Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ngosuku Lwesihlanu, Ukuphila Okuyizimo Eziningi Nezahlukehlukene Kuveza Igunya LoMdali Ngezindlela Ezehlukene

130

UmBhalo uthi, “Futhi uNkulunkulu wathi, Amanzi mawagcwale uswebezane lwezilwane eziphilayo, kanye nezinyoni ezizondiza phezu komhlaba emkhathini wezulu. UNkulunkulu wase edala imikhomo emikhulu, nazo zonke izilwane eziphilayo ezihambayo, ezavezwa amanzi ngokugcwala kwazo, ngokwezinhlobo zazo, nezinyoni zonke ezinamaphiko ngohlobo lwazo: futhi uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle” (Gen. 1:20-21). UmBhalo uyasitshela ngokucacile ukuthi, ngalolu suku, uNkulunkulu wadala izilwane emanzini kanye nezinyoni zasemkhathini, okungukuthi wadala izinhlobonhlobo zezinhlanzi nezinyoni, wazihlela ngezinhlobo zazo. Ngale ndlela, umhlaba, izibhakabhaka, kanye namanzi kwanothiswa ngendalo kaNkulunkulu…

Ngesikhathi amazwi kaNkulunkulu ekhulunywa, ukuphila okusha nokuncwaba, ngakunye kunesakhiwo esihlukile, ngokuphazima kweso, kwavela kuphila phakathi kwamazwi oMdali. Kwaqhamuka emhlabeni kududulana kufuna indawo, kugxuma, kutshakadula yinjabulo…. Izinhlanzi zanhlobo zonke zahlamba emanzini, izikhuphashe zakhula zaphuma ezihlabathini, izilwane ezinamazenga, ezinamagobongo, kanye nezingenamgogodla zakhula ngokuphuthuma zinezakhiwo ezehlukene, noma zinkulu noma zincane, zizinde noma zimfushane. Ngokunjalo izinhlobonhlobo zemithi ekhula emanzini olwandle zaqala ukukhula ngamandla, zintengantenga ihambisana nokunyakaza kwezidalwa ezinhlobonhlobo zasemanzini, ishona phansi ishona phezulu, igqugquzela amanzi ami ndawonye, kungathi zithi, Phaphama! Letha abangane bakho! Ngoba awusoze uphinde ube wedwa! Kusukela ngomzuzu lapho izilwane eziphilayo nezinhlonhlobo zavela emanzini, isidalwa esisha ngasinye saletha umdlandla namandla emanzini ayekade ethule isikhathi eside kakhulu futhi sangenisa inkathi entsha…. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeka, zasondela ndawonye ngokukhosela, zachithisana isizungu, futhi azizange zinikane amaqhuzu. Amanzi ayekhona ngenxa yezidalwa ezikuwo, ondla isidalwa ngasinye esihlala kuwo, futhi nesidalwa ngasinye sasiphila ngenxa yamanzi ngoba amanzi ayesondla. Sonke isidalwa sasinika ukuphila kwesinye, ngasinye, futhi ngesikhathi esifanayo, sasifakazela ukumangalisa nobukhulu bendalo yoMdali, kanye namandla angedlulwa yilutho egunya loMdali …

Ngosuku Lwesihlanu, Ukuphila Okuyizimo Eziningi Nezahlukehlukene Kuveza Igunya LoMdali Ngezindlela Ezehlukene

