M. Ngendlela Yokulahla Ithonya LikaSathane Nokuzuza Insindiso

488. Umuntu walahlekelwa inhliziyo eyesaba uNkulunkulu ngemva kokonakaliswa uSathane, futhi walahlekelwa umsebenzi izidalwa zikaNkulunkulu okufanele zibe nawo, waba isitha esingamlaleli uNkulunkulu. Umuntu waphila ngaphansi kokubusa kukaSathane futhi walandela imiyalo kaSathane; ngakho uNkulunkulu wayengenayo indlela yokusebenza phakathi kwezidalwa Zakhe, futhi akakwazanga ukwenza ukuba izidalwa Zakhe zimesabe. Umuntu wadalwa uNkulunkulu, wakhonza uNkulunkulu, kodwa umuntu waqala ukumjikela uNkulunkulu wakhonza uSathane. USathane waba isithixo senhliziyo yomuntu. Ngakho uNkulunkulu walahlekelwa indawo Yakhe enhliziyweni yomuntu, okuwukuthi walahlekelwa incazelo yendalo kaNkulunkulu yabantu, manje ukuze abuyise ayekuhlosile ngendalo Yakhe kumele umuntu ambuyisele esimweni ayeyiso ekuqaleni bese exosha umuntu onesimo esikhohlakele. Ukuze abuyise umuntu kuSathane, kumele asindise umuntu esonweni. Kungale ndlela kuphela angabuyisa ngayo kancane kancane isimo sasekuqaleni somuntu futhi abuyise umsebenzi wasekuqaleni womuntu, futhi ekugcineni uNkulunkulu abuyise umbuso Wakhe. Ukubhujiswa kwabantwana bokungalaleli nakho kuzokwenziwa ukuze umuntu amkhonze kangcono uNkulunkulu futhi aphile kangcono emhlabeni. Njengoba uNkulunkulu adala umuntu, kufanele enze umuntu amkhonze; njengoba uNkulunkulu efisa ukubuyisa umsebenzi wasekuqaleni womuntu, lokho uzokwenza ngokuphelele, ngaphandle kwenkohlakalo. Ukubuyisa igunya Lakhe kusho ukwenza ukuthi umuntu amkhonze futhi amlalele; kusho ukuthi kufanele enze umuntu aphile ngenxa Yakhe futhi ashabalalise izitha Zakhe ngenxa yegunya Lakhe; kusho ukuthi uzokwenza ukuthi yonke ingxenye yakhe yokugcina iqhubeke phakathi kwabantu futhi ngaphandle kokuphikiswa umuntu. Umbuso afisa ukuwumisa embusweni Wakhe. Isintu asifisayo yilesi esimkhonzayo, esimlalela ngokuphelele futhi esinenkazimulo Yakhe. Uma engasisindisi isintu esonakalisiwe, okushiwo indalo Yakhe kuyophenduka ize; ngeke esaba nalo igunya kubantu, futhi umbuso Wakhe ngeke ukwazi ukuba khona emhlabeni. Uma engazibhubhisi lezo zitha ezingamlaleli, ngeke akwazi ukuthola inkazimulo Yakhe egcwele, futhi ngeke akwazi ukumisa umbuso phezu komhlaba. Lezi izimpawu zokuqedwa komsebenzi Wakhe nezimpawu zokufezwa kwezinto Zakhe ezinkulu: ukubhubhisa ngokuphelele labo phakathi kwesintu abangamlaleli, nokuletha ekuphumuleni labo abenziwe baphelela.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

489. Isintu sasekuqaleni sasisezandleni zikaNkulunkulu, kodwa ngenxa yokulingwa nguSathane nokonakaliswa, umuntu waboshwa nguSathane futhi wawela ezandleni zomubi. Ngakho, uSathane waba yinto okufanele yehlulwe emsebenzini wokuphatha kukaNkulunkulu. Ngoba uSathane wamngena umuntu, nangenxa yokuthi umuntu uwumsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu, uma umuntu ezosindiswa, kufanele ahlwithwe ezandleni zikaSathane, okusho ukuthi umuntu kufanele abuyiswe emva kokuthunjwa nguSathane. Ngalokhu, uSathane kufanele anqotshwe ngezinguquko esimweni somuntu esidala, izinguquko ezibuyisela umqondo wakhe wokuqala, bese ngale ndlela, umuntu, obethunjiwe, ehlwithwa ezandleni zikaSathane. Uma umuntu ekhululiwe ethonyeni nokuboshwa nguSathane, uSathane uyojabhiswa, umuntu ekugcineni uyobuyiselwa emuva, futhi uSathane uyohlulwa. Futhi ngenxa yokuthi umuntu usekhululiwe ethonyeni elimnyama likaSathane, umuntu uyoba impango yayo yonke lempi, futhi uSathane uyoba umenziwa oyojeziswa uma lempi seyiphelile, emuva kwalokho umsebenzi usuwonkana wokusindiswa komuntu uyobe usuqediwe.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa Endaweni Emangalisayo Okuphokophelwe Kuyo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

490. Labo abaphila ngaphansi kwethonya lobumnyama yilabo abaphila phakathi kokufa, yilabo abazuzwe uSathane. Ngaphandle kokusindiswa uNkulunkulu, nokwahlulelwa kanye nokusolwa uNkulunkulu, abantu abakwazi ukubalekela ithonya lokufa, abakwazi ukuba abaphilayo. Laba abafileyo abakwazi ukunikeza ubufakazi ngoNkulunkulu, noma basetshenziswe uNkulunkulu, abakwazi ukungena embusweni. UNkulunkulu ufuna ubufakazi babaphilayo, hhayi kwabafileyo, futhi ucela abaphilayo, hhayi abafileyo, ukuba bamsebenzele. “Abafileyo” yilabo abaphikisana futhi bavukele uNkulunkulu, yilabo abamoya wabo ungazweli naabangawaqondi amazwi kaNkulunkulu, yilabo abangalisebenzisi iqiniso nabangeqotho kuNkulunkulu, futhi yilabo abaphila ngaphansi kombuso kaSathane nabaxhashazwa uSathane. Abafileyo bazibonakalisa bona ngokumelana neqiniso, ngokuvukela uNkulunkulu, nangokuba phansi, abadelelekile, abanonya, abangezwela, abayizimbulu, nabashaya umshosha phansi. Nakuba abantu abanjalo bedla futhi bephuza amazwi kaNkulunkulu, abakwazi ukuphila amazwi kaNkulunkulu; bayaphila, kodwa bahamba befile, bayizidumbu eziphefumulayo. Abafile abakwazi nhlobo ukwanelisa uNkulunkulu, ingasaphathwa eyokulalela Yena. Bamane bamkhohlise, bamhlambalaze, futhi bamkhaphele, futhi konke ukuphila kwabo kuveza imvelo kaSathane. Uma abantu befuna ukuba izidalwa eziphilayo, nokufakaza kuNkulunkulu, nokwamukelwa nguNkulunkulu, kumele bamukele insindiso kaNkulunkulu, kumele bazithobe ngenjabulo ekwahlulelweni nasekusolweni Nguye, futhi kumele ukuthenwa nokusetshenzwa nguNkulunkulu. Yilapho kuphela abangakwazi ukuba nalo lonke iqiniso elifunwa uNkulunkulu ukuba lisebenze, futhi yilapho bezothola khona insindiso kaNkulunkulu, futhi baphinde babe izidalwa eziphilayo. Abaphilayo basindiswe uNkulunkulu, bahlulelwe futhi basolwa uNkulunkulu, bazimisele ukuzinikela futhi bayakujabulela ukubeka ukuphila kwabo kuNkulunkulu, futhi bazonikezela konke ukuphila kwabo kuNkulunkulu. Yilapho kuphela uma abaphilayo befakaza ngoNkulunkulu lapho kuzohlaziswa khona uSathane, futhi abaphilayo bengasakaza khona ivangeli lomsebenzi kaNkulunkulu, abaphilayo kuphela abasenhliziyweni kaNkulunkulu, futhi abaphilayo kuphela bengabantu bangempela. Ekuqaleni umuntu owayenziwe uNkulunkulu wayephila, kodwa ngenxa yokonakaliswa uSathane umuntu usephila ngaphakathi kokufa, futhi uphila ngaphansi kwethonya likaSathane, futhi laba baba abafile abangenamoya, baba yizitha eziphikisa uNkulunkulu, babe ngamathuluzi kaSathane, futhi babe yizithunjwa zikaSathane. Bonke abantu abaphilayo abadalwe uNkulunkulu bafile, ngakho uNkulunkulu ukuyekile ukufakaza Kwakhe, futhi ulahlekelwe abantu abenzile nokuyiyona nto enomoya Wakhe. Uma uNkulunkulu engathatha ubufakazi Bakhe, futhi athathe labo abenze ngezandla Zakhe kodwa abaye bathunjwa uSathane, khona-ke kufanele abavuse ukuze babe abantu abaphilayo, futhi kufanele ababuyisele ukuze baphile ekukhanyeni Kwakhe. Abafile yilabo abangenawo umoya, labo abangazweli kakhulu, futhi labo abaphikisana noNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, yilabo abangamazi uNkulunkulu. Labo bantu abanakho nakancane ukulalela uNkulunkulu, bayamvukela futhi bayamphikisa, futhi abanabo nobuncane ubuqotho. Abaphilayo yilabo abamoya wabo ozelwe kabusha, abakwaziyo ukulalela uNkulunkulu, futhi abaqotho kuNkulunkulu. Baneqiniso, nobufakazi, futhi yilaba bantu kuphela abajabulisa uNkulunkulu endlini Yakhe.

