Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

1-1Ihubo Lombuso (1) Umbuso Sewehlele Emhlabeni
1-2Ihubo Lombuso (II) UNkulunkulu Ufikile, UNkulunkulu UyiNkosi
1-3Ihubo Lombuso (III) Bonke Abantu, Bamemeza Ngenjabulo!
4Woza eSiyoni Ngokudumisa
5UNkulunkulu UnguMbusi Wohlelo Lokuphatha Lweminyaka Eyizinkulungwane Eziyisithupha
6UNkulunkulu USomandla, UNkulunkulu Wangempela Okhazimulayo
7UNkulunkulu Wethu Ubusa NjengeNkosi
8UNkulunkulu Ulethe Inkazimulo Yakhe EMpumalanga
9Amazulu Ayisikhombisa Ayaduma
10UNkulunkulu Ubuye Ngokunqoba
11Dumisani UNkulunkulu Obuye Ngokunqoba
12Akekho Owazi Ngokufika KukaNkulunkulu
13Yilabo Abahlanziwe Kuphela Abayongena Ekuphumuleni
14UNkulunkulu Ufuna Labo Abomele Ukuvela Kwakhe
15Impela UNkulunkulu Usefikile Phakathi kwaBantu
16UNkulunkulu Uphatha Umuntu Njengothandiweyo Kakhulu Wakhe
17Isifiso Okuwukuphela Kwaso SikaNkulunkulu Ukuba Umuntu Ezwe futhi Alalele
18Ubukhona Baso Sonke Isintu Buncike KuNkulunkulu
19Qaphelani isiphetho sesintu
20Ukubaluleka Kokubonakala KukaNkulunkulu
21Inhloso Yomsebenzi KaNkulunkulu Wokuphatha
22Ukubaluleka Kokuphatha KukaNkulunkulu Isintu
23Isimo SikaNkulunkulu Siphakeme Futhi Sikhulu
24Uphawu Lwesimo SikaNkulunkulu
25Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu
26UNkulunkulu Uzobuyisela Isimo Sokuqala Sendalo
27Ukunyakaza Komsebenzi kaNkulunkulu Emhlabeni
28UNkulunkulu Uyisiqalo Nesiphetho
29UNkulunkulu Uvele eMpumalanga Yomhlaba Ngenkazimulo
30Yonke Indawo Yintsha Ceke Enkazimulweni KaNkulunkulu
31Igama LikaNkulunkulu Lizokhazinyuliswa Phakathi Kwabezizwe
32Ezinsukwini Zokugcina UNkulunkulu Wenza Kakhulu Umsebenzi Wezwi
33UNkulunkulu Osesimweni Somuntu Wezinsuku Zokugcina Wenza Umsebenzi Wamazwi
34Ezinsukwini Zokugcina UNkulunkulu Ufeza Konke Kakhulu Ngezwi
35Imiphumela Yomsebenzi KaNkulunkulu Ezinsukwini Zokugcina Ifezwa Ngezwi
36Ngamazwi KaKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Angahlanza Nangaguqula Umuntu
37Usizi lweSintu esoNakele
38Umsebenzi KaNkulunkulu Omningi Ufezwa Ngezwi LikaNkulunkulu
39Umqondo Ongaphakathi Womsebenzi Wokunqoba
40UNkulunkulu Usindisa Isintu Ngokuphelele Ngokwahlulela Nokusola
41Umthelela ongenziwa ukwahlulela kukaNkulunkulu.
42Umsebenzi Wokwahlulela Ezinsukwini Zokugcina Ukuqeda INkathi
43Iqiniso Ngomsebenzi KaNkulunkulu ENkathini Yombuso
44Enkathini Yombuso UNkulunkulu Uphelelisa Umuntu Ngamazwi
45Ukuphatha KukaNkulunkulu Okusobala Kulo Lonke Izulu Nomhlaba
46UNkulunkulu Uyehla Nesahlulelo
47Lokho Abakholwa KuNkulunkulu Okufanele Bakufune
48Umsebenzi KaNkulunkulu Uqhubekela Phambili
49UNkulunkulu Wenza Umsebenzi Omusha Kuzo Zonke Izinkathi
50Umhlaba Wonke Uyothokoza futhi Udumise UNkulunkulu
51Yesaba UNkulunkulu Ukuze Uzuze Ukuvikela Kwakhe
52UNkulunkulu Ufika Ngokuthula Phakathi Kwethu
53UNkulunkulu Ubeka Ithemba Lakhe Ngokuphelele Kumuntu
54UnguNkulunkulu Wethu
55Izinguquko Zesimo Azehlukaniseki Nomsebenzi KaMoya ONgcwele
56Isintu Esikhohlakele Sidinga Umsebenzi KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu
57UNkulunkulu Angazuza Isintu Kuphela Ngokusebenza Enyameni
58Incazelo Yangempela Yokukholwa KuNkulunkulu
59Ukubaluleka Kokuba Sesimweni Somuntu Okubili KukaNkulunkulu
60UNkulunkulu Ufuna inhliziyo Yomuntu Yangempela
61UNkulunkulu Osenyameni Wenza Umsebenzi Wokunqoba Sonke Isintu
62UNkulunkulu Usesimweni Somuntu Ukuze Nje Anqobe USathane Futhi Asindise Sonke Isintu
63UNkulunkulu Uba Yinyama Ukuze Asindise Isintu
64Uma Kuphela UNkulunkulu Eba Yinyama Ezinsukwini Zokugcina Engasindisa Khona Isintu
65NguNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kuphela Ongasindisa Isintu Ngokuphelele
66Igunya Nokubaluleka Kokuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu
67Inhloso Engemuva Kokuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu Ezinsukwini Zokugcina
68Ngabasondelene NoNkulunkulu Kuphela Abafanele Ukumsebenzela
69Iminyaka Eyizinkulungwane Ezimbili Yokulangazelela
70Lingisa INkosi UJesu
71Lowo Ongukuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu Uyophatha Ingqikithi KaNkulunkulu
72Umkhuba Wokufuna Iqiniso
73Ingabe Uyawazi Umthombo Wokuphila Okuphakade?
74Gcwalisa Impilo Yakho Ngezwi LikaNkulunkulu
75UKristu Wezinsuku Zokugcina Uletha Indlela Yokuphila Okuphakade
76Umsebenzi Wenyama NoMoya Kungokwengqikithi Efanayo
77Ingqikithi KaKristu Inqunywa Ngumsebenzi Namazwi Akhe
78Yilabo Abanqoba USathane Ngokugcwele Kuphela Abasindiswayo
79Kuphela Uma Isintu Sikhonza UNkulunkulu Weqiniso Singaba Nesiphetho Esihle
80Incazelo Yangempela yokuthi “Izwi Livela Lisenyameni”
81Okucatshangwa NguNkulunkulu Ngezenzo Zomuntu
82Imibono Nomcabango Akusoze Kukusize Ukuthi Wazi UNkulunkulu
83Amazwi KaNkulunkulu Ayiqiniso Elingaguquki Phakade
84Iqiniso Liphezulu Kunazo Zonke Izisho Zempilo
85UNkulunkulu Uyobuyisela Inhloso Yokudala Kwakhe Umuntu
86Umthandazo Wangempela
87Ukubaluleka Komthandazo
88Thula Phambi KukaNkulunkulu
89Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho
90Ukufakazela UNkulunkulu Kuwumsebenzi Womuntu
91Vukani, Bambisanani NoNkulunkulu
92Ukusola Nokwahlulela KukaNkulunkulu Kungukukhanya Kwensindiso Yomuntu
93Ububi Bungagwenywa Kuphela Ngokwesaba UNkulunkulu
94Kulapho Umuntu Azi UNkulunkulu Lapho Engamesaba Khona UNkulunkulu futhi Agweme Ububi
95UNkulunkulu Uyabazisa Labo Abamzwayo Nabalalela Yena
96IGunya naMandla uNkulunkulu Awaveza Uma eba seNyameni
97Noma Kukhulu Noma Kuncane, Konke Kubalulekile Uma Ulandela Indlela KaNkulunkulu
98Bonke Abantu Baphila Ekukhanyeni KukaNkulunkulu
99Umphumela Ofezeka Ngokumazi uNkulunkulu
100Ukububula kukaSomandla
101Umfula Wamanzi Okuphila
102UNkulunkulu Osesimweni Somuntu Usebenza Ngokuthula Ukusindisa Umuntu