L. Ngendlela Yokusebenzela UNkulunkulu Nokumfakazela

469. Kusukela ekuqaleni komsebenzi wakhe endaweni yonke, uNkulunkulu wanqumela kusengaphambili abantu abaningi ukuba bamkhonze, kuhlanganisa abantu abavela kuzo zonke izizinda zokuphila. Injongo Yakhe ukufeza intando Yakhe nokuqiniseka ngokuthi umsebenzi Wakhe emhlabeni uthela kahle izithelo. Lena injongo kaNkulunkulu yokukhetha abantu ukuba bamkhonze. Wonke umuntu okhonza uNkulunkulu kumele ayiqonde le ntando kaNkulunkulu. Ngalo msebenzi Wakhe, abantu bakubona kangcono ukuhlakanipha kukaNkulunkulu nokuba namandla onke kukaNkulunkulu, futhi kubasiza ukuthi baqonde imiyalo yomsebenzi Wakhe emhlabeni. UNkulunkulu weza ngempela emhlabeni ukuzokwenza umsebenzi Wakhe, ukuzothintana nabantu, ukuze bazi izenzo Zakhe ngokucacile. Namuhla, leli qembu lenu linenhlanhla yokukhonza uNkulunkulu ongokoqobo. Lokhu kuyisibusiso esingenakubalwa. Empeleni, uNkulunkulu oniphakamisayo. Ekukhetheni umuntu ukuba amkhonze, uNkulunkulu ahlale enemiyalo Yakhe. Ukukhonza uNkulunkulu akuyona ngempela, lokho abantu abacabanga ukuthi kunjalo, indaba yogqozi. Namuhla niyabona ukuthi noma ubani okhonza uNkulunkulu ekubeni khona Kwakhe, ukwenza lokho ngoba unokuqondiswa uNkulunkulu nangomsebenzi kaMoya oNgcwele; nangenxa yokuthi bangabantu abafuna iqiniso. Lezi izimfuno eziyisisekelo bonke labo abakhonza uNkulunkulu okufanele babe nazo.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukukhonza Kwenkolo Kumele Kususwe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

470. Labo abakhonza uNkulunkulu kufanele babe ngabantu abasondelene noNkulunkulu, kufanele bathokozise uNkulunkulu, futhi bakwazi ukwethembeka ngamandla abo wonke kuNkulunkulu. Akukhathalekile noma nikwenza abantu bengazi, noma phambi kwabo, niyakwazi ukuzuza intokozo kaNkulunkulu phambi kukaNkulunkulu, niyakwazi ukuma niqine phambi kukaNkulunkulu, futhi akukhathalekile noma ngabe abantu baniphatha kanjani, nihlala nihamba indlela yenu, futhi ninike konke ukunakekela emthwalweni kaNkulunkulu. Yilokhu kuphela ukusondelana noNkulunkulu. Ukuthi abasondelene noNkulunkulu bakwazi ukumkhonza ngokuqondile yingoba baphathiswe umyalelo omkhulu kaNkulunkulu, nomthwalo kaNkulunkulu, futhi bayakwazi ukuthatha inhliziyo kaNkulunkulu njengeyabo, nomthwalo kaNkulunkulu njengowabo, futhi abakhathali noma bayazuza noma bayalahlekelwa isithembiso: Ngisho bengenawo amathemba, futhi bengeke bazuze lutho, bayohlala njalo bekholwa kuNkulunkulu ngenhliziyo enothando. Ngakho, lolu hlobo lomuntu lusondelene noNkulunkulu. Abantu abasondelene noNkulunkulu bayizethenjwa Zakhe futhi; izethenjwa zikaNkulunkulu kuphela ezingazwelana Naye ekukhathazekeni Kwakhe, nokufuna Kwakhe, nakuba inyama yabo ibuhlungu futhi ibuthakathaka, bayakwazi ukubekezelela ubuhlungu, badele lokho abakuthandayo ukuze banelise uNkulunkulu. UNkulunkulu unika imithwalo eminingi kubantu abanjalo, futhi lokho uNkulunkulu afuna ukukwenza kubonakaliswa ebufakazini babantu abanjalo. Kanjalo-ke, laba bantu bayathokozelwa nguNkulunkulu, bayizinceku zikaNkulunkulu ngokwenhliziyo Yakhe, futhi abantu abafana nalaba kuphela abangabusa noNkulunkulu. Uma usuphenduke umuntu osondelene noNkulunkulu ngeqiniso, kunesiqiniseko sokuthi uyobusa kanye noNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokukhonza Ngokuvumelana Nentando KaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

471. Umuntu osebenzela uNkulunkulu ngokweqiniso umuntu olandela inhliziyo kaNkulunkulu futhi olungele ukusetshenziswa uNkulunkulu, futhi okwazi ukudedela imibono yakhe yenkolo. Uma ufisa ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu ukuze uthele izithelo, khona-ke kumele udedele imibono yakho yenkolo. Uma ufisa ukusebenzela uNkulunkulu, khona-ke kubaluleke nakakhulu ukuthi uqale udedele imibono yakho yenkolo futhi ulalele amazwi kaNkulunkulu kukho konke okwenzayo. Umuntu osebenzela uNkulunkulu kumele abe nalokhu. Uma ungenalo lolu lwazi, kuyothi uma sewusebenza, ubangele kube nokuphazamiseke kanye nokuthikamezeka, futhi uma uqhubeka nokubambelela emibonweni yakho, nakanjani uyowiswa phansi uNkulunkulu, ungaphinde ukwazi ukuvuka. Thatha okwamanje, njengesibonelo. Okuningi okukhulunyiwe kanye nomsebenzi wanamuhla akuhambisani neBhayibheli, futhi akuhambisani nomsebenzi owenziwa uNkulunkulu ngaphambilini, futhi uma ungakulangazeleli ukulalela, ungase uwe noma kunini. Uma ufisa ukusebenza ngokuvumelana nentando kaNkulunkulu, kumele uqale udedele imibono yenkolo futhi ulungise imibono yakho uqobo. Okuningi okukhulunywe ngekusasa kuzoqhathaniswa nalokho okwashiwo endulo, futhi uma manje ungasafisi ukulalela, ngeke uze ukwazi ukuhamba ngendlela engaphambili. Uma enye yezindlela zikaNkulunkulu seyingene yagxila kuwe futhi ungayidedeli, khona-ke le ndlela izogcina seyiwumbono wakho wenkolo. Uma lokho uNkulunkulu ayikho kugxile ngaphakathi kuwe, khona-ke uzobe sewuthole iqiniso, futhi uma amazwi kanye neqiniso likaNkulunkulu kungakwazi ukuba impilo yakho, ngeke usaba nemibono ngoNkulunkulu. Labo abanolwazi lweqiniso ngoNkulunkulu ngeke babe nayo imibono, futhi ngeke bagcine imfundiso.

Kucashunwe embhalweni othi “Yilabo Abazi Umsebenzi KaNkulunkulu Namuhla Kuphela Abangasebenzela UNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

472. Ukukhonza uNkulunkulu akulula. Labo abasimo sabo esikhohlakele esihlala singashintshile abanakumkhonza uNkulunkulu. Uma isimo sakho singahlulelwanga futhi sasolwa izwi likaNkulunkulu, kusho ukuthi isimo sakho sisamelela uSathane. Lokhu kwanele ukuveza ukuthi inkonzo yakho kuNkulunkulu imayelana nezinhloso zakho ezinhle. Inkonzo esekelwe emvelweni yakho engubusathane. Ukhonza uNkulunkulu ngesimo sakho esingokwemvelo, nangokuhambisana nezinto ozithandayo; ngaphezu kwalokho, ulokhu ucabanga ukuthi uNkulunkulu ujabulela noma yini ofuna ukuyenza, nokuthi uzonda noma yini ongafuni ukuyenza, futhi uqondiswa ngokuphelele yizinto ozithandayo emsebenzini wakho. Ingabe lokhu kungabizwa ngokukhonza uNkulunkulu? Ekugcineni, isimo sempilo yakho ngeke sishintshwe nakancane; kunalokho, uyoba nenkani ngisho nakakhulu ngoba ubukhonza uNkulunkulu, futhi lokhu kuyokwenza ukuthi isimo sakho esonakele sibe nzima nakakhulu. Ngale ndlela, ngaphakathi uzozakhela imithetho yokukhonza uNkulunkulu ngokuyinhloko esekelwe ebuntwini bakho, nasolwazini oluthole ngenxa yokukhonza ngokuvumelana nesimo sakho. Lokhu yilokho umuntu ahlangene nakho nakufundile. Kuwumbono womuntu ngokuphila emhlabeni. Abantu abanjengalaba bafana nabaFarisi kanye nabaholi benkolo. Uma bengavuki emaqandeni baphenduke, nakanjani bazophenduka oKristu bamanga nabaphikikristu abakhohlisa abantu ezinsukwini zokugcina. OKristu bamanga nabaphikikristu okwakhulunywa ngabo bayovela phakathi kwabantu abanjalo. Uma labo abakhonza uNkulunkulu belandela ubuntu babo futhi benze ukuthanda kwabo, khona-ke basengozini enkulu yokulaxazwa nganoma yisiphi isikhathi. Labo abasebenzisa ulwazi lwabo lweminyaka eminingi bekhonza uNkulunkulu ukuze bazuze izinhliziyo zabanye, ukubashumayeza nokubavimba, nokubeya—futhi abangakaze baphenduke, bavume izono zabo, bayeke ukuqhakambisa izinzuzo zesikhundla—laba bantu bayowa phambi kukaNkulunkulu. Bangabantu abawuhlobo olulodwa noPawulu, bazidla ngezikhundla zabo eziphezulu futhi babukise ngezimfanelo zabo. UNkulunkulu ngeke alethe abantu abanjena ekuphelelisweni. Lolu hlobo lwenkonzo lugxambukela emsebenzini kaNkulunkulu. Abantu bayathanda ukubambelela kokudala. Banamathela ezinkolelweni ezindala, ezintweni ezedlule. Lesi isiphazamiso esikhulu enkonzweni yabo. Uma ungakwazi ukuzilahla, lezi zinto ziyokuxina ukuphila kwakho konke. UNkulunkulu ngeke ajabule ngawe, ngisho nakancane, ngeke ngisho ungaze uphuke umlenze ugijima noma umgogodla usebenza, ngeke ngisho ungaze ubulawelwe ukholo kanjani enkonzweni kaNkulunkulu. Kuyokwenzeka okuphambene: Uyothi uwumenzi wobubi.

