Yini ukusindisa? Yini insindiso?

April 07, 2018

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli:

“Okholwayo bese ebhapathizwa uyakusindiswa; kodwa ongakholwa uyakulahlwa” (UMarku 16:16).

“Ngoba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano esisha, elithululwa ngenxa yabaningi ngokuthethelelwa kwezono” (UMathewu 26:28).

“Akubona bonke abathi kimi, Nkosi, Nkosi abazongena embusweni wezulu; kodwa lowo owenza intando kaBaba osezulwini” (Mathewu 7:21).

Yini ukusindisa? Yini insindiso?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Ngaleso sikhathi umsebenzi kaJesu wawungukuhlengwa kwaso sonke isintu. Izono zabo bonke ababekholwa Kuye zazithethelelwa; uma nje ukholwa Kuye, wayengakukhulula; uma ukholwa Kuye, wawungasesona isoni, wawukhululiwe ezonweni zakho. Yilokhu okwakushiwo ukusindiswa nokulungiswa ngokukholwa. Nokho, kulabo ababekholwa, kwasala labo ababehlubuka futhi bephikisa uNkulunkulu, okwakusadingeka baqedwe kancane kancane. Ukusindiswa akuzange kuchaze ukuthi umuntu wayesezuzwe uJesu ngokugcwele kodwa kwakusho ukuthi lowo muntu wayengaseyena owesono, okuwukuthi wayesethethelelwe izono zakhe: Uma nje ukholwa, wawungeke uphinde ube ngowesono.

Kucashunwe embhalweni othi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Kusukela kulowo mzuzu kuqhubeka, isintu sase sidinga ukwemukeka iNkosi uJesu njengoMsindisi ukuze izono zaso zithethelelwe. Ngokubuka, izono zomuntu zabe zingasesona isithiyo ekutholeni kwakhe insindiso futhi ukuza phambi kukaNkulunkulu futhi zabe zingaseyona into uSathane ayengasizakala ngayo ukumangalela umuntu. Yingoba uNkulunkulu uqobo Lwakhe wayenze umsebenzi ngempela, wayefike efana nenyama yesono, futhi uNkulunkulu uqobo Lwakhe wabe engumhlabelo wesono. Ngale ndlela, umuntu wahlika esiphambanweni, ehlengiwe futhi esindisiwe ngenxa yenyama kaNkulunkulu, umfanekiso wale nyama yesono.

Kucashunwe embhalweni othi “Umuntu Angasindiswa Kuphela Ekuphatheni KukaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Inyama yomuntu ekaSathane, igcwele izimo ezingalaleli, ingcole ngokudabukisayo, iyinto engcolile. Abantu bathanda intokozo yenyama kakhulu futhi kuningi kakhulu ukubonakaliswa kwenyama; kungakho uNkulunkulu enyanya inyama ngokwezinga elithile. Uma abantu beshiya izinto ezingcolile, ezikhohlakele zikaSathane, bazuza insindiso kaNkulunkulu. Kodwa uma bengakakwazi ukuzihlukanisa nokungcola nenkohlakalo, khona-ke basaphila ngaphansi kombuso kaSathane. Ubuqili, ukukhohlisa, nobukhwembe kwabantu konke kuyizinto zikaSathane. Ukukusindisa kukaNkulunkulu ngokokukukhipha kulezi zinto zikaSathane. Umsebenzi kaNkulunkulu angeke ungalungi; wenzelwa ukusindisa abantu ebumnyameni. Uma uke wakholwa ukufikela ezingeni elithile futhi uzihlukanise nenkohlakalo yenyama, ungasaboshiwe yile nkohlakalo, ubungesindiswe? Uma uphila ngaphansi kombuso kaSathane awukwazi ukubonakalisa uNkulunkulu, uyinto engcolile, futhi awusoze wathola ifa likaNkulunkulu. Uma usuhlanziwe wapheleliswa, uzoba ngcwele, futhi uzoba umuntu ojwayelekile, futhi uzobusiswa uNkulunkulu futhi uthokozeleke kuNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwenza (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Uma befisa ukusindiswa, nokuzuzwa uNkulunkulu ngokuphelele, khona-ke bonke abalandela uNkulunkulu kumele balingwe futhi bahlaselwe uSathane. Labo abamelana nalezi zilingo nokuhlaselwa bakwazi ngokuphelele ukunqoba uSathane, yilabo abasindiswe uNkulunkulu. Okusho ukuthi, labo abasindiswe uNkulunkulu yilabo abadlule ezilingweni, futhi abaye balingwa futhi bahlaselwa uSathane izikhathi eziningi. Labo abasindiswe uNkulunkulu bayayiqonda intando nezimfuneko zikaNkulunkulu, futhi bayakwazi ukuzithoba ebukhosini nasemalungiselelweni kaNkulunkulu, futhi abayishiyi indlela yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi ngemva kwezilingo zikaSathane. Labo abasindiswa uNkulunkulu bathembekile, banenhliziyo enhle, benza kube nomehluko phakathi kothando nenzondo, banobulungiswa futhi bahluzekile, futhi bayakwazi ukunakekela uNkulunkulu nokwazisa konke okukaNkulunkulu. Abantu abanjalo uSathane ngeke ahlale ebamangalela futhi ebahlukumeza, bakhululeke ngokuphelele, futhi bakhululwe ngokuphelele.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Iqiniso namuhla linikwa labo abalilangazelelayo futhi abalifunayo. Le nsindiso inikwa labo abalangazelela ukusindiswa uNkulunkulu futhi ayenzelwanga ukuba izuzwe nguwe kuphela kodwa kuqondwe nokuthi nawe uzuzwe nguNkulunkulu. Uzuza uNkulunkulu ukuze Naye uNkulunkulu akuzuze. Namuhla ngikhulume la mazwi kuwe, futhi uwazwile nokuthi kufanele uphile ngala mazwi. Ekugcineni lapho usebenzisa la mazwi kuzoba yilapho sengikuzuzile ngawo; futhi ngesikhathi esifanayo nawe uyobe uwazuzile la mazwi, okusho ukuthi uyobe uyitholile le nsindiso yaphezulu. Lapho nje usuhlanziwe, uyoba usungumuntu wangempela.

Kucashunwe embhalweni othi “Izinto UPetru Abhekana Nazo: Ulwazi Lwakhe Ngokusolwa Nangokwahlulelwa” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ngemva kokubona kuze kufike eqophelweni elithile, imibono yempilo yomuntu, ukubalukela kobukhona bakhe, kanye nesisekelo sokuphila kuzoguquka ngokuphelele. Lokhu kusho ukuthi uzozalwa kabusha, ube umuntu owehlukile. Akukholakali lokhu! Le yinguquko enkulu; inguquko ephendula yonke into ibheke phansi. Uzozwa ukuthi udumo, inzuzo, isikhundla, ingcebo, okukuthokozisayo, nobukhazikhazi bomhlaba akusho lutho nokuthi uyakwazi ukuhlukana nakho ngaphandle kwenkinga. Lona ngumuntu wangempela. Bonke laba abapheleliswa ngokugcwele bazoba yiqembu elinjena. Bazophilela iqiniso, baphilele uNkulunkulu, nokulunga. Umuntu unjena.

kuvela ekuhlanganyeleni kukaNkulunkulu

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Sithinte nge-Whatsapp