XIV. Amazwi Ngezindinganiso ZikaNkulunkulu Zokunquma Umphumela Womuntu Kanye Nesiphetho Salo Lonke Uhlobo Lomuntu

675. Ngaphambi kokuba isintu singene ekuphumuleni, kungakhathaliseki ukuthi uhlobo ngalunye lomuntu luyajeziswa noma lunikwa umklomelo, kuyobonakala ngendlela abalifuna ngayo iqiniso, ngendlela abamazi ngayo uNkulunkulu, ngokuthi bangakwazi yini ukulalela uNkulunkulu obonakalayo. Labo abakhonze uNkulunkulu obonakalayo kodwa bengamazi futhi bengamlaleli, abanalo iqiniso. Laba bantu bangabenzi bokubi, futhi abenzi bokubi nakanjani bayojeziswa; ngaphezu kwalokho, kufanele bajeziswe ngokokuziphatha kwabo ngokona. UNkulunkulu ngowokuthi abantu bakholwe Kuye, futhi kumfanele ukulalelwa umuntu. Labo abakholelwa ukuthi uNkulunkulu uyinqaba futhi akabonakali, abakholelwa kuNkulunkulu, futhi abakwazi ukulalela uNkulunkulu. Uma laba bantu namanje bengakakwazi ukukholelwa kuNkulunkulu obonakalayo ngesikhathi umsebenzi Wakhe wokunqoba usuphelile, futhi bephikelela ngokungamlaleli futhi bemphika uNkulunkulu obonakalayo ngeso lenyama, laba bantu abangezwakali kahle nakanjani bayobhujiswa. Kungendlela efanayo naphakathi kwenu—noma ubani ovuma ngomlomo ukuthi uNkulunkulu ukhona kodwa angakwenzi okushiwo iqiniso okuwukuthi alalele uNkulunkulu, ekugcineni uyoqothulwa futhi abhujiswe, futhi noma ubani omvuma ngomlomo uNkulunkulu obonakalayo, adle bese ephuza eqinisweni elivezwe uNkulunkulu obonakalayo kodwa ngemva kwalokho ambheke njengoNkulunkulu oyinqaba ongabonakali bonke bayobhujiswa esikhathini esizayo. Akekho kulaba bantu ongahlala kuze kube isikhathi sokuphumula ngemva kokuphothulwa komsebenzi kaNkulunkulu; akekho ongafana nalaba bantu abahlala kuze kube isikhathi sokuphumula. Abantu abanobudemoni yilabo abangalenzi iqiniso; ubuntu babo yilobo obuphikisana futhi obungathembeki kuNkulunkulu, futhi abanazo nezinhloso ezincane zokulalela uNkulunkulu. Bonke abantu abanjalo bayobhujiswa. Kungakhathaliseki ukuthi uneqiniso noma uphika uNkulunkulu, okwenzayo kungenxa yesiqu sakho, hhayi ngenxa yendlela obukeka ngayo noma izinto ovame ukuzikhuluma noma indlela ovame ukuziphatha ngayo. Ubuntu bawo wonke umuntu yibona obunqumayo ukuthi lowo muntu uyobhujiswa; lokhu kunqunywa ngenxa yobuntu obembulwa ukuziphatha kwabo nendlela abalifuna ngayo iqiniso. Phakathi kwabantu abenza umsebenzi ofanayo nesilinganiso esifanayo somsebenzi, labo abanobuntu obuhle futhi abaneqiniso bangabantu abangahlala, kodwa labo abanobuntu obuhle futhi abaneqiniso bangabantu abangasala, kodwa labo abanobuntu obukhohlakele futhi abangamlaleli uNkulunkulu obonakalayo yibo okufanele babhujiswe. Noma yimuphi umsebenzi kaNkulunkulu noma amazwi aqondiswe endaweni isintu esiya kuyo, abhekana nesintu ngendlela efanele ingqikithi yomuntu ngamunye; akukho nencane ingozi eyokwenzeka, futhi ngeke kwenzeke ngisho nephutha elilodwa. Umuzwa noma umqondo womuntu ungena kuphela lapho umsebenzi wenziwa ngabantu. Umsebenzi owenziwa uNkulunkulu muhle kakhulu; nakanjani ngeke asukele noma yisiphi isidalwa ngokungeyikho.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