Kusukela namhlanje, uNkulunkulu uzophelelisa labo abangenazo izinkolelo zenkolo, abakulungele ukushiya ubuntu babo obudala, balalele kuphela uNkulunkulu ngendlela yenhliziyo ethambile, futhi uzophelelisa labo abalangazelela izwi likaNkulunkulu. Laba kumele babhukule bakhonze uNkulunkulu. KuNkulunkulu kunenala engapheli yokuhlakanipha. Umsebenzi Wakhe omuhle ngendlela emangalisayo kanye namazwi Akhe ayigugu alindele ukuthokozelwa yinani labantu abaningi ngisho kakhulu. Okwamanje, labo abanezinkolelo zenkolo, labo abaqhakambisa izikhundla zabo eziphezulu, nalabo abangeke bazidele bakuthola kunzima ukwamukela lezi zinto. Alikho ithuba ngoMoya oNgcwele ukuba uphelelise laba bantu. Uma umuntu engazimisele ukulalela, futhi engalomeli izwi likaNkulunkulu, khona-ke ngeke akwazi ukwamukela lezi zinto ezintsha. Uyolokhu ehlubuka nakakhulu, eba nobuqili nakakhulu, agcine esemgudwini ongafanele. Ekwenzeni umsebenzi Wakhe manje, uNkulunkulu uyovusa abantu abaningi abamthanda ngeqiniso, abemukela ukukhanya okusha. Futhi uyonciphisa izikhulu zenkolo eziqhakambisa izikhundla zazo eziphezulu. Labo abenqaba ngenkani ukushintsha: Akafuni kube ngisho nomuntu oyedwa wabo. Ingabe uyafuna ukuba ngomunye walaba bantu? Ingabe inkonzo yakho uyenza ngendlela othanda ngayo, noma ingabe wenza lokho okufunwa uNkulunkulu? Lena into okufanele uyazi ngawe. Ingabe ungomunye wezikhulu zenkolo, noma ingabe uwusana olusanda kuzalwa olupheleliswa uNkulunkulu? Ingakanani ingxenye yenkonzo yakho eyamukelwa uMoya oNgcwele? Ingakanani uNkulunkulu angeke azihluphe ngokuyikhumbula? Ngemva kweminyaka eminingi yenkonzo, kushintshe kangakanani ukuphila kwakho? Ingabe kucacile kuwe konke lokhu? Uma unokholo lweqiniso, khona-ke uzohlukana nezinkolelo zakho zenkolo ezindala zangaphambili, futhi umkhonze kangcono uNkulunkulu ngendlela entsha. Akukephuzi kakhulu ukuba ukhuphule amasokisi. Izinkolelo ezindala zenkolo ziyokukhinyabeza ukuphila komuntu. Ulwazi lomuntu luyomphambukisa kuNkulunkulu, enze izinto ngendlela yakhe. Uma ungazishiyi phansi lezi zinto, ziyoba yisithiyo ekukhuleni kwakho ekuphileni. UNkulunkulu ubelokhu ebaphelelisa labo abamkhonzayo. Akabalaxazi kanjalo nje. Uma wamukela ngeqiniso ukwahlulelwa nokusolwa yizwi likaNkulunkulu, uma ungabeka eceleni imikhuba yakho emidala yenkolo nemithetho, futhi uyeke ukusebenzisa izinkolelo zenkolo ezindala njengesikali sezwi likaNkulunkulu namuhla, Ngalokho kuphela kuyoba nekusasa ngawe. Kodwa uma ubambelela ezintweni ezindala, uma usazazisa, khonake ngeke kube nendlela yokuthi ungasindiswa. UNkulunkulu akanandaba nabantu abanjalo. Uma ufuna ngempela ukupheleliswa, khona-ke kumele ukulungele ukukushiya ngokuphelele konke okudala. Ngisho noma okwakwenziwa phambili kwakukuhle, ngisho noma kwakuwumsebenzi kaNkulunkulu, kufanele ukwazi ukukubeka eceleni futhi uyeke ukubambelela kukho. Ngisho noma kwakusobala ukuthi umsebenzi kaMoya oNgcwele, owenziwa ngokuqondile uMoya oNgcwele, namuhla kumele ukubeke eceleni. Akumele ubambelele kukho. Yilokhu uNkulunkulu akufunayo. Konke kumele kwenziwe kube kusha. Emsebenzini kaNkulunkulu nasezwini likaNkulunkulu, akabhekiseli ezintweni ezindala ezenzeka, akembi umlando omdala. UNkulunkulu unguNkulunkulu ohlale njalo emusha futhi akagugi. Akabambeleli emazwini Akhe edlule, kulokhu kusobala ukuthi uNkulunkulu akalandeli noma yimiphi imithetho. Kulesi simo, njengomuntu, uma uhlale ubambelela ezintweni ezedlule, ungafuni ukuzidedela, futhi uzisebenzisa ngokuphikelela endleleni yokwenza izinto, kuyilapho uNkulunkulu engasasebenzi ngalezo zindlela zangaphambili, khona-ke ingabe amazwi nezenzo zakho akusona yini isiphazamiso? Awuphendukanga yini isitha sikaNkulunkulu? Ingabe uzimisele ukonakalisa ukuphila kwakho konke ngenxa yalezi zinto ezindala? Lezi zinto ezindala zikwenza ube umuntu ophazamisa umsebenzi kaNkulunkulu. Ingabe lolo uhlobo lomuntu ofuna ukuba yilo? Uma ungakufuni ngempela lokho, yekela le nto oyenzayo ngokushesha uphenduke; uqale kabusha. UNkulunkulu akazikhumbuli izinto zakho ezindala.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukukhonza Kwenkolo Kumele Kususwe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

