I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Yini ukusindisa? Yini insindiso?

51

1. Yini ukusindisa? Yini insindiso?

Yini insindiso?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli:

Okholwayo bese ebhapathizwa uyakusindiswa; kodwa ongakholwa uyakulahlwa” (UMarku 16:16).

Ngoba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano esisha, elithululwa ngenxa yabaningi kukho ukuthethelelwa kwezono” (UMathewu 26:28).

Akubona bonke abathi kimi, Nkosi, Nkosi abazongena embusweni wezulu; kodwa lowo owenza intando kaBaba osezulwini” (Mathewu 7:21-23).

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Ngaleso sikhathi umsebenzi kaJesu wawungukuhlengwa kwaso sonke isintu. Izono zabo bonke ababekholwa Kuye zazithethelelwa; uma nje ukholwa Kuye, wayengakukhulula; uma ukholwa Kuye, wawungasesona isoni, wawukhululiwe ezonweni zakho. Yilokhu okwakushiwo ukusindiswa nokulungiswa ngokukholwa. Nokho, kulabo ababekholwa, kwasala labo ababehlubuka futhi bephikisa uNkulunkulu, okwakusadingeka baqedwe kancane kancane. Ukusindiswa akuzange kuchaze ukuthi umuntu wayesezuzwe uJesu ngokugcwele kodwa kwakusho ukuthi lowo muntu wayengaseyena owesono, okuwukuthi wayesethethelelwe izono zakhe: Uma nje ukholwa, wawungeke uphinde ube ngowesono.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

kusukela kulowo mzuzu kuqhubeka, isintu sase sidinga ukwemukeka iNkosi uJesu njengoMsindisi ukuze izono zaso zithethelelwe. Ngokubuka, izono zomuntu zabe zingasesona isithiyo ekutholeni kwakhe insindiso futhi ukuza phambi kukaNkulunkulu futhi zabe zingaseyona into uSathane ayengasizakala ngayo ukumangalela umuntu. Yingoba uNkulunkulu uqobo Lwakhe wayenze umsebenzi ngempela, wayefike efana nenyama yesono, futhi uNkulunkulu uqobo Lwakhe wabe engumhlabelo wesono. Ngale ndlela, umuntu wahlika esiphambanweni.

kwesithi “Umuntu Angasindiswa Kuphela Ekuphatheni KukaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Isigaba sezinsuku zokugcina, lapho umuntu ezonqotshwa khona, isigaba sokugcina sempi noSathane, kanti futhi umsebenzi wokusindiswa okuphelele komuntu emandleni kaSathane. Inhloso yangaphakathi yokunqotshwa komuntu ukubuya kokusamuntu kukaSathane, umuntu owonakaliswe nguSathane, kuMdali, emuva kokunqotshwa kwakhe, ngalokho uyoshiya uSathane futhi abuyele ngokuphelele kuNkulunkulu. Ngale ndlela umuntu uyobe esesindisiwe ngokuphelele.

kwesithi “Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa Endaweni Emangalisayo Okuphokophelwe Kuyo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Inyama yomuntu ekaSathane, igcwele isimilo esingalaleli, ingcole ngokudabukisayo, iyinto engcolile. Abantu bathanda intokozo yenyama kakhulu, kuningi kakhulu ukubonakaliswa kwenyama, ngakho uNkulunkulu wenyanya inyama ukufikela ezingeni elithile. Uma abantu beshiya ukungcola, izinto ezikhohlakele zikaSathane, bazuza insindiso kaNkulunkulu. Kodwa uma behlala bengakwazi ukuzihlukanisa nokungcola nenkohlakalo, bazoba ngaphansi kombuso kaSathane ke. Ukusitheza amehlo kwabantu, inkohliso nobukhwembe yizinto zikaSathane; ngokunisindisa, uNkulunkulu unihlukanisa nalezi zinto futhi umsebenzi kaNkulunkulu angeke ungalungi, futhi konke kulungele ukusindisa abantu ebumnyameni. Uma nike nakholwa ukufikela ezingeni elithile futhi nizihlukanise nenkohlakalo yenyama, ningasasindwa yile nkohlakalo, beningesindiswe? Uma niphila ngaphansi kombuso kaSathane anikwazi ukubonakalisa uNkulunkulu, niyinto engcolile, futhi anisoze nathola ifa likaNkulunkulu. Uma senihlanziwe napheleliswa, nizoba ngcwele, futhi nizojwayeleka, nibusiswe uNkulunkulu nithokoziswe nguNkulunkulu.

kwesithi “Isenzo (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Iqiniso namuhla linikwa labo abalilangazelelayo futhi abalifunayo. Le nsindiso inikwa labo abalangazelela ukusindiswa uNkulunkulu futhi ayenzelwanga ukuba izuzwe nguwe kuphela kodwa kuqondwe nokuthi nawe uzuzwe nguNkulunkulu. Uzuza uNkulunkulu ukuze Naye uNkulunkulu akuzuze. Namuhla ngikhulume la mazwi kuwe, futhi uwazwile nokuthi kufanele uphile ngala mazwi. Ekugcineni lapho usebenzisa la mazwi kuzoba yilapho sengikuzuzile ngawo; futhi ngesikhathi esifanayo nawe uyobe uwazuzile la mazwi, okusho ukuthi uyobe uyitholile leI nsindiso yaphezulu. Lapho nje usuhlanziwe, uyoba umuntu wangempela.

kwesithi “Izinto UPetru Abhekana Nazo: Ulwazi Lwakhe Ngokusolwa Nangokwahlulelwa” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Ngemva kokubona kuze kufike eqophelweni elithile, imibono yempilo yomuntu, ukubalukela kobukhona bakhe, kanye nesisekelo sokuphila kuzoguquka ngokuphelele. Lokhu kusho ukuthi uzozalwa kabusha, ube umuntu owehlukile. Akukholakali lokhu! Le yinguquko enkulu; inguquko ephendula yonke into ibheke phansi. Uzozwa ukuthi udumo, inzuzo, isikhundla, ingcebo, okukuthokozisayo, nobukhazikhazi bomhlaba akusho lutho nokuthi uyakwazi ukuhlukana nakho ngaphandle kwenkinga. Lona ngumuntu wangempela.Bonke laba abapheleliswa ngokugcwele bazoba yiqembu elinjena. Bazophilela iqiniso, baphilele uNkulunkulu, nokulunga. Umuntu unjena.

kwesithi “Ukuqonda Ukufana Nomehluko Emvelweni Yomuntu” encwadini ethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Okuqukethwe Okuhlobene