C. Ngenkathi Yombuso—Inkathi Yokugcina

135. Ekukholelweni kwakho kuNkulunkulu, iyiphi indlela okumele wazi ngayo uNkulunkulu? Kumele wazi uNkulunkulu ngokusekelwe emazwini nasemsebenzini Wakhe wanamuhla, ngaphandle kokuchezuka noma inkolelo-mbono, futhi ngaphambi kwakho konke kumele uqale wazi umsebenzi kaNkulunkulu. Lokhu kuyisisekelo sokwazi uNkulunkulu. Zonke lezi zinkolelo-mibono ezingenakho ukwamukeleka okuhlanzekile kwamazwi kaNkulunkulu ziyimibono yenkolo, ziwukwamukela okulahlekisayo nokunamaphutha. Osaziwayo kwezenkolo bawompetha kakhulu ekuthatha amazwi kaNkulunkulu ayemukelekile endulo bese beqhathanisa amazwi kaNkulunkulu anamuhla nawo. Uma ngesikhathi sokusebenzela uNkulunkulu namuhla, unamathela ezintweni ezazikhanyiswe uMoya oNgcwele kudala, khona-ke umsebenzi wakho uzoba ngophazamisayo, kanti nokwenzayo kuzophelelwa isikhathi futhi akunakuba okunye ngaphandle kwenkonzo yenkolo nje. Uma ukholelwa ukuthi labo abasebenzela uNkulunkulu kumele babe nentobeko nokubekezela ngaphandle…, futhi uma uthatha lolu hlobo lolwazi ulwenze namuhla, khona-ke lolo lwazi lungumbono wenkolo, futhi ukwenza kanjalo kuba ukwenza kokuzenzisa. “Imibono yenkolo” ibhekisela ezintweni eziphelelwe isikhathi nokungasasebenzi namuhla (okubandakanya ukwamukela amazwi akhulunywa uNkulunkulu ngaphambilini kanye nokukhanya okudalulwe ngokuqondile uMoya oNgcwele), futhi uma kwenziwa namuhla, khona-ke kuba yiziphazamiso emsebenzini kaNkulunkulu, futhi akunanzuzo kumuntu. Uma umuntu ehluleka ukususa lezo zinto ezingaphakathi kuye eziyimibono yenkolo, khona-ke zizoba yisithiyo esikhulu ekutheni umuntu asebenzele uNkulunkulu. Abantu abanemibono yenkolo abanayo indlela yokuhambisana nezinyathelo zomsebenzi woMoya oNgcwele, basilele emuva ngesinyathelo esisodwa, bese ziba zimbili—ngoba le mibono yenkolo yenza umuntu azibone engolunge ngokweqile futhi abe nenkani. UNkulunkulu akakulangazeleli lokho akukhuluma nakwenza endulo; uma kungasasebenzi namuhla, khona-ke uyakususa. Ingabe uzokwazi ngempela ukudedela imibono yakho? Uma ubambelela emazwini kaNkulunkulu awakhuluma endulo, ngabe lokhu kufakazela ukuthi uyawazi umsebenzi kaNkulunkulu? Uma ungakwazi ukwamukela ukukhanya kukaMoya oNgcwele namuhla, futhi kunalokho unamathele ekukhanyeni kwasendulo, ingabe lokhu kungafakazela ukuthi ulandela ezinyathelweni zikaNkulunkulu? Ingabe usehluleka ukudedela imibono yenkolo? Uma kunjalo, uzoba ngumuntu ophikisana noNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Yilabo Abazi Umsebenzi KaNkulunkulu Namuhla Kuphela Abangasebenzela UNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

136. Ngoba kuhlala kunokusha okuvelayo emsebenzini kaNkulunkulu, kunomsebenzi ophelelwa yisikhathi futhi uguge lapho kuqhamuka umsebenzi omusha. Lezi zinhlobo zomsebenzi ezehlukene, omdala nomusha, aziphikisani, kodwa ziyaphelelisana; isinyathelo ngasinye silandela esokugcina. Ngoba kunomsebenzi omusha, izinto zakudala kumele, nakanjani, zisuswe. Isibonelo, ezinye izinqubo zakudala kanye nokwakuvame ukushiwo umuntu, kuhlanganiswe nalokho umuntu abhekana nakho eminyakeni eminingi eyadlula kanye nezimfundiso, kwakhe yonke inhlobo yemibono emqondweni womuntu. Kodwa okuyimpumelelo enkulu ekwakhekeni lena mibono komuntu wukuthi uNkulunkulu usazobudalula ubuso Bakhe ngokugcwele kanye nesimo esiyisisekelo kumuntu, kuhlanganiswe nokwenabisa, eminyakeni eminingi, kwezimfundiso ezindala zangesikhathi sasendulo. Kungcono ukuthi, ngesikhathi sokukholwa komuntu kuNkulunkulu, umthelela wemibono ehlukahlukene uholele ekuqhubekeni kokwakheka nokuguquka kwakho konke ukuqonda uNkulunkulu kubantu, okwenze ukuthi abantu benkolo abaningi abasebenzela uNkulunkulu baphenduke izitha Zakhe. Ngakho, ukuqina kwemibono yenkolo kwabantu, kudala ukuthi baphikisane ngokwengeziwe noNkulunkulu, futhi baba yizitha ezinkulu zikaNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu uhlala umusha futhi awukaze ube mdala, futhi awukaze wakhe imfundiso futhi, kunalokho, uyaqhubeka nokushintsha futhi uzenze musha kakhulu noma kancane. Lo msebenzi uvezwa yisimo esiyisisekelo sikaNkulunkulu Uqobo. Futhi kuyisimiso esiyisisekelo somsebenzi kaNkulunkulu, kanti ungenye yezindlela uNkulunkulu afeza ngazo umsebenzi Wakhe wokuphatha. Ukuba uNkulunkulu bengasebenzi ngale ndlela, umuntu bengeke ashintshe noma akwazi ukumazi uNkulunkulu, futhi uSathane bengeke aze ahlulwe. Ngakho, emsebenzini Wakhe bekuqhubeka nokuba noshintsho olubonakala lwenzeka njalo, kodwa oluye lube ngolwesikhathi esithile. Indlela umuntu akholelwa ngayo kuNkulunkulu, nokho, yehluke kakhulu. Unamathela ezimfundisweni nasezinhlelweni ezindala, ezejwayelekile, futhi uma zizindala kakhulu zihlwabusa kakhulu kuye. Kungenzeka kanjani ukuthi umqondo onobuwula womuntu, umqondo ongaguquki njengetshe, wamukela umsebenzi omusha ongaqondakali kanye namazwi kaNkulunkulu? Umuntu uzonda uNkulunkulu ohlala emusha futhi ongakaze abe mdala; uthanda uNkulunkulu omdala kuphela, osekhulile, onezinwele ezimhlophe futhi omi ndawonye. Njengoba uNkulunkulu nomuntu banalokho abakuthandayo ngokwabo, umuntu usephenduke isitha sikaNkulunkulu. Okuningi kwalokhu kushayisana kusakhona nanamuhla, ngesikhathi lapho uNkulunkulu kade enza umsebenzi omusha ngaso esicishe sibe iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha. Ngakho-ke, kungaphezu kwesisombululo. Kungenzeka ukuthi kungenxa yenkani yomuntu, noma ubungcwele bemithetho yokuphatha kukaNkulunkulu okwenziwa umuntu—kodwa labo befundisi basabambelele ezincwadini nasemaphepheni amadala akhuntile, kube uNkulunkulu uqhubeka nomsebenzi Wakhe wokuphatha ongaphelele kube sengathi bekungekho muntu ongasohlangothini Lwakhe. Nakuba lokhu kushayisana kwenza uNkulunkulu nomuntu babe yizitha, futhi bangabi nakho ukubuyisana, uNkulunkulu akanandaba nhlobo, sengathi bebekhona kube bebengekho. Umuntu, nokho, usanamathela ezinkolelweni nasemibonweni yakhe, futhi akakudedeli nhlobo. Kube kunento eyodwa esobala: Yize umuntu engasuki ezenzweni zakhe, izinyawo zikaNkulunkulu zihlala zinyakaza futhi uhlala eshintsha izenzo Zakhe ngokwendawo, futhi ekugcineni, umuntu uyohlulwa engalwanga. Ngaleso sikhathi, uNkulunkulu uyisitha esikhulu kubo bonke abantu Bakhe abehluliwe, futhi ungumnqobi esintwini esehluliwe kanye nakulabo abasazokwehlulwa. Ubani ongaqhudelana noNkulunkulu bese enqobe? Imibono yomuntu kubukeka sengathi ivela kuNkulunkulu ngoba eminingi yayo yavela ekuqaleni komsebenzi kaNkulunkulu. Kube uNkulunkulu akamxoleli umuntu ngenxa yalokhu, noma, phezu kwalokho, akenzi ukuthi umuntu adunyiswe ngokukhiqizela “uNkulunkulu” imikhiqizo engaphandle komsebenzi kaNkulunkulu. Kunalokho, unengeka kakhulu ngemibono yomuntu kanye nezinkolelo ezindala, ezilungile, futhi akacabangi ngisho ukuvuma nosuku le mibono eyaqala ukuvela ngalo. Akakwamukeli nhlobo ukuthi le mibono yabangelwa umsebenzi Wakhe, ngoba imibono yomuntu isabalaliswa umuntu; umthombo wayo imicabango kanye nomqondo womuntu, futhi akuyena uNkulunkulu, kodwa uSathane. Inhloso kaNkulunkulu beyiselokhu ingeyokuthi umsebenzi Wakhe ube musha futhi uphile, ungabi mdala futhi ufe, nalokho enza ukuthi umuntu abambelele kukho kwahlukana ngokwenkathi nesikhathi, futhi akuyikho okwaphakade futhi okungashintshi. Lokho kwenziwa wukuthi Yena unguNkulunkulu owenza umuntu aphile futhi abe musha, kunodeveli owenza ukuthi umuntu afe futhi aguge. Ingabe anikakuqondi lokhu? Unemibono ngoNkulunkulu futhi uyehluleka ukuyidedela ngoba awufuni ukwamukela. Akusikho ukuthi kwenziwa ukuqonda umsebenzi kaNkulunkulu kancane, noma ngoba umsebenzi kaNkulunkulu awuhambisani nezifiso zomuntu—noma, phezu kwakho konke, yingoba uNkulunkulu uhlala ebudedengu emsebenzini Wakhe. Ukuthi awukwazi ukudedela imibono yakho ngoba untula kakhulu ukulalela, futhi awunawo nomncane umfanekiso wesidalwa sikaNkulunkulu, futhi hhayi ngoba uNkulunkulu ekwenzela izinto zibe nzima. Konke lokhu kudalwe nguwe, futhi akuhlangene nhlobo noNkulunkulu; konke ukuhlupheka namashwa kudalwe umuntu. Izinhloso zikaNkulunkulu zihlala zizinhle: Akafisi ukukwenza uveze imibono, kodwa ukufisela ukuthi ushintshe futhi uguqulwe njengoba kuhamba iminyaka. Kodwa awukwazi ukubona umehluko, futhi uhlala ucubungula noma uhlaziya. Akusikho ukuthi uNkulunkulu ukwenzela izinto zibe nzima, kodwa ukuthi awunakho ukwesaba kokuhlonipha uNkulunkulu, futhi ukungalaleli kwakho kukhulu kakhulu. Isidalwa esincanyana ngeke size silinge sithathe ingxenyana yalokho owawukunikwe uNkulunkulu ngaphambilini, bese siphenduka sihlasele uNkulunkulu ngakho—ingabe lokhu akukhona yini ukungalaleli komuntu? Umuntu, singasho ngokungachemi, akafanelekile nhlobo ukuveza imibono yakhe phambi kukaNkulunkulu, futhi akafanelekile ngokwengeziwe ukubukisa ngolimi lwakhe olungenamsebenzi, olunukayo, olubolile, oluqaphuzayo ngokuthanda kwakhe—ingasaphathwa eyaleyo mibono ekhuntile. Ayive iyinto engelutho kakhulu?

