Yini ukusindisa? Yini insindiso?

1. Yini ukusindisa? Yini insindiso? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Okholwayo bese ebhapathizwa uyakusindiswa; kodwa ongakholwa uyakulahlwa” (UMarku 16:16). “Ngoba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano esisha, elithulu…

2019-11-25 04:56:37

Yini umehluko obalulekile phakathi kokusindiswa nensindiso?

2. Yini umehluko obalulekile phakathi kokusindiswa nensindiso? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, Lowo nalowo owenza isono uyisisebenzi sesono. Kanti isisebenzi asihlali phakade en…

2019-12-26 20:58:22

Yini ukusindisa? Yini insindiso?

1. Yini ukusindisa? Yini insindiso? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Okholwayo bese ebhapathizwa uyakusindiswa; kodwa ongakholwa uyakulahlwa” (UMarku 16:16). “Ngoba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano esisha, elithulu…

2019-11-25 04:56:37

Yini umehluko obalulekile phakathi kokusindiswa nensindiso?

2. Yini umehluko obalulekile phakathi kokusindiswa nensindiso? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, Lowo nalowo owenza isono uyisisebenzi sesono. Kanti isisebenzi asihlali phakade en…

2019-12-26 20:58:22