Story. A Seed, the Earth, a Tree, the Sunlight, the Songbirds, and Man

Indaba . Imbewu, Umhlaba, Isihlahla, Ukukhanya kwelanga, Izinyoni naBantu

Imbewu encane yawela emhlabeni. Ngemva kokuna kwemvula enkulu, imbewu yaveza ihlumela elithambile nezimpande zalo zigqitshwe kancane enhlabathini ngaphansi. Lakhula laba lide ihlumela, imimoya enamandla enonya nemvula, n…

2018-08-06 03:19:13

Story. A Great Mountain, a Little Stream, a Fierce Wind, and a Gigantic Wave

Indaba yesi . Intabakazi, Umfudlana Omncane, Umoya Onamandla, kanye neGagasi Elikhulukazi

Kwakukhona umfudlana omncane ozombeleza uye uphinde ubuye, ekugcineni ufinyelele ekuqaleni kwentabakazi. Intaba yayivimbe indledlana yomfudlana omncane, ngakho-ke umfudlana wabuza intaba ngezwi lawo elintekenteke, elinca…

2018-08-06 03:21:44

The Basic Living Environment God Creates for Mankind-Air

Indawo Yokuphila Eyisisekelo uNkulunkulu Ayenzela Isintu——Umoya

Okokuqala, uNkulunkulu wadala umoya ukuze abantu baphefumule. Akuwona yini lo “moya” umoya wokuphila kwansuku zonke lowo abantu abahlala njalo benawo? Ingabe lo moya awuyona into abantu abathembele kuyo sonke isikhathi, …

2018-08-06 03:24:33

The Basic Living Environment God Creates for Mankind-Temperature

Indawo Yokuphila Eyisisekelo uNkulunkulu Ayenzela Isintu——Amazinga okushisa nokubanda

Into yesibili amazinga okushisa nokubanda. Wonke umuntu uyazi ukuthi ayini amazinga okushisa nokubanda. Amazinga okushisa nokubanda yinto leyo indawo efanele ukuphila abantu okumele ibe nayo. Uma amazinga okushisa ephezu…

2018-08-06 03:26:32

The Basic Living Environment God Creates for Mankind-Sound

Indawo Yokuphila Eyisisekelo uNkulunkulu Ayenzela Isintu——Umsindo

Into yesithathu umsindo. Lokhu okunye okufanele ukuthi indawo ejwayelekile ehlala abantu ibe nakho. Umsindo waba khona ngenkathi uNkulunkulu edala zonke izinto. UNkulunkulu wawenza kahle kakhulu ngaleso sikhathi. Lokhu y…

2018-08-06 03:27:46

The Basic Living Environment God Creates for Mankind-Light

Indawo Yokuphila Eyisisekelo uNkulunkulu Ayenzela Isintu——Ukukhanya

Into yesine ehlobene namehlo abantu—ukukhanya. Lokhu kubalulekile. Uma ubona ukukhanya okuxhophayo, bese ukuxhopha kwalokhu kukhanya kufika ezingeni elithile, amehlo akho ngeke abone. Vele, amehlo abantu amehlo enyama. A…

2018-08-06 03:29:23

The Basic Living Environment God Creates for Mankind-Airflow

Indawo Yokuphila Eyisisekelo uNkulunkulu Ayenzela Isintu——Ukuhamba komoya

Yini into yesihlanu? Le nto ihlobene kakhulu nempilo yawo wonke umuntu, futhi yinto leyo umzimba womuntu ongeke uphile ngaphandle kwayo kule lizwe elibonakalayo. Le nto ukuhamba komoya. “Ukuhamba komoya” yigama eliqondwa…

2018-08-06 03:30:57

Seeing God’s Supply of Mankind From the Basic Living Environment God Creates for Mankind

Ukubona Ukondla KukaNkulunkulu Isintu Kusukela Esimweni Sokuphila Okuyisisekelo UNkulunkulu Asidalela Isintu

Ningabona yini, ngale ndlela enze ngayo kulezi zimo eziyisihlanu eziyisisekelo ekuphileni kwabantu, lokho uNkulunkulu akwenzele isintu? (Yebo) Okusho ukuthi uNkulunkulu udale zonke izimo ezinkulu eziyisihlanu eziyisiseke…