Kucashunwe embhalweni othi “Yilabo Abazi Umsebenzi KaNkulunkulu Namuhla Kuphela Abangasebenzela UNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

137. Umsebenzi kaNkulunkulu uyaqhubeka nokuthuthuka, futhi nakuba inhloso yomsebenzi Wakhe ingaguquki, izindlela asebenza ngazo ziyaguquguquka njalo, kanjalo nangalabo abalandela uNkulunkulu. Ubuningi bomsebenzi kaNkulunkulu, busho ukuthi abantu sebemazi kahle uNkulunkulu, nesimo somuntu siguquka ngokuhambisana nomsebenzi Wakhe. Kodwa-ke, kungenxa yokuthi umsebenzi kaNkulunkulu uyaguquka yingakho labo abangawazi umsebenzi woMoya oNgcwele nalabo abangenangqondo abangalazi iqiniso babe abaphikisi bakaNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu awukaze ulandele imicabango yabantu, ngoba umsebenzi Wakhe uhlale umusha awubi mdala. Akakaze nanini aphinde umsebenzi omdala kodwa kunalokho uqhubekela phambili nomsebenzi ongakaze wenziwe ngaphambilini. Njengoba uNkulunkulu engawuphindi umsebenzi Wakhe nabantu belokhu behlulela umsebenzi kaNkulunkulu wanamuhla ngomsebenzi Wakhe wesikhathi esidlule, kunzima kakhulu ukuba uNkulunkulu aqhube isigaba ngasinye somsebenzi wenkathi entsha. Umuntu uletha izihibe eziningi kakhulu! Ukucabanga komuntu kuncane impela! Akekho umuntu owazi umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa bonke bayawuchaza lo msebenzi. Uma ekude noNkulunkulu, umuntu ulahlekelwa ukuphila, iqiniso, kanye nezibusiso zikaNkulunkulu, kodwa umuntu akamukeli ukuphila noma iqiniso, kanjalo nezibusiso ezinkulu uNkulunkulu azibeke phezu komuntu. Bonke abantu bafisa ukuzuza uNkulunkulu kodwa abakwazi ukubekezelela ushintsho emsebenzini kaNkulunkulu. Labo abangawamukeli umsebenzi omusha kaNkulunkulu bakholelwa ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu awuguquki, nokuthi umsebenzi kaNkulunkulu uhlala ume nse. Ekukholelweni kwabo, konke okudingekayo ukuze uzuze ukusindiswa kwangunaphakade kuNkulunkulu ukuthi ugcine umthetho, nokuthi inqobo nje uma bephenduka bevuma izono zabo, intando kaNkulunkulu izokwaneliseka ingunaphakade. Bacabanga ukuthi uNkulunkulu angaba uNkulunkulu kuphela ngaphansi komthetho nokuthi uNkulunkulu owabethelwa esiphambanweni ngenxa yabantu; baphinde bacabange ukuthi uNkulunkulu akumele futhi angeke abe ngaphezu kweBhayibheli. Yiyo kanye le mibono ebabophele yabaqinisa emthethweni wakudala yabagcina beboshelelwe emithethweni enzima. Ngisho nabaningi bakholelwa ukuthi noma yimuphi umsebenzi omusha kaNkulunkulu, kumelwe usekelwe iziphrofetho, nokuthi esigabeni ngasinye somsebenzi onjalo, bonke labo abamlandela ngenhliziyo eqinisekile kumele baboniswe izambulo, ngale kwalokho lowo msebenzi ngeke kube okaNkulunkulu. Kakade akuwona umsebenzi olula kumuntu ukwazi uNkulunkulu. Uma usuhlanganisa nenhliziyo yomuntu emangazayo nendalo yakhe yokuhlubuka yokuzazisa nokuzidla, konke lokhu kwenza kube nzima kakhulu ukuba abantu bamukele umsebenzi omusha kaNkulunkulu. Umuntu akawufundisisi umsebenzi omusha kaNkulunkulu ngokucophelela noma awemukele ngokuthobeka; kunalokho, umuntu uba nesimo sokungahloniphi, elinde izambulo nokuholwa uNkulunkulu. Lena akuyona indlela yokuziphatha yabantu abahlubuka nabaphikisa uNkulunkulu? Abantu abanjalo bangakuthola kanjani ukwamukelwa uNkulunkulu?

Kucashunwe embhalweni othi “Umuntu Ochaze UNkulunkulu Ngokwemibono Yakhe Angazithola Kanjani Izambulo ZikaNkulunkulu?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

138. Njengoba umuntu ekholwa kuNkulunkulu, kumele alandele eduze ezinyathelweni zikaNkulunkulu, isinyathelo nesinyathelo; kumele “alandele iMvana noma ngabe iya kuphi.” Yilaba bantu kuphela abafuna indlela yeqiniso, yibo abazi umsebenzi kaMoya oNgcwele. Abantu abalandela njengezigqila amagama nezimfundiso yilabo abakhishiwe ngumsebenzi kaMoya oNgcwele. Esikhathini ngasinye, uNkulunkulu uzoqala umsebenzi omusha, futhi esikhathini ngasinye, kuzoba nesiqalo esisha kubantu. Uma umuntu elandela iqiniso lokuthi “uJehova nguNkulunkulu” futhi “uJesu nguKristu,” okungamaqiniso asebenza kuphela enkathini eyodwa, umuntu-ke akasoze ahambisana nomsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi uyohlala engakwazi ukuzuza umsebenzi kaMoya oNgcwele. Noma ngabe uNkulunkulu usebenza kanjani, umuntu ulandela ngaphandle kokungabaza, futhi ulandela eduze. Ngale ndlela, umuntu ubengasuswa kanjani uMoya ONgcwele? Noma ngabe wenzani uNkulunkulu, inqobo uma umuntu enesiqiniseko sokuthi umsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi ehambisana nomsebenzi kaMoya oNgcwele ngaphandle kokunqikaza, futhi ezama ukuhlangabezana nezidingo zikaNkulunkulu, pho angajeziswa kanjani? Umsebenzi kaNkulunkulu awukaze ume, izinyathelo zakhe azikaze zime, futhi ngaphambi kokuqeda umsebenzi Wakhe wokuphatha, ubelokhu ematasa, futhi akami. Kodwa umuntu wehlukile: Njengoba ethole ingxenyana yomsebenzi kaMoya oNgcwele, uwuphatha sengathi awusoze waguquka; esethole ulwazi oluncane, akaqhubekeli phambili ukuze alandele ezinyathelweni zomsebenzi kaNkulunkulu omusha; esebone ingxenyana yomsebenzi kaNkulunkulu, ubheka uNkulunkulu ngokushesha njengesithombe esibazwe ngokhuni, futhi ukholwa ukuthi uNkulunkulu uyohlala eyilesi simo asibona phambi kwakhe, ukuthi sasinje kudala futhi siyoba njalo nangesikhathi esizayo; esethole ulwazi olungatheni, umuntu uziqhenya kangangoba uyazikhohlwa futhi aqale ukumemezela ngesimo nobukhona bukaNkulunkulu okungekho nhlobo; futhi eseqinisekile ngesigaba esisodwa somsebenzi kaMoya oNgcwele, noma ngabe wuhlobo luni lomuntu olumemezela umsebenzi omusha kaNkulunkulu, umuntu akawamukeli. Laba ngabantu abangeke bakwazi ukwamukela umsebenzi omusha kaMoya oNgcwele; futhi balukhuni; futhi abakwazi ukwamukela izinto ezintsha. Abantu balolo hlobo bakholwa kuNkulunkulu kodwa abamamukeli uNkulunkulu. Umuntu ukholwa ukuthi ama-Israyeli ayenephutha “ngokukholwa kuJehova bese engakholwa kuJesu,” kodwa abantu abaningi babamba iqhaza kulokhu “ukukholwa kuJehova bachithe uJesu” futhi “balangazela ukubuya kukaMesiya, kodwa baphikisa uMesiya obizwa ngokuthi uJesu.” Akumangazi-ke ukuthi abantu basaphila ngaphansi kukaSathane emuva kokwamukela isigaba esisodwa somsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi abakazitholi izibusiso zikaNkulunkulu. Lokhu akudalwa ukuhlubuka komuntu? AmaKristu emhlabeni jikelele angahambisananga nomsebenzi omusha wanamuhla abambelele enkolweni yokuthi asenhlanhleni, ukuthi uNkulunkulu uzofeza izifiso zabo ngazinye. Nokho abakwazi ukusho baqiniseke ukuthi kungani uNkulunkulu ezobayisa ezulwini lesithathu, futhi abanasiqiniseko ngokuthi uJesu uzobalanda egibele ifu elimhlophe, futhi bengesho nakancane ngokuqiniseka ukuthi uJesu uzofika ngempela na egibele phezu kwefu elimhlophe ngalolo suku abalucabangayo. Bonke balangazele, futhi badidekile; nabo uqobo abazi nokuthi ngabe uNkulunkulu uzothatha omunye nomunye wabo, ingcosane yabantu abehlukene, bakuwo wonke amahlelo. Umsebenzi owenziwa uNkulunkulu manje, inkathi yamanje, intando kaNkulunkulu - abaqondi kutho kulokhu, futhi akukho okunye abangakwenza ngaphandle kokubala izinsuku ngeminwe yabo. Yilabo kuphela abalandela ezinyathelweni zeMvana kuze kube sekugcineni abayokwazi ukuthola izibusiso zokugcina, kanti labo bantu “abahlakaniphile,” abangakwazi ukulandela kuze kube sekugcineni kepha bekholwa ukuthi bakuzuze konke, ngeke bakwazi ukubona ukuvela kukaNkulunkulu. Bonke bakholwa ukuthi bangabantu abakhaliphe kakhulu emhlabeni, futhi bayakunqamula ukuqhubeka kokuthuthukisa umsebenzi kaNkulunkulu ngaphandle kwesizathu, futhi kubukeka sengathi bakholwa ngokugcwele ukuthi uNkulunkulu uzobayisa ezulwini, lapho “abathembeke kuNkulunkulu kakhulu, abalandela uNkulunkulu, abalandela amazwi kaNkulunkulu.” Noma “bethembeke ngokweqile” amazwini akhulunywe uNkulunkulu, amazwi abo nezenzo kusabonakala kunyanyisa kakhulu ngoba kuphikisana nomsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi benza inkohliso nobubi. Labo abangalandeli kuze kube sekugcineni, abasilelayo emsebenzini kaMoya oNgcwele, futhi ababambelela emsebenzini omdala abahlulekanga nje ukugcwalisa ukwethembeka kuNkulunkulu kuphela, kodwa, baphenduke labo abaphikisana noNkulunkulu, baba yilabo abachitha isikhathi esisha, futhi abazojeziswa. Ngabe bakhona abadabukisa ngaphezu kwabo? Abaningi baze bakholwe ukuthi labo abachitha umthetho omdala futhi bamukele umsebenzi omusha abananembeza. Laba bantu, abakhuluma ngonembeza kuphela, futhi bengawazi umsebenzi kaMoya oNgcwele, bazogcina sebenqanyulelwe amathuba okuthuthuka ngobabo onembeza. Umsebenzi kaNkulunkulu awulandeli imfundiso, futhi yize kungumsebenzi Wakhe uqobo, uNkulunkulu akabambeleli kuwo. Lokho okumele kuphikwe kuyaphikwa, lokho okumele kunqunywe kuyanqunywa. Kepha umuntu uzenza isitha sikaNkulunkulu ngokubambelela engxenyeni encane yomsebenzi kaNkulunkulu wokuphatha. Akukhona ukuxaka komuntu lokhu? Akukhona ukungazi komuntu lokhu? Uma abantu belokhu benovalo futhi beqaphele kakhulu ngenxa yokwesaba ukungazitholi izibusiso zikaNkulunkulu, yilapho behluleka khona ukuthola izibusiso ezinkulu, kanye nokuthola isibusiso sokugcina. Labo bantu abalandela umthetho njengezigqila bonke bakhombisa ukwethembeka okukhulu emthethweni, futhi abaveza lokho kwethembeka emthethweni, yibo abangabahlubuki abaphikisana noNkulunkulu. Ngoba manje sekuyiNkathi Yombuso hhayi iNkathi yoMthetho, futhi umsebenzi wanamuhla nomsebenzi wesikhathi esedlule ngeke kufaniswe, futhi umsebenzi wesikhathi esedlule ungeqhathaniswe nomsebenzi wanamuhla. Umsebenzi kaNkulunkulu sewuguqukile, futhi ukwenza komuntu nakho sekuguqukile; akusewona owokubambelela emthethweni noma ukuthwala isiphambano. Ngakho, ukwethembeka kwabantu emthethweni nasesiphambanweni akuzukuthola ukuvunywa uNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

