Konke okuqukethwe kule webhusayithi, okuhlanganise kodwa kungagcini ngemibhalo, amavidiyo, amazwi aqoshiwe, izithombe, ama-logo kanye nokunye okungokweBandla likaNkulunkulu uSomandla noma okunelayisense egunyazwe umbhali ukuba kusetshenziswe ngokomthetho. Ivikelwe imithetho kazwelonke, umthetho weNingizimu Korea, nezivumelwano zomhlaba wonke kanye nemihlangano ephathelene nokushicilelwa, amalungelo okuhweba, kanye namanye amalungelo okusebenzisa impahla ngobuhlakani. Sicela ufunde lesi Sinqindi ngokucophelela ngaphambi kokungena kule webhusayithi. Uma uqhubeka nokuphequlula, ukufunda, ukudawuniloda noma ukusebenzisa okuqukethwe kule webhusayithi, lokho kuzosho ukuthi ufundile, wamukela futhi uzolalela yonke imigomo nemibandela yalesi Sinqindi.

IBandla likaNkulunkulu uSomandla alenzi nzuzo. Ungenza futhi noma udawunilode konke okuqukethwe yile webhusayithi mahhala. Kodwa uma usebenzisa noma yikuphi okuqukethwe kule webhusayithi, kumele udalule ukuthi kuvela eBandleni likaNkulunkulu uSomandla futhi ufake ilinki yale webhusayithi. Sicela usebenzise konke okuqukethwe kule webhusayithi njengoba kunjalo; akuvumelekile ukuthi kuhlelwe, kuchitshiyelwe, kuhlanekezelwe noma kusetshenziselwe ukwenza imali. Akumele usebenzise okuqukethwe kule webhusayithi ukuze uthuke iBandla likaNkulunkulu uSomandla noma wenze okuphambene nenjongo yale webhusayithi, okuwukunikeza ubufakazi nokushumayela ivangeli likaNkulunkulu uSomandla ngesikhathiphakathi sezinsuku zokugcina. Akumele ukhiphe ukwaziswa ngegama leBandla likaNkulunkulu uSomandla ukuze wone izithakazelo zeBandla. Uma wenza kanjalo, uzobhekana nomthetho. Bonke abemithombo yabezindaba, amaqembu, izinhlangano, noma abantu ngabanye bavumelekile ukwenza okuqukethwe yile webhusayithi ukuze bashumayele ivangeli likaNkulunkulu uSomandla esikhathini sngezinsuku zokugcina. Siyobonga uma ungasazisa ngezimo ozosebenzisa kuzo okuqukethwe.

Uphawu Lwezohwebo olubhalisiwe lweBandla likaNkulunkulu uSomandla nezinye izimpawu eziyizithombe zizonke zingezeeBandla likaNkulunkulu uSomandla. Akekho ovunyelwe ukuzisebenzisa ngaphandle kwemvume ebhalwe yiBandla likaNkulunkulu uSomandla.

Uma kukhona okusolayo ngokuqukethwe kwiwebhusayithi yethu okuwukwephula umthetho, sicela usazise ngaleso sikhathi ube unesiqinisekiso nobufakazi obuqinisekisayo obubhalwe phansi. Sizoludingidangokushesha lolo daba emuva kokuqinisekisa.
Okuqukethwe kule webhusayithi kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

I-imeyili: [email protected]