Izibusiso zikaNkulunkulu

May 02, 2021

UGenesise 17:4-6 Ngokwami, bheka, isivumelwano Sami sikuwe, futhi uyakuba ngubaba wezizwe eziningi. Igama lakho akusayikuthiwa u-Abrama, kepha igama lakho lizoba ngu-Abrahama; ngokuba ngikwenze ubaba wezizwe eziningi. Futhi Ngiyokwandisa impela inzalo yakho, ngiyakwenza futhi izizwe ngawe, namakhosi ayovele kuwe.

UGenesise 18:18-19 U-Abrahama uzoba ngempela isizwe esikhulu, esinamandla, futhi zonke izizwe zomhlaba ziyobusiswa ngaye. Ngokuba ngiyamazi, uzoyala abantwana bakhe nendlu yakhe emva kwakhe, futhi bayakugcina indlela kaJehova, ukwenza ukulunga nokwahlulela; ukuze uJehova enzele u-Abrahama lokho akushilo ngaye.

UGenesise 22:16-18 Ngizifungile Mina uqobo, kusho uJehova, ngenxa yokuthi ukwenzile lokhu, futhi ungayigodlanga indodana yakho, indodana yakho okuwukuphela kwayo: Ngiyakukubusisa nokukubusisa, futhi ngandise nokwandisa inzalo yakho ibe njengezinkanyezi zezulu, nanjengesihlabathi sasogwini lolwandle; futhi inzalo yakho iyothatha isango lezitha zayo; Futhi ngenzalo yakho zonke izizwe zomhlaba zizobusiswa, ngokuba ulilalele izwi Lami.

UJobe 42:12 Ngakho uJehova wabusisa isiphetho sikaJobe kunesiqalo sakhe: ngokuba wayenezimvu eziyizinkulungwane eziyishumi nane, namakamela ayizinkulungwane eziyisithupha, namabhagqa ayizinkulungwane ezinkabi, nezimbongolo zezinsikazi eziyinkulungwane.

Izibusiso zikaNkulunkulu

Indlela Nomumo Oyingqayizivele Wamazwi OMdali Kuwuphawu Lobunjalo kanye Negunya Eliyingqayizivele LoMdali

Baningi abafisa ukufuna, futhi bazuze, izibusiso zikaNkulunkulu, kodwa akubona bonke abangazithola lezi zibusiso, ngoba uNkulunkulu unezimiso Zakhe futhi ubusisa umuntu ngendlela Yakhe. Izithembiso ezenziwa uNkulunkulu kumuntu, kanye nobungako bomusa awunika umuntu, kwabiwa kusukela emicabangweni nasezenzweni zomuntu. Ngakho, yini ekhonjiswa yizibusiso zikaNkulunkulu? Yini ebonwa abantu kuzo? Kuleli qophelo, akesibeke eceleni ingxoxo yokuthi abantu abanjani ababusiswa nguNkulunkulu, noma izimiso zesibusiso sikaNkulunkulu kumuntu. Kunalokho, masibuke ukubusiswa komuntu nguNkulunkulu ngenhloso yokwazi igunya likaNkulunkulu, sikubuka ngeso lokwazi igunya likaNkulunkulu.

Iziqephu ezine zombhalo ngaphezulu zonke zingokuqoshiwe ngokubusiswa komuntu nguNkulunkulu. Zisinika incazelo enemininingwane ngabantu abathola izibusiso zikaNkulunkulu, njengo Abrahama noJobe, kanye nezizathu ezenza uNkulunkulu abanike izibusiso Zakhe, nalokho okwakuqukethwe yilezi zibusiso. Iphimbo nendlela abekwa ngayo la mazwi, neso nesikhundla lapho ayekhulunyelwa kukho, kuvumela abantu ukuba bakwazise ukuthi Lowo onika izibusiso nowemukela izibusiso ezinje banobunjalo, isikhundla nengqikithi okwehlukene ngokusobala. Iphimbo nendlela yala mazwi, kanye nendawo akhulunywa kuyo, kuyingqayizivele kuNkulunkulu, onobunjalo boMdali. Unegunya namandla, kanye nokuhlonipheka koMdali, kanye nobukhosi obungavumeli ukungabaza komuntu.

