VII. Amazwi Ngesimo SikaNkulunkulu Nalokho Anakho Nayikho

255. UNkulunkulu uyilokhu ayikho futhi unalokhu anakho. Konke akuvezayo nakwembulayo kumela ubunjalo bakhe nomfanekiso wakhe. Lokho ayikho nalokho anakho, kanye nobunjalo nomfanekiso Wakhe, yizinto ezingeke zivalelwe isikhala ngumuntu. Isimo Sakhe sihlanganisa uthando Lwakhe ngesintu, induduzo ngesintu, inzondo ngabantu, futhi ikakhulu, ukusiqonda ngokuphelele isintu. Isimo somuntu, nokho, singase sinikeze ithemba, sigcwale impilo, noma singabi namuzwa. Isimo sikaNkulunkulu singesoMbusi wazo zonke izinto nezidalwa eziphilayo, eseNkosi yayo yonke indalo. Isimo Sakhe simela ukuhlonipheka amandla, ukuphakama, ubukhulu, futhi okubaluleke kakhulu, ukuba phezulu. Isimo Sakhe siwuphawu lwegunya, uphawu lwakho konke okulungile nokuhle. Ngaphezu kwalokho, siwuphawu Lwakhe ongeke[a] acindezelwe noma ahlaselwe ubumnyama kanye nanoma imaphi amandla ezitha, futhi siwuphawu Lwakhe ongasoze oniwe (futhi ongeke akumele ukoniwa)[b] yinoma yini edaliwe. Isimo Sakhe siwuphawu lwamandla aphakeme kakhulu. Akukho muntu noma abantu abangakwazi noma abangaphazamisa umsebenzi Wakhe noma isimo Sakhe. Kodwa ubuntu bomuntu abuyilutho olwedlula uphawu nje lobukhudlwana bomuntu kunesilwane. Umuntu kuye nangokwakhe akanalo igunya, ukuzilawula nokwazi ukweqa imingcele yobuntu, kodwa engqikithini yakhe uyilowo oqhaqhazela emseni walo lonke uhlobo lwabantu, izehlakalo nezinto. Injabulo kaNkulunkulu ibangelwa ubukhona nokuvela kokukulunga nokukhanya; ngenxa yokushabalaliswa kobumnyama nobubi. Ujabuliswa ukuthi ulethe ukukhanya nokuphila okumnandi kubantu; injabulo Yakhe yinjabulo elungile, iwuphawu lokuba khona kwakho konke okuhle futhi, okubaluleke kakhulu, iwuphawu lwentokozo. Intukuthelo kaNkulunkulu ibangelwa ukuba khona kokungalungi nokuphazamisa okukudalayo okulimaza isintu Sakhe; ngenxa yokuba khona kobubi nobumnyama, ukuba khona kwezinto ezihlanekezela iqiniso, ngisho nokuba khona kwezinto ezimelana nezinto ezilungile nezinhle. Intukuthelo Yakhe iwuphawu lokuthi azisekho izinto ezimbi, futhi iwuphawu lobungcwele Bakhe. Ukudabuka Kwakhe kubangelwa isintu, anethemba ngaso kodwa esiwele ebumnyameni, ngoba umsebenzi awenza kumuntu awufinyeleli kulokho akulindele, nangenxa yokuthi isintu asithandayo asikwazi sonke ukuphila ekukhanyeni. Uyadabuka ngesintu esingenacala, ngomuntu othembekile kodwa ongazi lutho, nangomuntu olungileyo kodwa ontulayo emibonweni yakhe. Ukudabuka Kwakhe kuwuphawu lokulunga nomusa Wakhe, uphawu lobuhle nobumnene. Injabulo Yakhe, ngokusobala, isuka ekunqobeni izitha Zakhe, nokuthola ukholo lwabantua. Ngaphezu kwalokho, ibangelwa ukuxoshwa nokubhujiswa kwazo zonke izitha bese isintu sithola ukuphila okumnandi nokunokuthula. Injabulo kaNkulunkulu ayifani neyomuntu; kunalokho iwumuzwa wokwamukela izithelo ezinhle, okuwumuzwa ongaphezu kwenjabulo. Injabulo Yakhe iwuphawu lwesintu sikhululeka ekuhluphekeni kusuka manje kuya phambili nophawu lokungena ezweni lokukhanya. Imizwa yesintu, ngakolunye uhlangothi, yonke ikhona ngenxa yokuthandwa nguye, hhayi ngenxa yokulunga, ukukhanya, noma ngenxa yokuhle, ingasaphathwa eyawo wonke umusa onikezwe yiZulu. Imizwa yesintu inobugovu futhi eyasezweni lobumnyama. Ayikho ngenxa yentando kaNkulunkulu, ingasaphathwa eyohlelo lukaNkulunkulu, ngakho umuntu noNkulunkulu akunakwenzeka kukhulunywe ngabo ngesikathi esisodwa. UNkulunkulu unamandla mkhulu futhi uhloniphekile kuze kube phakade, kanti umuntu eyohlale ephansi, engenamsebenzi. Lokhu kungenxa yokuthi uNkulunkulu uhlale enza imihlatshelo ezinikela esintwini; umuntu, nokho, uhlale ezithathela futhi ezizamela yena kuphela. UNkulunkulu uhlale ehluphekela ukuphila kwesintu, kodwa abantu abanikeli lutho ngenxa yokukhanya noma ukulunga. Ngisho noma umuntu esebenza okwesikhashana, akwenzayo kubuthaka ngendlela yokuthi ngeke kumele ngisho igalelo elilodwa, ngoba umsebenzi womuntu uhlale ungowokuzuzisa yena hhayi abanye. Umuntu uhlale enobugovu, lapho uNkulunkulu ehlale ezidela. UNkulunkulu ungumthombo wakho konke okunobulungiswa, okulungile, nokuhle, kodwa umuntu yilowo ophumelela ekwenzeni futhi oveza bonke ububi nokukhohlakala. UNkulunkulu akasoze aguquka ubunjalo bakhe bokulunga nobuhle, kodwa umuntu ukwazi ngokuphelele, noma nini, nakusiphi isimo ukumelana nokulunga nokwedukela kude noNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Kubaluleke Kakhulu Ukuqonda Isimo SikaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

256. Ngilungile, ngethembekile, nginguNkulunkulu ohlola inhliziyo yomuntu ephakathi kakhulu! Ngiyokwambula ngokushesha lowo ongowangempela nalowo ongowamanga. Akukho sidingo sokwethuka, zonke izinto zisebenza ngokwesikhathi Sami. Ukuthi ngubani ongifuna ngobuqotho, ngubani ongangifuni ngobuqotho—ngizonitshela. Yidlani kahle nje, phuzani kahle, wozani phambi Kwami futhi sondelani Kimi futhi ngiyokwenza umsebenzi Wami Ngokwami. Ningakhathazeki ngemiphumela esheshayo, umsebenzi Wami awuyona into engenziwa yonke kanyekanye. Phakathi kwawo kunezinyathelo Zami nokuhlakanipha Kwami, ngakho ukuhlakanipha Kwami kungambulwa. Ngiyonivumela ukuthi nibone ukuthi kuyini lokho okwenziwa yizandla Zami—ukujezisa ububi nokuhlomulisa ukulunga. Ngempela angenzeleli muntu. Ngikuthanda ngokweqiniso wena ongithanda ngokweqiniso, futhi ulaka Lwami luyohlala lukulabo abangangithandi ngokweqiniso, ukuze bahlale bekhumbula ukuthi nginguNkulunkulu oyedwa wangempela, uNkulunkulu ohlola inhliziyo yomuntu engaphakathi kakhulu. Ungenzi ngendlela eyodwa phambi kwabanye kodwa wenze ngenye indlela ngemuva kwabo; ngibona ngokucacile konke okwenzayo futhi noma ungakhohlisa abanye awukwazi ukukhohlisa Mina. Ngikubona konke ngokusobala. Akunakwenzeka ukuba ufihle noma yini; konke kusezandleni Zami. Ungacabangi ukuthi uhlakaniphe kakhulu, ngokwenza konke ukubala kwakho okuncinyane kukusebenzele. Ngiyakutshela: Noma umuntu angenza izinhlelo ezingaki, noma zingaba yizinkulungwane noma amashumi ezinkulungwane, ekugcineni akakwazi ukuphunyuka entendeni yesandla Sami. Zonke izinto nezigameko ziphethwe yisandla Sami, ube yini-ke umuntu oyedwa! Ungazami ukungigwema noma ukucasha, ungazami ukungikhohlisa noma ukufihla. Ngabe awukwazi ukubona ukuthi ubuso Bami obukhazimulayo, ulaka Lwami nokwahlulela Kwami kwambulwe obala? Ngizokwahlulela ngokuphazima kweso nangaphandle kwesihawu bonke labo abangangifuni ngobuqotho. Isihawu Sami sesifike ekugcineni futhi akusasele lutho. Ungabe usazenzisa futhi yeka izindlela zakho zobudlwembe.

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 44” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

257. NgiyisiQalo, futhi ngiyisiPhetho. Ngingovusiwe nonguNkulunkulu oyedwa wangempela ophelele. Ngikhuluma amazwi Ami phambi kwenu, futhi kufanele nikukholwe ngokuqinile lokho engikushoyo. Kungedlula izulu nomhlaba kodwa alikho nelilodwa izwi noma owodwa umudwa walokho engikushoyo oyokwedlula. Khumbulani lokhu! Khumbulani lokhu! Uma sengikhulumile, akukho zwi elike labuyela emuva futhi izwi ngalinye lizogcwaliseka.

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 53” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

258. Umhlaba nazo zonke izinto kusezandleni Zami. Uma ngikhuluma, kuyakuba njalo. Uma ngikuvumela, kuyakuba njalo. USathane ungaphansi kwezinyawo Zami, usemgodini ongenamkhawulo! Uma izwi Lami seliphumile, izulu nomhlaba kuyoshabalala kube ize leze. Zonke izinto ziyovuselelwa futhi konke lokhu yiqiniso elingaguquleki eliyiqiniso elikhulu kakhulu. Nginqobile umhlaba wonke, nganqoba bonke abenzi bobubi. Ngihleli la ngikhuluma nani, bonke abanezindlebe kufanele balalele nalabo abaphilayo kufanele bakwamukele.

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 15” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

259. Ngisamile kulokhu engikushoyo, futhi engimi kukho ngihlale ngikuqeda, futhi akukho muntu ongakuguqula lokhu—kuyiqiniso. Kungakhathaleki ukuthi ngamazwi engiwasho esikhathini esedlule noma amazwi engizowasho esikhathini esizayo, ngiyokwenza ukuthi afezeke wonke, ngalinye ngalinye, futhi ngizovumela sonke isintu ukuba siwabone efezeka. Lesi yisimiso okusekelwe kuso amazwi nomsebenzi Wami. … Kuyo yonke into eyenzeka emhlabeni, akukho engingenalo izwi lokugcina kuyo. Ikhona yini into engekho ezandleni Zami? Konke engikushoyo kuyenzeka, futhi ngubani kubantu ongashintsha umqondo Wami? Kungenzeka yini kube yisivumelwano engisenze emhlabeni? Akukho okungavimba uhlelo Lwami; Ngihlala njalo ngikhona emsebenzini Wami kanye nasohlelweni Lwami lokuphatha. Ngubani phakathi kwabantu ongafaka isandla sakhe ukuze aphazamise? Ingabe akuyimi yini owenze la malungiselelo mathupha? Ukungena kulesi simo namuhla, akuchezuki ohlelweni Lwami noma kulokho engikubone kusengaphambili; konke kwanqunywa Yimi kudala. Ubani phakathi kwenu ongaqonda lesi sinyathelo sohlelo Lwami? Abantu Bami bazolalela iphimbo Lami ngokuqiniseka, futhi umuntu ngamunye kulabo abangithanda ngeqiniso uzobuya ngokuqinisekile phambi kwesihlalo Sami sobukhosi.

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 1” sengxenye ethi Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

260. Ngithanda bonke abazikhandla ngobuqotho Ngami nabazinikele Kimi. Ngizonda bonke abazalwe Yimi kodwa abangangazi, baze ngisho badlubulunde Kimi. Ngeke ngilahle noma ubani oqotho Kimi; kunalokho, ngizoziphinda kabili izibusiso zalowo muntu. Ngizobajezisa ngokuphindwe kabili labo abangabongiyo nabenza okuphambene nomusa Wami, futhi ngeke ngibayeke baphunyuke kalula. Embusweni Wami akukho isigwegwe noma ukukhohlisa, futhi akukho umoya wezwe; okuwukuthi, alikho iphunga lokufile. Kunalokho, konke kuqondile futhi kulungile; konke kumsulwa futhi akufihli lutho akunalutho olusithekile noma olufihlekile. Yonke into yintsha, yonke into iyajabulisa, futhi yonke into iyakha. Wonke umuntu oselokhu enephunga lokufa ngeke nganoma iyiphi indlela ahlale embusweni Wami, futhi kunalokho uyobuswa ngentonga yensimbi Yami.

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 70” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

261. Ngiwumlilo oshabalalisayo futhi angibekezeleli isinengiso. Ngenxa yokuthi bonke abantu badalwa Yimi, noma yini engiyishoyo nengiyenzayo, abantu kufanele bayilalele bangangivukeli. Abantu abanalo ilungelo lokugxambukela emsebenzini Wami, futhi abanagunya lokuhlaziya okuhle nokubi ngomsebenzi kanye namazwi Ami. NgiyiNkosi yendalo, futhi izidalwa kufanele zenze konke engikufunayo ngenhliziyo ethobekile Kimi; akufanele ziphikisane Nami futhi ikakhulukazi akufanele zingivukele. Ngisebenzisa amandla Ami ukubusa phezu kwabantu Bami, kanti bonke labo abayingxenye yendalo Yami kufanele bathobele igunya Lami. Yize noma namuhla ninesibindi futhi ningihambela phambili, aniwathobeli amazwi enginifundisa ngawo, futhi anesabi, ngibhekana nokungalaleli kwenu ngokubekezela. Ngeke ngibanjwe yintukuthelo ngithikameze umsebenzi Wami ngenxa yezimpethu ezincanyana eseziphenduke ukungcola kwendunduma yobulongwe. Ngibekezelela konke lokhu okuqhubekayo njengamanje engikwenyanyayo kanye nezinto eziyisinengiso Kimi ngenxa yentando kaBaba, kuze kube amagama Ami aphelile, kuze kube yisikhathi Sami sokugcina.

Kucashunwe embhalweni othi “Uma Amaqabunga Awile Ebuyela Ezimpandeni Zawo, Uzozisola Ngabo Bonke Ububi Obenzile” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

262. Njengoba sewuvele uzimisele ukungisebenzela, ngeke ngisakudedela. NginguNkulunkulu ozondayo okubi, nginguNkulunkulu onomhawu ngomuntu. Njengoba sewuvele sewubekile amazwi akho phambi kwe-altare, ngeke ngisabekezelela ukuba usuke phambi kwamehlo Ami, futhi ngeke ngibekezelele ukuba ukhonze amakhosi amabili. Benicabanga ukuthi uzophinde uthande abanye emva kokubeka amazwi akho phambi kwe-altare Lami, emva kokuba uwabeke phambi kwamehlo Ami? Ngingavumela kanjani abantu bangenze isiwula ngaleyo ndlela? Ingabe ucabanga ukuthi ungenza izifungo nje Kimi ngolimi lwakho? Ungafunga kanjani ngesihlalo Sami sobukhosi, Mina Ophakeme Kakhulu? Ingabe ucabanga ukuthi izifungo zakho sezidlulile? Ngiyanitshela, noma inyama yenu ingadlula emhlabeni, izifungo zenu azikwazi ukudlula. Ekugcineni, ngizonilahla ngokusekelwe ezifungweni zenu. Yize noma kunjalo nicabanga ukuthi ningabeka nje amazwi phambi Kwami ukuze nibhekane Nami kanye nokuthi izinhliziyo zenu zingasebenzela imimoya engcolile nemibi. Ulaka Lwami lungabekezelela kanjani abantu abaphila njengezinja, nanjengezingulube abangiphangayo? Kufanele ngiqhube izimemezelo Zami zokuphatha, ngimuke ezandleni zemimoya engcolile bonke labo abazazisayo “abangcwele” abakholwa Kimi ukuze “bangilinde” ngendlela eqoqekile, ukuba babe inkabi Yami, ihhashi Lami futhi babe semseni wokuhlinzwa Yimi. Ngizokusiza ubuyisele lokho kuzimisela kwangaphambili uphinde ungisebenzele futhi. Ngeke ngibekezelele nasiphi na isidalwa ukuba singiphange. Ubucabanga ukuthi ungavele uphonse izicelo noma kanjani uphinde ungiqambele amanga noma yikanjani nje? Ubucabanga ukuthi angizwanga noma angibonanga izenzo zakho? Kungenzeka kanjani ukuthi amagama nezenzo zakho zifihleke emehlweni Ami? Ngingavumela kanjani abantu bangiphange ngaleyo ndlela?

Kucashunwe embhalweni othi “Nonke Nibabi Kakhulu Ngokwesimilo!” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

263. NginguNkulunkulu Ngokwakhe okungekho lutho olunjengaye, futhi ngaphezu kwalokho ngiyisiqu sikaNkulunkulu esisodwa futhi okuwukuphela kwaso, futhi Mina, engiwukuphelela kwenyama, ngiwukubonakaliswa okuphelele ngokwengeziwe kukaNkulunkulu. Noma ngubani olokotha angangihloniphi, noma ngubani olokotha akhombise ukwedelela emehlweni akhe, noma ngubani olokotha akhulume amazwi okungedelela nakanjani uyobulawa yiziqalekiso nolaka Lwami (kuyoba nokuqalekisa ngenxa yolaka). Futhi noma ngubani olokotha angethembeki noma abe njengomntwana Kimi, noma ngubani olokotha azame ukungenzela ubuqili nakanjani uyofa enzondweni Yami. Ukulunga, ubukhosi nokwahlulela Kwami kuyohlala phakade naphakade. Ekuqaleni, nganginothando futhi nginomusa, kodwa lokhu akusona isimo sobunkulunkulu Bami obuphelele; ukulunga, ubukhosi nokwahlulela kuyisimo Sami nje—uNkulunkulu ophelele Ngokwakhe. Ngesikhathi seNkathi Yomusa nganginothando futhi nginesihawu. Ngenxa yomsebenzi okwakufanele ngiwuqede nganginomusa wothando noma isihawu (bekungasekho kusukela lapho). Konke kuwukulunga, ubukhosi, nokwahlulela futhi lokhu kuyisimo esiphelele sobuntu Bami obejwayelekile buhlangene nobunkulunkulu Bami obuphelele.

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 79” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

264. NginguNkulunkulu ohlakaniphile onegunya eliphelele, futhi anginamusa kunoma ubani; nginonya ngokuphelele, ongenayo ngokuphelele imizwa. Ngiphatha noma ubani (kungakhathaleki ukuthi ukhuluma kahle kangakanani, ngeke ngimkhulule) ngokulunga, ngokuqonda nangobukhosi Bami, ngesikhathi esifanayo ngivumela noma ubani ukuba abone kangcono isimangaliso sezenzo Zami, kanye nalokho okushiwo yizenzo Zami. Imimoya emibi ngiyijezise ngamunye ngamunye, ngazo zonke izinhlobo zezenzo ezezenzile, ngamunye ngiwuphonse emgodini ongenamkhawulo. Lo msebenzi ngiwuqede ngaphambi kokuqala kwesikhathi, ngiyishiye ingakwazi ukwenza lutho, ngiyishiye ingenayo indawo yokwenza umsebenzi wayo. Akukho bantu Bami abakhethiwe—labo abanqunyelwe kusengaphambili nabakhethwe Yimi—abangalokotha babe nemimoya emibi, futhi kunalokho bayoba ngcwele ngaso sonke isikhathi. Labo anganqunyelwe kusengaphambili nabangakhethiwe, ngiyobanikela kuSathane, futhi ngingasabavumeli ukuba basale. Ngazo zonke izici, imiyalelo Yami yokuphatha ibandakanya ukulunga Kwami kanye nobukhosi Bami. Ngeke ngidedele ngisho noyedwa walabo uSathane asebenza ngabo, kodwa ngibaphonsa kanye nemizimba yabo eHayidesi, ngoba ngiyamzonda uSathane. Angisoze ngamyeka kalula, kepha ngiyombhubhisa ngokuphelele, ngingamnikezi nethuba elincane lokwenza umsebenzi wakhe.

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 70” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

265. Ngizosola wonke umuntu ozalwa Yimi ongakangazi ukuze ngikhombise lonke ulaka Lwami, ngikhombise amandla Ami amakhulu, futhi ngikhombise ukuhlakanipha Kwami okugcwele. Kimi konke kulungile futhi akukho nhlobo ukungalungi, akukho nkohliso, akukho buqili; noma ngubani onobuqili nonenkohliso kufanele abe yindodana yesihogo—kufanele azalwe eHayidesi. Kimi konke kusobala; noma yini engithi ayifezwe iyafezeka futhi noma yini engithi ayisungulwe iyasunguleka, futhi akekho ongaguqula noma alingise lezi zinto ngoba nginguNkulunkulu oyedwa kuphela uqobo Lwakhe.

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 96” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

266. Ngiyojezisa ababi futhi ngiklomelise abalungile, futhi ngiyoqalisa ukulunga Kwami, bese ngenza ukwahlulela Kwami. Ngiyosebenzisa amazwi Ami ukufeza konke, ngenze bonke abantu nakho konke kuzwe isandla Sami esisolayo, futhi ngiyokwenza bonke abantu babone inkazimulo Yami egcwele, ukuhlakanipha Kwami okugcwele, nenala Yami egcwele. Akukho muntu oyolokotha asukume enze ukwahlulela njengoba, Kimi, konke kufeziwe; futhi lapha, wonke umuntu akabone isithunzi Sami esiphelele, ezwe ukunqoba Kwami okuphelele ngoba konke kubonakaliswa Kimi. Kulokhu, umuntu uyakwazi ukubona amandla Ami amakhulu negunya Lami. Akekho oyolokotha angicasule, futhi akekho oyolokotha angivimbe. Kimi, konke kwenziwa obala. Ngubani ongalokotha afihle noma yini? Ngiqinisekile ngokuthi ngeke ngimkhombise isihe lowo muntu! Izonakali ezinjalo kufanele zithole ukujezisa Kwami okunzima futhi inkucuza enjalo kufanele isuswe phambi kwamehlo Ami. Ngiyobabusa ngenduku yensimbi futhi ngiyosebenzisa igunya Lami ukubahlulela, ngaphandle kwesihe nesincane nangaphandle kokucabangela nakancane imizwa yabo, ngoba ngiwuNkulunkulu uqobo Lwakhe ongenamzwelo, onobukhosi futhi ongacasulwa. Bonke abantu kufanele bakuqonde futhi bakubone lokhu ukuze bagweme ukushaywa futhi babhujiswe Yimi “ngaphandle kwesisusa noma isizathu” ngoba induku Yami iyoshaya iwise bonke abangicasulayo. Anginandaba nokuthi bayazazi yini izinqumo Zami zokuphatha noma cha; lokho ngeke kusho lutho Kimi ngoba isiqu Sami asikwazi ukubekezelela ukucasulwa yinoma ngubani. Lesi yisizathu esenza kuthiwe ngiyibhubesi; noma ngubani engimthintayo, ngimshaya ngimwise. Yingakho kuthiwa manje kuwukuhlambalaza ukuthi nginguNkulunkulu wozwelo nomusa onothando. Ngokwangempela, angilona iwundlu kodwa ngiyibhubesi. Akekho ongalokotha angicasule; noma ubani ongicasulayo ngiyomjezisa ngokufa, ngokushesha nangaphandle kwesihe!

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 120” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

267. Izwi Lami lingukwahlulela nolaka, futhi angiyeki muntu futhi angikhombisi sihe kumuntu, ngoba nginguNkulunkulu olungile uqobo Lwakhe, futhi nginolaka, ukuvutha, ukuhlanza, nokubhubhisa. Kimi akukho okufihlakele, akukho okunemizwelo, kunalokho konke kusobala, kulungile, futhi akukhethi. Ngoba amadodana Ami angamazibulo asevele aNami esihlalweni sobukhosi, abusa zonke izizwe nabo bonke abantu, lezo zinto ezingenabulungiswa nezingalungile futhi abantu bayaqala ukwahlulelwa. Ngiyobacubungula ngabanye ngabanye, ngingeqi lutho, ngibambule ngokuphelele. Ngoba ukwahlulela Kwami kwambulwe ngokugcwele futhi kusobala ngokugcwele, futhi akukho nhlobo okugodliwe; ngiyolahla lokho okungahambisani nentando Yami futhi ngikwenze kubhubhe kuze kube phakade emgodini ongenamkhawulo; ngiyokwenza kushe phakade emgodini ongenamkhawulo; lokhu ngukulunga Kwami; lokhu ngukuqonda Kwami. Akekho ongakuguqula lokhu, futhi kufanele kulawulwe Yimi.

