A. Ngokwambula Ukuthi Kuyini Ukukholwa KuNkulunkulu

331. Nakuba abantu abaningi bekholelwa kuNkulunkulu, bambalwa abaqondayo ukuthi kusho ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu, nokuthi yini okumele bayenze ukuze babe senhliziyweni kaNkulunkulu. Lokhu kungenxa yokuthi, nakuba abantu belijwayele igama elithi “Nkulunkulu” namabinzana athi “umsebenzi kaNkulunkulu,” abamazi uNkulunkulu, ingasaphathwa eyomsebenzi Wakhe. Yingakho ngingamangali uma bonke laba abangamazi uNkulunkulu benezinkolelo ezididayo. Abantu abakuthathi njengokubalulekile ukukholelwa kuNkulunkulu ngeqiniso ngoba ukukholelwa kuNkulunkulu akujwayelekile, kusha ngokuphelele kubo. Ngale ndlela, abakwazi ukuhlangabezana nezimfuno zikaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, uma abantu bengamazi uNkulunkulu, bengawazi umsebenzi Wakhe, abakulungele ukusetshenziswa uNkulunkulu, ingasaphathwa eyokugcwalisa okufiswa uNkulunkulu. “Ukukholwa kuNkulunkulu” kusho ukukholelwa ukuthi ukhona uNkulunkulu; le yiyona ndlela elula yokuqonda ukukholwa kuNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, ukukholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona akufani nokukholelwa kuNkulunkulu ngeqiniso; kunalokho, kuwukholo olulula olukhomba ukuqina ngokwenkolo. Ukukholwa kweqiniso kuNkulunkulu kusho ukubona amazwi nemisebenzi kaNkulunkulu ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu ubusa phezu kwazo zonke izinto. Ngakho-ke uzokhululeka esimweni senkohlakalo, ugcwalise okufiswa nguNkulunkulu, ufinyelele ekumazini uNkulunkulu. Kungale ndlela kuphela lapho kungathiwa ukholelwa kuNkulunkulu. Nokho abantu babona ukukholelwa kuNkulunkulu njengodaba olulula nolungabalulekile. Abantu abakholwa kuNkulunkulu ngale ndlela sebelahlekelwe ukuthi kusho ukuthini ukukholwa kuNkulunkulu, futhi nakuba bengaqhubeka bakholwe kuze kube sekugcineni, ngeke bazuze ukwamukelwa nguNkulunkulu ngoba bahamba endleleni okungeyona. Namuhla, kusekhona labo abakholelwa kuNkulunkulu ezincwadini, ezimfundisweni ezifile. Abazi ukuthi ukukholelwa kwabo kuNkulunkulu akunasisindo, nokuthi abakwazi ukwamukelwa uNkulunkulu, nokuthi basathandazela ukuthula nomusa owanele bona ovela kuNkulunkulu. Kumele sime sizibuze ukuthi: Ingabe ngempela ukukholelwa kuNkulunkulu kuyinto elula emhlabeni? Ingabe ukukholelwa kuNkulunkulu akusho lutho ngaphandle kokuthola umusa kuNkulunkulu? Ingabe abantu abakholelwa kuNkulunkulu kube yibo abangamazi, nabakholelwa kuNkulunkulu kodwa bemphikisa, bangakugcwalisa okufiswa uNkulunkulu?

Kucashunwe embhalweni othi “Isandulelo” sethi Izwi Livela Lisenyameni

332. Namuhla, kuyini ukukholwa kuNkulunkulu kwangempela? Kungukwamukela izwi likaNkulunkulu njengeqiniso lokuphila kwakho nokwazi uNkulunkulu ezwini Lakhe ukuze uzuze uthando Lwakhe lweqiniso. Ukuze kucace: Ukukholwa kuNkulunkulu kungesizathu sokuba umlalele uNkulunkulu, uthande uNkulunkulu, bese wenza umsebenzi okumele wenziwe isidalwa sikaNkulunkulu. Lena yinhloso yokukholwa kuNkulunkulu. Kumele uthole ulwazi lokuthanda uNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu ufanelwe ukudunyiswa, ukuthi, ezidalweni Zakhe, umsebenzi wensindiso uwenza kanjani futhi ubaphelelisa kanjani—lezi yizidingo nqangi zokukholwa kwakho kuNkulunkulu. Ukukholwa kuNkulunkulu ikakhulu kungukuguquka usuka empilweni yenyama uye empilweni yokuthanda uNkulunkulu; usuka ekuphileni kwenkohlakalo uye ekuphileni empilweni yamazwi kaNkulunkulu; kungukuphuma ngaphansi kwesandla sikaSathane uphile ngaphansi kokunakekelwa nokuvikelwa uNkulunkulu, kungukwazi ukulalela uNkulunkulu ungathobeli inyama, kungukuvumela uNkulunkulu azuze inhliziyo yakho yonke, ukuvumela uNkulunkulu akuphelelise, uzikhulule esimweni esikhohlakele sikaSathane. Ukukholwa kuNkulunkulu kwenzelwe kakhulu ukuthi amandla nenkanzimulo kaNkulunkulu kubonakale phezu kwenu, ukuze nenze intando kaNkulunkulu, nifeze icebo likaNkulunkulu, nikwazi ukuba ngofakazi bakaNkulunkulu phambi kukaSathane. Ukukholwa kuNkulunkulu akumele kwenziwe ngenxa yezimpawu nezimangaliso, futhi akumele kube ngenxa yenyama yomuntu. Kumele kube okokufuna ukwazi uNkulunkulu, nokulalela uNkulunkulu, njengoPetru, umlalele kwaze kwaba sekufeni. Yilokhu okusemqoka ukuze kuzuzwe. Ukudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu kulungele ukuba wazi futhi wenelise uNkulunkulu. Ukudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu kukunika ulwazi olukhulu ngoNkulunkulu, okuzothi ngemva kwalokho ukwazi ukulalela uNkulunkulu. Kuphela uma wazi uNkulunkulu lapho ungakwazi ukumthanda, kanti ukuze uthole lokhu okuhlosiwe yiyona nhloso kuphela okumele umuntu afune ukufinyelela kuyo ekukholweni kwakhe kuNkulunkulu. Uma, ekukholweni kwakho kuNkulunkulu, uhlala uzama ukubona izimpawu nezimangaliso, lokho kusho ukuthi ukubona kwakho kanjalo ukukholwa kuNkulunkulu akulungile. Ukukholwa kuNkulunkulu kungukwamukela izwi likaNkulunkulu njengeqiniso lokuphila. Ukusebenzisa kuphela amazwi kaNkulunkulu aphuma emlonyeni Wakhe bese uwenza ngokwakho, lokho ngukuthola inhloso kaNkulunkulu. Ekukholweni kuNkulunkulu, abantu kumele bafune ukupheleliswa uNkulunkulu, bakwazi ukuthobela uNkulunkulu, balalele uNkulunkulu ngokuphelele. Uma ungalalela uNkulunkulu ngaphandle kokukhaononda, wazi okufiswa uNkulunkulu, ufane noPetru, ube nendlela kaPetru uNkulunkulu akhulume ngayo, kulapho uzobe usukholwa kuNkulunkulu ngempumelelo, futhi kuzobe kusho ukuthi usuzuziwe nguNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Konke Kuyafezeka Ngezwi LikaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

333. Njengoba ukholwa kuNkulunkulu, ufanele ukudla uphuze ezwini Lakhe, uphile ngaphakathi kwalo, ubuye uliphile. Yilokhu okungukukholwa kuNkulunkulu! Uma uthi uyakholwa kuNkulunkulu kodwa ungakwazi ukukhuluma noma yimaphi amazwi Akhe noma uwenze, awuthathwa njengomuntu okholwa kuNkulunkulu. Lokhu ukufuna “isinkwa sokuqeda indlala.” Ukusho ubufakazi obuncane, izinto ezingenamsebenzi, nezinto zangaphandle, ezingenakho ngisho nokuncane okweqiniso akwenzi ukholwe kuNkulunkulu, futhi ngokusobala awukayibambi indlela efanele yokukholwa kuNkulunkulu. Kungani ufanele ukudla nokuphuza kakhudlwana emazwini kaNkulunkulu? Ngabe kuthathwa njengokholo uma ungadli ungaphuzi emazwini Akhe ufune nje ukukhuphukela ezulwini? Yisiphi isinyathelo sokuqala salowo okholwa kuNkulunkulu? UNkulunkulu umphelelisa ngayiphi indlela umuntu? Ungapheleliswa ngaphandle kokudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu? Ungathathwa njengomuntu wombuso ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu njengeqiniso lakho? Yini ngempela ukukholwa kuNkulunkulu? Abakholwa kuNkulunkulu kufanele babe nokuziphatha kahle ngaphandle, okungenani, kanti okubaluleke kakhulu ukuba nezwi likaNkulunkulu. Noma ngabe kunjani, ngeke ukwazi ukufulathela izwi Lakhe. Ukwazi kwakho uNkulunkulu nokugcwalisa intando Yakhe konke kufezeka ngezwi Lakhe. Zonke izizwe, amahlelo, izinkolo ezehlukene, nezindawo eziklanyiwe konke kuyonqotshwa ngezwi esikhathini esizayo. UNkulunkulu uzokhuluma ngqo, futhi bonke abantu bazobamba izwi likaNkulunkulu ezandleni zabo; abantu bazopheleliswa ngalokhu. Izwi likaNkulunkulu lisabalale yonke indawo: Abantu bakhuluma ngezwi likaNkulunkulu benze ngokwezwi likaNkulunkulu, nalokho abakugcine kubona kulokhu kuyizwi likaNkulunkulu. Ngaphakathi nangaphandle, bacwiliswe ezwini likaNkulunkulu, ngakho baphelelisiwe. Labo abagcina intando kaNkulunkulu bakwazi nokufakaza Ngaye yilabo abanezwi likaNkulunkulu njengeqiniso.

Kucashunwe embhalweni othi “INkathi Yombuso YiNkathi Yezwi” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

334. Namuhla, kumele uzibeke emgudwini oyiwo njengalokhu ukholelwa kuNkulunkulu obonakalayo. Ngokukholelwa kuNkulunkulu, akufanele ufune izibusiso nje zodwa, kodwa funa ukuthanda uNkulunkulu nokumazi uNkulunkulu. Ngokukhanyiselwa Nguye kanye nokushisekela kwakho uqobo, ungadla futhi uphuze izwi Lakhe, ukhulise ukuqonda uNkulunkulu ngeqiniso, futhi ube nothando lweqiniso lukaNkulunkulu olusuka enhliziyweni yakho. Ngamanye amazwi, uthando lwakho ngoNkulunkulu luqinisekile kakhulu, ngendlela yokuthi akekho ongalucekela phansi noma ame endleleni yothando lwakho Ngaye. Ngakho usemgudwini oyiwo wokukholwa kuNkulunkulu. Lokhu kufakazela ukuthi ungokaNkulunkulu, ngoba inhliziyo yakho seyithathwe nguNkulunkulu wayenza Yakhe futhi angeke usathathwa nanoma yini enye. Ngenxa yokuzizwela kwakho, inani olikhokhile, kanye nomsebenzi kaNkulunkulu, uyakwazi ukukhulisa uthando lwakho ngoNkulunkulu olumane luzifikele. Khona-ke usukhululekile ethonyeni likaSathane uphila ekukhanyeni kwezwi likaNkulunkulu. Ukuphela uma usugqashulile waphuma ethonyeni lobumnyama ungathathwa ngokuthi usumzuzile uNkulunkulu. Ekukholweni kwakho uNkulunkulu, kumele lokhu kube yiwona mgomo wakho owufunayo. Lokhu ngumsebenzi womunye nomunye wenu. Akekho noyedwa wenu okumele azithambise eneliseke ngendlela izinto eziyiyo. Awukwazi ukuba nemiqondo emibili ngomsebenzi kaNkulunkulu noma uwuthathe kalula nje. Kumele ucabange ngoNkulunkulu ngayo yonke indlela nangaso sonke isikhathi, futhi wenze zonke izinto ngenxa Yakhe. Futhi lapho ukhuluma noma wenza izinto, kumele ubeke intando yendlu kaNkulunkulu phambili. Yilokhu kuphela okuvumelana nentando kaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Umele Ukuphilela Iqiniso Njengalokhu Ukholelwa KuNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