676. Noma yibaphi abenza okubi nabangasindiswanga bayobhujiswa lapho abangcwele phakathi kwesintu bengena ekuphumuleni, kungakhathaleki ukuthi bashonile noma bayaphila. Akunandaba ukuthi baphila kuyiphi inkathi laba bantu abenza okubi, noma imimoya yabalungile nalabo abenza ukulunga, bonke abenza okubi bayobhujiswa, futhi bonke abantu abalungile bayosindiswa. Ukuthi umuntu noma umoya uyasindiswa noma cha, akuncikile ngokuphelele emsebenzini awenza esekhulile, kodwa kunqunywa ukuthi bamenqaba yini noma bamphika uNkulunkulu. Uma abantu benza okubi enkathini eyedlule, futhi bengashintshi izindlela zabo, nakanjani bayoba izisulu zesijeziso. Uma abantu kule nkathi benza okubi futhi bengashintshi izindlela zabo, nakanjani nabo bayizisulu zokujeziswa. Abantu bahlukene phakathi ngenxa yokulungile nokubi, hhayi ngenxa yenkathi abaphila kuyo. Uma beke bahlukaniswa ngenxa yokulungile nokubi, abantu abajeziswa noma bathole umvuzo ngokushesha; kunalokho, uNkulunkulu uyokwenza umsebenzi Wakhe wokujezisa ububi nokuklomelisa ukulunga ngemva kokwenza umsebenzi Wakhe wokunqoba ezinsukwini zokugcina. Empeleni, ubelokhu esebenzisa okulungile nokubi ukuze ahlukanise isintu, kusukela ngesikhathi enza ngaso umsebenzi Wakhe phakathi kwesintu. Uyomane abusise olungile futhi ajezise omubi lapho eqeda umsebenzi Wakhe, esikhundleni sokuhlukanisa ababi nabalungile lapho eseqeda umsebenzi Wakhe ekugcineni, uyobe eselandela ngokushesha nesu lokujezisa ababi anike abalungile umvuzo. Umsebenzi Wakhe wasekugcineni wokujezisa ababi nokunika abalungile umvuzo wenziwa ukuze kuhlanzwe ngokuphelele sonke isintu, ukuze alethe ukuphumula kwaphakade kuso sonke isintu esingcwele. Lesi sigaba somsebenzi Wakhe siwumsebenzi obucayi kakhulu. Siyisigaba sokugcina sawo wonke umsebenzi Wakhe wokuqondisa.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

677. Izinga umuntu ahlulela ngalo omunye, lisekelwe endleleni aziphatha ngayo; lowo oziphatha kahle ungumuntu olungile, lowo oxegelwa isimilo ukhohlakele. Izinga uNkulunkulu ahlulela ngalo umuntu lisekelwe ekutheni lowo muntu uyamlalela yini; lowo olalela uNkulunkulu ungumuntu olungile, futhi lowo ongamlaleli uNkulunkulu uyisitha futhi ungumuntu okhohlakele, kungakhathaliseki ukuthi ukuziphatha kwalowo muntu kuhle noma kubi, kungakhathaliseki ukuthi lowo muntu ukhuluma ngendlela efanele noma engafanele. Abanye abantu bafisa ukusebenzisa lezo zenzo ezinhle ukuze bazitholele indawo enhle abazoya kuyo, kanti abanye bafisa ukusebenzisa amazwi ukuze bathenge ngawo indawo enhle. Abantu bacabanga ngokuyiphutha ukuthi uNkulunkulu unquma ikusasa lomuntu ngokwendlela aziphatha nakhuluma ngayo, ngakho abantu abaningi bazofuna ukusebenzisa lokhu ukuze bazitholele umusa wesikhashana ngokukhohlisa. Abantu kamuva abayosinda baphumule, bonke bayobe bebekezelile ngosuku losizi futhi befakazile ngoNkulunkulu; bonke bayoba ngabantu abawenzile umsebenzi wabo futhi abazimisele ukulalela uNkulunkulu. Labo abamane bafise ukusebenzisa ithuba lokwenza inkonzo ukuze bagweme ukuphila ngeqiniso ngeke bakwazi ukuhlala. UNkulunkulu unamazinga afanele awahlelele imiphumela yokuziphatha kwabo bonke abantu; akamane nje enze lezi zinqumo ngokwamazwi noma ukuziphatha komuntu othile, futhi akazenzi ngenxa yokuziphatha kwabo kwesikhashana nje. Nakanjani ngeke abe nozwela ngabo bonke abaziphatha ngokukhohlakala ngenxa yenkonzo yothile yesikhathi esidlule ayenzela uNkulunkulu, futhi ngeke avikele okuthile ekufeni ngenxa yesenzo esisodwa asenzele uNkulunkulu. Akekho ongabalekela ukujeziswa ngenxa yobubi abenzile, futhi akekho ongafihla ukuziphatha kabi kwakhe ngaleyo ndlela abalekele isahlulelo sokubhujiswa. Uma umuntu engenza indima yakhe ngobuqotho, lokho kungasho ukuthi uyothembeka kuNkulunkulu kuze kube phakade futhi akabhekile imivuzo, kungakhathaliseki ukuthi uyazithola izibusiso noma akazitholi. Uma abantu bethembeka lapho bebona izibusiso kuNkulunkulu, kodwa ukwethembeka kwabo kuphele lapho bengasaziboni izibusiso futhi ekugcineni bengakwazi ukufakaza ngoNkulunkulu, bengakwazi ukwenza indima yabo ngendlela okufanele bayenze ngayo, labo bantu abake bakhonza uNkulunkulu ngokwethembeka basazobhujiswa. Ngamafuphi, abantu abakhohlakele ngeke baphile kuze kube phakade, futhi ngeke bangene ekuphumuleni; abalungile kuphela abayophumula.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

678. Ukuthi umuntu uyazithola izibusiso noma uyahlupheka kunqunywa ubuntu bomuntu, akunqunywa ubuntu obuvamile anabo nabanye. Umbuso awunalo lolu hlobo lwenkulumo noma lomthetho. Uma umuntu ekwazi ukusinda, kungenxa yokuthi ukwazile ukuhlangabezana nezinto ezifunwa uNkulunkulu, futhi uma umuntu engakwazi ukuhlala kuze kufike isikhathi sokusala, lokho kungenxa yokuthi lowo muntu akamlaleli uNkulunkulu futhi akanelisekile ngezinto ezifunwa uNkulunkulu. Wonke umuntu unendawo ekahle aphokophele kuyo. Lezi zindawo zinqunywa ubuntu bomuntu futhi azihlangene ngokuphelele nabanye. Ukuziphatha ngokona kwengane akunakuguqulwa kube okwabazali bayo, futhi ukulunga kwengane ngeke kuphinde kube okwabazali bayo. Ukuziphatha okukhohlakele komzali ngeke kube okwezingane zakhe, futhi ukulunga komzali ngeke kube okwezingane zakhe. Wonke umuntu uyazithwalela izono zakhe, futhi wonke umuntu uyayijabulela inhlahla yakhe. Akekho ongashintshaniswa nomunye. Lokhu ukulunga. Ngeso lomuntu, uma abazali beba nenhlanhla, kuyoba njalo nangezingane zabo, uma izingane zenza okubi, abazali kumele babambele izingane zabo. Lena indlela umuntu acabanga ngayo nendlela enza ngayo izinto. Akuyona indlela uNkulunkulu abheka ngayo izinto. Umphumela wawo wonke umuntu unqunywa ubuntu bakhe obuvela endleleni aziphatha ngayo, futhi kuhlale kunqunywa ngendlela efanele. Akekho ongathwala izono zomunye; ngisho nangaphezu kwalokho, akekho ongajeziswa esikhundleni somunye. Lokhu kuliqiniso. Ukunakekela komzali izingane zakhe akusho ukuthi zizokwenza izinto ezilungile ebuntwaneni bazo, futhi ukulalela kwengane ngothando abazali bayo akusho ukuthi ingenzela abazali bayo izinto ezinhle. Lena incazelo eyiqiniso yala mazwi, “Khona-ke kuyoba nababili ensimini; oyedwa uzothathwa, bese omunye asale. Abesifazane ababili bayobe besila etsheni; omunye uyothathwa, bese omunye asale.” Abekho abangangenisa izingane zabo ezenza okubi ekuphumuleni ngenxa yokuthanda kwabo izingane zabo okujulile, futhi akekho ongangenisa umkakhe (noma umyeni wakhe) ekuphumuleni ngesisekelo sokuziphatha okulungile. Lona umthetho wokuziphatha; akufanele kube khona owenzelelayo. Abenzi bokulunga bangabenzi bokulunga; futhi abenzi bokubi bangabenzi bokubi. Abenzi bokulunga bayokwazi ukusinda, futhi abenzi bokubi bayobhujiswa. Abangcwele bangcwele; akukhona ukuthi bangcolile. Abangcolile bangcolile, ayikho ingxenye abangcwele kuyo. Bonke abantu abakhohlakele bazobhujiswa, futhi bonke abalungile bazosinda, ngisho noma izingane zababi zenza ukulunga, futhi ngisho noma abazali bomuntu olungile benza izinto ezimbi. Abukho ubudlelwane phakathi komyeni okholwayo nomfazi ongakholwa, futhi abukho ubudlelwane phakathi kwezingane ezikholwayo nabazali abangakholwa. Bayizinhlobo ezimbili zabantu ezingafani. Ngaphambi kokungena ekuphumuleni, umuntu usuke enezihlobo, kodwa uma esengene ekuphumuleni, zisuke zingasekho izihlobo angakhuluma ngazo. Labo abenza umsebenzi wabo nalabo abangawenzi bayizitha; labo abazonda uNkulunkulu nalabo abamzondayo bamelene bobabili. Labo abangena ekuphumuleni nalabo ababhujisiwe bayizinhlobo ezimbili ezingafani zezidalwa. Izidalwa ezenza umsebenzi wazo ziyosindiswa, futhi izidalwa ezingawenzi umsebenzi wazo ziyobhujiswa; okukhulu nakakhulu ukuthi, lokhu kumele kuqhubeke kuze kube phakade.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

679. Abenzi bokubi nabalungile, ngemva kwakho konke bayizidalwa. Izidalwa ezenza okubi ziyogcina zibhujisiwe, futhi izidalwa ezenza okulungile ziyosinda. Lawa amalungiselelo azifanele kakhulu lezi zinhlobo ezimbili zezidalwa. Ngenxa yokungalaleli kwabo, abenza okubi ngeke bakwazi ukuphika ukuthi bayindalo kaNkulunkulu futhi bakhohliswe uSathane futhi ngaleyo ndlela abanakusindiswa. Abantu abaziphatha kahle bayazi ukuthi ngeke babambelele ekutheni bayophunyuka uma bephika ukuthi badalwa uNkulunkulu, kodwa baye basindiswa ngemva kokonakaliswa uSathane. Abenza okubi bayizidalwa ezingamlaleli uNkulunkulu; bayizidalwa ezingeke zisindiswe futhi kakade uSathane usebaphange ngokuphelele. Abantu abenza okubi nabo bangabantu; bangabantu abonakaliswe ngokwedlulele futhi ngeke basindiswe. Njengoba nje nabo beyizidalwa, abantu abaziphatha kahle nabo bonakalisiwe, kodwa bakulungele ukugqashula esimweni sabo esinokukhohlakala futhi bengakwazi ukulandela uNkulunkulu. Abantu abaziphatha kahle abaqhoshi ngokulunga; kunalokho, bamukele ukusindiswa futhi bagqashula enkohlakalweni ukuze balalele uNkulunkulu; bayoma baqine ekugcineni, kodwa akukhona ukuthi abakaze bonakaliswe uSathane. Ngemva kokuphela komsebenzi kaNkulunkulu, phakathi kwazo zonke izidalwa Zakhe, kuyoba nalabo abayobhujiswa nalabo abayosindiswa. Lesi isinqumo sikaNkulunkulu esingeke sigwemeke somsebenzi kaNkulunkulu wokuqondisa. Akekho ongakuphika lokhu. Abenzi bokubi ngeke basinde; labo abamlalelayo futhi abamlandelayo uNkulunkulu kuze kube sekugcineni nakanjani bayosinda. Njengoba lo msebenzi kungowokuphathwa kwesintu, kuyoba nabantu abayosala, abantu abahlungiwe. Lena imiphumela engafani yezinhlobo ezingafani zabantu, futhi lawa amalungiselelo afanele izidalwa zikaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

680. Baningi engiye ngabafuna emhlabeni ukuze babe abalandeli Bami. Phakathi kwabo bonke laba balandeli, kunalabo abangabapristi, labo abaholayo, labo abangamadodana, labo abayingxenye yabantu, kanye nalabo abenza umsebenzi. Ngibahlukanise baba yilezi zigaba ezahlukene ngokusekelwe ebuqothweni ababubona Kimi. Lapho bonke abantu sebehlukaniswe ngokohlobo lwabo, lokho kusho ukuthi, lapho sekwembulwe bonke ubuntu bomuntu, kuyofanele ngibale wonke umuntu ngokohlobo lwakhe olufanele, futhi ngibeke uhlobo ngalunye endaweni yalo efanele ukuze ngibone injongo Yami yokusindisa isintu. Ngiyobe sengibiza amaqembu alabo abafisa ukusindiswa ukuba babuyele endlini Yami, bese ngivumela bonke labo bantu ukuba bamukele umsebenzi Wami wezinsuku zokugcina. Ngesikhathi esifanayo, ngihlukanisa umuntu ngokohlobo ayilo, bese nginika umklomelo noma ngijezise umuntu ngamunye ngesisekelo sezinto azenzile. Lezi izinyathelo ezibandakanya umsebenzi Wami.

Kucashunwe embhalweni othi “Baningi Ababiziweyo, Kepha Bayingcosana Abakhethiweyo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

681. Manje usuyazi ngeqiniso ukuthi kungani ukholwa Kimi? Ingabe uyayazi injongo nokubalukeka komsebenzi Wami? Ingabe uyawazi ngempela umsebenzi wakho? Ingabe uyabazi ubufakazi Bami? Uma umane ukholwa nje Kimi, kodwa inkazimulo Yami kanye nobufakazi Bami bungabonakali kuwe, kade ngakulahlela kude. Kulabo abazi konke, bangameva nakakhulu esweni Lami, kanti endlini Yami, bangamatshe esikhubekiso. Bawukhula okumele lusiphulwe emsebenzini Wami, abanamsebenzi nomncane futhi abasho lutho; kade nganengeka ngabo. Kulabo abangenabo ubufakazi, intukuthelo Yami iphezu kwabo njalo, kanti futhi nentonga Yami ayiduki kubo. Kade ngabanikela ezandleni zomubi, futhi abanazo nhlobo izibusiso Zami. Ngalolo suku, isijeziso sabo siyoba buhlungu kakhulu kunesabesifazane abayiziwula. Manje ngenza umsebenzi okumele wenziwe Yimi kuphela; mina ngiyobopha wonke ukolo ngezinyanda, ngiwuhlanganise nalolo khula. Lokhu ngumsebenzi Wami manje. Lolu khula luyohlungwa ngesikhathi sokuhlunga Kwami, bese kuthi izinhlamvu zikakolweni ziqoqelwe enqolobaneni, bese kuthi lolo khula oluhlungiwe luphoswe emlilweni ukuze lushe lube umlotha. Umsebenzi Wami manje ukubopha abantu babe izinyanda, okungukuthi, ngibanqobe ngokupheleleyo. Mina ngiyobe sengiqala ukuhlunga ukuze ngiveze isiphetho sabantu bonke.

Kucashunwe embhalweni othi “Yini Oyaziyo Ngokukholwa?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

682. Labo abafunayo nalabo abangafuni manje bayizinhlobo ezimbili ezingafani zabantu, futhi bayizinhlobo ezimbili zabantu eziphokophele ezindaweni ezimbili ezingafani. Labo abafuna ulwazi lweqiniso futhi benze okushiwo iqiniso bangabantu uNkulunkulu ayobasindisa. Labo abangayazi indlela yeqiniso bangamademoni nezitha; bayinzalo yengelosi embi enkulu futhi bayobhujiswa. Ngisho nabantu abakholelwa kuNkulunkulu ongaqondakali—ingabe abawona yini nabo amadimoni? Abantu abanonembeza ohlanzekile kodwa abangayamukeli indlela yeqiniso bangamademoni; ubuntu babo buyamphika uNkulunkulu. Labo abangayamukeli indlela yeqiniso yilabo abamphikayo uNkulunkulu, futhi ngisho noma laba bantu bebekezelela ubunzima obuningi, basazobhujiswa. Labo abangazimisele ukuhlukana nezwe, abangakwazi ukushiya abazali babo, abangakwazi ukuhlukana nenjabulo yenyama yabo, bonke abamlaleli uNkulunkulu futhi bayobhujiswa. Noma ubani ongakholelwa ekubeni nesimo somuntu kukaNkulunkulu unobudemoni; okungaphezu kwalokho, ukuthi uzobhujiswa. Labo abakholwayo kodwa abangalenzi iqiniso, labo abangakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, kanye nalabo abangakholelwa nhlobo ukuthi uNkulunkulu ukhona, bazobhujiswa. Noma ubani ozokwazi ukusala ungumuntu odlule osizini lokucwengwa futhi wama waqina; lona ngempela umuntu odlule ezilingweni. Noma ubani ongamazisi uNkulunkulu uyisitha; lokho kusho ukuthi noma ubani ongaphakathi noma ongaphandle kwalo mthombo ongakwazisi ukuthi uNkulunkulu ukhona ungumphikikukristu! Ubani uSathane, obani amademoni, futhi obani izitha zikaNkulunkulu uma kungebona abaphikisi abangakholelwa kuNkulunkulu? Akubona yini labo abangamlaleli uNkulunkulu? Akubona yini labo abavuma ngomlomo ukuthi bayakholwa, kodwa abangenalo iqiniso? Akubona yini laba bantu abalwela ukuthola izibusiso kodwa abangakwazi ukufakaza ngoNkulunkulu? Usaxubana nalawo madimoni namuhla, uyawezwela futhi uyawathanda, kodwa kulokhu akukhona yini ukuthi unezinhloso ezinhle ngoSathane? Awuzibandakanyi yini namadimoni? Uma abantu kulezi zinsuku bengakakwazi ukwahlukanisa phakathi kokuhle nokubi, futhi beqhubeka nokuthanda nokuzwela ngobumpumputhe ngaphandle kwenhloso yokufuna intando kaNkulunkulu noma ukwazi ukuphatha izinhloso zikaNkulunkulu njengezabo noma ngayiphi indlela, khona-ke isiphetho sabo siyoba sibi ngokwengeziwe.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

683. Impatho kaNkulunkulu kubantu abamhlambalazayo noma abamphikisayo, noma nalabo abakhuluma kabi ngaye—abantu abamhlasela ngenhloso, abamhlebayo, kanye nabamqalekisayo Yena—Yena akabazibi noma angabalaleli. Unomqondo ocacile ngabo. Uyabenyanya laba bantu, futhi uyabehlulela enhliziyweni Yakhe. Uphinde amemezele isiphetho sabo, ukuze abantu bazi ukuthi unesimo sengqondo esicacile ngalabo abamhlambalazayo, ukuze bazi ukuthi uzonqumani ngesiphetho sabo. Nokho, emva kokuba uNkulunkulu esesho lezi zinto, abantu abalibonanga iqiniso lokuthi uNkulunkulu engabhekana kanjani nalabo bantu, futhi abaqondanga izimiso ezihambisana nemiphumela kaNkulunkulu, isinqumo Sakhe ngabo. Lokho kusho ukuthi, abantu angeke babone umqondo othile kanye nezindlela zikaNkulunkulu zokubhekana nabo. Lokhu kumayelana nezimiso zikaNkulunkulu zokwenza izinto, uNkulunkulu usebenzisa amaqiniso abonakalayo ukuze abhekane nokuziphatha kabi kwabanye abantu. Okungukuthi akasimemezeli isono sabo futhi anqume ngomphumela wabo, kodwa usebenzisa amaqiniso abonakalayo ukubavumela ukuba bajeziswe, ukuze bathole isijeziso sabo esibafaneleyo, uma la maqiniso enzeka, inyama yabantu ezwa ubuhlungu besijeziso; kuyikho konke abantu abangakwazi ukukubona ngamehlo abo enyama. Uma kubhekanwa nokuziphatha okubi kwabanye abantu, uNkulunkulu uvele abaqalekise ngamazwi, kodwa futhi ngesikhathi esifanayo, intukuthelo kaNkulunkulu yehlela phezu kwabo, futhi isijeziso abasitholayo kungaba into abantu abangayiboni, kodwa lolu hlobo lo mphumela ungabanzima kakhulu kunomphumela abantu abangawubona wokuthi bajeziswe noma babulawe. Lokhu kungenxa yokuthi esimweni lapho uNkulunkulu unquma ukungalusindisi lolu hlobo lo muntu, ukungabi nesihawu noma ukubabekezelela, ukungabahlinzekeli ngamathuba, umqondo awuthathayo yena ngabo ukubabuyisela eceleni. Kusho ukuthini uku “beka eceleni”? Incazelo yaleli gama ngokwalo ukubeka into kwelinye icala, ukungayinaki. Lapha, uma uNkulunkulu “ebeka umuntu eceleni,” kukhona izincazelo ezimbili ezahlukene: Incazelo yokuqala ukuthi unikezile kulowo muntu ukuphila, lowo muntu yonke into ngaphezu kukaSathane ukubhekana naye. UNkulunkulu akasezukuba nomthwalo futhi ngeke esayiphatha. Noma ngabe lowo muntu uyahlanya, noma uyisilima, futhi noma ngabe usekuphileni noma ekufeni, noma behlela esihogweni ngenxa yokujeziswa kwabo, akunanto okunokuyenza noNkulunkulu. Lokho kuyobe kusho ukuthi isidalwa angeke sibe nobudlelwano noMdali. Incazelo yesibili ukuthi uNkulunkulu unqumile ukuthi Yena qobo Lwakhe ufuna ukwenza okuthile ngalo muntu, ngezandla Zakhe, kungenzeka ukuba uzowusebenzisa umsebenzi walolu hlobo lomuntu, noma uzolusebenzisa lolu hlobo lomuntu njengesiqhathaniso. Kungenzeka ukuba uzoba nendlela ekhethekile ukubhekana nalolu hlobo lomuntu, indlela ekhethekile yokubaphatha—njengoPawuli. Lokhu kuyisimiso kanye nomqondo enhliziyweni kaNkulunkulu ukuthi unquma kanjani ukubhekana nalolu hlobo lo muntu. Ngakho uma abantu benqaba uNkulunkulu, bemhleba futhi bemhlambalaza Yena, futhi bebhebhethekisa ngesimo Sakhe, noma befika emgqeni wokugcina ophansi, imiphumela ayicabangeki. Umphumela onzima ukuthi uNkulunkulu unikela izimpilo zabo kanye nakho konke okwabo kuSathane, kube kanye. Angeke bethethelelwe ingunaphakade. Lokhu kusho ukuthi lo muntu usephenduke ukudla emlonyeni kaSathane, ithoyizi esandleni sakhe, kusukela lapho uNkulunkulu akasenandaba nabo.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

684. Manje sekuyisikhathi sokuthi nginqume isiphetho somuntu ngamunye, hhayi isigaba engiqala kuso ukusebenza umuntu. Ngibhala encwadini Yami, ngakunye, amazwi nezenzo zomuntu ngamunye, kanye nezindlela zabo ekungilandeleni, iubunjalo babo bemvelo, kanye nokwenza kwabo kokugcina. Ngale ndlela, alukho uhlobo lomuntu oluyophunyuka esandleni Sami futhi bonke bayoba nalabo abafana nabo njengalokhu ngahlukanisile. Nginquma isiphetho somuntu ngamunye hhayi ngokweminyaka, ubukhulu, izinga lokuhlupheka, lingasaphathwa izinga abamema ngalo ukudatshukelwa kodwa ngokuthi banalo yini iqiniso. Akukho okunye ukukhetha ngaphandle kwalokhu. Kumele nikubone ukuthi labo abangalandeli intando kaNkulunkulu bayojeziswa. Leli iqiniso elingenakuguqulwa. Ngakho-ke, bonke labo abajeziswayo bajeziswa kanjalo ngenxa yokulunga kukaNkulunkulu futhi njengokujeza ngenxa yezenzo zabo ezimbi.

Kucashunwe embhalweni othi “Lungisa Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

685. Ngabe manje sewuyaqonda ukuthi kuyini ukwahlulela nokuthi iqiniso liyini? Uma sewuqonda, ngiyakunxusa ukuthi uthobele ngokulalela ukwahlulelwa, kungenjalo awusoze waba nethuba lokunconywa nguNkulunkulu noma lokuyiswa nguye embusweni Wakhe. Labo abamukela ukwahlulela kuphela kodwa abangakwazi ukuhlanzwa, okusho ukuthi, labo ababalekayo phakathi komsebenzi wokwahlulela, bayohlala bezondwa futhi belahlwa nguNkulunkulu. Izono zabo ziningi kakhulu, futhi zinkulu, kunezabaFarisi, ngoba bayamphika uNkulunkulu futhi bangamahlubuka kuNkulunkulu. Abantu abanjalo abangafanelekile ngisho ukwenza umsebenzi bayothola isijeziso esinzima kakhulu, isijeziso futhi esingapheli. UNkulunkulu akasoze ayeka noma ngubani omhlubukayo owake wathi wethembekile kuye ngamazwi kepha wayesemhlubuka. Abantu abanjalo bayothola impindiselo ngokujeziswa ngokomoya, umphefumulo, nangokomzimba. Ngabe lokhu akusikho kanye ukwembulwa kwesimo sokulunga sikaNkulunkulu? Ngabe lokhu akusiyo injongo kaNkulunkulu yokwahlulela umuntu kanye nokumembula? UNkulunkulu ubeka bonke labo abenza zonke izinhlobo zemisebenzi emibi ngesikhathi sokwahlulela endaweni egcwele imimoya emibi ukuze le mimoya emibi ibhubhise imizimba yabo yenyama ngokuthanda. Imizimba yabo ikhipha iphunga lesidumbu, futhi nesijeziso esibafanele sinjalo. UNkulunkulu ubhala phansi ezincwadini zomlando wabo isono ngasinye salawo makholwa amanga angethembekile, abaphostoli bamanga kanye nabasebenzi bamanga; kuthi uma isikhathi sesifanele, ubaphosa phakathi kwemimoya engcolile ukuze imizimba yayo engcolile ingcolise yonke imizimba yabo ngokuthanda ukuze bangaphindi babe senyameni futhi bangaphindi babone ukukhanya. Labo bakhohlisi abenza umsebenzi ngesikhathi esisodwa kodwa abakwazi ukuhlala bethembekile kuze kube sekugcineni babalwa uNkulunkulu phakathi kwabantu abakhohlakele ukuze bahambe emiyalelweni yabantu abakhohlakele, babe yingxenye yoquqaba olungahlelekile; ekugcineni, uNkulunkulu uyobabhubhisa. UNkulunkulu uyabachitha futhi akabanaki labo abangakaze bethembeke kuKristu noma bazinikele ngemizamo ethile, futhi uyobabhubhisa bonke ngokuguquka kwezinkathi. Ngeke besaba khona emhlabeni, kube kuncane kakhulu ukuthola indlela engena embusweni kaNkulunkulu. Labo abangakaze bathembeke kuNkulunkulu kodwa abaphoqwa yisimo ukuthi babhekane Naye ngokushampuza nje bayobalwa phakathi kwalabo abasebenzela abantu Bakhe. Bambalwa kakhulu kubantu abanjalo abangasinda, kuyilapho iningi labo liyobhubha nalabo abangafanelekile ngisho ukwenza umsebenzi. Ekugcineni, uNkulunkulu uyofikisa embusweni Wakhe bonke labo abanomqondo ofana nokaNkulunkulu, abantu namadodana kaNkulunkulu kanjalo nalabo abahlelelwe uNkulunkulu ukuthi babe ngabefundisi. Sinjalo isithelo sikaNkulunkulu asiveza ngomsebenzi Wakhe. Kulabo abangakwazi ukungena kwesinye salezi zigaba ezimiswe nguNkulunkulu, bayobalwa phakathi kwabantu abangakholwa. Futhi nakanjani ningazicabangela nje ukuthi isiphetho sabo siyoba yini. Sengikushilo konke okumele ngikusho kini; indlela eniyikhethayo iyoba yisinqumo senu. Okumele nikuqonde yilokhu: Umsebenzi kaNkulunkulu awulindi noma ubani ongakwazi ukuhambisana nesivinini Sakhe, futhi isimo sikaNkulunkulu sokulunga asikhombisi musa kunoma yimuphi umuntu.

Kucashunwe embhalweni othi “UKristu Wenza Umsebenzi Wokwahlulela Ngeqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: C. Izixwayiso ZikaNkulunkulu Kumuntu

Okulandelayo: XV. Amazwi Ngokuphrofetha Ngobuhle Bombuso Nesiphetho Sesintu, Kanye Nezethembiso Nezibusiso ZikaNkulunkulu

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp