Yini ukusindisa? Yini insindiso?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Okholwayo bese ebhapathizwa uyakusindiswa; kodwa ongakholwa uyakulahlwa” (UMarku 16:16). “Ngoba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano esisha, elithululwa ngenxa yabaningi kukho ukuthethelel…

2018-10-02 21:54:12

Yini umehluko obalulekile phakathi kokusindiswa nensindiso?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Akubona bonke abathi kimi, Nkosi, Nkosi abazongena embusweni wezulu; kodwa lowo owenza intando kaBaba osezulwini” (Mathewu 7:21). “... kufanele nibe ngcwele, ngoba Mina ngingcwele” (Lev…

2018-07-26 16:06:12

Yini ukusindisa? Yini insindiso?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Okholwayo bese ebhapathizwa uyakusindiswa; kodwa ongakholwa uyakulahlwa” (UMarku 16:16). “Ngoba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano esisha, elithululwa ngenxa yabaningi kukho ukuthethelel…

2018-10-02 21:54:12

Yini umehluko obalulekile phakathi kokusindiswa nensindiso?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Akubona bonke abathi kimi, Nkosi, Nkosi abazongena embusweni wezulu; kodwa lowo owenza intando kaBaba osezulwini” (Mathewu 7:21). “... kufanele nibe ngcwele, ngoba Mina ngingcwele” (Lev…

2018-07-26 16:06:12