335. Ungacabanga ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu kusho ukuhlupheka, noma ukumenzela lonke uhlobo lwezinto; ungacabanga ukuthi inhloso yokukholwa kuNkulunkulu ukuba inyama yakho ibe nokuthula, noma ukuze zonke izinto zikuhambele kahle, noma ukuze unethezeke futhi ukhululeke kukho konke. Nokho, akukho kulokhu abantu abangakubeka njengezizathu zokuthi bakholwe kuNkulunkulu. Uma ukholwa ngenxa yalezi zinhloso, kusho ukuthi umbono wakho uyiphutha, futhi awunakupheleliswa nhlobo. Izenzo zikaNkulunkulu, isimo sikaNkulunkulu sokulunga, ukuhlakanipha Kwakhe, amazwi Akhe, ukumangalisa kanye nokungaqondakali Kwakhe yizo zonke izinto abantu okumele baziqonde. Sebenzisa lokhu kuqonda ukuze ususe zonke izimfuno, amathemba nemibono yomuntu siqu nemibono esenhliziyweni yakho. Ukususa lokhu kuphela okuzokwenza uhlangabezane nezimo ezifunwa uNkulunkulu futhi yilokhu okuyokwenza wanelise imibandela efunwa uNkulunkulu, futhi okungakwenza ube nokuphila futhi wanelise uNkulunkulu. Inhloso yokukholwa kuNkulunkulu ukumanelisa nokuphila ngokwesimo asifunayo, ukuze izenzo Zakhe nenkazimulo kubonakale kuleli qembu labantu abangafanelekile. Lowo umbono ofanele wokukholwa kuNkulunkulu, nomgomo okumele uwufune. Kumele ube nombono omuhle ngokukholwa kuNkulunkulu futhi kufanele ufune ukuthola amazwi kaNkulunkulu. Udinga ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, futhi ukwazi ukuphila ngeqiniso, futhi, ikakhulukazi, ukwazi ukubona izenzo zikaNkulunkulu zokoqobo, izenzo Zakhe ezimangalisayo kuwo wonke umhlaba, kanye nomsebenzi Wakhe wokoqobo awenza esenyameni. Kulokho abahlangabezane nakho uqobo, abantu bangayazisa indlela uNkulunkulu enza ngayo umsebenzi Wakhe kubo nokuthi iyini intando Yakhe kubo. Inhloso yakho konke lokhu ukususa isimo sabantu esonakele sobusathane. Uma usulahle konke ukungcola nokungalungi okungaphakathi kuwe, futhi lapho usulahle izinhloso zakho ezimbi, usuthole ukukholwa ngokweqiniso kuNkulunkulu—ukukholwa ngokweqiniso kuphela okungakwenza uthande uNkulunkulu ngeqiniso. Ungakwazi ukumthanda ngobuqotho kuphela uNkulunkulu phezu kwesisekelo sokukholwa kwakho Kuye. Ungakwazi ukuthanda uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa Kuye? Ngoba ukholwa kuNkulunkulu, akufanele udideke ngakho. Abanye abantu bagcwala umdlandla ngokushesha uma bebona ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu kuzobalethela izibusiso, kodwa bese bephelelwa umdlandla ngokushesha uma bebona ukuthi kumele behlelwe ukucwengwa. Ingabe lokho kuwukukholwa kuNkulunkulu? Ekugcineni, kufanele uthole ukulalela okugcwele nokuphelele phambi kukaNkulunkulu ekukholweni kwakho. Ukholwa kuNkulunkulu kodwa usenezinto ozifuna Kuye, unemibono eminingi yenkolo ongafuni ukuyiyeka, izinto ozithandayo ongafuni ukuzidedela, futhi usafuna izibusiso zenyama futhi ufuna uNkulunkulu ahlenge inyama yakho, ukuthi asindise umphefumulo wakho—yikho konke ukuziphatha kwabantu abanombono ongalungile. Nakuba abantu abanezinkolelo zezenkolo bekholwa kuNkulunkulu, abafuni ukuguqula izimo zabo, futhi abakuphishekeli ukwazi uNkulunkulu, kodwa kunalokho balandela izifiso zenyama yabo kuphela. Abaningi phakathi kwenu banezinkolo ezingaphansi kwesigaba sokukholwa ezinkolweni. Lokho akukhona ukukholwa kwangempela kuNkulunkulu. Ukuze abantu bakholwe kuNkulunkulu, kumele babe nenhliziyo ezimisele ukuhlupheka ngenxa Yakhe kanye nokuzimisela ukuzidela. Ngaphandle kokuba abantu bahlangabezane nalezi zimo ezimbili, ukukholwa kwabo kuNkulunkulu akunamsebenzi, futhi ngeke bakwazi ukuzuza uguquko esimweni sabo. Abantu abafuna iqiniso ngobuqotho kuphela, abafuna ukwazi uNkulunkulu, futhi abafuna ukuphila yilabo abakholwa ngempela kuNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Labo Abapheleliswayo Kumele Bacwengwe Kuqala” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

336. Eminyakeni eminingi, ngibone abantu abaningi abakholwa kuNkulunkulu. Idingani le nkolelo yabo? Abanye bakholwa kuNkulunkulu njengokungathi uwumoya ongelutho. Laba bantu abanayo impendulo emibuzweni emayelana nokuba khona kukaNkulunkulu ngenxa yokuthi abakuzwa noma abakuqapheli ukuba khona kukaNkulunkulu noma ukungabi bikho kwakhe, ingasaphathwa eyokukubona ngokucacile noma ukukuqonda. Ngokunganaki, laba bantu bacabanga ukuthi uNkulunkulu akekho. Abanye bakholwa kuNkulunkulu njengokungathi uwumuntu. Laba bantu bakholwa ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukwenza zonke izinto abangakwazi ukuzenza, nokuthi uNkulunkulu kufanele acabange noma yini abayicabangayo. Incazelo yalo muntu ngoNkulunkulu ithi “umuntu ongabonakali futhi ongathinteki.” Kunelinye futhi iqembu labantu elikholwa kuNkulunkulu njengokungathi ungunodoli. Laba bantu bakholwa ukuthi uNkulunkulu akanayo imizwa. Bacabanga ukuthi uNkulunkulu uyisithombe sobumba, nokuthi lapho bebhekene nenkinga, uNkulunkulu akanasimo somqondo, akanambono, akacabangi lutho, akanacebo; usemseni womuntu. Abantu bakholwa yinoma yini abafuna ukuyikholwa. Uma bemenza abe mkhulu, uba mkhulu; uma bemenza abe mncane, uba mncane. Lapho abantu bona futhi bedinga umusa kaNkulunkulu, bedinga ukubekezela kukaNkulunkulu, bedinga uthando lukaNkulunkulu, khona-ke uNkulunkulu kufanele ababonise umusa. Laba bantu basungula uNkulunkulu ezingqondweni zabo, bese benza lowo Nkulunkulu afeze izidingo zabo futhi anelise zonke izifiso zabo. Kungakhathaleki ukuthi kunini noma kukuphi, futhi kungakhathaleki ukuthi lo muntu wenzani, bazoba nawo lo mkhuba endleleni abaphatha ngayo uNkulunkulu, nasenkolweni yabo ngoNkulunkulu. Kukhona ngisho nalaba abakholwa ukuthi uNkulunkulu angabasindisa ngisho nangemva kokucasula isimo sikaNkulunkulu. Lokhu kungenxa yokuthi bakholwa ukuthi uthando lukaNkulunkulu alunamingcele, isimo sikaNkulunkulu siwukulunga, nokuthi kungakhathaleki ukuthi abantu bamcasula kangakanani uNkulunkulu, uNkulunkulu ngeke akhumbule lutho kukho. Njengoba amaphutha omuntu, iziphambeko zakhe, nokungalaleli kwakhe kuyizinto zesikhashana esimweni salowo muntu, uNkulunkulu uyobanika amathuba abantu, ababekezelele futhi abenesineke kubo. UNkulunkulu uyobathanda njengasekuqaleni. Ngakho ithemba lensindiso yabo liselikhulu. Eqinisweni, kungakhathaleki ukuthi othile ukholwa kangakanani kuNkulunkulu, uma nje bengahambi eqinisweni, uNkulunkulu uzolokhu enombono ongemuhle ngabo. Lokhu kungenxa yokuthi ngesikhathi ukholwa kuNkulunkulu, mhlawumbe uyayazisa incwadi yezwi likaNkulunkulu, uyifunda usuku nosuku, kodwa ubekele eceleni uNkulunkulu weqiniso, umbheke njengomoya ongelutho, umbheke njengomuntu, futhi abanye benu bambheka njengonodoli. Kungani ngikubeka ngale ndlela? Ngoba ngokwendlela engikubona ngayo, kungakhathaleki ukuthi ubhekene nendaba noma nesimo, lezi zinto ongazinaki ezikhona, lezo zinto ezikhule ngaphakathi kuwe—azikho kuzo ezimayelana nezwi likaNkulunkulu noma ezifuna iqiniso. Wazi kuphela lokhu okucatshangwa nguwe, ukuthi imibono yakho iyini, namacebo akho, futhi uphoqa imibono yakho kuNkulunkulu. Iba imibono kaNkulunkulu, futhi wenza le mibono ibe okufanele unamathele kukho unganyakazi. Esikhathini esithile, inqubo enjena iyakuqhelisa nakakhulu kuNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokwazi Isimo SikaNkulunkulu Nemiphumela Umsebenzi Wakhe Oyoyithola” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