139. Abantu, abakhohlakele bonke bahlala ogibeni lukaSathane, baphila enyameni, baphila ezifisweni zokuzifunela, futhi akekho namunye phakathi kwabo ofanelana Nami. Kunalabo abathi bafanelana Nami, kodwa bonke badumisa izithixo ezingabonakali. Yize bevuma ukuthi igama Lami lingcwele, bahamba endleleni ephambana Nami, kanti amazwi abo agcwele ukuzidla nokuzethemba, ngoba, ekuqaleni baphambana Nami, futhi abafanelani Nami. Nsuku zonke bafuna imikhondo Yami eBhayibhelini bathole izingxenye “ezifanele” benganakile abazifunda bangaqedi bese bezisho “njengemibhalo”. Abakwazi ukuthi bafanelane Nami, abazi ukuthi kusho ukuthini ukungazwani Nami, baphinde bafunde “imibhalo” ngokunganaki. Bazicindezela ngeBhayibheli kuNkulunkulu ongabonakali abangakaze bambone, futhi abangeke bakwazi ukumbona, bazinikeze isikhathi sokubheka esikhathini sabo esiseceleni. Bayakholwa ukuthi ngikhona ngokweBhayibheli kuphela. Kubona, ngiyafana neBhayibheli; ngaphandle kweBhayibheli angikho Mina, futhi ngaphandle Kwami alikho iBhayibheli. Abanendaba nobukhona noma izenzo Zami, kunalokhu banake kakhulu igama negama lombhalo ongcwele, futhi abaningi babo bakholelwa ukuthi kufanele ngingenzi lutho engifisa ukukwenza ngaphandle kokuthi kwabikezelwa umbhalo ongcwele. Benza umbhalo ongcwele ubaluleke kakhulu. Kungathiwa nje ukuthi babona amazwi nezinkulumo zibaluleke kakhulu, ukufika ekutheni basebenzisa amavesi aseBhayibhelini ukulinganisa igama negama engilishoyo, nokungehlulela. Lokho abakufunayo akuyona indlela yokufanelana Nami, noma indlela yokufanelana neqiniso, kodwa indlela yokufanelana namazwi eBhayibheli, futhi bakholelwa wukuthi noma yini engahambelani neBhayibheli, ngaphandle kokukhetha, akusiwo umsebenzi Wami. Ingabe abantu abanjalo abazona izizukulwane ezilalelayo zabaFarisi? AbaFarisi abangamaJuda babesebenzisa umthetho kaMose ukwehlulela uJesu. Abazange bafune ukufanelana noJesu wangaleso sikhathi, kodwa ngokukhuthala balandela umthetho kwaze kwaba yilapho kufinyelela ekutheni babethele uJesu ongenacala esiphambanweni, bembeke icala bengalandelanga umthetho weTestamente Elidala nokuthi akayena uMesiya. Kwakuyini umnyombo wabo? Kwakungekhona yini ukuthi abazange bafune izindlela zokufanelana neqiniso? Babenentshisekelo ngawo wonke amazwi ombhalo ongcwele, bebe bengenandaba nentando Yami nezinyathelo nezindlela zomsebenzi Wami. Babengebona abantu ababefuna iqiniso, kodwa abantu ababebambelela ngokuqinile emazwini; bebengebona abantu abakholelwa kuNkulunkulu, kodwa abantu abakholelwa eBhayibhelini. Empeleni, bebengonogada beBhayibheli. Ukuze bavikele okungokweBhayibheli, baqhakambise isithunzi seBhayibheli, bavikele isithunzi salo, baze bafika ekubetheleni uJesu onomusa esiphambanweni. Lokhu bakwenze nje ngoba befuna ukuvikela iBhayibheli, nokugcina ukuma kwegama ngalinye eliseBhayibhelini nawo wonke amazwi aseBhayibhelini esezinhliziyweni zabantu. Ngakho-ke bakhethe ukushiya ikusasa labo nomnikelo wesono ukwahlulela uJesu, ongazange ahambelane nezimfundiso zombhalo oyingcwele, ukuya ekufeni. Ingabe babengezona izinceku egameni ngalinye loMbhalo ongcwele?

Bese kwenzekani ngabantu namuhla? UKristu uzele ukuzokhulula iqiniso, kodwa babona kungcono ukumxosha ebantwini ukuze bathole umusa. Bangamane baphike ngokuphelele ukuza kweqiniso ukuze bavikele okweBhayibheli, futhi bangamane babethele uKristu obuyele enyameni esiphambanweni ukuze baqinisekise ukuba khona kweBhayibheli ingunaphakade. Umuntu angayithola kanjani insindiso Yami, uma inhliziyo yakhe iyimbi kangaka, nesimo sakhe semvelo siphikisana kangaka Nami? Ngihlala phakathi kwabantu, kodwa abantu ababazi ubukhona Bami. Uma ngikhanyisa ukukhanya Kwami kubantu balokhu behlala bebungabaza ubukhona Bami. Uma ngidedela ulaka Lwami phezu komuntu, ukuphika ngelikhulu iqholo ukuba khona Kwami. Umuntu ufuna ukufanelana ngamazwi, ngeBhayibheli kodwa akekho noyedwa umuntu oza phambi Kwami afune indlela yokufanelana neqiniso. Umuntu ubheka Kimi ezulwini, anikele ukukhathazeka okuthile ebukhoneni Bami ezulwini, kodwa akekho onginakayo enyameni, ngoba Mina engihlala phakathi kwabantu angibalulekanga nhlobo. Labo abafuna kuphela ukufanelana namazwi eBhayibheli, abafuna ukufanelana noNkulunkulu ongabonakali, bayisinengiso Kimi. Kungenxa yokuthi lokho abakukhonzayo kungamazwi afile, noNkulunkulu okwazi ukubanikeza ingcebo engelinganiswe. Abakukhonzayo uNkulunkulu ozibeka emseni womuntu futhi ongekho. Manje, abantu abanjalo bangazuzani Kimi? Umuntu uhlwempu kakhulu ngamazwi. Labo abaphikisana Nami, abenza izimfuno ezingapheli Kimi, abangalithandi iqiniso, abahlubukayo Kimi—bangafanelana kanjani Nami?

Kucashunwe embhalweni othi “Kufanele Ufune Indlela Yokufanelana NoKristu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

140. Uma usebenzisa imibono ukuze ukale futhi uchaze uNkulunkulu, njengokungathi uNkulunkulu uyisithombe sobumba esingashintshi, futhi uma ulinganisela uNkulunkulu eBhayibhelini, umlinganisela emsebenzini othile kuphela, lokhu kuwubufakazi bokuthi uyamenqaba uNkulunkulu. Phela ezinhliziyweni zawo, amaJuda angezikhathi zeTestamente Elidala enza uNkulunkulu waba yisithombe esibunjiwe, njengokungathi uNkulunkulu angase abizwe ngokuthi unguMesiya kuphela, futhi yilowo owayebizwa ngoMesiya kuphela owayenguNkulunkulu, futhi ngoba abantu babesebenzela futhi bekhonza uNkulunkulu njengokungathi ungubumba olungaphili. Babethela uJesu wangaleso sikhathi esiphambanweni, bemgwebela ukufa—bebulala uJesu ongenacala. Alikho icala elenziwe uNkulunkulu, noma kunjalo abantu baqhubeka nokusola uNkulunkulu, ngesibindi bamgwebela ukufa. Ngakho uJesu wabethelwa. Abantu bahlale bekholelwa ukuthi uNkulunkulu akashintshi, futhi bamchaza ngokwalokho okushiwo iBhayibheli, njengokungathi abantu bake bakubona ukuqondisa kukaNkulunkulu, njengokungathi konke okwenziwa uNkulunkulu kusesandleni somuntu. Abantu bayiziwula ngezinga elikhulu, bazithwele ngendlela engachazeki futhi bahamba phambili ngokukhuluma into engaqondakali. Kungakhathaliseki ukuthi unolwazi olukhulu kangakanani ngoNkulunkulu, ngisasho ukuthi awumazi uNkulunkulu, akekho ophikisana kakhulu noNkulunkulu ukwedlula wena, futhi wenqaba uNkulunkulu, ngoba awunakukwazi ukulalela umsebenzi kaNkulunkulu nokuhamba endleleni evumela uNkulunkulu ukuba akwenze uphelele. Kungani uNkulunkulu engeneliseki ngokwenziwa abantu? Kungoba abantu abamazi uNkulunkulu, kungoba banemibono eminingi, futhi kunokuba bavumelane neqiniso konke abakwaziyo ngoNkulunkulu kusikwe endwangini efanayo, futhi kusebenzisa indlela efanayo kuso sonke isimo. Ngakho futhi, njengoba uNkulunkulu eye weza emhlabeni namuhla, abantu baphinde bambethela esiphambanweni.

Kucashunwe embhalweni othi “Ababi Nakanjani Bayojeziswa” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

141. Ezinkulungwaneni eziningi zeminyaka, umuntu ubelokhu elangazelela ukubona ukufika koMsindisi. Umuntu ubelokhu elangazelela ukubona uJesu uMsindisi esefwini elihlophe njengoba ehla, engumuntu, phakathi kwalabo ababemlangazelele nababefisa ukumbona izinkulungwane zeminyaka. Umuntu ubelokhu elangazelela ukubuya koMsindisi futhi ezozihlanganisa nabantu, okungukuthi, uJesu uMsindisi ukuba abuye kubantu asehlukane nabo iminyaka eyizinkulungwane. Umuntu unethemba lokuthi uMsindisi uzophinde enze umsebenzi wokukhulula awenza kumaJuda nokuthi uzoba nesihawu nothando kubantu, abathethelele izono zabo, athwale izono zabantu nazo zonke izeqo zabo futhi akhulule abantu esonweni. Balangazelela ukuthi uJesu uMsindisi afane nasekuqaleni—uMsindisi onothando, onobungani nohloniphekile, ongakaze amthukuthelele umuntu futhi ongakaze amsole. Lo Msindisi uthethelela futhi athwale zonke izono zomuntu, futhi aze afe esiphambanweni efela abantu. Njengoba uJesu ahamba, abafundi bakhe ababemlandela nabo bonke abangcwele ababesindisiwe balibonga igama Lakhe, bebelokhu bemlangazelele kakhulu futhi bemlindile. Bonke labo ababesindiswe ngomusa kaJesu Kristu phakathi neNkathi Yomusa bebelokhu belangazelele lolo suku lwenjabulo phakathi nezinsuku zokugcina, lapho uJesu uMsindisi efika ngefu elimhlophe futhi ebonakala kubantu. Empeleni, lesi yisifiso sabo bonke labo abamukela igama likaJesu uMsindisi namuhla. Kuyo yonke indawo, bonke labo abayaziyo insindiso kaJesu uMsindisi bebelokhu bekulindile ukufika kungazelelwe kukaJesu Kristu, ukuze kugcwaliswe amazwi kaJesu lapho esesemhlabeni: “Ngizofika ngendlela engihambe ngayo.” Umuntu ukholelwa ukuthi ngemva kokubethelwa novuko, uJesu wabuyela ezulwini ngefu elimhlophe, wabe esethola indawo Yakhe ngakwesokunene Sophezu Konke. Umuntu ucabanga ukuthi, ngokufanayo, uJesu uzophinde ehle ngefu elimhlophe (leli fu libhekisela efwini lelo uJesu anyuka ngalo lapho ebuyela ezulwini), phakathi kwalabo abebelokhu bemlinde ngokulangazela iminyaka eyizinkulungwane nokuthi uzoba nesithombe nezembatho zamaJuda. Ngemva kokuvela kubantu, uyobanika ukudla futhi enze amanzi okuphila ukuba agobhoze phambi kwabo futhi aphile nabantu, egcwele umusa nothando, ephila futhi engokoqobo. Njalo njalo. Nokho uJesu uMsindisi akazange akwenze lokhu; wenza okuphambene nalokho umuntu ayekucabanga. Akazange afike kulabo abebelokhu belinde ukubuya Kwakhe futhi akazange abonakale kubo bonke abantu njengoba ayegibele ifu elimhlophe. Usefikile, kodwa abantu abamazi, futhi bayaqhubeka bengamazi. Abantu bamane bamlinda ngokungenanhloso nje, bengaboni ukuthi usehlile ngefu elimhlophe (ifu eliwuMoya Wakhe, amazwi Akhe kanye nesimo semvelo Yakhe yonke nakho konke ayikho), manje usephakathi kweqembu labantu abangabanqobi azobakha phakathi nezinsuku zokugcina. Abantu abakwazi lokhu: Nakuba uMsindisi ongcwele uJesu egcwele uthando futhi ebakhonzile abantu, angasebenza kanjani “emathempelini” agcwele ukungcola nemimoya emibi? Nakuba umuntu elokhu elinde ukufika Kwakhe, angabonakala kanjani kulabo abadla inyama yabangalungile baphuze igazi labangalungile, bagqoke izingubo zabangalungile, abakholelwa Kuye kodwa bengamazi futhi abaqhubeka bemphanga? Abantu bazi kuphela ukuthi uJesu uMsindisi ugcwele uthando nobubele, futhi ungumnikelo wesono oyisihlawulelo. Kodwa umuntu akaqondi nakancane ukuthi Yena unguNkulunkulu Uqobo, ochichima ukulunga, ubukhosi, ulaka nesahlulelo, onegunya futhi abe nesithunzi. Nakuba kunjalo umuntu usakulangazelela futhi ukomele ukubuya koMkhululi, futhi ngisho noma Izulu linyakaza ngenxa yemithandazo yabantu, uJesu uMsindisi akabonakali kulabo abakholelwa Kuye kodwa bengamazi.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsindisi Usebuyile ‘Esefwini Elimhlophe’” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

142. Ukuba, njengoba umuntu ecabanga, uJesu uzophinda afike futhi, ezinsukwini zokugcina, esabizwa ngoJesu, futhi aqhubeke nokwehla ngefu elimhlophe, ehlela phezu kwabantu esemfanikisweni kaJesu: ingabe lokho ngeke kube wukuphindwa komsebenzi Wakhe? Ingabe uMoya oNgcwele uyakwzi ukunamathela kokudala? Konke umuntu akukholwayo yimicabango, futhi konke umuntu akuqondayo ngokuhambisana nomqondo osobala, kanye nokucabanga kwakhe; kuphambene nezimiso zomsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi akuhambisani nezinhloso zikaNkulunkulu. UNkulunkulu ubengeke asebenze ngaleyo ndlela; uNkulunkulu akasona neze isiphukuphuku nesiwula, futhi umsebenzi Wakhe awulula ngendlela oyicabangayo. Ngokwakho konke okwenziwa futhi okucatshangwa umuntu, uJesu uyofika ngefu ehlele phakathi kwenu. Niyombona, okuyothi, egibele ifu, anitshele ukuthi unguJesu. Futhi niyobona amanxeba ezipikili ezandleni Zakhe, futhi niyomazi njengoJesu. Uyobuye anisindise futhi, aphinde abe nguNkulunkulu wenu onamandla. Uyonisindisa, aniqambe igama elisha, futhi anike umuntu ngamunye kinina itshe elimhlophe, okuyothi ngemva kwalokho nivunyelwe ukuba ningene embusweni wezulu futhi namukelwe epharadesi. Ingabe izinkolelo ezinjalo aziyona imicabango yomuntu? Ingabe uNkulunkulu usebenza ngokwalokho okucatshangwa ngabantu noma usebenza ngokuphambene nalokho okucatshangwa umuntu? Ingabe konke okucatshangwa ngumuntu akuveli kuSathane? Ingabe bonke abantu abonakalisiwe uSathane? Uma uNkulunkulu wayenza umsebenzi Wakhe ngendlela yokucabanga komuntu, ingabe angeke abe nguSathane? Ingabe ngeke afane nezidalwa Zakhe? Njengoba nezidalwa sezonakaliswe uSathane kangangokuthi umuntu usephenduke umzimba kaSathane, uma uNkulunkulu ubezosebenza ngokwezinto zikaSathane ingabe ubengeke yini abe nokusebenzisana noSathane? Umuntu angawuqonda kanjani umsebenzi kaNkulunkulu? Ngakho, uNkulunkulu ubengeke asebenze ngokwalokho umuntu akucabangayo. Kunalabo abathi uNkulunkulu uqobo Lwakhe wathi uyofika ngefu. Kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu uqobo Lwakhe washo njalo, kodwa ingabe uyazi ukuthi akekho ongaqonda izimfihlakalo Zakhe? Awazi ukuthi akukho muntu ongachaza amazwi kaNkulunkulu? Uqinisekile ngokuthi ukhanyiselwe futhi wakhanyiswa nguMoya oNgcwele? Nakanjani kwakungekhona ukuthi uMoya oNgcwele ukubonise ngendlela eqonde kangaka? Ingabe kwakunguMoya oNgcwele owakuyalela, noma waholelwa yimicabango yakho ekuthini ucabange kanjalo? Wathi, “Lokhu kwashiwo uNkulunkulu uqobo Lwakhe.” Kodwa asikwazi ukusebenzisa imibono nemiqondo yethu ukuze silinganise amazwi kaNkulunkulu. Ngokwamazwi akhulunywa ngu-Isaya, ungawachaza amazwi akhe ngokukhulu ukuqiniseka? Ingabe uyalokotha ukuwachaza amazwi akhe? Njengoba ungalokothi nokuwachaza amazwi ka-Isaya, pho kungani ulokhu ulokotha ukuchaza amazwi kaJesu? Ubani ophakeme kakhulu, uJesu noma u-Isaya? Njengoba impendulo inguJesu, kungani uzama ukuchaza amazwi akhulunywe uJesu? Ingabe uNkulunkulu angakutshela ngomsebenzi Wakhe singakafiki isikhathi? Asikho nesisodwa isidalwa esingazi, ngisho nezithunywa ezulwini ngisho neNdodana yomuntu, ngakho wena ungazi kanjani?

Kucashunwe embhalweni othi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

143. Niyafisa ukwazi umsuka wokuthi kungani abaFarisi babephikisana noJesu? Niyafisa ukwazi ubunjalo babaFarisi? Babegcwele imicabango ngoMesiya. Okungaphezulu, ukuthi babekholwa ukuthi uMesiya uyofika, kodwa abafunanga iqiniso lokuphila. Ngakho, nanamuhla, basalindele uMesiya, ngokuba abanalwazi ngendlela yokuphila, futhi abazi ukuthi iyiphi indlela yeqiniso. Kungenzeka kanjani, kusho nina, ukuthi abantu abayiziwula, abanenkani futhi abangazi njengalaba bazuze isibusiso sikaNkulunkulu? Babengambheka kanjani uMesiya? Baphikisana noJesu ngoba babengayazi indlela yomsebenzi kaMoya oNgcwele, ngoba babengayazi indlela yeqiniso eyakhulunywa uJesu, okunye futhi, ingoba babengamqondi uMesiya. Futhi njengoba babengakaze bambone uMesiya, futhi bengakaze bahlalisane noMesiya, benza iphutha lokubambelela ngokuyize egameni likaMesiya, kulapho bephikisana nengqikithi kaMesiya ngazo zonke izindlela. Laba baFarisi ngobunjalo babo babenenkani, bezikhukhumeza, futhi bengalilaleli iqiniso. Umgomo wenkolo yabo kuNkulunkulu uthi: Noma intshumayelo Yakho inomqondo kangakanani, noma ngabe igunya Lakho liphezulu kangakanani, awusiye uKristu, ngaphandle uma ubizwa ngoMesiya. Ayive le mibono ingezwakali futhi ingenangqondo na? Ngiyabuza futhi: Akulula kakhulu na kinina ukuthi nenze amaphutha abaFarisi basekuqaleni, njengoba ningenakho nokuncane ukuqonda ngoJesu? Niyakwazi yini ukubona indlela yeqiniso? Ningaqinisekisa ukuthi ngeke nimelane noKristu? Niyakwazi yini ukulandela umsebenzi kaMoya oNgcwele? Uma ungazi noma uyomphikisa yini uKristu, ngithi vele usuphila engcupheni yokufa. Labo ababengamazi uMesiya babekwazi ukuphikisana noJesu, noma bamdikile uJesu, noma bamhlebe. Bonke abantu abangamqondi uJesu bangakwazi ukumphika, futhi bamthuke. Ikakhulukazi, bangakwazi ukubona ukubuya kukaJesu njengenkohliso kaSathane, futhi abantu abaningi bazomehlulela uJesu obuyele enyameni. Akukusabisi yini konke lokhu? Lokhu oyobhekana nakho ukuhlambalaza uMoya oNgcwele, ukona amazwi kaMoya oNgcwele emabandleni, nokulahla konke okwabonakaliswa uJesu. Ungazuzani kuJesu uma udideke kangaka? Ningawuqonda kanjani umsebenzi kaJesu uma ebuya enyameni ngefu elimhlophe, uma ninqaba ngenkani ukubona amaphutha enu? Nginitshela lokhu: abantu abangalamukeli iqiniso, nokho, ngobumpumputhe balindele ukufika kukaJesu ngamafu amhlophe, ngokuqinisekileyo bayohlambalaza uMoya oNgcwele, futhi bayisigaba esiyobhujiswa. Nimane nifisa umusa kaJesu, futhi nimane nifuna ukuthokozela umkhathi wasezulwini onentokozo, kepha anikaze niwalalele amazwi akhulunywa uJesu, futhi anikaze nilamukele iqiniso elakhulunywa uJesu uma Ebuya enyameni. Yini oyoyiphakamisela ukubuya kukaJesu ngefu elimhlophe? Ubuqotho enenza ngabo izono niphindelela bese niyazivuma, njalo njalo? Yini oyoyenza ibe umnikelo kuJesu Kristu uma ebuya ngefu elimhlophe? Ingabe iminyaka yokusebenza eniziphakamisa ngayo? Yini oyoyiphakamisa ukuze uJesu osebuyile akwethembe? Ingabe imvelo yakho yokuzikhukhumeza, engalilaleli nanoma iliphi iqiniso?

Kucashunwe embhalweni othi “Ngesikhathi Ubona Umzimba KaJesu KaMoya, UNkulunkulu Uyobe Esenze Izulu Nomhlaba Kabusha” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

144. Ukwethembeka kwenu kusemazwini kuphela, ulwazi lwenu ukuhlakanipha nokucabanga, imisebenzi yenu eyokuzuza izibusiso zasezulwini, ngakho, ukukholwa kwenu kungabe kunjani? Nanamuhla, nisavala izindlebe zenu kulona lonke izwi leqiniso. Anazi ukuthi uNkulunkulu uyini, anazi ukuthi uKristu uyini, anazi ukuthi niMhloniphe kanjani uJehova, anazi ukuthi ningene kanjani emsebenzini kaMoya oNgcwele. Anazi futhi ukwahlukanisa phakathi komsebenzi kaNkulunkulu uqobo kanye nokukhohlisa komuntu. Nazi kuphela ukwahlulela noma iliphi izwi leqiniso elikhulunywa uNkulunkulu elingahambisani nomcabango wenu. Kuphi ukuthobeka kwenu? Kuphi ukulalela kwenu? Kuphi ukwethembeka kwenu? Kuphi ukulangazelela kwenu ukufuna iqiniso? Kuphi ukumhlonipha uNkulunkulu? Ngiyanitshela, labo abakholwa kuNkulunkulu ngenxa yezibonakaliso, impela bayisigaba esiyozwa ukubhujiswa. Labo abangakwazi ukwamukela amazwi kaJesu osebuyile enyameni, impela bayinzalo yesihogo, isizukulwane sengelosi enkulu, isigaba esizoya ekubhujisweni okuphakade. Abantu abaningi kungenzeka bangakunaki engikushoyo, kodwa ngisafuna ukutshela bonke ababizwa ngabangcwele abalandela uJesu ukuthi, lapho nibona uJesu ehla ezulwini ngefu elimhlophe ngamehlo enu, lokhu kuyoba ukubonakala emphakathini kweLanga lokulunga. Kungenzeka, leso kuyoba isikhathi sokujabula kini, nokho kumele nazi ukuthi ngesikhathi nibona uJesu ehla ezulwini, kuyoba futhi isikhathi sokuthi niye phansi esihogweni niyojeziswa. Lokho kuyoba yisikhathi sokuphela kohlelo lokuphatha lukaNkulunkulu, futhi kuyoba isikhathi lapho uNkulunkulu eyovuza abahle bese ejezisa ababi. Ngokuba ukwahlulela kukaNkulunkulu kuyophela ngaphambi kokuba umuntu abone izibonakaliso, lapho kukhona ukuvezwa kweqiniso kuphela. Labo abemukela iqiniso, bengabheki izibonakaliso, futhi sebehlanziwe, bayobe sebebuyela phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu futhi sebengene ekugonweni nguMdali. Labo kuphela abaphokophelela enkolweni ethi “uJesu ongagibeli efwini elimhlophe unguKristu wamanga” bayothola ukujeziswa okuphakade, ngokuba bakholwa kuphela kuJesu obonisa izibonakaliso, kodwa abamazisi uJesu omemezela ngokwahlulelwa okunzima bese ekhipha indlela yeqiniso yokuphila. Futhi kungaba kuphela ukuthi uJesu ubhekana nabo uma ebuya ngokusobala ngefu elimhlophe. Banenkani kakhulu, banokuzethemba kakhulu, futhi bayazikhukhumeza. Kungenzeka kanjani abantu abonakele kanje bavuzwe uJesu? Ukubuya kukaJesu kuyinsindiso enkulu kulabo abakwazi ukwamukela iqiniso, kodwa kulabo abangakwazi ukwamukela iqiniso, kuwuphawo lokwahlulelwa. Kumele nikhethe indlela yenu, ningahlambalazi uMoya oNgcwele futhi nenqabe iqiniso. Kumele ningabi abantu abangenalwazi futhi abakhukhumele, kodwa abantu abalalela ukuholwa uMoya oNgcwele, balangazelele futhi bafune iqiniso; ingalendlela kuphela lapho niyothola ukusizakala. Ngiyaniyala ukuthi nithathe indlela yokukholwa kuNkulunkulu ngokunakekela. Ningathathi izinqumo ngokushesha; ngaphezu kwalokho, ningathathi kalula futhi ningani nokungacabangi ekukholweni kwenu kuNkulunkulu. Kumele nikwazi lokhu, okungenani, labo abakholwa kuNkulunkulu kumele bazithobe futhi bahloniphe. Labo abalizwile iqiniso nokho baziqhenya, bayiziwula futhi abanalwazi. Labo abalizwile iqiniso nokho ngokunganaki benza izinqumo ngokushesha noma balichitha bahlushwa ukuzikhukhumeza. Akekho okholwa uJesu ofanele ukuqalekisa noma ahlulele abanye. Kumele nonke nibe nengqondo futhi namukele iqiniso. Mhlawumbe, emva kokuba usuzwile ngendlela yeqiniso futhi wafunda ngezwi lokuphila, ukholwa ukuthi izwi elilodwa kwayizi-10,000 ahambisana nokukholwa kwakho neBhayibheli, ngakho kumele uqhubeke nokufuna kuleli zwi lezi-10,000 kulawa mazwi. Ngisaniluleka ukuba nizithobe, ningazethembi ngokweqile, ningaziphakamisi kakhulu. Ngezinhliziyo zenu eziphethe ukuhlonipha okuncane kakhulu kukaNkulunkulu, niyothola ukukhanya okukhulu. Uma niwahlola ngokuqaphela futhi niwacabange niphindelela la mazwi niyoqonda noma ayilo noma akalona yini iqiniso, noma ayikho noma akasikhona ukuphila. Mhlawumbe, emva kokufunda imisho embalwa, abanye abantu bazokwahlulela la mazwi ngobumpumputhe, bethi, “Lokhu akulutho kunokukhanyiselwa okuthile uMoya oNgcwele,” noma, “Lona uKristu wamanga ozokhohlisa abantu.” Labo abasho izinto ezinje, ababoni ngenxa yokungazi! Niqonda okuncane kakhulu ngomsebenzi nokuhlakanipha kukaNkulunkulu, futhi ngiyaniyala ukuba niqale futhi ekuqaleni! Akufanele nahlulele ngobumpumputhe amazwi akhulunywa nguNkulunkulu ngenxa yokuvela koKristu bamanga ezinsukwini zokugcina, futhi ungabi umuntu ohlambalaza uMoya oNgcwele ngoba wesaba inkohliso. Ngeke lokho kube okudabukisayo okukhulu? Uma emuva kokuhlola okukhulu usakholwa ukuthi lawa mazwi akalona iqiniso, akayona indlela, akakhona ukubonakaliswa kukaNkulunkulu, uyojeziswa ekugcineni, futhi ungabi nezibusiso. Uma ungenakho ukwemukela iqiniso elinje elikhulunywe ngokusobala nokucacile kakhulu, ngakho awufanelwe yini insindiso kaNkulunkulu? Awuyena umuntu ongenayo inhlanhla yokubuyela phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu? Ake ukucabanga lokho! Ungagagameli futhi ube namawala, futhi ungakuthathi ukukholwa kuNkulunkulu njengomdlalo. Cabanga ngenxa yesiphetho sakho, ngenxa yamathemba akho, ngenxa yempilo yakho, futhi ungadlali ngawe. Ungawamukela la mazwi?

Kucashunwe embhalweni othi “Ngesikhathi Ubona Umzimba KaJesu KaMoya, UNkulunkulu Uyobe Esenze Izulu Nomhlaba Kabusha” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

145. Anikakholelwa isikhathi eside kakhulu kuNkulunkulu, kodwa ninemibono eminingi Ngaye, ngezinga lokuthi nize nicabange ukuthi uNkulunkulu wama-Israyeli uyonibonisa “umusa” ekubeni khona Kwakhe. Anilokothi nizihluphe ngokucabanga ngendlela eningabona ngayo ubuntu bukaNkulunkulu, ngenxa yonya eninalo. Futhi anikaze nicabange ngendlela uNkulunkulu angehlela ngayo ezweni labeZizwe. Ufuna ukwehlela eNtabeni yaseSinayi noma eNtabeni Yeminqumo avele kuma-Israyeli. Ingabe abeZizwe (okusho ukuthi, abantu bangaphandle kwakwa-Israyeli) abazona izisulu zenzondo Yakhe? Angasebenza kanjani ngokoqobo phakathi kwabo? Konke lokhu imibono engene yajula enibe nayo iminyaka eminingi. Injongo yokuninqoba namuhla ukuqeda le mibono yenu. Nimbonile uNkulunkulu evela ngokoqobo phakathi kwenu—hhayi eNtabeni yaseSinayi noma eNtabeni Yeminqumo, kodwa phakathi kwabantu angakaze abahole phambilini. Ngemva kokuba uNkulunkulu enze izigaba ezimbili zomsebenzi Wakhe kwa-Israyeli, ama-Israyeli kanye nabo bonke abeZizwe bawubamba lo mbono: Nakuba kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu wadala zonke izinto, uzimisele ukuba nguNkulunkulu wama-Israyeli kuphela, hhayi uNkulunkulu wabeZizwe. Ama-Israyeli akholelwa kulokhu okulandelayo: UNkulunkulu angaba nguNkulunkulu wethu kuphela, hhayi uNkulunkulu wabeZizwe, futhi ngenxa yokuthi animhloniphi uJehova, uJehova—uNkulunkulu wethu—uyanizonda. Lawo maJuda akukholelwa nakakhulu lokhu: INkosi uJesu yathatha isithombe sethu njengabantu futhi inguNkulunkulu onophawu lwabantu abangamaJuda. UNkulunkulu usebenza phakathi kwethu. Umfanekiso kaNkulunkulu nowethu kuyafana; umfanekiso wethu usondele kokaNkulunkulu. INkosi uJesu iyiNkosi yethu njengamaJuda; abeZizwe akufanele bamukele insindiso enkulu kanjalo. INkosi uJesu iwumnikelo wesono kithi maJuda. Kwakungenxa yalezi zigaba ezimbili zomsebenzi kuphela lapho ama-Israyeli kanye namaJuda bakha imibono eminingi kangaka. Bonke ngothi lwabo, bathi uNkulunkulu ungowabo, abakuvumi ukuthi uNkulunkulu uphinde abe oweZizwe. Ngale ndlela, uNkulunkulu akalutho ezinhliziyweni zabeZizwe. Lokhu kungenxa yokuthi bonke bakholelwa ukuthi uNkulunkulu akafuni ukuba nguNkulunkulu wabezizwe nokuthi uthanda ama-Israyeli kuphela—uyawathanda amaJuda, kodwa ikakhulukazi labo abamlandelayo. Ingabe anazi ukuthi umsebenzi owenziwa uJehova noJesu wawungowokuthi sonke isintu sisinde? Ingabe manje niyabona ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu wenu nonke eningaphandle kuka-Israyeli? Akukho yini uNkulunkulu lapha phakathi kwenu namuhla? Lokhu akunakuba yiphupho, akunjalo? Ingabe uyafuna ukubhekana nesimo esingokoqobo? Anilokothi nikukholelwe noma nicabange ngakho. Kungakhathaliseki ukuthi ukubona kanjani, ingabe uNkulunkulu akekho phakathi kwenu? Ingabe nisesaba ukukholelwa kula mazwi? Kusukela namhlanje, ingabe bonke ababona abantu abanqotshiwe nalabo abafuna ukuba abalandeli bakaNkulunkulu abantu abakhethile? Ingabe nonke nina eningabalandeli namuhla, nikhethwe kubantu abangaphandle kuka-Israyeli? Ingabe igama lenu alifani nelama-Israyeli? Ingabe akukhona konke lokhu okufanele nikuqaphele? Ingabe lona akuwona umgomo womsebenzi wokuninqoba? Njengoba ungambona uNkulunkulu, khona-ke uyoba nguNkulunkulu wakho kuze kube phakade kusukela ekuqaleni kuze kube sesikhathini esizayo. Ngeke akulaxaze, njengoba nonke nizimisele ukumlandela nokuba indalo Yakhe eqotho Kuye, nemlalelayo.

Kucashunwe embhalweni othi “Iqiniso Langaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

146. Ungakwazi ukuthola ulwazi olusha kuphela uma ubeka eceleni imibono yakho emidala, kepha ulwazi oludala alusho ngempela imibono emidala. “Imibono” ikhuluma ngezinto ezicatshangwa ngumuntu ngamehlo engqondo ezingavumelani neqiniso. Uma ulwazi oludala bese luvele lusemuva ngenkathi endala, futhi lwavimba umuntu ukuthi angene emsebenzini omusha, ngakho ulwazi olunjalo nalo luwumbono. Uma umuntu engakwazi ukulubuka ngendlela efanele lolo lwazi, futhi akwazi ukufinyelela ekwazini uNkulunkulu ngezindlela eziningi ezihlukene, ulwazi oludala luphenduka usizo kumuntu, futhi luphenduka isisekelo umuntu angena ngaso enkathini entsha. Isifundo sokwazi uNkulunkulu sidinga wena ukuthi uqondisise imiyalelo eminingi: ungena kanjani endleleni yokwazi uNkulunkulu, imaphi amaqiniso okufanele uwaqonde ukuze wazi uNkulunkulu, nendlela yokulahla imibono nemvelo yakho endala ukuze uthobele wonke amalungiselelo omsebenzi omusha kaNkulunkulu. Uma usebenzisa lezi zimiso njengesisekelo sokungena esifundweni sokwazi uNkulunkulu, ulwazi lwakho luyoya lujula. Uma unolwazi olucacile ngezigaba ezintathu—okusho ukuthi, uhlelo lokuphatha lukaNkulunkulu selulonke—futhi uma ungahlanganisa ngokuqhathanisa izigaba ezimbili zangaphambilini zomsebenzi kaNkulunkulu nesigaba samanje, futhi ukwazi ukubona ukuthi umsebenzi owenziwe nguNkulunkulu oyedwa, uyoba nesisekelo esiqinile kakhulu. … Uma umuntu engabona ezigabeni ezintathu zomsebenzi ukuthi zenziwa nguNkulunkulu Uqobo ezikhathini ezehlukene, ezindaweni ezehlukene, kanye nakubantu abahlukene, uma bengabona ukuthi nakuba umsebenzi uhlukile, wonke wenziwa uNkulunkulu oyedwa, nokuthi njengoba kuwumsebenzi owenziwa uNkulunkulu oyedwa, khona-ke kufanele ukuthi ulungile, futhi awunawo amaphutha, nokuthi noma ungavumelani nemibono yabantu, akukho ukungabaza ukuthi umsebenzi waNkulunkulu oyedwa—uma umuntu engasho ngokuqiniseka ukuthi ngumsebenzi kaNkulunkulu oyedwa, ngakho imibono yomuntu izomane iphenduke ubala nje, engafanelekile ngisho ukuthi ungakhuluma ngakho. Ngenxa yokuthi imibono yomuntu ayicacanga, futhi umuntu wazi uJehova njengoNkulunkulu, noJesu njengeNkosi, futhi unemiqondo emibili mayelana noNkulunkulu othathe isimo sesintu wanamhlanje, abantu abaningi baqhubeka nokuzinikela emsebenzini kaJehova noJesu, futhi bakhungathwe imibono ngomsebenzi wanamhlanje, abantu abaningi bahlale bengabaza, futhi abawuthathi umsebenzi wanamhlanje ngokuthi ubalulekile. Umuntu akanayo imibono mayelana nezigaba ezimbili zokugcina zomsebenzi, ezazingabonakali. Yingoba umuntu akaliqondi iqiniso mayelana nezigaba ezimbili zokugcina zomsebenzi, futhi akazange azibonele zona mathupha. Yingoba azibonakali yingakho umuntu ezicabangela njengoba ethanda; akukhathaliseki ukuthi uvezani, awekho amaqiniso azifakazelayo, futhi akekho ozozilungisa. Umuntu unikezela ngokungenamkhawulo ukuzibonela kwakhe ngokwemvelo engakhathaleli lutho futhi evumela ukucabanga ngamehlo engqondo kwakhe kukhululeke, ngoba akunamaqiniso ongaqinisekisa ngawo, ngakho ukucabanga komuntu kuphenduka “iqiniso,” akukhathaliseki noma bukhona yini ubufakazi kukhona. Ngakho umuntu ukholelwa kuNkulunkulu wakhe emqondweni wakhe, futhi angamfuni uNkulunkulu weqiniso. Uma umuntu oyedwa enenkolelo ethize, ngakho phakathi kwabantu abalikhulu abanezinkolelo kunezinhlobo eziyikhulu zezinkolelo. Umuntu unalezo zinkolelo ngoba akaliboni iqiniso lomsebenzi kaNkulunkulu, ngoba usawuzwe ngezindlebe zakhe kuphela futhi akakawuboni ngamehlo akhe. Umuntu usezwe izinganekwane nezindaba kodwa—akavamisile ukuzwa ulwazi ngamaqiniso omsebenzi kaNkulunkulu. Ngalokho kungenxa yemibono yabo ukuthi abantu osekuphele unyaka owodwa nje bengamakholwa, ukuthi bakholwe nguNkulunkulu, lokhu kuyiqiniso futhi nakulabo asebekholwe kuNkulunkulu iminyaka yabo yonke. Labo abangawaboni amaqiniso abasoze bakwazi ukuphunyuka okholweni lapho benemibono ngoNkulunkulu. Umuntu ucabanga ukuthi usezikhululile ezibophweni zemibono yakhe emidala, futhi usengene endaweni entsha. Umuntu akazi ukuthi ulwazi lwalabo abangabuboni ubuso beqiniso bukaNkulunkulu luyimibono nenzwabethi nje kuphela? Umuntu ucabanga ukuthi imibono yakhe ilungile, futhi ayinaphutha, futhi ucabanga ukuthi le mibono ivela kuNkulunkulu. Namhlanje, lapho umuntu ebona umsebenzi kaNkulunkulu, udedela imibono eseyakheleke eminyakeni eminingi. Imicabango yokubuka ngomqondo kanye namacebo akudala aphenduka abayisithiyo emsebenzini wale sigaba, futhi kwaba lukhuni kumuntu ukuthi ashiye imibono enjalo futhi aphikise amacebo anjalo. Imibono ngalo msebenzi ohambisa ngesinyathelo nesinyathelo sabaningi balabo abakade belandela uNkulunkulu kuze kube namuhla seyiye ngokunyukela yabanzima kakhulu futhi laba bantu kancane kancane sebakhe ubutha obunenkani noNkulunkulu othathe isimo somuntu. Isisusa sale nzondo sisemibonweni nasemicabangweni yomuntu. Imibono nemicabango yomuntu iphenduke isitha somsebenzi wanamuhla, umsebenzi ophambene nemibono yomuntu. Lokhu kwenzeke ngenxa kanye yokuthi amaqiniso awamvumeli umuntu ukuthi akhulule ukubuka kwakhe ngamehlo engqondo, futhi, ngaphezu kwalokho, akulula ukuthi aphikiswe ngumuntu, futhi nemibono nokubona ngamehlo engqondo komuntu, akuvumeli ukubakhona kwamaqiniso, phezu kwalokho, ngoba umuntu akacabangi ngokulunga nokunemba kwamaqiniso, futhi ngokuzicabangela yedwa umane adedele imibono yakhe futhi asebenzise ukucabanga kwakhe. Lokhu kungathiwa nje kuphela iphutha lemibono yomuntu, futhi ngeke kuthiwe iphutha lomsebenzi kaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwazi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Kuyindlela Yokwazi UNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

147. Abantu bathi uNkulunkulu ulungile, futhi uma nje umuntu emlandela kuze kube sekugcineni, ngokuqinisekile akakhethi, ungoNgcwele. Uma umuntu emlandela kuze kube sekugcineni, ingabe uNkulunkulu uyomkhipha inyumbazane umuntu? Angikhethi uma kuziwa kubantu futhi ngahlulela wonke umuntu ngobungcwele Bami, nokho kunemibandela ethile yezimfuno engizenzela abantu, futhi engikufunayo kufanele bonke abantu babe nakho, akunandaba ukuthi bangobani. Anginandaba nokuthi uneziqu ezinkulu nezihlonishwa kangakanani; enginendaba nakho ukuthi uhamba endleleni Yami, nokuthi uyalithanda futhi ulomele yini iqiniso. Uma untula iqiniso, kunalokho udicilele phansi igama Lami, futhi ungahambi ngendlela Yami, umane nje ungilandele ungenandaba, ngaleso sikhathi ngiyokushaya ngikujezisele ububi bakho, futhi yini ongabe usayisho? Uyokwazi yini ukuthi uNkulunkulu akalungile? Namuhla, uma wenza ngokuvumelana namazwi engiwakhulume kuwe, lokho kuyosho ukuthi ungumuntu engimamukelayo. Uthi uhlale uhlupheka ube ulandela uNkulunkulu, nokuthi umlandele kumnyama kubomvu, waba Naye ezikhathini ezimnandi nezinzima, kodwa awukaphili ngamazwi uNkulunkulu awakhulumile; ufisa kuphela ukugijima yonke indawo ngenxa kaNkulunkulu futhi uzikhandlele uNkulunkulu nsuku zonke futhi awukaze ukucabange ukuphila ukuphila okunenjongo. Uthi futhi, “Noma kunjalo, ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ulungile. Sengihluphekile ngenxa Yakhe, ngayaluza ngenxa Yakhe, futhi ngazinikela Kuye futhi ngisebenze kanzima naphezu kokunganakwa; nakanjani uzongikhumbula.” Kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu ungcwele, nokho ubungcwele bakhe abuthintwa ngisho nobuncane ububi: Ubungcwele bukaNkulunkulu abuhambi ngentando yomuntu, abungcolisiwe inyama futhi abuthengwa. Bonke abavukelayo nabaphikisayo futhi abangahambi ngendlela Yakhe, bayojeziswa; abekho abathethelelwe futhi abekho abayobuye badingeke uma kunesidingo! Abanye abantu bathi, “Namuhla ngiyagijima ngenxa Yakho; lapho kufika ukuphela, unganginika isibusiso esincane?” Ngakho ngiyakucela, “Ingabe uwenzile amazwi Ami?” Ukulunga okhuluma ngakho kuncike ekuhwebeni. Ucabanga ukuthi ngilungile kuphela, nokuthi angikhethi muntu, nokuthi bonke labo abangilandelayo kuze kube sekugcineni nakanjani bazosindiswa bathole nezibusiso Zami. Kunencazelo ejulile emazwini Ami okuthi “bonke labo abangilandelayo nakanjani bazosindiswa”: Labo abangilandela kuze kube sekugcineni yilabo abayothola ukwamukelwa Yimina ngokugcwele, bayilabo okuthi ngemva kokuba sengibanqobile, bafune iqiniso futhi benziwe baphelele. Iyiphi imibandela oyifinyelele? Ufinyelele kuphela ukulandela mina kwaze kwaba sekugcineni, kodwa yini enye? Uphilile ngokuvumelana namazwi Ami? Ufinyelele kweyodwa kwezinhlanu izimfuno Zami, nokho awunaso isifiso sokufeza lezi ezinye ezine. Uthole indlela elula kakhulu futhi wayilwela ngesikhathi ucabanga ngenhlanhla yakho. Kumuntu onjalo ofana nawe, isimo Sami sokulunga sihlanganisa ukusola nokwahlulela, siyimpindiselo Yami futhi siyindlela Yami elungile yokusola abenzi bobubi; bonke labo abangahambi endleleni Yami bazojeziswa nakanjani, ngisho noma bengilandela kuze kube sekugcineni. Lokhu ukulunga kukaNkulunkulu. Lapho lesi simo sokulunga sivezwe ekujezisweni komuntu, umuntu uyomangala futhi uyozisola kakhulu ngokuthi ngesikhathi elandela uNkulunkulu akazange ahambe endleleni Yakhe. “Ngaleso sikhathi ngahlupheka kancane lapho ngilandela uNkulunkulu, kodwa angizange ngihambe endleleni kaNkulunkulu. Yiziphi izaba umuntu onjalo angazibeka? Ayikho enye indlela ngaphandle kokusolwa!” Nokho engqondweni yakhe ulokhu ecabanga, “Akusenani, vele ngikulandelile kwaze kwaba sekugcineni, ngakho ngisho noma ungisola, ngeke ungijsole ngesihluku futhi ngemva kwalokhu kusola uyobe usangifuna. Ngiyazi ukuthi ulungile futhi ngeke ungiphathe kanjalo kuze kube phakade. Futhi ngiyazi ukuthi angifani nalabo abayoqothulwa; labo abayoqothulwa bayothola ukusolwa okukhulu kakhulu, kuyilapho ukusolwa kwami kuzobe kulula.” Ubungcwele bukaNkulunkulu abufani nalokho okushoyo. Akukhona ukuthi labo abakwazile ukuvuma kahle izono zabo bayobonelelwa. Ukulunga kungcwele, futhi buyisimo esingakubekezeleli ukona komuntu, konke okungcolile nokungakashintshi kuyamnyanyisa uNkulunkulu. Isimo sokulunga kukaNkulunkulu asiwona umthetho, kodwa siwumyalo: Bungumyalo embusweni futhi lo myalo uwukusolwa ngokulunga kwabo bonke abantu abangaphili ngeqiniso futhi abangakashintshi, futhi awukho umngcele wensindiso. Ngoba lapho umuntu ehlukaniswa ngokohlobo ayilo, abalungile bayothola umvuzo, ababi bona bayojeziswa. Kulapho kucaciswa khona lapho umuntu eyogcina khona, kuyisikhathi lapho kuyophela khona umsebenzi wensindiso, okuyothi emva kwalokho umsebenzi wokusindisa abantu ungabe usenziwa, nempindiselo iyolethwa kulabo abenza okubi. Abanye abantu bathi, “UNkulunkulu ukhumbula wonke umuntu obevame ukuba sohlangothini Lwakhe. Ngeke akhohlwe namunye wethu. Siqinisekisiwe ngokuthi sizopheleliswa nguNkulunkulu. Angeke akhumbule ngisho noyedwa kulabo abangaphansi, labo abaphakathi kwabo abayopheleliswa kuqinisekiswa ukuthi baphansi kunathi, bavamise ukubhekana noNkulunkulu; akekho noyedwa phakathi kwethu uNkulunkulu amkhohliwe, sonke uNkulunkulu usamukele, futhi wasiqinisekisa ngokuthi uzosiphelelisa.” Nonke ninokucabanga okunjalo. Ingabe lokhu kuwukulunga? Ingabe ulisebenzisile noma cha iqiniso ekuphileni kwakho? Empeleni uhambe usakaza amahemuhemu anjengalawa—awunamahloni!

Kucashunwe embhalweni othi “Izinto UPetru Abhekana Nazo: Ulwazi Lwakhe Ngokusolwa Nangokwahlulelwa” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

148. Yazini ukuthi nimelana nomsebenzi kaNkulunkulu, noma nisebenzisa imibono yenu siqu ukukala umsebenzi wanamhlanje, ngoba anizazi imiyalelo yomsebenzi kaNkulunkulu, futhi ngoba aniwuthathi ngokuthi ubalulekile ngokwanele umsebenzi woMoya oNgcwele. Ukumelana kwenu noNkulunkulu kanye nokuvimbela umsebenzi woMoya oNgcwele kudalwa imibono yenu kanye nokukhukhumala okusemvelweni yenu. Akukhona ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu awulunganga, kodwa yingoba anilaleli kakhulu ngokwemvelo. Emuva kokuthola ukholo lwabo kuNkulunkulu, abanye abantu abakwazi ngisho ukusho ngesiqiniseko ukuthi umuntu waqhamuka kuphi, kepha bayalokotha bathule izinkulumo emphakathini behlola ukulunga nokungalungi komsebenzi woMoya oNgcwele. Futhi baze bafundise abaphostoli abanomsebenzi omusha woMoya oNgcwele, bephawula futhi bekhuluma kungafanele; ubuntu babo buphansi kakhulu, futhi abanangqondo kwakona. Ngeke lufike na usuku lapho abantu abanjalo beyolahlwa umsebenzi woMoya oNgcwele, futhi bashe emililweni yasesihogweni. Abawazi umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa kunalokho bayawugxeka umsebenzi Wakhe, futhi baphinde bazame ukutshela uNkulunkulu ukuthi asebenze kanjani. Bangamazi kanjani abantu abangenangqondo kanjalo uNkulunkulu? Umuntu ufinyelela ekwazini uNkulunkulu ngesikhathi senqubo yokumfuna nokuzizwela Yena; ufika ekumazini uNkulunkulu ngokukhanyiselwa uMoya oNgcwele, hhayi ngokumgxeka ngomathanda. Uma ulwazi lwabantu ngoNkulunkulu luya ngokucophelela, bayanciphisa ukumelana Naye. Uma siqhathanisa, uma ulwazi lwabantu ngoNkulunkulu luphansi, yilapho kulula ukuthi bamelane Naye. Imibono yakho, imvelo yakho endala, nobuntu, isimilo kanye nesimo sakho sokuziphatha, “isamba” omelana ngaso noNkulunkulu, futhi ngangokukhohlakala, ukonakaliswa kanye nokubaphansi oyikho, ingangokunyukela kokuba kwakho isitha sikaNkulunkulu. Labo abanemibono emibi kakhulu futhi abanesimo sokuzithwala banobutha ngisho nakakhulu noNkulunkulu othathe isimo sesintu, futhi abantu abanjalo abaphikikristu. Uma imibono yakho ingaguqulwanga, iyohlala njalo imelene noNkulunkulu; awusoze wazwana noNkulunkulu, futhi uyohlala uhlukene Naye.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwazi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Kuyindlela Yokwazi UNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

149. Ngemva kokuba iqiniso lokuba yinyama kukaJesu libe khona, umuntu wayekholwa yilokhu: Ezulwini akukho kuphela uBaba, kodwa kuneNdodana, kanye noMoya imbala. Abantu bebelokhu bekholelwa, ukuthi kunalo Nkulunkulu ezulwini: uZiqu zintathu okunguYise, iNdodana, noMoya oNgcwele, bamunye. Bonke abantu banalo mbono othi: uNkulunkulu unguNkulunkulu oyedwa, kodwa owakhiwe yizingxenye ezintathu, lo mbono wabantu osugxilile uveza ukuthi kunoYise, iNdodana noMoya oNgcwele. Lezo zingxenye zontathu zakha uNkulunkulu oyedwa. Ngaphandle kukaYise oNgcwele, uNkulunkulu ubengeke aphelele. Ngokufanayo, uNkulunkulu ubengeke aphelele ngaphandle kweNdodana noma uMoya oNgcwele. Ngokwemibono yabo, bakholelwa ukuthi akekho phakathi kukaYise yedwa noma iNdodana yodwa ongaba nguNkulunkulu ozimele. UYise, iNdodana noMoya oNgcwele kuphela onguNkulunkulu Ngokwakhe. Bonke abantu abasontayo, ngisho umlandeli ngayedwa phakathi kwenu, niyakukholelwa lokhu. Kepha, mayelana nokuthi le nkolelo iyiqiniso yini akekho owaziyo, kodwa kube kufanele, ngoba ngisho nezindaba eziphathelene noNkulunkulu Ngokwakhe. Nakuba lena kuyimibono, anazi ukuthi ilungile noma ayilungile, ngoba iye yakuthonya kakhulu ukucabanga kwenu. Niye nayamukela le mibono yenkolo futhi lo shevu uye wangena wagxila ezinhliziyweni zenu. Ngakho ngokufanayo, niye nathonywa yile nkolelo nakuba uZiqu Zintathu kuyinto engekho. Okuwukuthi, uZiqu Zintathu onguYise, yiNdodana noMoya oNgcwele yinto engekho. Lena kumane nje kuyimibono ejwayelekile yabantu, nezinkolelo zabantu ezingelona iqiniso. Emakhulwini amaningi eminyaka abantu bebekholelwa kulo Ziqu Zintathu, ngenxa yokudideka okubangelwa yimibono yabantu, eyasungulwa abantu, futhi engakaze ibonwe abantu. Phakathi nayo yonke le minyaka eminingi, kube khona abahlaziyi beBhayibheli abaningi abachaze “incazelo eyiqiniso” ngoZiqu Zintathu, kodwa lezo zincazelo zikaZiqu Zintathu ongabantu abathathu abahlukene kodwa besimo sinye azizange ziqondakale futhi azicacanga, futhi bonke abantu badidekile “ngesakhiwo” sikaNkulunkulu. Akekho umuntu oke wakwazi ukusichaza kahle; izincazelo eziningi zidlula obequnga ngokwencazelo nasephepheni, kodwa akekho ngisho noyedwa umuntu oye wayiqonda ngokugcwele le incazelo. Lokhu kubangelwa ukuthi lo Ziqu Zintathu wodumo abantu abawuthanda kangaka awukho.

Uma izigaba ezintathu zomsebenzi bezingahlolwa ngokuvumelana nemfundiso kaZiqu Zintathu, khona-ke kusho ukuthi kumelwe ukuthi kunoNkulunkulu abathathu njengoba umsebenzi owenziwa oyedwa ungesiwo ofanayo. Uma kukhona phakathi kwenu othi ikhona ngempela le nto kaZiqu Zintathu, akachaze ukuthi uyini ngempela lo Nkulunkulu oyedwa kubantu abathathu. Ungubani uYise oNgcwele? Ingubani iNdodana? Uyini uMoya oNgcwele? Ingabe uJehova unguYise oNgcwele? Ingabe uJesu uyiNdodana? Ngakho uyini pho uMoya oNgcwele? UYise akawona yini uMoya? Ingabe ingxenye ethile yeNdodana ayiwona yini uMoya? Imisebenzi kaJesu yayingeyona yini imisebenzi yoMoya oNgwele? Imisebenzi kaJehova okwesikhathi esithile yayiqondiswa uMoya ofana noJesu? UNkulunkulu oyedwa angaba nemiMoya emingaki? Ngokwencazelo yakho, la bantu abathathu uYise, iNdodana noMoya oNgcwele bamunye; uma kunjalo, kusho ukuthi kunoMoya omthathu, kodwa ukuze kube noMoya omthathu kusho ukuthi kunoNkulunkulu abathathu. Lokhu kusho ukuthi akekho uNkulunkulu oyedwa weqiniso; lo Nkulunkulu angaqhubeka kanjani abe nemvelo yoqobo kaNkulunkulu kuye? Uma uvuma ukuthi kunoNkulunkulu oyedwa, angaba kanjani nendodana aphinde abe ubaba? Akuyona yini imibono yakho leyo? Kukhona uNkulunkulu oyedwa, noMoya owodwa kaNkulunkulu, njengoba kulotshiwe eBhayibhelini ukuthi “KunoMoya oNgcwele owodwa noNkulunkulu oyedwa kuphela.” Kungakhathaliseki ukuthi uYise neNdodana okhuluma ngabo bakhona noma cha, kunoNkulunkulu oyedwa, futhi le ngxenye kaYise, iNdodana, noMoya oNgcwele okholelwa kukho kuyingxenye yoMoya oNgcwele. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu unguMoya, kodwa uyakwazi ukuba yinyama aphile phakathi kwabantu, futhi abe ngaphezu kwakho konke. UMoya wakhe uyikho konke futhi uhlale ukhona. Angakwazi ukuba senyameni ngesikhathi esifanayo futhi abe semhlabeni nangaphezu kwawo. Njengoba bonke abantu bethi uNkulunkulu uwukuphela kukaNkulunkulu weqiniso, kusho ukuthi kunoNkulunkulu oyedwa, okwazi ukuba yikho konke! UNkulunkulu unguMoya owodwa, ungumuntu oyedwa; futhi lowo uMoya kaNkulunkulu. Uma kuya njengokusho kwakho, uYise, iNdodana kanye noMoya oNgcwele, lokho kusho ukuthi ababona oNkulunkulu abathathu, akunjalo? UMoya ungenye into iNdodana ingenye kanjalo noYise ungenye. Iziqu Zabo zehlukene futhi izingqikithi Zabo zihlukene, ngakho bahlangana kanjani futhi babe yingxenye kaNkulunkulu oyedwa? UMoya oNgcwele unguMoya; kulula ngabantu ukuba baqonde lokho. Uma kunjalo, kusho ukuthi uYise unguMoya nakakhulu. Akakaze ehlele emhlabeni futhi akazange abe yinyama; unguJehova uNkulunkulu osezinhliziyweni zabantu, impela unguMoya. Uma kunjalo, yibuphi ubuhlobo obukhona phakathi Kwakhe noMoya oNgcwele? Ingabe lobu ubuhlobo obufanayo obuphakathi kukaYise neNdodana? Noma ubuhlobo obufanayo noboMoya oNgcwele kanye noMoya kaYise? Ingabe ingxenye ngayinye yoMoya iyefana? Noma ingabe uMoya oNgcwele uyithuluzi likaYise? Yikuphi ngempela okuyikona? Buyini-ke ubuhlobo phakathi kweNdodana noMoya oNgcwele? Ingabe lobu ubuhlobo obuphakathi kwemiMoya imibili noma ubuhlobo obuphakathi komuntu noMoya? Lena yimpicabadala! Uma kuwukuthi kunoMoya owodwa, kusho ukuthi ayikho indaba yabantu abathathu ngoba ngeke bangenwe uMoya owodwa, uma bengabantu abathathu abahlukene, kusho ukuthi amandla oMoya wabo ngeke afane, futhi akukwazi ukuthi kube noMoya owodwa. Le mfundiso kaYise, iNdodana noMoya oNgcwele iwubulima! Lokhu kwahlukanisa uNkulunkulu ahlukane abe abantu abathathu, ngamunye onesiqu noMoya; angaba kanjani futhi uMoya owodwa noNkulunkulu oyedwa? Ake nisho, ingabe amazulu nomhlaba nakho konke okukuwo kwadalwa uYise, iNdodana noma uMoya oNgcwele? Abanye bathi konke lokhu bakudala ndawonye. Ngakho ubani-ke pho owasindisa isintu? Ingabe nguMoya oNgcwele, yiNdodana noma nguYise? Abanye bathi yiNdodana eyahlenga isintu. Ngakho ingubani ngempela le Ndodana? Ayikona yini ewukubonakaliswa koMoya kaNkulunkulu? UNkulunkulu esesimweni somuntu, uJesu ubiza uNkulunkulu osezulwini ngokuthi Baba. Awazi yini ukuthi uJesu wazalwa ngokoMoya oNgcwele? UnoMoya oNgcwele; noma ungathini, uJesu unoNkulunkulu ezulwini, ngoba uyisimo sikaNkulunkulu soMoya. Le mfundiso yokuthi kuneNdodana ayilona neze iqiniso. NguMoya owodwa owenza zonke izinto; uNkulunkulu Uqobo, okungukuthi, uMoya kaNkulunkulu owenza imisebenzi yakhe. Ubani uMoya kaNkulunkulu? Awuwona yini uMoya oNgcwele? UMoya oNgcwele awusebenzi yini kuJesu? Uma umsebenzi ungenziwanga nguMoya oNgcwele, (okunguMoya kaNkulunkulu) ingabe le misebenzi yenziwa nguNkulunkulu Uqobo? Njengoba ayethandaza, uJesu wabiza uNkulunkulu ezulwini ngokuthi Baba, lokhu wakwenza esesimweni somuntu odaliwe, ngoba kuphela uMoya kaNkulunkulu wawembethe inyama ejwayelekile nevamile futhi embeswe isimo somuntu. Nakuba ngaphakathi wayenoMoya kaNkulunkulu, ukubukeka Kwakhe kwangaphandle kwakusengokomuntu ovamile; ngamanye amazwi, wayesephenduke “iNdodana yomuntu” okungukuthi futhi bonke abantu bakhuluma, kuhlanganise naye uJesu Uqobo, njengoba ebizwa ngeNdodana yomuntu, ungumuntu (ngabe umuntu wesilisa noma wesifazane, kunoma yikuphi onesimo sangaphandle somuntu) ozalelwe emndenini nakubantu abajwayelekile. Ngakho-ke, ukubiza kukaJesu uNkulunkulu ezulwini ngokuthi Baba, kuyefana nalapho wena umbiza ngokuthi Baba; Lokho wakusho esesimweni somuntu. Uyawukhumbula uMthandazo weNkosi, uJesu akufundisa ukuba uwubambe ngekhanda? “Baba wethu osezulwini….” Kulo mthandazo, uJesu watshela bonke ukuba babize uNkulunkulu osezulwini ngoBaba. Futhi, njengoba naye umbiza ngoBaba, wakusho lokhu ngokombono noma esesimweni sokulingana nani nonke. Njengoba nani nibiza uNkulunkulu ezulwini ngoBaba, lokhu kubonisa ukuthi uJesu wazilinganisa nani, futhi njengomuntu wasemhlabeni owayekhethwe uNkulunkulu (okungukuthi, iNdodana kaNkulunkulu). Uma ubiza uNkulunkulu “ngoBaba,” akukona yini ukuthi umbiza ngoba wena uyisidalwa? Noma kunjalo, naphezu kwegunya uJesu ayenalo ngaphambi kokuba abethelwe, wayemane eyiNdodana yomuntu, eqondiswa uMoya kaNkulunkulu (okungukuthi, uNkulunkulu), njengesinye sezidalwa zasemhlabeni, ngoba wayengakawuqedi umsebenzi wakhe. Ngakho-ke, ukuthobeka nokulalela kuphela okwamgqugquzela ukuba abize uNkulunkulu osezulwini ngoBaba. Nokho, ngokubiza uNkulunkulu (okungukuthi, uMoya osezulwini) ngaleyo ndlela, akusho ukuthi uyiNdodana yoMoya kaNkulunkulu osezulwini. Kunalokho, kumane kusho ukuthi umbono wakhe wehlukile, hhayi kodwa ukuthi ungumuntu owehlukile. Imfundiso yokuthi kunabantu abehlukile ingamanga! Ngaphambi kokuba abethelwe, uJesu wayeseyiNdodana yomuntu ebhekene nokulinganiselwa kwenyama, engenalo igunya eliphelele loMoya. Yingakho ayenza intando kaNkulunkulu uYise ngokombono wesidalwa senyama. Yingakho athandaza kathathu eGetsemane: “Kungabi ngokuthanda Kwami, kodwa ngokuthanda Kwakho.” Ngaphambi kokuba afe esiphambanweni, wayeseyiNkosi, kodwa iNkosi yamaJuda; wayenguKristu, iNdodana yomuntu, kodwa engenawo umzimba wenkazimulo. Yingakho ngokombono womuntu abiza uNkulunkulu ngoBaba. Kodwa, lokhu akusho ukuthi bonke ababiza uNkulunkulu ngoBaba bayiNdodana. Ukube bekunjalo, naningeke yini nonke nibe yiNdodana mhla uJesu enifundisa uMthandazo weNkosi? Uma namanje usakholelwa kule mfundiso, ngitshele, ngubani lo ombiza ngoBaba? Uma uthi uJesu, ungubani uYise noJesu kuwe? Ngemva kokuba uJesu esehambile le ndaba kaBaba neNdodana ayibange isaba khona. Leli cebo lasebenza iminyaka ngesikhathi uJesu eseyinyama; ngaphansi kwezimo zonke, ubudlelwane bomuntu oyisidalwa neNkosi yendalo uma ubiza uNkulunkulu ngoBaba. Asikho isikhathi sokuma kwale mfundiso kaZiqu Zintathu owakhiwa uYise, yiNdodana noMoya oNgcwele; yimfundiso yamanga le eyavela ngokuhamba kwesikhathi futhi iyinto engekho!

