F. Ngendlela Yokulalela UNkulunkulu

391. UNkulunkulu wadala abantu futhi wababeka emhlabeni, laba aye wabahola kwaze kwaba manje. Wabe esesindisa abantu waba njengomnikelo wesono kubantu. Ekugcineni, kusafanele anqobe isintu, asindise sonke isintu futhi asibuyisele esimweni saso sasekuqaleni. Lona umsebenzi uNkulunkulu abelokhu ewenza kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni—wokumbuyisela esimweni sakhe ayeyiso ekuqaleni. Uyomisa umbuso Wakhe futhi abuyise izinto ezifana nesimo sasekuqaleni somuntu, okusho ukuthi uyovuselela igunya emhlabeni nakuyo yonke indalo. Umuntu walahlekelwa inhliziyo eyesaba uNkulunkulu ngemva kokonakaliswa uSathane, futhi walahlekelwa umsebenzi izidalwa zikaNkulunkulu okufanele zibe nawo, waba isitha esingamlaleli uNkulunkulu. Umuntu waphila ngaphansi kokubusa kukaSathane futhi walandela imiyalo kaSathane; ngakho uNkulunkulu wayengenayo indlela yokusebenza phakathi kwezidalwa Zakhe, futhi akakwazanga ukwenza ukuba izidalwa Zakhe zimesabe. Umuntu wadalwa uNkulunkulu, wakhonza uNkulunkulu, kodwa umuntu waqala ukumjikela uNkulunkulu wakhonza uSathane. USathane waba isithixo senhliziyo yomuntu. Ngakho uNkulunkulu walahlekelwa indawo Yakhe enhliziyweni yomuntu, okuwukuthi walahlekelwa incazelo yendalo kaNkulunkulu yabantu, manje ukuze abuyise ayekuhlosile ngendalo Yakhe kumele umuntu ambuyisele esimweni ayeyiso ekuqaleni bese exosha umuntu onesimo esikhohlakele. Ukuze abuyise umuntu kuSathane, kumele asindise umuntu esonweni. Kungale ndlela kuphela angabuyisa ngayo kancane kancane isimo sasekuqaleni somuntu futhi abuyise umsebenzi wasekuqaleni womuntu, futhi ekugcineni uNkulunkulu abuyise umbuso Wakhe. Ukubhujiswa kwabantwana bokungalaleli nakho kuzokwenziwa ukuze umuntu amkhonze kangcono uNkulunkulu futhi aphile kangcono emhlabeni. Njengoba uNkulunkulu adala umuntu, kufanele enze umuntu amkhonze; njengoba uNkulunkulu efisa ukubuyisa umsebenzi wasekuqaleni womuntu, lokho uzokwenza ngokuphelele, ngaphandle kwenkohlakalo. Ukubuyisa igunya Lakhe kusho ukwenza ukuthi umuntu amkhonze futhi amlalele; kusho ukuthi kufanele enze umuntu aphile ngenxa Yakhe futhi ashabalalise izitha Zakhe ngenxa yegunya Lakhe; kusho ukuthi uzokwenza ukuthi yonke ingxenye yakhe yokugcina iqhubeke phakathi kwabantu futhi ngaphandle kokuphikiswa umuntu. Umbuso afisa ukuwumisa embusweni Wakhe. Isintu asifisayo yilesi esimkhonzayo, esimlalela ngokuphelele futhi esinenkazimulo Yakhe. Uma engasisindisi isintu esonakalisiwe, okushiwo indalo Yakhe kuyophenduka ize; ngeke esaba nalo igunya kubantu, futhi umbuso Wakhe ngeke ukwazi ukuba khona emhlabeni. Uma engazibhubhisi lezo zitha ezingamlaleli, ngeke akwazi ukuthola inkazimulo Yakhe egcwele, futhi ngeke akwazi ukumisa umbuso phezu komhlaba. Lezi izimpawu zokuqedwa komsebenzi Wakhe nezimpawu zokufezwa kwezinto Zakhe ezinkulu: ukubhubhisa ngokuphelele labo phakathi kwesintu abangamlaleli, nokuletha ekuphumuleni labo abenziwe baphelela. Lapho isintu sesibuyiselwe esimweni saso sakuqala, lapho abantu bengaqeda imisebenzi yabo, bagcine indawo yabo futhi balalele wonke amalungiselelo kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyobe eseqoqe iqembu labantu abamkhonzayo emhlabeni, futhi uyomisa nombuso emhlabeni, umbuso ozokhonza Yena.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

392. Njengoba ukholwa kuNkulunkulu, kufanele umlalele. Uma ungakwazi ukwenza lokhu, akusho lutho ukuthi uyakholwa kuNkulunkulu noma cha. Uma usukholwe kuNkulunkulu iminyaka eminingi, kodwa ungakaze umlalele noma wemukele wonke amazwi Akhe, kodwa kunalokho ucele uNkulunkulu ukuthi athobele wena futhi alandele imicabango yakho, ngakho uhlubuke ukudlula bonke, futhi awukholwa. Umuntu onjena angakwazi kanjani ukulalela umsebenzi namazwi kaNkulunkulu angahambisani nemicabango yomuntu? Umuntu oyihlongandlebe kunabo bonke umuntu oweyisa futhi amelane noNkulunkulu ngenhloso. Uyisitha sikaNkulunkulu futhi ungumphikikristu. Umuntu onjalo ugcina umoya wobutha njalo mayelana nomsebenzi omusha kaNkulunkulu, akaze akhombise nencane inhloso yokuzithoba, futhi akakaze alalele noma azehlise noma azithobe. Uyazikhukhumeza phambi kwabanye kanti akazithobi nhlobo komunye. Phambi kukaNkulunkulu uzibona enguchwepheshe ekushumayeleni izwi futhi enekhono kakhulu ekusebenzeni kwabanye. Akalingi alahle “amagugu” asenawo, kodwa uwathatha njengezinto zomndeni eziyigugu ezivela kokhokho okufanele zikhonzwe, kushunyayelwe ngazo kwabanye, futhi usebenzisa ukufundisa lezo ziphukuphuku ezimthanda kakhulu. Impela bakhona abantu abanje ebandleni. Kungashiwo ukuthi “bangamaqhawe angenakunqotshwa,” isizukulwane emuva kwesizukulwane bayavakasha endlini kaNkulunkulu. Bacabanga ukuthi ukushumayela izwi (imfundiso) kungumsebenzi wabo osemqoka. Unyaka nonyaka, isizukulwane emuva kwesinye, bawenza ngomdlandla umsebenzi wabo “ocwebileyo nongaphiliseki”. Abekho abalinga ukubathinta futhi abekho abalinga ukuthi babasole obala. Baphenduka “amakhosi” endlini kaNkulunkulu, bephithizela ngenkathi bebusa phezu kwabanye iminyaka ngeminyaka. Leli qulu lamadimoni lifuna ukuhlangana bese ndawonye alibhidlize umsebenzi Wami; ngingabavumela kanjani labo develi abaphilayo babe khona phambi kwamehlo Ami? Ngisho nalabo abanezinhliziyo ezingilalela kancane angeke bahambe baze bafike ekugcineni, kangakanani-ke laba bacindezeli abangenakulalela ngisho okuncane ezinhliziyweni zabo? Umsebenzi kaNkulunkulu awuzuzeki kalula kumuntu. Noma ngabe umuntu esebenzisa wonke amandla akhe, uyokwazi ukuzuza ingxenye encanyana nje bese ethola ukupheleliswa ekugcineni. Ngaphi-ke kwezingane zengelosi enkulu ehlose ukubhidliza umsebenzi kaNkulunkulu? Abanalo ithemba elincane ngokudlulele lokuzuzwa nguNkulunkulu? Inhloso yomsebenzi wami wokunqoba akuyona eyokunqoba ngoba kufanele kunqotshwe nje kuphela, kodwa ukunqoba ukuze kwembulwe ukulunga nokungalungi, ukuthola ubufakazi besijeziso somuntu, ukulahla ababi, kanye futhi, ikakhulu, nokuphelelisa labo abalalela ngokuzimisela. Ekugcineni, bonke bayohlukaniswa ngokohlobo lwabo, kanti bonke abaphelelisiwe, imicabango yabo igcwele ukulalela. Lo ngumsebenzi wokugcwaliswa ekugcineni. Kodwa labo abagcwele ukuhlubuka bayojeziswa, bathunyelwe ukuyosha emililweni futhi beqalekisiwe kuze kube phakade. Lapho leso sikhathi sifika “lawo maqhawe anganqobeki” ezinkathi ezedlule ayoba ngabaphansi kakhulu nabazitshwayo “ababuthakathaka namagwala angenamandla.” Yilokhu kuphela okungabonakalisa konke ukulunga kukaNkulunkulu futhi kwembule isimo Sakhe esingavumeli kucasulwa ngumuntu. Yilokhu kuphela okungahoxisa inzondo esenhliziyweni Yami. Awuvumi ukuthi lokhu kufanelekile?

Kucashunwe embhalweni othi “Labo Abalalela UNkulunkulu Ngenhliziyo Yeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

