Izincwadi

 • Izwi Livela Lisenyameni

  Ukubonakala Nomsebenzi KaNkulunkulu

  UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, osebonakele ezokwenza umsebenzi Wakhe, ukhuluma onke amaqiniso acwengisise futhi asindise isintu, futhi onke afakiwe encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni. Lokhu kugcwalise okubhalwe eBhayibhelini: “Ekuqaleni kwakukhona uLizwi, uLizwi wayenoNkulunkulu, futhi uLizwi wayenguNkulunkulu(NgokukaJohane 1:1). Mayelana nencwadi ethi Izwi Livela Lisenyameni, lokhu kuyisikhathi sokuqala ngqa selokhu kwadalwa umhlaba ukuba uNkulunkulu akhulume naso sonke isintu. La mazwi ngamazwi okuqala akhulunywa nguNkulunkulu phakathi kwesintu edalula kuwo abantu, ebahola, ebehlulela, futhi ekhuluma nabo kusuka enhliziyweni, ngakho-ke, futhi, ngamazwi okuqala lapho uNkulunkulu evumela abantu ukuba bazi izinyathelo Zakhe, indawo ahlala kuyo, isimo sikaNkulunkulu, lokho uNkulunkulu anakho nayikho, imicabango kaNkulunkulu, kanye nendlela akhathala ngayo ngesintu. Kungashiwo nje ukuthi lawa ngamazwi okuqala akhulunywe nguNkulunkulu esintwini kusukela ezulwini lesithathu selokhu kwadalwa indalo, kanye nesikhathi sokuqala lapho uNkulunkulu esebenzise umumo Wakhe wemvelo ukuba abonakale aphinde azwakalise izwi lenhliziyo Yakhe esintwini phakathi kwamazwi. Incwadi ethi Izwi Livela Lisenyameni (okufinyezwe ngokuthi Izwi), ekhulunywa nguKristu Wezinsuku Zokugcina, uNkulunkulu uSomandla, njengamanje iqukethe imiqulu eyisithupha: Umqulu Wokuqala, Ukubonakala Nomsebenzi KaNkulunkulu; Umqulu wesibili, Ngokwazi UNkulunkulu; Umqulu Wesithathu, Izinkulumo zikaKristu Wezinsuku Zokugcina; Umqulu Wesine, Sidalula Abaphik’uKristu; Umqulu wesihlanu, Imisebenzi Yabaholi Nezisebenzi; noMqulu Wesithupha, Ngokufuna Iqiniso.
 • Ngokwazi Unkulunkulu

  Umbhalo othi Ngokwazi UNkulunkulu, okungumqulu wesibili wencwadi ethi Izwi Livela Lisenyameni uqukathele sonke isintu amazwi kaKristu wezinsuku zokugcina, uNkulunkulu uSomandla, elandela lawo asembhalweni othi Ukubonakala Nomsebenzi kaNkulunkulu. UNkulunkulu uchaza amaqiniso ehlukene afana nomsebenzi asewenzile kusuka ekudaleni umhlaba, intando Yakhe nalokho akulindele esintwini okuqukethwe kuwo, nokuthululwa kwakho konke uNkulunkulu anakho nayikho emsebenzini Wakhe, kanye nokulunga Kwakhe, igunya Lakhe, ubungcwele Bakhe, neqiniso elithi ungumthombo wokuphila kwazo zonke izinto. Lapho sebeyifundile le ncwadi, labo abakholwa kuNkulunkulu ngokweqiniso bazokwazi ukuqinisekisa ukuthi Lowo okwazi ukwenza lo msebenzi futhi adale lezi zimo Nguyena obusa phezu kwazo zonke izinto, futhi bazi ngokuyiqiniso ngobunjalo bukaNkulunkulu, isikhundla Sakhe, nengqikithi Yakhe, ngalokho baqiniseke ukuthi uKristu wezinsuku zokugcina, uNkulunkulu uSomandla, unguNkulunkulu uqobo Lwakhe, oyingqayizivele.
 • Ukwahlulela Kuqala Endlini KaNkulunkulu

  Ukwahlulela Kuqala Endlini KaNkulunkulu

  Okukhethiwe okukule ncwadi konke kungamazwi akhulunywa nguNkulunkulu uSomandla ngenxa yomsebenzi Wakhe wokwahlulela ezinsukwini zokugcina, kuthathwe ikakhulu encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni, Umqulu 1, Ukubonakala Nomsebenzi KaNkulunkulu. Kungamaqiniso okudingeka ukuthi wonke umuntu ofuna futhi ohlola umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina awathole ngokuphuthumayo. Amazwi kaNkulunkulu akule ncwadi ayilokho uMoya oNgcwele akusho emabandleni njengoba kuphrofethwe eNcwadini yesAmbulo. La mazwi kaNkulunkulu amanje awubufakazi obuhle kakhulu ngokubonakala Kwakhe nomsebenzi Wakhe, futhi awubufakazi obuhle kakhulu ngeqiniso elithi uKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Le ncwadi iqonde ukuthi bonke abalangazelela ukubonakala kukaNkulunkulu bezwe iphimbo Lakhe ngokushesha okukhulu. Sethemba ukuthi bonke abalindele ukufika kweNkosi futhi abalangazelela ukubonakala kanye nomsebenzi kaNkulunkulu bazokwazi ukuyifunda le ncwadi.
 • Amazwi Avelele Avela kuKristu Wezinsuku Zokugcina

  Amazwi Abalulekile Avela KuNkulunkulu USomandla, UKristu Wezinsuku Zokugcina

  Le ncwadi iqukethe okucashunwe emazwini abalulekile akhulunywa nguNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni. La mazwi abalulekile alicacisa ngokuqondile iqiniso, futhi anganikeza abantu ngokuqondile amandla okuqonda intando kaNkulunkulu, bazi umsebenzi Wakhe, futhi bazuze ukwazi isimo Sakhe nalokho anakho nayikho. Ayisiqondiso abangafuna ngaso izinyathelo Zakhe bonke labo abalangazelela ukubonakala kukaNkulunkulu. Anganiholela ekutholeni isango lokungena embusweni wezulu.
 • Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke

  Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke

  Le ncwadi iqukethe izindima ezikhethwe encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni. Ukuze abantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo bazuze iqiniso nokuhlinzekwa ekuphileni kwansuku zonke okuvela emazwini Akhe, la mazwi kaNkulunkulu uSomandla abalulekile, akhanyisa kakhulu ngokungena kwabantu ekuphileni, akhethwe lapha ukuze athokozelwe ngabantu, ngalokho enze ukuthi labo abathanda iqiniso baliqonde, baphile phambi kukaNkulunkulu, futhi basindiswe bese bepheleliswa nguNkulunkulu. La mazwi kaNkulunkulu abalulekile angamazwi eqiniso; ngaphezu kwalokho, ayizaga zokuphila ezibaluleke kakhulu, futhi awekho amazwi akhanyisela futhi azuzisa abantu ngaphezu kwawo. Uma ukwazi ngempela ukuthokozela indima eyodwa kula mazwi nsukuzonke, unenhlanhla enkulu, futhi uNkulunkulu ukubusisile.
 • Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

  Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

  Le ncwadi yamahubo ihlukaniswe izingxenye ezinkulu ezimbili: eyokuqala ifaka amahubo amazwi kaNkulunkulu, akhiwe ngamazwi abalulekile avela kuNkulunkulu uSomandla, bese eyesibili ifaka amahubo empilo yasebandleni, awubufakazi bangempela babantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo ababunikeza emva kokubhekana nokwahlulela Kwakhe kanye nobunzima nezinhlupheko ngenkathi bemlandela. La mahubo anosizo olukhulu kubantu lapho benza imithandazo yabo yokomoya, besondela kuNkulunkulu, bezindla ngamazwi Akhe, futhi beqonda iqiniso. Alusizo nakakhulu kubantu abezwa amazwi kaNkulunkulu futhi abangena eqinisweni lamazwi kaNkulunkulu.
 • Izimvu ZikaNkulunkulu Zizwa Izwi LikaNkulunkulu (Okubalulekile Kwamakholwa Amasha)

  Izimvu ZikaNkulunkulu Zizwa Izwi LikaNkulunkulu

  Le ncwadi iyiqoqo lamaqiniso akhanyisayo anjengezigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu, amagama Akhe, imfihlakalo yokuba sesimweni somuntu Kwakhe, nendlela yokwahlukanisa phakathi kwezindlela zangempela nezindlela ezingamanga. Labo abasanda kwamukela umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina bangayifunda futhi bahlome ngayo, ukuze baqonde amaqiniso akhanyisayo omsebenzi kaNkulunkulu ukuze babeke izisekelo ngokushesha ngokungenzeka phezu kwendlela eyiqiniso.
 • Ukwahlulelwa Ngaphambi Kwesihlalo SikaKristu

  Ubufakazi Ngokuhlangenwe Nakho Phambi Kwesihlalo Sokwahlulela SikaKristu

  Ukwahlulelwa ngaphambi kwesihlalo sobukhosi esimhlophe esikhulu kwezinsuku zokugcina sekuqalile! UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, ubonakalise iqiniso lokwenza umsebenzi Wakhe wokwahlulela nokuhlanza isintu. Ngokwambulwa nangokwahlulelwa ngamazwi kaNkulunkulu, abantu Bakhe abakhethiwe baya ngokuya bebona iqiniso lokonaliswa ubusathane futhi bathola indlela yokuphunyula ethonyeni likaSathane, futhi bathola insindiso, bese beya ngokuya beba noguquko ezimweni zokuphila kwabo. Lokhu okuhlangenwe nakho kwangempela kufakazela ukuthi umsebenzi wokwahlulela owenziwa uNkulunkulu uSomandla wumsebenzi wokuhlanzisisa nokusindisa isintu ngempela.
 • Indlela Engibuyele Ngayo KuNkulunkulu USomandla

  Indlela Engibuyele Ngayo KuNkulunkulu USomandla

  Wonke umuntu okholwa kuNkulunkulu unendaba ekhethekile mayelana nohambo lwakhe lokubuyela Kuye. Le ncwadi iyiqoqo lalokho abantu abakhethwe nguNkulunkulu abahlangane nakho ngempela lapho bemukela ukuholwa ngamazwi kaNkulunkulu uSomandla, bethola ukuqiniseka ngendlela eyiqiniso, futhi bebuyela phambi kwesihlalo Sakhe sobukhosi. Abanye baphunyuka emaketangweni nemigoqo yemibono yabo yenkolo, abanye baphunyuka ekuphazanyisweni nokushushiswa ngamandla omphiki-kristu enkolweni nasemandleni anonya eChinese Communist Party, nabanye bazuza amandla okubona imikhuba emibi yomhlaba. Ekugcineni, bonke babuyela phambi kukaNkulunkulu.

  Sithinte nge-Whatsapp