Njengoba ulwandle lwalungasathule, ngokunjalo ukuphila kwaqala kwagcwala izibhakabhaka. Ngayinye ngayinye, izinyoni, ezinkulu nezincance, zandizela phezulu emkhathini zisuka phansi. Kungafani nezidalwa zasolwandle, zazinamaphiko nezimpaphe kumboze imizimba yazo emincanyana nemihle. Zabhakuzisa amaphiko, ngokuziqhenya nokuzidla zikhombisa izimpaphe zazo ezinhle kanye nomsebenzi namakhono azo akhethekile ezazikade ziwanikwe uMdali. Zakhuphuka ngokukhululeka, futhi ngobuciko zishona le nale phakathi kwezulu nomhlaba, zinqamula izimfunda ezinotshani namahlathi…. Zaziyizithandwa zasemoyeni, ziyizithandwa zazo zonke izinto. Ngokushesha zazizokuba ukuxhumana phakathi kwezulu nomhlaba, futhi zidlulise imiyalezo ezintweni zonke…. Zahlabelela, zashona le nale ngentokozo, zaletha ukuhalalisa, uhleko, nempilo kulo mhlaba owawuke wangaba nalutho…. Zasebenzisa ukuhlabelela kwazo okucacile nokumnandi, zasebenzisa amazwi asezinhliziyweni zazo ukudumisa uMdali ngempilo ayezinike yona. Zadansa ngokwenama ukukhombisa ukupheleliswa nokumangalisa kwendalo yoMdali, futhi zazinikele zonke izimpilo zazo ukufakazela igunya lomdali ngempilo ekhethekile ayeziphe yona …

Ngayinye ngayinye, izinyoni, ezinkulu nezincance, zandizela phezulu emkhathini zisuka phansi.

Kungakhathaleki ukuthi zazisemanzini, noma emkhathini, ngomyalo woMdali, le ngxubevange yezinto eziphilayo yabe ikhona ezimisweni ezehlukene zempilo, futhi ngomyalo woMdali, zaqoqana ndawonye ngezinhlobo zazo ezehlukene—futhi lo mthetho, lo mgomo, wawungenakuguqulwa yinoma iziphi izidalwa. Azizange zilokothe zeqe ngaphesheya kwemingcele ezazibekelwe yona nguMdali, kanti futhi zazingakwazi ukukwenza lokho. Njengoba kwakumiswe nguMdali, zaphila zaphinde zanda, futhi zalandela ngokuqikelela umzila wempilo nemithetho ebekelwe zona nguMdali, futhi zagcina ngokuqaphela imiyalo Yakhe kanye nezimemezelo nemiyalo yasezulwini azinika yona, kusukela ngaleso sikhathi kuze kube yinamhlanje. Zaxoxa noMdali ngendlela yazo ekhethekile, futhi zaze zayazisa inhloso yoMdali futhi zayilalela imiyalo Yakhe. Akukho nasinye esake sona igunya loMdali, futhi nobukhosi Bakhe nokuphatha phezu kwazo kwenzeka emicabangweni Yakhe; awekho amazwi akhishwa, kodwa igunya okwakungeloMdali Yena Yedwa lalawula zonke izinto ngokuthula okwakungenaso isidingo sokusebenzisa ulimi, lokhu futhi okwakuhlukile esintwini. Ukusebenzisa igunya Lakhe ngale ndlela ekhethekile kwaphoqa umuntu ukuthi athole ulwazi olusha, futhi enze ukuhumusha okusha ngegunya eliyingqayizivele loMdali. Lapha, kufanele nginitshele ukuthi ngalolu suku olusha, ukusebenza kwegunya loMdali kwaphinde kwakhombisa ukuba yingqayizivele koMdali.