Kucashunwe embhalweni othi “Ingabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

150. EBhayibhelini, kuyiTestamente Elidala, ayiphathwa indaba kaYise, iNdodana noMoya oNgcwele, kukhulunywa ngoNkulunkulu oyedwa kuphela weqiniso, uJehova, lapho aqhuba khona umsebenzi Wakhe kwa-Israyeli. Ubizwa ngamagama ehlukahlukene ngokushintsha kwezinkathi, kodwa lokhu akusho ukuthi igama ngalinye libhekisele kumuntu owehlukile. Uma bekunjalo, bekungeke yini kwenze uNkulunkulu akhiwe yinqwaba yabantu? Okulotshwe kuyiTestamente Elidala kuyimisebenzi kaJehova, isiqalo semisebenzi kaNkulunkulu ngeNkathi Yomthetho. Kwakuyimisebenzi kaNkulunkulu leyo, lapho akhuluma khona, kwaba njalo, nalapho ashaya khona umthetho, wama. Akukho lapho ezibiza khona ngoYise ozosebenza, futhi akukho lapho eprofetha khona ngokuza kweNdodana yakhe ezosindisa isintu. Ngesikhathi uJesu eza emhlabeni kwathiwa, uNkulunkulu ube yinyama ukuze asindise sonke isintu, akuzange kufike iNdodana. Njengoba izinkathi zingafani kanjalo, nemisebenzi kaNkulunkulu Uqobo ayifani, wenza imisebenzi Yakhe ngezindlela ezehlukahlukene. Ngaleyo ndlela, ubuyena buyashintsha. Abantu bakholelwa ukuthi uJehova unguYise kaJesu, kodwa uJesu wakwenqaba lokhu, wathi: “Asizange sihlukaniswe ngokuthi Baba neNdodana; Mina noBaba osezulwini simunye. UBaba ukimi nami ngikuBaba; lapho abantu bebona iNdodana, babona uBaba osemazulwini.” Siphetha ngokuthi, kungakhathaliseki ukuthi uBaba noma yiNdodana, banguMoya owodwa, ababona abantu abahlukene. Uma umuntu ezama ukuchaza, izinto zibanzima kakhulu ukucacisa indaba yabantu abathathu abahlukene, kanye nobuhlobo obuphakathi kukaYise, iNdodana noMoya oNgcwele. Lapho abantu bekhuluma ngoNkulunkulu ohlukene akumenzi yini angabi ngokoqobo? Umuntu uze amehlukanise ngezigaba, umuntu wokuqala, owesibili nowesithathu; lena kumane nje kuyimibono yabantu, yimibono engenabo ubufakazi obuphathekayo, futhi engekho nhlobo. Uma umbuza lo muntu ukuthi; “Bangaki labo Nkulunkulu?” uyothi kunoNkukunkulu oZiqu zintathu onguYise, iNdodana noMoya oNgcwele: uNkulunkulu oyedwa weqiniso. Uma umbuza futhi ukuthi: “Ungubani uYise?” uyothi: “UYise, uMoya kaNkulunkulu osezulwini; uphethe konke, futhi uMnikazi wakho konke okusezulwini.” “UJehova yena, ingabe unguMoya” bese ephendula ngokuthi: “Yebo!” Bese-ke umbuza ukuthi “Ingubani iNdodana?” Uyothi: “Hawu, iyiNdodana kaNkulunkulu. Bese uyambuza ukuthi “UJesu wavelaphi.” Uyothi: “UJesu wazalwa uMariya ngoMoya oNgcwele.” “Ingabe isimo Sakhe asiwona uMoya? Imisebenzi yakhe ayifakazeli yini ukusebenza koMoya oNgcwele? UJehova unguMoya, kanjalo nesimo sikaJesu. Ezinsukwini zokugcina, akukona yini ukuthi kusasebenza uMoya; ngakho bangaba kanjani abantu abahlukene? Akuwona yini uMoya kaNkulunkulu oqhubeka usebenza ngezindlela ezahlukile?” Kanjalo awukho umahluko kulaba bantu. UJesu wazalwa ngoMoya, futhi ngokungangabazeki, imisebenzi Yakhe yayifana ncamashi nemisebenzi yoMoya oNgcwele. Esigabeni sokuqala somsebenzi kaJehova, akazange abe yinyama futhi akabonakalanga kubantu. Ngakho abantu abakubonanga ukubonakala Kwakhe. Kungakhathaliseki ukuthi wayemkhulu noma emude kangakanani, wayesewuMoya, uNkulunkulu Uqobo waqale wadala abantu, okuwukuthi uMoya kaNkulunkulu. Lapho ekhuluma nabantu esemafwini, wayenguMoya. Akekho owayemazi; kuze kwaba yiNkathi Yomusa lapho uMoya kaNkulunkulu uphenduka inyama eJudiya lapho abantu baqala khona ukumbona okokuqala uNkulunkulu esesimweni somuntu njengomJuda. Kodwa abantu babengawuqondi umuzwa wokuba kwakhe nguJehova. Kunjalo, wazalwa ngokoMoya oNgcwele, okungukuthi, wazalwa uMoya kaJehova Uqobo nokuthi uJesu wazalwa engumfanekiso woMoya kaNkulunkulu. Lokho abantu abaqale bakubona uMoya oNgcwele wehla njengejuba, wehlela phezu kukaJesu; kwakungewona uMoya owehlukile kuJesu, kepha kwakunguMoya oNgcwele. Ingabe-ke uMoya kaJesu noMoya oNgcwele bahlukene? Uma uJesu enguJesu, iNdodana, noMoya oNgcwele unguMoya oNgcwele, kodwa bangaba munye kanjani? Umsebenzi wawungeke uqhubeke uma kunjalo. UMoya okuJesu, uMoya esezulwini kanye noMoya kaJehova yinto eyodwa. Lo Moya ungabizwa ngokuthi uMoya oNgcwele, uMoya kaNkulunkulu, amandla ayisiphekupheku, uMoya oyingqayizivele. UMoya kaNkulunkulu ungafeza umsebenzi omningi. Ukwazi ukudala umhlaba, uphinde awubhubhise ngozamcolo; ukwazi ukuhlenga sonke isintu, unganqoba futhi ubhubhise sonke isintu. Wonke lo msebenzi wenziwa nguNkulunkulu Uqobo futhi akekho obengakwazi ukuwenza esikhundleni sikaNkulunkulu ngaphandle Kwakhe. UMoya Wakhe ungabizwa ngegama likaJehova nelikaJesu kuhlanganise nelikaMninimandla Onke. UyiNkosi noKristu. Ungaba nayiNdodana yomuntu. Usemazulwini nasemhlabeni; usezindaweni eziphezulu kakhulu emkhathini nasezixukwini. Uwukuphela kweNkosi yamazulu nomhlaba! Kusukela ngenkathi yokudala kuze kube manje, lo msebenzi ubulokhu wenziwa uMoya kaNkulunkulu Uqobo. Emisebenzini yasezulwini noma enyameni, yonke le misebenzi yenziwa yilo Moya Wakhe. Zonke izidalwa, kungakhathaliseki ukuthi zisezulwini noma emhlabeni zisentendeni yesandla sikaMninimandla Onke; konke lokhu kuwumsebenzi kaNkulunkulu Uqobo futhi akekho ongakwazi ukuwenza esikhundleni Sakhe. Emazulwini, unguMoya abuye abe nguNkulunkulu Uqobo; phakathi kwabantu, uyinyama kodwa aqhubeka enguNkulunkulu Uqobo. Nakuba ebizwa ngamagama amaningi, usenguye Uqobo futhi yonke imisebenzi Yakhe ibonakalisa amandla oMoya Wakhe. Ukusindiswa kwabantu ngokubethelwa esiphambanweni kwakuwukusebenza koMoya Wakhe, kanye nokushumayela ezizweni zonke nasemhlabeni wonke ngezinsuku zokugcina. Ngaso sonke, isikhathi uNkulunkulu angabizwa ngokuthi uMninimandla Onke, uNkulunkulu weqiniso, uNkulunkulu okuwuphela Kwakhe. Ngakho ayikho imfundiso yabantu abahlukene, ingasaphathwa-ke le mfundiso kaYise, iNdodana noMoya oNgcwele! KunoNkulunkulu oyedwa ezulwini nasemhlabeni!

Kucashunwe embhalweni othi “Ingabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

151. Kodwa abanye basangase bathi: “UYise unguYise; iNdodana iyiNdodana; uMoya oNgcwele unguMoya oNgcwele, ekugcineni, bazokwenziwa babe munye.” Kodwa ungabenza kanjani babe munye? UYise noMoya oNgcwele kungenziwa kanjani kube munye? Uma kokubili kuye kwahlanganiswa, kungakhathaliseki ukuthi kuhlanganiswe kanjani, ngeke yini kuqhubeke kuyizingxenye ezimbili? Uma uthi benziwa babe Munye, akukhona yini lokho ukuhlanganisa izinto ezimbili? Kodwa bebengeve yini bebabili ngaphambi nokuhlanganiswa, isimo soMoya ngamunye wehlukile, futhi imiMoya emibili ngeke ihlanganiswe. UMoya awufani nento ephathekayo futhi awufani nalutho olukhona emhlabeni. Abantu bathi, uYise unguMoya, iNdodana nayo ingumoya kanye nawo uMoya bathi ungomunye uMoya, bese bethi lemiMoya iyahlanganiswa engilazini yamanzi kube uMoya owodwa, akukona yini ukuthi lapha kuhlanganiswe izinto ezintathu? Lena yincazelo engamanga ngokusobala! Lo Nkulunkulu akahlukaniswa phakathi? UYise, yiNdodana noMoya kungahlanganiswa kanjani kube kunye? Akuzona yini izingxenye ezintathu zezimo ezehlukene? Kusekhona nalabo abathi, “UNkulunkulu akashongo yini ngokusobala ukuthi uJesu uyiNdodana Yakhe ethandekayo?” UJesu uyiNdodana kaNkulunkulu ethandekayo, ajabula kakhulu ngayo—lokhu kwakhulunywa nguNkulunkulu Uqobo. Empeleni uNkulunkulu wayekhuluma Ngaye, ngendlela eyehlukile, kufana ngokuthi uMoya osezulwini unikeza ubufakazi bukaNkulunkulu esesimweni somuntu Ngokwakhe. UJesu enguNkulunkulu osesimweni somuntu Ngokwakhe, hhayi iNdodana Yakhe esezulwini. Uyakuqonda lokho? La mazwi kaJesu athi: “NgikuBaba, noBaba uKimina,” awasho yini ukuthi banguMoya owodwa? Akukona yini ukuthi ngokwesimo somuntu sikaNkulunkulu wazihlukanisela ezulwini nasemhlabeni? Eqinisweni, bamunye; kungakhathaliseki ukuthi isimo sinjani, kumanje nje kunguNkulunkulu ofakaza ngaye Ngokwakhe. Uyaziguqula ngokushintsha kwenkathi ngayinye, ngokuya kwemfuneko yomsebenzi ngokwezigaba ezehlukahlukene ngokwentando Yakhe, njengoba namagama abantu abambiza ngawo nawo eshintsha. Lapho eqala isigaba sokuqala somsebenzi Wakhe, wayebizwa ngokuthi uJehova, uMalusi wama-Israyeli. Esigabeni sesibili, yawebizwa ngokuthi iNkosi noKristu. Kodwa ngaleso sikhathi, uMoya osezulwini wathi uyiNdodana ethandekayo kaNkulunkulu, awushongo ukuthi uwukuphela kweNdodana kaNkulunkulu. Lokhu akwenzekanga. UNkulunkulu angaba kanjani nomntwana oyedwa? Ingabe uNkulunkulu waphenduka waba umuntu? Ngenxa yokuthi wayekwesinye isimo, wayebizwa ngokuthi yiNdodana kaNkulunkulu ethandekayo, ngenxa yalokhu, kube sekuvela ubuhlobo phakathi kukaYise neNdodana. Lokhu kwakubangelwa ukwehlukana kwezulu nomhlaba. UJesu wathandaza esesimweni senyama. Njengoba ayembethe inyama yobuntu obujwayeleke kangaka, wakhuluma la mazwi esesimweni somuntu: “Umzimba wami ufana nodaliwe. Njengoba ngembatha wona ukuze ngize emhlabeni, manje ngikude kakhulu nezulu.” Ngenxa yaleso sizathu, wayengathandaza kuNkulunkulu uYise esesimweni sokuba wumuntu. Lona kwakungumsebenzi Wakhe, ukuze kufezeke injongo kaNkulunkulu. Ngeke sithi akayena uNkulunkulu ngenxa yokuthi wathandaza kuYise esesimweni somuntu. Nakuba ebizwa ngeNdodana kaNkulunkulu ethandekayo, usenguye uNkulunkulu, usesimweni sokuba wuMoya futhi uyingxenye yawo.

Kucashunwe embhalweni othi “Ingabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: B. Amazwi Ngokwembula Isimo Sobusathane Sesintu Esikhohlakele Nengqikithi Yemvelo Yaso

Okulandelayo: D. Amazwi Ngokwembula Lokho Iqiniso Eliyikho

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp