I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Umyalo kaNkulunkulu kuSathane

40

(UJobe 2:6) Futhi uJehova wathi kuSathane, Bheka, usesandleni sakho; kepha gcina ukuphila kwakhe.

USathane Akakaze Alokothe Eqe Igunya LoMdali, futhi Ngenxa Yalokhu, Zonke Izinto Ziphila Ngokuhleleka

Umyalo kaNkulunkulu kuSathane

Lokhu kuyisiqephu esisuka eNcwadini kaJobe, futhi u “u” kula mazwi uqondise kuJobe. Noma umfushane, lo musho ucacisa izinto eziningi. Uchaza ingxoxo ethize phakathi kukaNkulunkulu noSathane ezweni lomoya, futhi usitshela ukuthi lowo uNkulunkulu ayekhuluma naye, kwabe kunguSathane. Usitshela ngokuthile okwashiwo nguNkulunkulu. Amazwi kaNkulunkulu ayewumyalo nomyalelo kuSathane. Imininingwane ethize ngalo myalelo imayelana nokusindisa impilo kaJobe futhi lapho uNkulunkulu adweba umugqa khona ngempatho kaJobe nguSathane—uSathane kwakumele agcine ukuphila kukaJobe. Into yokuqala esiyifundayo kulo musho ukuthi lawa ngamazwi akhulunywa nguNkulunkulu kuSathane. NgokweNcwadi kaJobe yokuqala, isitshela isindlalelo sala mazwi: uSathane wayefisa ukubeka icala uJobe, ngakho kwakufanele athole imvume kaNkulunkulu ngaphambi kokuthi amlinge. Lapho evuma, isicelo sikaSathane sokuthi alinge uJobe, uNkulunkulu ubeka lo mbandela kuSathane: “Bheka, usesandleni sakho; kodwa ungakuthinti ukuphila kwakhe.” Ingabe aluhlobo luni la mazwi? Kucacile ukuthi awumyalo, umyalelo. Uma usuluqondile uhlobo lwala mazwi, kufanele, empeleni, uqonde ukuthi Lo owawukhipha lo myalelo nguNkulunkulu, nokuthi lowo owathola umyalelo, wawulalela, nguSathane. Akudingi ukushiwo, kulo myalelo, ubudlelwano phakathi kukaNkulunkulu noSathane bucacile kunoma ubani ofunda la mazwi. Kunjalo ukuthi lobu futhi ubudlelwano phakathi kukaNkulunkulu noSathane ezweni lomoya, nomehluko phakathi kobunjalo nesikhundla sikaNkulunkulu noSathane, okutholakala kokuqoshwa kwengxoxo phakathi kukaNkulunkulu noSathane emiBhalweni, futhi kuze kube namhlanje, lokhu kuyisibonelo esithize nerekhodi ebhalwe phansi lapho umuntu engafunda umahluko osemqoka phakathi kobunjalo nesikhundla sikaNkulunkulu noSathane. Kulesi sikhathi, kufanele ngisho ukuthi ukuqoshwa kwala mazwi kuwuMbhalo obalulekile olwazini lwesintu ngobunjalo nesikhundla sikaNkulunkulu. Ngale ngxoxo phakathi koMdali noSathane ezweni lomoya, umuntu uyakwazi ukuqonda ingxenye ethile ngegunya loMdali. La mazwi awobunye ubufakazi begunya eliyingqayizivele loMdali.

Uma ubuka ngaphandle, ayingxoxo phakathi kukaNkulunkulu uJehova noSathane. Ingqikithi yawo ukuthi indlela uJehova uNkulunkulu akhuluma ngayo, nesikhundla akhuluma ekusona, kuphakeme kunoSathane. Okungukuthi uNkulunkulu uJehova uyala uSathane ngephimbo lokuyala futhi utshela uSathane ukuthi uJobe uvele usesezandleni zakhe futhi ukhululekile ukumphatha noma kanjani uJobe—kodwa akakwazi ukuthatha impilo kaJobe. Okubhalwe kwalokho kuthi noma uJobe ebekwe ezandleni zikaSathane, kodwa impilo yakhe ayinikelwe kuSathane; akekho ongathatha impilo kaJobe ezandleni zikaNkulunkulu ngaphandle kokuthi evunyelwe nguNkulunkulu. Isimo somqondo kaNkulunkulu sikhonjiswe kwacaca kulo myalo awunika uSathane, futhi lo myalo ubonakalisa futhi wembule isikhundla uNkulunkulu akhuluma ekusona noSathane. Kulokhu, uNkulunkulu uphethe isikhundla sikaNkulunkulu owadala ukukhanya, nomoya, nezinto zonke nezidalwa eziphilayo, uNkulunkulu ophethe ubukhosi phezu kwezinto zonke nezidalwa eziphilayo, futhi olawula iHayidesi, uNkulunkulu olawula ukuphila nokufa kwezinto zonke eziphilayo. Ezweni lomoya, ubani ngaphandle kukaNkulunkulu ongalokotha anike umyalo onjena kuSathane? Futhi kungani uNkulunkulu uqobo wakhipha lo myalo Wakhe kuSathane? Ingoba impilo yomuntu, kuhlanganise nekaJobe ilawulwa nguNkulunkulu. UNkulunkulu akavumanga ukuthi uSathane alimaze noma athathe ukuphila kukaJobe, okungukuthi, ngaphambi kokuvumela uSathane ukuba alinge uJobe, uNkulunkulu wakhumbula ukuqikelela ukukhipha lo myalelo, futhi waphinda wamyala uSathane ukuthi angayithathi impilo kaJobe. USathane akakaze eqe igunya kaNkulunkulu, futhi ngaphezu kwalokho, uhlala elalela ngokucophelela enze imiyalelo nemiyalo ethize kaNkulunkulu, engalokothi ukuyishaya indiva, futhi engalingi ukuguqula noma ikanjani inoma imiphi imiyalo kaNkulunkulu. Injalo ke imigomo uNkulunkulu ayibekele uSathane, ngakho futhi uSathane akakaze alokothe eqe le migomo. Ingabe akuwona amandla egunya likaNkulunkulu lawa? Ingabe akubona ubufakazi begunya likaNkulunkulu? Ngokuthi kufanele siziphathe kanjani kuNkulunkulu nokuthi simthathe kanjani uNkulunkulu, uSathane unokuqonda okucacile kunesintu, ngakho ezweni lomoya, uSathane ubona isikhundla negunya likaNkulunkulu ngokusobala, futhi unokwazisa okujulile amandla negunya likaNkulunkulu nezimiso ezimise ukusebenza kwegunya Lakhe. Akalokothi neze, nakanye, angazinaki noma azephule izimiso noma ikanjani futhi akalokothi achukuluze intukuthelo kaNkulunkulu nganoma iyiphi indlela. Noma emubi futhi ezidla ngokwemvelo, uSathane akakaze alokothe ukweqa imigomo uNkulunkulu ambekele yona. Ezigidini zeminyaka ulandela ngokuqikelela le migomo, ugcine yonke imiyalo nemiyalelo ayinikwe nguNkulunkulu, futhi akakaze alokothe eqele ngale komngcele. Noma enenhliziyo embi, uSathane uhlakaniphile kunesintu esonakele; uyabazi ubunjalo boMdali, futhi uyayazi imingcele yakhe. Kusukela kulezi zenzo “zokuthobeka” zikaSathane kniyabonakala ukuthi igunya namandla kaNkulunkulu ayizimemezelo zasezulwini ezingenakweqiwa uSathane, nokuthi kungenxa yobungqayizivele begunya likaNkulunkulu ukuthi zonke izinto ziyaguquka futhi zizalane ngendlela ehlelekile, ukuthi isintu singaphila futhi sande emzileni omiswe nguNkulunkulu, kungekho muntu noma into engathikameza lolu hlelo, futhi kungekho muntu noma into engakwazi ukuguquka lo mthetho—ngoba yonke ivela ezandleni zoMdali, futhi ngokulawula negunya loMdali.

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene