God Uses His Words to Establish a Covenant With Man

UNkulunkulu Usebenzisa Amazwi Akhe Ukumisa Isivumelwano Nomuntu

(UGenesise 9:11-13) Futhi ngizomisa isivumelwano sami nawe, ayisekho inyama eyophinda ibhujiswe ngamanzi kazamcolo; akasayikuza uzamcolo ukubhubhisa umhlaba. Futhi uNkulunkulu wathi, Lokhu kuwuphawu lwesivumelwano engise…

2018-09-28 15:47:41

The Unique Manner and Characteristics of the Creator’s Utterances Are a Symbol of the Unique Identity and Authority of the Creator

Indlela Nomumo Oyingqayizivele Wamazwi OMdali Kuwuphawu Lobunjalo kanye Negunya Eliyingqayizivele LoMdali

Isibusiso SikaNkulunkulu 1) (UGenesise 17:4-6) Ngokwami, bheka, isivumelwano sami sikuwe, futhi uyakuba ngubaba wezizwe eziningi. Igama lakho akusayikuthiwa u-Abrama, kepha igama lakho lizoba ngu-Abrahama; ngokuba ngik…

2018-09-28 15:50:28

The Creator’s Authority Is Not Constrained by Time, Space, or Geography, and the Creator’s Authority Is Inestimable

Igunya LoMdali Alithiywa Yisikhathi, Isikhala Noma Umumo Wendawo, Futhi Igunya LoMdali Alilinganiseki

Asibheke ku Genesise 22:17-18. Lesi ngesinye isiqephu esakhulunywa nguNkulunkulu uJehova, lapho athi ku-Abrahama, “Ngiyakukubusisa nokukubusisa, futhi ngandise nokwandisa inzalo yakho ibe njengezinkanyezi zezulu, nanjeng…

2018-09-28 15:52:36

The Fact of the Creator’s Control and Dominion Over All Things and Living Beings Speaks of the True Existence of the Creator’s Authority

Iqiniso Lokulawula KoMdali Nokubusa Phezu Kwazo Zonke Izinto Nezidalwa Eziphilayo Likhuluma Ngobukhona Bangempela Begunya LoMdali

ukubusiswa kukaJobe nguJehova kubhaliwe eNcwadini kaJobe. Ingabe uNkulunkulu wamnikani uJobe? “(UJobe 42:12 )Ngakho uJehova wabusisa isiphetho sikaJobe ngokwengeziwe kunesiqalo sakhe: ngokuba wayenezimvu eziyizinkulungwa…

2018-09-28 15:54:15

God’s Command to Satan

Umyalo kaNkulunkulu kuSathane

(UJobe 2:6) Futhi uJehova wathi kuSathane, Bheka, usesandleni sakho; kepha gcina ukuphila kwakhe. USathane Akakaze Alokothe Eqe Igunya LoMdali, futhi Ngenxa Yalokhu, Zonke Izinto Ziphila Ngokuhleleka Lokhu kuyisiqeph…

2018-09-28 15:55:58

Only God, Who Has the Identity of the Creator, Possesses the Unique Authority

NguNkulunkulu Kuphela, Onobunjalo BoMdali, Onegunya Eliyingqayizivele

Ubunjalo bukaSathane obungavamile benze abantu abaningi bakhombisa intshisekelo enkulu ukubona ukuziveza kwakhe ngezindlela eziningi. Kukhona abantu abayiziwula abakholwa ukuthi uSathane, njengoNkulunkulu unegunya, ngoba…

2018-09-28 15:57:31

Though Mankind Has Been Corrupted, He Still Lives Under the Sovereignty of the Creator’s Authority

Noma Isintu Sonakalisiwe, Sisaphila Ngaphansi Kobukhosi Begunya LoMdali

USathane selokhu onakalisa isintu izinkulungwane zeminyaka. Usedale ububi obungebalwe, ukhohlise isizukulwane ngesizukulwane, futhi wenza amacala esabekayo emhlabeni. Uhlukumeze umuntu, wakhohlisa umuntu, wayenga umuntu …

2018-09-28 15:59:09