Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amazwi Avelele Avela KuNkulunkulu USomandla, UKristu Wezinsuku Zokugcina

(Okucashunwe Encwadini Ethi Izwi Livela Lisenyameni)

Isandulelo

1I Amazwi Avelele Ngezigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Wokusindisa Isintu
(I) Amazwi Ngokwembula Umsebenzi Wenkathi Yomthetho
(II) Amazwi Ngokwembula Umsebenzi Wenkathi Yomusa
(III) Amazwi Ngenkathi Yombuso—Inkathi Yokugcina
2II Amazwi Avelele Ngomsebenzi KaNkulunkulu Wokwahlulela Ezinsukwini Zokugcina
3III Amazwi Avelele Ngezimfihlakalo Zokuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu
4IV Amazwi Avelele NgeBhayibheli
5V Amazwi Avelele Ngobudlelwane Phakathi Kwesigaba Ngasinye Somsebenzi KaNkulunkulu Negama LikaNkulunkulu
6VI Amazwi Avelele Ngesimo SikaNkulunkulu Nalokho Anakho Nayikho
7VII Amazwi Avelele Ngokwazi UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele
(I) Amazwi Ngegunya LikaNkulunkulu
(II) Amazwi Ngesimo SikaNkulunkulu Esilungileyo
(III) Amazwi Ngobungcwele BukaNkulunkulu
(IV) Amazwi NgoNkulunkulu Njengomthombo Wokuphila Kwazo Zonke Izinto
8VIII Amazwi Avelele Ngokwembula Indlela USathane Akhohlakalisa Ngayo Isintu
9IX Amazwi Avelele Ngokwembula Isimo Sobusathane Sesintu Esikhohlakele Nengqikithi Yaso
10X Amazwi NgoMthethosisekelo, Izinqumo Zokuphatha Nemiyalelo YeNkathi Yombuso
11XI Amazwi Avelele Ngendlela Yokungena Oqotsheni Lweqiniso
(I) Amazwi Ngendlela Yokukholwa KuNkulunkulu
(II) Amazwi Ngendlela Yokuthandaza Nokukhonza UNkulunkulu
(III) Amazwi Ngokwethembela Nokubheka KuNkulunkulu
(IV) Amazwi Ngomehluko Phakathi Komsebenzi KaNkulunkulu Nowomuntu
(V) Amazwi NgokuqondaUmsebenzi KaMoya ONgcwele Nokubona Umsebenzi Womoya Ababi
(VI) Amazwi Ngendlela Yokuqonda Isimo Nemvelo Yakho Yobusathane
(VII) Amazwi Ngendlela Yokuba Umuntu Owethembekele
(VIII) Amazwi Ngendlela Yokulalela UNkulunkulu
(IX) Amazwi Ngokufeza Umsebenzi Wakho Ngokwanele
(X) Amazwi Ngokwesaba UNkulunkulu Nokugwema Okubi
(XI) Amazwi Ngobudlelwano Bomuntu Nonkulunkulu
(XII) Amazwi Ngokwazi UNkulunkulu
(XIII) Amazwi Ngendlela Yokufuna Ukuthanda UNkulunkulu
(XIV) Amazwi Ngendlela Yokuzwa Ukwahlulelwa Nokusolwa, Nokuvivinywa Nokucwengwa
(XV) Amazwi Ngokusebenzela UNkulunkulu Nokumfakazela
(XVI) Amazwi Ngokulahla Ithonya LikaSathane Nokuzuza Insindiso
(XVII) Amazwi Ngokuguquka Kwesimo Nokupheleliswa NguNkulunkulu
12XII Amazwi Ngezimfuneko, Izinxuso, Izinduduzo Nezixwayiso ZikaNkulunkulu
(I) Amazwi Ngezimfuneko ZikaNkulunkulu Kumuntu
(II) Amazwi Ngezinxuso Nezinduduzo ZikaNkulunkulu Kumuntu
(III) Amazwi Ngezixwayiso ZikaNkulunkulu Kumuntu
13XIII Amazwi Ngezindinganiso ZikaNkulunkulu Zokunquma Umphumela Womuntu Kanye Nesiphetho Salo Lonke Uhlobo Lomuntu
14XIV Amazwi Ngokuphrofetha Ngobuhle Bombuso Nesiphetho Sesintu, Kanye Nezethembiso Nezibusiso ZikaNkulunkulu