Kungani Sithi Izwi Livela Lisenyameni Liqukethe Amazwi KaNkulunkulu?

August 19, 2020

EBhayibhelini, siyabona sonke ukuthi ngisho ngabe amazwi kaNkulunkulu akhulunywa ngokuqondile nguMoya kaNkulunkulu, akhulunywa ngomphrofethi, noma akhulunywa nguNkulunkulu osenyameni ngesimo seNkosi uJesu, onke angamazwi kaNkulunkulu. Noma yimaphi amazwi kaNkulunkulu enza ukuthi abantu bezwe igunya namandla awo nokuthi onke ayiqiniso; lokhu akunakuphikwa. Bonke abavame ukufunda amazwi kaNkulunkulu bangabona kuwo ukuvezwa kwegunya, ukuba namandla onke, nokuhlakanipha Kwakhe, kanye nokuvezwa kwesimo Sakhe sokulunga; ngale ndlela, isiqu nesikhundla sikaNkulunkulu kubonakala ngokucacile emazwini Akhe. Izwi Livela Lisenyameni liyiqoqo lamazwi akhulunywa nguNkulunkulu esenyameni okwesibili futhi amazwi akhulunywa emva kokuba uNkulunkulu eseqede umsebenzi wokukhulula isintu eNkathini Yomusa futhi eseqale ngokusemthethweni ukwahlulela ezinsukwini zokugcina, eqala endlini Yakhe. La mazwi ngamazwi ashiwo uNkulunkulu kuso sonke isintu ezinsukwini zokugcina. Kuwona, uNkulunkulu uSomandla wembula imfihlakalo yohlelo lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, inhloso nokubaluleka kwezigaba ezintathu zomsebenzi Wakhe, imfihlakalo yokuba senyameni Kwakhe, imfihlakalo yokwahlulela ezinsukwini zokugcina, nemfihlakalo yesiphetho nesigcino sesintu; aphinde aveze ingqikithi neqiniso lokonakaliswa kwesintu nguSathane futhi akhombise isintu indlela okufanele senze ngayo iqiniso futhi sithole izinguquko esimweni zaso zokuphila; nokunye—ngalokho egcwalisa iziphrofetho eziseNcwadini yesAmbulo ezithi: “Lowo onendlebe, makezwe lokho uMoya akusho emabandleni(IsAmbulo 2:7). “Ngase ngibona ngasesandleni sokunene salowo ohlezi esihlalweni sobukhosi incwadi ebhalwe ngaphakathi nangaphandle, ivalwe ngezimpawu eziyisikhombisa. Ngase ngibona ingelosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu, Ubani ofanele ukuvula incwadi, nokususa lezo zimpawu?Futhi akukho muntu ezulwini, noma emhlabeni, noma ngaphansi komhlaba, owayekwazi ukuvula incwadi, nokuyibuka nje.Futhi ngalila kakhulu, ngoba wayengekho umuntu owayefanele ukuvula nokufunda incwadi, nokuyibuka nje. Futhi omunye wabadala wathi kimi, Ungakhali: bheka, iNgonyama yesizwe sakwaJuda, impande kaDavide, iphumelele ukuvula incwadi, nokuvula izimpawu eziyisikhombisa(IsAmbulo 5:1–5). Amazwi kaNkulunkulu uSomandla asezigcwalise ngokuphelele iziphrofetho zeNcwadi yesAmbulo. UNkulunkulu kuphela ongembula imfihlakalo yohlelo Lwakhe lokuphatha, futhi uNkulunkulu kuphela, esimweni Sakhe sokuba nguMdali, ongakhuluma amazwi Akhe kuso sonke isintu, ahlulele futhi embule iqiniso lokukhohlakala kwesintu, futhi anqume iziphetho nezigcino zazo zonke izinhlobo zabantu ezehlukahlukene. Amazwi kaNkulunkulu uSomandla anegunya namandla, futhi onke amazwi amele lokho uNkulunkulu anakho nayikho. Singakuqinisekisa-ke ukuthi Izwi Livela Lisenyameni njengoba likhulunywe nguNkulunkulu liyiqoqo lamazwi uNkulunkulu awakhulume kuso sonke isintu ezinsukwini zokugcina, kanye namazwi akhulunywe emabandleni nguMoya oNgcwele.

Njalo lapho uNkulunkulu eba yinyama ukuze akhulume, uhlala ekhuluma amazwi akhuza futhi afune izinto kubantu, amazwi ahlulelayo, asole, futhi adalule abantu abakhohlakele, kanye namazwi anika abantu izethembiso, nokunye. Onke amazwi kaNkulunkulu angukuvezwa kweqiniso, indlela nokuphila; ayizambulo zengqikithi yokuphila Kwakhe, amele isimo Sakhe nalokho anakho nayikho. Lokhu kufana nendlela iNkosi uJesu eyakhuluma ngayo amazwi amaningi lapho ifika izokwenza umsebenzi Wayo. Ngokweyisibonelo: “Phendukani: ngoba umbuso wezulu ususondele(NgokukaMathewu 4:17). “UJesu wathi kuye, Wothanda iNKOSI uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke, nangengqondo yakho yonke. Lo umyalelo wokuqala futhi omkhulu. Nowesibili uyafana nawo, Wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena ngokwakho. Kule miyalo emibili kuxhunywe wonke umthetho kanye nabaphrofethi(NgokukaMathewu 22:37–40). “Kodwa maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi! ngokuba nivalela abantu umbuso wezulu: ngokuba aningeni nina, nabangenayo niyabahlupha(NgokukaMathewu 23:13). Amazwi eNkosi uJesu afaka phakathi okufunwa uNkulunkulu kubantu kanye namazwi Akhe okubehlulela. Onke la mazwi ashiwo uNkulunkulu kubantu esesiqwini Sakhe sokuba nguMdali, futhi emazwini akhulunywa yiNkosi uJesu, siyabona ukuthi amazwi kaNkulunkulu ayiqiniso, ukuthi anegunya namandla, nokuthi amele ngokuphelele isiqu nesikhundla sikaNkulunkulu. Amazwi akhulunywa nguNkulunkulu uSomandla ayafana naweNkosi uJesu; onke angamazwi akhulunywa esintwini nguNkulunkulu osenyameni, futhi aveza isimo nengqikithi kaNkulunkulu engcwele, eveza ngokuphelele isiqu nesikhundla Sakhe. UNkulunkulu uSomandla akembuli kuphela imfihlakalo emayelana nohlelo lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, kodwa futhi wembula ingqikithi nomthombo wokukhohlakala kwaso sonke isintu, futhi uze wabeka obala ukukhohlakala kwenhliziyo nengqondo okukubantu, abangakwazi nakukwazi. Lapho befunda la mazwi, abantu bawemukela ngokugcwele. Khona lapho, amazwi kaNkulunkulu uSomandla abakhombisa indlela yokulahla ithonya likaSathane elimnyama bese behlanzwa futhi bathole insindiso, bese etshela abantu onke amaqiniso okufanele baphile ngawo futhi bangene kuwo ekukholweni kwabo, afana nendlela yokuba ngumuntu othembekile, indlela yokuthanda nokuthobela uNkulunkulu, indlela yokuphila kobuntu obuvamile, nokunye. Zonke izingxenye zeqiniso ezikhulunywa nguNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina zigcwalisa futhi zifeze isiphrofetho seNkosi uJesu: “Ngisenezinto eziningi engingazisho kini, kodwa ningekwazi ukuzithwala manje. Noma kunjalo, uma esefikile yena, uMoya weqiniso, uzoniholela kulo lonke iqiniso: ngoba akazukuzikhulumela, kodwa lokho azokuzwa, uzokusho: futhi uzonikhombisa okuzayo(Johane 16:12–13). Ngaphandle koMdali, ngubani obengakhuluma kuso sonke isintu? Ngubani obengaveza ngokuqondile intando kaNkulunkulu futhi afune izinto esintwini? Ngaphandle kukaNkulunkulu, ngubani obengabona iqiniso nengqikithi yesintu esikhohlakele? Ngubani obengabeka obala ubusathane obucashe ekujuleni kwenhliziyo yomuntu? Ngubani obengafeza umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ezinsukwini zokugcina futhi asindise abantu ngokuphelele ethonyeni likaSathane? Akukho muntu odumile, omkhulu, ohlakaniphile, noma isazi sezenkolo esingakhuluma iqiniso noma sikhulume kuso sonke isintu, ingasaphathwa eyokubona ngaphakathi engqikithini yabantu ekhohlakele noma abasindise ekubusweni uSathane; nguMdali kuphela onalolu hlobo lwegunya namandla! Amazwi kaNkulunkulu uSomandla awukubonakaliswa okuphelele kwegunya namandla kaNkulunkulu ayingqayizivele; angukubonakaliswa kwesiqu nengqikithi Yakhe. Ngakho, amazwi kaNkulunkulu uSomandla ngamazwi kaNkulunkulu nakaMoya oNgcwele, futhi lokhu akungabazeki neze.

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Sithinte nge-Whatsapp