Masiqale sibuke kuGenesise 17:4-6: “Ngokwami, bheka, isivumelwano sami sikuwe, futhi uyakuba ngubaba wezizwe eziningi. Igama lakho akusayikuthiwa u-Abrama, kepha igama lakho lizoba ngu-Abrahama; ngokuba ngikwenze ubaba wezizwe eziningi. Futhi Ngiyokwandisa impela inzalo yakho, ngiyakwenza futhi izizwe ngawe, namakhosi ayovele kuwe.” La mazwi ayeyisivumelwano uNkulunkulu asenza no-Abrahama, kanye nokubusisa kukaNkulunkulu u-Abrahama: uNkulunkulu wayezokwenza u-Abrahama uyise wezizwe, wayezokwandisa kakhulu inzalo yakhe, enze izizwe kuye, futhi amakhosi ayeyovela kuye. Uyalibona igunya likaNkulunkulu kula mazwi? Futhi ulibona kanjani igunya elingaka? Iyiphi ingxenye yengqikithi yegunya likaNkulunkulu oyibonayo? Uma ufundisisa lawa mazwi, akunzima ukuthola ukuthi igunya nobunjalo bukaNkulunkulu bembulwe basobala ngendlela abekwe ngayo amazwi kaNkulunkulu. Isibonelo, lapho uNkulunkulu ethi “isivumelwano Sami sikuwe, futhi uyakuba…, ngikwenzile… Ngiyokwandisa…,” imisho enjengokuthi “uyakuba” kanye “Ngiya-,” nendlela ebekwe ngayo, iphethe ukuqinisekisa ubunjalo negunya likaNkulunkulu, le misho ngenye indlela, iyinkomba yokuthembeka koMdali; ngakwenye indlela, ingamazwi akhethekile asetshenziswa nguNkulunkulu, onobunjalo boMdali—iphinde ibe yingxenye yenqolobane yamagama ajwayelekile. Uma umuntu ethi uthemba ukuthi omunye umuntu uzokwanda ngokweqile, nokuthi izizwe ziyophuma kuyena, nokuthi amakhosi ayovela kuyena, lokho akungabazeki ukuthi kuwuhlobo lwesifiso, futhi akusona isithembiso noma isibusiso. Ngakho futhi, abantu abalinge bathi “ngizokwenza ube ilokhu nalokhu, uzokwenza lokhu nalokhu….,” ngoba bayazi ukuthi abanawo lawo mandla; akuncikile kubona, ngisho noma bangazisho izinto ezinjena, amazwi abo ayobe engasho lutho futhi ewumbhedo, oqhutshwa ukufisa nokulangazelela. Ukhona umuntu ongalinga akhulume ngendlela ephakeme kanje, uma ezwa ukuthi ngeke aphumelele ukufeza izifiso zakhe? Wonke umuntu ulufisela okuhle uzalo lwakhe futhi uthemba ukuthi bayohamba phambili bathakasele impumelelo enkulu. Bekungaba inhlanhla enkulu uma omunye wabo ubengaba inkosi enkulu ebusa amanye amakhosi! Uma omunye wabo engaba umbusi lokho kungaba kuhle futhi —inqobo nje uma engumuntu obalulekile! Zonke lezi yizifiso zabantu, kodwa abantu bangafisela izibusiso nje kuphela, phezu kozalo lwabo, futhi ngeke bazigcwalise noma benze izithembiso zabo ziphumelele. Ezinhliziyweni zabo, wonke umuntu niyazi ukuthi abanawo amandla okufeza izinto ezinjalo, ngoba kubo, zonke lezi zinto zingaphezu kwamandla abo, ngakho-ke bangalawula kanjani isimiselo sabanye abantu? Isizathu esingenza uNkulunkulu asho amazwi anjalo ingoba, uNkulunkulu unegunya elikhulu, futhi uyakwazi ukufeza nokugcina zonke izithembiso azenza kumuntu nokwenza zonke izibusiso azinika umuntu ukuthi zigcwaliseke. Umuntu wadalwa nguNkulunkulu, ngakho ukuthi uNkulunkulu enze umuntu ande achichime, kungalula kakhulu; ukwenza uzalo lomuntu ukuba luchume, kungadinga izwi nje Lakhe. Akasoze adinga ukuthi ajuluke ukwenza lokho, noma ahluphe umqondo Wakhe, noma axakeke ngalokho; lokhu ngamandla kaNkulunkulu uqobo, igunya likaNkulunkulu uqobo.

Emuva kokufunda ukuthi “U-Abrahama uzoba ngempela isizwe esikhulu, esinamandla, futhi zonke izizwe zomhlaba ziyobusiswa ngaye” kuGenesise 18:18, ingabe niyalizwa igunya likaNkulunkulu? Niyakuzwa ukungajwayeleki koMdali? Niyakwazi ukuzwa ubukhulu boMdali? Amazwi kaNkulunkulu aqinisile. UNkulunkulu akawasho lawa mazwi ukukhombisa ukuzethemba ukuthi uzophumelela, kodwa awubufakazi begunya elisemazwini kaNkulunkulu nomyalelo ogcwalisa amazwi kaNkulunkulu. Mabili amazwi okufanele niwaqaphele lapha. Uma uNkulunkulu ethi, “U-Abrahama uzoba ngempela isizwe esikhulu, esinamandla, futhi zonke izizwe zomhlaba ziyobusiswa ngaye,” kukhona ukudida okuthile kula mazwi? Kukhona ukukhathazeka okuthile? Kukhona ukwesaba okuthile? Ngenxa yamazwi athi, “uzoba ngempela” no “ziy0-” emazwini kaNkulunkulu, lezi zinto ezithile, eziphathelene ikakhulukazi nomuntu, futhi ezivame ukubonakala kuye, azikaze zihlanganise lutho noMdali. Akekho umuntu ongalokotha asebenzise amazwi anjalo, ukufisela abantu kahle, akekho umuntu ongalokotha ukubusisa omunye ngesizwe esikhulu nesinamandla, ngokuqiniseka okungaka, noma athembise ukuthi zonke izizwe ziyobusiseka kuye. Uma amazwi kaNkulunkulu eba nesiqiniseko esikhulu, ilapho futhi efakaza okuthile—yini lokho okuthile? Afakazela ukuthi uNkulunkulu unegunya elikhulu, futhi igunya Lakhe lingazifeza lezi zinto, nokufezeka kwazo akunakuvinjwa. UNkulunkulu wayenesiqiniseko enhliziyweni Yakhe, engenakho nokuncane ukungabaza ngakho konke ayebusise u-Abrahama ngakho. Ngaphezu kwalokho, konke lokhu sekuphelele kwakuyofezeka ngangokusho kwamazwi Akhe, futhi awekho amandla ayengakwazi ukuguqula, ukuvimba, ukukhinyabeza, noma ukuthikameza ukugcwaliseka kwakho. Akukhathaleki ukuthi kwakuzokwenzekani, ayikho into eyayingasula noma ibe nomthelela ekugcwalisekeni nokufezeka kwamazwi kaNkulunkulu. Lokhu kungamandla uqobo amazwi aphume emlonyeni woMdali, kanye negunya loMdali ongavumi ukuphika komuntu! Njengoba sewuwafundile la mazwi, usenokungabaza? La mazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu futhi kunamandla, nobukhosi, kanye negunya emazwini kaNkulunkulu. Amandla negunya elingaka, kanye nokungabi nokugwemeka kokugcwaliseka kwalokho okushiwo, lokhu ngeke kwenziwa inoma isiphi isidalwa esidaliwe noma esingadalwanga futhi angeke kwedlulwa inoma yikuphi okudaliwe noma okungadalwanga. UMdali kuphela ongaxoxa nesintu ngaleli phimbo nangale ndlela, futhi amaqiniso akufakazele ukuthi izithembiso Zakhe aziwona amazwi angenalutho, noma ukuqhosha okuyize, kodwa awukubonakaliswa kwegunya eliyingqayizivele elingenakwedlulwa inoma imuphi umuntu, into noma okuthile.

Yini umahluko phakathi kwamagama akhulunywe nguNkulunkulu namagama akhulunywe umuntu? Uma ufunda la mazwi akhulunywe nguNkulunkulu, uzwa amandla amazwi kaNkulunkulu, kanye negunya likaNkulunkulu. Uzwa kanjani lapho uzwa abantu besho amazwi anjalo? Ucabanga ukuthi bayaqhosha futhi bayagabisa ngokwedlulele, futhi bayabukisa? Ngoba abanawo la mandla, abanalo igunya elingaka, ngakho-ke ngeke bakwazi nakancane ukufeza izinto ezinjalo. Ukuqiniseka kwabo okukhulu ngalezi zithembiso zabo, kukhomba ukuba budedengu bokuphawula kwabo. Uma umuntu esho amazwi anjengalawa, akungabazeki ukuthi ngabe uyaqhosha, futhi uzethemba ngokweqile, futhi baziveza ukuthi bayisibonelo esaziwayo sesimo sengelosi enkulu. La mazwi avela emlonyeni kaNkulunkulu; uyayizwa inhlese yokuzithwala lapha? Uyezwa sengathi amazwi kaNkulunkulu ayihlaya nje? Amazwi kaNkulunkulu ayigunya, amazwi kaNkulunkulu ayiqiniso, futhi ngaphambi kokuthi aphume emlonyeni Wakhe, okungukuthi, uma ethatha isinqumo sokwenza okuthile, leyo nto seyifezekile. Kungashiwo ukuthi, konke uNkulunkulu akusho ku-Abrahama kwabe kuyisivumelwano uNkulunkulu asimisa no-Abrahama. Lesi sivumelwano sasiyiqiniso elimisiwe, futhi siyiqiniso elifezekile, futhi wonke la maqiniso ayagcwaliseka kancane kancane ngokohlelo lukaNkulunkulu. Ngakho-ke, ukuthi uNkulunkulu asho amazwi anjalo, akusho ukuthi unesimo sokuqhosha, ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukwenza izinto ezinje. Unamandla negunya elikhulu, futhi uyakwazi ngokuphelele ukufeza lezi zenzo. Ukufezeka kwazo zonke kulula uma ubuka isilinganiso sekhono Lakhe. Uma amazwi anjengalawa ephuma emlonyeni kaNkulunkulu, ayisambulo nokuvezwa kwesimo sikaNkulunkulu; ukwambulwa okuphelele nokubonakaliswa kwengqikithi negunya likaNkulunkulu, futhi ayikho into elungele nefaneleke kangcono ukufakazela ubunjalo boMdali. Indlela abekwe ngayo, nokuzwakala kwawo, namagama asetshenzisiwe ukubeka la mazwi, awuphawu lobunjalo boMdali, futhi ahambisana ngokuphelele nokuvezwa kobunjalo bukaNkulunkulu uqobo, futhi kuwo akukho ukuzenzisa, noma ukungahlanzeki. Awukubonakaliswa okuphelele futhi okuphelele nokwempela, kwengqikithi negunya loMdali. Izidalwa-ke zona, azinalo leli gunya, noma ingqikithi, ingasaphathwa eyamandla anikezelwa nguNkulunkulu. Uma umuntu eveza lokhu kuziphatha, kuyobe kuwukudalulwa kwesimo sakhe esonakele, futhi kuyobe kudalwa umthelela ohluphayo wokuqhosha komuntu nokulangazelela okungalawuliwe nokudalulwa kwezinhloso ezimbi zomubi yena yedwa, uSathane, ofisa ukwedusa abantu futhi abayenge ukuze bahlubuke uNkulunkulu. UNkulunkulu ukubuka kanjani lokhu okwembulwa ulimi olunje? UNkulunkulu angathi ufisa ukuthatha indawo Yakhe nokuthi ufisa ukuzenza Yena uthathe indawo Yakhe. Uma ulingisa ukuzwakala noma iphimbo lamazwi kaNkulunkulu, inhloso yakho ukuthatha indawo kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabantu, ukuthatha isintu okungesikaNkulunkulu ngokufanelekile. Lokhu kunguSathane, kwaphela nje; lezi yizenzo zozalo lwengelosi enkulu, okungenakubekezelelwa yiZulu! Phakathi kwenu, kukhona yini abake balingisa uNkulunkulu ngendlela ethile ngokukhuluma amazwi ambalwa, ngenhloso yokudukisa nokukhohlisa abantu, ukuze bezwe sengathi amazwi nezenzo zalo muntu zinegunya namandla kaNkulunkulu, sengathi ingqikithi yalo muntu nobunjalo iyingqayizivele, ngisho nokuthi iphimbo lamazwi alo muntu liyafana nelikaNkulunkulu? Nake nayenza into enjalo? Nake nalingisa iphimbo likaNkulunkulu ekukhulumeni kwenu, nangokunyakaza ngendlela okuthiwa imele isimo sikaNkulunkulu esinamandla negunya ngokubona kwenu? Iningi lenu ngabe likujwayele ukwenza lokhu noma nihlela ukukwenza lokhu? Uma senibona ngempela, niqonda futhi nazi igunya loMdali, bese nibheka emuva ezintweni enanizenza, nezinto enaniziveza nani, niyazizwa nicasukile? Niyakubona ukuzehlisa nokungahloniphi kwenu? Senisihlinzile nasibhekisisa isimo nomnyombo wabantu abanje, kungashiwo ukuthi bayinzalo eqalekisiwe yasesihogweni? Kungashiwo ukuthi bonke abantu abenza izinto ezifana nalezi, baletha ihlazo phezu kwabo uqobo? Niyabubona ubunzima balesi simo? Nokuthi sinzima kangakanani? Inhloso yabantu abenza kanje, ukulingisa uNkulunkulu. Bafuna ukuba nguNkulunkulu, futhi benze abantu ukuthi babadumise njengoNkulunkulu. Bafuna ukususa indawo kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabantu, bamlahle uNkulunkulu osebenza phakathi kwabantu, ukuze bakwazi ukulawula abantu, bashwabadele abantu, babenze ababo. Wonke umuntu unezifiso nokulangazelela okunjalo ekujuleni komqondo, futhi bonke abantu baphila endaweni eyoniwe kabi nguSathane futhi baphila esimweni esinobusathane lapho benobutha noNkulunkulu, futhi bekhaphela uNkulunkulu, futhi befisa ukuba nguNkulunkulu. Emuva kwehlanganyelo yami ngesihloko segunya likaNkulunkulu, nisafisa noma nisalangazelela ukuzenza uNkulunkulu noma ukulingisa uNkulunkulu? Nisafisa ukuba nguNkulunkulu? Igunya likaNkulunkulu alinakulingiswa ngumuntu, kanti ubunjalo nesikhundla sikaNkulunkulu ngeke kwalingiswa umuntu, futhi nobunjalo nesikhundla sikaNkulunkulu, ngeke buze bufanekiswe ngumuntu. Noma ngabe uyakwazi ukulingisa iphimbo uNkulunkulu akhuluma ngalo, ngeke ukwazi ukulingisa ingqikithi kaNkulunkulu. Noma ukwazi ukuma endaweni kaNkulunkulu futhi uzenze ongathi unguNkulunkulu, ngeke uze ukwazi ukwenza lokho uNkulunkulu ahlose ukukwenza, futhi awusoze wakwazi ukubusa nokulawula zonke izinto. Emehlweni kaNkulunkulu, uyohlala njalo uyisidalwa esincane, futhi akukhathaleki ukuthi ulwazi nekhono lwakho kukhulu kangakanani, akukhathaleki ukuthi unezipho ezingaki, ubuwena sebubonke bungaphansi kokubuswa nguMdali. Noma ukwazi ukusho amazwi alukhuni, akusoze kwakhombisa ukuthi unengqikithi yoMdali, noma kukhombise ukuthi unegunya loMdali. Igunya namandla kaNkulunkulu kuyingqikithi kaNkulunkulu uqobo. Akuzange kufundwe, noma kwengezwe ngaphandle, kodwa kuyingqikithi yemvelo kaNkulunkulu. Ngakho ubudlelwano phakathi koMdali nezidalwa abusoze baguqulwa. Njengesinye sezidalwa, umuntu kufanele agcine indawo yakhe, aphinde aziphathe ngokuqikelela futhi aqaphe ngokuzimisela lokho akuphathiswe nguMdali. Umuntu akufuneki enze okungafanele, okuyiphutha, noma enze izinto ezingaphandle kwekhono kakhe noma enze izinto ezizondwayo nguNkulunkulu. Umuntu akufanele azame ukuba mkhulu, noma ukuba ngovelele, ongaphezu kwabanye, noma afune ukuba nguNkulunkulu. Ilokhu okufanele bangafisi ukuba yikho. Ukufuna ukuba mkhulu noma ukuba ngovelele kungubuwula. Ukufuna ukuba uNkulunkulu kuyichilo nakakhulu; kuyacasula, futhi kuyanyanyisa. Okuncomekayo, futhi okuyikhona izidalwa ekufanele zibambelele kukho ukuba zibe isidalwa soqobo; iwona mgomo bonke abantu ekufanele bawulandele.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Umyalo kaNkulunkulu kuSathane

(UJobe 2:6) Futhi uJehova wayesethi kuSathane, Bheka, usesandleni sakho; kodwa ungakuthinti ukuphila kwakhe. USathane Akakaze Alokothe Eqe...

Sithinte nge-Whatsapp