337. Kungani ukholwa kuNkulunkulu? Abantu abaningi bayabaxakwa yilo mbuzo. Banemibono emibili eyehlukene ngoNkulunkulu ongokoqobo kanye noNkulunkulu osezulwini, okukhombisa ukuthi bakholwa kuNkulunkulu bengaqonde kulalela, kodwa ukuthola izinzuzo ezithile, noma befuna ukubalekela ukwehlelwa yinhlekelele. Kungaleso sikhathi lapho bemlalela khona, kodwa ukumlalela kwabo kunemibandela, kungenxa yokuphumelelisa bona uqobo, futhi kuphoqiwe kubo. Ngakho-ke: kungani ukholwe kuNkulunkulu? Uma kungukuthi kungenxa yokubhekiwe, nesiphetho sakho, kungcono-ke ungakholwa. Ukukholwa ngale ndlela kungukuzikhohlisa, ukuzanelisa, futhi kungukuzazisa. Uma ukukholwa kwakho kungakhelwe phezu kwesisekelo sokulalela uNkulunkulu, uyojeza ekugcineni ngenxa yokuphikisa uNkulunkulu. Bonke labo abangafuni ukulalela uNkulunkulu ekukholweni kwabo, baphikisa uNkulunkulu. UNkulunkulu uyacela ukuba abantu balifune iqiniso, bomele amazwi kaNkulunkulu, baphinde badle futhi baphuze amazwi kaNkulunkulu, nokuthi bawenze ukuze bazuze ukumlalela uNkulunkulu. Uma kungukuthi ukugqugquzeleka kokholo lwakho kunje, noma kanjani uNkulunkulu uzokuphakamisa, akwenzele umusa. Akekho umuntu ongakungabaza lokhu, futhi akekho ongakuguqula. Uma ukugqugquzeleka kwakho kungekhona okokulalela uNkulunkulu, futhi unezinye izinhloso, konke-ke okushoyo nokwenzayo—imithandazo yakho phambi kukaNkulunkulu, kanye nazo zonke izenzo zakho—zizobe ziphikisa uNkulunkulu. Ungaba ngumuntu okhulumela phansi nonomoya ozothile, zonke izenzo zakho nokukhuluma kungabukeka kulungile, ungabonakala uyilowo olalelayo, kodwa uma kuza ekukhuthazekeleni kwakho nasemibonweni yakho ngokukholwa kuNkulunkulu, konke okwenzayo kuphikisana noNkulunkulu, futhi kubi. Abantu ababonakala belalela njengezimvu bezithobile, kodwa izinhliziyo zabo zinezinhloso ezingezinhle, bayizimpisi ezigqoke izikhumba zezimvu; bamedelela ngokusobala uNkulunkulu; ngakho ngeke asindise ngisho oyedwa kubona. UMoya oNgcwele uyobembula bonke labo, ukuze babonwe ukuthi bangabazenzisi ngakho bazokwenyanywa futhi balahlwe nguMoya oNgcwele. Ungakhathazeki: uNkulunkulu uzobebhekana futhi abalungise ngamunye ngamunye.

Kucashunwe embhalweni othi “Ekukholweni Kwakho kuNkulunkulu Kumele Ulalele UNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

338. Iphutha elikhulu elenziwa ngumuntu okholwa nguNkulunkulu ukuthi ukholo lwakhe lungamagama kuphela, futhi uNkulunkulu akekho ezenzweni zempilo yakhe ezibonakalayo. Bonke abantu, bayakholwa ngempela, ukuthi uNkulunkulu ukhona, kepha uNkulunkulu akayona ingxenye yezimpilo zabo zansuku zonke. Miningi imithandazo eya kuNkulunkulu evela emlonyeni womuntu, kodwa uNkulunkulu unengxenye encane enhliziyweni yakhe, ngakho uNkulunkulu uyamvivinya umuntu ephinda phinda. Njengalokhu umuntu engcolile, uNkulunkulu akanakho okunye angakwenza ngaphandle kokuba amvivinye umuntu, ukuze azisole afinyelele ekumazini uNkulunkulu ngazo izivivinyo. Ngale kwalokho, abantu bonke bayoba ngabantwana bengelosi enkulu, bese beya begcwala inkohlakalo kakhulu. Ngokuqhubeka komuntu ekholwa kuNkulunkulu, izinhloso nezinjongo zomuntu eziningi ezakhe ngokwakhe, ziyalahlwa njengoba esuke eqhubeka ehlanzwa nguNkulunkulu. Ngale kwaloko, akekho umuntu ongasetshenziswa nguNkulunkulu, futhi uNkulunkulu akanandlela yokwenza kumuntu umsebenzi okufanele awenze. UNkulunkulu uqala ahlanze umuntu. Ngesikhathi kuqhubeka lokhu, kungenzeka umuntu afinyelele ekutheni azazi yena uqobo kanti noNkulunkulu angamshintsha umuntu. Emuva kwalokhu yilapho uNkulunkulu engakwazi khona ukwenza umsebenzi empilweni yomuntu, futhi yingale ndlela kuphela inhliziyo yomuntu ingaguquka ngayo ibheke kuNkulunkulu ngokupheleleyo. Ngakho-ke, ukukholwa kuNkulunkulu akusiyo into elula njengoba umuntu engasho. Ngokubuka kukaNkulunkulu, uma unolwazi kuphela kodwa ungenalo izwi Lakhe njengokuphila; uma unesilinganiso solwazi lwakho ngokwakho kuphela kodwa ungakwazi ukwenza iqiniso noma uliphile izwi likaNkulunkulu, ngakho lokhu kusengubufakazi bokuthi awunayo inhliziyo enothando ngoNkulunkulu, futhi kukhombisa ukuthi inhliziyo yakho ayikabi ngekaNkulunkulu. Ukufinyelela ekumazini uNkulunkulu ngokukholwa Nguye; lokhu kuwumgomo wokugcina okumele umuntu awufune. Kumele uzinikele ngomfutho ukuba uphile amazwi kaNkulunkulu ukuze akwazi ukufezeka ezenzweni zakho. Uma unolwazi lokufundiswa kuphela, ukholo lwakho kuNkulunkulu luyofana noluyize. Kuphela uma ubuye wenze futhi uliphile izwi likaNkulunkulu lapho ukholo lwakho luyothathwa njengoluphelele noluvumelana nentando kaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Umele Ukuphilela Iqiniso Njengalokhu Ukholelwa KuNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

339. Ukholwa kuNkulunkulu futhi uyamlandela, ngakho kumele uthande uNkulunkulu enhliziyweni yakho. Kumele ubeke eceleni isimo sakho esikhohlakele, kumele ufune ukugcwalisa isifiso sikaNkulunkulu, kumele wenze umsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu. Njengoba ukholwa futhi ulandela uNkulunkulu, kufanele unikele ngakho konke Kuye, akufanele uzenzele izinqumo, kufanele uqikelele ukuthi uyasigcwalisa isifiso sikaNkulunkulu. Njengoba wadalwa, kufanele ulalele iNkosi eyakudala, ngoba awuzibusi, futhi awukwazi ukulawula ikusasa lakho. Njengoba ukholwa kuNkulunkulu, kufanele ufune ubungcwele noguquko. Njengoba uyisidalwa sikaNkulunkulu, kufanele unamathele emsebenzini wakho, ulondoloze indawo yakho, ungedluli emsebenzini wakho. Lokho akwenzelwe ukukuthiya noma kukucindezele ngemfundiso, kodwa kuyindlela ongenza ngayo umsebenzi wakho, futhi ingafezwa—futhi kufanele ifezwe—yibo bonke abalungile.

Kucashunwe embhalweni othi “Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

340. Into ebaluleke kakhulu ekukholweni komuntu kuNkulunkulu ukuthi abe nenhliziyo eneqiniso, nokuthi uzinikele ngokugcwele, futhi ulalela ngobuqotho. Into enzima kakhulu kumuntu ukunikela ngokuphila kwakhe konke ngenxa yokholo lweqiniso, angathola ngalo lonke iqiniso, afeze umsebenzi wakhe njengesidalwa sikaNkulunkulu. Labo abayizehluleki ngeke bafinyelele kulokhu, futhi labo abangamtholi uKristu kunzima kakhulu ukuthi bakufinyelele. Ngenxa yokuthi umuntu akamuhle ekuzinikeleni kuNkulunkulu, ngenxa yokuthi umuntu akazimisele ukufeza umsebenzi wakhe kuMdali, ngenxa yokuthi umuntu ulibonile iqiniso kodwa waligwema wahamba endleleni yzakhe, ngenxa yokuthi umuntu uhlale efuna ngokuhamba emigudwini yezehluleki, ngenxa yokuthi umuntu uhlale emelene neZulu, ngakho ke, umuntu uhlale ehluleka, uhlale ephanjwa ngamacebo kaSathane, ebanjwa ugibe olucushwe nguye. Ngenxa yokuthi umuntu akamazi uKristu, ngenxa yokuthi umuntu kuyamehlula ukuqonda nokwazi iqiniso, ngenxa yokuthi umuntu umkhonza kakhulu uPawulu futhi unomhobholo kakhulu ngeZulu, ngenxa yokuthi umuntu uhlale efuna uKristu alalele yena futhi ayale uNkulunkulu, labo bantu abakhulu nalabo ababhekane nezinguquko zomhlaba basengabafayo, basafa ngaphambi kokusola kukaNkulunkulu. Okuwukuphela kwento engingayisho kubantu abanjalo ukuthi bafe ngokudabukisayo, futhi lokho kuwumphumela wabo—ukufa kwabo—kunobulungiswa. Ingabe ukwehluleka kwabo akubekezeleleki kakhulu emthethweni weZulu? Iqiniso livela emhlabeni wabantu, kodwa iqiniso kubantu ledluliselwa uKristu. Lisuka kuKristu, okusho ukuthi kuNkulunkulu uqobo, futhi lokhu akuyona into engenziwa umuntu. Kodwa uKristu uletha iqiniso kuphela; akazele ukuzonquma ukuthi umuntu uyophumelela yini ekufuneni kwakhe iqiniso. Ngakho impumelelo noma ukwehluleka eqinisweni kuncike ekufuneni komuntu. Ukwehluleka noma ukuphumelela komuntu eqinisweni, akukaze kuhlanganise lutho noKristu, kodwa kunqunywa ukufuna kwakhe. Isiphetho somuntu nempumelo noma ukwehluleka kwakhe akunakubekwa ekhanda likaNkulunkulu, ukuze kuthwaliswe uNkulunkulu, ngoba lena akuyona indaba kaNkulunkulu qobo, kodwa kuhlobene ngokuqondile nomsebenzi okufanele wenziwe izidalwa zikaNkulunkulu. Abantu abaningi banalo ulwazi olungatheni ngekusasa likaPawulu noPetru, kodwa akukho okungaphezu komphumela kaPawulu noPetru abantu abakwaziyo, futhi bakushaya indiva okwenza uPetru waphumelela, noma amaphutha enza uPawulu wehluleka. Ngakho uma nikungakwazi ukubona okungaleya kwezinto ababezifuna, kusho ukuthi nezinto ezifunwa iningi lenu nazo ngeke ziphumelele, ngisho noma idlanzana kini lizophumelela, ngeke lilingane noPetru. Uma umgudu wezinto ozifunayo ufanele, kusho ukuthi unethemba lokuphumelela; uma umgudu ungafanele, kusho ukuthi awusobe waphumelela, uyoba nesiphetho esifana nesikaPawulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

341. Uma ukholwa kuNkulunkulu, kumele ulalele uNkulunkulu, wenze iqiniso futhi ufeze yonke imsebenzi yakho. Ngaphezu kwalokho, kumele uziqonde izinto okufanele udlule kuzo. Uma uzwa kuphela ukubhekanwa nawe, ukuqondiswa nokwahlulelwa, uma ukwazi ukujabulela uNkulunkulu kuphela kodwa ungakwazi ukuzwa lapho uNkulunkulu ekuqondisa noma ebhekana nawe—lokhu akwamukelekile. Mhlawumbe kule ndaba yokucwengisiswa, uyakwazi ukuma uqine, nokho lokhu akukaneli, kusamele uphokophele phambili. Isifundo sokuthanda uNkulunkulu asipheli, asikaze siphele. Abantu babona ukukholwa kuNkulunkulu kuyinto elula kakhulu, kodwa lapho bebona izinto ezithize ngokoqobo, babe sebebona ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu akulula njengoba abantu becabanga. Lapho uNkulunkulu enza umsebenzi wokucwenga umuntu, umuntu uyahlupheka. Lapho ecwengisiswa ngokwengeziwe, ukuthanda kwakhe uNkulunkulu kuba kukhulu, futhi amandla amakhulu kaNkulunkulu ambulwa kuye ngokuthe xaxa. Lapho kuncipha ukucwengwa komuntu, kuyancipha ukuthanda kwakhe uNkulunkulu, futhi ayancipha namandla kaNkulunkulu embulwa kuye. Lapho kuba kukhulu ukucwengwa nobuhlungu bakhe nalapho kwanda ukuhlushwa kwakhe, kuyojula nakakhulu ukumthanda kwakhe ngempela uNkulunkulu, luyoba qotho nakakhulu ukholo lwakhe kuNkulunkulu, futhi lujule nakakhulu ulwazi lwakhe ngoNkulunkulu. Ezintweni ozodlula kuzo, uzobona ukuthi labo abadlula ekucwengweni nasebuhlungwini obukhulu lapho kubhekanwa nabo futhi beqondiswa kakhulu, futhi uzobona ukuthi yilabo bantu abamthanda ngokujulile uNkulunkulu, futhi abanolwazi olunzulu nolujula ngokwengeziwe ngoNkulunkulu. Labo abangakaze bezwe ukuthi kubhekanwe nabo kodwa abanolwazi olungatheni, bangathi kuphela: “UNkulunkulu muhle kakhulu, abantu ubanika umusa ukuze bamthokozele.” Uma abantu bezwe ukubhekanwa nabo nokuqondiswa, khona-ke bayokwazi ukukhuluma ngolwazi lwangempela ngoNkulunkulu. Ngakho lapho umsebenzi kaNkulunkulu umangalisa ngokwengeziwe kumuntu, uba yigugu futhi ubaluleke ngokwengeziwe. Lapho ungaqondakali ngokwengeziwe kuwe futhi ungahambisani nakakhulu nemibono yakho, umsebenzi kaNkulunkulu ukwazi ngokwengeziwe ukukunqoba, ukukuzuza, nokukuphelelisa. Ukubaluleka komsebenzi kaNkulunkulu kubanzi kakhulu! Ukube uNkulunkulu akamcwenganga ngale ndlela umuntu, ukube akasebenzanga ngale ndlela, khona-ke umsebenzi Wakhe ubungeke ube namiphumela futhi ubungeke ubaluleke. Kwashiwo esikhathini esedlule ukuthi uNkulunkulu wayezokhetha futhi azuze leli qembu, futhi aliphelelise ezinsukwini zokugcina; kulokhu, kukhona ukubaluleka okumangalisayo. Lapho uba mkhulu ngokwengeziwe umsebenzi awenza kini, kuyajula futhi kuhlanzeke ngokwengeziwe ukuthanda kwenu uNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Labo Abapheleliswayo Kumele Bacwengwe Kuqala” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

342. Ukukholwa kuNkulunkulu kudinga ukulalelwa Kwakhe nokuzwiwa komsebenzi Wakhe. UNkulunkulu wenze umsebenzi omningi—kungashiwo ukuthi kubantu konke kuwukuphelela, konke kuwukucwengwa, okukhulu ngisho nakakhulu, konke kuwukusolwa. Akukaze kube khona ngisho nesisodwa isinyathelo somsebenzi kaNkulunkulu ebesihambisana nemibono yabantu; into abantu abebeyithola amazwi anolaka kaNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu efika, abantu kufanele bezwe ubukhosi Bakhe nolaka Lwakhe, kodwa noma ngabe amazwi Akhe anolaka kangakanani, uzele ukuzosindisa nokuphelelisa abantu. Njengezidalwa, abantu kufanele bafeze imisebenzi okufanele bayifeze, bethule ubufakazi phakathi kokucwengwa. Kuzo zonke izivivinyo, kufanele benze ubufakazi obulindeleke kubo, bethule ubufakazi obuqand’ ikhanda ngoNkulunkulu. Lona ngumnqobi. Akunandaba ukuthi uNkulunkulu ukucwenga kanjani, uhlala uzethemba ngokugcwele futhi awuyeki ukwethemba uNkulunkulu. Wenza lokhu umuntu okufanele akwenze. Yilokhu uNkulunkulu akufuna kumuntu, futhi inhliziyo yomuntu kufanele ikwazi ukubuyela Kuye ngokugcwele, iphendukele Kuye ngawo wonke umzuzu. Lona ngumnqobi. Labo uNkulunkulu athi bayanqoba yilabo abasakwazi ukufakaza, bangayeki ukuba nethemba, nokuzinikela kuNkulunkulu lapho bengaphansi kokuvinjezelwa nguSathane, okusho ukuthi, lapho bengaphansi kwamandla obumnyama. Uma usakwazi ukuba nenhliziyo ehlanzekile nokumthanda ngobuqotho uNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi izimo zinjani, ufakaza phambi kukaNkulunkulu, futhi yilokhu uNkulunkulu athi ukuba ngumnqobi. Uma okufunayo kukuhle kakhulu lapho uNkulunkulu ekubusisa, kodwa uhambe ngaphandle kwezibusiso Zakhe, ingabe lokhu ukuhlanzeka? Njengoba uqinisekile ngokuthi le ndlela iyiqiniso, kumele uyilandele kuze kube sekugcineni; kumele uqhubeke uzinikela kuNkulunkulu. Njengoba ubonile ukuthi uNkulunkulu uqobo uzele ukuzokuphelelisa emhlabeni, kufanele umnike yonke inhliziyo yakho. Noma ngabe wenzani, ngisho noma enquma umphumela ongemuhle kuwe ekugcineni, usengamlandela. Lokhu kuwukuqhuba ukuhlanzeka phambi kukaNkulunkulu. Ukunikela ngomzimba womoya ongcwele nomzimba ongathunazekile kuNkulunkulu kusho ukuba nenhliziyo eqotho phambi kukaNkulunkulu. Esintwini, ubuqotho ukuhlanzeka, futhi ukwazi ukuba qotho kuNkulunkulu kuwukuhlala uhlanzekile. Yilokhu okufanele nikwenze. Lapho kufanele nithandaze, thandazani; lapho kufanele nihlangane ekudlelaneni, yenzani njalo; lapho kufanele nicule amaculo, culani amaculo; futhi lapho kufanele nishiye inyama, shiyani inyama. Lapho nenza umsebenzi wenu ningagxambuzi nje kuwo; lapho nibhekene nezilingo kufanele nime niqine. Lokhu kuwukuzinikela kuNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Kufanele Ungayeki Ukuzinikela KuNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

343. Ngenkathi uMose eshaya idwala, futhi amanzi anikezwe nguJehova ephuma, kwakungenxa yokholo lwakhe. Ngenkathi uDavide edlala ugubhu lokudumisa Mina, Jehova—ngenhliziyo yakhe egcwele injabulo kwakungenxa yokholo lwakhe. Ngenkathi uJobe elahlekelwa yimfuyo yakhe eyayigcwele ezintabeni, nomcebo omkhulu ngokungenakuchazwa, nomzimba wakhe wagcwala amathumba abuhlungu, bekungenxa yokholo lwakhe. Ngenkathi ezwa izwi Lami, Jehova, wabona inkazimulo Yami, Jehova, bekungenxa yokholo lwakhe. Ukuthi uPetru wayengalandela uJesu Kristu, kwakungokholo lwakhe. Ukuthi wayengabethelwa ngenxa yami esiphambanweni anikeze ubufakazi obukhazimulayo, nalapho kwakungenxa yokholo lwakhe. Ngenkathi uJohane ebona umfanekiso okhazimulayo weNdodana yomuntu, kwakungokholo lwakhe. Ngenkathi ebona umbono wezinsuku zokugcina, kwakuseyilona belu ukholo lwakhe. Isizathu sokuba lokhu okubizwa ngezihlwele zabantu bezizwe bethola isambulo Sami, bese bazi ukuthi ngibuye ngenyama ukuzokwenza umsebenzi Wami phakathi kwabantu, nalokho kungenxa yokholo lwabo. Ingabe Bonke labo abashaywe yngamazwi Ami anzima kodwa futhi baduduzwa yiwo, nabasindisiwe—abenziwe njalo ngenxa yokholo lwabo? Abantu bathole izinto eziningi ngokholo. Abakutholayo akusona isibusiso ngaso sonke isikhathi—ukuze uzwe uhlobo lwenjabulo nentokozo ayizwa uDavide, noma ukuze uthole amanzi anikezwa uJehova njengoba kwenza uMose. Ngokwesibonelo, uJobe wabusiswa nguJehova ngenxa yokholo lwakhe, kodwa futhi wehlelwa yinhlekelele. Kungakhathaleki ukuthi uthola isibusiso noma ubhekana nokuhlupheka, kokubili kuyizehlakalo ezibusisekile. Ngaphandle kokholo, ngeke ukwazi ukuthola lo msebenzi wokunqoba, futhi ngeke ubone izenzo zikaJehova zibonakaliswa ngaphambi kwamehlo akho namuhla. Ngeke ukwazi ukubona, futhi ngeke ukwazi ukwamukela. Lezi zinhlupheko, lezi zinhlekelele, kanye nakho konke ukwahlulelwa—uma lokhu kungakwehlelanga, ingabe ubungakwazi ukubona izenzo zikaJehova namuhla? Namuhla ukholo olukwenza unqotshwe, futhi ukunqotshwa okukwenza ukholelwe kuzo zonke izenzo zikaJehova. Ukholo kuphela olunenza nithole lolu hlobo lokusolwa nesahlulelo. Ngenxa yalokhu kusolwa nezahlulelo, ninqotshiwe futhi napheleliswa. Ngaphandle kwalolu hlobo lokusolwa nesahlulelo enisithola namuhla, ukholo lwenu beluba yize, ngenxa yokuthi animazi uNkulunkulu, akukhathaliseki ukuthi ukholelwa kangakanani Kuye, ukholo lwakho luyoba amazwi angasho lutho futhi angenasisekelo. Kulapho uthola lolu hlobo lomsebenzi wokunqoba kuphela, okuyilona oluyokwenza uqiniseke ngokugcwele ukuthi ukholo lwakho olweqiniso futhi lunokwethenjelwa, nenhliziyo yakho iphendukela kuNkulunkulu. Ngisho noma wahlulelwa noma uqalekiswa kakhulu ngenxa yaleli gama elithi “ukholo,” unokholo lweqiniso, futhi wamukela iqiniso langempela, elingokoqobo, nento eyigugu kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi kungale nkambo yokwahlulela kuphela lapho nibona khona isiphetho sendalo kaNkulunkulu; yilokhu kwahlulela okunenza nibone ukuthi uMdali kufanele athandwe; ingalo kaNkulunkulu uyibona emsebenzini wokunqoba onjalo; ukunqoba okunjalo okunenze nakuqonda ngokugcwele ukuphila komuntu; yilokhu kunqoba okunenze nathola umgudu ofanele wokuphila komuntu futhi nathola incazelo yangempela yegama elithi “umuntu”; yilo msebenzi wokunqoba kuphela onenza nibone isimo sokulunga sikaSomandla nobuso Bakhe obuhle nobukhazimulayo; nifunda kulo msebenzi wokunqoba ngomsuka womuntu futhi niqonde wonke “umlando wesikhathi eside” ngesintu; yilokhu kunqoba okunenze naqonda okhokho besintu nomsuka wokukhohlakala kwesintu; yilokhu kunqoba okunenza nijabule futhi niduduzeke niphinde nithole nokusolwa okungapheli, isiyalo, namazwi okusola avela kuMdali owadala isintu; kulo msebenzi wokunqoba nithola izibusiso, nezinhlekelele umuntu okufanele azithole…. Ingabe konke lokhu akwenzeki ngenxa yokholo oluncane lwenu? Ngemva kokuthola zonke lezi zinto, alukhulanga yini ukholo lwenu? Ingabe anitholanga inala?

Kucashunwe embhalweni othi “Iqiniso Langaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: X. Amazwi Ngendlela Yokungena Oqotsheni Lweqiniso Ekukholweni Komuntu KuNkulunkulu

Okulandelayo: B. Indlela Yokwenza Iqiniso, Ukuqonda Iqiniso Nokungena Kokungokoqobo

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp