A. Ngegunya LikaNkulunkulu

529. Ebubanzini bomhlaba nomkhathi, izidalwa ezingenakubalwa ziyaphila futhi zizalane, zilandela umthetho wokuphila ozungezayo, futhi zibambelele emthethweni owodwa ongaguquki. Labo abafayo bahamba nezindaba zalabo abaphilayo, futhi labo abaphilayo bayaphinda umlando ofanayo onosizi walabo asebefile. Ngakho isintu asikwazi ukungazibuzi: Siphilelani? Futhi kungani kufanele sife? Ubani ophethe lo mhlaba? Futhi ubani owadala lesi sintu? Isintu sadalwa uMama Oyimvelo? Ingabe isintu sizilawulela sona ngempela ikusasa laso? … Isintu sesiyibuzile le mibuzo izinkulungwane zeminyaka, siphindelela. Ngeshwa, lapho isintu sishisekela kakhulu ngale mibuzo, yilapho kukhula kakhulu ukomela kwaso isayensi. Isayensi inika ukwaneliseka okufishane kanye nenjabulo yesikhashana, kodwa ayenele neze ukukhulula isintu esizungwini, umzwangedwa kanye nengebhe ecishe ingafihleki nokungabi namandla okusekujuleni komphefumulo waso. Isintu simane sisebenzise ulwazi lwesayensi olubonakala ngamehlo enyama nalokho ingqondo yaso engakuqonda ukuze kwenze inhliziyo yaso ibe ndikindiki ingabe isezwa. Kepha lolu lwazi oluyisayensi alwenele ukuvimba isintu ukuthi sihlole izimfihlakalo. Isintu asazi nhlobo ukuthi ngubani oyiNkosi yomhlaba nazo zonke izinto, kungasaphathwa ukungazi kwaso isiqalo nekusasa lesintu. Isintu simane siyaphila ngokuphoqeleleka phakathi kwalo mthetho Akekho ongaphunyuka kuwo futhi akekho ongawushintsha, ngoba phakathi kwezinto zonke futhi emazulwini kukhona oyedwa osuka phakade kuze kube phakade obusa phezu kwakhe konke. Yilowo ongakaze abonwe ngumuntu, Lowo isintu esingakaze simazi, isintu esingakaze sithembele ebukhoneni Bakhe, kepha Nguye owaphefumulela umphefumulo kokhokho besintu futhi wanika ukuphila esintwini. Nguye onikayo futhi owondlayo isintu ukuze sibe khona, futhi oqondisa isintu kuze kube namhlanje. Ngaphezu kwalokho, Nguye futhi Nguye yedwa isintu esibheke Kuye ukuze siphile. Uphethe ubukhosi phezu kwazo zonke izinto futhi ubusa zonke izinto ngaphansi komhlaba nezulu. Ulawula izinkathi zonyaka ezine futhi Nguye obiza umoya, ungqoqwane, iqhwa, kanye nemvula.Unika isintu ilanga futhi alethe ukuza kobusuku. Nguye owendlala amazulu nomhlaba, wahlinzeka umuntu ngezintaba, amachibi nemifula kanye nazo zonke izinto eziphilayo phakathi kwayo. Isenzo Sakhe sikhona yonke indawo, amandla Akhe akhona yonke indawo, ukuhlakanipha Kwakhe kukhona yonke indawo, negunya Lakhe likhona yonke indawo. Umthetho nomgomo ngamunye uqukethe isenzo Sakhe, futhi yonke iveza ukuhlakanipha kanye negunya Lakhe Ubani ongazikhipha ngaphandle ekubuseni Kwakhe? Ngubani ongazikhipha kumacebo Akhe? Zonke izinto zikhona ngaphansi kwamehlo Akhe, futhi zonke izinto ziphila ngaphansi kobukhosi Bakhe. Ukwenza Kwakhe namandla Akhe kushiya isintu singenakho okunye esingakhetha kukho ngaphandle kokuvuma ukuthi ukhona ngempela futhi uphethe phezu konke. Ayikho enye into ngaphandle Kwakhe engalawula umhlaba jikelele, kungasaphathwa ukuhlinzeka lesi sintu okungenakukhawuka. Akunandaba ukuthi uyakwazi ukubona isenzo sikaNkulunkulu, akusho lutho noma uyakholwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, akungabazeki ukuthi isimiselo sakho singaphansi kokumisa kukaNkulunkulu, futhi akungabazeki ukuthi uNkulunkulu uyohlale ebusa phezu kwezinto zonke. Ubukhona negunya Lakhe akumisiwe phezu kokuthi kuyabonwa noma kuyaqondwa ngumuntu. Nguye kuphela owazi isikhathi esiphambilini, isikhathi samanje nekusasa lomuntu, futhi Nguye kuphela ongalawula isimiselo sesintu. Akunandaba noma uyakwazi ukwemukela leli qiniso, kungekudala umuntu uzozifakazela lezi zinto ngamehlo akhe, futhi yileli qiniso uNkulunkulu azoliveza licace. Isintu siyaphila futhi sife uNkulunkulu ebhekile. Isintu siphilela ukuphatha kukaNkulunkulu, futhi uma amehlo akhe evaleka okokugcina, lokho kungenxa yakho lokho kuphatha. Ngokuphindelela, umuntu uyafika futhi ahambe, kuye le nale. Ngaphandle kokukhetha, konke kuyingxenye yokubusa nokuhlela kukaNkulunkulu. Ukuphatha kukaNkulunkulu kuhlale kuya phambili futhi akukaze kukhawuke. Uzokwenza isintu sazi ngokuba khona Kwakhe, sithembe ubukhosi Bakhe, sibone isenzo Sakhe, futhi sibuyele embusweni Wakhe. Uhlelo Lwakhe lolu, kanye nomsebenzi Akade Ewenza izinkulungwane zeminyaka.

Kucashunwe embhalweni othi “Umuntu Angasindiswa Kuphela Ekuphatheni KukaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

530. Kusukela lapho eqala ukudala izinto zonke, amandla kaNkulunkulu aqala ukuvezwa, futhi aqala ukwembulwa, ngoba uNkulunkulu wasebenzisa amazwi ukudala zonke izinto. Kungakhathaleki ukuthi iyiphi indlela azidala ngayo, kungakhathaleki ukuthi kungani azidala, zonke izinto zavela, zaphinde zasimama futhi zaba khona ngenxa yamazwi kaNkulunkulu, futhi lokhu yigunya eliyingqayizivele lomdali. Ngesikhathi isintu singakaveli emhlabeni, uMdali wasebenzisa amandla negunya Lakhe ukudala zonke izinto, ezidalela isintu, futhi wasebenzisa izindlela zakhe eziyingqayizivele ukulungisela isintu indawo yokuhlala efanelekile. Konke akwenza kwabe kuwukulungisela isintu, esase sizothola umphefumulo Wakhe. Okungukuthi, ngesikhathi esingaphambili kokudalwa kwesintu, igunya likaNkulunkulu lakhonjiswa ezilwaneni zonke ezihlukile esintwini, ezintweni ezinkulu njengamazulu, izinkanyiso, izilwandle, kanye nomhlaba, nakulezo ezincane njengezilwane nezinyoni, kanye nakuzona zonke izinhlobo zezinambuzane nezilwanyane, okubandakanya namagciwane anhlobonhlobo angabonakali ngeso lenyama. Isilwane ngasinye sanikezwa ukuphila ngamazwi oMdali, zaphinde zasabalala ngasinye ngenxa yamazwi oMdali. Futhi ngasinye saphila ngaphansi kobukhosi boMdali ngenxa yamazwi oMdali. Noma zingawutholanga umphefumulo woMdali, zakhombisa ukuphila kanye nempilo ezakunikwa uMdali ngezinhlobo ezihlukene zokuma nezakhiwo zazo; noma zingalitholanga ikhono lokukhuluma elaphiwa isintu nguMdali, ngasinye zanikwa indlela yokukhombisa ukuphila kwazo ezayinikwa nguMdali, futhi eyabe ihlukile olimini lomuntu. Igunya loMdali aliniki nje kuphela amandla okuphila izinto eziphathekayo ezibonakala sengathi azinyakazi, ukuze zingaphinde zinyamalale, kodwa, ngaphezu kwalokho, linika umuzwa wokuzalana nokwanda kuzo zonke izilwane eziphilayo, ukuze zize zinganyamalali, futhi nokuthi, isizukulwane emuva kwesizukulwane, sidlulise imithetho nemigomo yokuphila esiyiphiwe uMdali. Indlela uMdali asebenzisa ngayo igunya Lakhe ayibambelele ngokuqina, embonweni ophathelene nobukhulu noma nobuncane, futhi ayiphoqelekile ukuba ibe noma yisiphi isimo. Uyakwazi ukulawula ukusebenza komhlaba jikelele, futhi aphathe ubukhosi phezu kokuphila nokufa kwezinto zonke, futhi ngaphezu kwalokho, uyakwazi ukuguqula zonke izinto ukuthi zisebenzele Yena. Uyakwazi ukuphatha konke ukusebenza kwezintaba, imifula, kanye namachibi, futhi abuse zonke izinto ezingaphakathi kuwo. Ngaphezu kwalokho, Uyakwazi ukuhlinzeka lokho okudingwa izinto zonke. Lokhu ukubonakaliswa kwegunya eliyingqayizivele lomdali phakathi kwezinto zonke ngaphandle kwesintu. Ukubonakaliswa okungaka akusikhona nje okwesikhathi sonke sempilo, kodwa akusoze kwanqamuka, noma kuphumule, futhi akunakuguqulwa noma koniwe ngumuntu noma into noma kwengezwe noma kuncishiswe inoma ngumuphi umuntu noma into—ngoba akekho okungathatha indawo yobunjalo boMdali, ngakho-ke igunya loMdali ngeke lithathelwe isikhundla yinoma yisiphi isidalwa esiphilayo, futhi ngeke litholwe inoma isiphi isidalwa esingadalwanga. Thatha izithunywa zikaNkulunkulu nezingelosi njengesibonelo. Azinawo amandla kaNkulunkulu, kungasaphathwa igunya loMdali, futhi isizathu sokuthi kungani zingenawo amandla negunya likaNkulunkulu, ukuthi azinayo ingqikithi yoMdali. Izinto ezingadalwanga, njengezithunywa zikaNkulunkulu nezingelosi, noma zikwazi ukwenza izinto ezithile zenzela uNkulunkulu, azikwazi ukumela uNkulunkulu. Noma zinawo amandla athile, umuntu angenawo, azinalo igunya likaNkulunkulu, azinalo igunya likaNkulunkulu ukudala zonke izinto, nokuyala zonke izinto, nokuphatha ubukhosi phezu kwezinto zonke. Futhi ubungqayizivele bukaNkulunkulu abunakuthathelwa indawo yinoma isiphi isidalwa esingadalwanga, futhi ngokufanayo, igunya namandla kaNkulunkulu ngeke kuthathelwe indawo yinoma yisiphi isidalwa esidaliwe. EBhayibhelini, uke wafunda nganoma isiphi isithunywa sikaNkulunkulu esidala zonke izinto? Futhi kungani uNkulunkulu engazange athume noma isiphi sezithunywa noma izingelosi Zakhe ukuthi sidale zonke izinto? Yingoba bezingenalo igunya likaNkulunkulu, ngakho bezingenalo ikhono lokusebenzisa igunya likaNkulunkulu. Njengezidalwa zonke, zonke zingaphansi kobukhosi boMdali, futhi ngaphansi kwegunya lomdali, ngakho ngendlela efanayo, uMdali nguNkulunkulu wazo, futhi unguMbusi wazo. Phakathi kwazo zonke—noma eziphakeme noma ezisezingeni eliphansi, ezinamandla amakhulu noma amancane—akukho neyodwa engadlula igunya loMdali, ngakho, phakathi kwazo, akukho nesisodwa esingathatha ubunjalo boMdali. Azisoze zabizwa ngokuthi uNkulunkulu, futhi azisoze zakwazi ukuba nguMdali. Lawa amaqiniso namaphuzu angeguqulwe!

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

531. UNkulunkulu wabuka zonke izinto ayezidalile zivela futhi zisimama ngenxa yamazwi Akhe, futhi ziqala ukuguquka kancane kancane. Kulesi sikhathi, wayenelisekile uNkulunkulu ngezinto ezinhlobonhlobo ayezenzile ngamazwi Akhe, kanye nezenzo ezehlukahlukene ayephumelele ukuzenza? Impendulo ukuthi “uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.” Nibonani lapha? Kumele ukuthini ukuthi “uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle”? Kuwuphawu lwani? Kusho ukuthi uNkulunkulu waba namandla nobuhlakani bokufeza lokho ayekade ekuhlosile futhi wakumisa, ukufeza izinjongo ayehlele ukuzifeza. Lapho uNkulunkulu eseqedile umsebenzi ngamunye, wezwa ezisola? Impendulo isewukuthi “uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.” Ngamanye amazwi, akukhona nje ukuthi akazange azizwe ezisola, kodwa esikhundleni salokho, wayenelisekile. Kuchaza ukuthini ukuthi, akazange azisole? Kuchaza ukuthi isu likaNkulunkulu liphelele, ukuthi amandla nobuhlakani Bakhe buphelele, nokuthi ukuphelela okungaka kungenzeka ngenxa yegunya Lakhe kuphela. Uma umuntu enza umsebenzi othile, angakwazi, njengoNkulunkulu ukubona ukuthi kuhle? Kungenzeka ukuthi konke okwenziwa umuntu kufeze ukuphelela? Umuntu angayenza into kanye futhi ime phakade? Njengoba umuntu esho, “ayikho into ephelele, ingcono kuphela,” ayikho into umuntu ayenzayo engathola ukuphelela. Kwathi lapho uNkulunkulu ebona ukuthi konke akwenzile nakufezile kwakukuhle, konke okwenziwe uNkulunkulu kwamiswa ngamazwi Akhe, okungukuthi, lapho “uNkulunkulu ebona ukuthi kuhle,” konke lokhu ayekwenzile kwathatha isimo esingenakuguqulwa, kwahlelwa ngokohlobo lwakho, kwanikwa isikhundla, inhloso, nomsebenzi ongaguquki, ngaleso sikhathi kuze kube phakade. Ngaphezu kwalokho, iqhaza lazo phakathi kwezinto zonke, nohambo okwakufanele ziluthathe ngesikhathi sokuphatha kukaNkulunkulu izinto zonke, kwasekumisiwe uNkulunkulu, futhi kungenakuguqulwa. Lona kwakungigunya wasezulwini owanikwa nguMdali kuzo zonke izinto.

“UNkulunkulu wabona ukuthi kuhle,” la mazwi alula futhi angaziswa ngokwanele, avame ukuzitshwa, ngamazwi omthetho wasezulwini nesimemezelo sasezulwini esinikwe zonke izidalwa nguNkulunkulu. Angokunye ukubonakaliswa kwegunya loMdali, okungokoqobo, futhi okujulile. Ngamazwi Akhe, uMdali akazange kuphela akwazi ukuzuza konke ayezimisele ukukuzuza, nokufeza konke lokho ayezimisele ukukufeza, kodwa wayelawula ezandleni Zakhe konke ayekudalile, futhi abuse zonke izinto ayekade ezenze ngegunya Lakhe, futhi, ukudlula lokho, konke kwakuhlelekile futhi kwenzeka njalo. Zonke izinto zanda, zaphila futhi zashabalala ngezwi Lakhe, futhi ngaphezu kwalokho, ngokwegunya Lakhe zaphila phakathi kwegunya ayewubekile, futhi akukho okwakungaphethwe yiwo! Lo mthetho waqala ngomzuzu nje “UNkulunkulu ebona ukuthi kuhle,” futhi uzoba khona, uqhubeke, futhi usebenze ngenxa yohlelo lokuphatha lukaNkulunkulu kuze kube sosukwini lapho uyoqedwa khona nguMdali! Igunya eliyingqayizivele loMdali alibonakalanga kuphela ekhonweni Lakhe lokudala zonke izinto nokuyala zonke izinto kuthi zibe khona, kodwa futhi ekwazini Kwakhe ukubusa nokuphatha ubukhosi phezu kwazo zonke izinto, nokunika ukuphila nempilo kuzo zonke izinto futhi, ngaphezu kwalokho, ekwazini Kwakhe ukwenza, kanye naphakade, zonke izinto ayezozidala ohlelweni Lwakhe ukuthi zivele futhi zibe khona emhlabeni owenziwe nguye ngesakhiwo esiphelele, nesimo sokuphila esiphelele, kanye nendima ephelele. Ngakho-ke futhi kwabonakaliswa ngendlela yokuthi imicabango yoMdali yayingancikile kunoma yiziphi izingqinamba, yayingavinjelwa isikhathi, isikhala, noma indawo. Njengegunya Lakhe, ubunjalo boMdali buyohlala bungaguquki naphakade. Igunya Lakhe liyohlala limele futhi liwuphawu lobunjalo obuyingqayizivele, futhi igunya Lakhe liyohlala likhona eceleni kobunjalo Bakhe unomphelo!

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

532. UNkulunkulu wadala zonke izinto, ngakho wenza yonke indalo ibe ngaphansi kombuso Wakhe, izithobe kuwo; uyolawula zonke izinto, ukuze konke kube sezandleni Zakhe. Yonke indalo kaNkulunkulu, kuhlanganise nezilwane, izitshalo, abantu, izintaba, imifula, kanye namachibi—konke kufanele kube ngaphansi kokubusa Kwakhe. Konke okusesibhakabhakeni nasemhlabathini kumele kube ngaphansi kokubusa Kwakhe. Akukho okunye okungakwenza, kumele konke kuzithobe ekuhleleni Kwakhe. Lokhu kwanqunywa uNkulunkulu, futhi kuligunya likaNkulunkulu. UNkulunkulu uyala konke, futhi ulawula konke, isigaba ngasinye ngokohlobo lwaso, ukubeke ngokwezindawo zakho, ngokwentando kaNkulunkulu. Akunandaba ukuthi kukhulu kangakanani, akukho okungedlula uNkulunkulu, futhi konke kukhonza isintu esidalwe uNkulunkulu, futhi akunalutho olungalokotha lungamlaleli uNkulunkulu noma lufune izinto kuNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

533. Ngaphambi kokuba khona kwesintu, indawo yonke—wonke amaplanethi, zonke izinkanyezi ezisemazulwini—kwase kukhona. Ngezinga elibanzi, lezi zindikimba ezisemkhathini zase zizungeza njalo, ngaphansi kokulawula kukaNkulunkulu, ngoba konke ukuba khona kwazo, yonke iminyaka lokho okwaba yiyo. Ukuthi yimuphi umhlaba oya kuphi futhi ngasiphi isikhathi; yimuphi ophenduka kumuphi umgudu wokuzungeza, futhi unyamalala nini noma kungena nini okuthile esikhundleni sawo—zonke lezi zinto zaziqhubeka ngaphandle kokuphazamiseka ngisho kancane. Izindawo okume kuzo imihlaba namabanga aphakathi kwawo konke kulandela inqubo eqondile, konke kungachazwa njengomniningwane onembile; imizila okuhamba ngayo, ijubane nezindlela okuzungeza ngakho, izikhathi ezisezindaweni ezihlukahlukene ngazo zingabaleka ngokunembile futhi zichazwe ngemithetho ekhethekile. Izigidigidi zeminyaka imihlaba ibilokhu ilandela le mithetho, ingalokothi iphambuke nakancane. Awekho amandla angaguqula noma aphazamise ukuzungeza kwayo noma indlela eyilandelayo. Ngenxa yokuthi imithetho ekhethekile eqondisa ukuhamba kwawo nemininingwane enembile ewachazayo kunqunye kusengaphambili igunya loMdali, alalela le mithetho ngokwawo, ngaphansi kobukhosi nokulawulwa uMdali. Ngomqondo obanzi, akukho nzima ngomuntu ukuthola izindlela ezithile, iminingwane ethile, kanye nemithetho engavamile futhi engachazeki. Nakuba isintu singakwemukeli ukuthi uNkulunkulu ukhona, singalamukeli iqiniso lokuthi uMdali wenza futhi ubusa yonke into, futhi ngaphezu kwalokho singakuqapheli ukuba khona kwegunya likaMdali, ososayensi, izazi zezinkanyezi, nodokotela bemvelo balokhu bethola ukuthi ukuba khona kwazo zonke izinto ezisendaweni yonke, nezimiso nezindlela zokulawula ukuhamba kwazo, konke kuqondiswa futhi kulawulwa amandla amakhulu amnyama angabonakali. Leli qiniso liphoqa umuntu ukuba abhekane futhi avume ukuthi kunoSomandla kulezi zindlela, oqondisa yonke into. Amandla Akhe awavamile, futhi nakuba kungenamuntu ongabona ubuso Bakhe bangempela, uqondisa futhi alawule yonke into. Akekho umuntu noma amandla angedlula ubukhosi Bakhe. Ebhekene naleli qiniso, umuntu kumele aqaphele ukuthi imithetho eqondisa ukuba khona kwazo zonke izinto ngeke ilawulwe abantu, ngeke iguqulwe muntu; futhi ngesikhathi esifanayo umuntu kumele avume ukuthi abantu ngeke bayiqonde ngokugcwele le mithetho. Futhi ayizenzakaleli ngokwemvelo, kodwa iqondiswa uNkulunkulu iNkosi. Konke lokhu kuwukubonakaliswa kwegunya likaNkulunkulu umuntu angalifuna ngezinga elibanzi.

Ngokwezinga eliphansi, zonke izintaba, imifula, amachibi, ulwandle, namazwekazi anabantu emhlabeni, zonke izinkathi zonyaka adlula kuzo, zonke izinto ezihlala emhlabeni, okubandakanya izihlahla, izilwane, izilwanyana ezincane, nabantu, kungumsebenzi wobukhosi bukaNkulunkulu, futhi kulawulwa uNkulunkulu. Ngaphansi kobukhosi nokulawula kukaNkulunkulu, konke kuba khona noma kunyamalale ngokuvumelana nemicabango Yakhe, ukuphila kwakho kuqondiswa imithetho ethile, kuyakhula futhi kwande. Akekho umuntu noma into engaphezu kwale mithetho. Kungani kunjalo? Okuwukuphela kwempendulo ukuthi, kungenxa yegunya likaNkulunkulu. Noma, ukukubeka ngenye indlela, kungenxa yemicabango kaNkulunkulu namazwi kaNkulunkulu; uNkulunkulu uqobo Lwakhe ukwenza konke. Lokho kusho ukuthi, yigunya likaNkulunkulu nomqondo kaNkulunkulu okumisa le mithetho; iyogudluka futhi iguquke ngokuvumelana nemicabango Yakhe, futhi konke lokhu kugudluka nokuguquka kwenzeka noma kunyamalale ngenxa yecebo Lakhe.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