473. Wonke umuntu ozimisele angamkhonza uNkulunkulu—kodwa kumele kube ilabo kuphela abanakekela intando kaNkulunkulu futhi abaqonda intando kaNkulunkulu abafanelekile nabanelungelo lokukhonza uNkulunkulu. Kulokhu odlule kukona, kuyabonakala ukuthi abantu abaningi bakholwa ukuthi ukukhonza uNkulunkulu kusho ukusakaza ivangeli likaNkulunkulu, uhambele izindawo ngenxa kaNkulunkulu, ukuchitha imali futhi ukunikela ngenxa kaNkulunkulu, kanye nokunye; ngisho nabantu abaningi benkolo bakholwa ukuthi ukukhonza uNkulunkulu kusho ukuzulazula bephethe iBhayibheli ezandleni zabo, besakaza ivangeli lombuso wezulu nokusindisa abantu ngokubenza baphenduke futhi bavume izono; baningi abaphathi bezenkolo abacabanga ukuthi ukukhonza uNkulunkulu ukushumayela emasontweni emuva kokufunda esikoleni sobufundisi, ukufundisa abantu ngokufunda izahluko eBhayibhelini; abaningi abafowethu nodadewethu bakholwa ukuthi ukukhonza uNkulunkulu kusho ukungashadi noma ukungabi nomndeni nhlobo, futhi nokunikela uqobo lwabo lonke kuNkulunkulu; kunabantu futhi abahlala ezifundeni ezimpofu abakholwa ukuthi ukukhonza uNkulunkulu kusho ukuphulukisa abagulayo nokukhipha amadimoni, noma ukukhulekela abafowabo nodadewabo, noma ukubakhonza; phakathi kwenu, kunabaningi abakholwa ukuthi ukukhonza uNkulunkulu kusho ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, nokuthandaza kuNkulunkulu zonke izinsuku, ukuvakashela amasonto yonke indawo; kanjalo, futhi, kunabantu abathi ukuphila impilo yesonto ukukhonza uNkulunkulu. Nokho, bayingcosana abantu abazi kahle ukuthi kuyini ukukhonza uNkulunkulu. Noma ngabe baningi njengezinkanyezi esibhakabhakeni abakhonza uNkulunkulu, inani la labo abamkhonza ngokuqondile, futhi abakwazi ukwenza intando kaNkulunkulu, liwubala—lincane kakhulu. Kungani ngisho lokhu? Ngisho lokhu ngoba aniqondi ubunjalo bamazwi athi “ukukhonza uNkulunkulu,” futhi niyiqonda kancane indlela yokukhonza ngokwentando kaNkulunkulu. Kunesidingo esiphuthumayo sokuthi abantu baqonde ukuthi yiluphi ngempela uhlobo lokusebenzela uNkulunkulu olungahambisana nentando yakhe.

Uma nifisa ukukhonza intando kaNkulunkulu, kumele niqonde kuqala ukuthi luhlobo luni lwabantu abathandwa nguNkulunkulu, luhlobo luni lwabantu abenyanywa nguNkulunkulu, luhlobo luni lwabantu abapheleliswa nguNkulunkulu, futhi luhlobo luni lwabantu abafanele ukukhonza uNkulunkulu. Okungenani kumele nibe nalokhu. Ikakhulukazi, kumele nazi izinhloso zomsebenzi kaNkulunkulu, kanye nomsebenzi uNkulunkulu azowenza lapha futhi namanje. Emva kokuqonda lokhu, futhi ngokuqondiswa amazwi kaNkulunkulu, niyongena kuqala, futhi nithole umyalelo kaNkulunkulu aniphathise wona kuqala. Uma ukwazi kwenu kuvela emazwini kaNkulunkulu, futhi uma niwazi ngempela umsebenzi kaNkulunkulu, niyofanelwa ukukhonza uNkulunkulu. Futhi yilapho umkhonza lapho uNkulunkulu eyokhanyisa khona amehlo enu kamoya, anivumele ukuba nibe nokuqonda okukhulu komsebenzi Wakhe futhi nibone ngokucacile kakhulu. Uma ningena kuleli qiniso, ukwazi kwenu kuyojula futhi kube okwangempela. Bonke labo abadlule kulokhu bayokwazi ukuhamba phakathi kwamabandla bese behlinzeka abafowabo nodadewabo, uhlangothi ngalunye bathole amandla komunye ukuze banelise ukuntula kwabo, kanye nokuzuza ulwazi olunothe kakhulu emimoyeni yabo. Kuphela emva kokuzuza lomphumela niyokwazi ukukhonza intando kaNkulunkulu futhi nipheleliswe uNkulunkulu nisaqhubeka nenkonzo yenu.

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokukhonza Ngokuvumelana Nentando KaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

474. Labo abangakwazi ukuhola amabandla, bapha abantu ukuphila, futhi babe abaphostoli, kumele babhekane nezinto ngokweqiniso, babe nokuqonda okuyikho ngezinto zikamoya, ukwamukela okuyiqiniso kanye nokubhekana neqiniso. Ngabantu abanjalo kuphela abafanelekela ukuba ngabasebenzi noma abaphostoli abahola amabandla. Kungenjalo, bangakwazi ukulandela okungenani futhi ngeke bahole, noma okungenani babe abaphostoli abanika abantu ukuphila. Lokhu kudalwa ukuthi umsebenzi wabaphostoli awusikho ukubaleka noma ukulwa; uwukushumayela ukuphila nokuholela abanye ekuguquleni izimo zabo. Labo abenza lo msebenzi banikwe umsebenzi wokuthwala umthwalo osindayo, ongeke uthwalwe yinoma ngubani. Lolu hlobo lomsebenzi lungenziwa kuphela yilabo abanokuphila, okuwukuthi, yilabo ababhekane neqiniso. Kungenziwe yinoma ubani ongashiya konke, ongagijima noma ongazinikela ngokuthi uzosebenzisa anakho; abantu abangakaze babhekana neqiniso, abangakahlungwa noma abangakahlulelwa, abakwazi ukwenza lolu hlobo lomsebenzi. Abantu abangakaze babhekana nokuthile okuwukuthi, abantu abangakaze babhekane nokwenzekayo, abangakwazi ukubona okwenzekayo ngokucacile ngoba bona uqobo abanakho ukuba kulesi simo. Ngakho, lolu hlobo lomuntu ave nje kuwukuthi alukwazi ukwenza umsebenzi wokuhola, kodwa luzosetshenziselwa ukunquma uma engenalo iqiniso isikhathi eside.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

475. Lapho kukhulunywa ngomsebenzi, umuntu ukholelwa ukuthi umsebenzi kufanele wenzelwe uNkulunkulu, ashumayele kuzo zonke izindawo futhi angene ezindlekweni ngenxa kaNkulunkulu. Nakuba le nkolelo ineqiniso, kodwa ayihlanganisi konke; into uNkulunkulu ayicela kumuntu ayikho mayelana nohambo lwakhe ngoNkulunkulu kuphela; imayelana nenkonzo kanye nokusebenza kukamoya. Abazalwane abaningi abakaze bacabange ngokusebenzela uNkulunkulu ngisho noma bedlule ezintweni eziningi, ngoba umsebenzi owenziwa umuntu awuvumelani nalokho uNkulunkulu akucelayo. Ngakho, ayikho into umuntu anendaba nayo kulo msebenzi, futhi lesi yiso kanye isizathu esenza umnyango womuntu ubheke ohlangothini olulodwa. Nonke kufanele niqale ukungena emsebenzini kaNkulunkulu, ukuze nazi zonke izinto ezimayelana nawo. Yilokhu okufanele ningene kukho. Umsebenzi awubhekiseli kokwenzela uNkulunkulu; ubhekisela ekutheni ukuphila komuntu nalokho akuphilelayo kujabulisa uNkulunkulu yini. Umsebenzi ubhekisela ekwethembekeni komuntu kuNkulunkulu nolwazi analo ngoNkulunkulu ukuze afakaze ngoNkulunkulu futhi akhonze umuntu. Lesi isibopho somuntu nakho konke umuntu okufanele akuqaphele. Ngamanye amazwi, ukungena kwakho kungumsebenzi wakho; ufuna ukungena phakathi nenkambo yakho yomsebenzi kaNkulunkulu. Ukuzwa umsebenzi kaNkulunkulu akusho nje ukuthi uyayazi indlela yokudla nokuphuza izwi Lakhe; kodwa kumele ukwazi ukufakaza ngoNkulunkulu, ukhonze uNkulunkulu, bese ukhonza uphinde unakekele umuntu. Lona umsebenzi nokungena kwakho; yilokhu wonke umuntu okufanele akufeze. Kunabaningi abagxile kuphela ohambweni lukaNkulunkulu, abashumayela kuzo zonke izindawo, kodwa bangazinaki izinto ezimayelana nabo futhi bakushaye indiva ukungena kwabo ekuphileni kukamoya. Yilokhu okwenza abantu abakhonza uNkulunkulu ukuthi bamelane noNkulunkulu. …

Umuntu usebenzela ukufeza intando kaNkulunkulu, ukuletha bonke labo abafuna inhliziyo kaNkulunkulu phambi Kwakhe, ukuletha umuntu phambi kukaNkulunkulu, nokwethula umsebenzi woMoya oNgcwele nokuqondisa umuntu kukaNkulunkulu, ngalokho ephelelisa izithelo zomsebenzi kaNkulunkulu. Ngenxa yalokhu, kubalulekile ukuba wazi isiqu somsebenzi. Njengomuntu osetshenziswa uNkulunkulu, bonke abantu kufanele basebenzele uNkulunkulu, okusho ukuthi, bonke banethuba lokusetshenziswa uMoya oNgcwele. Nokho, kunephuzu elilodwa okufanele niliqaphele: Lapho umuntu enza umsebenzi awuthunywe nguNkulunkulu, umuntu unikezwe ithuba lokusetshenziswa uNkulunkulu, kodwa okushiwo nokwaziwa umuntu akuncikile ngokuphelele esimweni somuntu. Ungazi kangcono kuphela izinto ezidingwa umsebenzi wakho, futhi uMoya oNgcwele ukukhanyisele nakakhulu, ngalokho ukuvulele umnyango ongcono emsebenzini wakho.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi Nokungena (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

