Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ngosuku Lwesithupha, UMdali Uyakhuluma Futhi Uhlobo Ngalunye Lwezidalwa Eziphilayo Engqondweni Yakhe, Luyavela, Olunye Emva Kolunye

140

Ngokungabonakali, umsebenzi woMdali wokwenza zonke izinto wawukade uqhubeka izinsuku eziyisihlanu, okwathi ngokushesha emuva kwazo, uMdali wemukela usuku lwesithupha lokudala zonke izinto. Lolu suku lwabe lungesinye isiqalo esisha, nolunye usuku olumangalisayo. Labe liyini-ke icebo lomdali ngalobu busuku obandulela usuku olusha? Ingabe yiziphi izidalwa ezintsha ayezozidala, wabe ezodala? Lalela, lelo yiphimbo loMdali….

“Futhi uNkulunkulu wathi, Umhlaba mawuveze izilwane eziphilayo ngokwezinhlobo zazo, izinkomo, nokunwabuzelayo, nezilo zomhlaba ngokwezinhlobo zazo: futhi kwaba njalo. Futhi uNkulunkulu wenza izilo zomhlaba ngokwezinhlobo zazo. nezinkomo ngokwezinhlobo zazo, nakho konke okunwabuzelayo emhlabeni ngokwezinhlobo zazo: futhi uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.” (Gen 1:24-25). Lokhu, kufaka ziphi izidalwa eziphilayo? ImiBhalo ithi: izinkomo, kanye nezilwanyana ezinwabuzelayo, nezilo zomhlaba ngezinhlobo zazo. Okungukuthi, ngalolu suku kwakungeve kukhona zonke izinhlobo zezidalwa eziphilayo phezu komhlaba, kodwa zonke zazihlelwe ngohlobo, ngokunjalo, futhi, “uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.”

Njengasezinsukwini ezinhlanu ezedlule, ngephimbo elifanayo, ngosuku lwesithupha uMdali wayaleza ukuzalwa kwezidalwa eziphilayo ayezifisa, nokuthi zivele emhlabeni, ngasinye ngohlobo lwaso. Uma uMdali esebenzisa igunya Lakhe awekho amazwi awakhulumela ize, ngakho-ke, ngosuku lwesithupha, isidalwa esiphilayo ngasinye ayehlose ukusidala savela ngesikhathi esifanele. Njengoba uMdali wathi “Umhlaba mawuveze izilwane eziphilayo ngokwezinhlobo zazo,” ngokuphazima kweso, umhlaba wagcwala ukuphila, futhi phezu komhlaba kwavela masishane umphefumulo wezinhlobo ngezinhlobo zezidalwa eziphilayo…. Ehlane elinotshani obuluhlaza, izinkomo ezikhuluphele, zitshikizisa imisila ngapha nangapha, zavela ngokulandelana, izimvu ezikhalayo zaqoqana zaba imihlambi, namahhashi ayiyizelayo aqala ukugabavula…. Ngokuphazima kweso, odedangendlale bezimfunda ezinotshani baqhuma bachichima ngokuphilayo…. Ukuvela kwale mfuyo enhlobonhlobo kwakubukeka kahle ezindaweni zotshani ezinokuthula, futhi kwaletha impilo engenamkhawulo…. Zaziyoba abangane bezindawo ezinotshani, nobabusi bezindawo ezinotshani, enye incike ngokusizana nenye; ngakho futhi zaziyoba abaqaphi nabagcini balezi zindawo, okwakuzoba indawo yazo yokuhlala unomphela, futhi eyayizozihlinzeka ngakho konke ezikudingayo, umthombo wokondleka kwaphakade kokuphila kwazo….

Ngosuku Lwesithupha, UMdali Uyakhuluma Futhi Uhlobo Ngalunye Lwezidalwa Eziphilayo Engqondweni Yakhe, Luyavela, Olunye Emva Kolunye

Ngalolo suku okwavela ngalo lezi nhlobonhlobo zemfuyo, ngezwi loMdali, inqwaba yezinambuzane yavela nayo, esinye emva kwesinye. Nakuba zabe ziyizidalwa eziphilayo ezincane kunazo zonke izidalwa, amandla azo okuphila ayeselokhu eyindalo emangalisayo yoMdali, futhi aziphuzanga kakhulu ukufika. Ezinye zabhakuzisa amaphiko azo amancanyana, kwathi ezinye zakhasa kancane; ezinye zagcogcoma zagxuma, ezinye zazidiyazela; ezinye zathutheleka ziya phambili, kwathi ezinye zashesha ukuhlehlela emuva; ezinye zakekela, ezinye zagxumagxuma ziya phansi naphezulu…. Zonke zaziphansi phezulu zizama ukuthola amakhaya azo: Ezinye zadudula zayongena otshanini, ezinye zaqala ukumba imigodi emhlabathini, ezinye zandizela phezulu emithini, zacasha emahlathini…. Nakuba zazizincane, zazingazimisele ukumela ukuhlushwa indlala futhi emuva kokuthola amakhaya azo, zaphuthuma ukuyofuna ukudla ukuze zidle. Ezinye zakhwela otshanini ukudla imicu yabo ethambile, ezinye zafuqela imithamo yomhlabathi zayifaka eziswini zazo, zidla ngomkhulu umfutho nentokozo (kuzona, ngisho umhlabathi uyisibiliboco esihlwabusile); ezinye zazicashe emahlathini, kodwa azizange zime ukuze ziphumule, njengoba okusamanzi phakathi kwamaqabunga asulekile aluhlaza ngokufiphele, azinika isidlo esimnandi…. Emuva kokuthi sezisuthi, izinambuzane azizange ziyeke ezazikwenza; nakuba zazizincane ngomzimba, zazinomdlandla omangalisayo nokugxumagxuma okungenamkhawu, ngakho ezidalweni zonke, zikhwishiza kunazo zonke, futhi zikhuthele kunazo zonke. Azizange zivilaphe, futhi azizange zizitike ngokuphumula. Lapho sezisuthi, zaziqhubeka zisebenze imisebenzi yazo ngenxa yekusasa lazo, zimatasatasa ziphuthuma lapha nalaphaya ngenxa yekusasa lazo, ukuze ziphile…. Zazivungazela kancane amaculo aneminkenenezo nezigqi ezehlukene ukuzigqugquzela nokuzikhuthaza ukuthi ziqhubeke. Zengeza intokozo otshanini, emithini, kanye nomhlabathi uwonke, zenza usuku ngalunye, unyaka ngamunye, ube yingqayizivele… Ngezilimi zazo futhi ngezindlela zazo, zadlulisa imibiko kuzo zonke izinto eziphilayo emhlabeni. Futhi zisebenzisa amandla okuphila kwazo, zabeka izimpawu kuzona zonke izinto, lapho zazishiya imisizilo khona… Zabe zazana kakhulu nomhlabathi, notshani, kanye namahlathi, futhi zaletha umdlandla nempilo emhlabathini, otshanini, emahlathini, zaphinde zaletha imiyalo nezilokotho zoMdali ezintweni zonke eziphilayo …

Ngalolo suku okwavela ngalo lezi nhlobonhlobo zemfuyo, ngezwi loMdali, inqwaba yezinambuzane yavela nayo, esinye emva kwesinye.

Ihlo loMdali labuka zonke izinto ayezidalile, futhi kulo mzuzu, amehlo Akhe ama kancane emahlathini nezintaba, umqondo Wakhe uphenduka. Lapho amazwi Akhe ekhishwa, emahlathini acinene, nasezintabeni, kwavela uhlobo lwesidalwa esasingafani nezake zavela ngaphambili: Kwakuyizilwane zasendle ezazishiwo ngumlomo kaNkulunkulu. Nakuba zaziphuzile kakhulu ukufika, zanikina amakhanda azo, zatshikizisa imisila yazo, ngasinye sinobuso baso obuhlukile. Ezinye zazinesikhumba esinoboya, ezinye kungathi zinezembatho zempi, ezinye zaziveza amazinyo azo acijile, ezinye kwakungathi ziyamamatheka, ezinye zazinemiqala emide, ezinye zazinemisila emifushane, ezinye zazinolaka zingenakwesaba, ezinye zazibuka sengathi ziyesaba, ezinye zazigoba ukuze zidle utshani, ezinye zigcwele igazi ngasemilonyeni, ezinye zigxumagxuma ngemilenze emibili, ezinye zihambahamba ngezinselo ezine, ezinye zibuka le kude ngaphezu kwemithi, ezinye zazilinda emahlathini ukuze zihlasele ngokuzumisa, ezinye zazifuna imihume ukuze ziphumule, ezinye zazigijima zitshakadula emathafeni, ezinye zizingela emahlathini…; ezinye zazizimbi, ezinye zihlaba umkhulungwane, ezinye zikhonkotha, ezinye zikhala…: ezinye zazisho ngephimbo lokuqala, ezinye zibhodla, ezinye zinamaphimbo ahhadlazelayo, ezinye zanamaphimbo acacile amnandi…; ezinye zabe zibukeka kabi, ezinye zizinhle, ezinye zazinyanyisa, ezinye zithandeka, ezinye zazisabisa, ezinye zikhohliseka ngendlela ethandekayo…. Zilandelana zeza ngaphambili. Ziboneni zihefuzela, zikhululekile, zingenandaba nakancane nezinye, zingabukani ngisho nangeso …. Leso naleso sinempilo ethile uMdali ayesinike yona, nobudlwembe bazo, nobubheva, zavela emahlathini nasezintabeni. Zazidelela uwonke wonke, ziqholosha ngokuphelele—ubani owazenza ababusi bangempela basezintabeni nasemahlathini? Kusukela ngesikhathi ukuvela kwazo kumiswa uMdali, “zathatha ngokubanga” amahlathi, futhi “zathatha ngokubanga” izintaba, ngoba uMdali wayeseyibekile wayivala imingcele futhi wanquma umkhawulo wokuphila kwazo. Yizo zodwa ezabe zingamakhosi angempela ezintaba namahlathi, futhi yingakho zazinobudlwembe kangaka, zidelela kakhulu. Zabizwa ngokuthi “izilwane zasendle” ngenxa nje yokuthi, ezilwaneni zonke, kwakuyizona ezazinobudlwembe, ziyizibheva futhi zingathambiseki. Wawungeke uzifuye, ngakho wawungeke uzigcine, uzikhulise, zazingenakuphila ngokuzwana nesintu noma zisebenzele isintu. Kwakungenxa yokuthi wawungeke uzigcine, zazingeke zisisebenzele isintu, ingakho kwadingeka ukuthi ziphile ngokuqhelelana nesintu, futhi umuntu wayengeke aze asondele kuzo. Futhi kungoba zaziphila kude ngokuqhelelana nesintu, futhi umuntu engenakusondela kuzo, okwenza zakwazi ukufeza umsebenzi ezaziwunikwe uMdali: ukuqapha izintaba namahlathi. Ubudlwembe bazo bavikela izintaba namahlathi, futhi kwakungukuvikeleka nesiqinisekiso esihle kakhulu sokuphila nokwanda kwazo. Ngesikhathi esifanayo, ubudlwembe bazo kwagcina futhi baqinisekisa ibhalansi phakathi kwezinto zonke. Ukufika kwazo kwaletha usizo nokusimama ezintabeni namahlathi; ukufika kwazo kwafaka umdlandla nempilo engenamkhawu ezintabeni namahlathi athule futhi angenalutho. Kusukela kulesi sikhathi kuqhubeka, izintaba namahlathi aba indawo yazo yokuhlala unomphela, futhi zazingasoze zize zilahlekelwe amakhaya azo, ngoba izintaba namahlathi avela futhi abakhona ngenxa yazo, nezilwane zasendle zazizokwenza umsebenzi wazo, ziphinde zenze konke ezazingakwenza ukuwalondoloza. Ngokunjalo, izilwane zasendle zazizogcina ngokuqikelela imiyalo yoMdali ukuthi zibambelele zigcine indawo yazo, futhi ziqhubeke zisebenzise le mvelo yazo yobulwane ukugcina ukulingana phakathi kwazo zonke izinto ezibekwe nguMdali, nokukhombisa igunya namandla oMdali!

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene