Kungani umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina wenziwa eShayina futhi hhayi kwa-Israyeli?

November 04, 2017

Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu:

Kungani umsebenzi wezinsuku zokugcina wenziwa eShayina, indawo emnyama, nesemuva kunazo zonke? Ukuba kuvezwe ubungcwele nokulunga kukaNkulunkulu. Ngamafuphi, indawo emnyama kakhulu inamathuba angcono okuveza ubungcwele Bakhe. Iqiniso liwukuthi ukwenza konke lokhu kungenxa yomsebenzi kaNkulunkulu. Uyazi manje ukuthi uNkulunkulu osezulwini wehlele emhlabeni futhi uphakathi kwethu, futhi Yena ugqanyiswe phakathi kokungcola nokuhlubuka kwenu, ukuze nikwazi ukuqala ukuqonda uNkulunkulu—akusikho ukuphakanyiswa okukhulu lokhu?

kwesithi “Indlela Isinyathelo Sesibili Somsebenzi Wokunqoba Esithela Ngayo Izithelo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Umsebenzi kaJehova kwakuwukudala umhlaba, wawuyisiqalo; lesi sigaba somsebenzi siyisiphetho salo msebenzi futhi yiso esiwuphothulayo. Ekuqaleni, umsebenzi kaNkulunkulu wawenziwa abakhethiweyo bakwa-Israyeli futhi wawuyisiqalo senkathi entsha sendawo engcwele kunazo zonke. Isigaba sokugcina somsebenzi senziwa ezweni elingcole kunawo wonke ukuze kwahlulelwe umhlaba futhi ukuze kuqedwe inkathi. Esigabeni sokuqala, umsebenzi kaNkulunkulu wawenziwa endaweni ekhanya kunazo zonke izindawo futhi isigaba sokugcina senziwa endaweni emnyama kunazo zonke, futhi lobu bumnyama buzoqedwa, kulethwe ukukhanya bese kunqotshwa bonke abantu. Lapho abantu abakulezi zindawo ezingcolile futhi ezimnyama kunazo zonke sebenqotshiwe, futhi bonke abantu sebebona ukuthi ukhona uNkulunkulu weqiniso, futhi wonke umuntu eseqiniseka ngokugcwele, lokhu kuyosho ukuthi leli qiniso liyosetshenziselwa ukwenza umsebenzi wokunqoba indawo yonke. Lesi sigaba somsebenzi siwuphawu: lapho kuqedwa lo msebenzi okulesi sigaba, umsebenzi weminyaka eyizi-6 000 wokuphatha uzofika ekugcineni okuphelele. Lapho labo abasebumnyameni obukhulu sebenqotshiwe, akubuzwa ukuthi kuyobe kunjalo kuyo yonke indawo. Njengoba kunje, ngumsebenzi wokunqoba eChina kuphela ophethe uphawu olunomqondo. IChina iveza wonke amandla obumnyama futhi abantu bakhona bamele bonke labo abangabenyama, abakaSathane, abenyama negazi. Ngabantu baseChina abakhohlakaliswe kakhulu ngudrako omkhulu obomvu, obe ngumphikisi omkhulu kaNkulunkulu, obuntu bakhe bubi futhi bungcole kakhulu, futhi ngakho bawumfuziselo omkhulu wawo wonke umphakathi okhohlakele. Lokhu akusho ukuthi amanye amazwe awanazo nhlobo izinkinga; imicabango yabantu iyefana yonke, futhi nakuba abantu bala mazwe bengaba ngabezinga elihle, uma bengamazi uNkulunkulu, ngakho kungase kube bayamphikisa. Kungani wonke amaJuda amphikisa futhi amdelela uNkulunkulu? Kungani abaFarisi nabo bamphikisa? Kungani uJuda akhaphela uJesu? Ngaleso sikhathi, iningi labafundi lalingamazi uJesu. Kungani, emva kokuba uJesu ebethelwe wabuye wavuka, abantu bengakholwanga Kuye? Ngabe ukungalaleli komuntu akufani konke? Ukuthi nje abantu baseChina kwenziwa ngabo isibonelo, futhi lapho benqotshwa bazoba yimifuziselo nezibonelo, futhi bazosebenza njengokuzobhekiswa kukho ngabanye. Kungani bengilokhu ngithi nilusizo ohlelweni Lwami lokuphatha? Kusebantwini baseChina lapho inkohlakalo, ukungcola, ukungalungi, ukuphikisa nokuhlubuka kubonakala khona ngokuphelele futhi kwembulwa kuzo zonke izinhlobo zakho. Ngakolunye uhlangothi, bangabezinga eliphansi, futhi ngakolunye, ukuphila kwabo, ukucabanga kwabo kusemuva, futhi ukuziphatha kwabo, izimo zenhlalo, imindeni abazalwa kuyo—konke kuphansi futhi kusemuva. Isimo sabo, naso siphansi. Umsebenzi kule ndawo uyafanekisa, futhi ngemva kwalokhu kuhlola, umsebenzi wenziwe ngokuphelele, umsebenzi Wakhe olandelayo uzohamba kangcono kakhulu. Uma lesi sinyathelo somsebenzi singaqedwa, nomsebenzi olandelayo uzophela nakanjani. Uma lesi sigaba somsebenzi sesifeziwe, impumelelo enkulu iyobe isitholakele, futhi umsebenzi wokunqoba kuyo yonke indawo uyobe usufezwe ngokuphelele. Eqinisweni, uma nje umsebenzi okini usuphumelele, lokhu kuyolingana nokuphumelela endaweni yonke.

kwesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Wadala umhlaba wonke; useqhube uhlelo Lwakhe lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha hhayi kuphela kwa-Israyeli kodwa nakuwona wonke umuntu emhlabeni jikelele. Akunandaba ukuthi bahlala eShayina, eMelika, eNgilandi noma eRashiya, wonke umuntu uyinzalo ka-Adamu; bonke benziwe nguNkulunkulu. Akekho noyedwa umuntu ongaphuma esilinganisweni sendalo kaNkulunkulu, futhi akekho noyedwa umuntu ongaphunyuka ekubizweni ngokuthi “bayinzalo ka-Adamu.” Bonke bayizidalwa zikaNkulunkulu, futhi bayinzalo ka-Adamu; bayinzalo ka-Adamu no-Eva owonakaliswa. Akuwona ama-Israyeli kuphela okudaliwe kukaNkulunkulu, kodwa bonke abantu; nokho, abanye endalweni baqalekiswa futhi abanye babusiswa. Ziningi izinto ezifisekayo ngama-Israyeli; uNkulunkulu wayeqale ukusebenza kubo ngokuba babengabantu abangenakho ukukhohlakala njengabo bonke abanye. AmaShayina awubala uma kuqhathaniswa nabo, futhi ngeke bathembe ukubafica; ngakho, uNkulunkulu ekuqaleni wasebenza phakathi kwabantu bakwa-Israyeli, futhi isigaba sesibili somsebenzi Wakhe senziwa kuphela eJudiya. Ngenxa yalokhu, abantu bakha imibono eminingi nemigomo eminingi. Empeleni, uma wayengenza ngokusho kwemibono yabantu, uNkulunkulu wayeyoba nguNkulunkulu wama-Israyeli kuphela; ngale ndlela wayengeke akwazi ukwandisa umsebenzi Wakhe ezizweni Zabezizwe, ngoba ubezobe ewuNkulunkulu wama-Israyeli kunoNkulunkulu wakho konke okudaliweyo. Iziprofetho zathi igama likaJehova liyoba likhulu ezizweni Zabezizwe—kungani babengasho lokhu? Uma uNkulunkulu kwabe kunguNkulunkulu wama-Israyeli kuphela, wayezobe esebenza kwa-Israyeli kuphela. Ngaphezu kwalokho, wayengeke awandise umsebenzi Wakhe, futhi wayengeke asenze lesi siprofetho. Njengoba enza lesi siprofetho, wayezodinga ukwandisa umsebenzi Wakhe ezizweni Zabezizwe nasezizweni nezindawo zonke. Njengoba washo lokhu, wayezokwenza njalo. Lokhu uhlelo Lwakhe, ngoba uyiNkosi eyadala amazulu nomhlaba nezinto zonke, futhi unguNkulunkulu wakho konke okudaliwe. Akunandaba ukuthi usebenza nama-Israyeli noma eJudiya yonke, umsebenzi awenzayo ngumsebenzi womhlaba jikelele nomsebenzi wesintu sonke. Umsebenzi awenzayo namhlanje esizweni sadrago omkhulu obomvu—esizweni Sabezizwe—kusewumsebenzi wesintu sonke. U-Israyeli angaba isisekelo somsebenzi Wakhe emhlabeni; ngokunjalo iShayina ingaba isisekelo somsebenzi Wakhe phakathi kwezizwe Zabezizwe. Akazange manje asigcwalise isiprofetho esithi “igama likaJehova liyoba likhulu ezizweni Zabezizwe”? Isinyathelo sokuqala somsebenzi Wakhe phakathi kwezizwe Zabezizwe siphathelene nalo msebenzi awenzayo esizweni sadrago omkhulu obomvu. Ukuthi uNkulunkulu ethathe isimo sesintu uyasebenza kuleli zwe nokuthi asebenze phakathi kwabantu abaqalekisiwe kuyashayisana esikakhulukazi nemibono yabantu; labantu abaphansi kunabo bonke futhi abanaso isigqi nhlobo. Bonke laba abantu uNkulunkulu ayebalahlile phambilini. Abantu bangalahlwa abanye abantu, kodwa uma belahlwe nguNkulunkulu, laba bantu ngeke babe nasikhundla, futhi bayoba nesigqi esincane kakhulu. Njengengxenye yokudaliwe, ukuphathwa uSathane noma ukulahlwa ngabanye abantu izinto ezibuhlungu zombili, kodwa uma ingxenye yokudaliwe ilahlwe iNkosi yokudaliwe, lokhu kusho ukuthi isikhundla sayo siphansi ngokuphelele. Inzalo kaMowabi yayiqalekisiwe, futhi bazalwa kuleli lizwe elikhinyabezekile ngezinga eliphansi lokuthuthuka; akungabazeki, inzalo kaMowabi abantu abanesikhundla esiphansi ngokweqile esingaphansi kwamandla obumnyama. Ngenxa yokuthi laba bantu babenesikhundla esiphansi kakhulu phambilini, umsebenzi owenziwa phakathi kwabo ukwazi kakhulu ukuchitha imibono yabantu, futhi umsebenzi owusizo kakhulu ohlelweni Lwakhe lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha isiyonke. Ukuthi Yena asebenze phakathi kwalaba bantu yisenzo esingakwazi ukuchitha imibono yabantu; ngalokhu wethula inkathi; ngalokhu uchitha yonke imibono yabantu; ngalokhu uqeda umsebenzi weNkathi Yomusa isiyonke. Umsebenzi Wakhe wokuqala wenziwa eJudiya, ngaphakathi kwesilinganiso sakwa-Israyeli; ezizweni Zabezizwe akazange enze umsebenzi wokwethula-inkathi nhlobo. Isigaba sokugcina somsebenzi Wakhe asenziwa phakathi kwabantu bezizwe Zabezizwe kuphela, kodwa nangaphezu kwalokho, senziwa phakathi kwalabo bantu abaqalekisiwe. Leli phuzu lodwa lingubufakazi obungamhlaza kakhulu uSathane; ngakho, uNkulunkulu “uphenduka” uNkulunkulu wakho konke okudaliwe emhlabeni jikelele futhi uphenduka iNkosi yezinto zonke, lokho okukhonzwayo yiyo yonke into enokuphila.

… Njengoba uNkulunkulu efisa ukwenza umsebenzi Wakhe phakathi kwezidalwa Zakhe, ngokuqinisekileyo, uzowenza uze uphethwe ngempumelelo; uzosebenza phakathi kwalaba bantu abawusizo emsebenzini Wakhe. Ngakho, uchitha wonke amasiko ekusebenzeni phakathi kwabantu; Kuye amagama “qalekisiwe”, “soliwe” kanye “busisiwe” akasho lutho! AmaJuda alungile impela, nabantu abakhethiweyo bakwa-Israyeli abababi futhi; bangabantu abalungile ngokwezinga nobuntu. UJehova ekuqaleni wayethule umsebenzi wakhe phakathi kwabo futhi wenza umsebenzi Wakhe wokuqala, kodwa bekuzoba yize uma Ubengabasebenzisa njengabamukeli bomsebenzi Wakhe wokunqoba manje. Nakuba beyingxenye yokudaliwe futhi benezingxenye ezinhle eziningi, bekuyoba yize ukwenza lesi sigaba somsebenzi phakathi kwabo. Ubengeke akwazi ukunqoba muntu futhi ubengeke akwazi ukukholisa konke okudaliwe. Lokhu ukubaluleka kokudlulisela umsebenzi Wakhe kula bantu besizwe sadrago omkhulu obomvu. Incazelo ejulile lapha isekuthulweni kwenkathi, ekuchitheni Kwakhe yonke imigomo nemicabango yabantu kanye nokuphetha Kwakhe iNkathi Yomusa isiyonke. Uma umsebenzi wakhe wamanje ubuwenziwa phakathi kwama-Israyeli, ngesikhathi uhlelo Lwakhe lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha luphela, bonke abantu babezokholwa ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu wabakwa-Israyeli bodwa, nokuthi ama-Israyeli kuphela abantu baNkulunkulu abakhethiweyo, nokuthi ama-Israyeli kuphela afanelekile ukudla ifa lesibusiso nesithembiso sikaNkulunkulu. Ngezinsuku zokugcina, uNkulunkulu uthathe isimo sesintu esizweni Sabezizwe sadrago omkhulu obomvu; usewenzile umsebenzi kaNkulunkulu njengoNkulunkulu wokudaliwe; usewuqedile wonke umsebenzi Wakhe wokuphatha, futhi uzoqeda ingxenye ephakathi nendawo yomsebenzi Wakhe esizweni sadrago omkhulu obomvu. Ingqikithi yalezi zigaba ezintathu zomsebenzi insindiso yomuntu—okungukuthi, ukwenza konke okudaliwe kukhonze iNkosi yokudaliwe. … Izigaba ezimbili zangaphambilini zomsebenzi kaNkulunkulu zenziwa kwa-Israyeli. Uma lesi sigaba somsebenzi wakhe ngezinsuku zokugcina ubuwenziwe phakathi kwama-Israyeli namanje, konke okudaliwe kwakungeke kukholwe kuphela ukuthi ama-Israyeli yiwo wodwa abantu baNkulunkulu abakhethiweyo, kodwa uhlelo lokuphatha lukaNkulunkulu lulonke nalo belungeke lufeze umphumelo ohlosiwe. Ngesikhathi izigaba ezimbili zomsebenzi Wakhe zazenziwa kwa-Israyeli, awukho umsebenzi omusha owake wenziwa futhi awukho umsebenzi kaNkulunkulu wokwethula inkathi owake wenziwa ezizweni Zabezizwe. Lesi sigaba somsebenzi wokwethula inkathi wenziwa okokuqala ezizweni Zabezizwe, futhi, ngaphezu kwalokho, wenziwa okukuqala phakathi kwenzalo kaMowabi; lokhu sekuthule inkathi entsha yonke. UNkulunkulu usechithe noma iluphi ulwazi olusemibonweni yabantu futhi akasavumanga ukuthi nanoma iluphi luqhubeke lube khona. Emsebenzini Wakhe usechithile imibono yabantu, nezindlela ezindala zangaphambilini zolwazi lwabantu. Uvumela abantu ukuthi babone ukuthi kuNkulunkulu ayikho imigomo, ukuthi ayikho into endala ngoNkulunkulu, ukuthi umsebenzi awenzayo ukhululekile ngokuphelele, uvuleleke ngokuphelele, ukuthi uneqiniso kunoma yini ayenzayo. Kufanele uthobele yonke into ayenzayo phakathi kokudaliwe. Noma imuphi umsebenzi awenzayo unomqondo futhi wenziwa ngokuhambisana nendlela Yakhe uqobo yokubuka nobuhlakani hhayi ngokuhambisana nokukhetha nokucabanga kwabantu. Wenza lezo zinto eziwusizo emsebenzini Wakhe; uma into ingelona usizo emsebenzini Wakhe ngeke ayenze, noma ngabe ilunge kangakanani! Usebenza futhi akhethe umemukeli nendawo yomsebenzi Wakhe ngokuhambisana nomqondo nenhloso yomsebenzi Wakhe. Akabambeleli emigomweni edlule, futhi akalandeli amafomula amadala; kunalokho uhlela umsebenzi Wakhe ngokuhambisana nokubaluleka komsebenzi; ekugcineni ufuna ukuthola umphumela wawo wangempela kanye nenhloso ebhekiwe. Uma ungaziqondi lezi zinto manje, lo msebenzi ngeke ube namphumela kuwe.

kwesithi “UNkulunkulu UyiNkosi Yayo Yonke Indalo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Sithinte nge-Whatsapp