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 103” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

268. Wonke umusho engiwuphimisayo uphethe igunya nokwahlulela futhi akekho ongakuguqula. Lapho amazwi Ami ephuma, izinto ziyofezwa ngokuhambisana namazwi Ami, futhi lokhu kuyisimo Sami. Amazwi Ami ayigunya futhi noma ngubani owaguqulayo udelela ukusola Kwami futhi kufanele ngimshaye ngimwise. Ezimweni ezibucayi bazilethela incithakalo phezu kwezimpilo zabo futhi baya eHayidesi, noma baye emgodini ongenamkhawulo. Lokhu kuyindlela okuwukuphela kwayo engibhekana ngayo nesintu futhi umuntu akanandlela yokuyiguqula—lokhu kuyisinqumo Sami sokuphatha. Khumbulani lokhu! Akekho ovunyelwe ukudelela isinqumo Sami; lokhu kufanele kwenziwe ngokwentando Yami! Esikhathini esedlule, nganginithambisele kakhulu futhi nahlangana namazwi Ami kuphela. Amazwi engawakhuluma ngokushaya ngiwise abantu awakenzeki. Kodwa kusuka namuhla, zonke izinhlekelele (lezi ezihlobene nezinqumo Zami zokuphatha) ziyokwehla ngokulandelana ukuze zijezise bonke labo abangahambisani nentando Yami. Kufanele kufike amaqiniso, kungenjalo abantu ngeke bakwazi ukubona ulaka Lwami kodwa bayokonakala ngokuphindaphindiwe. Lesi yisinyathelo sohlelo Lwami futhi siyindlela engenza ngayo isinyathelo esilandelayo somsebenzi Wami. Ngisho lokhu kini ngaphambi kwesikhathi ukuze nikwazi ukugwema ukwenza icala bese nehlelwa ukubhubha okuphakade. Okusho ukuthi, kusuka namuhla ngizokwenza bonke abantu ngaphandle kwamadodana Ami angamazibulo bathathe izindawo zabo ezifanele ngokwentando Yami, futhi ngiyobasola ngabanye ngabanye. Ngeke ngidedele ngisho noyedwa kubo. Lokothani nje nonakale futhi! Lokothani nje nihlubuke futhi! Ngishilo ngaphambili ukuthi ngilungile kukho konke ngaphandle kwechashazi lesihawu, futhi lokhu kusebenza ukukhombisa ukuthi isimo sami akufanele sidelelwe. Lesi yisiqu Sami. Akekho ongakuguqula lokhu. Bonke abantu bezwa amazwi Ami futhi bonke abantu babona ubuso Bami obukhazimulayo. Bonke abantu kufanele bangilalele ngokuphelele nokungephikiswe—lokhu kuyisinqumo Sami sokuphatha. Bonke abantu emhlabeni wonke nasemaphethelweni omhlaba kufanele bangidumise futhi bangikhazimulise, ngoba nginguNkulunkulu uqobo Lwakhe okungekho lutho olufana Naye, ngoba ngiyisiqu sikaNkulunkulu. Akekho ongaguqula amazwi Ami nengikushoyo, ukukhuluma nokuziphatha Kwami, njengoba lezi kuyizindaba Zami ngedwa, futhi ziyilokho engibe nakho kusuka phakade futhi okuyoba khona kuze kube phakade.

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 100” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

269. Konke kuzofezekiswa ngamazwi Ami; akekho umuntu ozoba nesandla, akekho umuntu ozokwenza umsebenzi engizowenza. Ngizosusa umoya womhlaba ngiwuhlanze bese ngiqeda nawokugcina amadimoni emhlabeni. Sengiqalile, sengizoqala isinyathelo Sami sokuqala somsebenzi Wami wokujezisa endaweni ehlala udrako omkhulu obomvu. Ngalokho kuzobonakala ukuthi isijeziso Sami siwele kuwo wonke umhlaba, nokuthi udrako omkhulu obomvu nazo zonke izinhlobo zomoya wobumnyama zizophelelwa amandla okubalekela isijeziso Sami, ngoba ngibheka wonke umhlaba. Uma usuphelile umsebenzi Wami emhlabeni, kulapho, isikhathi sokwahlulela sifika ekupheleni, ngizobe sengimjezisa udrako omkhulu obomvu. Abantu Bami bazobona ukujezisa Kwami okulungileyo kukadrako omkhulu obomvu, bazodumisa ngenxa yokulunga Kwami, baphakamise igama Lami elingcwele ngenxa yokulunga Kwami. Nizobe senenza umsebenzi wenu osemthethweni, futhi nizobe seningidumisa ngokusemthethweni emhlabeni wonke, kuze kube naphakade!

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 28” sengxenye ethi Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

270. Manje sekuyisikhathi sokuthi nginqume isiphetho somuntu ngamunye, hhayi isigaba engiqala kuso ukusebenza umuntu. Ngibhala encwadini Yami, ngakunye, amazwi nezenzo zomuntu ngamunye, kanye nezindlela zabo ekungilandeleni, iubunjalo babo bemvelo, kanye nokwenza kwabo kokugcina. Ngale ndlela, alukho uhlobo lomuntu oluyophunyuka esandleni Sami futhi bonke bayoba nalabo abafana nabo njengalokhu ngahlukanisile. Nginquma isiphetho somuntu ngamunye hhayi ngokweminyaka, ubukhulu, izinga lokuhlupheka, lingasaphathwa izinga abamema ngalo ukudatshukelwa kodwa ngokuthi banalo yini iqiniso. Akukho okunye ukukhetha ngaphandle kwalokhu. Kumele nikubone ukuthi labo abangalandeli intando kaNkulunkulu bayojeziswa. Leli iqiniso elingenakuguqulwa. Ngakho-ke, bonke labo abajeziswayo bajeziswa kanjalo ngenxa yokulunga kukaNkulunkulu futhi njengokujeza ngenxa yezenzo zabo ezimbi.

Kucashunwe embhalweni othi “Lungisa Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

271. Uma ubungowenkolo iminyaka eminingi futhi sesiside isikhathi uhlobene Nami, kepha uhlala uqhelile Kimi, Ngithi kungenxa yokuthi ujwayele ukucasula isimo sikaNkulunkulu, futhi isiphetho sakho kuyoba nzima ukubhekana naso. Uma le minyaka eminingi yokuhlobana Nami ingehlulekanga kuphela ukukuguqulela kumuntu onobuntu neqiniso, kunalokho, yagxilisa izindlela zobubi bakho emvelweni yakho, futhi awunamibono yobukhulu ephindwe kabili kunakuqala kodwa ukungangiqondisisi kwakho knakho kuphindaphindiwe, ngendlela yokuthi uze ungithathe njengomngane wakho omncane, Ngithi-ke ukuhlupheka kwakho akusekuncane nje kodwa sekungene nasemathanjeni akho uqobo. Konke okusele ukuthi ulinde ukuba kwenziwe amalungiselelo omngcwabo wakho! Awudingi ukungincenga ngaleso sikhathi ukuthi Ngibe uNkulunkulu wakho, ngoba wenze isono esifanelwe ukufa, isono esingenakuthethelelwa. Noma ngabe bengingaba nomusa kuwe, uNkulunkulu osezulwini uzophikelela nokuthatha impilo yakho, ngenxa yokuthi icala lakho esimweni sikaNkulunkulu aliyona inkinga ejwayelekile, kodwa olohlobo olunzima kakhulu. Uma sesifika isikhathi, ungangisoli ngokuthi angikutshelanga ngaphambili. Konke kubuyela ekuthini: uma uhlobene noKristu—uNkulunkulu osemhlabeni—njengomuntu ojwayelekile, okungukuthi, uma ukholwa ukuthi lo Nkulunkulu akalutho kodwa ngumuntu nje, yilapho-ke uyobhubha khona. Lesi yisexwayiso esisodwa Sami kini nonke.

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokwazi UNkulunkulu Osemhlabeni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

272. Isihe Sami sivezwa kulabo abangithandayo futhi bazidele bona. Futhi isijeziso esilethwa phezu kwababi kungubufakazi kanye besimo Sami esilungile Kanye, ikakhulukazi, nobufakazi bentukuthelo Yami. Uma inhlekelele ifika, indlala kanye nesifo esibhubhisayo siyokwehlela bonke labo abaphikisana Nami futhi bayokhala. Labo abenze zonke izinhlobonhlobo zobubi, kodwa asebengilandele iminyaka eminingi, ngeke bangakhokhi ngamacala abo; nabo futhi, bayokwehlela enhlekeleleni, efana nayo ebithuka nje ibonakala eminyakeni eyizigidi, bayohlala esimweni esingapheli sokwethuka novalo. Futhi labo abalandeli Bami abakade bethembekile Kimi ngedwabayojabula futhi bababaze amandla Ami. Bayokuzwa ukweneliseka okungachazeki ngaphakathi futhi baphile ngenjabulo engingakaze ngiyiphe isintu. Ngokuba ziyigugu Kimi izenzo zabantu ezinhle kepha ngiyazinyanya izenzo zabo zobubi. Selokhu ngaqala ukuhola isintu, bengilokhu ngethemba ukuthi kuzoba neqembu labantu elinomqondo ofana noWami. angikaze ngibakhohlwe labo abangenawo umqondo ofanayo noWami; yilokhu ngibenyanya enhliziyweni Yami, ngilinde kuphela ithuba lokuletha impindiselo Yami kubona, okuyonginika injabulo ukuyibona. Usuku Lwami seluze lwafika namuhla, futhi angisadingi ukulinda!

Kucashunwe embhalweni othi “Lungisa Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

273. Ngifuna ukulungisa ukungalungi kwabantu emhlabeni. Ngizozenzela Mina umsebenzi Wami emhlabeni jikelele, nginqabe ukuthi uSathane alimaze abantu Bami futhi, nginqabe ukuthi isitha senze intando yaso. Ngizoba yiNkosi emhlabeni ngimukise isihlalo sami sobukhosi lapho, ngenze ukuthi zonke izitha ziwele phansi zivume amacala azo phambi Kwami. Osizini lwami luxube nentukuthelo, ngizowunqoba umhlaba wonke, ngingashiyi noyedwa, ngenze zonke izitha zingesabe. Ngifuna ukwenza umhlaba ube ngamanxiwa, lapho zonke izitha zizoba khona, ukuvimba ukuthi zingabhebhethekisi inkohlakalo kubantu. Icebo Lami limisiwe, akekho noma ngabe ubani ongaliguqula. Njengoba ngintanta phezu komhlaba ngichachaza, sonke isintu sizokwenziwa kabusha, zonke izinto zizovuselelwa. Angeke besalila, besangikhalela ukuba ngibasize. Inhliziyo Yami izothakasa, abantu bazobuya bejabulile Kimi. Umhlaba jikelele, ukusuka phezulu ukuya phansi uzogobhoza injabulo …

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 27” sengxenye ethi Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

274. Siyoni! Jabula! Siyoni! Hlabelela! Ngibuye ngokunqoba, ngibuye nginqobile! Bantu nonke! Sheshani nime ngokuhleleka! Zinto zonke zendalo! Yimani ngqi, ngoba isiqu Sami sibheke lonke izulu nomhlaba futhi sibonakala eMpumalanga yomhlaba! Ngubani ongalokotha angaguqi akhonze? Ngubani ongalokotha angangibizi ngoNkulunkulu wangempela? Ngubani ongalokotha angabheki phezulu ngenhlonipho? Ngubani ongalokotha anganikezi indumiso? Ngubani ongalokotha angajabuli? Abantu Bami bayozwa iphimbo Lami, namadodana Ami ayophila embusweni Wami! Izintaba, imifula, nazo zonke izinto ziyohalalisa ngokungapheli, futhi zigxumagxume zingaphezi. Ngalesi sikhathi, akekho oyolokotha asale, futhi akekho oyolokotha asukume amelane Nami. Lesi yisenzo Sami esimangalisayo, futhi ngaphezu kwalokho, ngamandla Ami amakhulu! Ngiyokwenza konke kungihloniphe ezinhliziyweni zakho futhi, nangaphezu kwalokho, ngiyokwenza konke kungidumise! Lokhu kuyinhloso yokugcina yohlelo Lwami lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, futhi lokhu kunqunywe Yimi kungakenzeki. Akukho muntu noyedwa, akukho nto neyodwa, noma udaba olulodwa, okungalokotha kusukumele ukumelana Nami, noma okungalokotha kusukumele ukumelana Nami noma ukungiphikisa. Abantu Bami bonke bayothuthelekela entabeni Yami (ngamanye amazwi, umhlaba engiyowudala kamuva) futhi bayothoba phambi Kwami ngoba nginobukhosi nokwahlulela, futhi ngiphethe igunya. (Lokhu kubhekise lapho ngisemzimbeni. Nginegunya futhi enyameni, kodwa ngoba imikhawulo yesikhathi nendawo ayinakwedlulwa enyameni, ngeke kuthiwe ngithole inkazimulo ephelele. Nakuba ngithola amadodana angamazibulo enyameni, ngeke kuthiwe ngithole inkazimulo. Kungathiwa ngiphethe igunya kuphela lapho ngibuyela eSiyoni, bese ngiguqula ukubonakala Kwami—okungukuthi, ngithole inkazimulo.) Akukho okuyoba lukhuni Kimi. Konke kuyobhujiswa ngamazwi aphuma emlonyeni Wami, futhi konke kuyoba khona futhi kuyopheleliswa ngenxa yamazwi Ami. Anjalo amandla Ami amakhulu futhi linjalo igunya Lami. Ngoba ngigcwele amandla futhi ngigcwele igunya, akekho umuntu ongalokotha angivimbe. Senginqobile phezu kwakho konke futhi sengizuze wonke amadodana okuhlubuka.

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 120” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

275. UNkulunkulu wadala isintu; kungakhathaleki ukuthi sonakalisiwe noma siyamlandela, uNkulunkulu uphatha abantu njengezidalwa azithandayo azikhonze kunakho konke—noma, njengoba abantu besho, abantu abathandeka kakhulu Kuye—hhayi abayizinto zokudlala. Nakuba uNkulunkulu ethi unguMdali futhi umuntu uyindalo Yakhe, lokho okungase kuzwakale sengathi kunomahlukwana ezindaweni abakuzo, iqiniso liwukuthi yonke into uNkulunkulu ayenzele umuntu ibudlula kude ubudlelwane Bakhe ngendalo. UNkulunkulu uyasithanda isintu, uyasikhathalela isintu, futhi usinakekela njalo nangezinga elikhuphukayo. Akalokothi enhliziyweni Yakhe ezwe sengathi lona sekungomunye umsebenzi noma sengathi wenza okuthi okudinga ukudunyiswa kakhulu. Futhi akezwa sengathi ukusindisa isintu, ukusinika izinto, nokusisiza ngakho konke, kuwukwenza umnikelo omkhulu esintwini. Usinakekela ngokuthula isintu, ngendlela Yakhe nangesiqu Sakhe, ngalokho anakho nalokho ayikho. Akunandaba ukuthi angakanani amalungiselelo nosizo isintu esiluthola Kuye, uNkulunkulu akalokothi acabange noma azame ukuthola udumo ngawo. Lokhu kunqunywa isimo sikaNkulunkulu, futhi nakanjani kuphinde kube ukuvezwa okusobala kwesimo sikaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

276. Abaningi abalali ebusuku ngenxa yokuthi uNkulunkulu ubekezele ngenxa yomsebenzi wesintu. Kusukela phezulu kuye phansi, wehlele esihogweni sabaphilayo okuphila kuso umuntu, sekudlule izinsuku enomuntu, akazange akhononde ngesidala kubantu, akazange asole umuntu ngokungalaleli kwakhe, kodwa ubekezelela ihlazo eliphindwe kabili njengoba efeza umsebenzi Wakhe. UNkulunkulu angaba kanjani ngowasesihogweni? Angakuchitha kanjani ukuphila Kwakhe esihogweni? Kodwa ngenxa yaso sonke isintu, ukuze bonke abantu baphumule maduze, ubekezelele ukuhlazwa nokungabi nabulungiswa lapho eza emhlabeni, wazizela “esihogweni” kanye “naseHayidesi,” esibayeni sengwe, ukuze asindise umuntu. Umuntu angamelana kanjani noNkulunkulu? Unasiphi isizathu sokuphinde akhononde ngoNkulunkulu? Angasithathaphi isibindi sokuphinde abuke uNkulunkulu? UNkulunkulu wezulu uze ezweni elingcolile lobubi, akakaze abuveze ubuhlungu Bakhe, noma akhononde ngomuntu, kodwa kunalokho uyakwamukela ukonakaliswa[1] nokucindezelwa umuntu. Akazange ahluthuke ngezinto ezingenangqondo ezifunwa umuntu, akazange afune okwedlulele kumuntu; umane enze wonke umsebenzi awufuna kumuntu ngaphandle kokukhononda: ukufundisa, ukuletha ukukhanya, ukusola, ukucwenga amazwi, ukukhumbuza, ukuzikhandla, ukududuza, ukwahlulela kanye nokwambula. Yini ezigabeni Zakhe engekho mayelana nokuphila komuntu? Nakuba esewalahlile amathemba nomphumela womuntu, yiziphi kulezi zigaba ezifezwa uNkulunkulu ezingekho mayelana nomphumela womuntu? Yisiphi kuzo esingekho mayelana nokusinda komuntu? Yisiphi kuzo ebesingaqondene nokukhulula umuntu kulokhu kuhlupheka nasekucindezelweni amandla obumnyama amnyama njengobusuku? Yisiphi kuzo esingekho ngenxa yomuntu? Ubani ongaqonda inhliziyo kaNkulunkulu, efana nekamama onothando? Ubani ongaqonda inhliziyo kaNkulunkulu enogqozi?

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi Nokungena (9)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

277. Ngenkathi uNkulunkulu eza emhlabeni ubengeyena owomhlaba futhi akazange abe senyameni ukuze athokozele umhlaba. Indawo lapho ukusebenza bekungembula isimo Sakhe futhi kube nomqondo kakhulu yindawo lapho azalelwa khona. Noma ngabe yizwe elingcwele noma elingcolile, futhi noma ngabe usebenza kuphi, ungcwele. Yonke into emhlabeni yadalwa nguYena; ukuthi nje yonke into ikhohlakaliswe nguSathane. Nokho, zonke izinto kusengeZakhe; zonke zisezandleni Zakhe. Uza ezweni elingcolile azosebenza khona ukuze embule ubungcwele Bakhe; lokhu ukwenzela umsebenzi Wakhe kuphela, okusho ukuthi, ubekezelela ukuthotshiswa okukhulu ngokwenza umsebenzi onjalo ukuze asindise abantu baleli zwe elingcolile. Lokhu kwenzelwe ukwethula ubufakazi, ngenxa yaso sonke isintu. Umsebenzi onjalo ukhomnisa abantu ukulunga kukaNkulunkulu, futhi ukwazi kangcono ukuveza ubukhosi bukaNkulunkulu. Ubukhulu nobuqotho Bakhe bubonakala ekusindiseni iqembu labantu abaphansi abedelelwa ngabanye. Ukuzalelwa ezweni elingcolile akufakazeli nakanye ukuthi uphansi; kuvumela nje yonke indalo ukuba ibone ubukhulu nothando Lwakhe lweqiniso esintwini. Uma enza kanje ngokwengeziwe lwembuleka ngokwengeziwe uthando Lwakhe olumsulwa kumuntu, uthando Lwakhe olungenasici. UNkulunkulu ungcwele futhi ulungile. Yize azalelwa ezweni elingcolile, futhi yize ehlala nalabo bantu abagcwele ukungcola, njengoba uJesu wahlala nezoni eNkathini Yomusa, akuwona wonke yini umsebenzi Wakhe owenzelwe ukusinda kwaso sonke isintu? Akukhona yini ukuthi sonke isintu sizuze insindiso enkulu? Eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili edlule, wayehlala nezoni iminyaka eminingi. Lokho kwakwenzelwa ukuhlenga. Namuhla, uhlala neqembu labantu abangcolile, abaphansi. Lokhu kungenxa yosindiso. Akukhona ukuthi wonke umsebenzi Wakhe wenzelwe nina bantu? Uma ngabe bekungekhona ukusindisa isintu, kungani waphila wahlupheka nezoni iminyaka eminingi kangaka emva kokuzalelwa emkhombeni? Uma ngabe bekungekhona ukusindisa isintu, ubezobuyelelani enyameni ihlandla lesibili, azalelwe kuleli zwe lapho amadimoni ebuthana khona, ahlale nalaba bantu abakhohlakaliswe ngokujulile nguSathane? Ngabe uNkulunkulu akathembekile? Iyiphi ingxenye yomsebenzi Wakhe ebingenziwa ngenxa yesintu? Iyiphi ingxenye ebingenzelwa lokho omiselwe khona? UNkulunkulu ungcwele—lokhu akuguquki! Akangcoliswa ukungcola, yize eze ezweni elingcolile; konke lokhu kuchaza ukuthi uthando lukaNkulunkulu esintwini luzidela ngokwedlulele, nokuhlupheka nokuthotshiswa akubekezelelayo kukhulu ngokwedlulele! Anazi yini ukuthi wehlelwa ukuthotshiswa ngenxa yenu nangenxa yesiphetho senu? Anikwazi lokho? Akabasindisi abantu abakhulu noma amadodana emindeni eyizicebi nenamandla, kodwa usindisa ngokukhethekile labo abaphansi nababukelwa phansi ngabanye. Ngabe konke lokhu akubona ubungcwele Bakhe? Ngabe konke lokhu akukhona ukulunga Kwakhe? Kungcono ukuba azalwe ezweni elingcolile adlule kukho konke ukuthotshiswa ngenxa yokusinda kwesintu sonke. UNkulunkulu ungowangempela kakhulu—akawenzi umsebenzi ongelona iqiniso. Awenziwa ngokuwuqobo kanjalo umsebenzi wezigaba zonke? Nakuba bonke abantu bemnyundela bethi udla nezoni, noma bonke abantu behlekisa Ngaye bethi uhlala namadodana okungcola, bethi uhlala nabantu abaphansi kakhulu, usazinikela ngokuzidela, futhi usachithwa phakathi kwesintu. Ukuhlupheka akubekezelela akukukhulu kunokwenu? Umsebenzi Wakhe awumkhulu kunenani enilikhokhile?

Kucashunwe embhalweni othi “Ukubaluleka Kokusindisa Isizukulwana SikaMowabi” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

278. UNkulunkulu uzehlisile wazibeka ezingeni elize lenza ukuthi enze umsebenzi Wakhe kulaba bantu abangcolile nabakhohlakele, bese ephelelisa leli qembu labantu. UNkulunkulu akazange abe yinyama ukuze aphile adle nabantu kuphela, ukuzokwelusa abantu, nokuzohlinzeka abantu ngalokhu abakudingayo. Okubaluleke nakakhulu ukuthi wenza umsebenzi Wakhe omkhulu wokusindisa nokunqoba laba bantu abakhohlakele ngendlela engabekezeleleki. Weza esizindeni sikadrako omkhulu obomvu ukuzosindisa laba bantu abakhohlakele kakhulu, ukuze bonke abantu baguqulwe benziwe babe basha. Ubunzima obukhulu uNkulunkulu abubekezelelayo akubona kuphela ubunzima uNkulunkulu osenyameni abubekezelelayo, kodwa ngaphezu kwakho konke, ukuthi uMoya kaNkulunkulu uzwa ukwehliswa okwedlulele—uyazithoba futhi azifihle kangangokuba uze abe ngumuntu ojwayelekile. UNkulunkulu waba senyameni wathatha isimo senyama ukuze abantu babone ukuthi unokuphila komuntu okujwayelekile kanye nezidingo zomuntu ezijwayelekile. Lokhu kwanele ukufakazela ukuthi uNkulunkulu uzithobe ngokwezinga eliphezulu. UMoya kaNkulunkulu ubonakala enyameni. UMoya Wakhe uphakeme futhi mkhulu kakhulu, kodwa uthatha isimo somuntu ovamile, somuntu onganakekile ukuze enze umsebenzi kaMoya Wakhe. Izinga, ulwazi, umuzwa, ubuntu, kanye nezimpilo zenu kukhombisa ukuthi anifanele ngempela ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu walolu hlobo. Anifanele ngempela ukwenza uNkulunkulu abekezelele ubunzima obufana nalobu ngenxa yenu. UNkulunkulu mkhulu kakhulu. Uphakeme kakhulu, kanti abantu baphansi, kodwa usasebenza kubo. Akazange abe senyameni ukuze ahlinzeke abantu kuphela, ukuzokhuluma kubantu, kodwa uze ahlale ndawonye nabantu. UNkulunkulu uthobeke kakhulu, futhi uthandeka kakhulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Yilabo Kuphela Abagxila Ekwenzeni Abangapheleliswa” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

280. UNkulunkulu uthatha lesi sibonelo sokuphatha Kwakhe isintu, sokusindisa kwakhe isintu, njengesibaluleke kakhulu kunoma yini enye. Akakwenzi konke lokhu ngomqondo Wakhe kuphela, noma ngamazwi Akhe kuphela, futhi Yena ikakhulukazi akakwenzi ngokunganaki—ukwenza konke lokhu ngokohlelo, ngenjongo, ngezinga, kanye nentando Yakhe. Kuyacaca ukuthi lo msebenzi wokusindisa isintu ubaluleke kakhulu kuNkulunkulu nakumuntu. Noma ngabe unzima kanjani umsebenzi, noma ngabe zizinkulu kangakanani iziphazamiso, noma ngabe babuthakathaka kanjani abantu, noma ngabe kujule kangakanani ukuhlubuka kwesintu, akukho kulokhu okunzima kuNkulunkulu. UNkulunkulu uzenza matasatasa, efaka amandla Akhe acophelelayo futhi ephatha umsebenzi afuna ukuwenza Yena uqobo Lwakhe. Futhi Yena uhlela konke, futhi ebusa abantu bonke kanye nomsebenzi afuna ukuwuqeda—akukho okwalokhu okwake kwenziwa ngaphambili. Kungokokuqala uNkulunkulu asebenzisa lezi zindlela futhi akhokha nenani elikhulu ngalo msebenzi omkhulu wokuphatha nokusindisa isintu. Ngesikhathi uNkulunkulu esenza lo msebenzi, kancane kancane uveza futhi akhiphe esintwini, ngaphandle kokugodla umsebenzi Wakhe onzima, lokhu anakho nayikho, ukuhlakanipha kanye namandla Akhe, nayo yonke ingxenye yesimo Sakhe. Ukhipha futhi aveze lezi zinto ngendlela angakaze enze ngayo ngaphambili. Ngakho-ke, emhlabeni wonke, ngaphandle kwabantu uNkulunkulu aqonde ukubaphatha nokubasindisa, ayikaze ibe khona noma iyiphi indalo esondelene noNkulunkulu, enobudlelwano obusondelene Naye ngalo luhlobo. Enhliziyweni Yakhe, isintu afuna ukusiphatha nokusisindisa sibalulekile kakhulu, futhi siyigugu Kuye ngaphezu kwakho konke; noma ngabe ekhokhe inani elikhulu ngabo, futhi noma ngabe bemzwisa ubuhlungu futhi bengalaleli, Yena akabadeli futhi uqhubeka ngokungakhathali emsebenzini Wakhe, engenakukhononda futhi engazisoli. Lokhu kungenxa yokuthi uyazi ukuthi masinyane noma kungekudala, isintu ngelinye ilanga siyovumela ubizo Lwakhe, futhi sinyakaziswe amazwi Akhe, sibone ukuthi Yena uyiNkosi yendalo, bese sibuyela ngasohlangothini Lwakhe …

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

281. Uma usukwazi ngempela ukwazisa imicabango kaNkulunkulu kanye nendlela uNkulunkulu abheka ngayo isintu, uma ungaqonda ngempela imizwa nokukhathalela kukaNkulunkulu isidalwa ngasinye, uyokwazi ukuqonda ukuzinikela kanye nothando aluchitha ngomunntu ngamunye wabantu abadalwe uMdali. Uma lokhu kwenzeka, uzosebenzisa amagama amabili ukuchaza uthando lukaNkulunkulu—imaphi lawomagama? Abanye bathi “ongenabugovu,” abanye abantu bathi “unobuntu.” Kulamagama amabili, “unobuntu” igama elingafanele ukuchaza uthando lukaNkulunkulu. Leli igama elisetshenziswa ngabantu ukuchaza umuntu onemicabango nemizwa evulelekile. Ngiyalinyanya leli gama, ngoba libhekise ekukhipheni incazelo ngokungahleleki, ngokubandlulula, ngokunganaki izimiso. Kuyinkulumo eqhutshwa imizwa yabantu abayiziwula futhi abadidekile. Uma leli gama lisetshenziswa ukuchaza uthando lukaNkulunkulu, ngokungegwemeke kukhona umqondo onokuhlambalaza. Nginamagama amabili achaza uthando lukaNkulunkulu ngeqiniso—imaphi lamagama? Elokuqala elithi “mkhulukazi.” Kungabe leli gama liyakhumbuzana kakhulu? Elesibili elithi “ubanzi.” Kukhona incazelo yangempela kulamagama amabili engiwasebenzisayo ukuchaza uthando lukaNkulunkulu. Athathwe ngokoqobo, “mkhulukazi” lichaza umthamo noma amandla okuqukethe into, kodwa akusho lutho ukuthi into ingakanani—into abantu abangakwazi ukuyithinta nokuyibona. Lokhu kungenxa yokuthi ikhona, akusiyona into esuselwayo, futhi inika abantu umuzwa wokuthi icophelele futhi iyaphatheka. Akusho lutho ukuthi uyibuka ngasohlangothini oluyisicaba noma olunxantathu; awudingi ukucabanga ngobukhona bayo, ngokuba kuyinto ekhona ngempela. Noma-ke usebenzisa “umkhulukazi” ukuchaza uthando lukaNkulunkulu uyezwa ukuthi linikeza uthando Lwakhe inani, nokho, linikeza umuzwa wokungalinganiseki futhi. Ngithi uthando lukaNkulunkulu lunganikwa inani ngoba uthando Lwakhe akusilo uhlobo olungenanhlangano, futhi aluphethuki kunoma iyiphi into yakudala. Okunalokho, luyinto okuhlephulelwana ngayo ezintweni zonke ezibuswa nguNkulunkulu, futhi luyinto ethokozelwa indalo yonke ngokwamazinga ahlukene kanye nangezindlela ezahlukene. Noma-ke abantu bengaluboni noma baluthinte, lolu thando luletha ukugcinwa kanye nempilo ezintweni zonke njengokuba lwembulwa kancane kancane ezimpilweni zabo, futhi babala futhi bafakazele uthando lukaNkulunkulu abaluthokozela yonke imizuzu. Ngithi uthando lukaNkulunkulu alulinganiseki ngoba imfihlakalo kaNkulunkulu ihlinzeka futhi yondla zonke izinto, lokho kunzima kubantu ukuba bakuqonde, kanjalo nemicabango kaNkulunkulu yezinto zonke, ikakhulukazi lezo zesintu. Lokhu kusho ukuthi, akekho owazi igazi nezinyembezi zoMdali azichithele isintu. Akekho ongabamba, akekho ongaqonda ukujula noma ukuphakama kothando loMdali analo ngesintu, esidalwe izandla Zakhe. Ukuchaza uthando lukaNkulunkulu njengolukhulukazi ukusiza abantu ukuba bazise futhi baqonde ububanzi neqiniso lobukhona Bakhe. Ukuze futhi abantu baqonde ngokujulile incazelo yeqiniso yegama elithi “Mdali,” futhi ukuze abantu bazuze ukuqonda okujulile kwencazelo yeqiniso yesidlaliso esithi “indalo.” Lichaza ukuthini igama elithi “ububanzi”? Lisetshenziselwa ulwandle noma umkhathi, njengokuthi umkhathi obanzi, noma ulwandle olubanzi. Ububanzi kanye nokujula kakhulu komkhathi kungaphezu kokuqonda komuntu, futhi into ethumba imicabango yomuntu, ngendlela yokuthi igcwale ukuncoma. Imfihlakalo nenjula yalo kuyabonakala kodwa akuthinteki. Uma ucabanga ngolwandle, ucabanga ngobubanzi balo—lubonakala lungenamkhawulo, futhi uyayizwa imfihlakalo yalo kanye nokusingatha kwalo. Yingakho ngisebenzise igama “ububanzi” ukuchaza uthando lukaNkulunkulu. Ukusiza abantu ukuba bezwe ukuthi kuyigugu kangakanani, ukuzwa injula yobuhle bothando Lwakhe, kanye nokuthi amandla othando Lwakhe awanamkhawulo futhi lunzulu. Ukubasiza bezwe ubungcwele bothando Lwakhe, kanye nesithunzi nokungakhubekisani kukaNkulunkulu okuvezwa ngothando Lwakhe.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

282. Kunokuthile esiqwini sikaNkulunkulu noma isimo okulula ukusibukela phansi, into okunguNkulunkulu kuphela onayo, hhayi omunye umuntu, kuhlanganise nalabo ababheka njengabantu abakhulu, abantu abalungile, noma uNkulunkulu wemicabango yabo. Iyini le nto? Kuwukuzidela kukaNkulunkulu. Uma sikhuluma ngokuzidela, nawe ungase ucabange ukuthi uzidela kakhulu, ngoba uma kuziwa ezinganeni zakho awulokothi ukhononde, uyazipha ezikudingayo, noma ucabange ukuthi uzidela kakhulu uma kukhulunywa ngabazali bakho. Kungakhathaleki ukuthi ucabangani, okungenani unawo umqondo ngegama elithi “ukuzidela” futhi licabanga njengento enhle, nokuthi ukuba umuntu ozidelayo kuyigugu kakhulu. Lapho uzidela, uzibona umkhulu. Kodwa akekho ongabona ukuzidela kukaNkulunkulu phakathi kwazo zonke izinto, phakathi kwabantu, kwezehlakalo, kwezinto nasemsebenzini kaNkulunkulu. Kungani kunjalo? Ngoba umuntu uyambulala umhawu! Kungani ngisho kanjalo? Isintu siphila ezweni lenyama. Ungamlandela uNkulunkulu, kodwa ngeke uyibone indlela akunakekela ngayo, akuthanda ngayo nakukhathalela ngayo. Ngakho ubonani? Uyabona izihlobo zakho zegazi ezikuthandayo futhi ezikwazisayo. Uyabona izinto ezizuzisa inyama, unendaba nabantu nezinto ozithandayo. Lokhu yilokhu umuntu akubiza ngokuzidela. Nokho “ukuzidela” kwabantu okunjalo, abaze bengaba nendaba ngoNkulunkulu obanika ukuphila. Ngokuphambene nalokho, ukuzidela komuntu kugcina kuba ubugovu nento engathandeki. Ukholo lwalowo muntu luyize, aluhlanzekile, alufaneleki kuNkulunkulu, futhi aluhlobene noNkulunkulu. Umuntu uma ezidela usuke ezenzela yena, kuyilapho okukaNkulunkulu ukuzidela kuyisambulo sangempela sesiqu Sakhe. Ngokuyinhloko kungenxa yokuzidela kukaNkulunkulu okwenza umuntu athole inala yezinto Kuye. Kungenzeka lesi sihloko engikhuluma ngaso namhlanje asinithinti kakhulu futhi nimane nivuma ngekhanda, kodwa lapho uzama ukuqonda inhliziyo kaNkulunkulu enhliziyweni yakho, uyothola lokhu: Phakathi kwabo bonke abantu, izindaba nezinto ezinemizwa kuleli zwe, ukuzidela kukaNkulunkulu kuphela okungokoqobo futhi okuyiqiniso, ngoba uthando lukaNkulunkulu ngawe kuphela olungenamibandela futhi olungenabala. Ngaphandle kukaNkulunkulu, noma ubani okuthi akanamona uyazenzisa, unamanga, akahlakaniphile; kunenjongo, izinhloso ezithile, futhi akunakumelana nokuvivinywa. Ningaze nithi kungcolile, kuyenyanyeka.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

283. UNkulunkulu umzondile umuntu ngenxa yokuthi wayenobutha Naye, kodwa inhliziyo Yakhe, ukunakekela Kwakhe, ukukhathazeka nomusa ngesintu akukashintshi. Ngisho nalapho ebhubhisa isintu, inhliziyo Yakhe ayishintshanga. Lapho isintu sigcwele inkohlakalo nokungamlaleli ngezinga elithile uNkulunkulu, uNkulunkulu kwadingeka ukuthi asibhubhise lesi sintu ngenxa yesimo Sakhe, isiqu Sakhe, kanye nemiyalo Yakhe. Kodwa ngenxa yesiqu sikaNkulunkulu, wazwelana nabantu, futhi waze wafuna nokusebenzisa izindlela ezehlukahlukene ukuze ahlenge isintu ukuze sizokwazi ukuqhubeka siphila. Kunalokho, umuntu wamelana noNkulunkulu, waqhubeka engamlaleli uNkulunkulu, futhi wenqaba ukwamukela insindiso kaNkulunkulu, okuwukuthi, wenqaba ukwamukela izinhloso ezinhle. Kungakhathaleki ukuthi uNkulunkulu ubabiza kanjani, ubakhumbuza kanjani, ubanika ini, ubasiza kanjani, noma ubabekezelela kangakanani, abantu abakaze baqonde noma bamazise futhi bebelokhu benganaki. Ebuhlungwini Bakhe, uNkulunkulu akazange akhohlwe ukubekezelela umuntu ngezinga angakwazi ngalo, alinde umuntu ukuba aphenduke. Uma esefinyelele umkhawulo Wakhe, wenza lokho okufanele akwenze ngaphandle kokunqikaza. Ngamanye amazwi, kwakunenkathi nenqubo ethile ekhethekile ngesikhathi uNkulunkulu ahlela ngaso ukubhubhisa isintu ekuqaleni Kwakhe kwangempela umsebenzi wokubhubhisa abantu. Le nqubo yaba khona ukuze kunikwe umuntu ithuba lokuphenduka, futhi kwakuyithuba lokugcina uNkulunkulu alinika umuntu. Ngakho yini eyenziwa uNkulunkulu ngale nkathi ngaphambi kokubhubhisa isintu? UNkulunkulu wenza umsebenzi obalulekile wokukhumbuza nokunxusa. Akunandaba ukuthi bungakanani ubuhlungu nosizi uNkulunkulu akuzwa enhliziyweni Yakhe, waqhubeka enakekela, ekhathalela futhi ebonisa isintu umusa omningi. Yini esiyibonayo kulokhu? Ngokungangabazeki, sibona ukuthi uthando lukaNkulunkulu ngesintu lungokoqobo, akuyona nje into enzela ngayo ukuthi kungakhulunywa. Lungokoqobo, lunokwethenjelwa futhi olokwaziswa, alusilo olokukhohlisa, luhlanzekile, alukhohlisi noma alunabuzenzisi. UNkulunkulu akalokothi akhohlise noma akhe izithombe ezingamanga ukuze athandeke kubantu. Akalokothi asebenzise ubufakazi obungamanga ukuze abantu bamthande, noma aluthe abantu ngothando Lwakhe noma ubungcwele Bakhe. Lezi zici zesimo sikaNkulunkulu azilufanele yini uthando lwabantu? Azikufanele yini ukukhonzwa? Azikufanele yini ukwaziswa? Kuleli qophelo, ngifuna ukunibuza: Ngemva kokuzwa la mazwi, ingabe nicabanga ukuthi ubukhulu bukaNkulunkulu bumane bungamazwi asephepheni nje? Ingabe uthando lukaNkulunkulu lumane nje lungamazwi? Cha! Nakanjani akunjalo! Amandla amakhulu kaNkulunkulu, ubukhulu, ubungcwele, ukubekezela, uthando, njalo njalo—yonke imininingwane yazo zonke lezi zinto ezehlukahlukene zesimo nesiqu sikaNkulunkulu ivezwa ngokoqobo ngaso sonke isikhathi uma enza umsebenzi Wakhe, ihambisana nentando Yakhe ngesintu, futhi zigcwaliswa kuwo wonke umuntu. Kungakhathaleki ukuthi wake wakuzwa yini ngaphambilini noma cha, uNkulunkulu ukhathalela wonke umuntu ngazo zonke izindlela, usebenzisa inhliziyo Yakhe eqotho, ukuhlakanipha, nezindlela ezehlukahlukene ukuze afudumeze inhliziyo yomuntu ngamunye, futhi avuse umoya womuntu ngamunye. Leli iqiniso elingenakuphikwa.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Imibhalo yaphansi:

1. “Ukonakaliswa” kusetshenziselwa ukudalula ukungalaleli kwesintu.

a. Umbhalo wokuqala ufundeka ngokuthi “kuwuphawu lokungakwazi ukuba.”

b. Umbhalo wokuqala walapha ufundeka ngokuthi “ukungakwazi ukuba (yebo nakanjani, ukungavunyelwa ukuba ube wenze njalo).”

Okwedlule: VI. Amazwi NgeBhayibheli

Okulandelayo: VIII. Amazwi Ngokwazi Umsebenzi KaNkulunkulu

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp