Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

1Ihubo Lombuso (1) Umbuso Sewehlele Emhlabeni
2Ihubo Lombuso (II) UNkulunkulu Ufikile, UNkulunkulu UyiNkosi
3Ihubo Lombuso (III) Bonke Abantu, Bamemeza Ngenjabulo!
4UNkulunkulu Wethu Ubusa NjengeNkosi
5Woza eSiyoni Ngokudumisa
6UNkulunkulu Ulethe Inkazimulo Yakhe EMpumalanga
7Ukuphatha KukaNkulunkulu Okusobala Kulo Lonke Izulu Nomhlaba
8Umbuso KaNkulunkulu Ubonakele Emhlabeni
9UNkulunkulu Uvele eMpumalanga Yomhlaba Ngenkazimulo
10UNkulunkulu Ubuye Ngokunqoba
11UNkulunkulu Uyehla Nesahlulelo
12Yonke Indawo Yintsha Ceke Enkazimulweni KaNkulunkulu
13Umhlaba Wonke Uyothokoza futhi Udumise UNkulunkulu
14UNkulunkulu USomandla, UNkulunkulu Wangempela Okhazimulayo
15Dumisani UNkulunkulu Obuye Ngokunqoba
16Ukubaluleka Kokubonakala KukaNkulunkulu
17UNkulunkulu Uzobuyisela Isimo Sokuqala Sendalo
18Isintu Esikhohlakele Sidinga Umsebenzi KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu
19Ingqikithi KaKristu Inqunywa Ngumsebenzi Namazwi Akhe
20Ingabe Uyawazi Umthombo Wokuphila Okuphakade?
21Amazwi KaNkulunkulu Ayiqiniso Elingaguquki Phakade
22IGunya naMandla uNkulunkulu Awaveza Uma eba seNyameni
23Uma Kuphela UNkulunkulu Eba Yinyama Ezinsukwini Zokugcina Engasindisa Khona Isintu
24UNkulunkulu Usesimweni Somuntu Ukuze Nje Anqobe USathane Futhi Asindise Sonke Isintu
25UNkulunkulu Angazuza Isintu Kuphela Ngokusebenza Enyameni
26Iminyaka Eyizinkulungwane Ezimbili Yokulangazelela
27Ezinsukwini Zokugcina UNkulunkulu Ufeza Konke Kakhulu Ngezwi
28UNkulunkulu Osesimweni Somuntu Wezinsuku Zokugcina Wenza Umsebenzi Wamazwi
29Ukunyakaza Komsebenzi kaNkulunkulu Emhlabeni
30Inhloso Yomsebenzi KaNkulunkulu Wokuphatha
31Umsebenzi Wokwahlulela Ezinsukwini Zokugcina Ukuqeda INkathi
32UNkulunkulu Osenyameni Wenza Umsebenzi Wokunqoba Sonke Isintu
33Umsebenzi KaNkulunkulu Uqhubekela Phambili
34Ukubaluleka Kokuphatha KukaNkulunkulu Isintu
35Enkathini Yombuso UNkulunkulu Uphelelisa Umuntu Ngamazwi
36Umsebenzi KaNkulunkulu Omningi Ufezwa Ngezwi LikaNkulunkulu
37UNkulunkulu UnguMbusi Wohlelo Lokuphatha Lweminyaka Eyizinkulungwane Eziyisithupha
38Lowo Ongukuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu Uyophatha Ingqikithi KaNkulunkulu
39Usizi lweSintu esoNakele
40Akekho Owazi Ngokufika KukaNkulunkulu
41Kuphela Uma Isintu Sikhonza UNkulunkulu Weqiniso Singaba Nesiphetho Esihle
42Qaphelani isiphetho sesintu
43Gcwalisa Impilo Yakho Ngezwi LikaNkulunkulu
44Incazelo Yangempela Yokukholwa KuNkulunkulu
45Lokho Abakholwa KuNkulunkulu Okufanele Bakufune
46UNkulunkulu Uyabazisa Labo Abamzwayo Nabalalela Yena
47Umthandazo Wangempela
48Ukubaluleka Komthandazo
49Noma Kukhulu Noma Kuncane, Konke Kubalulekile Uma Ulandela Indlela KaNkulunkulu
50UNkulunkulu Ufuna inhliziyo Yomuntu Yangempela
51Iqiniso Liphezulu Kunazo Zonke Izisho Zempilo
52Lingisa INkosi UJesu
53Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho
54Izinguquko Zesimo Azehlukaniseki Nomsebenzi KaMoya ONgcwele
55Ukufakazela UNkulunkulu Kuwumsebenzi Womuntu
56Umphumela Ofezeka Ngokumazi uNkulunkulu
57Ngabasondelene NoNkulunkulu Kuphela Abafanele Ukumsebenzela
58Kulapho Umuntu Azi UNkulunkulu Lapho Engamesaba Khona UNkulunkulu futhi Agweme Ububi
59UNkulunkulu Ubeka Ithemba Lakhe Ngokuphelele Kumuntu
60UNkulunkulu Osesimweni Somuntu Usebenza Ngokuthula Ukusindisa Umuntu
61UNkulunkulu Uphatha Umuntu Njengothandiweyo Kakhulu Wakhe
62Isimo SikaNkulunkulu Siphakeme Futhi Sikhulu
63Uphawu Lwesimo SikaNkulunkulu
64Imibono Nomcabango Akusoze Kukusize Ukuthi Wazi UNkulunkulu
65UNkulunkulu Uyobuyisela Inhloso Yokudala Kwakhe Umuntu
66Amazulu Ayisikhombisa Ayaduma
67UKristu Wezinsuku Zokugcina Uletha Indlela Yokuphila Okuphakade
68Incazelo Yangempela yokuthi “Izwi Livela Lisenyameni”
69Umthelela ongenziwa ukwahlulela kukaNkulunkulu
70Igama LikaNkulunkulu Lizokhazinyuliswa Phakathi Kwabezizwe
71UNkulunkulu Uyisiqalo Nesiphetho
72UNkulunkulu Ufika Ngokuthula Phakathi Kwethu
73Ukububula kukaSomandla
74Labo Abemukela Umsebenzi Omusha Babusisiwe
75Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu
76Vukani, Bambisanani NoNkulunkulu
77Bonke Abantu Baphila Ekukhanyeni KukaNkulunkulu
78Yilabo Abahlanziwe Kuphela Abayongena Ekuphumuleni
79UNkulunkulu Uba Yinyama Ukuze Asindise Isintu
80Ukubaluleka Kokuba Sesimweni Somuntu Okubili KukaNkulunkulu
81Umsebenzi Wenyama NoMoya Kungokwengqikithi Efanayo
82Igunya Nokubaluleka Kokuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu
83NguNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kuphela Ongasindisa Isintu Ngokuphelele
84UNkulunkulu Wenza Umsebenzi Omusha Kuzo Zonke Izinkathi
85Imiphumela Yomsebenzi KaNkulunkulu Ezinsukwini Zokugcina Ifezwa Ngezwi
86Umqondo Ongaphakathi Womsebenzi Wokunqoba
87Ngamazwi KaKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Angahlanza Nangaguqula Umuntu
88UNkulunkulu Ufuna Labo Abomele Ukuvela Kwakhe
89Iqiniso Ngomsebenzi KaNkulunkulu ENkathini Yombuso
90Thula Phambi KukaNkulunkulu
91Umkhuba Wokufuna Iqiniso
92Isifiso Okuwukuphela Kwaso SikaNkulunkulu Ukuba Umuntu Ezwe futhi Alalele
93Ukusola Nokwahlulela KukaNkulunkulu Kungukukhanya Kwensindiso Yomuntu
94UNkulunkulu Usindisa Isintu Ngokuphelele Ngokwahlulela Nokusola
95Okucatshangwa NguNkulunkulu Ngezenzo Zomuntu
96Inhloso Engemuva Kokuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu Ezinsukwini Zokugcina
97Ububi Bungagwenywa Kuphela Ngokwesaba UNkulunkulu
98Yilabo Abanqoba USathane Ngokugcwele Kuphela Abasindiswayo
99Ubukhona Baso Sonke Isintu Buncike KuNkulunkulu
100Yesaba UNkulunkulu Ukuze Uzuze Ukuvikela Kwakhe
101Umfula Wamanzi Okuphila