2018-08-06 03:33:11

All Types of Vegetarian Foods God Prepares for Mankind

Zonke Izinhlobo Zokudla Okuyimifino UNkulunkulu Akulungisela Isintu

Sikhulume ngengxenye yemvelo yonke, izimo ezidingekayo ukuze umuntu aphile uNkulunkulu azilungiselele isintu njengoba edale umhlaba. Sikhulume ngezinto ezinhlanu, kanti lezi zinto ezinhlanu ziyimvelo yonke. Okulandelayo …

2018-08-06 03:35:37

God Uses His Almighty and Wise Way to Supply All Things and Maintain Mankind’s Survival

UNkulunkulu Usebenzisa Amandla Onke Akhe Nendlela Enokuhlakanipha Ukunika Zonke Izinto Nokusekela Ukuphila Kwesintu

Ekuqaleni, sikhulume ngendawo yokuhlala isintu nokuthi yini uNkulunkuu ayenza, akulungisa, nabhekana nakho kule ndawo, kanjalo nobudlelwano phakathi kwazo zonke izinto uNkulunkulu azilungiselele isintu nokuthi uNkulunkul…

2018-08-06 03:37:41

God Draws Boundaries for the Various Geographical Environments

UNkulunkulu Ubeka Imingcele Yezimo Zokwakheka Komhlaba Ezehlukene

Namuhla ngizokhuluma ngesihloko esithi lezi zinhlobo zemithetho elethwa nguNkulunkulu kubantu nakuzo zonke izinto eziphilayo zimnakekela kanjani umuntu. Empeleni siyini lesi sihloko? Ngesithi zimnakekela kanjani umuntu l…

2018-08-06 03:39:55

God drew boundaries for the various birds and beasts, fish, insects, and all the plants

UNkulunkulu futhi wabekela izinyoni nezilwane, izinhlanzi, izinambuzane, nazo zonke izitshalo imingcele

……Ngenxa yokuthi le mingcele ibekwe nguNkulunkulu, izindawo eziningi ziholele enhlalweni nasempilweni eqhubekayo, kanti le nhlalo nempilo eqhubekayo ibe wusizo ezinhlotsheni ezahlukahlukene zezinyoni kanye nezilwane kwab…

2018-08-06 03:41:26

Boundaries have been developed from mankind’s various lifestyles

Imingcele yakhelwe izindlela ezahlukahlukene zokuphila kwabantu

UNkulunkulu wadala konke okuphilayo wabeka imingcele kukho, wayesenakekela zonke izinhlobo zezinto eziphilayo. Ngenkathi konke okuphilayo kunakekela zonke izinhlobo zezinto eziphilayo, Yena futhi walungisa izindlela ezah…

2018-08-06 03:44:59

God drew boundaries between different races

UNkulunkulu wabeka imingcele phakathi kwezizwe ezahlukahlukene

…… Kungani uNkulunkulu eyahlukanise ngale ndlela? Lokhu kubalulekile kubo bonke abantu—kubalulekile impela! UNkulunkulu wehlukanise imikhawulo ngokohlobo lwalokho okuphilayo ngalunye wayimisela ukuba kuqhubeke impilo nga…

2018-08-06 03:46:26

God Balances the Relationships Between All Things to Give Mankind a Stable Environment for Survival (2)

UNkulunkulu Ulinganisa Ubuhlobo Phakathi Kwazo Zonke Izinto Ukuze Anikeze Abantu Indawo Ezinzile Ukuba Baphile

…… Okulandelayo, sizokhuluma ngokunye, okuyindlela eyodwa uNkulunkulu alawula ngayo zonke izinto. Lena yindlela, emva kokudala Kwakhe zonke izinto, alinganisa ngayo ukuhlobana kwazo. Lesi ngesinye sezihloko ezibanzi kakh…

2018-08-06 03:47:46

The Meats, Water Sources and Medicinal Plants God Prepares for Mankind

Inyama, Imithombo Yamanzi Nezitshalo Ezelaphayo UNkulunkulu Azilungisela Isintu

Okusanhlamvu, izithelo nemifino, kanye nazo zonke izinhlobo zamantongomane konke kungukudla kwabantu abadla imifino kuphela. Yize kungukudla kwabadla imifino kuphela, kunezakhamzimba ezanele ukwanelisa izidingo zomzimba …

2018-08-06 04:57:31