Ngokulandelayo, asibheke umusho wokugcina walesi siqephu somBhalo: “uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.” Ingabe nicabanga ukuthi lokhu kusho ukuthini? Imizwa kaNkulunkulu iqukethwe phakathi kwala mazwi. UNkulunkulu wabuka zonke izinto ayezidalile zivela futhi zisimama ngenxa yamazwi Akhe, futhi ziqala ukuguquka kancane kancane. Kulesi sikhathi, wayenelisekile uNkulunkulu ngezinto ezinhlobonhlobo ayezenzile ngamazwi Akhe, kanye nezenzo ezehlukahlukene ayephumelele ukuzenza? Impendulo ukuthi “uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.” Nibonani lapha? Kumele ukuthini ukuthi “uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle”? Kuwuphawu lwani? Kusho ukuthi uNkulunkulu waba namandla nobuhlakani bokufeza lokho ayekade ekuhlosile futhi wakumisa, ukufeza izinjongo ayehlele ukuzifeza. Lapho uNkulunkulu eseqedile umsebenzi ngamunye, wezwa ezisola? Impendulo isewukuthi “uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.” Ngamanye amazwi, akukhona nje ukuthi akazange azizwe ezisola, kodwa esikhundleni salokho, wayenelisekile. Kuchaza ukuthini ukuthi, akazange azisole? Kuchaza ukuthi isu likaNkulunkulu liphelele, ukuthi amandla nobuhlakani Bakhe buphelele, nokuthi ukuphelela okungaka kungenzeka ngenxa yegunya Lakhe kuphela. Uma umuntu enza umsebenzi othile, angakwazi, njengoNkulunkulu ukubona ukuthi kuhle? Kungenzeka ukuthi konke okwenziwa umuntu kufeze ukuphelela? Umuntu angayenza into kanye futhi ime phakade? Njengoba umuntu esho, “ayikho into ephelele, ingcono kuphela,” ayikho into umuntu ayenzayo engathola ukuphelela. Kwathi lapho uNkulunkulu ebona ukuthi konke akwenzile nakufezile kwakukuhle, konke okwenziwe uNkulunkulu kwamiswa ngamazwi Akhe, okungukuthi, lapho “uNkulunkulu ebona ukuthi kuhle,” konke lokhu ayekwenzile kwathatha isimo esingenakuguqulwa, kwahlelwa ngokohlobo lwakho, kwanikwa isikhundla, inhloso, nomsebenzi ongaguquki, ngaleso sikhathi kuze kube phakade. Ngaphezu kwalokho, iqhaza lazo phakathi kwezinto zonke, nohambo okwakufanele ziluthathe ngesikhathi sokuphatha kukaNkulunkulu izinto zonke, kwasekumisiwe uNkulunkulu, futhi kungenakuguqulwa. Lona kwakungigunya wasezulwini owanikwa nguMdali kuzo zonke izinto.

“UNkulunkulu wabona ukuthi kuhle,” la mazwi alula futhi angaziswa ngokwanele, avame ukuzitshwa, ngamazwi omthetho wasezulwini nesimemezelo sasezulwini esinikwe zonke izidalwa nguNkulunkulu. Angokunye ukubonakaliswa kwegunya loMdali, okungokoqobo, futhi okujulile. Ngamazwi Akhe, uMdali akazange kuphela akwazi ukuzuza konke ayezimisele ukukuzuza, nokufeza konke lokho ayezimisele ukukufeza, kodwa wayelawula ezandleni Zakhe konke ayekudalile, futhi abuse zonke izinto ayekade ezenze ngegunya Lakhe, futhi, ukudlula lokho, konke kwakuhlelekile futhi kwenzeka njalo. Zonke izinto zaziphila futhi zife ngezwi Lakhe, futhi ngaphezu kwalokho, ngokwegunya Lakhe zaphila phakathi kwegunya ayewubekile, futhi akukho okwakungaphethwe yiwo! Lo mthetho waqala ngomzuzu nje “UNkulunkulu ebona ukuthi kuhle,” futhi uzoba khona, uqhubeke, futhi usebenze ngenxa yohlelo lokuphatha lukaNkulunkulu kuze kube sosukwini lapho uyoqedwa khona nguMdali! Igunya eliyingqayizivele loMdali alibonakalanga kuphela ekhonweni Lakhe lokudala zonke izinto nokuyala zonke izinto kuthi zibe khona, kodwa futhi ekwazini Kwakhe ukubusa nokuphatha ubukhosi phezu kwazo zonke izinto, nokunika ukuphila nempilo kuzo zonke izinto futhi, ngaphezu kwalokho, ekwazini Kwakhe ukwenza, kanye naphakade, zonke izinto ayezozidala ohlelweni Lwakhe ukuthi zivele futhi zibe khona emhlabeni owenziwe nguye ngesakhiwo esiphelele, nesimo sokuphila esiphelele, kanye nendima ephelele. Ngakho-ke futhi kwabonakaliswa ngendlela yokuthi imicabango yoMdali yayingancikile kunoma yiziphi izingqinamba, yayingavinjelwa isikhathi, isikhala, noma indawo. Njengegunya Lakhe, ubunjalo boMdali buyohlala bungaguquki naphakade. Igunya Lakhe liyohlala limele futhi liwuphawu lobunjalo obuyingqayizivele, futhi igunya Lakhe liyohlala likhona eceleni kobunjalo Bakhe unomphelo!

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene