Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

Luvelaphi UNyazi LwaseMpumalanga?

Abalandeli abaningi beNkosi uJesu Kristu bezwa ngoNyazi LwaseMpumalanga ngabefundisi, ngabadala noma ngabashumayeli babo, kodwa eqinisweni akekho owaziyo ukuthi uNyazi LwaseMpumalanga lwavelaphi. Uma siza endabukweni yoNyazi LwaseMpumalanga, omunye nomunye unombono wakhe. Abanye abantu bakholwa ukuthi aluyilutho olunye ngaphandle kwehlelo elisha lobuKristu, abanye bathi “ukukholwa okuphambene” noma “yihlelo elibi.” Abantu banale micabango ehlekisayo ngoba abawazi umsebenzi kaNkulunkulu.

Umsebenzi kaNkulunkulu uhlala uqhubekela phambili. Abantu abasiboni isimiso sokuthi umsebenzi kaNkulunkulu uhlala umusha futhi awubi mdala noma ukuthi inhloso yomsebenzi kaNkulunkulu ukusindisa umuntu, futhi ngaphezu kwalokho, umuntu unesimo sobusathane esizidlayo nesinenkani. Yingakho ngaso sonke isikhathi uma uNkulunkulu eqala umsebenzi omusha ezolokhu ehlangabezana nokuhlanjalazwa, ukushushiswa nokubekwa amacala yinkolo enamathele endleleni endala. Ngokuqondene nalabo abamukela umsebenzi omusha kaNkulunkulu futhi abasabalalisa indlela yeqiniso, bathweswa zonke izinhlobo zokumangalelwa okungenasisekelo namagama angcolile. ITestamente Elisha eBhayibhelini laqopha leli qiniso: Ukuze kusindiswe umuntu engozini yokusolelwa ukungawugcini umthetho, uNkulunkulu waba yinyama waqala umsebenzi wokuhlenga eNkathini Yomusa. Ngaleso sikhathi, ngenkathi iNkosi uJesu yenza umsebenzi wayo eJudiya yenza izimangaliso eziningi—yelapha abagulayo futhi ikhipha amadimoni—yanikeza abantu umusa omningi futhi yaveza amaqiniso amaningi, yenza ngokwanele ukuqinisekisa ukuthi yayinguNkulunkulu uqobo lwakhe nangokuphelele, ukuthi yayinguMesiya njengoba kwakubikezelwe. Kepha abapristi abakhulu bamaJuda, ababhali nabaFarisi abakholwanga ukuthi yayinguMesiya wabo owayenesikhathi eside elindelwe, kunalokho bayinyundela, bayehlulela baze bakholwa ukuthi umsebenzi weNkosi “uyinkolo ephambene” “nehlelo.” INkosi uJesu yakhulela yaze yaqala umsebenzi wayo eNazaretha, yingakho yona nabafundi bayo banikezwa igama elithi, “ihlelo lamaNazaretha,” babeka umpostoli uPawulu icala lokuba ngumholi waleli hlelo (bheka izEnzo 24:5). Kusitshelani lokhu? Abafowethu nodadewethu abakholwa eNkosini bayazi ukuthi umsebenzi weNkosi uJesu eJudiya wenziwa kahle ngokuphelele ngokohlelo lokuphatha lukaNkulunkulu uqobo lwakhe ukuze kuqalwe iNkathi Yomusa nokuqala umsebenzi omusha wokuhlenga isintu. Akunandaba ukuthi umJuda noma oweZizwe, umZelothe noma umSadusi, noma ubani owomele futhi ofuna indlela yeqiniso ngempela wayengathola ukuthethelelwa ngokulandela iNkosi uJesu, okuwukuphela kukaNkulunkulu weqiniso. UNkulunkulu akakaze adinge noma amise noma iyiphi inkolo, inhlangano noma ihlelo, hhayi ngisho naleli “hlelo lamaNazaretha.” Ngakho, inkolo ephambene nejwayelekile, “eyileli hlelo lamaNazaretha,” empeleni ingamahemuhemu akhiwa ngenjongo yokuhlasela nokuqambela amanga iNkosi uJesu nokujivaza umsebenzi wayo—amahemuhemu aqanjwa abapristi abakhulu nababhali nabaFarisi “ababesebenzela” uJehova uNkulunkulu ethempelini. Ekugcineni, ngukukhohlisa nokulawula kwalaba “bantu ababesebenzela uNkulunkulu” okwenza amaJuda abalandele beyobethela iNkosi uJesu esiphambanweni, becasula isimo sikaNkulunkulu futhi bezehlisela isijeziso sikaNkulunkulu, beletha ukubhujiswa kwama-Israyeli osekuthathe cishe iminyaka engama-2000.

Ngendlela efanayo, ukuze umuntu akwazi ukusinda emjikelezweni wokwenza izono bese ezivuma abuye aqhubeke futhi one, ukulahla ngokugcwele isimo esikhohlakele sikaSathane, ukulahla imvelo yakhe eyonayo afinyelele ebungcweleni, ukuthola ngempela insindiso kaNkulunkulu, ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu uphindile waba sesimweni somuntu futhi waveza neqiniso lokwahlulela nokusola isintu esikhohlakele. Ngomsebenzi waKhe omusha, uhlanza futhi asindise isintu ngokuphelele. Ngokwahlulela, ngokusola, ngokuvivinya, nangokucwenga kwamazwi kaNkulunkulu, abafowethu nodadewethu abamukela ivangeli likaNkulunkulu lezinsuku zokugcina nabahambisana nomsebenzi Wakhe babona kahle ukuthi uNkulunkulu uSomandla onke onika la maqiniso ezinsukwini zokugcina ungukubuya kweNkosi uJesu futhi ekujuleni kwezinhliziyo zabo bayajabula badumise, bezwe ngokujulile ubumnandi obukhulu bokuphakanyiswa nobensindiso Yakhe. Ngakho, ukubuyisela uthando lukaNkulunkulu, ukuvumela ngisho abantu abaningi ukuba balandele ezinyathelweni zikaNkulunkulu babuyele endlini kaNkulunkulu, baphuma bayokhuluma izindaba ezinhle kubo bonke labo abebemagange belindele ukubuya kweNkosi uJesu. Babatshela ukuthi iNkosi uJesu isibe yinyama futhi iphinde yabuyela emhlabeni, eShayina eMpumalanga, iphetha iNkathi Yomusa futhi iletha iNkathi YoMbuso. Isiqale umsebenzi omusha ophakeme wokwahlulela nokuhlanza abantu. Babatshela ukuthi uNkulunkulu manje usefeze isahluko 24 ivesi 27 levangeli likaMathewu: “NjengoNyazi oluvela empumalanga olukhanya ngisho nasentshonalanga, kuzoba njalo nokuza kweNdodana yomuntu.” Iqiniso uNkulunkulu alilethile kulesi sikhathi liphakeme kunakuqala, lembula izimfihlakalo zomsebenzi Wakhe kusukela ekudaleni ukuya ezinsukwini zokugcina, kuthatha wonke amaqiniso okuhlanza nensindiso yabantu kukubeke phezu komuntu, kanti abafowethu nodadewethu abakholwa ngempela kuNkulunkulu, beza ngobuningi ekukhanyeni. Futhi ezinsukwini zokugcina isikhathi sokuvuna kukaNkulunkulu sifushane futhi isivinini siyashesha, bese njengokushaya koNyazi esikhathini esiyiminyaka eyishumi ivangeli lombuso kaNkulunkulu lisabalale kulo lonke elaseShayisa kanti lisabalalela kuwo wonke amazwe nezifunda zomhlaba. Noma kunjalo, bebhekene nomsebenzi omusha kaNkulunkulu ongahambelani nemicabango yomuntu, labo bantu abazidlayo nabazazi ukulunga abavela ezinkolweni ezahlukene bagxila ngenkani ezindleleni ezindala. Labo abangeke bakwazi ukuhambisana nomsebenzi omusha kaNkulunkulu akukhona kuphela ukuthi abafuni noma abayiphenyi indlela yeqiniso, kodwa kunalokho batatazela ngesiprofetho seBhayibheli njengoba sishiwo abafowethu nodadewethu abafakazela umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina. Babeka amacala amakhulu, behlulela futhi benyundela ibandla likaNkulunkulu uSomandla “njengehlelo loNyazi LwaseMpumalanga.” Futhi ngayo yonke indlela benza ngendlela efana ncamashi nokwakwenza ngayo izinkolo zamaJuda kuqala, behlasela, belulaza futhi bephika abafundi beNkosi uJesu nabaphostoli bethi “bayihlelo lamaNazaretha.” Ukuthi bangaphikisa futhi bahlasele umsebenzi wezinsuku zokugcina kaNkulunkulu ngale ndlela, ukuthi banganqanda abantu ekulandeleni ezinyathelweni zikaNkulunkulu nokuhlonipha umsebenzi Wakhe, akufani yini ncamashi nokuphikisa nokulahla uKristu okwenziwa abaFarisi? Ingabe ingqikithi yalezi zenzo ayikhona nje ukuzonda iqiniso nokuhlambalaza uMoya oNgcwele?

Ukube uNkulunkulu uSomandla akalikhulumanga izwi Lakhe futhi akazembulanga izimfihlakalo, besingeke sakuqonda ngempela lokho okushiwo yilesi siprofetho “NjengoNyazi oluvela empumalanga olukhanya ngisho nasentshonalanga, kuzoba njalo nokuza kweNdodana yomuntu.” UNkulunkulu uSomandla uthi: “Lapho bonke abantu belalela, lapho zonke izinto ziba zintsha futhi zivuselelwa, lapho bonke abantu bezinikela kuNkulunkulu ngaphandle kokungabaza, futhi bezimisele ukuthwala umthwalo wemfanelo onzima womthwalo kaNkulunkulu—lokhu kuyisikhathi lapho umbani wasempumalanga uphazima, ukhanyisa konke kusuka eMpumalanga kuya eNtshonalanga, kwethuke wonke umhlaba ngokufika kwalokhu kukhanya; bese ngalo mzuzu, uNkulunkulu aphinde futhi aqale impilo Yakhe entsha. … Okusho ukuthi, eMpumalanga yomhlaba, kusuka lapho kuqala khona ubufakazi bukaNkulunkulu uqobo lwakhe, kuya lapho eqala khona ukusebenza, kuya lapho ubunkulunkulu buqala khona ukusebenzisa amandla okubusa emhlabeni wonke—lokhu kuwumsebe ovuthayo wombani wasempumalanga, olokhu ukhanye njalo kuwo wonke umhlaba. Lapho amazwe emhlabeni eba ngumbuso kaKristu yisikhathi wonke umhlaba ukhanyiswa. Manje yisikhathi lapho umbani uphazima khona: uNkulunkulu osesimweni somuntu uqala ukusebenza, bese, futhi, ekhuluma ngokuqondile ebunkulunkulwini. Kungashiwo ukuthi lapho uNkulunkulu eqala ukukhuluma emhlabeni yingenkathi umbani wasempumalanga ukhanya khona. Ngokuqonde kakhudlwana, lapho amanzi okuphila egobhoza esuka esihlalweni sobukhosi—lapho amazwi asuka esihlalweni sobukhosi eqala—yisikhathi esinembile sokuqala kwamazwi oMoya oziqu eziyisikhombisa” (“Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi Nambili” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). “Emhlabeni jikelele ngenza umsebenzi Wami, futhi eMpumalanga, ukuhlokoma okusazulu akupheli, kunyakazisa wonke amahlelo nezinkolo. Yizwi Lami elilethe bonke abantu esikhathini samanje. Ngizokwenza bonke abantu banqotshwe yizwi Lami, bawele kulo mfudlana bese bezinikela phambi Kwami, ngoba kade ngayibuyisa inkazimulo Yami emhlabeni wonke ngayisa kabusha eMpumalanga. Ubani ongafisi ukubona inkazimulo Yami? Ubani ongalindile ngexhala ukubuya Kwami? Ubani ongakomele ukuvela Kwami futhi? Ubani ongabufuni ubuhle Bami? Ubani ongeke eze ekukhanyeni? Ubani ongeke akubone ukunotha kweKhanani? Ubani ongakufisi ukubuya koMhlengi? Ubani ongamthandi uSomandla Omkhulu? Izwi Lami lizosabalala emhlabeni wonke; ngifisa, ngibheke kubantu Bami abakhethiwe, ukukhuluma amazwi amaningana kubona. Njengamazulu anamandla anyakazisa izintaba nemifula; ngikhuluma emhlabeni jikelele nasesintwini. Yingakho amazwi asemlonyeni wami esebe yigugu kubantu, futhi bonke abantu bayawazisa amazwi ami. Umbani uphazima usuka ngaseMpumalanga uze ufinyelele eNtshonalanga. Amazwi Ami angendlela yokuthi umuntu akafuni ukuwayeka futhi khona lapho uwathola engaqondakali, kodwa phezu kwalokho, uyawathokozela. Njengosana oluzelwe, bonke abantu bayajabula bathokoze, bebungaza ukuza Kwami. Ngezwi Lami, ngizoletha bonke abantu phambi Kwami. Emva kwalokho, ngizongena ngokomthetho ohlangeni lwabantu ukuze bazongidumisa. Ngenkazimulo engiyikhiphayo namazwi asemlonyeni wami ngizokwenza ukuthi bonke abantu beze phambi Kwami bese beyabona ukuthi umbani uphazima usuka eMpumalanga … Ngoba kade ngavuswa ekufeni, ngasuka phakathi kwesintu, ngabuye ngavela futhi kubantu ngenkazimulo. NgiNguye lowo owayekhonzwa endulo, futhi ngingumntwana owalahlwa ngama-Israyeli endulo. Phezu kwalokho, nginguNkulunkulu uSomandla!” (“Ukunqenqeza Kwemidumo Eyisikhombisa – Okuyisiprofetho Sokuthi Ivangeli Lombuso Lizosabalala Ligcwale Umhlaba Wonke” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Emazwini kaNkulunkulu uSomandla siyabona ukuthi umsebenzi nezwi lezinsuku zokugcina likaNkulunkulu kuwunyazi olukhanya luvela eMpumalanga. “UNyazi” ukukhanya okukhulu, okusho izwi likaNkulunkulu, indlela kaNkulunkulu yokwahlulela nokusola ezinsukwini zokugcina. Ibinzana lamagama athi “uvela empumalanga” lisho ukuvela eShayina, futhi elithi “okhanya ngisho nasentshonalanga” lisho ukufika eNtshonalanga. Ekugcineni, ukuthi “kuzoba njalo nokuza kweNdodana yomuntu.” kubhekise kuNkulunkulu eba yinyama futhi eqala ukuziveza ngokwakhe futhi eqala umsebenzi waKhe eShayina eMpumalanga. Lapho wenza iqembu labantu abamazi ngempela uNkulunkulu, futhi bangabanqobi njengoba kuprofethiwe encwadini yesAmbulo. Ngakho ngalaba bantu, ivangeli lezinsuku zokugcina lizosabalalela eNtshonalanga, ukuze bonke bathole insindiso kaNkulunkulu yezinsuku zokugcina. Lokhu sekufeziwe manje futhi kuyiqiniso elibonwa yibo bonke! UNyazi LwaseMpumalanga (okusho ukuthi, umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ngezinsuku zokugcina eShayina) lungasivumela ukuba sithole lonke uthando nensindiso uNkulunkulu ayinikeza abantu, lungasivumela ukuba sazi ubunjalo bangempela bukaNkulunkulu, futhi kuphakamisa kithina ukuhlonipha nokukhonza uNkulunkulu kwangempela. Njengokushaya koNyazi, izwi likaNkulunkulu linikeza umuntu ukukhanya nethemba. Bonke labo abamukela uNyazi waseMpumulanga—umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina—bangakufakazela bonke lokhu.

Manje, uma nifunda lokhu, ngiyakholwa ukuthi nonke ninempendulo ecacile embuzweni othi uyini umsuka woNyazi LwaseMpumalanga. UNkulunkulu unguMdali wamazulu nomhlaba nazo zonke izinto. Ngenxa yokuthi umuntu wakhohlakaliswa uSathane, uNkulunkulu waqala umsebenzi Wakhe wokusindisa abantu. UNkulunkulu ufisa ukuba bonke abantu emhlabeni babone izenzo Zakhe, ukuze zonke izinkolo zizoba inkolo eyodwa, zidumise uMdali. Uzobe esenza ukuthi bonke labo abafuna ubuso bukaNkulunkulu ngeqiniso futhi balandele ezinyathelweni Zakhe bazuze ubumsulwa futhi bathole insindiso. Uzothatha laba bantu abafuna inhliziyo kaNkulunkulu abafake embusweni ukuze baphumule naye. Ngakho, umfowethu nodadewethu ngamunye okholwa ngempela kuNkulunkulu futhi elinde ngokulangazelela ukubuya kweNkosi uJesu kufanele abeke eceleni imicabango yakhe yenkolo afunde indlela yeqiniso. Ungalaleli amahemuhemu, aphikisa ngobumpumputhe indlela yeqiniso, ngoba lokho kuzokwenza ulahlekelwe yinsindiso kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina. Kufanele sihambisane nezinyathelo zomsebenzi kaNkulunkulu, silandela izinyathelo zikaNkulunkulu eduzane. Le yiyona yodwa indlela esingathola ngayo insindiso Yakhe ekugcineni futhi silethwe nguNkulunkulu embusweni Wakhe.

Okulandelayo:Ukuqala Kokuchuma KoNyazi LwaseMpumalanga

Ungase Uthande Nalezi