Kucashunwe embhalweni othi “Ingabe Usuyaphila?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

491. Ayini amandla obumnyama? Lokhu okubizwa ngamandla obumnyama kuwukuba isigqila sikaSathane, kungamandla kaSathane, futhi kungamandla aholela ekufeni.

Ngemva kokuthandaza ngobuqotho kuNkulunkulu, uphendulela inhliziyo yakho kuNkulunkulu ngokugcwele, kulokhu inhliziyo yakho igqugquzelwa uMoya kaNkulunkulu, uzimisele ngokuzinikela ngokugcwele, futhi manje usuphunyukile emandleni obumnyama. Uma ngabe konke lokho umuntu akwenzayo kuyamjabulisa uNkulunkulu futhi kuhambisana nezimfuno zikaNkulunkulu, kusho ukuthi ungothile ophila emazwini kaNkulunkulu, ungumuntu ophila eqashwe futhi vikelwa uNkulunkulu. Uma abantu bengakwazi ukwenza amazwi kaNkulunkulu, behlale bekhohlisa uNkulunkulu futhi bengamnaki, bengakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, bonke labo bantu baphila ngaphansi kwamandla obumnyama. Abantu abangakayitholi insindiso kaNkulunkulu bonke baphila ngaphansi kokubusa kukaSathane, okusho ukuthi, bonke baphila ngaphansi kwamandla obumnyama. Labo abangakholelwa kuNkulunkulu baphila ngaphansi kokubusa kukaSathane. Ngisho nalabo abakholwayo ukuthi uNkulunkulu ukhona kungenzeka bangaphili ekukhanyeni kukaNkulunkulu, ngoba kungenzeka ukuthi labo abakholelwa kuNkulunkulu bangaphili emazwini kaNkulunkulu, futhi kungenzeka bangabi abantu abangalalela uNkulunkulu. Umuntu ukholelwa kuNkulunkulu kuphela, futhi ngenxa yokwehluleka komuntu ukwazi uNkulunkulu, usaphila ngemithetho emidala, uphila emazwini afile, uphila ukuphila okumnyama nokungaqinisekanga, akahlanziwe uNkulunkulu ngokuphelele, futhi uNkulunkulu akamzuzile ngokugcwele. Ngakho, nakuba kungathandabuzwa ukuthi labo abangakholelwa kuNkulunkulu baphila ngaphansi kwamandla obumnyama, ngisho nalabo abakholelwa kuNkulunkulu kungenzeka basaphila ngaphansi kwamandla obumnyama, ngoba uMoya Oyingcwele awukasebenzi kubo. Labo abangakawutholi umusa kaNkulunkulu noma isihawu sikaNkulunkulu, abangakwazi ukubona umsebenzi owenziwe uMoya Oyingcwele, bonke baphila ngaphansi kwamandla kaSathane; labo abamukela kuphela umusa kaNkulunkulu kodwa bengamazi uNkulunkulu, basaphila ngaphansi kwamandla obumnyama, ezikhathini eziningi. Uma umuntu ekholelwa kuNkulunkulu kodwa ukuphila kwakhe okuningi ekuchitha ngaphansi kwamandla obumnyama, kusho ukuthi ukuba khona kwalo muntu akusenanjongo, ingasaphathwa eyalabo abangakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona.

Bonke labo abangawamukeli umsebenzi kaNkulunkulu futhi abangazifinyeleli izimfuno zikaNkulunkulu, baphila ngaphansi kwamandla obumnyama; labo abafuna iqiniso futhi abazifinyelelayo izimfuno zikaNkulunkulu bazothola izibusiso ezivela kuNkulunkulu, futhi bazophunyuka emandleni obumnyama. Abantu abangakakhululwa, kuhlale kunezinto ezithize ezibalawulayo, abakwazi ukunikela ngezinhliziyo zabo kuNkulunkulu, laba abantu ababoshwe uSathane, futhi baphila ngaphansi kwethunzi lokufa. Labo abangathembekile emisebenzini yabo, labo abangathembekile emsebenzini kaNkulunkulu, labo abangawenzi umsebenzi wabo ebandleni, baphila ngaphansi kwamandla obumnyama. Labo abakuphazamisa ngamabomu ukuphila kwebandla, labo abalimaza ngamabomu ubudlelwane obuphakathi kwabazalwane nodade, labo abazihlanganisela awabo amaqembu, baphila phansi ekujuleni kwamandla obumnyama, ekuboshweni uSathane. Labo abanobuhlobo obungajwayelekile noNkulunkulu, abahlale benezifiso eziyihaba, abangosomathuba, abangalokothi bafune kuguqulwe isimo sabo, abantu abanjalo baphila ngaphansi kwamandla obumnyama. Labo abahlale bengenandaba, abangayinaki indlela abenza ngayo iqiniso, abangafuni ukufinyelela izifiso zikaNkulunkulu, labo banelisa inyama yabo kuphela, futhi baphila ngaphansi kwamandla obumnyama, bazungezwe ukufa. Labo abaceba ukuphamba nenkohliso lapho benza umsebenzi kaNkulunkulu, besebenzelana noNkulunkulu ngokunganaki, belutha uNkulunkulu, behlale bezicabangela bona, abantu abanjalo baphila emandleni obumnyama. Bonke abangakwazi ukumthanda ngobuqotho uNkulunkulu, labo abangalifuni iqiniso, labo abangagxilile ekuguquleni isimo sabo, baphila ngaphansi kwamandla obumnyama.

Kucashunwe embhalweni othi “Phunyuka Emandleni Obumnyama, Futhi Uzozuzwa UNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

492. Umuntu uphilela inyama, okusho ukuthi uphila esihogweni futhi ngaphandle kokwahlulela nokusola kukaNkulunkulu umuntu wenyanyeka njengoSathane. Kungenzeka kanjani ukuba umuntu abe ngcwele? UPetru wayekholelwa ukuthi ukusola nokwahlulela kukaNkulunkulu kwakuyisivikelo kanye nomusa okukhulu kakhulu kumuntu. Ukusola nokwahlulela sikaNkulunkulu kuphela okungenza umuntu aphaphame, azonde inyama kanye noSathane. Isandla sikaNkulunkulu esiqinile sikhulula umuntu ekuthonyweni nguSathane, simkhulula ezweni lakhe elincane, simphilise ekukhanyeni kokuba khona kukaNkulunkulu. Akukho ukusindiswa okungcono kunokusola nokwahlulela! UPetru wathandaza, “O Nkulunkulu! Uma nje ungisola futhi ungahlulela, ngiyokwazi ukuthi awuzange ungishiye. Ngisho noma kuthiwa awunginiki injabulo noma ukuthula, ungenze ngiphile ngezinsizi futhi ngithole ukusolwa okuningi, uma nje ungangishiyanga inhliziyo yami iyokhululeka. Namuhla, Ukusola nokwahlulela Sakho kuphenduke esivikelo sami esihle kakhulu nesibusiso sami esikhulu kunazo zonke. Umusa ongipha wona uyangivikela. Umusa owubeka phezu kwami namuhla ungibonisa isimo Sakho sokulunga futhi uwukwahlulela nokusola Kwakho; ngaphezu kwalokho uwuvivinyo futhi ngaphezu kwalokho ungukuphila kokuhlupheka.” UPetru wakwazi ukubeka eceleni injabulo yenyama wafuna uthando olujulile nesivikelo esikhulu ngoba wayethole umusa omkhulu ekwahlulelweni nasekusoleni kukaNkulunkulu. Ekuphileni kwakhe, uma umuntu efuna ukuhlanzwa futhi enze umehluko esimweni sakhe, uma efisa ukuphila impilo enenjongo afeze indima yakhe njengesidalwa kuyomele amukele Ukwahlulela nokusola kukaNkulunkulu futhi angasivumeli isiyalo sikaNkulunkulu nokushaywa nguNkulunkulu ukuba kusuke kuye, ukuze akhululeke ekukhohlisweni nasekuthonyweni nguSathane aphile ekukhanyeni kukaNkulunkulu. Yazi kahle ukuthi ukusola nokwahlulela kukaNkulunkulu kungukukhanya, kuwukukhanya kwensindiso yomuntu nokuthi asikho isibusiso esingcono, umusa noma isivikelo somuntu. Umuntu uphila ngaphansi kwethonya likaSathane futhi uphila enyameni; uma engahlanziwe futhi engasitholi isivikelo sikaNkulunkulu, uyoba mubi nakakhulu. Uma efisa ukuthanda uNkulunkulu, kuyomele ahlanzwe futhi asindiswe. UPetru wathandaza, “Nkulunkulu, lapho ungiphatha ngobumnene ngijabula kakhulu, ngiduduzeke; futhi lapho ungisola ngizizwa ngiduduzeka futhi ngijabula nakakhulu. Nakuba ngibuthakathaka ngibekezelela ukuhlupheka ebengingakwazi, nakuba kunezinyembezi nomunyu, uyazi ukuthi lo munyu ubangelwa ukungalaleli kwami nangenxa yobuthakathaka bami. Ngiyakhala ngoba angikwazi ukwanelisa izifiso Zakho, ngizwa usizi futhi ngiyazisola ngoba angikufanele ukuma phambi Kwakho kodwa ngizimisele ukuthola lo mbuso, ngizimisele ukwenza konke okusemandleni ami ukuze ngikujabulise. Ukusola Kwakho singilethele isivikelo futhi singinike insindiso enkulu kakhulu; ukwahlulela Kwakho sivimba ukubekezela nesineke Sakho. Ngaphandle kokusola nokwahlulela Kwakho bengingeke ngithole isihawu nomusa Wakho othandekayo. Namuhla, ngikubona kahle ukuthi uthando uthando Lwakho ludlula ngale kwamazulu futhi ludlula yonke into. Uthando Lwakho alusona nje isihe nomusa wothando; ngisho nangaphezu kwalokho, luwukusolwa nokwahlulelwa. Ukusola nokwahlulela Kwakho kungizuzise kakhulu. Ngaphandle kokusola nokwahlulela Kwakho, akekho noyedwa obengahlanzwa, akekho noyedwa obengaluzwa uthando lukaMdali. Nakuba ngibekezelele amakhulu ezivivinyo nezinsizi futhi sengike ngasondela egodini, zenze ukuthi ngikwazi ngempela futhi ngizuze insindiso ephakeme. Ukube ngishiywe ukusola, ukwahlulela kanye nesiyalo Sakho, bengiyophila ebumnyameni, ngaphansi kokubuswa uSathane. Yiziphi izinzuzo inyama yomuntu enazo? Ukube bengizoshiywa ukusola nokwahlulela Kwakho, bekuyoba sengathi uMoya Wakho ungishiyile, kufane nokuthi awusekho nami. Uma bekunjalo, bengizoqhubeka kanjani ngiphila? Uma ungifumba ukugula, uthathe inkululeko yami, ngingaqhubeka ngiphila, kodwa uma ngishiywa ukusola kanye nokwahlulela Kwakho, ngeke ngibe nayo indlela yokuphila. Uma bengiphila ngaphandle kokwahlulela nokusola Kwakho, bengiyolahlekelwa uthando Lwakho, uthando olujule kakhulu kimi engingeke ngiluchaze ngamazwi. Ngaphandle kothando Lwakho, ngabe ngiphila ngaphansi kokubuswa uSathane, futhi ngingahluleka ukubona ubuso Bakho obukhazimulayo. Ngingaqhubeka kanjani ngiphile? Angeke ngikubekezelele ukuphila nobumnyama obunjalo. Ukuba Nawe kufana nokuthi ngiyakubona, ngakho ngingakushiya kanjani? Ngiyakuncenga ukuba ungalokothi uthathe ukunethezeka kwami okukhulu ngisho noma kungamazwi ambalwa angiqinisekisayo. Ngijabulile ngothando Lwakho futhi namuhla angikwazi ukuqhelelana Kungenzeka kanjani ukuthi ngingakuthandi? Kunezinyembezi eziningi zosizi ezehle ngenxa yothando Lwakho, nokho bengihlezi ngicabanga ukuthi ukuphila kanjena kunenjongo nakakhulu, kuyangicebisa, kungishintshe futhi kungenze ngikwazi ukubamba iqiniso okufanele libanjwe yizidalwa.”