393. Umsebenzi owenziwa nguNkulunkulu uyahluka ezikhathini ezihlukene. Uma ukhombisa ukulalela okukhulu esigabeni esinye, bese kuthi esigabeni esilandelayo ukhombise ukulalela okuncane noma ungalaleli nhlobo, uNkulunkulu uyokushiya. Uma uhambisana noNkulunkulu lapho enyuka lesi sinyathelo, kufanele uqhubeke nokuhambisana naye uma esenyukela kwesilandelayo isinyathelo. Abantu abanjena kuphela abalalela uMoya oNgcwele. Njengoba ukholwa kuNkulunkulu, kufanele uhlale njalo umile ekulaleleni kwakho. Awukwazi nje ukuthi umlalele uma uthanda futhi ungamlaleli uma ungathandi. Ukulalela okunje akuvunyelwe nguNkulunkulu. Uma ungakwazi ukuhambisana nomsebenzi omusha kodwa ube nobudlelwano futhi uqhubeke nokubambelela ezintweni ezazishiwo kudala, kungaba khona kanjani ukuthuthuka empilweni yakho? Umsebenzi kaNkulunkulu, ukupha amazwi Akhe. Uma ulalela futhi wemukela amazwi Akhe, ngokuqinisekileyo uMoya oNgcwele uyosebenza kuwena. UMoya oNgcwele usebenza ncamashi njengoba ngikhuluma. Yenza njengoba ngishilo, futhi uMoya oNgcwele uzosebenza ngokushesha kuwena. Ngidedela ukukhanya okusha ukuze nibone futhi unilethe ekukhanyeni kwamanje. Lapho ungena kulokhu kukhanya, uMoya oNgcwele uyosebenza kuwena masinyane. Kukhona abanye abangaba nenkani futhi bathi, “Angeke nje ngikwenze lokhu okushoyo.” Ngakho ngikutshela ukuthi manje usufike ekugcineni komgwaqo. Usubunile waphela futhi awusenampilo. Ngakho-ke, ekuzweni inguquko yesimo sakho, kusemqoka ukuhambisana nokukhanya kwamanje. UMoya oNgcwele akasebenzi nje kuphela kumadoda athile asetshenziswa nguNkulunkulu, kodwa ikakhulukazi ebandleni. Kungenzeka asebenze kunoma ubani. Angasebenza kuwena manje, bese emuva kokuthi usumuzwile, angasebenza komunye emva kwalokho. Landela ngokushesha; lapho ulandela eduze ukukhanya kwamanje, yilapho impilo yakho ingakhula khona. Noma ngabe uluhlobo luni lomuntu, uma nje uMoya oNgcwele usebenza kuye, yenza isiqiniseko sokuthi uyalandela. Yamukela izinto azizwile ngalokho okuzwile ngokwakho, futhi uzothola izinto eziphakeme kakhulu. Ngokwenzenjalo uzothuthuka ngokushesha okukhulu. Lena indlela yokupheleliswa komuntu nendlela impilo ekhula ngayo. Indlela yokupheleliswa itholakala ngokulalela kwakho umsebenzi kaMoya oNgcwele. Awazi ukuthi uNkulunkulu uzosebenza ngomuntu onjani ukukuphelelisa, nokuthi uzosebenza ngamuphi umuntu, isigameko, noma into ukukulethela inzuzo nokukusiza ukuthi uthole ukuqondisisa okuthile. Uma ukwazi ukuhamba kulo mgudu olungile, lokhu kukhombisa ukuthi kunethemba elikhulu lokuthi upheleliswe uNkulunkulu. Uma ungakwazi ukwenzenjalo, lokhu kukhomba ukuthi ikusasa lakho lifiphele futhi limnyama. Lapho uhamba emgudwini olungile, uzothola isambulo ezintweni zonke. Noma ngabe yini uMoya oNgcwele ayambula kwabanye, uma uqhubeka kulokho okuzwayo usebenzisa ulwazi lwabo, lokho kuyophenduka impilo yakho, futhi uyokwazi ukupha abanye ngenxa yalokho okuzwile. Labo abapha abanye ngokulingisa amazwi yilabo abangenalo ulwazi; kufanele ufunde ukuthola ngokukhanyiselwa nokukhanya kwabanye, indlela yokwenza ngaphambi kokukhuluma ngokwakho okuzwile nokwaziyo wena uqobo. Lokhu kuzoyisiza kakhulu impilo yakho. Kufanele uzwe ngale ndlela, ulalela konke okuvela kuNkulunkulu. Kufanele ufune intando kaNkulunkulu ezintweni zonke futhi ufunde isifundo ezintweni zonke, ukuze impilo yakho ikhule. Ukwenza okunje kusiza ekukhuleni ngokushesha kakhulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Labo Abalalela UNkulunkulu Ngenhliziyo Yeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

394. Ukuthobela umsebenzi kaNkulunkulu kufanele kube okuthintekayo futhi kufanele kuphilwe. Ukuthobeka okulula akwamukeleki kuNkulunkulu futhi inhliziyo kaNkulunkulu ayigculiseki ngokulalela okukha phezulu izwi likaNkulunkulu, ngaphandle kokufuna inguquko yesimo sakho. Ukulalela uNkulunkulu nokuthobela umsebenzi kaNkulunkulu yinto eyodwa. Labo abathobela uNkulunkulu kodwa hhayi umsebenzi kaNkulunkulu ngeke bathathwe ngokuthi bayalalela futhi bayazenzisa ukuze bathandeke ngaphandle. Labo abathobela uNkulunkulu ngeqiniso bonke bayakwazi ukuzuza emsebenzini futhi bathole ukuqonda isimo nomsebenzi kaNkulunkulu. Abantu abanje abathoba ngokweqiniso kuNkulunkulu. Abantu abanjalo bayakwazi ukuzuza ulwazi olusha futhi bezwe izinguquko ezintsha kulona. Abantu abanjalo kuphela abavunywa nguNkulunkulu: umuntu onjalo kuphela ophelelisiwe futhi waba nokuguquka kwesimo sakhe. Labo abavunywa nguNkulunkulu yilabo abathobela uNkulunkulu ngentokozo, futhi bathobele nezwi kanye nomsebenzi Wakhe. Yilolu hlobo lomuntu kuphela olulungile; yilolu hlobo lomuntu olufisa futhi lufuna uNkulunkulu ngeqiniso.

Kucashunwe embhalweni othi “Labo Abalalela UNkulunkulu Ngenhliziyo Yeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

395. Phakathi nesikhathi sikaNkulunkulu enyameni, ukulalela akudinga kubantu akukhona lokhu abantu abakucabangayo—ukwenza izahlulelo noma ukuphikisa. Kunalokho, udinga ukuthi abantu benze amazwi Akhe imiyalo yabo yokuphila nesisekelo sokusinda kwabo, ukuthi nakanjani benze isisekelo samazwi Akhe, nokuthi bayanelise ngempela intando Yakhe. Esinye isimo esidinga abantu balalele uNkulunkulu osamuntu sisho ukwenza amazwi Akhe, futhi esinye isimo sidinga ukuba ukwazi ukulalela ukujwayeleka Kwakhe nokubaluleka Kwakhe. Kokubili lokhu kumele kwenzeke nakanjani. Labo abangazifinyelela zombili lezi zimo yibo bonke labo abanenhliziyo yothando oluqotho ngoNkulunkulu. Bonke bangabantu abazuzwe nguNkulunkulu, futhi bonke bathanda uNkulunkulu njengoba bethanda ukuphila kwabo. …

Iqembu labantu uNkulunkulu osamuntu afuna ukulizuza namuhla yilabo abahambisana nentando Yakhe. Abantu kudingeka balalele kuphela umsebenzi Wakhe, bangahlale bezikhathaza ngemibono kaNkulunkulu osezulwini, baphile ezimweni eziyinqaba, noma benze izinto zibe nzima kuNkulunkulu osenyameni. Labo abakwaziyo ukumlalela yilabo nakanjani abalalela amazwi Akhe futhi abalalela amalungiselelo Akhe. Laba bantu abanaki nhlobo ukuthi uNkulunkulu osezulwini unjani ngempela noma ukuthi hlobo luni lomsebenzi uNkulunkulu osezulwini awenzayo manje esintwini, kodwa banikela ngokugcwele ngezinhliziyo zabo kuNkulunkulu osemhlabeni futhi banikela ngaso sonke isiqu sabo phambi Kwakhe. Abalokothi bacabange ngokuphepha kwabo, futhi abakhathazeki ngokujwayeleka nokuba ngokoqobo kukaNkulunkulu osenyameni. Labo abalalela uNkulunkulu osenyameni bangapheleliswa Nguye. Labo abakholelwa kuNkulunkulu ezulwini ngeke bathole lutho. Lokhu kungenxa yokuthi akuyena uNkulunkulu osezulwini, kodwa uNkulunkulu osemhlabeni obeka izithembiso nezibusiso phezu kwabantu. Abantu akufanele bahlale bekhazimulisa uNkulunkulu osezulwini bese bebheka uNkulunkulu osemhlabeni njengomuntu ojwayelekile. Akukuhle lokhu. UNkulunkulu osezulwini mkhulu futhi unokuhlakanipha okumangalisayo. UNkulunkulu osemhlabeni ujwayeleke kakhulu futhi akabalulekile; uphinde abe ovame kakhulu. Akanawo umqondo ongajwayelekile noma izenzo ezithusayo zasemhlabeni. Umane asebenze futhi akhulume kuyo yonke indlela ejwayelekile yansuku zonke. Nakuba engakhulumi ngokuduma kwezulu noma ngokuyala umoya nemvula, ngempela unguNkulunkulu osezulwini osamuntu, futhi ngempela unguNkulunkulu ophila phakathi kwabantu. Abantu akumele bakhazimulise lowo abakwazi ukumqonda noma ohambisana nemicabango yabo njengoNkulunkulu, noma babone Lona abangakwazi ukumamukela futhi nakanjani abangeke bamcabange njengophansi. Konke lokhu ukudlubulunda kwabantu; konke kuwumthombo wokuphika kwesintu uNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Labo Abathanda UNkulunkulu Ngeqiniso Yilabo Abakuthobela Ngokuphelele Ukuba Ngokoqobo Kwakhe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

396. Okubalulekile ekulaleleni uNkulunkulu ukwazisa ukukhanya Kwakhe okusha, nokukwazi ukukwamukela nokukusebenzisa. Yilokhu kuphela okungukumlalela ngeqiniso. Labo abangazimisele ukomela uNkulunkulu abakwazi ukuba nomqondo wokulalela uNkulunkulu; futhi bangaphikisa uNkulunkulu ngenxa yokwaneliswa yisimo sempilo abakuyo ngaleso sikhathi. Ukungakwazi ukulalela uNkulunkulu kungenxa yokuba usagajwe yizinto zakudala. Izinto zakudala zinike abantu zonke izinhlobo zemicabango nezinkohliso mayelana noNkulunkulu esezibe yisithombe sikaNkulunkulu emiqondweni yabo. Ngaleyo abakukholwayo yimicabango yabo, nezilinganiso ezisemiqondweni yabo kuphela. Uma ulinganisa uNkulunkulu owenza umsebenzi namuhla noNkulunkulu osemqondweni wakho, ukukholwa kwakho-ke kuvela kuSathane, futhi ungowokuzikhethela kwakho – akakufuni-ke uNkulunkulu ukukholwa okunjalo. Kungakhathaleki ukuba nezinto eziphakeme, futhi kungakhathaleki ukuzinikela kakhulu kwabo – noma ngabe impilo yakho yonke uyinikele emsebenzini Wakhe, waze wamfela—uNkulunkulu akamamukeli muntu onokholo olunjengalolu. Ubakhombisa nje umusa omncane bese ebavumela ukuba bawuthokozele isikhashana. Abantu abayilolu hlobo abakwazi ukwenza iqiniso, uMoya oNgcwele akasebenzi phakathi kubo, noNkulunkulu uzobachitha ngamunye ngamunye. Akunandaba ukuthi bakhulile noma basebasha, labo abangamlaleli uNkulunkulu ekukholweni kwabo begqugquzelwa ngokubi, yilabo abaphikisayo nabaphazamisayo futhi labo ngokungangabazi uNkulunkulu uyakubalahla. Labo abangamlaleli nhlobo uNkulunkulu, abavuma nje igama Lakhe kuphela, abanolwazana ngobuhle nokuthandeka kukaNkulunkulu kodwa abengahambisani nezinyathelo zikaMoya oNgcwele, futhi abangalaleli umsebenzi namazwi amanje kaMoya oNgcwele—labo baphila phakathi komusa kaNkulunkulu, futhi abayikuzuzwa bapheleliswe nguNkulunkulu. UNkulunkulu uphelelisa abantu ngokulalela kwabo, ekudleni, ekuphuzeni, kanye nasekuthakaseleleni amazwi kaNkulunkulu, nasenhluphekweni nasekwehlelweni ukucwengwa ezimpilweni zabo. Kusekukholweni okunjalo kuphela lapho izimo zabantu zikwazi khona ukuguquka, kulapho kuphela bethola khona ulwazi lwangempela ngoNkulunkulu. Ukungeneliswa ukuphila emuseni kaNkulunkulu, ngokuzimisela bomele iqiniso, nokufuna iqiniso, nokufisa ukuzuzwa nguNkulunkulu—yilokhu impela okuchaza ukulalela uNkulunkulu; yilolu ncamashi uhlobo lokukholwa alufunayo uNkulunkulu. Abantu abangenzi okunye ngaphandle kokugcina ngokuhlala emseni kaNkulunkulu kuphela abanakupheleliswa, noma abanakuguqulwa, futhi ukulalela kwabo, ukulunga kanye nothando nokubekezela, konke kulula. Labo abathokozela ukuphila ngomusa kaNkulunkulu kuphela abasoze bamazi ngokweqiniso uNkulunkulu, futhi noma sebemazi uNkulunkulu, ulwazi lwabo lulula; basho izinto ezifana nokuthi uNkulunkulu uyamthanda umuntu, noma ukuthi unomusa omkhulu kumuntu. Lokhu akuvezi impilo yomuntu, akukhombisi futhi lokho ukuthi abantu bamazi ngokweqiniso uNkulunkulu. Uma, ngenkathi amazwi kaNkulunkulu ebalungisa, noma ngenkathi ukuvivinya kubehlela, abantu abakwazi ukulalela uNkulunkulu—uma kungukuthi baba nokungabaza, baze bawe—ngakho-ke abekho nakancane ekulaleleni. Kubona, kunemithetho nemigomo eminingi mayelana nokukholwa kuNkulunkulu, abadlule kukho okudala okuyimiphumela yeminyaka eminingi yokukholwa, noma yizimfundiso eziningi esuselwe eBhayibhelini. Kungabe abantu abanje bangamlalela uNkulunkulu? Laba bantu bagcwele izinto zabantu—bangamlalela kanjani uNkulunkulu? Bonke balalela ngokwezindlela zabo—kungenzeka uNkulunkulu afise ukulalela okanjalo? Lokhu akukhona ukulalela uNkulunkulu, kodwa ngukulandela imibhalo nje, ukuzanelisa kanye nokuziduduza. Uma uthi yikho ukulalela uNkulunkulu lokho, akukhona ukuthi uyamhlambalaza?

Kucashunwe embhalweni othi “Ekukholweni Kwakho kuNkulunkulu Kumele Ulalele UNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

397. Bonke labo abangafuni ukulalela uNkulunkulu ekukholweni kwabo, baphikisa uNkulunkulu. UNkulunkulu uyacela ukuba abantu balifune iqiniso, bomele amazwi kaNkulunkulu, baphinde badle futhi baphuze amazwi kaNkulunkulu, nokuthi bawenze ukuze bazuze ukumlalela uNkulunkulu. Uma kungukuthi ukugqugquzeleka kokholo lwakho kunje, noma kanjani uNkulunkulu uzokuphakamisa, akwenzele umusa. Akekho umuntu ongakungabaza lokhu, futhi akekho ongakuguqula. Uma ukugqugquzeleka kwakho kungekhona okokulalela uNkulunkulu, futhi unezinye izinhloso, konke-ke okushoyo nokwenzayo—imithandazo yakho phambi kukaNkulunkulu, kanye nazo zonke izenzo zakho—zizobe ziphikisa uNkulunkulu. Ungaba ngumuntu okhulumela phansi nonomoya ozothile, zonke izenzo zakho nokukhuluma kungabukeka kulungile, ungabonakala uyilowo olalelayo, kodwa uma kuza ekukhuthazekeleni kwakho nasemibonweni yakho ngokukholwa kuNkulunkulu, konke okwenzayo kuphikisana noNkulunkulu, futhi kubi. Abantu ababonakala belalela njengezimvu bezithobile, kodwa izinhliziyo zabo zinezinhloso ezingezinhle, bayizimpisi ezigqoke izikhumba zezimvu; bamedelela ngokusobala uNkulunkulu; ngakho ngeke asindise ngisho oyedwa kubona. UMoya oNgcwele uyobembula bonke labo, ukuze babonwe ukuthi bangabazenzisi ngakho bazokwenyanywa futhi balahlwe nguMoya oNgcwele. Ungakhathazeki: uNkulunkulu uzobebhekana futhi abalungise ngamunye ngamunye.

Kucashunwe embhalweni othi “Ekukholweni Kwakho kuNkulunkulu Kumele Ulalele UNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

399. Lapho ubhekene nezinkinga zangempela ekuphileni, ungalazi futhi uliqonde kanjani igunya likaNkulunkulu nobukhosi Bakhe? Lapho ungazi ukuthi kufanele uziqonde kanjani, uzisingathe futhi ubhekane kanjani nalezi zinkinga, yimuphi umbono okufanele ube nawo ukuze uveze inhloso yakho, isifiso sakho, nokumisela kwakho ukuthobela ubukhosi bukaNkulunkulu namalungiselelo Akhe? Okokuqala kufanele ufunde ukulinda; bese ufunda ukufuna; bese ufunda ukuthobeka. “Ukulinda” kusho ukulinda isikhathi sikaNkulunkulu, ukulinda abantu, izehlakalo, nezinto akuhlelele zona, ukulinda intando Yakhe ukuba izembule kancane kancane kuwe. “Ukufuna” kusho ukubheka nokuqonda imicabango nezinhloso zikaNkulunkulu ngawe esebenzisa abantu, izehlakalo, izinto akuhlelele zona, ukuqonda ngazo iqiniso, ukuqonda lokho okumele kufezwe abantu nezindlela zokukugcina, nokuqonda imiphumela uNkulunkulu afuna ukuyifeza kubantu nezinto afuna ukuzifeza kubo. “Ukuthobeka,” kubhekisela ekwamukeleni abantu, izehlakalo, nezinto eziqondiswa uNkulunkulu, ukwamukela ubukhosi Bakhe nokwazi indlela uNkulunkulu amisa ngayo ukudalelwa komuntu, indlela anakekela ngayo umuntu ngokuphila Kwakhe, indlela afeza ngayo iqiniso kumuntu. Zonke izinto ezingaphansi kwamalungiselelo kaNkulunkulu nobukhosi Bakhe zilandela imithetho yemvelo, futhi uma unquma ukuvumela uNkulunkulu akuhlelele futhi akunqumele yonke into, kufanele ufunde ukulinda, ufunde ukufuna, ufunde nokuthobeka. Lona umbono wonke umuntu ofuna ukuthobela igunya likaNkulunkulu okumele abe nawo, into eyisisekelo wonke umuntu ofuna ukwamukela ubukhosi bukaNkulunkulu namalungiselelo Akhe okufanele abe nayo. Ukuze nibe nombono onjalo, kumele nisebenze kanzima; futhi yileyo ndlela kuphela eningangena ngayo eqinisweni langempela.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

400. Ngesikhathi uNowa enza njengoba uNkulunkulu ayemyalile, wayengazi ukuthi zaziyini izinjongo zikaNkulunkulu. Wayengazi ukuthi uNkulunkulu wayefuna ukufeza ini. UNkulunkulu wayemnike kuphela umyalo, wamyala ukuba enze okuthile, ngaphandle kwencazelo eyenabile, futhi wahlabela phambili wakwenza. Akazamanga ukuthola izinhloso zikaNkulunkulu ngasese, futhi akamphikanga uNkulunkulu noma abe nenhliziyo embaxambili. Wamane wakwenza ngenhliziyo ehlanzekile nemsulwa. Noma yini uNkulunkulu ayemvumela ukuba ayenze wayenza, futhi ukulalela nokuzwa izwi likaNkulunkulu kwamqinisekisa ukuthi enze lezi zinto. Yileyo ndlela eqondile nelula akusingatha ngayo uNkulunkulu ayemphathise khona. Isiqu Sakhe—isisekelo sezenzo Zakhe kwakuwukulalela, hhayi ukuzama ukumhambela phambili, ukwenqaba, okukhulu nakakhulu, ngisho nokucabanga ngezinto azithandayo, ayengazithola, nezazizomlahlekela. Ngaphezu kwalokho, lapho uNkulunkulu ethi uzobhubhisa izwe ngozamcolo, uNowa akabuzanga ukuthi nini noma abuze ukuthi kuyokwenzekani ngezinto, futhi akambuzanga uNkulunkulu ukuthi wayezolibhubhisa kanjani izwe. Wamane wenza njengoba uNkulunkulu ayemyalile. Nokho uNkulunkulu wayazi ukuthi wayefuna kwenziwe ini futhi yenziwe ngani, wenza njengoba uNkulunkulu ayemcelile futhi waqala ngokushesha ukusebenza ngemva kwalokho. Wenza ngokwemiyalelo kaNkulunkulu enombono wokufuna ukwanelisa uNkulunkulu. Ingabe wayekwenzela ukuba kusizakale yena agweme inhlekelele? Cha. Ingabe wabuza uNkulunkulu ukuthi kwase kusele isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba kubhujiswe izwe? Akazange. Ingabe wabuza uNkulunkulu noma ingabe wayazi ukuthi kwakuzothatha isikhathi esingakanani ukwakha umkhumbi? Nalokho futhi wayengakwazi. Wamane walalela, wezwa, futhi wenza njengoba etsheliwe.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

401. Ekukholweni kwakhe kuNkulunkulu, uPetru wayefuna ukwanelisa uNkulunkulu kukho konke, wayelalela konke okuvela kuNkulunkulu. Engakhonondi ngisho nakancane, wakwazi ukwamukela ukusolwa nokwahlulelwa, kanye nokucwengwa, usizi kanye nokuntula ekuphileni kwakhe, okungekho kukho okwakungaqeda ukuthanda kwakhe uNkulunkulu. Ingabe lolu kwakungekhona ukuthanda kakhulu uNkulunkulu? Ingabe lokhu akukhona ukugcwaliseka komsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu? Noma kusekusolweni, ekwahlulelweni, noma osizini, uhlale ukwazi ukulalela kuze kube sekufeni, futhi yilokhu okufanele kufezwe isidalwa sikaNkulunkulu, lobu ubumsulwa bokuthanda uNkulunkulu. Uma umuntu engafeza okungaka, kusho ukuthi uyisidalwa sangempela sikaNkulunkulu, futhi akukho okungcono okwanelisa isifiso soMdali. Zicabange ukwazi ukusebenzela uNkulunkulu, kodwa awumlaleli uNkulunkulu, awukwazi ukumthanda ngempela uNkulunkulu. Ngale ndlela, ngeke ugcine nje ungawufezanga umsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu, kodwa uyohlulelwa nawuNkulunkulu, ngoba ungumuntu ongenalo iqiniso, ongakwazi ukulalela uNkulunkulu, uyihlongandlebe. Unendaba kuphela nokusebenzela uNkulunkulu, awunandaba nokuphila ngeqiniso, noma ukuzazi. Awumqondi futhi awumazi uMdali, awumlaleli futhi awumthandi uMdali. Ungumuntu ngokwemvelo ongezwani nokulalela uNkulunkulu, ngakho abantu abanjalo abathandwa uMdali.

Kucashunwe embhalweni othi “Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

402. Ukunikeza ubufakazi obucacile ngoNkulunkulu ngokuyinhloko kuncike ekutheni uyamqonda yini noma cha uNkulunkulu osebenzayo, nokuthi uyakwazi yini noma cha ukulalela phambi kwalo muntu ongagcini nje ngokuba ojwayelekile, kodwa ovamile, futhi olalela kuze kube sekufeni. Uma ngempela ufakaza ngoNkulunkulu phakathi nalokhu kulalela, lokho kusho ukuthi uNkulunkulu ukuzuzile. Ukukwazi ukulalela kuze kube sekufeni, nokukhululeka ezikhalazweni phambi Kwakhe, ungenzi izahlulelo, unganyundeli, ungabi nemibono futhi ungabi nezinye izinhloso—uNkulunkulu uyoyizuza ngale ndlela inkazimulo. Ukulalela phambi komuntu ojwayelekile abantu abamubukela phansi futhi ukwazi ukulalela kuze kube sekufeni ngaphandle kwemibono—lokhu kuwubufakazi bangempela. Iqiniso uNkulunkulu afuna abantu bangene kukho ukuthi ukwazi ukulalela amazwi Akhe, ukwazi ukwenza amazwi Akhe, ukwazi ukukhothama phambi kukaNkulunkulu osebenzayo, futhi ukwazi ukukhohlakala kwakho, ukwazi ukuvula inhliziyo yakho phambi Kwakhe, futhi ekugcineni uzuzwe Nguye ngala mazwi Akhe. UNkulunkulu uzuza inkazimulo lapho la mazwi ekunqoba futhi akwenze umlalele ngokugcwele; ngalokhu uhlaza uSathane aqede umsebenzi Wakhe. Lapho ungenamibono ngokusebenza kukaNkulunkulu osenyameni, okusho ukuthi, lapho uma uqina kulolu vivinyo, khona-ke unikeza ubufakazi obuhle. Uma kunosuku lapho unokuqonda okugcwele ngoNkulunkulu osebenzayo futhi ungalalela kuze kube sekufeni njengoPetru, uyozuzwa uNkulunkulu, futhi upheleliswe Nguye. Lokho uNkulunkulu akwenzayo akuhambisani nemibono yakho kuluvivinyo lwakho. Ukube bekuhambisana nemibono yakho, bekungeke kudinge ukuthi uhlupheke noma ulungiswe. Kungenxa yokuthi umsebenzi Wakhe ubalulekile kakhulu futhi awuhambisani nemibono yakho okwenza udinge wena uhlukane nemibono yakho. Yingakho kuluvivinyo kuwe. Kungenxa yokusebenza kukaNkulunkulu okwenza bonke abantu babe phakathi kwezivivinyo; umsebenzi Wakhe ubalulekile, awukho ngaphezu kwamandla emvelo. Ngokuwaqonda ngokugcwele amazwi Akhe abalulekile, uqonde amazwi Akhe abalulekile ngaphandle kwemibono, futhi ukwazi ukumthanda kakhulu ngobuqotho, lapho umsebenzi Wakhe uya ngokubaluleka, uyozuzwa Nguye. Iqembu labantu uNkulunkulu ayolizuza yilabo abazi uNkulunkulu, okusho ukuthi, labo abazi ukuba ukubaluleka Kwakhe, futhi ngaphezu kwalokho bayilabo abakwazi ukulalela umsebenzi obalulekile kaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Labo Abathanda UNkulunkulu Ngeqiniso Yilabo Abakuthobela Ngokuphelele Ukuba Ngokoqobo Kwakhe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

403. Ngaphambi kokuba isintu singene ekuphumuleni, kungakhathaliseki ukuthi uhlobo ngalunye lomuntu luyajeziswa noma lunikwa umklomelo, kuyobonakala ngendlela abalifuna ngayo iqiniso, ngendlela abamazi ngayo uNkulunkulu, ngokuthi bangakwazi yini ukulalela uNkulunkulu obonakalayo. Labo abakhonze uNkulunkulu obonakalayo kodwa bengamazi futhi bengamlaleli, abanalo iqiniso. Laba bantu bangabenzi bokubi, futhi abenzi bokubi nakanjani bayojeziswa; ngaphezu kwalokho, kufanele bajeziswe ngokokuziphatha kwabo ngokona. UNkulunkulu ngowokuthi abantu bakholwe Kuye, futhi kumfanele ukulalelwa umuntu. Labo abakholelwa ukuthi uNkulunkulu uyinqaba futhi akabonakali, abakholelwa kuNkulunkulu, futhi abakwazi ukulalela uNkulunkulu. Uma laba bantu namanje bengakakwazi ukukholelwa kuNkulunkulu obonakalayo ngesikhathi umsebenzi Wakhe wokunqoba usuphelile, futhi bephikelela ngokungamlaleli futhi bemphika uNkulunkulu obonakalayo ngeso lenyama, laba bantu abangezwakali kahle nakanjani bayobhujiswa. Kungendlela efanayo naphakathi kwenu—noma ubani ovuma ngomlomo ukuthi uNkulunkulu ukhona kodwa angakwenzi okushiwo iqiniso okuwukuthi alalele uNkulunkulu, ekugcineni uyoqothulwa futhi abhujiswe, futhi noma ubani omvuma ngomlomo uNkulunkulu obonakalayo, adle bese ephuza eqinisweni elivezwe uNkulunkulu obonakalayo kodwa ngemva kwalokho ambheke njengoNkulunkulu oyinqaba ongabonakali bonke bayobhujiswa esikhathini esizayo. Akekho kulaba bantu ongahlala kuze kube isikhathi sokuphumula ngemva kokuphothulwa komsebenzi kaNkulunkulu; akekho ongafana nalaba bantu abahlala kuze kube isikhathi sokuphumula. Abantu abanobudemoni yilabo abangalenzi iqiniso; ubuntu babo yilobo obuphikisana futhi obungathembeki kuNkulunkulu, futhi abanazo nezinhloso ezincane zokulalela uNkulunkulu. Bonke abantu abanjalo bayobhujiswa.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: E. Ngendlela Yokuba Umuntu Owethembekele

Okulandelayo: G. Ngendlela Yokufeza Umsebenzi Ngokwanele

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp