Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

1-1Ihubo Lombuso (1) Umbuso Sewehlele Emhlabeni
1-2Ihubo Lombuso (II) UNkulunkulu Ufikile, UNkulunkulu UyiNkosi
1-3Ihubo Lombuso (III) Bonke Abantu, Bamemeza Ngenjabulo
4Umphumela Ofezeka Ngokumazi uNkulunkulu
5Ukububula kukaSomandla
6Woza eSiyoni Ngokudumisa
7UNkulunkulu USomandla, UNkulunkulu Wangempela Okhazimulayo
8UNkulunkulu Wethu Ubusa NjengeNkosi
9UNkulunkulu Ulethe Inkazimulo Yakhe EMpumalanga
10Amazulu Ayisikhombisa Ayaduma
11UNkulunkulu Ubuye Ngokunqoba
12Dumisani UNkulunkulu Obuye Ngokunqoba
13UNkulunkulu Ufuna Labo Abomele Ukuvela Kwakhe
14Impela UNkulunkulu Usefikile Phakathi kwaBantu
15Ubukhona Baso Sonke Isintu Buncike KuNkulunkulu
16Qaphelani isiphetho sesintu
17Inhloso Yomsebenzi KaNkulunkulu Wokuphatha
18Ukubaluleka Kokuphatha KukaNkulunkulu Isintu
19Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu
20UNkulunkulu Uzobuyisela Isimo Sokuqala Sendalo
21Ukunyakaza Komsebenzi kaNkulunkulu Emhlabeni
22UNkulunkulu Uyisiqalo Nesiphetho
23UNkulunkulu Uvele eMpumalanga Yomhlaba Ngenkazimulo
24Ezinsukwini Zokugcina UNkulunkulu Wenza Kakhulu Umsebenzi Wezwi
25Imiphumela Yomsebenzi KaNkulunkulu Ezinsukwini Zokugcina Ifezwa Ngezwi
26Usizi lweSintu esoNakele
27Ngamazwi KaKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Angahlanza Nangaguqula Umuntu
28Umsebenzi KaNkulunkulu Omningi Ufezwa Ngezwi LikaNkulunkulu
29Umqondo Ongaphakathi Womsebenzi Wokunqoba
30UNkulunkulu Usindisa Isintu Ngokuphelele Ngokwahlulela Nokusola
31Umthelela ongenziwa ukwahlulela kukaNkulunkulu.
32Umsebenzi Wokwahlulela Ezinsukwini Zokugcina Ukuqeda INkathi
33Iqiniso Ngomsebenzi KaNkulunkulu ENkathini Yombuso
34Ukuphatha KukaNkulunkulu Okusobala Kulo Lonke Izulu Nomhlaba
35UNkulunkulu Uyehla Nesahlulelo
36Umsebenzi KaNkulunkulu Uqhubekela Phambili
37UNkulunkulu Wenza Umsebenzi Omusha Kuzo Zonke Izinkathi
38Isintu Esikhohlakele Sidinga Umsebenzi KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu
39UNkulunkulu Angazuza Isintu Kuphela Ngokusebenza Enyameni
40Ukubaluleka Kokuba Sesimweni Somuntu Okubili KukaNkulunkulu
41UNkulunkulu Osenyameni Wenza Umsebenzi Wokunqoba Sonke Isintu
42UNkulunkulu Usesimweni Somuntu Ukuze Nje Anqobe USathane Futhi Asindise Sonke Isintu
43UNkulunkulu Uba Yinyama Ukuze Asindise Isintu
44Uma Kuphela UNkulunkulu Eba Yinyama Ezinsukwini Zokugcina Engasindisa Khona Isintu
45NguNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kuphela Ongasindisa Isintu Ngokuphelele
46Kuphela Uma Isintu Sikhonza UNkulunkulu Weqiniso Singaba Nesiphetho Esihle
47UNkulunkulu Uyobuyisela Inhloso Yokudala Kwakhe Umuntu
48IGunya naMandla uNkulunkulu Awaveza Uma eba seNyameni
49Bonke Abantu Baphila Ekukhanyeni KukaNkulunkulu