Kucashunwe embhalweni othi “Izinto UPetru Abhekana Nazo: Ulwazi Lwakhe Ngokusolwa Nangokwahlulelwa” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

493. Inyama yomuntu ekaSathane, igcwele izimo ezingalaleli, ingcole ngokudabukisayo, iyinto engcolile. Abantu bathanda intokozo yenyama kakhulu futhi kuningi kakhulu ukubonakaliswa kwenyama; kungakho uNkulunkulu enyanya inyama ngokwezinga elithile. Uma abantu beshiya izinto ezingcolile, ezikhohlakele zikaSathane, bazuza insindiso kaNkulunkulu. Kodwa uma bengakakwazi ukuzihlukanisa nokungcola nenkohlakalo, khona-ke basaphila ngaphansi kombuso kaSathane. Ubuqili, ukukhohlisa, nobukhwembe kwabantu konke kuyizinto zikaSathane. Ukukusindisa kukaNkulunkulu ngokokukukhipha kulezi zinto zikaSathane. Umsebenzi kaNkulunkulu angeke ungalungi; wenzelwa ukusindisa abantu ebumnyameni. Uma uke wakholwa ukufikela ezingeni elithile futhi uzihlukanise nenkohlakalo yenyama, ungasaboshiwe yile nkohlakalo, ubungesindiswe? Uma uphila ngaphansi kombuso kaSathane awukwazi ukubonakalisa uNkulunkulu, uyinto engcolile, futhi awusoze wathola ifa likaNkulunkulu. Uma usuhlanziwe wapheleliswa, uzoba ngcwele, futhi uzoba umuntu ojwayelekile, futhi uzobusiswa uNkulunkulu futhi uthokozeleke kuNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwenza (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

494. Konke ukuphila komuntu kungaphansi kokubusa kukaSathane futhi akekho noyedwa ongakwazi ukuzikhulula ngamandla akhe ekuthonyweni nguSathane. Bonke baphila ezweni elingcolile, elinenkohlakalo nobuze, elingenayo nencane injongo; baphila impilo yokungabi nandaba yenyama, yenkanuko, futhi baphilela noSathane. Ukuphila kwabo akubalulekile nakancane. Umuntu akakwazi ukuzitholela yena iqiniso eliyomkhulula ethonyeni likaSathane. Ngisho noma umuntu ekholelwa kuNkulunkulu futhi elifunda iBhayibheli, akaqondi ukuthi angazikhulula kanjani ekulawulweni yithonya likaSathane. Kuzo zonke izizukulwane, bambalwa kakhulu abathole le mfihlo, bambalwa kakhulu abayibambile. Njengoba umuntu emzonda kangaka uSathane, ezonda inyama yakhe, akakwazi ukunqoba ithonya likaSathane. Namuhla, ingabe anisekhona ngaphansi kombuso kaSathane? Anizisoli ngezenzo zenu zokungalaleli, ingasaphathwa-ke eyokuthi ningcolile futhi anilaleli. Ngemva kokuphikisana noNkulunkulu, nize nithole ngisho ukuthula kwengqondo nizizwe nibakhulu. Ingabe ukuthula kwenu akwenziwa ukuthi nikhohlakele? Ingabe lokhu kuthula kwenu okusengqondweni akwenziwa wukuthi anilaleli? Umuntu uphila esihogweni esenzelwe umuntu, uphila ngaphansi kwethonya elimnyama likaSathane; emhlabeni, lapho izipoki nabantu kuhlala khona, nalapho kungena enyameni yomuntu. Awuphili epharadesi elihle emhlabeni. Indawo okuyo ibuswa udeveli, isihogo, indawo eyingozi. Uma umuntu engahlanziwe, kuyosho ukuthi ungowokungcola; uma engavikelwa futhi enganakekelwa uNkulunkulu, usayisigqila sikaSathane; uma engahlulelwe futhi engasoliwe lokho kusho ukuthi akanayo indlela yokuphunyuka ekucindezelweni ubumnyama bethonya likaSathane. Ukukhohlakala kwakho okubonisayo kanye nokuphila kwakho ngendlela ebonisa ukuthi awulaleli kuwubufakazi obuveza ngokusobala ukuthi usaphila ngaphansi kokubuswa nguSathane. Uma ingqondo kanye nemicabango yakho kungazange kuhlanzwe futhi isimo sakho singakaze sahlulelwe futhi sisolwe, lokho kusho ukuthi sonke isiqu sakho sisalawulwa nguSathane, imicabango yakho ikhohliswe nguSathane, sonke isiqu sakho sisezandleni zikaSathane. Uyazibona yini ukuthi usuqhelelene kanjani nezinga lokuphila kukaPetru? Unalo lelo zinga? Kuningi kangakanani okwazi ngokusola nokwahlulela kwanamuhla? Kungakanani osukubambile kwalokho uPetru akwazi? Uma namuhla uhluleka ukwazi, ingabe uzokwazi ukufinyelela lolo lwazi esikhathini esizayo? Umuntu oyivila noyigwala njengawe kalula nje akanakukwazi ukusola nokwahlulela. Uma ujaha ukuthula enyameni, kanye nokufeza izifiso zayo, lokho kuyosho ukuthi ayikho indlela ongahlanzwa ngayo, futhi ekugcineni uzobuyiselwa kuSathane ngoba uphila ngendlela kaSathane, nenyama. Njengoba izinto zinjalo namuhla, abantu abaningi abanandaba nokuphila, okusho ukuthi abanandaba nokuhlanzwa noma ukuthola ulwazi olunzulu ngokuphila. Bangenziwa kanjani ukuba baphelele? Labo abangakufuni ukuphila, abanalo ithuba lokupheleliswa futhi labo abangafuni ukwazi uNkulunkulu futhi abangafuni ukushintsha isimo sabo, abanayo indlela yokuphunyuka ethonyeni lobumnyama bukaSathane.

Kucashunwe embhalweni othi “Izinto UPetru Abhekana Nazo: Ulwazi Lwakhe Ngokusolwa Nangokwahlulelwa” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

495. Labo abangathembekile ekuphileni kwabo, abazenza into abangeyona lapho bephambi kwabantu, benza sengathi bathobekile, bayabekezela futhi banothando, kuyilapho isiqu sabo singajabulisi, sinobuqili futhi singekho qotho kuNkulunkulu, abantu abanjalo bayizibonelo kulabo abaphila ngaphansi kwamandla obumnyama, bayinzalo yezinyoka. Labo abakholelwa kuNkulunkulu bahlale benzela izinzuzo zabo, bahlale bekholelwa kuNkulunkulu ngenxa yezinzuzo zabo, labo abazidlayo nabaqhoshayo, labo ababukisa ngabanakho, abahlale bevikela isithunzi sabo, bangabantu abathanda uSathane abamelene neqiniso, bayamphika uNkulunkulu futhi bangabakaSathane ngokuphelele. Labo abangayinaki imithwalo kaNkulunkulu, abangamkhonzi ngenhliziyo ephelele, abahlale bekhathazeke ngezinto abazithandayo nezithandwa yimindeni yabo, abangakwazi ukuhlukana nalutho ukuze banikele kuNkulunkulu, abangaphili ngokuvumelana namazwi kaNkulunkulu, baphila ngaphandle kwamazwi kaNkulunkulu. Abantu abanjalo uNkulunkulu ngeke abatuse.

Lapho uNkulunkulu edala abantu, wayenzela ukuthi bajabulele umcebo Wakhe futhi bamthande ngobuqotho; ngalokhu, abantu babezophila ekukhanyeni Kwakhe. Namuhla, bonke labo abangakwazi ukuthanda uNkulunkulu, abangenandaba nezinto ezikhathaza uNkulunkulu, abangakwazi ukunikela ngezinhliziyo zabo ngokugcwele kuNkulunkulu, abangakwazi ukuthatha inhliziyo kaNkulunkulu njengeyabo, abangakwazi ukuthwala imithwalo kaNkulunkulu njengeyabo, ukukhanya kukaNkulunkulu akukhanyi phezu kwabantu abanjalo, ngenxa yalokho, bonke baphila ngaphansi kwamandla obumnyama. Abantu abanjalo basendleleni eshayisana nentando kaNkulunkulu, konke abakwenzayo akunayo ngisho inhlansi yeqiniso, bamdibi munye noSathane, futhi abantu abanjalo baphila ngaphansi kwamandla obumnyama. Uma ungahlale udla futhi uphuza amazwi kaNkulunkulu futhi unakisisa intando kaNkulunkulu, wenze amazwi kaNkulunkulu, kusho ukuthi ungokaNkulunkulu, ungumuntu ophila emazwini kaNkulunkulu. Ingabe uzimisele ukuphunyuka ekubusweni uSathane, uphile ekukhanyeni kukaNkulunkulu? Uma uphila emazwini kaNkulunkulu, uMoya Oyingcwele uzoba nethuba lokwenza umsebenzi Wakhe; uma uphila ngaphansi kwamandla kaSathane, awukho umsebenzi uMoya Oyingcwele ozokwazi ukuwenza. Umsebenzi uMoya Oyingcwele owenza kubantu, ukukhanya akwenza kukhanye kubantu, ukuzethemba akunika abantu kuphela emva komzuzwana nje; uma abantu benganakile futhi bengalaleli, umsebenzi owenziwa uMoya Oyingcwele uzobadlula. Uma abantu bephila emazwini kaNkulunkulu, uMoya Oyingcwele uzoba nabo, wenze umsebenzi kubo; uma abantu bengaphili emazwini kaNkulunkulu, kusho ukuthi ukuphila kwabo kuboshwe uSathane. Abantu abaphila esimweni esikhohlakele abanawo uMoya Oyingcwele futhi uMoya Oyingcwele awusebenzi kubo. Uma uphila emazwini kaNkulunkulu, uma uphila esimweni esifunwa uNkulunkulu, kusho ukuthi ungokaNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu uzokwenziwa kuwe; uma ungaphili ezimfunweni zikaNkulunkulu, kodwa uphila ngaphansi kokubusa kukaSathane, kusho ukuthi nakanjani uphila ngaphansi kwenkohlakalo kaSathane. Ukufinyelela izimfuno zikaNkulunkulu, ungakwenza kuphela ngokuphila emazwini kaNkulunkulu nangokunikela ngenhliziyo yakho kuNkulunkulu; kumele wenze njengoba uNkulunkulu esho, amazwi kaNkulunkulu kumele uwenze isisekelo sokuba khona kwakho futhi nokuphila kwakho kweqiniso, yilokho kuphela okuyokwenza ube ngokaNkulunkulu. Uma okwenzayo kuvumelana ngobuqotho nentando kaNkulunkulu, uNkulunkulu uzokwenza umsebenzi kuwe, futhi uzophila ngaphansi kwezibusiso zikaNkulunkulu, uzophila ekukhanyeni kobuso bukaNkulunkulu, futhi uzokwazi ukubamba umsebenzi owenziwa uMoya Oyingcwele, futhi uzoyizwa injabulo yokuba khona kukaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Phunyuka Emandleni Obumnyama, Futhi Uzozuzwa UNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

496. Ukuze uphunyuke emandleni obumnyama, kumele uqale ngokuba qotho kuNkulunkulu futhi ube nogqozi lokufuna iqiniso, uyokwazi ngaleyo ndlela kuphela ukuba sesimweni esifanele. Ukuphila esimweni esifanele kuyisidingo ukuze uphunyuke emandleni obumnyama. Ukungabi nesimo esifanele kusho ukuthi awukho qotho kuNkulunkulu nokuthi awunalo ugqozi lokufuna iqiniso, ngenxa yalokho ayinakukhulunywa indaba yokuphunyula emandleni obumnyama. Ukuphunyuka komuntu emandleni obumnyama kusekelwe emazwini Ami, futhi uma umuntu engenzi ngokuvumelana namazwi Ami, angeke aphunyuke ekuboshweni amandla obumnyama. Ukuphila esimweni esifanele kusho ukuphila ngaphansi kwesiqondiso samazwi kaNkulunkulu, ukuphila esimweni sokuba qotho kuNkulunkulu, ukuphila esimweni sokufuna iqiniso, ukuphila ngokuzidela ngobuqotho ngenxa kaNkulunkulu, ukuphila esimweni sokumthanda ngokusuka enhliziyweni uNkulunkulu. Labo abaphila ngaphansi kwalezi zimo nakuleli qiniso bayoguquka kancane kancane, njengoba bengena bejula eqinisweni, futhi bayoguqulwa ukujula komsebenzi kaNkulunkulu, kuze kufike lapho bezuzwa khona uNkulunkulu, bamthande ngobuqotho uNkulunkulu. Labo abaphunyukile emandleni obumnyama bayokwazi ukuyibamba kancane kancane intando kaNkulunkulu, bayiqonde kancane kancane inhliziyo kaNkulunkulu, bagcine sebesondelene noNkulunkulu; ngeke bagcine nje ngokungabi nokuqonda ngoNkulunkulu, ngokungahlubuki kuNkulunkulu, bayoyizonda nakakhulu imicabango nokuhlubuka ababenakho phambilini, bamthande ngobuqotho uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo. Labo abangakwazi ukuphunyuka emandleni obumnyama bacabanga okusenyameni, bagcwele ukuhlubuka; izinhliziyo zabo zigcwele imicabango yomuntu nefilosofi lokuphila, kanye nezinhloso zabo nemicabango yabo. UNkulunkulu ufuna uthando oluphelele kumuntu, uNkulunkulu ufuna umuntu agcwale amazwi Akhe futhi amthande. Lezi yizinto umuntu okumele azifinyelele ukuze aphile emazwini kaNkulunkulu, athole lokho umuntu akufunayo emazwini kaNkulunkulu, athande uNkulunkulu ngenxa yamazwi Akhe, azulazule ngenxa yamazwi kaNkulunkulu, futhi aphile ngenxa yamazwi kaNkulunkulu. Yonke into kumele yakhelwe emazwini kaNkulunkulu, futhi umuntu uyokwazi ngaleyo ndlela kuphela ukufinyelela izimfuno zikaNkulunkulu. Uma umuntu engahlonyisiwe ngamazwi kaNkulunkulu, usuke efana nesibungu sikaSathane. Kala enhliziyweni yakho, ukuthi angakanani amazwi kaNkulunkulu asenezimpande ngaphakathi kuwe? Yiziphi izinto ophila ngazo ngokuvumelana namazwi kaNkulunkulu? Yiziphi izinto obungaphili kuzo ngokuvumelana namazwi kaNkulunkulu? Uma amazwi kaNkulunkulu engakakubambi ngokugcwele, yini-ke ngempela esenhliziyweni yakho? Ekuphileni kwakho kwamihla yonke, ingabe ulawulwa uSathane, noma uphethwe ngamazwi kaNkulunkulu? Ingabe imithandazo yakho isuka emazwini kaNkulunkulu? Ingabe ukukhanyiselwa amazwi kaNkulunkulu kukukhiphile esimweni esingesihle? Nakhu okufanele kwenziwe yiwo wonke umuntu ukuze enze amazwi kaNkulunkulu abe isisekelo sokuba khona kwakhe. Uma amazwi kaNkulunkulu engekho ekuphileni kwakho, kusho ukuthi uphila ngaphansi kwamandla obumnyama, uyisihlubuki kuNkulunkulu, uphikisana noNkulunkulu, awulihloniphi igama likaNkulunkulu, futhi inkolelo enjalo yomuntu kuNkulunkulu imane nje ibanga ukona, iyisiphazamiso. Ingakanani ingxenye yokuphila kwakho oyiphila ngokuvumelana namazwi kaNkulunkulu? Ingakanani ongayiphili ngokuvumelana namazwi kaNkulunkulu? Kulokhu amazwi kaNkulunkulu akufuna kuwe, kungakanani okufeziwe kuwe? Kungakanani okulahlekile kuwe? Ingabe wake wazihlolisisa izinto ezinjalo?

