Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

South African Gospel Music 2018 "O Sithandwa Sami, Ngilinde" Longing for God

Uchungechunge Lwamavidiyo Omculo   5629  

Isingeniso

O Nkosi, ibandla selichithakele.

Angibuzwa ubukhona Bakho. Ukuphi Wena?

South African Gospel Music 2018 “O Sithandwa Sami, Ngilinde” Longing for God

I

Inyanga yenyuka kancane phezu kwezicongo zemithi,

ukukhanya kwayo kuhle, njengesithandwa sami.

Sithandwa sami, ukuphi Wena?

Usungizwile ngikhala?

Ngubani omunye onginika uthando ngaphandle Kwakho?

Ngubani ongikhathalelayo ngaphandle Kwakho?

Ngubani onginakekelayo ngaphandle Kwakho?

Ngubani owazisa ukuphila kwami ngaphandle Kwakho?

Nyanga, maduze uphindela ohlangothini lwezulu olukude.

Ungenzi isithandwa sami sikhathazeke. Ngicela wedlulise imicabango yami.

Ungakhohlwa ukuhamba nothando lwami.

II

Amahansi asendle andizela kude, ngamabili—

angabuya nezindaba zesithandwa sami?

Mahansi asendle, ngebolekeni amaphiko enu,

ukuze ngindize ngibuyele ekhaya lami elifudumele.

Ngiyobuyisela ukunakekela isithandwa sami esingikhombise khona,

futhi ngitshele isithandwa sami ukuthi singabe sisakhathazeka.

Ngifuna ukukunika impendulo evumayo, futhi ngingoni inani olikhokhile.

Ngifuna ukukhula masinyane

bese ngilahla le mpilo yobuhlungu entantayo.

O sithandwa sami, ngicela ungilinde.

Ngiyondiza ngihambe ekuchumeni komhlaba.

Ngiyobuyisela ukunakekela isithandwa sami esingikhombise khona,

futhi ngitshele isithandwa sami ukuthi singabe sisakhathazeka.

Ngifuna ukukunika impendulo evumayo, futhi ngingoni inani olikhokhile,

futhi ngingoni inani olikhokhile.

kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:  

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.