476. Umsebenzi ohlukene namazwi kaMoya Ongcwele amanje ngumsebenzi wenyama, wemiqondo, futhi awukwazi ukuhambisana nentando kaNkulunkulu. Uma abantu bephila phakathi komqondo wenkolo, kusho ukuthi abakwazi ukwenza nanoma yini ehambisana nentando kaNkulunkulu, yize besebenzela uNkulunkulu, bamsebenzela ingakashintshi indlela abacabanga ngayo, futhi abakwazi ukusebenza ngokuhambisana nentando kaNkulunkulu. Labo abangakwazi ukulandela umsebenzi kaMoya Ongcwele abayiqondi intando kaNkulunkulu, kanti labo abangayiqondi intando kaNkulunkulu ngeke bamsebenzele uNkulunkulu. UNkulunkulu ufuna umsebenzi ofuna inhliziyo yaKhe; akafuni umsebenzi womqondo nenyama. Uma abantu bengakwazi ukulandela izinyathelo zomsebenzi kaMoya Ongcwele, kusho ukuthi baphila ngemiqondo. Ukusebenza kwabantu abafana nalaba kuyaphazamisa, futhi ukusebenza okunjalo kuphambene noNkulunkulu. Ngalokho labo abangakwazi ukulandela izinyathelo zikaNkulunkulu nakanjani baphikisana noNkulunkulu, futhi akunakwenzeka bavumelane noNkulunkulu. “Ukulandela umsebenzi kaMoya Ongcwele” kusho ukuqonda intando kaNkulunkulu namuhla, ukwazi ukwenza ngokwezidingo zamanje zikaNkulunkulu, ukwazi ukuthobela nokulandela uNkulunkulu namuhla, nokungena ngokuhambisana namazwi amuva kaNkulunkulu. Lona ngumuntu olandela umsebenzi kaMoya Ongcwele futhi osendleleni kaMoya Ongcwele. Abantu abafana nalaba akukona ukuthi bafanelwe ukuthola ukubongwa nguNkulunkulu nokubona uNkulunkulu, kodwa abazokwazi isimo sikaNkulunkulu emsebenzini wakamuva kaNkulunkulu, futhi bazokwazi imiqondo yabantu nokungathobeki, nendalo yomuntu kanye nesiqu, emsebenzini waKhe wakamuva; futhi, bayakwazi ukuthi bashintshe kancane kancane esimweni sabo ngenkathi besebenza. Ngabantu abafana nalaba kuphela abakwaziyo ukuzuza uNkulunkulu, nasebethole indlela yeqiniso.

Kucashunwe embhalweni othi “Yazi Umsebenzi Wakamuva KaNkulunkulu Bese Ulandela Ezinyathelweni Zakhe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

477. Uma ngesikhathi sokusebenzela uNkulunkulu namuhla, unamathela ezintweni ezazikhanyiswe uMoya oNgcwele kudala, khona-ke umsebenzi wakho uzoba ngophazamisayo, kanti nokwenzayo kuzophelelwa isikhathi futhi akunakuba okunye ngaphandle kwenkonzo yenkolo nje. Uma ukholelwa ukuthi labo abasebenzela uNkulunkulu kumele babe nentobeko nokubekezela ngaphandle…, futhi uma uthatha lolu hlobo lolwazi ulwenze namuhla, khona-ke lolo lwazi lungumbono wenkolo, futhi ukwenza kanjalo kuba ukwenza kokuzenzisa. “Imibono yenkolo” ibhekisela ezintweni eziphelelwe isikhathi nokungasasebenzi namuhla (okubandakanya ukwamukela amazwi akhulunywa uNkulunkulu ngaphambilini kanye nokukhanya okudalulwe ngokuqondile uMoya oNgcwele), futhi uma kwenziwa namuhla, khona-ke kuba yiziphazamiso emsebenzini kaNkulunkulu, futhi akunanzuzo kumuntu. Uma umuntu ehluleka ukususa lezo zinto ezingaphakathi kuye eziyimibono yenkolo, khona-ke zizoba yisithiyo esikhulu ekutheni umuntu asebenzele uNkulunkulu. Abantu abanemibono yenkolo abanayo indlela yokuhambisana nezinyathelo zomsebenzi woMoya oNgcwele, basilele emuva ngesinyathelo esisodwa, bese ziba zimbili—ngoba le mibono yenkolo yenza umuntu azibone engolunge ngokweqile futhi abe nenkani. UNkulunkulu akakulangazeleli lokho akukhuluma nakwenza endulo; uma kungasasebenzi namuhla, khona-ke uyakususa. Ingabe uzokwazi ngempela ukudedela imibono yakho? Uma ubambelela emazwini kaNkulunkulu awakhuluma endulo, ngabe lokhu kufakazela ukuthi uyawazi umsebenzi kaNkulunkulu? Uma ungakwazi ukwamukela ukukhanya kukaMoya oNgcwele namuhla, futhi kunalokho unamathele ekukhanyeni kwasendulo, ingabe lokhu kungafakazela ukuthi ulandela ezinyathelweni zikaNkulunkulu? Ingabe usehluleka ukudedela imibono yenkolo? Uma kunjalo, uzoba ngumuntu ophikisana noNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Yilabo Abazi Umsebenzi KaNkulunkulu Namuhla Kuphela Abangasebenzela UNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

478. Abaningi basebenzela uNkulunkulu ngenxa yamandla okushiseka futhi abazazi izinqumo zokuphatha zikaNkulunkulu, kungasaphathwa ukuqonda ngemithelela yezwi Lakhe. Ngakho phezu kwezinhloso zabo ezinhle, bavame ukugcina sebenza lokho okuphazamisa ukuphatha kukaNkulunkulu. Ezimweni ezimbi kakhulu balahlwa ngaphandle futhi bancishwe lonke elinye ithuba lokumlandela bese bephonswa esihogweni kume konke ukuzihlanganisa nendlu kaNkulunkulu. Laba bantu basebenza endlini kaNkulunkulu ngezinhloso ezinhle ezingenalwazi bese begcina sebethukuthelisa isimo sikaNkulunkulu. Abantu beza nezindlela zabo zokusebenzela izikhulu namakhosi endlini kaNkulunkulu, bese bezama ukuzisebenzisa, becabanga ngokuyize ukuthi zingasetshenziswa kalula nalapha. Abazange bacabange ukuthi uNkulunkulu akanaso isimo sewundlu kodwa esebhubesi. Ngakho-ke, labo abazihlanganisa noNkulunkulu okokuqala abakwazi ukukhuluma Naye, ngokuba inhliziyo kaNkulunkulu ayifani neyomuntu. Ungakwazi kuphela ukwazi uNkulunkulu emva kokuqonda amaqiniso amaningi. Lolu lwazi alwakhiwe kuphela yimishwana noma izimfundiso, kodwa lungasetshenziswa njengegugu ongangena kulo ekwethembaneni okusondelene n0Nkulunkulu nanjengobufakazi bokuthi uyathokoza ngawe. Uma uswele ulwazi lwangempela futhi unganikeziwe iqiniso, ukusebenza kwakho ngentshisekelo kungaletha phezu kwakho ukucasuka kanye nenzondo kaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Izexwayiso Ezintathu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

479. Ngokwenkolo, abantu abaningi abahlupheki ukuphila kwabo konke, banqoba imizimba yabo noma bathwala isiphambano, bahlupheka futhi babekezela kwaze kwaba yilapho bephefumula okokugcina! Abanye basesaba ukufa kwabo. Kukho konke ukuphila kwabo, bazincisha ukudla okumnandi nokugqoka kahle, babekezelele ukuhlupheka. Abakwazi ukunqoba imizimba yabo nokushiya inyama yabo. Umoya wabo wokubekezelela ukuhlupheka udinga ukunconywa. Kodwa akukabhekanwa nakancane nokucabanga kwabo, imibono yabo, indlela ababheka ngayo izinto, kanye nemvelo yabo endala imbala. Abaziqondi ngeqiniso. Isithombe sabo sengqondo ngoNkulunkulu esakudala soNkulunkulu oyinkimbinkimbi ongaqondakali. Ukuhlupheka kwabo ngenxa kaNkulunkulu kungenxa yentshiseko yabo kanye nombono wabo omuhle ngezinto. Nakuba bekholelwa kuNkulunkulu, abayiqondi futhi abayazi intando Yakhe. UNkulunkulu bamsebenzela ngobumpumputhe futhi bamhluphekela ngobumpumputhe. Abakubheki njengegugu ukuthi bayakwazi ukuqonda futhi abanandaba kangako nendlela yokuba nesiqiniseko sokuthi inkonzo yabo iyayifeza yini intando kaNkulunkulu. Ingasaphathwa eyokwazi ukuthi bengamqonda kanjani uNkulunkulu. UNkulunkulu abamkhonzayo akawona umfanekiso kaNkulunkulu wangempela, kodwa nguNkulunkulu abazenzele yena, uNkulunkulu abezwe ngaye, noma uNkulunkulu wakudala otholakala ezintweni ezibhaliwe. Babe sebesebenzisa ukukhalipha kwemicabango yabo nonkulunkulu abasezinhliziyweni zabo ukuze bahlupheke ngenxa kaNkulunkulu futhi benze umsebenzi uNkulunkulu afuna ukuwenza. Inkonzo yabo iyinkimbinkimbi kakhulu, ngezinga lokuthi akukho noyedwa kubo okwazi ngempela ukukhonza ngokwentando kaNkulunkulu. Kungakhathaliseki ukuthi bazimisele kangakanani ukuhlupheka, umbono wabo wangempela ngenkonzo nesithombe sabo sengqondo ngoNkulunkulu akushintshi ngenxa yokuthi abakaze badlule esahlulelweni nasekusolweni uNkulunkulu, kanye nasekucwengeni nasekuphelelisweni Nguye, nokuthi akekho oke wabahola ngeqiniso. Ngisho noma bekholelwa kuJesu uMsindisi, akekho kubo owake wabona uMsindisi. Bamazela kuphela ezinganekwaneni nakuyinzwabethi. Ngakho inkonzo yabo ingaphezu kokumane ukhonze amehlo evaliwe, njengempumputhe ikhonza uyise. Yini engafezwa ekugcineni ngalolu hlobo lwenkonzo? Ubani oyolwamukela? Kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni, inkonzo yabo ayishintshi nhlobo. Bamukele kuphela izifundo zomuntu futhi basekela inkonzo yabo ezintweni abazithandayo nabajwayelene nazo kuphela. Lokhu kungaba namuphi umvuzo? Ngisho noPetru, owayazi uJesu, wayengazi ukuthi angakhonza kanjani ngendlela efeza intando kaNkulunkulu. Kwaze kwaba sekupheleni, lapho esemdala, lapho aqala khona ukuqonda. Lokhu kusho ukuthini ngezimpumputhe ezingakaze zibhekane nalutho ezingakaze zibe namuntu oziqondisayo? Ingabe inkonzo yabaningi phakathi kwenu namuhla ayifani neyalezi zimpumputhe? Bonke labo abangakaze basamukele isahlulelo, abangakaze balungiswe futhi bashintshwe—ingabe abakanqotshwa ngokugcwele? Banamsebenzi muni abantu abanjalo? Uma ukucabanga kwakho, ukuqonda kwakho ukuphila, nokuqonda kwakho uNkulunkulu kungabonisi ushintsho olusha futhi kungaphumeli ngisho nasekuzuzeni okuncane, awusoze wathola into esile enkonzweni yakho!

Kucashunwe embhalweni othi “Iqiniso Langaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

480. UJesu wakwazi ukufeza umyalelo kaNkulunkulu—umsebenzi wokuhlengwa kwesintu sonke—ngokuba wanikeza konke ukunakekela intando kaNkulunkulu, ngaphandle kwamacebo Akhe nokuzicabangela Yena. Ngakho, futhi, Naye wayesondelene noNkulunkulu—uNkulunkulu uqobo Lwakhe, into eniyiqonda kahle nonke. (Empeleni, wayenguNkulunkulu uqobo Lwakhe owafakazelwa nguNkulunkulu; Ngikusho lokhu lapha ukusebenzisa iqiniso likaJesu ukucacisa indaba.) Wakwazi ukubeka phambili uhlelo lokuphatha kukaNkulunkulu, futhi wayehlala ethandaza kuBaba osezulwini futhi wayefuna intando kaBaba osezulwini. Wakhuleka wathi: “Nkulunkulu Baba! Feza lokho okuyintando Yakho, futhi ungenzi ngokwezinhloso Zami; ngifisa Wenze ngokohlelo Lakho. Umuntu angaba buthakathaka, kodwa kungani umnakekela? Kungenzeka kanjani ukuthi umuntu afanele ukukhathazeka Kwakho, umuntu ofana nentuthwane esandleni Sakho? Enhliziyweni Yami, ngifisa ukufeza intando Yakho kuphela, futhi ngifisa Wenze njengalokhu ufisa ukwenza Kimi ngokwezinhloso Zakho.” Endleleni eya eJerusalema, uJesu wezwa umunyu, kusengathi ummese uphendulwa enhliziyweni Yakhe, kepha wayengenayo ngisho encane inhloso yokushintsha izwi ayelishilo; njalo kwakukhona amandla amakhulu amqhubezela phambili ekubethelweni Kwakhe. Ekugcineni, wabethelwa esiphambanweni futhi wafana nenyama yesono, efeza lowo msebenzi wokuhlenga isintu, futhi waphakama ngaphezu kwamaketanga okufa neHayidesi. Phambi Kwakhe, ukufa, isihogo kanye neHayidesi kwaphelelwa amandla, kwanqotshwa Nguye. Waphila iminyaka engamashumi amathathu nantathu, kuyo yonke wenza njalo ngamandla Akhe onke ukufeza intando kaNkulunkulu ngokomsebenzi kaNkulunkulu ngaleso sikhathi, akanakanga inzuzo Yakhe ngokwakhe noma ukulahlekelwa, futhi ngaso sonke isikhathi wayecabanga intando kaNkulunkulu uBaba. Ingakho, emva kokuba esebhapathiziwe, uNkulunkulu wathi: “Le iNdodana Yami ethandekayo, engithokozile ngayo.” Ngenxa yenkonzo Yakhe phambi kukaNkulunkulu eyayihambisana nomsebenzi kaNkulunkulu, uNkulunkulu wabeka umthwalo onzima wokuhlenga sonke isintu phezu kwamahlombe Akhe. Wamenza ukuba aphokophelele phambili ukuwufeza. Wayefaneleka futhi enelungelo lokufeza lo msebenzi obalulekile. Empilweni Yakhe yonke, wabekezelela ubuhlungu obungalinganiseki ngenxa kaNkulunkulu, futhi walingwa uSathane izikhathi ezingabaleki, kodwa akadumalanga neze. UNkulunkulu wamnika umsebenzi onjengalona ngoba wayemethemba, futhi emthanda, ngakho, uNkulunkulu uqobo wathi: “Le iNdodana Yami ethandekayo, engithokozile ngayo.” Ngaleso sikhathi, kwakunguJesu kuphela owayengafeza lo myalelo, futhi lokhu kwakuyingxenye eyodwa yokuqeda kukaNkulunkulu umsebenzi Wakhe wokuhlenga isintu ngeNkathi Yomusa.

Uma, njengoJesu, nikwazi ukunika ukunakekela konke emthwalweni kaNkulunkulu, futhi nifulathela inyama yenu, uNkulunkulu uyoniphathisa imisebenzi Yakhe emikhulu, ukuze nifeze imibandela yokukhonza uNkulunkulu. Kungaphansi kwalezi zimo kuphela lapho uyolokotha uthi wenza intando kaNkulunkulu futhi ufeza umyalelo Wakhe, kungaleso sikhathi kuphela lapho uyolokotha uthi ukhonza uNkulunkulu ngeqiniso. Uma kuqhathaniswa nesibonelo sikaJesu, ungalokotha uthi ungosondelene noNkulunkulu? Ungalokotha uthi wenza intando kaNkulunkulu? Ungalokotha uthi ukhonza uNkulunkulu ngeqiniso? Namuhla, awuyiqondi indlela yokukhonza uNkulunkulu, ungalokotha yini uthi ungosondelene noNkulunkulu? Uma uthi ukhonza uNkulunkulu, ingabe awumhlambalazi Yena? Cabanga ngalokhu: Ingabe ukhonza uNkulunkulu, noma uzikhonza wena? Ukhonza uSathane, kepha usho ngenkani ukuthi ukhonza uNkulunkulu—kulokhu awuhlambalazi uNkulunkulu yini? Abantu abaningi ngokungifihlela bafisa isibusiso sobukhulu ngesikhundla, bazigxisha ngokudla, bathanda ukulala futhi banakekele kakhulu inyama, bahlala besaba ukuthi asikho isixazululo senyama. Abawenzi umsebenzi wabo ofanele ebandleni, kodwa badla mahhala ebandleni, noma bayale abafowabo nodadewabo ngamazwi Ami, bama phezulu bese bechachaza phezu kwabanye. Laba bantu baqhubeka nokuthi benza intando kaNkulunkulu, bahlale bethi bangabasondelene noNkulunkulu—ingabe ukhona umqondo kulokhu? Uma unokukhuthazeka okufanele, kodwa ungakwazi ukukhonza intando kaNkulunkulu, ngalokho uyisilima; kodwa uma ukukhuthazeka kwakho kungalungile, futhi usasho ukuthi ukhonza uNkulunkulu, ngakho ungumuntu omelene noNkulunkulu, futhi kumele ujeziswe nguNkulunkulu! Anginalo uzwelo kubantu abanjalo! Endlini kaNkulunkulu badla mahhala, bahlala befisa ukunethezeka kwenyama, abanakho ukucabangela lokho okubalulekile kuNkulunkulu; bahlala befuna okuhle kubo, futhi abalaleli intando kaNkulunkulu. Abemukeli ukucutshungulwa uMoya kaNkulunkulu kukho konke abakwenzayo. Bahlala bakhela uzungu futhi bekhohlisa abafowabo nodadewabo, benobuso obubili, njengempungushe esinini samagilebhisi, njalo intshontsha amagilebhisi, futhi igxoba isivini samagilebhisi. Bangaba yini abangane baNkulunkulu abantu abanjalo? Ukulungele yini ukwamukela izibusiso zikaNkulunkulu? Awunakekeli impilo yakho kanye nebandla, ingabe ukulungele ukwamukela umyalelo kaNkulunkulu akuphathisa wona? Ubani ungalokotha athembe umuntu onjalo? Uma ukhonza kanje, uNkulunkulu angalokotha yini akuphathise umsebenzi omkhulu? Ingabe awubambezeli izinto na?

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokukhonza Ngokuvumelana Nentando KaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

481. Lokhu osudlule kukho kanye nokubonile kungaphezu kwalokho kwabangcwele kanye nabaprofethi bakudala, kodwa uyakwazi ukufakaza ngaphezu kwabangcwele kanye nokwabaprofethi bakudala? Lokhu engikupha khona manje kudlula okukaMose futhi kukhulu kunokukaDavide, ngokunjalo ngicela ukuba ubufakazi bakho budlule lobo bukaMose nokuthi amazwi akho abe ngaphezu kwamazwi kaDavide. Ngikunika okuphindwe ngokwekhulu, ngokunjalo ngicela ukuba ungikhokhele ngokufanayo. Kumele wazi ukuthi Yimi onika ukuphila kubantu, kepha nguwe owemukela ukuphila Kimi futhi kumele ufakaze Ngami. Lokhu kungumsebenzi wakho, engiwuthumela kuwe futhi okumele ungenzele wona. Ngikuphe yonke inkazimulo Yami, ngaphinda ngakupha ukuphila okungatholwanga abantu abakhethiwe, ama-Israyeli. Ngangegunya enginalo, kumele ungifakazele, futhi unikele ubusha bakho Kimi uphinde udele ukuphila kwakho. Kunoma ubani engibeka inkazimulo Yami kuye uyofakaza Ngami futhi anikele ukuphila kwakhe ngenxa Yami. Lokhu kwakumisiwe kwakudala. Kuyinhlanhla yakho enhle ukuthi ngabeka inkazimulo Yami phezu kwakho, kanti umsebenzi wakho ukufakazela udumo Lwami. Uma ukholwa Kimi ukuze uthole ingcebo kuphela, umsebenzi Wami ngeke ube namthelela, futhi uyobe ungafezi umsebenzi wakho. Ama-Israyeli abona kuphela umusa, uthando, kanye nobukhulu Bami, kanti amaJuda abona kuphela ukubekezela Kwami kanye nesihlengo. Babona umsebenzi woMoya Wami omncane kakhulu, ngendlela yokuthi baqonda okukodwa kuphela kokuyizinkulungwane eziyishumi kwalokho enikuzwile nenikubonile. Lokhu okubonile kudlula ngisho lokho okwabapristi abakhulu phakathi kwabo. Ngalolusuku, iqiniso oye waliqonda lidlula elabo; lokhu okubonile namuhla kudlula lokho okwabonwa kweNkathi Yomthetho, ngokunjalo nangeNkathi Yomusa, futhi nalokho odlule kukho kudlula nokukaMose kanye no-Eliya. Ngokuba lokho okwaqondwa ama-Israyeli kwakungumthetho kaJehova kuphela kanti nalokho abakubona kwakungumhlane kaJehova; lokho okwaqondwa amaJuda kwakungukuhlenga kukaJesu kuphela, lokho abakwamukelayo kwakungumusa abawuphiwa nguJesu kuphela, futhi nalokho abakubona kwakungumfanekiso kaJesu kuphela phakathi kwendlu yamaJuda. Lokhu okubonayo namuhla inkazimulo kaJehova, isihlengo sikaJesu kanye nayo yonke imisebenzi Yami yalolusuku. Uwezwile futhi amazwi oMoya Wami, wabonga nokuhlakanipha Kwami, wafinyelela nasekwazini izimangalizo Zami, futhi wafunda ngesimo Sami. Ngikutshelile futhi ngohlelo Lwami lonke lokwenza izinto. Lokhu okubonile akusiyena nje uNkulunkulu unothando nomusa, kodwa yilowo ogcwele ukulunga. Uyibonile imisebenzi Yami emangalisayo futhi wazi nokuthi Mina ngigcwele intukuthelo enolaka kanye nobukhosi. Okunye futhi, ubukwazi ukuthi ngake ngehlisela ulaka Lwami phezu kwendlu ka-Israyeli, futhi namuhla, lufikile kuwe. Uye waqonda kakhulu ngezimfihlakalo Zami ezisezulwini ngaphezu kuka-Isaya ngokunjalo noJohane; wazi kakhulu ngokuthandeka nokuhlonipheka Kwami okudlula bonke abangcwele bezizukulwane ezingaphambilini. Lokhu okwamukelile akusilona nje iqiniso Lami, indlela Yami, ukuphila Kwami, kodwa umbono kanye nesambulo esingaphezu kwesikaJohane. Uye waqonda izimfihlakalo eziningi futhi wabona nobuso Bami beqiniso; uye namukela ukwahlulela Kwami okuningi futhi wazi kakhulu ngesimo Sami esilungileyo. Ngakho, noma nizalwe ngezinsuku zokugcina, ukuqonda kwenu yilokho kwakudala kanye nokudlulile; niphinde nazi futhi okosuku lwanamuhla, kanti okunje kwenziwe isandla Sami. Lokhu engikucela kini akunzima, ngokuba ngininike okuningi kakhulu futhi kuningi enikubone Kimi. Ngakho-ke, ngicela ukuba ningifakazele njengoba abangcwele asebedlule benzile, futhi lokhu yikhona kuphela okuyisifiso senhliziyo Yami.

Kucashunwe embhalweni othi “Yini Oyaziyo Ngokukholwa?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

482. Engikufunayo ukwethembeka nokulalela kwakho manje, uthando kanye obufakazi bakho. Nanoma ngabe awazi okwamanje ukuthi buyini ubufakazi noma luyini uthando, kumele ulethe Kimi konke okwakho, bese unikela Kimi okuyiyona ngcebo onayo: ukwethembeka nokulalela kwakho. Kumele wazi, ubufakazi bokwehlula Kwami uSathane kuncike ekuthembekeni nasekulaleleni komuntu, njengobufakazi bokunqoba Kwami umuntu ngokupheleleyo. Umsebenzi wokukholwa kwakho Kimi ukufakaza Ngami, ukuthembeka Kimi hhayi komunye, kanye nokulalela kuze kube sekugcineni. Ngaphambi kokuba ngiqale igxathu elilandelayo lomsebenzi Wami, kungabe uzofakaza kanjani Ngami? Uzothembeka futhi ungilalele kanjani? Ingabe unikela ngakho konke ukuthembeka kwakho emsebenzini wakho noma uzovele udikibale? Ingabe uzothobela zonke izinhlelo Zami (noma ngabe ukufa noma ukubhubhiswa) noma uyobaleka phakathi nendawo ukugwema ukusolwa Kwami? Ngiyakusola ukuze ube ufakazi Wami, futhi uthembeke Kimi futhi ulalele Mina. Okunye, ukusolwa ngalesi sikhathi kuwukwambula igxathu elilandelayo lomsebenzi Wami nokuvumela ukuba umsebenzi uqhubekele phambili ngaphandle kokuphazanyiswa. Ngakho ngiyakukhuthaza ukuba uhlakaniphe futhi impilo yakho noma ukubaluleka kobukhona bakho ungakuphathi njengesihlabathi esingenamsebenzi. Kungabe uyazi kahle ukuthi umsebenzi Wami olandelayo kuyoba imuphi? Kungabe uyazi ukuthi ngiyosebenza kanjani ngezinsuku ezizayo nanokuthi uyokwembulwa kanjani umsebenzi Wami? Kumele wazi ukubaluleka kokwazi umsebenzi Wami, okunye futhi, ukubaluleka kokukholwa kwakho Kimi. Ngikwenzile okuningi kakhulu; ngingadikibala kanjani sengiphakathi nendawo njengoba ucabanga? Sengenze umsebenzi omningi; ngingawubhubhisa kanjani? Impeleni, ngize ukuzophetha lenkathi. Lokhu kuyiqiniso, kodwa nangaphezulu kumele wazi ukuthi ngizoqala inkathi entsha, ngiqale umsebenzi omusha, futhi, ngaphezu kwakho konke, ukusabalalisa ivangeli lombuso. Ngakho kumele wazi ukuthi umsebenzi manje owokuqala inkathi, nokubeka isisekelo sokusabalalisa ivangeli esikhathini esizayo bese ngiphetha inkathi esikhathini esizayo. Umsebenzi Wami awulula ngale ndlela ocabanga ngayo, futhi awusiyo into engenamsebenzi noma engasho lutho njengoba kungenzeka ukuba uyakukholwa lokho. Ngakho-ke, kusafuneka ngithi kuwe: Kumele unikele impilo yakho emsebenzini Wami, futhi nangaphezulu, kumele uzinikele enkazimulweni Yami. Okunye, ukufakaza kwakho Ngami ilokhu ebengikade Mina ngikulindile, ikakhulukazi bengikulangazelela ukuba usabalalise ivangeli Lami. Kumele uqonde ukuthi yini ekhona enhliziyweni Yami.

Kucashunwe embhalweni othi “Yini Oyaziyo Ngokukholwa?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

483. Uyakwazi yini ukwethula isimo esivezwa uNkulunkulu enkathini ngayinye ngendlela ephathekayo, ngolimi olubonakalisa ngokufanele ukubaluleka kwenkathi? Uyakwazi yini, wena ozwa umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina, ukusichaza ngemininingwane isimo sikaNkulunkulu? Ungafakaza yini ngesimo sikaNkulunkulu ngokucacile nangokunembayo? Ungakwedlulisela kanjani okubonile kanye nodlule kukho, kulabo abadabukisayo, abampofu, namakholwa azinikele, alambele futhi omele ukulunga futhi abalindele wena ukuba ubeluse? Hlobo luni lwabantu abalindele wena ukuba ubeluse? Ungabona ngamehlo engqondo? Ngabe uyawazi umthwalo owuthwele, ukuthunywa kwakho, kanye nesibopho sakho? Lukuphi ulwazi lomlando wokuthunywa? Ungasebenza kanjani njengomphathi omuhle enkathini ezayo? Ngabe unawo umqondo ophakeme wokuba ngumphathi? Ungamchaza kanjani umphathi wazo zonke izinto? Ngabe ungumphathi wazo zonke izidalwa eziphilayo kanye nazo zonke izinto ezisezweni ngempela? Yiziphi izinhlelo onazo zokuthuthuka kwesinyathelo esilandelayo somsebenzi? Bangaki abantu abalinde wena ukuba ube umelusi wabo? Ngabe umthwalo wakho ungosindayo? Bampofu, bayadabukisa, bayizimpuphuthe, futhi balahlekile, bayalila ebumnyameni, “Iphi indlela?” Yeka indlela abalangazelela ukukhanya ngayo, njengenkanyezi etshuzayo, eyehla masinyane bese ihlakaza amandla obumnyama obucindezele abantu iminyaka eminingi. Ubani ongazi ukuthi bethemba ngokukhathazeka okungakanani, futhi bakulangazelela kangakanani lokhu ubusuku nemini? Laba bantu abahlupheka kakhulu bahlala beboshwe emigodini yobumnyama, bengenalo ithemba lokukhululwa, ngisho nangosuku lokubanika kokukhanya; bayoyeka nini ukukhala? Le mimoya entekenteke engazange ithole ukuphumula ihlupheka ngempela ngeshwa elingaka. Bavalelwe isikhathi eside unya lwezintambo kanye nomlando omi ndawonye. Ubani oke wezwa umsindo wokukhala kwabo? Ubani oke wabona isimo sobuso babo obudabukisayo? Ngabe uke wacabanga ukuthi inhliziyo kaNkulunkulu ilusizi futhi ikhathazeke kangakanani? Angakumela kanjani ukubona abantu abangenacala abadala Yena ngezandla Zakhe behlupheka? Vele, isintu sineshwa lokufakelwa ubuthi. Nakuba siphile kwaze kwaba yinamuhla, ubani obengase acabange ukuthi sekunesikhathi eside sifakelwe ubuthi ngomubi? Ingabe usukhohliwe ukuthi nawe ungomunye walabo bagilwa? Ngothando othanda ngalo uNkulunkulu, awufuni yini ukuzama ukusindisa labo abaphilayo? Awufuni yini ukufaka wonke amandla akho ekukhokheleni uNkulunkulu othanda isintu njengenyama kanye negazi Lakhe siqu? Ungakuhumusha kanjani ukusetshenziswa nguNkulunkulu ukuze uphile ukuphila okuhlukile kokwabanye? Ingabe unalo ngempela ugqozi kanye nokuzimisela ukuphila impilo enenhloso, yomuntu ongcwele okhonza uNkulunkulu?

kuvela embhalweni othi “Ungakunaka Kanjani Ukuthunywa Kwakho Kwesikhathi Esizayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

484. Ukufakaza ngoNkulunkulu ikakhulu kuwukukhuluma ngokwazi kwakho umsebenzi kaNkulunkulu, ngendlela uNkulunkulu anqoba ngayo abantu, indlela asindisa ngayo abantu, indlela aguqula ngayo abantu; kuwukukhuluma ngendlela aqondisa ngayo abantu ukuze bangene ebukhoneni beqiniso, ebavumela ukuba banqotshwe, bapheleliswe, futhi basindiswe Nguye. Ukufakaza kusho ukukhuluma ngomsebenzi Wakhe nakho konke osuhlangane nakho. Ngumsebenzi Wakhe kuphela ongammela, futhi ngumsebenzi Wakhe kuphela ongamembula ngokusobala, ngokuphelela Kwakhe; umsebenzi Wakhe ufakaza Ngaye. Umsebenzi namazwi Akhe kumele uMoya ngokuqondile; umsebenzi awenzayo wenziwa uMoya, futhi amazwi awakhulumayo akhulunywa uMoya. Lezi zinto zikhulunywa nje nguNkulunkulu osenyameni, kodwa, empeleni, zingamazwi kaMoya. Wonke umsebenzi awenzayo nawo wonke amazwi awakhulumayo kumele ingqikithi Yakhe. Ukuba, emva kokwembatha inyama nokuza phakathi kwabantu, uNkulunkulu akazange akhulume noma asebenze, wayesenicela ukuba nazi ubukhona Bakhe, ukuvama Kwakhe, nokuba namandla onke Kwakhe, ubuyokwazi nje wena? Ubuyokwazi ukuthi iyini ingqikithi kaMoya? Ubuyozazi izici zenyama Yakhe? Unicela ukuba nimfakazele ngoba senedlule esinyathelweni ngasinye somsebenzi Wakhe. Uma beningenakho okuhlangenwe nakho okunjalo, khona-ke ubengeke aniphoqelele ukuthi nifakaze. Ngalokho, uma ufakazela uNkulunkulu awufakazi kuphela ngengaphandle Lakhe lobuntu obuvamile, kodwa futhi ufakaza ngomsebenzi awenzayo nangendlela ayihambayo; ufakaza ngendlela akunqobe ngayo nangezingxenye opheleliswe kuzo. Yilolu uhlobo lobufakazi okufanele ulwethule. … Isinyathelo ngesinyathelo, uzwe ukushaywa, ukwahlulelwa, ukucwengisiswa, izivivinyo, izithiyo, nezinhlupheko, wase unqotshwa; uwalahlile amathemba ekusasa lenyama, izinto ezikhuthaza ukwenza kwakho, nobumnandi obuthandwa yinyama. Ngamanye amazwi, amazwi kaNkulunkulu ayinqobe ngokuphelele inhliziyo yakho. Nakuba ukuphila kwakho kungakhulile njengoba efuna kwenzeke, uyazazi zonke lezi zinto futhi uyakukholwa ngokuphelele lokhu akwenzayo. Ngalokho, lokhu kungabizwa ngobufakazi, ubufakazi bangempela futhi obuyiqiniso. Umsebenzi uNkulunkulu azowenza, umsebenzi wokwahlulela nokusola, uhlose ukunqoba umuntu, kodwa futhi uphetha umsebenzi Wakhe, uphetha inkathi, futhi wenza umsebenzi wokuphetha. Uphetha inkathi yonke, esindisa sonke isintu, ekhulula isintu unomphelo esonweni; usizuza ngokugcwele isintu asidalayo. Kufanele ufakaze ngakho konke lokhu. Usubone umsebenzi kaNkulunkulu omningi, uwubone ngamehlo akho futhi wahlangana nawo mathupha; lapho usufike ekugcineni, akufanele ungakwazi ukwenza umsebenzi obhekwe kuwe. Kungaba kubi lokho! Esikhathini esizayo, lapho kusabalaliswa ivangeli, kufanele ukwazi ukukhuluma ngolwazi lwakho, ufakaze ngakho konke okuzuzile enhliziyweni yakho, futhi ungashiyi lutho. Yilokhu okufanele isidalwa sifinyelele kukho. Sibaluleke ngani ngempela lesi sigaba somsebenzi? Uyini umthelela wawo? Futhi ungakanani umsebenzi owenziwa kumuntu? Kufanele benzeni abantu? Lapho senikwazi ukukhuluma ngokucacile ngawo wonke umsebenzi uNkulunkulu osenyameni asewenzile selokhu afika emhlabeni, ubufakazi benu buyophelela. Lapho usukwazi ukukhuluma ngokucacile ngalezi zinto ezinhlanu: ukubaluleka komsebenzi Wakhe; lokho okuqukethwe yiwo; ingqikithi yawo; isimo osimeleyo; nezimiso zawo, lokhu-ke kuyobonisa ukuthi uyakwazi ukufakaza ngoNkulunkulu, ukuthi unalo ngempela ulwazi. Engikufuna kuwe akuphakeme kakhulu, futhi kutholwa yibo bonke labo abafuna ngokweqiniso. Uma uzimisele ukuba ngomunye wofakazi bakaNkulunkulu, kufanele ukuqonde okwenyanywa nokuthandwa uNkulunkulu. Usuhlangene nomsebenzi Wakhe omningi; emsebenzini Wakhe kufanele ufinyelele ekwazini isimo Sakhe, uqonde intando Yakhe nalokho akufuna esintwini, bese usebenzisa lolu lwazi ukumfakazela nokwenza umsebenzi wakho.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwenza (7)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

486. Ukuze ufakaze ngomsebenzi kaNkulunkulu, kumele uthembele kulokho osudlule kukho, olwazini, kanye nasekuhluphekeni okubekezelele. Ungayeenelisa kanje kuphela intando kaNkulunkulu. Ingabe ungumuntu ofakaza ngomsebenzi kaNkulunkulu? Ingabe unaso leso sifiso? Uma ukwazi ukufakaza ngegama Lakhe, futhi ngaphezu kwalokho, ngomsebenzi Wakhe, futhi uma ukwazi ukuphila ngesiqu asifunayo kubantu Bakhe, kusho ukuthi ungufakazi kaNkulunkulu. Umfakazela kanjani ngempela uNkulunkulu? Ukwenza lokho ngokufuna nokulangazelela ukuphila ngokwezwi likaNkulunkulu, nangokufakaza ngamazwi akho, ukuvumela abantu ukuba bazi umsebenzi Wakhe futhi babone izenzo Zakhe. Uma ukufuna ngempela konke lokhu, uNkulunkulu uyokuphelelisa. Uma nje ufuna ukupheleliswa uNkulunkulu futhi ubusiswe ekugcineni, khona-ke indlela yokholo lwakho kuNkulunkulu ayimsulwa. Kumele ufune indlela yokwazi ukubona izenzo zikaNkulunkulu ekuphileni kwangempela, indlela yokumenelisa lapho ambula intando Yakhe kuwe, nokufuna indlela yokunikeza ubufakazi ngokumangalisa nokuhlakanipha Kwakhe, nendlela yokufakaza ngokuthi ukuqondisa kanjani futhi ubhekana kanjani nawe. Konke lokhu yizinto okumele uzicabange manje. Uma ukuthanda kwakho uNkulunkulu ukwenzela kuphela ukuthi uhlanganyele enkazimulweni kaNkulunkulu ngemva kokupheleliswa Nguye, nalokho akukaneli futhi ngeke kuhlangabezane nokufunwa uNkulunkulu. Udinga ukwazi ukunikeza ubufakazi obuphelele ngomsebenzi kaNkulunkulu, wanelise akufunayo, futhi uzizwele umsebenzi awenzile kubantu ngendlela engokoqobo. Noma ngabe ubuhlungu, yizinyembezi, noma ukudabuka, kumele uhlangabezane nakho konke ekuphileni kwakho. Kuhloswe ngakho ukuba kukuphelelise njengofakazi kaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Labo Abapheleliswayo Kumele Bacwengwe Kuqala” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

487. Nakuba ukukholwa kwenu kuqotho kakhulu, akekho phakathi kwenu okwazi ukungichaza kahle, futhi akekho phakathi kwenu ongafakaza ngokugcwele ngawo wonke amaqiniso owabonayo. Cabanga ngalokhu. Njengamanje iningi lenu liyadembesela emisebenzini yenu, kunalokho niya ezintweni zenyama, nenelisa inyama, futhi ngobugovu nithokozela inyama. Nazi iqiniso elincane. Ngakho-ke ningafakaza kanjani ngalokhu enikubonile? Uyazethemba ngempela ukuthi ungaba ufakazi Wami? Uma ngolunye usuku ungase ungakwazi ukufakaza ngakho konke lokhu okubone namuhla, uyobe ulahlekelwe umsebenzi womuntu odaliwe. Ubukhona bakho ngeke busasho lutho noluncane. Ngeke usafanela ukuba umuntu. Umuntu angasho ukuthi ngeke ube umuntu! Ngenze umsebenzi ongenamkhawulo kuwe. Kodwa ngoba manje awufundi lutho, awazi lutho, futhi usebenzela ize, ngesikhathi kumele ngikhulise umsebenzi Wami, uyobukela nje undwazile, ubopheke ulimi, ungesizo lwalutho. Ngeke yini lokho kukwenze isoni esidlula zonke? Uma kufika leso sikhathi, ngeke yini uzisole kakhulu? Angeke yini ucwile ekudangaleni? Wonke umsebenzi namuhla awenziwa ngenxa yesithukuthezi, kodwa ukwendlala isisekelo somsebenzi Wami wangesikhathi esizayo. Akusho ukuthi sengifike kwangqingetshe, sekumele ngivele nento entsha. Kumele uwuqonde umsebenzi engiwenzayo; akusiyo into eyenziwa yingane idlala emgwaqeni kodwa ungowokumela uBaba Wami. Kumele wazi ukuthi akumina nje ozenzela lokhu. Kunalokho, ngimele uBaba Wami. Okwamanje, iqhaza lakho ukulandela kuphela, ukulalela, ukuguquka kanye nokufakaza. Okumele ukuqonde ukuthi kungani kumele ukholwe Kimi. Lona umbuzo obaluleke kakhulu ukuba ngamunye wenu awuqonde. UBaba Wami, ngenxa yodumo Lwakhe, nonke wanihlelela Mina ngaphambili kusukela ngesikhathi edala izwe. Kwakungenxa yomsebenzi Wami uqobo, nangenxa yodumo Lwakhe wanimisela khona ngaphambili. Kungenxa kaBaba Wami ukuthi niyakholwa Kimi. Kungenxa yokuhlela ngaphambili kukaBaba Wami ukuthi niyangilandela. Akukho kulokhu okungenxa yokukhetha kwenu. Okubaluleke ngisho kakhulu, ukuthi niqonde ukuthi niyilabo uBaba angiphe bona ngenhloso yokufakaza Ngami. Ngokuba wangipha nina, kumele nigcine izindlela engininika zona kanye nezindlela namazwi enginifundisa wona, ngoba kuwumsebenzi wenu ukugcina izindlela Zami. Lokhu kuyinhloso yasekuqaleni yokukholwa kwenu Kimi. Ngakho ngithi kini, ningabantu uBaba Wami Angiphe bona ukuba bagcine izindlela Zami. Nokho, nikholwa Kimi kuphela; anisibo abami ngoba anisibo abomndeni wakwa-Israyeli kodwa kunalokho ngabohlobo lwenyoka yasendulo. Konke engicela nikwenze ukungifakazela, kodwa namuhla kumele nihambe ngezindlela Zami. Konke lokhu kungenxa yobufakazi besikhathi esizayo. Uma nisebenza kuphela njengabantu abalalela izindlela Zami, ngakho aniyikuba namsebenzi futhi ukubaluleka kokuthi uBaba Wami ungiphe nina, kuyolahleka. Engigcizelela ukunitshela khona ilokhu: “Kumele nihambe ezindleleni Zami.”

Kucashunwe embhalweni othi “Kuthini Ukuqonda Kwakho UNkulunkulu?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: K. Ngendlela Yokuzuza Ukwazi UNkulunkulu

Okulandelayo: M. Ngendlela Yokulahla Ithonya LikaSathane Nokuzuza Insindiso

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp