Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

IZINCWADI

 • Izwi Livela Lisenyameni

  Izwi Livela Lisenyameni

  Lokhu kwabe kuyisikhathi sokuqala ngqa selokhu kwadalwa indalo ukuba uNkulunkulu akhulume naso sonke isintu. La mazwi kwakungamazwi okuqala akhulunywa nguNkulunkulu phakathi kwesintu adalula kuwo abantu, wabahola, wabehlulela, futhi wakhuluma nabo kusuka enhliziyweni ngakho-ke, futhi, kwakungamazwi okuqala lapho uNkulunkulu avumela abantu ukuba bazi izinyathelo Zakhe, indawo ayehlala kuyo, isimo sikaNkulunkulu, lokho uNkulunkulu anakho nayikho, imicabango kaNkulunkulu, kanye nendlela akhathala ngayo ngesintu. Kungashiwo nje ukuthi lawa kwakungamazwi okuqala akhulunywa nguNkulunkulu esintwini kusukela ezulwini lesithathu selokhu kwadalwa indalo, kanye nesikhathi sokuqala lapho uNkulunkulu asebenzisa umumo wakhe wemvelo ukuba abonakale aphinde azwakalise izwi lenhliziyo yakhe esintwini phakathi kwamazwi.

  Funda Okwengeziwe
 • Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

  Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

  UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, uzwakalisa amazwi ukwahlulela nokuhlanza abantu, bese ebahola ukuze bangene enkathini entsha—iNkathi yoMbuso. Bonke labo abazithoba ngaphansi kombuso kaKristu bazojabulela iqiniso eliphakeme futhi bamukele izibusiso ezinkulu. Ngokuqinisekile bazophila ekukhanyeni, futhi bazothola iqiniso, indlela, nokuphila.

  Funda Okwengeziwe
 • Amazwi Avelele Avela kuKristu Wezinsuku Zokugcina

  Amazwi Abalulekile Avela KuNkulunkulu USomandla, UKristu Wezinsuku Zokugcina

  Okuvelele okukhethwe emazwini akhulunywa uNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, kuqoqelwe kule ncwadi. La mazwi ayisiqondiso kulabo abalangazelela ukubonakala kukaNkulunkulu ukuze bafune izinyathelo Zakhe. Angakuholela ekuthini uthole ukungena embusweni wezulu.

  Funda Okwengeziwe
 • Okukhethiweyo Kwamazwi KaNkunkulu USomandla

  Okukhethiweyo Kwamazwi KaNkunkulu USomandla

  Iziqephu ezithathwe emazwini amakhulu kaNkulunkulu uSomandla zifakwe kule ncwadi ukuze zethule ubufakazi kubo bonke labo abethemba baphinde bathandazele ukuvela kukaNkulunkulu wokubuya koMsindisi phezu kwamafu amhlophe kudala, nokwethula ubufakazi bokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla eNkathini yoMbuso. Lokhu kuholela abantu ekuboneni ukuthi uNkulunkulu uSomandla neNkosi uJesu banguNkulunkulu oyedwa – uyiWundlu elibikezelwe eNcwadini yeSambulo eselivule incwadi nezimpawu eziyisikhombisa.

  Funda Okwengeziwe
 • Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

  Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

  Le ncwadi yezihlabelelo inezingxenye ezimbili: eyokuqala ngamaculo akhiwe ngamazwi avelele kaNkulunkulu uSomandla, bese kuthi eyesibili ibe ubufakazi obuyiqiniso babantu abakhethiweyo bakaNkulunkulu emva kokwedlula emsebenzini Wakhe wokwahlulela. Lezi zihlabelelo ziwusizo olukhulu kubantu ekwenzeni imikhuleko yabo yokomoya, ekuzweni amazwi kaNkulunkulu, nokwazi umsebenzi kaNkulunkulu. Ziwusizo ekuthini abantu baqonde iqiniso nokulahla isimo sabo esonakele ukuze bathole insindiso kaNkulunkulu.

  Funda Okwengeziwe
 • Ubufakazi NgoKristu Wezinsuku Zokugcina

  Ubufakazi NgoKristu Wezinsuku Zokugcina

  UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, uzwakalise amaqiniso ahlukahlukene, wambula wonke amaqiniso nezimfihlakalo eziseBhayibhelini, wavezela isintu indaba yangaphakathi yezigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu, imfihlakalo kaNkulunkulu eba yinyama nomsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ezinsukwini zokugcina njll. Lokhu kufakazela ukuthi uNkulunkulu uSomandla ungukubuya kweNkosi uJesu nokuthi ungukubonakala kukaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina.

  Funda Okwengeziwe
 • Izimvu ZikaNkulunkulu Zizwa Izwi LikaNkulunkulu (Okubalulekile Kwamakholwa Amasha)

  Izimvu ZikaNkulunkulu Zizwa Izwi LikaNkulunkulu (Okubalulekile Kwamakholwa Amasha)

  Okuqoqelwe kule ncwadi ngamaqiniso akhanyisayo ezigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu, amagama Akhe, imfihlakalo yokuba sesimweni somuntu Kwakhe, nendlela yokwahlukanisa phakathi kwezindlela zangempela nezindlela ezingamanga, ukuze afundwe futhi kuhlonywe ngawo yilabo abasanda kwamukela umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina, nokuba babeke izisekelo ngokushesha ngokungenzeka phezu kwamaqiniso akhanyisayo omsebenzi kaNkulunkulu.

  Funda Okwengeziwe
 • Ukwahlulelwa Ngaphambi Kwesihlalo SikaKristu

  Ubufakazi Ngokuhlangenwe Nakho Phambi Kwesihlalo Sokwahlulela SikaKristu

  Ukwahlulelwa ngaphambi kwesihlalo sobukhosi esimhlophe esikhulu kwezinsuku zokugcina sekuqalile! Ekugcineni uKristu—uNkulunkulu uSomandla—uye wabonakalisa iqiniso lokwenza umsebenzi Wakhe wokwahlulela nokuhlanza isintu. Ngokwambulwa nangokwahlulelwa yizwi likaNkulunkulu, abantu bakaNkulunkulu abakhethiwe baya bebona iqiniso lokonaliswa kwabo uSathane futhi bathola indlela yokuphunyula ethonyeni likaSathane, ebasiza nasesimweni sokuphila kwabo ukuthi siye ngokuguquka kancane kancane. Lokhu okuhlangenwe nakho kwangempela kufakazela ukuthi umsebenzi wokwahlulela owenziwa uNkulunkulu uSomandla wumsebenzi wokusindisa isintu ngempela.

  Funda Okwengeziwe
 • Ubufakazi Babanqobi

  Ubufakazi Babanqobi

  Ngenxa yokuthi uNkulunkulu uSomandla ukhulise umsebenzi Wakhe wokwahlulela wezinsuku zokugcina ezwekazini laseChina, nakuba abantu abakhethiweyo bakaNkulunkulu bedlule ekushushisweni okunobulwane, okunesihluku nguhulumeni waseChina, abanqobeki futhi bethembeke ngokunganciphi ngaphansi kokuqondisa kwamazwi kaNkulunkulu, bakha ubufakazi obunamandla bokunqoba uSathane. Amaqiniso akhombisa ngokugcwele ukuthi uNkulunkulu uSomandla ngempela wenze iqembu labanqobi eNkathini Yombuso, efeza uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha.

  Funda Okwengeziwe
 • Indlela Engibuyele Ngayo KuNkulunkulu USomandla

  Indlela Engibuyele Ngayo KuNkulunkulu USomandla

  Bonke abakholwa kuNkulunkulu banendaba ekhethekile ngohambo lwabo lokubuyela Kuye. Le ncwadi yaba okuhlangenwe nakho kwabantu abakhethwe nguNkulunkulu bamukela ukuqondisa kwamazwi kaNkulunkulu uSomandla. Abanye bakhululeka emaketangweni nezithiyo zemibono yabo yenkolo, abanye baphunyuka ekuphazamiseni nasekushushiseni kwamandla omphikikristu benkolo namandla obubi be-Chinese Communist Party, futhi abanye bathola ukubona imikhuba emibi yomhlaba. Ekugcineni bonke bayanquma ukuthi iyiphi indlela eyiqiniso bese beza phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu; lezi yizindaba zabo ezinyakazisayo. Konke lokhu abahlangene nakho ngakunye kwambula indlela uSathane abopha futhi alimaze ngayo isintu, futhi ngaphezu kwalokho kukhombisa igunya namandla amazwi kaNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu kuphela owuthando nensindiso yomuntu.

  Funda Okwengeziwe
 • Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke

  Le ncwadi iqukethe izindima ezikhethwe encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni. Ukuze abantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo bazuze iqiniso nokuhlinzekwa ekuphileni kwansuku zonke okuvela emazwini Akhe, la mazwi kaNkulunkulu uSomandla abalulekile, akhanyisa kakhulu ngokungena kwabantu ekuphileni, akhethwe lapha ukuze athokozelwe ngabantu, ngalokho enze ukuthi labo abathanda iqiniso baliqonde, baphile phambi kukaNkulunkulu, futhi basindiswe bese bepheleliswa nguNkulunkulu. La mazwi kaNkulunkulu abalulekile angamazwi eqiniso; ngaphezu kwalokho, ayizaga zokuphila ezibaluleke kakhulu, futhi awekho amazwi akhanyisela futhi azuzisa abantu ngaphezu kwawo. Uma ukwazi ngempela ukuthokozela indima eyodwa kula mazwi nsukuzonke, unenhlanhla enkulu, futhi uNkulunkulu ukubusisile.

  Funda Okwengeziwe
Abela
Dawuniloda