534. Athi angakhulunywa amazwi kaNkulunkulu, igunya likaNkulunkulu liqale ukulawula lo msebenzi, neqiniso elithenjiswe ngumlomo kaNkulunkulu liyaqala libe ngokukhona kancane kancane. Phakathi kwezinto zonke, izinguquko ziyaqala zenzeke ezintweni zonke ngenxa yalokhu, njengokuthi, ekufikeni kwentwasahlobo, utshani buphenduka bube buhlaza, izimbali ziyaqhakaza, amahlumela ayavela ezihlahleni, izinyoni ziyaqala zihlabelele, amahansi ayabuya, futhi namasimu aphithizele abantu.... Ngokufika kwentwasahlobo zonke izinto ziyavuseleleka, futhi lokhu yisenzo esimangalisayo soMdali. Uma uNkulunkulu efeza izithembiso Zakhe, zonke izinto ezulwini nasemhlabeni ziyaguquka futhi ziguquke ngokuhambisana nemicabango kaNkulunkulu—akekho osala ngaphandle. Uma isibophezelo noma isithembiso sikhulunywa umlomo kaNkulunkulu, zonke izinto zisebenzelana ukuze sifezeke, futhi zonke izidalwa ziyahlelwa futhi zilungiswe ngaphansi kokubusa koMdali, futhi zibambe iqhaza lazo elahlukene futhi zenze owazo umsebenzi. Lokhu ukubonakaliswa kwegunya likaNkulunkulu. Ubonani kulokhu? Ulazi kanjani igunya likaNkulunkulu? Kukhona umkhawulo wesikhathi? Kungashiwo ukuthi kuwubungako obuthile noma amandla athile? Kungalinganiswa ngezilinganiso zomuntu? Igunya likaNkulunkulu alilokhu licima likhanya, futhi alihambi libuye libuye futhi akekho ongalinganisa ukuthi likhulu kangakanani igunya Lakhe. Akukhathaleki ukuthi side kangakanani isikhathi esidlulayo, uma uNkulunkulu ebusisa umuntu, lesi sibusiso siyoqhubeka, futhi nokuqhubeka kwaso kufakazela igunya likaNkulunkulu elingelinganiswe nalutho, futhi lizovumela isintu ukuba sibone ukubuya kwamandla okuphila angenakucishwa oMdali, njalo njalo. Ukubonakaliswa kwegunya Lakhe, kungukuvezwa okuphelele kwamazwi omlomo Wakhe, futhi kukhonjiswa kuzo zonke izinto, nasesintwini. Okudlula lokho, yonke into efezwe yigunya Lakhe inhle ayinakuqhathaniswa nalutho, futhi ayinalo nelincane iphutha. Kungashiwo ukuthi imicabango Yakhe, amazwi Akhe, negunya Lakhe, kanye nawo wonke umsebenzi awufezayo, wonke uwumfanekiso omuhle futhi ongeke waqhathaniswa nalutho. Mayelana nezidalwa, ulimi lwesintu alukwazi ukuchaza ukubaluleka kwazo nesigqi sazo. Uma uNkulunkulu enza isithembiso kumuntu, noma kulapho ehlala khona, noma lokho akwenzayo, noma lapho evela khona ngaphambi noma emuva kokuthola isithembiso, noma ngabe zibe zinkulu kangakanani iziyaluyalu endaweni lapho ehlala khona, konke lokho kujwayelekile kuNkulunkulu njengemuva lesandla Sakhe. Noma ngabe side kangakanani isikhathi emuva kokuthi amazwi kaNkulunkulu ekhulunyiwe, Kuye kufana nokuthi aqeda kushiwo. Okungukuthi uNkulunkulu unamandla, futhi unegunya elikhulu, ngendlela yokuthi uyakwazi ukulandela, alawule futhi afeze isithembiso ngasinye asinika isintu, akukhathaleki ukuthi yisiphi isithembiso, akukhathalekile ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi sifezeke ngokuphelele, futhi nangaphezu kwalokho, akukhathalekile ukuthi ibanzi kangakanani indima ezothinteka ukuze sifezeke—njengesibonelo, isikhathi, indawo, uhlanga, njalo njalo—lesi sethembiso sizofezeka, futhi sibonakale, futhi ngaphezu kwalokho, ukufezeka nokubonakaliswa kwaso ngeke kumkhandle Yena nakancane. Futhi lokhu kufakazela ukuthini? Ukuthi ububanzi begunya namandla kaNkulunkulu kwanele ukulawula umhlaba wonke jikelele, nesintu sonke.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

535. Ekuthuthukeni kwesintu namhlanje, isayensi yesintu kungathiwa iyachuma, futhi, nempumelelo yomuntu ekuhloleni ngesayensi ingachazwa ngokuthi ihlaba umxhwele. Ikhono lomuntu, kufanele kushiwo, likhula kakhulu, kodwa kukhona impumelelo eyodwa yesayensi isintu esingakakwazi ukuyithola: Isintu senze izindiza, izithwali zezindiza, nebhomu lama-athomu, isintu siye emkhathini, sahambahamba enyangeni, sakha i-inthanethi, futhi saphila ngendlela yokuphila eyisimanjemanje enobuchwepheshe, kepha isintu asikwazi ukudala into ephilayo, ephefumulayo. Imizwa yemvelo yazo zonke izidalwa eziphilayo kanye nemithetho eziphila ngayo, nomjikelezo wokuphila nokufa kwayo yonke into ephilayo—zonke lezi zinto azisoze zenzeka futhi azinakulawulwa isayensi yesintu. Njengamanje, singathi noma ngabe isayensi yomuntu ingafika kusiphi isicongo sempumelelo, ayinakuqhathaniswa noma namuphi umcabango woMdali, futhi ayikwazi ukuhlukanisa isimangaliso esiyindalo yoMdali, futhi namandla egunya Lakhe. Ziningi izilwandle emhlabeni, kepha azikaze zeqe imigomo yazo futhi zize ezweni ngokuthanda kwazo, futhi lokho kungoba uNkulunkulu wabeka imingcele wolwandle ngalunye; zahlala lapho aziyale khona, futhi ngaphandle kwemvume kaNkulunkulu ngeke zikwazi ukuhambahamba ngokukhululeka. Ngaphandle kwemvume kaNkulunkulu, azifanele zifohle zingenelane, futhi zinganyakaza lapho kusho uNkulunkulu, futhi lapho ziya ziphinde zihlale khona kulawulwa nguNkulunkulu.

Ukukubeka ngokusobala, “igunya likaNkulunkulu” lichaza ukuthi kuncike kuNkulunkulu. UNkulunkulu unelungelo lokunquma ukuthi uzoyenza kanjani into, futhi izokwenzeka ngendlela ayithandayo. Igunya lezinto zonke lincike kuNkulunkulu, futhi hhayi kumuntu. Ngeke liguqulwe ngentando yomuntu, kodwa kunalokho liguqulwa imicabango kaNkulunkulu, nobuhlakani bukaNkulunkulu, nemiyalelo kaNkulunkulu, futhi lokhu kuyiqiniso elingephikwe inoma imuphi umuntu. Amazulu nomhlaba nazo zonke izinto, umhlaba jikelele, ububenyebenye bezinkanyezi esibhakabhakeni, izinkathi ezine zonyaka, lokho okubonakalayo nalokho okungabonakali kumuntu—konke kukhona, kuyasebenza, futhi kuguquke, ngaphandle ngisho kwephutha elincane, ngaphansi kwegunya likaNkulunkulu, ngokuhambisana nemiyalelo kaNkulunkulu, ngokuhambisana nemiyalo kaNkulunkulu, futhi ngokuhambisana nemithetho yasekuqaleni kwendalo. Akekho noyedwa umuntu noma into engaguqula imithetho yakho, noma aguqule umzila wemvelo wendlela ezisebenza ngayo; kwaba khona ngenxa yegunya likaNkulunkulu, futhi kushabalala ngenxa yegunya likaNkulunkulu. Lokhu yigunya langoqobo likaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

536. Igunya qobo lwalo lingachazwa njengamandla kaNkulunkulu. Okokuqala, kungashiwo ngokuqiniseka ukuthi igunya namandla kokubili kuhle. Akuxhumene nalutho olubi futhi akuxhumene kunoma yisiphi isidalwa esidaliwe noma esingadalwanga. Amandla kaNkulunkulu ayakwazi ukudala izinto noma ezinjani ezinokuphila nempilo, futhi lokho kwenziwa ukuphila kukaNkulunkulu. UNkulunkulu ungukuphila, ngakho uwumthombo wazo zonke izidalwa eziphilayo. Ngaphezu kwalokho, igunya likaNkulunkulu lingenza zonke izidalwa eziphilayo, zilalele wonke amazwi kaNkulunkulu, okungukuthi ziqale ukubakhona ngenxa yamazwi asuka emlonyeni kaNkulunkulu, futhi ziphile futhi zizalane ngokomyalo kaNkulunkulu, emuva kwalokho uNkulunkulu uyaphatha futhi ayale zonke izidalwa eziphilayo, futhi ngeke kuze kubekhona ukujika kuze kube phakade. Akekho umuntu noma into enalezi zinto; uMdali yedwa onawo futhi ophethe amandla angaka, futhi kanjalo kubizwa ngegunya. Yilobu ubungqayizivele boMdali. Ngaleyo ndlela, akukhathaleki ukuthi yigama “igunya” uqobo lwalo noma yingqikithi yaleli gunya, ngakunye kungahlanganiswa noMdali kuphela ngoba kuwuphawu lobunjalo nesikhundla soMdali futhi kumele ubunjalo nesikhundla soMdali; ngaphandle koMdali akekho umuntu noma into engahambisana negama “igunya.” Yilokhu ukuhunyushwa kwegunya eliyingqayizivele loMdali.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

537. “Ngiyamisa uthingo Lwami emafwini, futhi luyakuba uphawu lwesivumelwano phakathi Kwami nomhlaba.” Lawa amazwi asekuqaleni akhulunywa uMdali esintwini. Lapho esho la mazwi, uthingo lwavela phambi kwamehlo omuntu, lapho olulokhu lukhona kuze kube namhlanje. Wonke umuntu wake walubona uthingo olunjalo, futhi uma ulubona, uyazi ukuthi luvela kanjani? Isayensi ayikwazi ukukufakazela lokhu, noma ukuthola isisusa salo noma ukubona ukuthi lukuphi. Ingenxa yokuthi uthingo uphawu lwesivumelwano phakathi koMdali nomuntu; aludingi isisekelo sesayensi, alwenziwanga umuntu, futhi umuntu angeke akwazi ukuluguqula. Lokhu kungukuqhubeka kwegunya loMdali emuva kokuthi esekhulumile amazwi Akhe. UMdali wasebenzisa indlela Yakhe ekhethekile ukugcina isivumelwano Sakhe nomuntu nesithembiso Sakhe, ngakho ukusebenzisa Kwakhe uthingo njengophawu lwesivumelwano ayesimisile, kuyisimemezelo nomthetho wasezulwini oyohlala phakade ungaguquki, noma kumayelana noMdali noma isintu esidaliwe. Kepha, lo mthetho ongenakuguqulwa, kufanele kushiwo ukuthi ungokunye ukubonakaliswa kwangempela kwegunya loMdali, kulandela ukudala Kwakhe zonke izinto, kufanele kushiwo ukuthi, igunya namandla oMdali akunamkhawulo; Ukusebenzisa Kwakhe uthingo njengophawu ngukuqhubeka nokwelulwa kwegunya loMdali. Lokhu kwakungesinye isenzo esenziwa nguNkulunkulu esebenzisa amazwi Akhe, futhi kwabe kuwuphawu lwesivumelwano uNkulunkulu ayelumisile nomuntu esebenzisa amazwi. Watshela umuntu ngalokhu ayehlele ukukwenza, nangendlela okwakuzogcwaliseka ngayo futhi kufezeke, futhi ngaleyo ndlela udaba lwagcwaliseka njengokwamazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. UNkulunkulu kuphela onamandla angaka, futhi namhlanje, iminyaka eyizinkulungwane eziningi emuva kokuthi ewakhulumile lawa mazwi, umuntu usakwazi ukubuka uthingo olwakhulunywa ngumlomo kaNkulunkulu. Ngenxa yalawo mazwi ashiwo nguNkulunkulu, le nto ilokhu imile ingaguquliwe futhi ingaguqukile. Akekho ongalususa uthingo, akekho ongaguqula imithetho yalo, futhi lukhona ngenxa yamazwi kaNkulunkulu kuphela. Lokhu kuyilo impela igunya likaNkulunkulu. “UNkulunkulu wethembekile, futhi izwi Lakhe lizofezeka, futhi loko okufezekile kuhlala kuze kube phakade.” Lawa mazwi abonakalisiwe lapha ngokusobala, futhi kuwuphawu nesici esicacile segunya namandla kaNkulunkulu. Uphawu noma isici esinje asitholakali noma asibonakali kunoma isiphi isidalwa, hhayi futhi ukuthi siyabonakala kunoma yikuphi okungadalwanga. Sitholakala kuphela kuNkulunkulu oyingqayizivele futhi sihlukanisa ubunjalo nengqikithi yoMdali kuleyo yezidalwa. Ngesikhathi esifanayo, kuwuphawu nesici esisho ukuthi, ngaphandle kukaNkulunkulu uqobo Lwakhe, ngeke kwedlulwa yinoma yikuphi okudaliwe noma okungadalwanga.

Ukumisa kukaNkulunkulu isivumelwano Sakhe nomuntu kwakuyisenzo esibaluleke kakhulu, futhi wayehlose ukusisebenzisa ukukhombisa iqiniso kumuntu nokutshela umuntu intando Yakhe, futhi ukwenza lokho, wasebenzisa indlela eyingqayizivele, wasebenzisa uphawu olukhethekile ukumisa isivumelwano nomuntu, uphawu olwabe luyisethembiso sesivumelwano ayekade esimise nomuntu. Ngakho-ke ukumiswa kwalesi sivumelwano kwabe kuwumcimbi omkhulu? Futhi wabe umkhulu kangakanani? Yilokhu kanye okukhethekile kakhulu ngesivumelwano: akusona isivumelwano esimiswe phakathi komuntu nomunye, noma iqembu kanye nelinye, noma izwe kanye nelinye, kodwa isivumelwano esimiswe phakathi koMdali nesintu sisonke, futhi sizohlala sisebenza kuze kufike usuku lapho uMdali eyoqeda zonke izinto. Ongamele lesi sivumelwano nguMdali, nozosigcina uMdali. Kafushane, ukuphelela kwesivumelwano sothingo, esamiswa nesintu sagcwaliseka futhi safezeka ngengxoxo phakathi koMdali nesintu futhi sisalokhu simile kuze kube namuhla. Yini enye izidalwa ezingayenza ngaphandle kokuthobela, nokulalela, nokukholwa, kanye nokufakazela kanye nokudumisa igunya loMdali? Ngoba akekho omunye ngaphandle kukaNkulunkulu oyingqayizivele onamandla okumisa isivumelwano esinjengalesi. Ukuvela kothingo, njalo njalo, kuyamemezela esintwini futhi kuyasibiza ukuthi siqaphele isivumelwano phakathi koMdali nesintu. Ukuvela njalo kwesivumelwano phakathi koMdali nesintu, okukhonjiswa esintwini akulona nje uthingo noma isivumelwano uqobo lwaso kodwa igunya elingaguquki loMdali. Ukuvela kothingo, njalo njalo kukhombisa izenzo ezinkulu nezimangalisayo ezenziwa uMdali ezindaweni ezifihlakele, kanti ngaleso sikhathi, isinika isithombe esisemqoka, segunya loMdali elingasoze lanyamalala futhi elingasoze laguquka. Akukhona lokhu okunye ukubonakaliswa kwenye ingxenye yegunya loMdali eliyingqayizivele?

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

538. Emuva kokufunda ukuthi “U-Abrahama uzoba ngempela isizwe esikhulu, esinamandla, futhi zonke izizwe zomhlaba ziyobusiswa ngaye” kuGenesise 18:18, ingabe niyalizwa igunya likaNkulunkulu? Niyakuzwa ukungajwayeleki koMdali? Niyakwazi ukuzwa ubukhulu boMdali? Amazwi kaNkulunkulu aqinisile. UNkulunkulu akawasho lawa mazwi ukukhombisa ukuzethemba ukuthi uzophumelela, kodwa awubufakazi begunya elisemazwini kaNkulunkulu nomyalelo ogcwalisa amazwi kaNkulunkulu. Mabili amazwi okufanele niwaqaphele lapha. Uma uNkulunkulu ethi, “U-Abrahama uzoba ngempela isizwe esikhulu, esinamandla, futhi zonke izizwe zomhlaba ziyobusiswa ngaye,” kukhona ukudida okuthile kula mazwi? Kukhona ukukhathazeka okuthile? Kukhona ukwesaba okuthile? Ngenxa yamazwi athi, “uzoba ngempela” no “ziy0-” emazwini kaNkulunkulu, lezi zinto ezithile, eziphathelene ikakhulukazi nomuntu, futhi ezivame ukubonakala kuye, azikaze zihlanganise lutho noMdali. Akekho umuntu ongalokotha asebenzise amazwi anjalo, ukufisela abantu kahle, akekho umuntu ongalokotha ukubusisa omunye ngesizwe esikhulu nesinamandla, ngokuqiniseka okungaka, noma athembise ukuthi zonke izizwe ziyobusiseka kuye. Uma amazwi kaNkulunkulu eba nesiqiniseko esikhulu, ilapho futhi efakaza okuthile—yini lokho okuthile? Afakazela ukuthi uNkulunkulu unegunya elikhulu, futhi igunya Lakhe lingazifeza lezi zinto, nokufezeka kwazo akunakuvinjwa. UNkulunkulu wayenesiqiniseko enhliziyweni Yakhe, engenakho nokuncane ukungabaza ngakho konke ayebusise u-Abrahama ngakho. Ngaphezu kwalokho, konke lokhu sekuphelele kwakuyofezeka ngangokusho kwamazwi Akhe, futhi awekho amandla ayengakwazi ukuguqula, ukuvimba, ukukhinyabeza, noma ukuthikameza ukugcwaliseka kwakho. Akukhathaleki ukuthi kwakuzokwenzekani, ayikho into eyayingasula noma ibe nomthelela ekugcwalisekeni nokufezeka kwamazwi kaNkulunkulu. Lokhu kungamandla uqobo amazwi aphume emlonyeni woMdali, kanye negunya loMdali ongavumi ukuphika komuntu! Njengoba sewuwafundile la mazwi, usenokungabaza? La mazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu futhi kunamandla, nobukhosi, kanye negunya emazwini kaNkulunkulu. Amandla negunya elingaka, kanye nokungabi nokugwemeka kokugcwaliseka kwalokho okushiwo, lokhu ngeke kwenziwa inoma isiphi isidalwa esidaliwe noma esingadalwanga futhi angeke kwedlulwa inoma yikuphi okudaliwe noma okungadalwanga. UMdali kuphela ongaxoxa nesintu ngaleli phimbo nangale ndlela, futhi amaqiniso akufakazele ukuthi izithembiso Zakhe aziwona amazwi angenalutho, noma ukuqhosha okuyize, kodwa awukubonakaliswa kwegunya eliyingqayizivele elingenakwedlulwa inoma imuphi umuntu, into noma okuthile.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

539. Lapho uNkulunkulu ethi “ngandise nokwandisa inzalo yakho,” lesi kwakuyisivumelwano uNkulunkulu asimisa no-Abrahama, futhi njengesivumelwano sothingo, sasiyofezeka naphakade, futhi kwabe kuyisithembiso uNkulunkulu ayesenze ku-Abrahama. UNkulunkulu kuphela ofanelekile futhi onekhono lokufeza lesi sithembiso. Akukhathaleki noma umuntu uyakukholwa, akukhathaleki noma umuntu uyakwemukela noma cha, futhi akukhathaleki ukuthi umuntu uyibuka kanjani, nokuthi uyithatha kanjani, konke lokhu kuzofezeka, ncamashi, njengokusho kwamazwi akhulunywe nguNkulunkulu. Amazwi kaNkulunkulu ngeke aguquke ngenxa yezinguquko entandweni noma emibonweni yomuntu, futhi ngeke kuze kuguqulwe yizinguquko kunoma imuphi umuntu, into noma yini. Zonke izinto zinganyamalala, kodwa amazwi kaNkulunkulu ahlala phakade. Kunalokho, usuku lapho zonke izinto ziyoshabalala, yilo kanye usuku lapho amazwi kaNkulunkulu eyogcwaliseka khona ngokuphelele, ngoba unguMdali, futhi unegunya loMdali, namandla oMdali, futhi ulawula zonke izinto kanye nawo wonke amandla okuphila; Uyakwazi ukwenza utho luvele lapho kungekho lutho khona, noma utho luphenduke ize, futhi ulawula ukuguqulwa kwezinto zonke zisuke ekuphileni ziye ekufeni, ngakho kuNkulunkulu, ayikho into elula njengokwandisa uzalo lomuntu, njengenganekwane, kodwa kuNkulunkulu, lokho anquma ukukwenza, futhi athembisa ukukwenza, akukhona ukucabanga okungesikho, noma inganekwane. Kunalokho, kuyiqiniso uNkulunkulu ayeselibonile, futhi elalizofezeka ngokuqinisekile. Ingabe niyakubona lokhu? Ingabe amaqiniso ayafakazela ukuthi uzalo luka-Abrahama lwaluluningi? Ingabe lwaluluningi “njengezinkanyezi zezulu nanjengesihlabathi sasogwini lolwandle” ezazishiwo nguNkulunkulu? Ngabe basabalala ezizweni nasezindaweni zonke, kuyo yonke indawo emhlabeni? Futhi yini eyafeza leli qiniso? Lafezwa igunya lamazwi kaNkulunkulu? Emakhulwini noma ezinkulungwaneni zezinkulungwane zeminyaka, amazwi kaNkulunkulu akhulunywa, amazwi kaNkulunkulu aqhubeka ukufezeka, futhi ayephenduka amaqiniso njalo njalo; lokhu kungamandla amazwi kaNkulunkulu, nobufakazi begunya likaNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu edala konke lokhu ekuqaleni, uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya, futhi kwaba khona ukukhanya. Lokhu kwenzeka ngokushesha okukhulu, kwagcwaliseka ngesikhashana nje; umphumela wamazwi kaNkulunkulu wabonakala masinyane. Kokubili kwakungukubonakaliswa kwegunya likaNkulunkulu, kodwa lapho uNkulunkulu ebusisa u-Abrahama, wavumela umuntu ukuthi abone enye ingxenye yengqikithi yegunya likaNkulunkulu, futhi wavumela umuntu ukuthi abone ukuthi igunya likaNkulunkulu lalingelinganiswe nalutho. Nangaphezu kwalokho wavumela umuntu ukuthi abone enye ingxenye enhle futhi engeyoqobo yegunya lomdali.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

540. Emuva kokuthi uNkulunkulu wayesebusise u-Abrahama noJobe, uNkulunkulu akazange ahlale lapho ayekhona; futhi akazange athumele izithunywa Zakhe ukuthi zisebenze lapho yena elindile ukubona ukuthi umphumela kwakuzoba yini. Kunalokho, kwathi angaqeda ukukhuluma amazwi akhe, uNkulunkulu, igunya likaNkulunkulu laqala lasebenza emhlabeni wonke, futhi lahlela umzila ukuze kufezeke futhi kugcwaliseke izithembiso ayezenze ku-Abrahama noJobe, ngaleso sikhathi futhi wenza izinhlelo ezifanele namalungiselelo akho konke okwakudingeka esinyathelweni ngasinye kanye nasezigabeni ezisemqoka ayehlose ukuzenza. Ngalesi sikhathi, uNkulunkulu wahlela izithunywa Zakhe, kodwa futhi nazo zonke izinto ayezidalile. Okungukuthi, indlela igunya likaNkulunkulu elalisebenza ngayo, lalifake izithunywa, kodwa ngaphezu kwalokho lalifake zonke izinto, ezazibekwe ezikhundleni ezehlukene ukuze zisebenze ukufeza umsebenzi ayewuhlelile; lezi yizindlela ezithize, igunya likaNkulunkulu elasebenza ngazo. Emicabangweni yenu, abanye mhlawumbe banalokhu kuqonda ngegunya likaNkulunkulu: uNkulunkulu unegunya, futhi uNkulunkulu unamandla, ngakho uNkulunkulu udinga ukuthi ahlale ezulwini lesithathu, futhi ahlale endaweni eyodwa, futhi akadingi ukwenza umsebenzi othile, futhi wonke umsebenzi wakhe uwenza ngokuphelele ngemicabango Yakhe. Abanye kungenzeka bakholwe ukuthi, noma uNkulunkulu wabusisa u-Abrahama, akadinganga ukuthi enze lutho, futhi kwakwanele nje ukuthi amane akhulume amazwi Akhe. Ilokhu ngempela okwenzeka? Ngokusobala, cha! Noma uNkulunkulu enegunya namandla, igunya namandla Akhe kuliqiniso futhi okwangempela, akuyona into engenalutho. Ubuqiniso nengqikithi yegunya namandla kaNkulunkulu kwembulwa kancane kancane futhi kubonakala ekudaleni Kwakhe zonke izinto nokulawula phezu kwezinto zonke, kanye nangenqubo ahola futhi aphatha ngayo isintu. Zonke izindlela, yonke imibono, kanye nayo yonke imininingwane yobukhosi bukaNkulunkulu phezu kwesintu nezinto zonke, nawo wonke umsebenzi asewufezile, kanye nokuqonda Kwakhe zonke izinto—ngokusobala zonke zifakazela ukuthi igunya namandla kaNkulunkulu akuwona amazwi angasho lutho. Igunya namandla akhe kukhonjiswa futhi kwembulwe njalo njalo futhi ezintweni zonke. Lokhu kubonakaliswa nezambulo kukhuluma ngobukhona boqobo begunya likaNkulunkulu, ngoba usebenzisa igunya namandla Akhe ukuqhubeka nomsebenzi Wakhe, kanye nokulawula zonke izinto, nokubusa phezu kwezinto zonke umzuzu ngomzuzu, futhi amandla negunya Lakhe ngeke kuthathelwe indawo izingelosi, noma izithunywa zikaNkulunkulu. UNkulunkulu wanquma ukuthi yiziphi izibusiso ayezozinika u-Abrahama noJobe—kwakuncike kuNkulunkulu. Noma izithunywa zikaNkulunkulu zamvakashela mathupha u-Abrahama noJobe, izenzo zazo zazihambisa ngokwemiyalo kaNkulunkulu, futhi ngaphansi kwegunya likaNkulunkulu, futhi zazingaphansi kobukhosi bukaNkulunkulu. Noma umuntu ebona izithunywa zivakashela u-Abrahama, futhi engamboni uNkulunkulu enza okuthile ngokwakhe, emibhalweni yeBhayibheli, empeleni, okunguyena osebenzisa amandla negunya nguNkulunkulu uqobo Lwakhe, futhi lokhu akuvumeli ukungabaza kwanoma umuphi umuntu! Noma ubonile ukuthi izingelosi nezithunywa zinamandla amakhulu, futhi zenza izimangaliso, noma zenze izinto ezithile zithunywe nguNkulunkulu, izenzo zazo kuphela zingenxa yokwenza lokho uNkulunkulu azithume khona, futhi azenzi lutho ngenhloso yokubonakalisa igunya likaNkulunkulu—ngoba akukho muntu noma into enegunya loMdali lokudala zonke izinto nokuphatha zonke izinto. Ngakho akukho muntu noma into engasebenzisa noma ikhombise igunya loMdali.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

541. Kukhona yini uNkulunkulu owayengakwenza ukuveza ubufakazi ngobuyena Bakhe? KuNkulunkulu, lokhu kwakungumoya ohelezayo—kwakuwubala. Yena wayengenza into noma kuphi, noma ngasiphi isikhathi ukufakaza ngobuyena nangobunjalo Bakhe, kodwa uNkulunkulu wakwenza konke lokhu ngohlelo, futhi ngokulandelana. Akazenzanga izinto ngokokucwasa; wabheka isikhathi esifanele, kanye nethuba elilungile ukwenza into ebalulekile ukuba ibonwe isintu. Lokhu kufakazela igunya Lakhe kanye nobunjalo Bakhe. Ngakho-ke, ingabe ukuvuka kukaLazaru kufakazela ubunjalo beNkosi uJesu? Ake sibheke lesi siqephu sombhalo: “Futhi lapho esekhulumile, wamemeza ngelizwi elikhulu, Lazaru, phuma. Futhi lowo owayefile waphuma.” Ngesikhathi iNkosi uJesu ikwenza lokhu, Yona yasho into eyodwa: “Lazaru, phuma.” ULazaru wabe esephuma ethuneni lakhe—lokhu kwafezeka ngenxa yomusho owodwa owashiwo iNkosi. Ngalesi sikhathi, iNkosi ayibekanga i-altare, futhi ayenzanga ezinye izenzo, Yona yavele yasho into eyodwa. Lokhu kungabizwa ngesimangaliso noma ngomyalelo? Noma kwakuwuhlobo lo buthakathi? Uma ukukha ngaphezulu, kubukeka sengathi kumele kubizwe ngesimangaliso, futhi uma ukubheka ngendlela ephucuzekile, kunjalo, ungakubiza ngesimangaliso. Nokho, angeke ngempela kubizwe ngomlingo wokubuyisa umphefumulo kwabafileyo, futhi angeke ngempela ukubize ngobuthakathi. Kulungile ukusho ukuthi, lokhu kwakuyisimangaliso segunya loMdali. Leli igunya, kanye nekhono likaNkulunkulu. UNkulunkulu unegunya lokuthi umuntu afe, umphefumulo wakhe ushiye umzimba wakhe bese ubuyela eHayidesi, noma kuphi lapho okumele uye khona. Uma umuntu efa, nalapho abaya khona emva kokufa—lokhu kunqunywa nguNkulunkulu. Angakwenza lokhu noma ngasiphi isikhathi noma kuphi. Yena akacindezelwa ngabantu, izehlakalo, izinto, isikhala, noma indawo. Uma Yena efuna ukukwenza, uzokwenza, ngoba zonke izinto nokuphilayo kungaphansi kokubusa Kwakhe, futhi zonke izinto ziyanda, ziphile futhi zife ngezwi Lakhe negunya Lakhe. Angavusa umuntu ofile—lokhu futhi yinto angayenza noma nini, noma kuphi. Lokhu yigunya okunguMdali kuphela analo.

Uma iNkosi uJesu kukhona ekwenzayo okufana nokubuyisa uLazaru ekufeni, injongo Yayo kwabe kuwukunika ubufakazi kubantu nakuSathane ukuze babone, futhi yenze abantu noSathane bazi ukuthi izinto zonke zesintu, ukuphila nokufa kwesintu kunqunywa nguNkulunkulu, nokuthi noma yayikade ithathe isimo senyama, njengokwemihla, ihlala ibusa izwe lenyama elibonakalayo kanye nezwe lakwamoya abantu abangeke balibone. Lokhu kwabe kungokokubonisa abantu noSathane ukuthi izinto zonke zesintu azikho phansi kombuso kaSathane. Lokhu kwakungukwembulwa nokubonakaliswa kwegunya likaNkulunkulu, futhi kwakuyindlela kaNkulunkulu yokuthumela umyalezo kuzo zonke izinto ukuthi ukufa nokuphila kusezandleni zikaNkulunkulu. Ukuvusa kweNkosi uJesu uLazaru—le ndlela yokwenza izinto kwakungenye yendlela yoMdali yokufundisa nokuqondisa isintu. Kwakuyisenzo esiqinile asebenzisa ngayo ikhono kanye negunya Lakhe ukuqondisa isintu, kanye nokuhlinzeka abantu. Kwakuyindlela ngaphandle kwamazwi ukuba uMdali avumele isintu sibone iqiniso Lakhe libusa ezintweni zonke. Kwakuyindlela Yakhe yokutshela isintu ngezenzo eziphathekayo, ukuthi ayikho insindiso ngaphandle Kwakhe. Lolu hlobo lokuthula lusho ukuthi ukuqondisa Kwakhe isintu kumi kuze kube phakade—akunakusuka, futhi kwaletha enhliziyweni yomuntu ukwethuka kanye nokukhanyiseleka okungayikuphela. Ukuvuka kukaLazaru kwakhazimulisa uNkulunkulu—lokhu kunomthelela ojulile kubo bonke abangabalandeli bakaNkulunkulu. Igxilisa wonke umuntu oqonda ngokujulile lesi sehlakako ukuqonda, umbono othi nguNkulunkulu kuphela ongayala ukuphila nokufa.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

542. Kusuka ngomzuzu ufika ukhala kulo mhlaba uqala ukuwenza umsebenzi wakho. Uqala ukubamba iqhaza lakho ohlelweni nasogcotshweni lukaNkulunkulu. Uqala uhambo lokuphila. Akukhathaliseki ukuthi usuka kuphi nokuthi uhlalelwe yiluphi uhambo, akekho ongaphunyukwa uhlelo olubekwe yiZulu, futhi akekho olawula isiphetho sakhe, yilowo obusa zonke izinto kuphela ongakwazi ukwenza lowo msebenzi. Kusukela ngosuku umuntu aba khona ngalo, uNkulunkulu yilokhu eme waqina emsebenzini Wakhe, ephethe indawo yonke futhi elawula ukuguquka nokunyakaza kwayo yonke. Njengazo zonke izinto, umuntu ngaleya kokuqaphela, ulokhu ondliwa ngobumtoti nemvula namazolo okuvela kuNkulunkulu. Njengazo zonke izinto, umuntu engazi uphila ngaphansi ngokuhlelela kwesandla sikaNkulunkulu. Inhliziyo nomoya womuntu kuphethwe esandleni sikaNkulunkulu, nakho konke ukuphila komuntu kubukwa amehlo kaNkulunkulu. Akunandaba ukuthi uyakukholwa noma awukukholwa lokhu, zonke izinto, eziphilayo noma ezifile, ziyogudluka, ziguquke, zenziwe zintsha futhi zinyamalale ngokuhambisana nemicabango kaNkulunkulu. Lena yindlela uNkulunkulu abusa ngayo zonke izinto.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Komuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

543. Uma ukuzalwa komuntu kwakunqunyelwe ukuphila komuntu okwedlule, khona-ke ukufa kwakhe kuqeda lokho kunqunyelwa. Uma ukuzalwa komuntu kuyisiqalo somsebenzi womuntu ekuphileni, khona-ke ukushona komuntu kuwukuphela komsebenzi wakhe. Njengoba uMdali ezinquma ngaphambi kwesikhathi izimo zokuzalwa komuntu, kunjalo nangokufa kwakhe. Ngamanye amazwi, akekho ozalwa ngephutha, akukho ukufa okungalindelekile, futhi kokubili ukuphila nokufa kuhlobene nokuphila komuntu kwangaphambili nokwamanje. Izimo zokuzalwa nokufa komuntu zinqunywa uMdali ngaphambi kwesikhathi; leli ikusasa lomuntu, ukudalelwa komuntu. Njengoba kukuningi okungase kushiwo ngokuzalwa komuntu, ukuzalwa kwawo wonke umuntu kuyokwenzeka ngaphansi kwezimo ezehlukahlukene, ngakho buyehluka ubude bokuphila kwabantu, nezindlela nezikhathi abashona ngazo. Abanye abantu baqinile kodwa futhi basheshe bashone; abanye babuthaka kodwa bashona sebegugile, ngokuthula. Abanye bashona ngenxa yezinto ezingezona ezemvelo, abanye ngenxa yezinto zemvelo. Abanye bashonela kude nasemakhaya, abanye amehlo abo bawavala okokugcina benabathandekayo eduze kwabo. Abanye bashonela emkhathini, abanye bashonela phansi emhlabeni. Abanye bacwila emanzini, abanye babulawa yizinhlekelele. Abanye bashona ekuseni, abanye ebusuku. … Wonke umuntu ufuna ukuzalwa kamnandi, aphile kamnandi, futhi ashone kamnandi, kodwa akekho ongelula isikhathi sakhe sokuphila, akekho ongaphamba ubukhosi boMdali. Lokhu ukudalelwa komuntu. Umuntu angahlelela ikusasa lakhe zonke izinto, kodwa akekho ongahlela indlela nesikhathi sokuzalwa kwakhe nokuhamba kwakhe emhlabeni. Nakuba abantu benza okusemandleni abo ukuze bagweme futhi bamelane nokufika kokufa, kodwa ukufa kufika ngesinyelela kungaziwa. Akekho owazi ukuthi uyofa nini futhi kanjani, ingasaphathwa eyokuthi uyoshonela kuphi. Ngokusobala, akusona isintu esiphethe amandla okuphila nokufa, akukho ezweni kodwa kukuMdali, onegunya eliyingqayizivele. Ukuphila nokufa kwesintu akuwona umkhiqizo womthetho othile wezwe, kodwa kuwumphumela wobukhosi begunya loMdali.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

544. Ngaphansi kwegunya likaNkulunkulu wonke umuntu ubemukela ngenjabulo ubukhosi Bakhe namalungiselelo Akhe, futhi akunandaba ukuthi umuntu uhlupheka kangakanani enkambweni yokuphila, kungakhathaleki ukuthi zingakanani izindlela zokukhohlakala ahamba kuzo, ekugcineni umuntu uyobuyela ekudalelweni uMdali amhlelele kona. Lobu ubukhulu obubabazekayo begunya loMdali, indlela igunya Lakhe elilawula neliqondisa ngayo indawo yonke. Yilobu bukhulu, lolu hlobo lokulawula nokuqondisa, olunesibopho futhi olunquma ukuphila kwazo zonke izinto, obenza abantu baguquguquke ngaphandle kokungenelela kothile, ukuze benze izwe liguquguquke futhi liye phambili usuku nosuku, unyaka nonyaka. Seniwazi wonke la maqiniso futhi niwaqonda ngokujulile; ukujula kokuqonda kwakho kuncike ezintweni odlule kuzo nasolwazini lwakho ngeqiniso, nolwazi onalo ngoNkulunkulu. Ulazi kahle kangakanani iqiniso, uwazi kahle kangakanani amazwi kaNkulunkulu, usazi kahle kangakanani isiqu nesimo sikaNkulunkulu—lokhu kumelela ukujula kokuqonda kwakho ubukhosi bukaNkulunkulu namalungiselelo Akhe. Ingabe ukuba khona kobukhosi bukaNkulunkulu namalungiselelo Akhe kuyoncika ekutheni abantu bayawathobela yini? Ingabe iqiniso lokuthi uNkulunkulu unaleli gunya liya ngokuthi abantu bayalithobela? Igunya likaNkulunkulu likhona kungakhathaleki ukuthi izimo ziyini; kuzo zonke izimo, uNkulunkulu onquma futhi ahlele ukudalelwa kwawo wonke umuntu, futhi zonke izinto zenzeka ngokuvumelana nemicabango Yakhe, nezifiso Zakhe. Lokhu ngeke kuguquke ngenxa yokuthi abantu bayaguquka, futhi akuncikile ezintweni ezithandwa umuntu, ngeke kuguqulwe yinoma yiziphi izinto ezenzeka esikhathini, emkhathini, nasendaweni, ngoba igunya likaNkulunkulu linguye uqobo Lwakhe. Ukuthi umuntu uyabazi futhi uyabemukela ubukhosi bukaNkulunkulu, nokuthi uyakwazi ukubuthobela, akubuguquli nakancane ubukhosi bukaNkulunkulu phezu kokudalelwa komuntu. Lokho kusho ukuthi kungakhathalekile ukuthi umuntu unamuphi umbono ngobukhosi bukaNkulunkulu, ngeke liguquke iqiniso lokuthi uNkulunkulu unobukhosi obungaphezu kokudalelwa komuntu ngaphezu kwazo zonke izinto. Ngisho noma ungabuthobeli ubukhosi bukaNkulunkulu, usakulawula ukudalelwa kwakho; ngisho noma ungabazi ubukhosi Bakhe, igunya Lakhe lisekhona. Igunya likaNkulunkulu neqiniso lokuthi ubukhosi bukaNkulunkulu bungaphezu kokudalelwa komuntu akuncikile kulokho okuthandwa umuntu, akuguqulwa yizinto umuntu azithandayo nazikhethayo. Igunya likaNkulunkulu likuyo yonke indawo, ngawo wonke amahora, ngazo zonke izinkathi. Uma amazulu nomhlaba kuzodlula, igunya Lakhe ngeke lidlule, ngoba unguNkulunkulu uqobo Lwakhe, unegunya eliyingqayizivele, igunya Lakhe alinamingcele noma alilinganiselwa abantu, izehlakalo, noma izinto, noma umkhathi noma indawo. Ngazo zonke izikhathi uNkulunkulu alawula ngazo igunya Lakhe, ubonisa amandla Akhe, uqhubeka nomsebenzi Wakhe wokuqondisa; ubusa zonke izinto ngazo zonke izikhathi, unakekela yonke into, uqondisa yonke into, njengoba ayehlale enza. Akekho ongaguqula lokhu. Kuyiqiniso; bekulokhu kuyilo selokhu kwathi nhló!

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

545. Amaqiniso mayelana negunya likaNkulunkulu ngamaqiniso wonke umuntu okumele awaphathe ngokubaluleka, kumele awezwe futhi awaqonde ngenhliziyo yakhe; ngoba la maqiniso awumthwalo wakho konke ukuphila komuntu, imuva lomuntu, inkathi yamanje nenkathi ezayo, ayisehlakalo esibalulekile wonke umuntu okumele aphumelele kuso empilweni, olwazini lomuntu ngobukhosi bukaNkulunkulu nangendlela okufanele abheke ngayo igunya likaNkulunkulu, kuyo yonke indawo umuntu aphokophele kuyo. Ngakho kuthatha ukuphila kwakho konke ukuwaqonda. Uma ubheka igunya likaNkulunkulu njengelibalulekile, lapho wamukela ubukhosi bukaNkulunkulu, uyoqonda kancane kancane ukuthi igunya likaNkulunkulu likhona ngempela. Kodwa uma ungakaze uqaphele igunya likaNkulunkulu, ungakaze wamukele ubukhosi Bakhe, kusho ukuthi kungakhathaleki ukuthi uphila iminyaka emingaki, ngeke uthole noluncane ulwazi ngobukhosi bukaNkulunkulu. Uma ungalazi ngempela futhi ungaliqondi igunya likaNkulunkulu, khona-ke lapho ufika ekupheleni kwendlela, ngisho noma wake wakholelwa amashumi eminyaka kuNkulunkulu, ngeke ube nalutho ozokubonisa ekuphileni kwakho, ulwazi lwakho ngobukhosi bukaNkulunkulu ngaphezu kokudalelwa komuntu luyoba into engekho. Ingabe lokhu akuyona into edabukisa kakhulu? Ngakho kungakhathaleki ukuthi usuhambe ibanga elingakanani ekuphileni, kungakhathaleki ukuthi usumdala kangakanani, kungakhathaleki ukuthi lingakanani ibanga elikuhlalele, kumele uqale uqaphele igunya likaNkulunkulu futhi ulibheke njengelibalulekile, wamukele ukuthi uNkulunkulu uyiNkosi yakho eyingqayizivele. Uthole ulwazi olucacile, olunembile nokuqonda ngala maqiniso amayelana nobukhosi bukaNkulunkulu ngaphezu kokudalelwa komuntu kungaba isifundo esikhulu kuwo wonke umuntu, kuyisihluthulelo sokwazi ukuphila komuntu nokuthola iqiniso, kuyingxenye yokuphila nesisekelo solwazi ngoNkulunkulu wonke umuntu abhekene nalo usuku ngalunye, okungekho umuntu ongamelana nakho. Uma oyedwa kini efisa ukuthatha izindlela ezinqamulelayo ukuze afinyelele kulo mgomo, khona-ke ngithi kini, lokho akunakwenzeka! Uma ufuna ukuphunyuka ebukhosini bukaNkulunkulu, lokho ngeke kwenzeke nangephutha! UNkulunkulu uwukuphela kweNkosi yomuntu, uNkulunkulu uwukuphela kweNkosi yokudalelwa komuntu, ngakho akunakwenzeka ngomuntu ukuba anqume ukudalelwa kwakhe, futhi awukwazi. Kungakhathaleki ukuthi umuntu unamakhono amakhulu kangakanani, ngeke akwazi ukuthonya, ingasaphathwa eyokuqondisa, ukuhlela, nokulawula noma ukuguqula imiphumela yabanye. UNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe kuphela onganquma konke ngomuntu, ngoba nguye onegunya eliyingqayizivele elinobukhosi phezu kokudalelwa komuntu; futhi uMdali kuphela oyiNkosi yomuntu eyingqayizivele. Igunya likaNkulunkulu linobukhosi hhayi nje phezu kwabantu abadaliwe kuphela, kodwa naphezu kwezinto ezingadaliwe umuntu angeke akwazi ukuzibona, ezisezinkanyezini, nasendaweni yonke. Leli iqiniso elingenakuphikwa, iqiniso elikhona ngempela, okungekho muntu ongaliguqula. Uma omunye wenu engakagculiseki ngendlela izinto ezimi ngayo, ukholelwa ukuthi unamakhono akhethekile, futhi usacabanga ukuthi ungaba nenhlanhla uguqule izimo zakho zamanje noma uphunyuke kuzo; uma uzama ukuguqula ukudalelwa kwakho, ngalokho uvelela kwabanye uthole udumo nengcebo; ngakho ngithi kuwe, wenza izinto zibe nzima kuwe, uzibizela inkinga, uzimbela ithuna! Kungekudala ngelinye ilanga, uyothola ukuthi wenze isinqumo esibi, ukuthi imizamo yakho ibe yize. Isifiso sakho sokulwa nokudalelwa, nokuziphatha kwakho okubi, kuyokuholela endleleni ongeke ukwazi ukubuyela emuva ngayo, futhi uyokhokha kabuhlungu. Nakuba okwamanje ungaboni ukuthi mkhulu kangakanani umphumela, njengoba uqhubeka ubona iqiniso elijulile lokuthi uNkulunkulu uyiNkosi yokudalelwa komuntu, uyokubona kancane kancane lokho engikusho kuwe namuhla nencazelo yangempela yakho. Kungakhathaleki ukuthi unenhliziyo noma umoya, noma uwumuntu othanda iqiniso, lokho kuncike embonweni onawo ngobukhosi bukaNkulunkulu nangeqiniso. Futhi lokhu kunquma ukuthi ungakwazi yini ukuliqonda ngempela igunya likaNkulunkulu. Uma ungakaze ekuphileni kwakho uzwe ubukhosi bukaNkulunkulu namalungiselelo Akhe, ingasaphathwa eyokubona nokwamukela igunya likaNkulunkulu, khona-ke uyoba into engenamsebenzi, ngaphandle kokungabaza uyoba into uNkulunkulu afuna ukuyiqothula, uyosindiswa indlela oyikhethile nesinqumo osenzile. Kodwa labo emsebenzini kaNkulunkulu, abangemukela uvivinyo Lwakhe, abangemukela ubukhosi Bakhe, abangathobela igunya Lakhe, futhi kancane kancane baqonde amazwi Akhe, bayozitholela ulwazi lweqiniso ngegunya likaNkulunkulu, ukuqonda kwangempela ngobukhosi Bakhe, futhi ngempela bayoba ngabantu boMdali. Abantu abanjalo kuphela abayosindiswa.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

546. UNkulunkulu wadala lo mhlaba, wadala isintu, futhi ngaphezu kwalokho, wayengumakhi wesiko lamaGriki lasendulo kanye nokuphucuka kwabantu. UNkulunkulu kuphela oduduza lesi sintu, futhi uNkulunkulu kuphela onakekela lesi sintu ubusuku nemini. Ukuthuthuka komuntu nokuqhubekela phambili kungehlukaniswe nobukhosi bukaNkulunkulu, futhi umlando nekusasa lesintu kungeke kwakhishwa ezinhlelweni zikaNkulunkulu. Uma ungumKristu ngokweqiniso, uzokholwa ukuthi ukuvuka nokuwa kwanoma iliphi izwe noma isizwe kwenzeka ngokuhlela kukaNkulunkulu. UNkulunkulu yedwa owazi isiphetho sezwe noma isizwe, futhi uNkulunkulu yedwa olawula inkambo yale sintu. Uma isintu sifisa ukuba nesiphetho esihle, uma izwe lifuna ukuba nesiphetho esihle, kufanele umuntu aguqe phansi adumise uNkulunkulu, aphenduke futhi avume phambi kukaNkulunkulu, ngaphandle kwalokho isiphetho nesiphetho somuntu ngokungenakugwemeka siyogcina ngenhlekelele.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

547. Ukudalelwa kwesintu nokwendawo yonke kusondelene nobukhosi boMdali, kuboshwe kwaqina nokuqondisa koMdali; ekugcineni ngeke kuhlukaniswe negunya loMdali. Ngemithetho yazo zonke izinto umuntu aqonda ngazo ukuqondisa koMdali nobukhosi Bakhe; ngemithetho yokuphila uthola ukulawula uMdali; kusukela ekudalelweni kwazo zonke izinto umuntu aziphothulayo ngezindlela uMdali asebenzisa ngazo ubukhosi Bakhe futhi abalawula ngazo; nasemijikelezweni yokuphila yabantu kanye nazo zonke izinto umuntu abona kukho ukuqondisa koMdali namalungiselelo azo zonke izinto nabantu abaphilayo futhi abone indlela lokhu kuqondiswa okuyidlula kude ngayo yonke imithetho yasemhlabeni, imithetho, nezinqubo, nawo wonke amanye amandla. Mayelana nalokhu, isintu siphoqelelekile ukuba sibone ukuthi ubukhosi boMdali ngeke buhlukunyezwe yinoma isiphi isidalwa, okungekho mandla angathinta noma aguqule izehlakalo nezinto ezinqunywe kusengaphambili uMdali. Kungaphansi kwale mithetho yaphezulu umuntu nazo zonke izinto kuphila futhi kuzalana, izizukulwane emva kwezizukulwane. Ingabe lokhu akulimeleli ngeqiniso igunya loMdali?

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

548. Noma uNkulunkulu ayenegunya namandla, ubukhali kakhulu futhi unezimiso asebenza ngazo, futhi uyali gcina izwi Lakhe. Ubunzima bakhe nezimiso zezenzo zakhe kukhomba ukuthi uMdali akasoze acasulwa futhi igunya Lakhe akekho ongalidlula. Noma enegunya elikhulu futhi konke kuphansi koMbuso Wakhe, futhi nakuba enamandla okubusa phezu kwezinto zonke, uNkulunkulu akakaze akhinyabeze uhlelo Lwakhe, futhi nanini lapho esebenzisa igunya Lakhe, uyaqinisekisa ukukwenza ngokuhambisana nezimiso Zakhe, futhi ulandela ngokucophelela lokho akukhuluma ngomlomo Wakhe, futhi alandele izinyathelo nezinhloso zohlelo Lwakhe. Asidingi ukusho ukuthi, zonke izinto eziphethwe uNkulunkulu nazo zilalela izimiso igunya likaNkulunkulu elisebenza ngazo, futhi akukho muntu noma into, ekhishelwe ngaphandle kwezinhlelo zegunya Lakhe, futhi ngeke zikwazi ukuguqula izimiso igunya Lakhe elisebenza ngazo. Emehlweni kaNkulunkulu, labo ababusisiwe bathola umcebo olethwa yigunya Lakhe, futhi labo abaqalekisiwe bathola ukujeziswa kwabo ngenxa yegunya likaNkulunkulu. Ngaphansi kobukhosi begunya likaNkulunkulu, akukho muntu noma into esala ngaphandle ekusebenzeni kwegunya Lakhe, futhi ngeke bakwazi ukuguqula izimiso zegunya Lakhe. Igunya lomdali aliguqulwa izinguquko kunoma yini, futhi ngokufanayo, izimiso igunya Lakhe elisetshenziswa ngazo aziguquki nangenxa yasiphi isizathu. Izulu nomhlaba kungabhekana nanoma yiziphi izigemegeme, kodwa igunya loMdali aliguquki; zonke izinto zinganyamalala, kodwa igunya loMdali alisoze lanyamalala. Lokhu kuyingqikithi yegunya loMdali elingaguquki nelingacasuleki, futhi lokhu ubungqayizivele boqobo boMdali!

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

549. USathane akakaze eqe igunya kaNkulunkulu, futhi ngaphezu kwalokho, uhlala elalela ngokucophelela enze imiyalelo nemiyalo ethize kaNkulunkulu, engalokothi ukuyishaya indiva, futhi engalingi ukuguqula noma ikanjani inoma imiphi imiyalo kaNkulunkulu. Injalo ke imigomo uNkulunkulu ayibekele uSathane, ngakho futhi uSathane akakaze alokothe eqe le migomo. Ingabe akuwona amandla egunya likaNkulunkulu lawa? Ingabe akubona ubufakazi begunya likaNkulunkulu? Ngokuthi kufanele siziphathe kanjani kuNkulunkulu nokuthi simthathe kanjani uNkulunkulu, uSathane unokuqonda okucacile kunesintu, ngakho ezweni lomoya, uSathane ubona isikhundla negunya likaNkulunkulu ngokusobala, futhi unokwazisa okujulile amandla negunya likaNkulunkulu nezimiso ezimise ukusebenza kwegunya Lakhe. Akalokothi neze, nakanye, angazinaki noma azephule izimiso noma ikanjani futhi akalokothi achukuluze intukuthelo kaNkulunkulu nganoma iyiphi indlela. Noma emubi futhi ezidla ngokwemvelo, uSathane akakaze alokothe ukweqa imigomo uNkulunkulu ambekele yona. Ezigidini zeminyaka ulandela ngokuqikelela le migomo, ugcine yonke imiyalo nemiyalelo ayinikwe nguNkulunkulu, futhi akakaze alokothe eqele ngale komngcele. Noma enenhliziyo embi, uSathane uhlakaniphile kunesintu esonakele; uyabazi ubunjalo boMdali, futhi uyayazi imingcele yakhe. Kusukela kulezi zenzo “zokuthobeka” zikaSathane kniyabonakala ukuthi igunya namandla kaNkulunkulu ayizimemezelo zasezulwini ezingenakweqiwa uSathane, nokuthi kungenxa yobungqayizivele begunya likaNkulunkulu ukuthi zonke izinto ziyaguquka futhi zizalane ngendlela ehlelekile, ukuthi isintu singaphila futhi sande emzileni omiswe nguNkulunkulu, kungekho muntu noma into engathikameza lolu hlelo, futhi kungekho muntu noma into engakwazi ukuguqula lo mthetho—ngoba yonke ivela ezandleni zoMdali, futhi ngokulawula negunya loMdali.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

550. Ubunjalo bukaSathane obungavamile benze abantu abaningi bakhombisa intshisekelo enkulu ukubona ukuziveza kwakhe ngezindlela eziningi. Kukhona abantu abayiziwula abakholwa ukuthi uSathane, njengoNkulunkulu unegunya, ngoba uSathane uyakwazi ukwenza izimangaliso, futhi uyakwazi ukwenza lokho isintu esingenakukwenza. Ngakho ngaphezu kokukhonza uNkulunkulu, isintu sishiya indawo kaSathane enhliziyweni yaso, futhi size sikhonze uSathane njengoNkulunkulu. Laba bantu bayadabukisa futhi bayanyanyeka. Bayadabukisa ngoba baswele ulwazi, futhi bayanyanyeka ngenxa yokuhlubuka kwabo nengqikithi yabo embi ngokwemvelo. Okwamanje ngizwa ukuthi kuyadingeka nginazise ukuthi igunya liyini, liwuphawu lwani, futhi limele ini. Kabanzi nje, UNkulunkulu uqobo Lwakhe uligunya, igunya Lakhe liwuphawu lobukhosi nengqikithi kaNkulunkulu kanti igunya likaNkulunkulu uqobo Lwakhe limele isikhundla nobunjalo bukaNkulunkulu. Ingakuyiphi ingxenye lapho uSathane engalokotha athi yena uqobo unguNkulunkulu? USathane uyalokotha athi wadala zonke izinto futhi uphethe ubukhosi phezu kwezinto zonke? Impela akasho! Ngoba akakwazi ukudala zonke izinto; kuze kube inamuhla akakaze adale lutho oludalwe nguNkulunkulu, futhi akakaze adale lutho olunokuphila. Ngoba akanalo igunya likaNkulunkulu akasoze aba nesikhundla nobunjalo bukaNkulunkulu futhi lokhu kuncike ebukhoneni bakhe. Unawo amandla afana nakaNkulunkulu? Impela, akanawo! Ingabe ungamandla? Ingabe angabizwa ngegunya? Ngeke ngempela! USathane ulawula ibuya lo bubi, futhi athikameze, one, aphazamise zonke izingxenye zomsebenzi kaNkulunkulu. Ngalezi zinkulungwane zeminyaka eminingi edlule, ngaphandle kokona nokuhlukumeza isintu, nokuyenga futhi ekhohlisa umuntu emfaka ekonakaleni, nasekuhlubukeni uNkulunkulu, ngakho umuntu uhamba esigodini sethunzi lokufa, ikhona into uSathane ayenzile efanele ngisho okuncane ukugujwa, ukunconywa, nokuthandwa umuntu? Ukuba uSathane ubenalo igunya namandla, ngabe isintu soniwa yikho? Uma uSathane ubenegunya namandla ngabe isintu salinyazwa yikho? Uma uSathane ubenamandla negunya, ngabe isintu salahla uNkulunkulu futhi saphendukela ekufeni? Njengoba uSathane engenagunya noma amandla, kufanele siphethe sithini ngengqikithi yakho konke akwenzayo? Kukhona laba abachaza konke uSathane akwenzayo ngokuthi bamane bathi ubuqili, kodwa ngikholwa ukuthi le ncazelo ayifanele. Izenzo zakhe ezimbi zokona isintu, zingubuqili nje? Amandla amabi uSathane ahlukumeza ngawo uJobe nesifiso sakhe esibi sokumhlukumeza nokumshwabadela kwakungeke kwenziwe ngobuqili kuphela. Uma sibheka emuva siyabona ukuthi, ngokuphazima kweso, imihlambi kaJobe eyayisakazeke emagqumeni nezintaba, yashabalala; ngomzuzwana umcebo omkhulu kaJobe wanyamalala. Konke kokhu ngabe kwenzeka ngobuqili nje kuphela? Uhlobo lwakho konke uSathane akwenzayo kuhambisana nezinto ezimbi njengokukhinyabeza, ukuphazamisa, ukubhubhisa, ukulimaza, ububi, unya, nobumnyama futhi ukwenzeka kwakho konke okungalungile nokubi kuxhumene ngendlela engeke yahlukaniswa nezenzo zikaSathane, futhi ihambisana nomthombo wobubi kaSathane. Akukhathaleki ukuthi uSathane “unamandla” kangakanani, akukhathaleki ukuthi unesibindi nokulangazelela okungakanani, akukhathaleki ukuthi likhulu kangakanani ikhono kakhe lokulimaza, akukhathaleki ukuthi ziningi kangakanani izindlela ona futhi ayenge ngazo umuntu, akukhathaleki ukuthi ihlakaniphe kanganani imikhuba namacebo ethusa ngawo umuntu, akukhathaleki ukuthi usiguquguqula kangakanani isimo sakhe ayiso, akakaze adale ngisho into eyodwa ephilayo, akakaze abeke imithetho nemigomo yokuphila kwezinto zonke, akakaze akwazi ukubusa noma ukulawula noma yini noma iyaphila noma ayiphili. Emhlabeni wonke nasemkhathini, akukho muntu noma into eyazalwa nguye noma ekhona ngenxa yakhe, akukho muntu noma into ephethwe noma elawulwa nguye. Kunalokho, kufanele aphile ngaphansi kukaNkulunkulu, futhi ngaphezu kwalokho, kufanele alalele imiyalo nemiyalelo kaNkulunkulu. Ngaphandle kwemvume kaNkulunkulu kunzima kuSathane ukuthi athinte iconsi lamanzi noma uhlamvu lwehlabathi emhlabeni; ngaphandle kwemvume kaNkulunkulu uSathane akakhululekile ngisho ukunyakazisa izintuthwane emhlabeni—ingasaphathwa eyomuntu, owadalwa nguNkulunkulu. Emehlweni kaNkulunkulu, uSathane usezingeni eliphansi kunezimbali ezintabeni, izinyoni ezindiza emoyeni, izinhlanzi olwandle, nezimpethu emhlabeni. Indima yakhe phakathi kwezinto zonke ukusebenzela izinto zonke nokusebenzela isintu, nokusiza uhlelo lukaNkulunkulu nohlelo lwakhe lokuphatha. Akukhathaleki ukuthi unonya kangakanani ngokwemvelo yakhe, nokuthi imbi kangakanani ingqikithi yakhe, into angayenza ukuthi enze lokho abekelwe ukuthi akwenze: ukuba wusizo kuNkulunkulu nokuba uhlangothi oluphikisa uNkulunkulu. Yilokho ubunjalo nesikhundla sikaSathane. Ingqikithi yakhe ayixhumene nempilo, ayixhumene namandla, ayixhumene negunya, uyinto yokudlala ezandleni zikaNkulunkulu, umshini nje osebenzela uNkulunkulu!

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

551. Noma uSathane wabuka uJobe ngamehlo anokuhaha, ngaphandle kwemvume kaNkulunkulu, wayengeke alokothe athinte ngisho unwele emzimbeni kaJobe. Noma emubi ngokwemvelo, futhi enonya, emuva kokuthi uNkulunkulu enike umyalelo Wakhe kuye, uSathane wayengenakwenza lutho ngaphandle kokugcina umyalo kaNkulunkulu. Ngakho noma uSathane wayemagange okwempisi phakathi kwezimvu mayelana noJobe, akazange alokothe akhohlwe imigomo ambekela yona uNkulunkulu, akazange alokothe ephule imiyalelo kaNkulunkulu, futhi kukho konke akwenza, uSathane akazange alokothe aphambuke ezimisweni nemigomo yamazwi kaNkulunkulu—akulona iqiniso leli? Kulokhu kuyabonakala ukuthi uSathane akalokothi ephule noma imaphi amazwi kaNkulunkulu uJehova. KuSathane wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu angumyalelo, nomthetho wasezulwini, nokubonakaliswa kwegunya likaNkulunkulu—ngoba ngemuva kwezwi likaNkulunkulu kukhona ukujeziswa nguNkulunkulu kulabo abaphula imiyalelo kaNkulunkulu, nalabo abangalaleli futhi abamelene nemithetho yezulu. USathane uyazi ngokusobala ukuthi uma ephula imiyalelo kaNkulunkulu, kufanele emukele okulandelayo ukuphula igunya kaNkulunkulu nokumelana nemithetho yasezulwini. Yimiphi le miphumela? Akubuzwa, empeleni, ngukujeziswa kwakhe nguNkulunkulu. Izenzo zikaSathane kuJobe zabe ziwumfanekiso omncane wokonakalisa kwakhe umuntu, futhi ngesikhathi uSathane ezenza lezi zenzo, imigomo uNkulunkulu ayibeka nemiyalelo ayinika uSathane yabe ingumfanekiso omncane nje wezimiso ezingemuva kwakho konke akwenzayo. Ngaphezu kwalokho, indima nendawo kaSathane kulolu daba yabe ingumfanekiso omncane wendima nendawo yakhe emsebenzini wokuphatha kaNkulunkulu, futhi ukulalela okuphelele kukaSathane elalela uNkulunkulu ekulingweni kukaJobe kwabe kungumfanekiso omncane wendlela uSathane angazange alokothe ukumelana noNkulunkulu emsebenzi wokuphatha kaNkulunkulu. Isiphi isexwayiso le mifanekiso emincane eninika sona? Phakathi kwezinto zonke, okubandakanya noSathane, akukho muntu noma into engaphula imithetho nezimemezelo zasezulwini ezibekwe nguMdali, futhi akukho muntu noma into elokotha ukweqa le mithetho nezimemezelo, ngoba akukho muntu noma into engaguqula noma iphunyuke esijezisweni esilethwa nguMdali kulabo abangamlaleli. UMdali kuphela ongabeka imithetho nezimemezelo, uMdali kuphela onamandla okuwumisa usebenze, futhi amandla oMdali angeke oniwa ngumuntu noma into. Leli yigunya loMdali eliyingqayizivele, leli gunya liphakeme ezintweni zonke, ngakho kungenzeke ukuthi sithi, “uNkulunkulu mkhulu kunabo bonke futhi uSathane ungowesibili.” Ngaphandle koMdali onegunya eliyingqayizivele, akekho umunye uNkulunkulu!

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

552. USathane kade onakalisa isintu iminyaka eyizinkulungwane. Wenze ububi obungenakubalwa, ukhohlise izizukulwane ngokulandelana, futhi wenze amacala amabi emhlabeni. Uhlukumeze umuntu, ukhohlise umuntu, unxenxe umuntu ukuba aphikise uNkulunkulu, futhi wenze izenzo ezimbi eziphambanise futhi zakhubaza kaningi uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha. Nokho, ngaphansi kwegunya likaNkulunkulu, zonke izinto nezidalwa eziphilayo ziyaqhubeka ngokulandela imiyalo nemithetho ebekwe nguNkulunkulu. Lapho iqhathaniswa negunya likaNkulunkulu, imvelo kaSathane nokudlebeleka kwakhe kubi kakhulu, kucasula futhi kwenyanyisa kakhulu, futhi kuncane kuphinde kube buthakathaka kakhulu. Noma ngabe uSathane uhamba phakathi kwazo zonke izinto ezidalwe nguNkulunkulu, akakwazi ukwenza noluncane uguquko kubantu, ezintweni, nasezimpahleni ezilawulwa nguNkulunkulu. Sekwedlule iminyaka eyizinkulungwane eziningi, kodwa umuntu usathokozela ukukhanya nomoya onikezwe nguNkulunkulu, usaphefumula umphefumulo okhishwe nguNkulunkulu uqobo Lwakhe, usathokozela izimbali, izinyoni, izinhlanzi nezinambuzane ezadalwa nguNkulunkulu, futhi uthokozela zonke izinto ezinikezwe nguNkulunkulu; imini nobusuku kusaqhubeka nokudedelana; izinkathi zonyaka ezine ziyadedelana njengokujwayelekile; amahansi andiza esibhakabhakeni ayahamba kulobu busika, futhi asabuya entwasahlobo elandelayo; izinhlanzi emanzini aziyishiyi imifula namachibi ikhaya lazo; izihlonono emhlabathini zicula ngokuzimisela ngezinsuku zehlobo; izinyendle otshanini zivungazela kamnandi zihambisana nomoya ekwindla; amahansi abuthana abe yimihlambi, lapho izinkozi zisala zodwa; imihlambi yamabhubesi izisimamisa ngokuzingela; amaphiva awasuki otshanini nasezimbalini…. lonke uhlobo lwesidalwa esiphilayo phakathi kwezinto zonke luyahamba lubuye lubuye, lubuye luhambe futhi, izinguquko eziyisigidi zenzeka ngokuphazima kweso—kodwa okungaguquki yimizwa yazo yemvelo nemithetho yokuphila. Ziphila ngaphansi kokuhlinzeka nokondla kukaNkulunkulu, futhi akekho ongaguqula imizwa yazo, futhi akukho muntu ongaphazamisa imithetho yazo yokuphila. Nakuba isintu, esiphila phakathi kwazo zonke izinto, sikhohlakaliswe futhi sakhohliswa nguSathane, umuntu akakakwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi enziwe nguNkulunkulu, nomoya owenziwe nguNkulunkulu, nazo zonke izinto ezenziwe nguNkulunkulu, futhi umuntu usaphila futhi ande kulesi sikhala esidalwe nguNkulunkulu. Imizwa yesintu ayiguqukile. Umuntu usathembele emehlweni akhe ukuze abone, ezindlebeni zakhe ukuze ezwe, engqondweni yakhe ukuze acabange, enhliziyweni yakhe ukuze aqonde, emilenzeni nezinyawo zakhe ukuze ahambe, ezandleni zakhe ukuze asebenze, njalo njalo; yonke imizwa uNkulunkulu ayinikeze umuntu ukuze akwazi ukwamukela ukuhlinzela Kwakhe yilokhu ingaguqukile, amandla umuntu asebenzisana ngawo noNkulunkulu awaguqukile, amandla omuntu okwenza umsebenzi womuntu odaliwe awaguqukile, izidingo zesintu zokomoya aziguqukile, isifiso sesintu sokuthola umsuka wakhe asiguqukile, ukulangazelela kwesintu ukusindiswa nguMdali akuguqukile. Sinjena isimo samanje sesintu, esiphila ngaphansi kwegunya likaNkulunkulu, futhi esibekezelele ukubhujiswa okunokuchitheka kwegazi okwenziwa nguSathane. Nakuba isintu sibekwe ngaphansi kwencindezelo kaSathane, futhi singaseyena u-Adamu no-Eva basekuqaleni kwendalo, esikhundleni sokugcwala izinto eziphikisana noNkulunkulu, njengolwazi, ukucabanga, imibono, njalo njalo, nokugcwala isimo sobusathane esikhohlakele, emehlweni kaNkulunkulu, isintu siseyisintu asidalayo. Isintu sisabuswa futhi sihlelwa nguNkulunkulu, futhi sisaphila emgudwini obekwe nguNkulunkulu, ngakho-ke emehlweni kaNkulunkulu, isintu, esikhohlakaliswe nguSathane, sembozwe yinkucuza nje, sinesisu esigwavumulayo, nokuphendula okuthatha kancane, nokukhumbula okungasebukhali njengakuqala, futhi sesikhule kancane ngeminyaka—kodwa konke ukwenza nemizwa yomuntu akulimele neze. Lesi yisintu uNkulunkulu ahlose ukusisindisa. Lesi sintu kufanele kuphela silalele ukumemeza koMdali, futhi sizwe iphimbo loMdali, futhi siyosukuma bese siphuthuma ukuze sithole umsuka waleli phimbo. Lesi sintu kufanele kuphela sibone isiqu soMdali bese singanaki lutho olunye, futhi sishiye konke, ukuze sizinikele kuNkulunkulu, futhi siyoze sinikele ngokuphila kwaso ngenxa Yakhe. Lapho inhliziyo yesintu iqonda amazwi oMdali athinta inhliziyo, isintu siyolahla uSathane bese siza ngasohlangothini loMdali; lapho isintu sihlanze ngokuphelele ukungcola emzimbeni waso, futhi sesibuye samukela ukuhlinzeka nokondla koMdali, khona-ke ukukhumbula kwesintu kuyovuselelwa, futhi kulesi sikhathi isintu siyobe sesibuyela ngempela ekubuseni koMdali.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

553. Igunya likaNkulunkulu alinakulingiswa ngumuntu, kanti ubunjalo nesikhundla sikaNkulunkulu ngeke kwalingiswa umuntu, futhi nobunjalo nesikhundla sikaNkulunkulu, ngeke buze bufanekiswe ngumuntu. Noma ngabe uyakwazi ukulingisa iphimbo uNkulunkulu akhuluma ngalo, ngeke ukwazi ukulingisa ingqikithi kaNkulunkulu. Noma ukwazi ukuma endaweni kaNkulunkulu futhi uzenze ongathi unguNkulunkulu, ngeke uze ukwazi ukwenza lokho uNkulunkulu ahlose ukukwenza, futhi awusoze wakwazi ukubusa nokulawula zonke izinto. Emehlweni kaNkulunkulu, uyohlala njalo uyisidalwa esincane, futhi akukhathaleki ukuthi ulwazi nekhono lwakho kukhulu kangakanani, akukhathaleki ukuthi unezipho ezingaki, ubuwena sebubonke bungaphansi kokubuswa nguMdali. Noma ukwazi ukusho amazwi alukhuni, akusoze kwakhombisa ukuthi unengqikithi yoMdali, noma kukhombise ukuthi unegunya loMdali. Igunya namandla kaNkulunkulu kuyingqikithi kaNkulunkulu uqobo. Akuzange kufundwe, noma kwengezwe ngaphandle, kodwa kuyingqikithi yemvelo kaNkulunkulu. Ngakho ubudlelwano phakathi koMdali nezidalwa abusoze baguqulwa. Njengesinye sezidalwa, umuntu kufanele agcine indawo yakhe, aphinde aziphathe ngokuqikelela futhi aqaphe ngokuzimisela lokho akuphathiswe nguMdali. Umuntu akufuneki enze okungafanele, okuyiphutha, noma enze izinto ezingaphandle kwekhono kakhe noma enze izinto ezizondwayo nguNkulunkulu. Umuntu akufanele azame ukuba mkhulu, noma ukuba ngovelele, ongaphezu kwabanye, noma afune ukuba nguNkulunkulu. Ilokhu okufanele bangafisi ukuba yikho. Ukufuna ukuba mkhulu noma ukuba ngovelele kungubuwula. Ukufuna ukuba uNkulunkulu kuyichilo nakakhulu; kuyacasula, futhi kuyanyanyisa. Okuncomekayo, futhi okuyikhona izidalwa ekufanele zibambelele kukho ukuba zibe isidalwa soqobo; iwona mgomo bonke abantu ekufanele bawulandele.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: XI. Amazwi Ngokwazi UNkulunkulu

Okulandelayo: B. Ngesimo SikaNkulunkulu Esilungileyo

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp