabuza abaphristi nabaholi bebandla. Bathe, 'Unyazi LwaseMpumalanga luyingozi. Ungangena kuphela. Awukwazi ukuphuma.' Ungabe usakholwa. Lokhu ngikwenzela wena. Ngesaba ukuthi usuthathe indlela engalungile.” Umama waphinde wakhuluma ngamahemuhemu nokunyundela okusuka emphakathini wenkolo ngokumelene neBandla likaNkulunkulu uSomandla. Ngilalele umama esho lezi zinto, ngacabanga, “Izinkolelo zami empeleni azikhona okungalungile. Ngilandele umsebenzi kaNkulunkulu omusha. UNkulunkulu uSomandla engikholwa Kuye yiNkosi uJesu ebuyile, kulezi zinsuku, wenza umsebenzi wokwahlulela, ukusola nokuhlanza umuntu. Ngiyakholwa ngokuqinile ukuthi yindlela yeqiniso. Kungani ngingaphika lokhu? Lapho abaphristi nabaholi bebandla bethi, 'Uma ukholwa oNyazini lwaseMpumalanga, uyangena kuphela awukwazi ukuphuma,' lokhu kungamahemuhemu nje nezinkoleloze ezenzelwe ukukhohlisa abantu. Ngihambele imihlangano yeBandla likaNkulunkulu uSomandla isikhathi esingaphezu kwengxenye yonyaka manje. Nginokucacelwa ngaphezu kwenu nonke bantu ngalokhu. Umnyango weBandla likaNkulunkulu uSomandla uvulekile. Kungakhathaleki ukuthi uyangena noma uyaphuma konke lokho kuyisinqumo sakho ngokuphelele. Lokhu kuyaphikisana ngokuphelele nalokho abaphristi nabaholi bamabandla abakushoyo. Njengoba abafowethu nodadewethu beqinisekisile indlela yeqiniso ngaphakathi kwamazwi kaNkulunkulu, bathole ukondleka kwempilo futhi bathole umthombo wamanzi aphilayo. Yingakho bengazimisele ukushiya. Ngokufunda izwi likaNkulunkulu uSomandla, imimoya yethu iyondliwa. Ubani ongazimisela ukubuyela emabandleni anencithakalo anganikezi ukudla okungokomoya? Abaphristi nabaholi bebandla abakaze bawuphenye nhlobo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina. Abakaze bafunde amazwi kaNkulunkulu uSomandla futhi, ngaphezu kwalokho, abakaze bahambele imibuthano eBandleni likaNkulunkulu uSomandla. Ingabe amagama abo bawasekele kuphi? Akuve nje bezakhela izinto bezisusela emoyeni?” Lapho umama ebona ukuthi angikhulumi, waqonda kimi ngentukuthelo wangisakaza ngezimpama eziningana. Waze wangiphoqa ukuba ngisho amazwi okukhaphela uNkulunkulu. Kwakubuhlungu kakhulu kimi ukumbona enje. Ngacabanga ukuthi ukube wayengezwanga amahemuhemu ayeqanjwe abaphristi nabaholi bebandla, umama wayezongiphoqa kanjani ukuba ngingakholwa kuNkulunkulu uSomandla? Ngase ngithi kumama, “UNkulunkulu uSomandla yiNkosi uJesu ebuyile. Ukukholwa kuNkulunkulu uSomandla ngumthetho wezulu nesimiso somhlaba. Kumele ngikholwe kuze kube sekugcineni!” Lapho umama engizwa ngisho lokhu, amehlo akhe aphenduka aba bomvu ulaka. Wememeza ngezwi elikhulu, “Ngingunyoko. Kumele ungilalele!” Lapho ngibona ukuthi umama wayengacabangi kangakanani, angibange ngisasho lutho olunye. Ngalesi sikhathi, izihlobo zami nazo zaqala ukungigxeka. Zasho izinto eziningi ukuzama ukungiphoqa ukuba ngikhaphele uNkulunkulu. Ngacabanga ngathi, “Sengiyamukele vele iNkosi uJesu. UNkulunkulu engikholwa Kuye ungokoqobo futhi indlela engiyihambayo ingeyoqobo. Angizukumkhaphela neze uNkulunkulu!” Ngangifuna ngempela ukubeluleka ukuba baphenye umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina futhi bangakhohliswa ngamahemuhemu abaphristi nabaholi bebandla ukuba balahle ngecala futhi bamelane noNkulunkulu uSomandla. Kodwa-ke, lapho ngibona ukuthi babenesimo somqondo esasizonda iqiniso noNkulunkulu, ngaba nomuzwa wokuthi bangabantu ababengafuni ukwamukela iqiniso. Kwakungeke kube namsebenzi engangizokusho kubo, ngakho angizange ngisho lutho kubo. Ngemva kwesikhashana, umama nezihlobo zami bahamba ndawonye. Kodwa-ke, umama akazange asiyeke isimo. Wathumela umfowethu omncane ukuba azohlala endlini yami. Nsuku zonke, umfowethu wayehlala engiqaphile sengathi ngiyisiboshwa. Noma kuphi lapho ngangihamba khona, wayengilandela. Ngalahlekelwa kanje-ke yinkululeko yami.

Ngemva kwezinsuku ezimbili, ngenkathi umndeni wami udla isidlo sasebusuku, umama wangena ngokuzumayo. Wayenokumamatheka okwakugcwele ubuso bonke futhi wathi kimi ngezwi elinentokozo, “Xiaoyou, bheka ukuthi ubani ovakashile!” Ukukhuluma kukamama nephimbo lakhe kwangenza ngazibuza, “Uhlobo luni lomuntu olufikile olwalungenza umama abe yilolu hlobo? Lokhu kwakungeyona neze into enhle.” Ngaleso sikhathi, umholi webandla uLiu nomngane wasebandleni uWang bangena. Ngababingelela ngokuthula ngacela ukuba bahlale. Ngemva kokuqeda ukudla, umholi webandla uLiu wangibheka, wamamatheka wase ethi, “Xiaoyou! Ngeke silokhu sishona ngapha nangapha. Ngokusho kukanyoko, usukholwa kwaboNyazi LwaseMpumalanga. Ngifuna ukukutshela ukuthi izinkolelo zakho ziyiphutha. Kumele uyeke ukukholwa kubo. Ezizukulwaneni eziningi, umndeni wakho lokhu ungamaKhatholika. Awukwazi ukushiya uNkulunkulu. Kungenjalo uNkulunkulu ngeke akufune. Namuhla, size ukuzokuncenga. Uma ungasilaleli, lapho sewehlela esihogweni, ngeke ukwazi ukusisola. Xiaoyou, lokhu esikwenzayo sikwenzela wena. Umyeni wakho ubengeke abe ngcono ukube bekungeve kungenxa kanyoko nami simthandazela kuNkulunkulu nsuku zonke. Uma uqhubeka ukholwa oNyazini LwaseMpumalanga, ukugula komyeni wakho kuzobuya. Uma lokho kwenzeka, akekho ozokukhathalela.” Lapho ngimuzwa esho lezi zinto, inhliziyo yami yacishe yama futhi ngangakwazi ukuzibamba ngenxa yokwesaba. Ngacabanga ukuthi, “Esikhathini esedlule, umyeni wami wayegula kakhulu futhi nakuba sase sichithe imali eningi, wayengabi ngcono. Emva kwalokho, waba ngcono kuphela ngenxa yemithandazo yethu nsuku zonke. Uma izinto ngempela zinjengoba esho, futhi ukugula komyeni wami kubuya, ngiyokwenzenjani?” Lapho nje ngizizwa ngikhathazekile, ivesi lamazwi kaNkulunkulu lalingifikela engqondweni yami, “UNkulunkulu uSomandla ungudokotela onamandla onke!(“Isahluko 6” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Lapho ngicabanga ngaleli vesi, ngavele ngavuka. Kunjalo ngempela. Ngikholwa kuNkulunkulu uSomandla onguNkulunkulu obuyile. Ukuthi umyeni wami uyaphinda uyagula futhi kusesandleni sikaNkulunkulu; akukho sezandleni zabo. UNkulunkulu unamandla phezu kwakho konke. Yini pho engingayesaba! Ngaphezu kwalokho, kwakunguNkulunkulu owaphilisa ukugula komyeni wami. Kwakungebona abenza lokho. Angikaze ngilindele ukuthi, ukuze bangibangele ukuba ngikhaphele uNkulunkulu, bangasebenzisa ukugula komyeni wami ukuze bangisongele. Babefuna ngizizwe ngikhathazekile ngenhlalakahle yomndeni wami ukuze ngiphike futhi ngikhaphele uNkulunkulu. Bangabantu ababi ngempela! Lapho ngibona izinhloso zabo ezimbi, ngazizwa nginengeka yibo. Ngangingasafuni ukukhuluma nabo.

Lapho umholi webandla uLiu ebona ukuthi ngangingasafuni ukukhuluma, wathi ngokukhethekile, “Kubonakala sengathi uphikelela kakhulu! Sikhulume kakhulu kuwe. Sitshele ukuthi ume kuphi!” Njengoba bebesanda kukhuluma ngendaba yokugula komyeni wami, ngangizizwa ngikhathazekile. Nokho, lapho ngikhumbula ukuthi uNkulunkulu unegunya phezu kwakho konke, ngaba nokuqiniseka. Kungakhathaleki lokho okwakwenzekile, angizange ngimkhaphele uNkulunkulu. Ngabuyisa isibindi futhi ngase ngithi kubona, “Ake nginitshele, Ngikholwa ngokuqinile kuNkulunkulu uSomandla! Angisoze ngalulahla ukholo lwami kuNkulunkulu!” Ngemva kokuzwa ngikhuluma, umama wabhonga wathi, “Ake sihambe! Sizoya ebandleni ukuyothandaza.” Ngemva kokusho lokhu, bahamba bethukuthele. Lapho ngibona ukuthi babenesihluku kangakanani, angikwazanga ukuzibamba kodwa ngazizwa nginokwesaba okuncanyana. Bazothandaza, bazongiqalekisa yini? Ngenzenjani? Kulesi simo sokungabi namandla, ngaya phambi kukaNkulunkulu ngathandaza, “Nkulunkulu Somandla! Bonke bami ngakolunye uhlangothi lwempi futhi bayangivimbezela! Ngizizwa sengathi ngingedwa, Nkulunkulu! Angazi ukuthi ngenzenjani. Ngiyesaba kakhulu. Ngiyacela, ngiqondise!” Ngemva kokuqeda ukuthandaza, ngakhumbula amanye amazwi kaNkulunkulu, “Kumele wazi ukuthi zonke izinto zemvelo ezikuzungezile zikhona ngemvume Yami, kuhlelwe Yimi konke. Buka ngokucacile bese wenelisa inhliziyo Yami emvelweni engikunike yona. Ungesabi, uNkulunkulu uSomandla nakanjani uzoba nawe; unibhekile futhi uyisihlangu senu(“Isahluko 26” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngokukhanyiselwa nokuqondiswa ngamazwi kaNkulunkulu, inhliziyo yami yaba nokucacelwa: “Yebo! UNkulunkulu uyisisekelo sami esiqinile. NginoNkulunkulu ohlangothini lwami, akukho lutho engidinga ukulwesaba. Umholi webandla nomngane wasebandleni basho lezi zinto nje ukuze bangesabise ngokuya kwami esihogweni, ukungabi nakuthula komndeni wami, nokugula komyeni wami ukuze ngilahle uNkulunkulu. Uma nginamahloni noma ngesaba, angive yini sengiwele phansi kwamaqhinga kaSathane? Isiphetho, indawo engiyophelela kuyo kanye nobunzima bomyeni wami nami akukho sezandleni zanoma ubani, ngisho nabaphristi nabaholi bebandla. Kusezandleni zikaNkulunkulu. Akusizi ngalutho ukuba bangigwebe futhi bangiqalekise.” Lapho ngicabanga ngalokhu, inhliziyo yami yaphinda yaba nokuthula futhi ngangingesabi nhlobo. Kusukela ekujuleni kwenhliziyo yami, ngamdumisa uNkulunkulu futhi ngambonga uNkulunkulu ngokungiqondisa ngamazwi Akhe. Ngambonga ngokunginika ukholo namandla adingekayo ukuze ngibone ngale kwamacebo kaSathane ukuze ngingaphazanyiswa noma ngikhohliswe.

Ngenye intambama, njengoba nje ngase ngithi ngizothatha isihlwathi santambama nengane yami, uDade uZhao noDade uZhang bafika bazongiphazamisa. Emva kokuthi uDade uZhao esho izinto ezazingisongela, udade uZhang wenza sengathí ukhathazeke kakhulu wathi, “Kuyiqiniso. Sike sahlangana nabantu beBandla LikaNkulunkulu uSomandla esikhathini esidlule. Sacishe sakhohliswa yibo.” Lapho ngimuzwa esho lokhu, ngathukuthela kakhulu. Ngangazi ukuthi abafowethu nodadewethu babengenakukwazi ukwenza okufana nalokhu. Lokho ababekusho kwakungamahemuhemu nokunyundela nje. Ngakho, ngababuza ukuthi, “Banikhohlisa kanjani?” Udade uZhang washo ngezwi elinokukhathazeka, “Ngeke wazi wena! Banginika incwadi!” Ngaqhubeka nokubabuza, “Ngitshele, yayinjani le ncwadi abakunika yona? Lalithini igama lencwadi? Kwakukhulunywa ngani ngaphakathi kuyona?” Bangibuka ngenye indlela, ngemva kokuhhema nokuthalazisa kancane, ekugcineni bacasha ngokuthi, “Sesikhohliwe.” Lapho ngizwa bekusho lokhu, ngacabanga ngathi, “Ingabe empeleni ningamasistela? Nisithathaphi isibindi sokufakaza ngamanga futhi nenzele abanye itulo? Nikwenza kanjani ukuthi ningamhloniphi nhlobo uNkulunkulu? Ingabe ngempela niyakholwa kuNkulunkulu? Kungenzeka yini ukuthi anesabi ukujeziswa nguNkulunkulu?” Emva kwalokho, uDade uZhao wangibuza futhi, “Uyaya emsebenzini?” Ngamphendula ngokuzimisela ngathi, “Yebo!” Wangixwayisa ngokungeqotho wathi, “Ungayi emsebenzini. Ukuhlala ekhaya unakekela ingane yakho yikhona okungcono!” Ngazizwa ngenyanyiswa kakhulu ngubuzenzisi babo. Ngakho ngathi lapho ngiphuma egumbini ngathi, “Bhekani izindaba zenu.” Bathe uma bebona ukuthi abakwazi ukungiphazamisa, bahamba bedikibele. Ngemva kokuba behambile, ngazizwa ngikhathazekile futhi ngicindezelekile. Ngacabanga ukuthi lesi sehlakalo sakamuva lapho umholi webandla namasistela beze bazongiphazamisa inhloso yabo kwakungukusakaza amahemuhemu, ukunyundela nokuhlasela uNkulunkulu uSomandla nabafowethu nodadewethu noma ukusakaza izinkoleloze. Inhloso yabo kwakuwukungikhohlisa nokungisongela. Yize noma ngangingakhohliswanga yibo futhi ngize ngaphikisa amaphuzu abo, isikhathi ngasinye, ngazizwa nginengekile kakhulu futhi ngangingakwazi ukuthula phambi kukaNkulunkulu futhi ngifunde amazwi kaNkulunkulu emva kokuba sebehambile. Umfowethu wayelokhu esangigadile. Ngazizwa ngivimbezelekile lapho ngithandaza, ngihlabelela izingoma futhi ngifunda izwi likaNkulunkulu. Ngangizizwa ngicindezelwe kakhulu. Phakathi nokuhlupheka kwami, ngathandaza kuNkulunkulu, “Nkulunkulu Somandla! Lo mholi webandla nala masistela bangiphazamise izikhathi eziningi. Ngizizwa ngikhathazekile futhi ngicindezelekile. Njengamanje, angazi ukuthi kufanele ngibhekane kanjani nabo. Nkulunkulu, ngikhanyisele futhi ungikhombise indlela!”

Emva kokuthandaza, ngathatha i-MP5 player yami kanti kungalesi sikhathi engizobona ngaso indinyana yezwi likaNkulunkulu. Yayithi, “Labo abafunda iBhayibheli emasontweni amakhulu, kepha akekho noyedwa oqondayo inhloso yomsebenzi kaNkulunkulu. Akekho noyedwa okwazi ukwazi uNkulunkulu; ngaphezu kwalokho, akekho noyedwa ovumelana nenhliziyo kaNkulunkulu. Bonke bangabantu abangenamsebenzi, abanyanyekayo, ngamunye bamile phezulu ukufundisa uNkulunkulu. Nakuba belibiza igama likaNkulunkulu, bamelana Naye ngenhloso. Nakuba bezibiza ngokwabo ukuthi bangamakholwa kaNkulunkulu, bayilabo abadla inyama futhi baphuze igazi lomuntu. Bonke abantu abanjalo bangodeveli abadla umphefumulo womuntu, amadimoni amakhulu aphazamisa ngenhloso labo abavimba ngamabomu endleleni yalabo abazama ukungena endleleni elungile, nezikhubekiso ezikhinyabeza labo abafuna uNkulunkulu. Bangabonakala ‘bephile kahle,’ kodwa abalandeli babo bazokwazi kanjani ukuthi bangabaphikikristu abaholela abantu ekumelaneni noNkulunkulu? Bangazi kanjani ukuthi bangamadimoni aphilayo afuna imiphefumulo azoyidla?(“Bonke Abantu Abangamazi UNkulunkulu Bangabantu Abaphikisana NoNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngemva kokuqeda ukufunda amazwi kaNkulunkulu, ngaqonda ngokushesha. Kwahlaluka ukuthi laba baphristi nabaholi bebandla babengomphikukristu abakholwayo uNkulunkulu ayebambulile. Ngazibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi bathi bekholwa kuNkulunkulu, kodwa bengazange bafune iqiniso nhlobo futhi bengenayo inhliziyo ehlonipha uNkulunkulu nhlobo. Abagcinanga ngokuthi bangaphenyi umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina ngokwabo, kodwa baphinde bahlambalaza uNkulunkulu, bahlulela umsebenzi omusha kaNkulunkulu futhi baqala amahemuhemu okukhohlisa umama ukuze angishaye, angithethise futhi angivalele endlini. Emva kwalokho, baqhubeka bangiphazamisa bephindelela, bangikhohlisa, bangiyenga futhi bangisongela. Ngenhlanhla, ngamazwi kaNkulunkulu okuqondisa, angizange ngiwele kula macebo abo okukhaphela uNkulunkulu. AbaFarisi besikhathi esidlule nabo basebenzisa zonke izinhlobo zezindlela ezimbi zokuvimbela amaJuda ukuba amukele ivangeli leNkosi uJesu. Baze basebenzisa amahemuhemu ukukhohlisa abantu. Bathi umsebenzi weNkosi uJesu waweqa iThestamente Elidala nokuthi uJesu wayengeyena uMesiya obuyile. Lokhu kwabangela amaJuda ajwayelekile ukuba abalandele abaFarisi ekubetheleni iNkosi uJesu engenasono esiphambanweni. INkosi uJesu yabagxeka ngokuthi, “Kodwa maye kinina babhali nabaFarisi, bazenzisi; ngoba nivalela abantu umbuso wezulu, ngoba nina uqobo aningeni kuwo; futhi labo abangena kuwo, nibenza bangangeni( Math 23:13). Ngokuqondene nezenzo zabaphristi, abaholi bebandla namasistela, ngacabanga ngamazwi abafowethu nodadewethu abangixoxela wona esikhathini esidlule mayelana nendlela yokuhlukanisa ingqikithi yabaFarisi. Ngabona ngokucacile ukuthi laba baphristi nabaholi bebandla empeleni bangabaFarisi basendulo. Ukuze bavikele izikhundla nezimpilo zabo, basebenzisa zonke izindlela zokuthi bangivimbe ekukholweni kuNkulunkulu uSomandla. Besaba ukuthi ngizoshumayela umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina kumama nomndeni wami wonke. Lokhu ngalokho kwakuzonciphisa ubukhulu bomhlambi wabo kanye nenani leminikelo abayithola inyanga ngayinye nayo yayizokwehla. Ngempela beba iminikelo kuNkulunkulu futhi bayizinceku ezimbi nomphikukristu abavimbela abantu ukuba bangene embusweni wezulu! Ngabona ngokucacile ingqikithi yabo wobumphikukristu futhi ngangazi kahle ukuthi ngizobhekana kanjani nalaba bantu. Bakholwa kuNkulunkulu kodwa bamelana noNkulunkulu futhi bayizitha zikaNkulunkulu. Ngenxa yalokho-ke, kumele ngihlukane nabo. Yize noma kulezi zinsuku, ngibhekane nokuphazanyiswa yibona, nginokuqondiswa nokukhanyiselwa ngamazwi kaNkulunkulu. Imimoya yabo emibi ingenze ngakwazi ukuthuthukisa ikhono lami lokuhlukanisa futhi ngaphezu kwalokho, kungenze ngakwazi ukuba ngithole okuhlangenwe nakho okuwusizo maqondana namazwi kaNkulunkulu. Ngizibonele ngokwami ukuthi amazwi kaNkulunkulu ayiqiniso, indlela nokuphila. Ngaphezu kwalokho, nginokuqiniseka okukhulu ukuthi uNkulunkulu uSomandla unguNkulunkulu weqiniso. Ngizizwa ngijabule ngokukhethekile futhi nginokuzinza enhliziyweni yami. Ngizimisele kakhulu okholweni lwami kungakhathaleki ukuthi uSathane ungiphazamisa kanjani, angiyikukhaphela uNkulunkulu. Ngizimisele ukuba ngufakazi kaNkulunkulu nokuhlazisa uSathane ongudeveli!

Angikaze ngilindele ukuthi emva nje kwezinsuku ezimbili zokuthula, ngangizobhekana nokuphazamisa futhi nokucindezela kukaSathane. Ngobunye ubusuku, umama, abanye bomalume no-anti bami kanye no-anti ongukhokho wesithathu babezofika bazongivimbela ukuba ngingakholwa kuNkulunkulu uSomandla. Lapho ngibona lesi simo, ngathukuthela kakhulu. Ngacabanga ngathi, “Ngikholwa nje kuNkulunkulu weqiniso; ingabe lokhu kuyiphutha? Kungani belokhu beqhubeka ngalokhu?” Ngalesi sikhathi, u-anti ongukhokho wesithathu wathi, “Xiaoyou, asihambe! Asiye ekhaya siyobona ukhulu wakho.” Lapho ngizwa u-anti ongukhokho wesithathu esho lokhu, ngamangala, “Beze lapha ukuze bangiyise kwakhulu wami. Bafuna ukungivalela nokhulu wami, osanganayo ekhanda! Kodwa bayizihlobo zami kanjani laba bantu? Bangaba kanjani nezinhliziyo ezimbi kanje!” Ngalesi sikhathi, umama wathatha intambo futhi wagijimela kimi. Waguqa phansi wabophela izinyawo zami ndawonye. Ngaqala ukukhathazeka kakhulu. Ngachiliza izandla zakhe ngesikhathi ngimemeza, “Wenzani? Ungibophelani?” Lapho bebona lokhu, omalume bami ababili basondela bacindezela amahlombe ami ukuze ngingalwi. Ngaleso sikhathi, ngangihlezi kusofa futhi ngangingakwazi ukusukuma. Ngakhala kakhulu kuNkulunkulu enhliziyweni yami, “Nkulunkulu! Bazama ukungibopha. Uma bephumelela, ngeke ngikwazi ukukholwa Kuwe futhi ngeke ngikwazi ukubuyela ebandleni. Nkulunkulu! Nginike ukukholwa namandla futhi nginikeze indlela yokuphuma!” Ngemva kokuqeda ukuthandaza, umzimba wami wazizwa unamandla kakhulu. Ngadlubulundela ngesikhathi ngimemeza, “Nizama ukwenzani? Ngidedeleni! ...” Lapho bebona ukuthi nginamandla kangakanani, bangikhulula. Ngazizwa ngimbonga kakhulu uNkulunkulu. Ngabona ngempela ukuthi uma nje uthembele kuNkulunkulu ngokweqiniso, uzobona izenzo zikaNkulunkulu futhi uyozwa, ngendlela ebonakala ngempela, uNkulunkulu ohlangothini lwakho ekuvikela futhi ekubhekile ngazo zonke izikhathi. Ngacabanga ukuthi, “Kulesi simo, kufanele nginikeze inhliziyo yami yangempela kuNkulunkulu futhi kumele ngimhlazise ngokuphelele uSathane.” Ngabe sengithi kubo, “Uma kuza ekukholweni kuNkulunkulu ngizolalela uNkulunkulu kuphela! Ngiyakholwa vele ngokuphelele ukuthi uNkulunkulu uSomandla uyiNkosi ebuyile. Kungakhathaleki ukuthi nina ningiphoqelela kangakanani, ngeke ngizanyazanyiswe!” Ngesikhathi senginqumile ukulandela uNkulunkulu, ngafakaza ngezenzo zikaNkulunkulu. Omunye wo-anti bami wathi, “Ningambophi. Akusizi ngalutho ukumbopha. Ngiyabona ukuthi ukholwa ngokuqinile.” Ngenxa yalokho, badikibala bangishiya. Ngemva kokuhamba kwabo, ngavele ngaphelelwa amandla futhi ngazizwa ngikhathele emzimbeni nasengqondweni. Akusalanga namancane amandla. Ngalala embhedeni wami ngabanjwa ubuthongo. Ngakusasa ekuseni, lapho ngicabanga ngalokho okwakwenzekile ngobusuku bangayizolo, imizwa yami yayisinda kakhulu. Lapho ngikhumbula indlela izihlobo zami ezazingiphathe ngayo, angikwazanga ukucabanga okunye ngaphandle kokuthi, “Maye! Umama nezihlobo zami bakhohliswe ngamahemuhemu asakazwa ngabaphristi nabaholi bebandla. Bazama njalo ukungicindezela. Ingabe konke lokhu kuzophela nini?” Ngabe sengicabanga emuva ezimweni lapho ngangikanye nabafowethu nodadewethu. Sonke sasilandela iqiniso, sifeza imisebenzi futhi sisizana. Kwakungekho muntu owayengiqinela futhi kwakungadingeki ngihlale ngizigadile. Ngangikhululekile futhi ngingenankinga. Usuku ngalunye lwaluchichima futhi lube nokuthula. Ngakolunye uhlangothi, njengamanje, lapho ngivalelwe ekhaya lami, anginakho ukukhululeka nhlobo futhi usuku ngalunye ngizizwa sengathi ngisonqenqemeni. Angazi ukuthi izihlobo zami noma abantu abavela ebandleni lami langaphambili babezofika nini. Ngezinsuku ezinhle, bayangikhalima nje kancane. Ngezinsuku ezimbi, bayangisongela futhi bangesabise. Ngikhathazekile ubuhlungu nokuhlupheka ngaphakathi. Ngifuna ngempela ukubuyela ebandleni futhi ngiye emibuthanweni, ngicule amaculo futhi ngidumise uNkulunkulu kanye nabafowethu nodadewethu ...

Ngokushesha ngemva kwalesi sigameko, kwenzeka okuthile nakho okwakungalindelekile nakakhulu. Ngolunye usuku, mina nomyeni wami sahamba sayothenga izinto ezithile. Ngemva kokubuyela ekhaya, ngangifuna ukufunda amazwi kaNkulunkulu ku-MP5 yami. Kodwa-ke, angizange ngiyithole. Ngaqala ukukhathazeka kangangokuthi ngangehla ngenyuka nekamelo. Ngacabanga, “Ishonephi i-MP5 player yami? Nakanjani bengiyigcine ekhaya. Kungani ngingayitholi?” Ngokungazelelwe ngafikelwa umcabango wokuthi umama wayeyithathile. Ngakhumbula ukuthi kwakukhona usuku oluthile lapho umama angena ekamelweni lami wangibona ngifunda izwi likaNkulunkulu ku-MP5 player yami. Ngemva kwalokho, wayevame ukuza endlini yami ezofuna izinto. Ngangineqiniso lokuthi isizathu sokuba i-MP5 player yami ingatholakali yingoba wayeyithathile. Ngathukuthela kakhulu lapho ngicabanga ngalokhu. Ngaya endlini kamama ngithukuthele. Lapho ngingena emnyango, ngabona ukuthi umama wayekhuluma no-anti ongukhokho wesibili ngaleso sikhathi. Ngaya kuye ngathi, “Mama, ingabe uwena othathe i-MP5 player yami? Ingeyami. Uma uyithathile, ngibuyisele yona ngokushesha.” Angizange ngilindele ukuthi umama angavele ayiphike ngokuphelele. Lapho ngibona iso lokwenyanya ebusweni bakhe, ngakhuluma ngokuthukuthela ngathi, “Ngibeke i-MP5 player ekhaya. Akekho omunye oyithintayo. Nguwe kuphela umuntu ohlala ephequlula izinto zami njalo. Nakanjani uwena oyithathile. Yibuyise!” Ngenxa yokumbuza mathupha, umama waphendula ngezwi elinesihluku wathi, “Ngeke ngiyibuyise. Awusoze wayithola!” Ngemva kwalokho, kungakhathaleki ukuthi ngangiphikelela kangakanani, akayibuyisanga. Ekugcineni ngabuyela ekhaya ngilambatha. Endleleni eya ekhaya, ngazizwa ngiphatheke kabi kakhulu. Ngacabanga ngathi, “Angisenayo i-MP5 player yami. Angisakwazi ukufunda amazwi kaNkulunkulu. Esikhathini esidlule, noma ngabe umama nabanye abantu bebengiphazamisa, ngangikwazi ukufunda amazwi kaNkulunkulu futhi ngibe nokuqondisa kwamazwi kaNkulunkulu. Ngenxa yalokho, ngakwazi ukuqonda izinhloso zikaNkulunkulu futhi ngaba nokholo namandla okulwa nokuhlasela kwabo. Manje, angisenayo i-MP5 player yami. Ngizokwenzenjani? Ngaphandle kwamazwi kaNkulunkulu, ayive seyiphelile indaba yami?” Njengoba ngiqhubeka ngicabanga, ngaya ngokuya ngizizwa ngingenasiqondiso futhi umoya wami wehla wangathi usemgodini wokuphambene. Ngangizizwa ngidabuke kakhulu. Ngesikhathi sobuthakathaka obukhulu, amazwi kaNkulunkulu angikhanyisela. Ingoma yamazwi kaNkulunkulu yanyuka esizibeni sengqondo yami: “Namuhla, abantu abaningi abanalo lolo lwazi. Bakholwa ukuthi ukuhlupheka akunamsebenzi, impilo yasemakhaya abo inezinkinga, ababona abathandwa bakaNkulunkulu, futhi izifiso zabo ziluvindi. Ukuhlupheka kwabanye abantu kufinyelela ephuzwini eledlulele, nemicabango yabo iphenduka ukufa. Lolu akulona uthando lweqiniso lukaNkulunkulu; abantu abanjengalaba bangamagwala, abakwazi ukubekezela, babuthakathaka futhi kabanamandla! … Ngenxa yalokhu, ngalezi zinsuku zokugcina kufanele nibe nobufakazi bukaNkulunkulu. Noma ngabe kungakanani ukuhlupheka kwenu, kufanele nize zifinyelele esiphethweni, ngisho nasemphefumulweni wenu wokugcina, nalapho kusafanele nithembeke kuNkulunkulu, futhi nibe semuseni kaNkulunkulu; yilona kuphela uNkulunkulu onothando, futhi yilobu kuphela ubufakazi obunamandla nobuphilayo(“Kungakhathaleki Ukuthi Ukuhlupheka Kwakho Kukhulu Kangakanani, Kufanele Ufune Ukuthanda UNkulunkulu” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha). Ngesiqondiso samazwi kaNkulunkulu, ngaqonda ukuthi uNkulunkulu wayethemba ukuthi ngizokwazi ukufakaza Ngaye ngaphansi kwalezi zimo. Kungakhathaleki ukuthi izinto zazilukhuni kangakanani, kwakungadingeka ukuba ngithembeke kuNkulunkulu kuze kube sekupheleni futhi ngingalahlekelwa ukholo kuNkulunkulu. Lapho ngicabanga emuva konke ukuphoqwa engangihlangabezane nako, ngabona: Isigameko ngasinye siyimpi ezweni lokomoya. USathane wayesebenzisa zonke izinhlobo zezindlela ukungenza nginqobeke kancane kancane. Okwamanje, ungihlwithe “impilo yami nokudla komphefumulo.” Akave efuna ukugwinya umphefumulo wami? USathane uyisilwane kakhulu. Akufanele neze nginqitshwe amaqhinga akhe. Yize noma i-MP5 player yami isihambile, ngisenaye uNkulunkulu. UNkulunkulu usazongikhanyisela futhi angiqondise. Ngikholwa ukuthi uma nje ngithembela kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, uNkulunkulu uzongisiza ngibhekane nabo bonke ubunzima nezinkinga. Kungakhathaleki ukuthi yiziphi izimo engibhekana nazo esikhathini esizayo, inqobo nje uma ngisenomphefumulo emzimbeni wami, kumele ngimele uNkulunkulu. Amazwi kaNkulunkulu aphinde angiqondisa futhi anginika ukholo engangiludinga ukuze ngiqhubekele phambili.

Ngokubhekana nalezi zimo zokuphoqwa nobunzima, ngabona amandla negunya lamazwi kaNkulunkulu. Ngesikhathi ngasinye, ngangiba nemicabango ephambene kakhulu, ngibuthakathaka, ngididekile futhi ngikhungathekile, amazwi kaNkulunkulu anginika ukholo namandla engangikudinga ukuze ngibone amaqhinga kaSathane futhi ngifakazele uNkulunkulu. Ngesikhathi esifanayo futhi, ngangikwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu wayesohlangothini lwami ngaso sonke isikhathi. Wayengumsekeli wami futhi wayengivulele indlela. Ukholo lwami kuNkulunkulu lwaya ngokuya lukhula. Ngesikhathi esifanayo, isifiso sami sokushiya umndeni wami seza ngamandla kakhulu. Kufanele ngiphangise ngiphume kulo “mphandu wengwe” ngibuyele ebandleni labafowethu nodadewethu. INkosi uJesu yake Yathi, “Futhi ebaphendula, wathi: Ngubani ongumama nabafowethu? … Ngoba lowo oyokwenza intando kaNkulunkulu, ungumfowethu, nodadewethu, nomama( Mark 3:33, 35). Ngenxa yalokho, ngathandaza kuNkulunkulu futhi ngalunikeza Yena lolu daba. Ngacela ukuba uNkulunkulu angiqondise. Emva kwezinsuku ezimbalwa, ngagwema amehlo okuqashwa ngumfowethu futhi ngabaleka ngempumelelo ekhaya. Ngaphinda futhi, ngabuyela eBandleni LikaNkulunkulu uSomandla ngayophila impilo yasebandleni nokufeza imisebenzi ngakho konke okusemandleni ami. Kuze kube yileso sikhathi, isikhathi esingaphezu kwenyanga sobunzima sase siphelile. Ukucindezeleka nezinkinga okwakungaphakathi kwenhliziyo yami kwanyamalala njengentuthu emoyeni. Ngiyabonga kuNkulunkulu ngokungiqondisa ukuze ngikwazi ukudlubulundela phakathi kwethonya likaSathane elimnyama futhi ngikwazi ukuphunyula “emphandwini wengwe” futhi ngibuye ngibuyele emndenini kaNkulunkulu.

Lokhu engahlangabezana nakho yilokhu kukusha engqondweni yami. Kulesi simo ngabona ngokucacile uthando lukaNkulunkulu, insindiso, futhi ngabona ukuthi uNkulunkulu wayeseceleni kwami engivikela njalo, engisindisa ekukhohlisweni nasekugwinyweni nguSathane. Ngesikhathi esifanayo, lokhu engahlangabezana nakho kwangisiza kwangifundisa ukukwazi ukuhlaluka phakathi kwabaphristi, abaholi bebandla nabanye. Bamlahla futhi bamhlambalaza uNkulunkulu uSomandla futhi baqala amahemuhemu futhi bafakaza amanga ukuze bangikhohlise. Basebenzisa zonke izinhlobo zobuqili ukungivimbela ukuba ngilandele uNkulunkulu uSomandla. Bayizithiyo kithina ukuze singawamukeli umsebenzi kaNkulunkulu ngezinsuku zokugcina futhi sithole insindiso kaNkulunkulu kanjalo nathi sizuzwe uNkulunkulu. Bangamadimoni kaSathane azele lapha ukushwabadela umphefumulo womuntu! Kwaba ngalesi sikhathi lapho ngagcina ngokuqonda incazelo yangempela yamagama alandelayo UNkulunkulu uSomandla awakhuluma, “Abakholwayo nabangakholwa ngeke basebenzisane kodwa bayomelana nabanye(“UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngaqaphela ukuthi nakuba abaphristi, abaholi bebandla, amasistela, amalungu ebandla nomama ngaphandle babekholwa kuNkulunkulu phezulu, babengalazi izwi likaNkulunkulu futhi bengamazi uNkulunkulu. Bayenqaba ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu obuyile. Ngokufanayo, uNkulunkulu akalwazi ukholo lwabo. Emehlweni kaNkulunkulu, kabakholwa. Bawukhula oluvezwe umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina. Empeleni nje bangamadimoni nomphikukristu abalwisana noNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, ngaphinde ngabona nokuthi ukucindezelwa ngamalungu omndeni nokuphazanyiswa ngabantu abangabenkolo kuwukuhlaselwa okuvela kuSathane. Yizimpi ezinkulu ezingokomoya. USathane ufuna ukusebenzisa lezi zinto ukuze angiphazamise, angibangele ukuba ngiyeke indlela yeqiniso, ngimkhaphele uNkulunkulu, ngingene “ekusingathweni” nguye, ngilahlekelwa yithuba lokusindiswa nguNkulunkulu futhi ngibhujiswe kanye naye esihogweni. Kodwa-ke, ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kusetshenziswa ngokusekelwe emaqhingeni kaSathane. Lapho uSathane engihlasela futhi engiphazamisa, uNkulunkulu usaqhubeka nokungiqondisa futhi engihola ngaso sonke isikhathi ukuze ngikwazi ukuzwa amazwi kaNkulunkulu, ngifunde ukuhlukanisa nokuthola ukuqonda ngamazwi kaNkulunkulu, nokholo lwami kuNkulunkulu luthole ukupheleliswa. Lokhu kuzovumela ukholo lwami kuNkulunkulu ukuba lube ngolweqiniso luqine futhi lungabi buthakathaka. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokungiqondisa nokungisiza ukuba ngiqonde iqiniso esikhathini esifushane esiyinyanga. Manje sengiyazi ukuthi yini enhle futhi yini embi, yini ubuhle yini futhi ububi. Ukholo lwami kuNkulunkulu luqinisiwe futhi sengisondele kuNkulunkulu. Ubuhlungu ngempela buyisibusiso sikaNkulunkulu! Empilweni yami yokholo, ngizimisele ukuhlangabezana nomunye umsebenzi kaNkulunkulu owengeziwefuthi ngizimisele ukulandela uNkulunkulu uSomandla kuze kube sekupheleni!

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Leave a Reply

Sithinte nge-Whatsapp