Ukuze uphunyuke emandleni obumnyama, kubuye kudingeke umsebenzi owenziwe uMoya Oyingcwele, kuyilapho ngakolunye uhlangothi kudingeka umuntu abambisane nakho ngokugcwele. Kungani ngithi umuntu akekho endleleni ofanele? Uma umuntu esendleleni efanele, kufanele akwazi ukunikela ngenhliziyo yakhe kuNkulunkulu, futhi lona umsebenzi odinga isikhathi eside, ngoba isintu besilokhu siphila ngaphansi kwamandla obumnyama, siboshwe uSathane izinkulungwane zeminyaka, ngakho lokhu kungena akuyona into engenzeka ng ngosuku noma ezimbili. Namuhla ngikhulume ngale ndaba ngoba ngifuna abantu basazi isimo sabo; mayelana nalokhu amandla obumnyama ayikho nalokho ukuphila ekukhanyeni okuyikho, ukungena kungenzeka kuphela lapho umuntu ekwazi ukuqonda lezi zinto. Ngoba kumele wazi lokho amandla kaSathane ayikho ngaphambi kokuba uphunyuke emandleni kaSathane, futhi uyokwazi ngaleyo ndlela kuphela ukuhamba endleleni ngenxa yokungena kancane kancane kuyo. Ukuthi yini ozoyenza emva kwalokho, indaba yomuntu leyo. Kumele ungene kokuhle, ungalokothi ulinde usonge izandla, futhi yile ndlela uNkulunkulu ayokuzuza ngayo.

Kucashunwe embhalweni othi “Phunyuka Emandleni Obumnyama, Futhi Uzozuzwa UNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

497. Konke okwenziwa uNkulunkulu kunesidingo, futhi kubaluleke kakhulu, ngoba konke akwenzayo kumuntu kuthinta ukuphatha Kwakhe nensindiso yesintu. Ngokwemvelo, umsebenzi uNkulunkulu awenza kuJobe awehlukile, nakuba uJobe ayelungile futhi eqotho emehlweni kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, kungakhathaleki ukuthi uNkulunkulu wenzani futhi kanjani, kungakhathaleki ukuthi izindleko ziyini, noma imigomo Yakhe, inhloso yezenzo Zakhe ayiguquki. Inhloso Yakhe ukusebenzisa kumuntu izwi likaNkulunkulu, izimfuneko zikaNkulunkulu, nentando kaNkulunkulu ngomuntu; ngamanye amazwi, iwukwenza kumuntu konke lokho uNkulunkulu akholwa ukuthi kuhle ngokuvumelana nezigaba Zakhe, avumele umuntu ukuba aqonde inhliziyo kaNkulunkulu futhi aqonde ingqikithi kaNkulunkulu, nokumvumela ukuba alalele ubukhosi bukaNkulunkulu namalungiselelo Akhe, kanjalo enze umuntu esabe uNkulunkulu futhi agweme okubi—konke kuwuphawu olulodwa lwenhloso kaNkulunkulu kukho konke akwenzayo. Olunye uphawu ukuthi, ngenxa yokuthi uSathane uyisembozo futhi uyinhloso yomsebenzi kaNkulunkulu, umuntu uvame ukunikelwa kuSathane; lokhu kusho ukuthi uNkulunkulu wayevame ukuvumela abantu ukuthi babone ububi bukaSathane ngaphambi kokuba uSathane abalinge noma abahlasele, kanjalo evumele abantu ukuba bazonde uSathane futhi bakwazi ukubona uhlangothi lwakhe olubi. Le nqubo ibavumela ukuba bakhululeke kancane kancane ekulawulweni uSathane, nasekumangalelweni uSathane, ekugxambukeleni, nasekuhlaselweni—baze babonge izwi likaNkulunkulu, ulwazi lwabo nokulalela uNkulunkulu, kanye nokholo lwabo kuNkulunkulu nokumesaba; bayathuthumela lapho bemangalelwa uSathane; bayokhululwa lapho kuphela emandleni kaSathane. Ukukhululwa kwabantu kuyosho ukuthi uSathane unqotshiwe, kuyosho ukuthi abasekhona ukudla emlonyeni kaSathane—ukuthi esikhundleni sokubagwinya, uSathane ubalaxazile. Lokhu kungenxa yokuthi abantu abanjalo baqotho, banokholo, bayalalela futhi besaba uNkulunkulu, nokuthi bamelene kakhulu noSathane. Bamthela ngehlazo uSathane, bamenza abe igwala, futhi bamnqoba ngokuphelele. Ukholo lwabo ekulandeleni uNkulunkulu, ukulalela kwabo nokwesaba uNkulunkulu kunqoba uSathane, futhi kumenza aphonse ithawula. Abantu abanjalo kuphela abazuzwe uNkulunkulu ngeqiniso, futhi yibo uNkulunkulu ahlose ukubasindisa. Uma befisa ukusindiswa, nokuzuzwa uNkulunkulu ngokuphelele, khona-ke bonke abalandela uNkulunkulu kumele balingwe futhi bahlaselwe uSathane. Labo abamelana nalezi zilingo nokuhlaselwa bakwazi ngokuphelele ukunqoba uSathane, yilabo abasindiswe uNkulunkulu. Okusho ukuthi, labo abasindiswe uNkulunkulu yilabo abadlule ezilingweni, futhi abaye balingwa futhi bahlaselwa uSathane izikhathi eziningi. Labo abasindiswe uNkulunkulu bayayiqonda intando nezimfuneko zikaNkulunkulu, futhi bayakwazi ukuzithoba ebukhosini nasemalungiselelweni kaNkulunkulu, futhi abayishiyi indlela yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi ngemva kwezilingo zikaSathane. Labo abasindiswa uNkulunkulu bathembekile, banenhliziyo enhle, benza kube nomehluko phakathi kothando nenzondo, banobulungiswa futhi bahluzekile, futhi bayakwazi ukunakekela uNkulunkulu nokwazisa konke okukaNkulunkulu. Abantu abanjalo uSathane ngeke ahlale ebamangalela futhi ebahlukumeza, bakhululeke ngokuphelele, futhi bakhululwe ngokuphelele. UJobe wayeyindoda ekhululeke kanjalo, futhi lokhu yisizathu kanye esasenze uNkulunkulu wamnikela kuSathane.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

498. Ukholo lukaJobe, ukulalela, nobufakazi bakhe ekunqobeni uSathane kuwumthombo wosizo omkhulu ekukhuthazeni abantu. KuJobe babona ithemba ngensindiso yabo, futhi bayabona ukuthi ngokholo, nokulalela nokwesaba uNkulunkulu, kungenzeka kakhulu ukunqoba uSathane, nokumelana noSathane. Bayabona ukuthi, uma nje besazithoba ebukhosini nasemalungiselelweni kaNkulunkulu, futhi babe nesifiso nokholo lokungamshiyi uNkulunkulu ngemva kokulahlekelwa yikho konke, bengamthela ngehlazo futhi bamnqobe uSathane, futhi kufanele bazimisele ukuma baqine ebufakazini babo—ngisho noma kusho ukulahlekelwa ukuphila kwabo—ukuze uSathane abaleke futhi ehlulwe kabuhlungu. Ubufakazi bukaJobe buyisixwayiso ezizukulwaneni ezilandelayo, futhi lesi sixwayiso sizitshela ukuthi uma zingamnqobi, uSathane uyohlale ezimangalela njalo futhi ezinakile, azisoze zaphunyuka ekuhlukunyezweni nasekuhlaselweni uSathane. Ubufakazi bukaJobe bukhanyisele izizukulwane ezizayo. Lokhu kukhanyiselwa kufundisa abantu ukuthi kulapho belungile futhi beqotho yilapho kuphela lapho beyokwazi khona ukwesaba uNkulunkulu bagweme okubi; sizifundisa ukuthi kulapho besaba khona uNkulunkulu futhi begwema okubi lapho beyonikeza khona ubufakazi obunamandla ngoNkulunkulu; uSathane ngeke azilawule uma zinikeza ubufakazi obunamandla, futhi ziphila ngesiqondiso nesivikelo sikaNkulunkulu—kulapho kuphela lapho ziyosindiswa khona ngeqiniso. Ubuntu bukaJobe nezinto ayezifuna ekuphileni kufanele kulingiswe yiwo wonke umuntu ofuna insindiso. Kube yinto ayiphilelayo kukho konke ukuphila kwakhe nendlela aziphatha ngayo phakathi nezilingo kubo bonke labo abesaba uNkulunkulu bagweme okubi.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

499. Lapho abantu besazosindiswa, ukuphila kwabo kwakuvame ukulawulwa uSathane. Ngamanye amazwi, abantu abangakaze basindiswe bayiziboshwa zikaSathane, abanayo inkululeko, abakhululiwe kuSathane, abafanelekile futhi abanaso isibopho sokukhonza uNkulunkulu, futhi uSathane ubafuna phansi phezulu uyabahlasela. Abantu abanjalo ayikho injabulo abangakhuluma ngayo, abanalo ilungelo lokukhuluma ngokuphila, futhi asikho isithunzi abangakhuluma ngaso. Kulapho ubhukula ulwa noSathane, usebenzisa ukholo lwakho nokulalela uNkulunkulu, nokwesaba uNkulunkulu njengesikhali sokulwa impi yokufa nokuphila noSathane, lapho uyomnqoba khona ngokugcwele uSathane futhi umenze adle phansi noma nini lapho ekubona, ukuze ayeke ukukuhlasela nokukumangalela—kulapho kuphela lapho uyosindiswa khona, ukhululeke. Uma uzimisele ukuhlukana ngokuphelele noSathane, kodwa ungenazo ikhali ezizokusiza unqobe uSathane, usazoba sengozini; ngokuhamba kwesikhathi lapho usuhlukunyezwa uSathane uyobe ungasenawo amandla asele kuwe, kodwa uyobe usakwazi ukufakaza, uyobe ungakakwazi ukuzikhulula ekuhlaselweni nasekumangalelweni uSathane, khona-ke uyoba nethemba elincane lensindiso. Ekugcineni, lapho kumenyezelwa ukuphela komsebenzi kaNkulunkulu, uyobe usabanjwe uSathane, ungakwazi ukuzikhulula, futhi uyobe ungenalo ithemba. Ngakho umphumela uwukuthi, abantu abanjalo uSathane uyobathumba ngokuphelele.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

500. Phakathi nomsebenzi Wakhe wokulungisa nokweseka umuntu, uNkulunkulu wembulela umuntu yonke intando nezimfuneko Zakhe, futhi uveza izenzo Zakhe, isimo, nalokho anakho nayikho kumuntu. Inhloso Yakhe ukuhlomisa umuntu, nokuthi amvumele azi amaqiniso amaningi ngoNkulunkulu ngesikhathi emlandela—amaqiniso ayizikhali umuntu azinikwe uNkulunkulu ukuze alwe noSathane. Njengoba ehlonyisiwe, umuntu kumele abhekane novivinyo lukaNkulunkulu. UNkulunkulu unezindlela eziningi zokuvivinya umuntu, kodwa eziningi zazo, zihlanganisa “ukubambisana” nesitha sikaNkulunkulu: uSathane. Okusho ukuthi, ngemva kokunika umuntu izikhali azolwa ngazo noSathane, uNkulunkulu unikela umuntu kuSathane avumele uSathane ukuba “amvivinye.” Uma umuntu engakwazi ukumelana namaqhinga okulwa kaSathane, uma ephunyuka ephila kuSathane, khona-ke umuntu uyobe uphumelele ovivinyweni. Kodwa uma umuntu ehluleka ukumelana namaqhinga okulwa kaSathane, ezithoba kuSathane, khona uyobe wehlulekile ovivinyweni. Kungakhathaleki ukuthi uNkulunkulu uhlola ini kumuntu, into ayihlolayo ukuthi umuntu uyaqina yini lapho uSathane ehlasela ubufakazi bakhe, nokuthi uyamshiya yini uNkulunkulu azithobe kuSathane ngesikhathi uSathane embamba. Kungashiwo ukuthi ukusindiswa komuntu kuncike ekutheni uyamnqoba yini uSathane, noma ukuthi uyayithola yini inkululeko kuncike ekutheni uyakwazi yini ukuphakamisa izikhali azinikwe uNkulunkulu ukuze anqobe uSathane, enze uSathane ahlukane naye ngokuphelele. Uma uSathane ephelelwa ithemba futhi emshiya, lokho kusho ukuthi uSathane akasoze azama ukuthatha lowo muntu kuNkulunkulu, ngeke aphinde amangalele lowo muntu, ngeke aphinde amhlasele; umuntu onjalo kuphela oyozuzwa uNkulunkulu. Lena inqubo ephelele uNkulunkulu azuza ngayo abantu.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

501. Namhlanje, ungafuna ukupheleliswa noma ufune izinguquko kubuntu bakho bangaphandle kanye nobungcono ezingeni lakho, kodwa okubaluleke kakhulu ukuthi uqonde ukuthi yonke into uNkulunkulu ayenzayo namhlanje inengqondo futhi iwusizo: Yenza ukuthi wena ozalwe ezweni lokungcola uphunyuke ekungcoleni futhi ukuthintithe, ikusiza ukuba unqobe ithonya likaSathane, uphinde ushiye kude ithonya elimnyama likaSathane—futhi ngokugxila kulezi zinto, uyavikeleka kulelizwe lokungcola. Ekugcineni, ibuphi ubufakazi oyocelwa ukuba ubethule? Uzalelwe ezweni lokungcola kodwa uyakwazi ukuba ngcwele, ungabe usanindwa ukungcola, uphila endaweni kaSathane kodwa uyahlukana nethonya likaSathane, futhi awuphathwa noma uhlukunyezwe nguSathane, futhi uphile ezandleni zikaSomandla. Lokhu ubufakazi, nobuqinisayo ngokunqoba empini noSathane. Uyakwazi ukufulathela uSathane, awusakhombisi izimo ezinobusathane kulokhu okuphilayo, kodwa kunalokho, uphila ngalokho uNkulunkulu ayefuna ukuba umuntu abe nakho ngesikhathi edala umuntu: ubuntu obujwayelekile, ukucabanga okujwayelekile, ukuqonda okujwayelekile, ukuzimisela okujwayelekile, kanye nokuthembeka kuNkulunkulu. Bunjalo ubufakazi obuthulwa odaliweyo kaNkulunkulu. Uthi, “Sizalwa ezweni lokungcola, kodwa ngenxa yokuvikelwa nguNkulunkulu, ngenxa yobuholi Bakhe, futhi ngenxa yokuthi Yena usinqobile, sikwazile ukulahla ithonya likaSathane. Ukuthi siyakwazi ukulalela namhlanje nakho kuwumthelela wokunqotshwa nguNkulunkulu, futhi akuve kungenxa yokuthi silungile, noma ngoba sasithanda uNkulunkulu ngokwemvelo. Yingoba uNkulunkulu wasikhetha, wasimisela phambilini, ukuthi sinqotshiwe namhlanje, siyakwazi ukufakazela Yena, futhi sikwazi ngisho ukumkhonza Yena; ngakho-ke yingoba usikhethile, futhi wasivikela, yingakho sisindisiwe futhi sakhululwa endaweni ephethwe nguSathane, futhi sikwazi ukushiya ngemuva ukungcola futhi senziwe msulwa ezweni likadrago omkhulu obomvu.”

Kucashunwe embhalweni othi “Iqiniso Langaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

502. Namuhla awuwakholwa amazwi engiwashoyo futhi awuwanakile; lapho kufika usuku lokuba umsebenzi Wakhe usabalale, uyowabona ngobuningi bawo, uyozisola futhi ngaleso sikhathi uyomangala kakhulu. Kunezibusiso kodwa awazi ukuthi ungazijabulela kanjani, futhi kuneqiniso kodwa awulilweli. Ingabe awuziletheli ukweneliseka? Namuhla, nakuba sekuseduze ukuba isinyathelo esilandelayo somsebenzi kaNkulunkulu siqale, ayikho into ebaluleke njengalokho okufuneka kuwe nalokho okufanele uphile ngakho. Miningi imisebenzi namaqiniso; ingabe akufanele ukuba kwaziwe nguwe? Ingabe ukusola nokwahlulela kukaNkulunkulu ngeke sawuvusa umoya wakho? Ingabe ukusola nokwahlulela kukaNkulunkulu ngeke kukwenze uzenyanye? Ingabe wanelisekile ngokuphila ngokuthula nangokujabula, nangokweneliseka kwenyama okwesikhashana ngaphansi kwethonya likaSathane? Awuyena yini ophansi kunabo bonke abantu? Akekho oyisilima njengalowo obone insindiso kodwa wangalwela ukuyizuza: laba ngabantu abazitika ngenyama futhi abajabula ngoSathane. Uthembela ekutheni ukholo lwakho kuNkulunkulu aluzoba nezinselele noma nezinsizi noma ubunzima obungatheni. Uhlezi ulwela lezo zinto ezingenanzuzo futhi ukuphila kwakho awukwenzanga kwaba nenjongo, kunalokho ubeka imicabango yakho ngaphambi kweqiniso. Awulusizo lwalutho! Uphilisa okwengulube—yimuphi umehluko phakathi kwakho nezingulube nezinja? Ingabe bonke labo abangalifuni iqiniso kunalokho bathanda inyama, abazona yini izilwane? Ingabe labo abafile abangenawo umoya abazona yini izidumbu ezihambayo? Mangaki amagama akhulunywe kuwe? Ingabe mncane umsebenzi owenziwe kuwe? Kungakanani engikunike khona? Ngakho kungani ungazange ukuthathe? Yini ongakhala ngayo? Akukhona yini ukuthi awuzuzanga lutho ngenxa yokuthi uyithanda kakhulu inyama yakho? Futhi akukhona yini ukuthi imicabango yakho ibinehaba? Akukhona yini ukuthi uyisiphukuphuku? Uma ungakwazi ukuthola lezi zibusiso, ungamsola yini uNkulunkulu ngokungakusindisi?

Kucashunwe embhalweni othi “Izinto UPetru Abhekana Nazo: Ulwazi Lwakhe Ngokusolwa Nangokwahlulelwa” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

503. UNkulunkulu wenza umsebenzi osezingeni eliphezulu kangaka futhi usindisa ngokuphelele leli qembu labantu ukuze niphunyuke ethonyeni likaSathane, nihlale ezweni elingcwele, nihlale ekukhanyeni kukaNkulunkulu, futhi nibe nobuholi nokuqondisa kokukhanya. Khona-ke ukuphila kwenu kunikeza umqondo. Enikudlayo nenikwembathayo kwehlukile kokwabangakholwa; nithokozela amazwi kaNkulunkulu futhi niphila impilo enomqondo—futhi bona bathokozelani? Bathokozela kuphela “ifa lokhokho babo” “nomoya wabo kazwelonke.” Abanayo nencane inswebu yobuntu! Izingubo zenu, amazwi nezenzo kwehluke kakhulu kunokwabo. Ekugcineni, nizokushiya ngokuphelele ukungcola, ningabe nisathiyeka ekulingweni uSathane, futhi nizuze imihlinzeko yansuku zonke kaNkulunkulu. Kumele nihlale niqaphile. Nakuba nihlala endaweni engcolile, aningcolisiwe ukungcola futhi ningaphila eduze kukaNkulunkulu, nithole isivikelo Sakhe esikhulu. UNkulunkulu unikhethe phakathi kwabo bonke kule lizwe eliphuzi. Ingabe anibona abantu ababusisekile kakhulu? Ungumuntu odaliwe—kumele nakanjani ukhonze uNkulunkulu futhi uphishekele ukuphila okunenjongo. Uma ungamkhonzi uNkulunkulu futhi uphila enyameni engcolile, ingabe awusona isilwane sasendle esigqoke njengomuntu? Njengomuntu, kumele uzikhandlele uNkulunkulu futhi ubekezelele konke ukuhlupheka. Kumele ukujabulele futhi ukwamukele ngenjabulo ukuhlupheka okuncane obhekene nakho namuhla futhi uphile ukuphila okunenjongo, njengoJobe noPetru. Kuleli zwe, umuntu ugqoka izingubo zikaSathane, adle ukudla akunikezwa uSathane, futhi usebenzela abuye akhonze ngaphansi kokuqondisa kukadeveli, enyathelwa ngokuphelele ekungcoleni kwakhe. Uma ungayibambi injongo yokuphila noma uthole indlela eyiqiniso, kubaluleke ngani ukuphila kanje? Nonke ningabantu abafuna indlela elungile, abafuna intuthuko. Ningabantu abavuka bame esizweni sikadrako omkhulu obomvu, labo uNkulunkulu ababiza ngokuthi balungile. Ingabe lokho akukhona ukuphila okunenjongo enkulu?

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwenza (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: L. Ngendlela Yokusebenzela UNkulunkulu Nokumfakazela

Okulandelayo: N. Ngendlela Yokufuna Ukuguquka Kwesimo Nokupheleliswa NguNkulunkulu

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp