Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

1-1Ihubo Lombuso (1) Umbuso Sewehlele Emhlabeni
1-2Ihubo Lombuso (II) UNkulunkulu Ufikile, UNkulunkulu UyiNkosi
1-3Ihubo Lombuso (III) Bonke Abantu, Bamemeza Ngenjabulo
4Woza eSiyoni Ngokudumisa
5UNkulunkulu UnguMbusi Wohlelo Lokuphatha Lweminyaka Eyizinkulungwane Eziyisithupha
6UNkulunkulu USomandla, UNkulunkulu Wangempela Okhazimulayo
7UNkulunkulu Wethu Ubusa NjengeNkosi
8UNkulunkulu Ulethe Inkazimulo Yakhe EMpumalanga
9Amazulu Ayisikhombisa Ayaduma
10UNkulunkulu Ubuye Ngokunqoba
11Dumisani UNkulunkulu Obuye Ngokunqoba
12UNkulunkulu Ufuna Labo Abomele Ukuvela Kwakhe
13Impela UNkulunkulu Usefikile Phakathi kwaBantu
14Ubukhona Baso Sonke Isintu Buncike KuNkulunkulu
15Qaphelani isiphetho sesintu
16Inhloso Yomsebenzi KaNkulunkulu Wokuphatha
17Ukubaluleka Kokuphatha KukaNkulunkulu Isintu
18Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu
19UNkulunkulu Uzobuyisela Isimo Sokuqala Sendalo
20Ukunyakaza Komsebenzi kaNkulunkulu Emhlabeni
21UNkulunkulu Uyisiqalo Nesiphetho
22UNkulunkulu Uvele eMpumalanga Yomhlaba Ngenkazimulo
23Igama LikaNkulunkulu Lizokhazinyuliswa Phakathi Kwabezizwe
24Ezinsukwini Zokugcina UNkulunkulu Wenza Kakhulu Umsebenzi Wezwi
25Ezinsukwini Zokugcina UNkulunkulu Ufeza Konke Kakhulu Ngezwi
26Imiphumela Yomsebenzi KaNkulunkulu Ezinsukwini Zokugcina Ifezwa Ngezwi
27Ngamazwi KaKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Angahlanza Nangaguqula Umuntu
28Usizi lweSintu esoNakele
29Umsebenzi KaNkulunkulu Omningi Ufezwa Ngezwi LikaNkulunkulu
30Umqondo Ongaphakathi Womsebenzi Wokunqoba
31UNkulunkulu Usindisa Isintu Ngokuphelele Ngokwahlulela Nokusola
32Umthelela ongenziwa ukwahlulela kukaNkulunkulu.
33Umsebenzi Wokwahlulela Ezinsukwini Zokugcina Ukuqeda INkathi
34Iqiniso Ngomsebenzi KaNkulunkulu ENkathini Yombuso
35Ukuphatha KukaNkulunkulu Okusobala Kulo Lonke Izulu Nomhlaba
36UNkulunkulu Uyehla Nesahlulelo
37Umsebenzi KaNkulunkulu Uqhubekela Phambili
38UNkulunkulu Wenza Umsebenzi Omusha Kuzo Zonke Izinkathi
39UNkulunkulu Ufika Ngokuthula Phakathi Kwethu
40UnguNkulunkulu Wethu
41Isintu Esikhohlakele Sidinga Umsebenzi KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu
42UNkulunkulu Angazuza Isintu Kuphela Ngokusebenza Enyameni
43Incazelo Yangempela Yokukholwa KuNkulunkulu
44Ukubaluleka Kokuba Sesimweni Somuntu Okubili KukaNkulunkulu
45UNkulunkulu Osenyameni Wenza Umsebenzi Wokunqoba Sonke Isintu
46UNkulunkulu Usesimweni Somuntu Ukuze Nje Anqobe USathane Futhi Asindise Sonke Isintu
47UNkulunkulu Uba Yinyama Ukuze Asindise Isintu
48Uma Kuphela UNkulunkulu Eba Yinyama Ezinsukwini Zokugcina Engasindisa Khona Isintu
49NguNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kuphela Ongasindisa Isintu Ngokuphelele
50Igunya Nokubaluleka Kokuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu
51Inhloso Engemuva Kokuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu Ezinsukwini Zokugcina
52Iminyaka Eyizinkulungwane Ezimbili Yokulangazelela
53Lowo Ongukuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu Uyophatha Ingqikithi KaNkulunkulu
54Umkhuba Wokufuna Iqiniso
55Ingabe Uyawazi Umthombo Wokuphila Okuphakade?
56UKristu Wezinsuku Zokugcina Uletha Indlela Yokuphila Okuphakade
57Umsebenzi Wenyama NoMoya Kungokwengqikithi Efanayo
58Ingqikithi KaKristu Inqunywa Ngumsebenzi Namazwi Akhe
59Kuphela Uma Isintu Sikhonza UNkulunkulu Weqiniso Singaba Nesiphetho Esihle
60Amazwi KaNkulunkulu Ayiqiniso Elingaguquki Phakade
61Iqiniso Liphezulu Kunazo Zonke Izisho Zempilo
62UNkulunkulu Uyobuyisela Inhloso Yokudala Kwakhe Umuntu
63Umthandazo Wangempela
64Ukubaluleka Komthandazo
65Thula Phambi KukaNkulunkulu
66Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho
67Ukufakazela UNkulunkulu Kuwumsebenzi Womuntu
68Vukani, Bambisanani NoNkulunkulu
69Ukusola Nokwahlulela KukaNkulunkulu Kungukukhanya Kwensindiso Yomuntu
70Ububi Bungagwenywa Kuphela Ngokwesaba UNkulunkulu
71Kulapho Umuntu Azi UNkulunkulu Lapho Engamesaba Khona UNkulunkulu futhi Agweme Ububi
72UNkulunkulu Uyabazisa Labo Abamzwayo Nabalalela Yena
73IGunya naMandla uNkulunkulu Awaveza Uma eba seNyameni
74Noma Kukhulu Noma Kuncane, Konke Kubalulekile Uma Ulandela Indlela KaNkulunkulu
75Bonke Abantu Baphila Ekukhanyeni KukaNkulunkulu
76Umphumela Ofezeka Ngokumazi uNkulunkulu
77Ukububula kukaSomandla
78Umfula Wamanzi Okuphila
79UNkulunkulu Osesimweni Somuntu Usebenza Ngokuthula Ukusindisa Umuntu