I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

1-1Ihubo Lombuso (1) Umbuso Sewehlele Emhlabeni
1-2Ihubo Lombuso (II) UNkulunkulu Ufikile, UNkulunkulu UyiNkosi
1-3Ihubo Lombuso (III) Bonke Abantu, Bamemeza Ngenjabulo!
4Woza eSiyoni Ngokudumisa
5UNkulunkulu UnguMbusi Wohlelo Lokuphatha Lweminyaka Eyizinkulungwane Eziyisithupha
6UNkulunkulu USomandla, UNkulunkulu Wangempela Okhazimulayo
7UNkulunkulu Wethu Ubusa NjengeNkosi
8UNkulunkulu Ulethe Inkazimulo Yakhe EMpumalanga
9Amazulu Ayisikhombisa Ayaduma
10UNkulunkulu Ubuye Ngokunqoba
11Dumisani UNkulunkulu Obuye Ngokunqoba
12Akekho Owazi Ngokufika KukaNkulunkulu
13Yilabo Abahlanziwe Kuphela Abayongena Ekuphumuleni
14UNkulunkulu Ufuna Labo Abomele Ukuvela Kwakhe
15Impela UNkulunkulu Usefikile Phakathi kwaBantu
16UNkulunkulu Uphatha Umuntu Njengothandiweyo Kakhulu Wakhe
17Isifiso Okuwukuphela Kwaso SikaNkulunkulu Ukuba Umuntu Ezwe futhi Alalele
18Ubukhona Baso Sonke Isintu Buncike KuNkulunkulu
19Qaphelani isiphetho sesintu
20Ukubaluleka Kokubonakala KukaNkulunkulu
21Inhloso Yomsebenzi KaNkulunkulu Wokuphatha
22Ukubaluleka Kokuphatha KukaNkulunkulu Isintu
23Isimo SikaNkulunkulu Siphakeme Futhi Sikhulu
24Uphawu Lwesimo SikaNkulunkulu
25Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu
26UNkulunkulu Uzobuyisela Isimo Sokuqala Sendalo
27Ukunyakaza Komsebenzi kaNkulunkulu Emhlabeni
28UNkulunkulu Uyisiqalo Nesiphetho
29UNkulunkulu Uvele eMpumalanga Yomhlaba Ngenkazimulo
30Yonke Indawo Yintsha Ceke Enkazimulweni KaNkulunkulu
31Igama LikaNkulunkulu Lizokhazinyuliswa Phakathi Kwabezizwe
32UNkulunkulu Osesimweni Somuntu Wezinsuku Zokugcina Wenza Umsebenzi Wamazwi
33Ezinsukwini Zokugcina UNkulunkulu Ufeza Konke Kakhulu Ngezwi
34Imiphumela Yomsebenzi KaNkulunkulu Ezinsukwini Zokugcina Ifezwa Ngezwi
35Ngamazwi KaKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Angahlanza Nangaguqula Umuntu
36Usizi lweSintu esoNakele
37Umsebenzi KaNkulunkulu Omningi Ufezwa Ngezwi LikaNkulunkulu
38Umqondo Ongaphakathi Womsebenzi Wokunqoba
39UNkulunkulu Usindisa Isintu Ngokuphelele Ngokwahlulela Nokusola
40Umthelela ongenziwa ukwahlulela kukaNkulunkulu
41Umsebenzi Wokwahlulela Ezinsukwini Zokugcina Ukuqeda INkathi
42Iqiniso Ngomsebenzi KaNkulunkulu ENkathini Yombuso
43Enkathini Yombuso UNkulunkulu Uphelelisa Umuntu Ngamazwi
44Ukuphatha KukaNkulunkulu Okusobala Kulo Lonke Izulu Nomhlaba
45UNkulunkulu Uyehla Nesahlulelo
46Lokho Abakholwa KuNkulunkulu Okufanele Bakufune
47Umsebenzi KaNkulunkulu Uqhubekela Phambili
48UNkulunkulu Wenza Umsebenzi Omusha Kuzo Zonke Izinkathi
49Umhlaba Wonke Uyothokoza futhi Udumise UNkulunkulu
50Yesaba UNkulunkulu Ukuze Uzuze Ukuvikela Kwakhe
51UNkulunkulu Ufika Ngokuthula Phakathi Kwethu
52UNkulunkulu Ubeka Ithemba Lakhe Ngokuphelele Kumuntu
53UnguNkulunkulu Wethu
54Izinguquko Zesimo Azehlukaniseki Nomsebenzi KaMoya ONgcwele
55Isintu Esikhohlakele Sidinga Umsebenzi KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu
56UNkulunkulu Angazuza Isintu Kuphela Ngokusebenza Enyameni
57Incazelo Yangempela Yokukholwa KuNkulunkulu
58Ukubaluleka Kokuba Sesimweni Somuntu Okubili KukaNkulunkulu
59UNkulunkulu Ufuna inhliziyo Yomuntu Yangempela
60UNkulunkulu Osenyameni Wenza Umsebenzi Wokunqoba Sonke Isintu
61UNkulunkulu Usesimweni Somuntu Ukuze Nje Anqobe USathane Futhi Asindise Sonke Isintu
62UNkulunkulu Uba Yinyama Ukuze Asindise Isintu
63Uma Kuphela UNkulunkulu Eba Yinyama Ezinsukwini Zokugcina Engasindisa Khona Isintu
64NguNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kuphela Ongasindisa Isintu Ngokuphelele
65Igunya Nokubaluleka Kokuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu
66Inhloso Engemuva Kokuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu Ezinsukwini Zokugcina
67Ngabasondelene NoNkulunkulu Kuphela Abafanele Ukumsebenzela
68Iminyaka Eyizinkulungwane Ezimbili Yokulangazelela
69Lingisa INkosi UJesu
70Lowo Ongukuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu Uyophatha Ingqikithi KaNkulunkulu
71Umkhuba Wokufuna Iqiniso
72Ingabe Uyawazi Umthombo Wokuphila Okuphakade?
73Gcwalisa Impilo Yakho Ngezwi LikaNkulunkulu
74UKristu Wezinsuku Zokugcina Uletha Indlela Yokuphila Okuphakade
75Umsebenzi Wenyama NoMoya Kungokwengqikithi Efanayo
76Ingqikithi KaKristu Inqunywa Ngumsebenzi Namazwi Akhe
77Yilabo Abanqoba USathane Ngokugcwele Kuphela Abasindiswayo
78Kuphela Uma Isintu Sikhonza UNkulunkulu Weqiniso Singaba Nesiphetho Esihle
79Incazelo Yangempela yokuthi “Izwi Livela Lisenyameni”
80Okucatshangwa NguNkulunkulu Ngezenzo Zomuntu
81Imibono Nomcabango Akusoze Kukusize Ukuthi Wazi UNkulunkulu
82Amazwi KaNkulunkulu Ayiqiniso Elingaguquki Phakade
83Iqiniso Liphezulu Kunazo Zonke Izisho Zempilo
84UNkulunkulu Uyobuyisela Inhloso Yokudala Kwakhe Umuntu
85Umthandazo Wangempela
86Ukubaluleka Komthandazo
87Thula Phambi KukaNkulunkulu
88Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho
89Ukufakazela UNkulunkulu Kuwumsebenzi Womuntu
90Vukani, Bambisanani NoNkulunkulu
91Ukusola Nokwahlulela KukaNkulunkulu Kungukukhanya Kwensindiso Yomuntu
92Ububi Bungagwenywa Kuphela Ngokwesaba UNkulunkulu
93Kulapho Umuntu Azi UNkulunkulu Lapho Engamesaba Khona UNkulunkulu futhi Agweme Ububi
94UNkulunkulu Uyabazisa Labo Abamzwayo Nabalalela Yena
95IGunya naMandla uNkulunkulu Awaveza Uma eba seNyameni
96Noma Kukhulu Noma Kuncane, Konke Kubalulekile Uma Ulandela Indlela KaNkulunkulu
97Bonke Abantu Baphila Ekukhanyeni KukaNkulunkulu
98Umphumela Ofezeka Ngokumazi uNkulunkulu
99Ukububula kukaSomandla
100Umfula Wamanzi Okuphila
101UNkulunkulu Osesimweni Somuntu Usebenza Ngokuthula Ukusindisa Umuntu