Kungani IBandla LikaNkulunkulu USomandla Kuthiwa Likholelwa Ekubeni Yinyama KukaNkulunkulu

August 19, 2020

Izinkolo ezimbili ezinkulu kakhulu emhlabeni—ubuKhristu kanye nobuKhatholika—zombili zikholelwa eNkosini uJesu futhi zivuma ukuthi waba uNkulunkulu enyameni. Ngaphandle, iNkosi uJesu yavela iyiNdodana yomuntu ejwayelekile nevamile, kodwa yayingumuntu onobunkulunkulu, yakhuluma iqiniso futhi yanika abantu indlela yokuphenduka, yabethelwa ngenxa yesintu, yenza umsebenzi wokuhlenga, yaqeda iNkathi Yomthetho, futhi yaqala iNkathi Yomusa, ngalokho yagcwalisa isiphrofetho sikaMesiya esiseThestamenteni Elidala. INkosi uJesu yayinguNkulunkulu osenyameni; yayinguMsindisi wesintu. Manje, ezinsukwini zokugcina, iNkosi uJesu isibuyile, enyameni, njengoNkulunkulu uSomandla, uKhristu wezinsuku zokugcina. UNkulunkulu uSomandla akehlukile eNkosini uJesu: Ngaphandle, ubonakala eyiNdodana yomuntu ejwayelekile enobuntu obuvamile, kepha ngaphezu kwalokho, unobunkulunkulu obuphelele. UNkulunkulu uSomandla ukhulume onke amaqiniso ukuze ahlanze futhi asindise isintu, wenza umsebenzi wokwahlulela ezinsukwini zokugcina, waqeda iNkathi Yomusa, futhi waqala iNkathi Yombuso. UNkulunkulu uSomandla unguNkulunkulu osenyameni—uNkulunkulu olungile owahlulela isintu.

UNkulunkulu uSomandla uthi, “Incazelo yokuba sesimweni somuntu ukuthi uNkulunkulu ubonakala enyameni, futhi ufika ezosebenza phakathi kwesintu esidalwe Nguye esesimweni senyama. Ngakho, ukuze uNkulunkulu athathe isimo somuntu, kumele aqale abe yinyama, inyama enobuntu obujwayelekile; lokhu kuyisidingo esibaluleke kakhulu. Eqinisweni, okuqondiwe ngokuthatha isimo somuntu kukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uphila futhi asebenze enyameni, uNkulunkulu engqikithini Yakhe uqobo uthatha umzimba wenyama, uba ngumuntu(“Ingqikithi Yenyama Ehlalwe UNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). “Lowo onguNkulunkulu osenyameni uzoba nesiqu sikaNkulunkulu, lowo onguNkulunkulu osenyameni uzobonakala njengoNkulunkulu. Njengoba uNkulunkulu eba yinyama, uzoletha umsebenzi okumele awenze, njengoba uNkulunkulu eba yinyama, uzoveza lokhu ayikho, futhi uzokwazi ukuletha iqiniso kubantu, alethe ukuphila phezu kwabantu, akhombise abantu indlela. Inyama ayinaso isiqu sikaNkulunkulu ayiyena uNkulunkulu osenyameni; asingabazi kulokhu(“Isandulelo” sethi Izwi Livela Lisenyameni). Emazwini kaNkulunkulu uSomandla, kuyabonakalaukuthi ukuba senyameni kunguMoya kaNkulunkulu oze emhlabeni, wembatha inyama njengomuntu ovamile. Unobuntu obuvamile, kodwa futhi unobunkulunkulu obuphelele. Ngaphandle, uKhristu ubonakala ejwayelekile futhi evamile, kodwa unobuntu Bakhe bobunkulunkulu futhi angaveza isimo sikaNkulunkulu kanye nalokho uNkulunkulu anakho nayikho. Ngaphezu kwalokho, angakhuluma iqiniso ukwenza umsebenzi wokuhlanza kanye nokusindisa isintu, futhi akuyona into engenziwa yinoma ubani. Ukubonakala kanye nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla kugcwalisa ngokuphelele iziphrofetho eziseBhayibhelini ezimayelana nokubuya kweNkosi uJesu: “Njengombani ovela empumalanga okhanya ngisho nasentshonalanga, kuzoba njalo nokuza kweNdodana yomuntu(Mathewu 24:27). “Ngakho hlalani nilungile: ngoba iNdodana yomuntu izofika ngesikhathi ningalindele(Luka 12:40). “Futhi, bheka, ngiyeza masinyane; nomvuzo wami unami(IsAmbulo 22:12). “Ngoba sesifikile isikhathi sokuqala kwesahlulelo endlini kaNkulunkulu(1 Petru 4:17). UNkulunkulu uSomandla uyiNdodana yomuntu okwaphrofethwa ngayo eBhayibhelini. Okuwukuthi, uNkulunkulu oyinyama, okhulume onke amaqiniso ukuze ahlanze futhi asindise isintu futhi enze umsebenzi Wakhe wokwahlulela, oqala endlini kaNkulunkulu. Amaningi alawa mazwi aqoqelwe encwadini ethi, Izwi Livela Lisenyameni. Amazwi akhulunywe uNkulunkulu uSomandla embula onke amaqiniso nezimfihlakalo zohlelo lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha lukaNkulunkulu lokusindisa umuntu, injongo yezigaba Zakhe ezintathu zomsebenzi, imfihlakalo yokuba senyameni Kwakhe, indlela uSathane onakalise ngayo isintu, indlela uNkulunkulu ahlanza, asindisa, naphelelisa ngayo umuntu, ikusasa abantu abaya kulo, kanye nokunye, konke okuqinisekisangokuphelele ukuthi uKhristu uyiqiniso, indlela, kanye nokuphila, nokuthi uNkulunkulu kuphela ongakhuluma iqiniso futhi embule izimfihlakalo. Abantu abanalo iqiniso, ingasaphathwa eyokukwazi ukwenza umsebenzi wokusindisa isintu. Onke amaqiniso akhulunywa uNkulunkulu uSomandla enza kubonakale kithi ukuthi uNkulunkulu uSomandla unguNkulunkulu osenyameni nokuthi uwukubonakaliswa kukaKhristu ezinsukwini zokugcina.

Ngaphezu kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili eyedlule, ngesikhathi iNkosi uJesu ibonakala isenyameni futhi yenza umsebenzi Wayo, yalahlwanjengomuntu ongelutho—indodana yombazi—abaphristi abakhulu, abafundisi, kanye nabaFarisi bobuJuda (bheka kuMathewu 13:55). Nokho, eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili kamuva, ivangeli leNkosi uJesu selisabalele emhlabeni wonke futhi kuze kube sekugcineni komhlaba. Ukuba senyameni kwesibili kukaNkulunkulu manje sekubonakele futhi wenza umsebenzi Wakhe, kanti abafundisi kanye nabadala bezenkolo bamlahla ngokungenaluzwela uNkulunkulu uSomandla njengomuntu ongelutho. Nokho, umhlambi kaNkulunkulu uzwa izwi Lakhe, futhi abantu abaningi, abavela kuzo zonke izinkolo nakuwo onke amahlelo, abakholwa ngobuqotho eNkosini nabalangazelela ukuba uNkulunkulu abonakale futhi asebenze, bezwa iphimbo Lakhe emazwini kaNkulunkulu uSomandla. Baye baqiniseka ukuthi uNkulunkulu uSomandla uyiNkosi uJesu ngempela esibuyile, futhi ngokulandelana kwabo, babuya phambi kukaNkulunkulu. Konke okuvela kuNkunkululu chuma. Eminyakeni engamashumi amabili-nje kuphela, ivangeli likaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina selisabalele kulo lonke izwekazi laseShayina, futhi manje liqhubekela ezizweni zonke kanye nakuzo zonke izindawo zomhlaba. Inani elikhulayo labantu liphendukela kuNkulunkulu uSomandla; lokhu kunqunywa yigunya kanye namandla Akhe ayinqayizivele futhi, ngaphezulu kwalokho, kuwukubonakaliswa kobukhulu nokuhlakanipha kukaNkulunkulu. Lawa maqiniso awubufakazi obanele bokuthi amazwi kaNkulunkulu uSomandla ayiqiniso, indlela, kanye nokuphila; uNkulunkulu uSomandla unguKhristu osenyameni, futhi uwukubonakaliswa komsindisi ezinsukwini zokugcina. Lokhu akunakuphikiswa!

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Sithinte nge-Whatsapp