I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

UNkulunkulu Ulinganisa Ubuhlobo Phakathi Kwazo Zonke Izinto Ukuze Anikeze Abantu Indawo Ezinzile Ukuba Baphile

6

…… Okulandelayo, sizokhuluma ngokunye, okuyindlela eyodwa uNkulunkulu alawula ngayo zonke izinto. Lena yindlela, emva kokudala Kwakhe zonke izinto, alinganisa ngayo ukuhlobana kwazo. Lesi ngesinye sezihloko ezibanzi kakhulu kinina. Ukulinganisa ukuhlobana phakathi kwezinto zonke—kungabe yinto lena abantu abangaphumelela kuyo? Abantu uqobo ngeke. Abantu bakwazi ukubhidliza kuphela. Abakwazi ukulinganisa ukuhlobana phakathi kwezinto; abanalo igunya noma amandla amakhulu kanjalo. NguNkulunkulu uqobo kuphela onalolo hlobo lwamandla okwenza leyo nto. Inhloso kaNkulunkulu ekwenzeni into enjengalena—ingeyani? Kuyafana, kuhlobene nokuphila komuntu. Yonke into uNkulunkulu afuna ukuyenza inesidingo—ayikho into anokuyenza noma angenakuyenza. Ukuze agcine ukuvikeleka kokuphila komuntu bese enika abantu isimo senhlalo nokuphila kuyo, kunezinto ezinesidingo, izinto ezibalulekile okumele azenze ukuvikela ukuphila.

UNkulunkulu uyiNkosi yemithetho elawula amazulu nomhlaba

Kusukela encazelweni esobala yebinzana lamazwi athi “UNkulunkulu ulinganisa zonke izinto,” yisihloko esibanzi kakhulu; okokuqala sihlinzekela wena ngengqikithi ukuze wazi ukuthi ukulinganisa zonke izinto kungukuphatha ngokuqondile phezu kwezinto zonke. Igama elithi “ukulinganisa” lisho ukuthini? Okokuqala “ukulinganisa” kusho ukungavumeli ukuthi into ingabi sesimeni sokungabi ngeqondileyo. Wonke umuntu uyazi ngezikali. Uma kusetshenziswa isikali ukukala into, ubeka into kolulodwa uhlangothi lwesikali bese ubeka isisindo esithile ngakolunye uhlangothi. Inani lokugcina lesisindo lichaza isisindo saleyo nto—lokho kubizwa ngokulinganisa. Ukuze kulinganiswe, isisindo sezinhlangothi zombili kumele sifane. UNkulunkulu wadala izinto eziningi kuzo zonke izinto—wadala izinto ezinganyakazi, izinto ezinyakazayo, izinto eziphilayo, izinto eziphefumulayo, kanye nalezo ezingaphefumuli. Wadala inani elikhulu lezinto—kulula kuzo zonke lezi zinto ukuthi zikwazi ukuhlobana zisebenzisane, ukuthi zixhasane zikwazi nokuma kulokho, kube khona ukuxhumana kuzo zonke? Kukhona umgomo kukho konke lokhu. Nakuba kuyinxakanxaka, akulukhuni kuNkulunkulu. Nokho, kubantu, kulukhuni ukwenza ucwaningo lwalokhu. Kubukeka sengathi yigama elilula—ukulinganisa. Nokho, uma abantu belicwaninga, uma bedinga ukwenza isilinganiso, izifundiswa eziyizihlakaniphi ngabe ziyakusebenza lokhu—abantu abatadisha impilo yomuntu, osonkanyezi, abatadisha imizimba yezinto eziphilayo, osokhemisi kanye nabomlando. Ungaba yini umphumela walolo cwaningo? Umphumela walapho ungaba yinto engekho. Kungoba ukudala kukaNkulunkulu izinto zonke kuyinto engakholeki kakhulu kanti abantu abasoze bazembula izimfihlo zalokho. Ngenkathi uNkulunkulu edala konke okuphilayo, wabeka imigomo phakathi kwalokho, wenza izindlela ezahlukahlukene zokuphila ukuba zibambisane ngakho, zisizane, bese zilondolozeka. Lezi zindlela ezahlukahlukene ziyinkimbinkimbi kakhulu; kazilula nje kazilona ubala. Uma abantu besebenzisa imiqondo yabo, ulwazi lwabo, kanye nezinto abazibonile ukuqinisekisa noma ukucwaninga imigomo ngokuphatha kukaNkulunkulu phezu kwezinto zonke, lezi zinto zilukhuni kakhulu ukuthi bangazivundulula. Kulukhuni futhi ukuvundulula noma ukuthola imiphumela noma ngabe yimiphi. Kungashiwo ukuthi kulukhuni kakhulu ukuthi abantu bathole imiphumela. Kulukhuni kakhulu ukuthi bathole isilinganiso bencike kuphela emiqondweni nasolwazini lwabantu ukuba babuse zonke izinto ezidalwe nguNkulunkulu. Kusukela abantu bengayazi imigomo yokuphila kwazo zonke izinto eziphilayo, abakwazi ukuvikela isilinganiso esiyilolu hlobo. Ngakho, uma abantu bebengaphatha futhi babuse konke okuphilayo, bebeyokulimaza ukulingana kwezinto. Masinya emva kokulimala kokulingana, izindawo abaphila kuzo beziyobhidlika, kuthi uma kwenzeka lokho, kulandelwe yisixakaxaka ekuphileni kwabo. Bekuyoba nesimo esibucayi. Uma umuntu ephila ngaphansi kwesimo esibucayi, yini elandela lapho? Umphumela okulukhuni ukuwuqagela, okulukhuni ukuwubikezela. Lolu wuhlobo lwengozi umhlaba obhekene nalo njengamanje.

Manje-ke uNkulunkulu ukulinganisa kanjani ukuhlobana phakathi kwezinto? Okokuqala, kunezinye izindawo emhlabeni ezembozwe yisithwathwa neqhwa unyaka wonke, ngenkathi kwezinye izindawo, zonke izikhathi zonyaka zifana nentwasahlobo. Ngeke ubone ngisho ichashazi lesithwathwa noma izinhlayiya zeqhwa. Akukho busika—njalo nje yintwasahlobo. Uhlangothi olulodwa lolu—oluvelelwe ngasohlangothini lwesimo esibanzi sezulu. Uhlobo lwesibili yilapho abantu bebona khona izintaba zigcwele uhlaza, lapho zonke izinhlobo zezitshalo zemboze inhlabathi; kukhona imidwedwe yamahlathi kanti uma uzulazula khona awukwazi ukubona ilanga. Kwezinye izintaba utshani abumili nakumila—kunonqenqema phezu konqenqema lwezintaba zasendle, ezinganothile. Uma ubheka uqhamuka ngaphandle, zombili yizintaba ezinenqwaba yokungcola. Iqeqeba elilodwa lezintaba liphuphuma uhlaza, elinye alinabo ngisho utshani. Lolu wuhlobo lwesibili. Ohlotsheni lwesithathu, uyobona izindawo ezinotshani ezinde kakhulu, insimukazi yohlaza okungathi luyathathaza. Noma ubone ugwadule kuye kuphele amehlo; awuboni lutho oluyinto ephilayo, ikakhulu umthombo wamanzi, uzwa umlozi womoya uphephetha isihlabathi. Ohlotsheni lwesine, eyodwa indawo yembozwe wulwandle, olwakhiwe yizindawo ezibanzi zamanzi, kanti enye indawo uba sesimeni esiphoqayo ukuthi uthole amanzi noma ngawesiphethu. Ohlotsheni lwesihlanu, kwenye indawo umkhizo uvamile kanti kunomlalamvubu nomhwamuko, kuthi kwenye indawo kuvame ukubalela kwelanga okunolaka futhi ongeke ubone ngisho iconsi lemvula khona. Kolwesithupha, uhlobo olulodwa lwendawo yiphezulu lentaba eliqondileyo lapho umoya umncinyane khona kulukhuni nokuphefumula, kanti kolunye uhlobo lwendawo kunamaxhaphozi nezindawo eziyizigodi, ezingamakhaya ezinhlobo ezahlukahlukene zezinyoni ezifikayo ziphinde zinyamalale. Lezi yizinhlobo ezahlukahlukene zezimo zezulu, noma izimo zezulu noma izindawo ezihambisana nezimo zenhlalo ezahlukahlukene. Lokho kusho ukuthi, uNkulunkulu ulinganisa izindawo abaphila kuzo abantu nezimo zezindawo ezinkulu, kusukela esimeni sezulu kuya esimeni sendawo, kusukela ezintweni ezahlukahlukene inhlabathi eyakhiwe ngazo kuya esilinganisweni semithombo yamanzi ukuze kube nokulingana emoyeni, emazingeni okushisa kanye nasesimeni somhwamuko ezindaweni abaphila kuzo abantu. Kulezi zinto eziphikisanayo ngokwezimo ezahlukahlukene zezindawo zomhlaba, abantu bazoba nomoya wokuthula kanye namazinga okushisa nomhwamuko ukuze izinkathi ezahlukahlukene zonyaka zibe nokuzinza. Lokhu kuvumela abantu ukuthi baphile kulezo zimo zokuphila njalo njalo. Sikhuluma ngalokhu ngokubhekisa endaweni ebanzi. Okokuqala, indawo enkulu kumele ibe nezimo ezilingene. Lokhu kwenzeka ngokusebenzisa izindawo ezahlukahlukene zomhlaba kanye nezindlela ezihambisana nokuguquguquka kwezimo zezulu ezahlukahlukene ukuba kube nokusebenzisana kwakheke ukulingana okufunwa nguNkulunkulu kanye nokudingwa ngumuntu. Lokhu kuqhamuka ohlangothini lwendawo ebanzi.

UNkulunkulu Ulinganisa Ubuhlobo Phakathi Kwazo Zonke Izinto Ukuze Anikeze Abantu Indawo Ezinzile Ukuba Baphile

Uma sibheka imininingwane, efana nohlaza, kwenzeka kanjani ukuthi lokho kube nokulinganisa? Okungukuthi, kwenzeka kanjani ukuthi uhlaza luvunyelwe luqhubeke nokuphila endaweni enokulinganisa yokuphila? Kwenziwa ngokulawula isikhathi sokuphila, kanye nesivinini sokuzalana kwezinhlobo ezahlukahlukene zezitshalo ukulondoloza isimo senhlalo nokuphila. Sebenzisa utshanyana obuncanyana njengesibonelo—kunezimpande zasentwasahlobo, izimbali zehlobo, kanye nezithelo zasekwindla. Izithelo ziwela enhlabathini bese lobo tshani l buyafa. Ngonyaka olandelayo, imbewu esesithelweni iyaqhekezeka iqhubeke ilandela imithetho efanayo. Isikhathi sokuphila kotshani sifushane kakhulu—buphila kusukela entwasahlobo kuya entwasabusika, bese bufa. Yonke imbewu iwela enhlabathini, imile izimpande bese ikhahlela, iqhakaze bese ithela izithelo—lokhu kwenzeka kuphela entwasahlobo, ehlobo, nasentwasabusika, kanti zonke izinhlobo zezihlahla zinesikhathi sazo sokuphila ngezikhathi ezahlukahlukene, ukukhahlela kanye nokuthela izithelo. Ezinye izihlahla zifa eminyakeni engama-30 kuya kwengama-50—zinesikhathi sokuphila esiyiminyaka engama-30 kuya kwengama-50, kodwa izithelo zazo ziwela enhlabathini, kukhule izimpande zikhahlele, ziqhakaze bese zithela izithelo, ziphinde ziphile iminyaka engama-30 kuya kwengama-50. Lesi yisikhathi sazo sokuziphindaphinda. Isihlahla esidala siyafa bese kukhula esisesincane—yikho uhlala ubona izihlahla zikhula ehlathini. Kodwa zinomjikelezo wazo kanye nendlela yokuzala bese zifa. Ezinye izihlahla zingaphila kweqe eminyakeni ayinkulungwane, kanti ezinye zingaphila iminyaka eyizinkulungwane ezintathu. Ziyilolo hlobo lwezitshalo. Noma ngabe luhlobo luni lwesitshalo noma isikhathi sempilo yaso singaba ngakanani, ngokujwayelekile, uNkulunkulu ulawula isilinganiso ebhekise ekuthini siphila isikhathi esingakanani, ikhono laso sokukhiqiza sande, isivinini sokuzalana kwaso kanye nenani lesivinini sokuzalana. Lokhu kuzivumela ukuthi, kusukela otshanini kuya ezihlahleni, ziqhubeke nokusebenza, zikhule endaweni eziphila kuyo ngokwesilinganiso sazo. Ngakho uma ubuka ihlathi emhlabeni, noma ngabe yisihlahla noma utshani, kuyaqhubeka nokwanda kanye nokukhula ngokulandela imithetho yakho. Akudingi lusizo oluvela kumuntu; akudingi msebenzi owengeziwe oqhamuka kumuntu. Kuphela kungoba zinalesi silinganiso esenza ziqhubeke ezindaweni eziphila kuzo. Kungenxa nje kuphela yokuthi zinendawo efanelekile yokuphila ukuthi la mahlathi, lezi zindawo zotshani ziqhubeka nokuphila emhlabeni. Ubukhona bazo bunakekela izizukulwane ngezizukulwane zabantu kanye nezizukulwane ngezizukulwane zazo zonke izinhlobo zezinto eziphilayo ezihlala emahlathini kanye nasezindaweni zotshani—izinyoni nezilwane, izinambuzane, kanye nazo zonke izinhlobo zezinto ezingabonakali.

UNkulunkulu uphinda alawule ukulinganisa zonke izinhlobo zezilwane. Lesi silinganiso silawuleka kanjani? Kuyafana nasezitshalweni—ulawula isilinganiso sazo bese ebeka amanani azo ngokusebenzisa ikhono lazo lokuzalana zande, ubuningi bazo kanye nejubane lokuzalana zande neqhaza ezilibambayo ezilwaneni. Isibonelo, amabhubesi adla amadube, ngakho uma inani lamabhubesi beledlula elamadube, besizoba njani isigcino samadube? Abezoshabalala. Uma inani lokuzalana kwamadube belingaba ngaphansi kakhulu kwelamabhubesi, besizoba yini isigcino samabhubesi? Abezoshabalala nawo. Ngakho, inani lamadube kumele libe ngaphezulu kude enanini lamabhubesi. Lokhu kungoba amadube akukhona nje hhayi ukuthi aziphilela wona kuphela; kodwa aphilela amabhubesi. Ungasho futhi ukuthi idube ngalinye liyingxenye eyodwa yamanye amadube, kodwa liwukudla futhi emlonyeni webhubesi. Isivinini azalana ngaso amabhubesi asikwazi ukudlula leso samadube, ngakho inani lawo alisoze ledlula elamadube. Kungale ndlela yodwa ukuthi umthombo wokudla kwamabhubesi uqinisekiswe. Noma amabhubesi eyizitha zemvelo zamadube, abantu bazibona lezi zilwane zihleli zinethezekile endaweni eyodwa. Amadube awasoze ancipha ngesibalo noma ashabalale ngenxa yokuthi amabhubesi ayawazingela awadle, kanti amabhubesi awasoze anda ngesibalo ngoba nakhu “angamakhosi.” Lokhu kulingana kuyinto uNkulunkulu ayesekela kudalo. Okungukuthi, uNkulunkulu wabeka imithetho yokulingana phakathi kwazo zonke izilwane ukuze zikwazi ukulingana, kanti lokhu yinto umuntu akwaziyo ukuyibona. Ngabe amabhubesi ayizitha zemvelo zamadube? Izingwenya nazo ziyawadla amadube. Wake wayibona ingwenya idla idube? Ukuyibona idla idube ingwenya kuyinto enesihluku. Amadube abukeka eyizilwane ezingakwazi ukuzisiza. Awanaso isihluku samabhubesi, futhi athi ebhekene nelilodwa, ngoba liyisitha esinamandla, abaleke. Awakwazi nokuma alwe. Uma engakwazi ukulishiya ibhubesi, ayavuma ukuthi adliwe yilo. Lokhu kubonaka emhlabeni wezilwane. Nizizwa kanjani uma nibuka lolu hlobo lwento? Niyawazwela amadube? Niyawenyanya amabhubesi? Amadube abukeka emahle kanjani! Kodwa amabhubesi, ahlala ewabheka ngeso lokuwalambela. Kanti ngobulima nje, amadube awabaleki aye kude. Ayalibona ibhubesi limi laphaya liwalindile, limi linganakile ngaphansi kwesihlahla. Ubani owaziyo ukuthi lizowadla nini. Ngabe ayakwazi lokhu ezinhliziyweni zawo? Ayakwazi, kodwa awasuki kuleyo ndawo. Yinto eyisimanga lena. Le nto eyisimanga iphethe isinqumo sikaNkulunkulu esiphethweni sayo, umthetho Wakhe. Uyalizwela idube kodwa awukwazi ukulisindisa, uyezwa ukuthi leliya bhubesi liyenyanyeka kodwa awukwazi ukulintshinga kude. Idube liwukudla uNkulunkulu akulungisele ibhubesi, kepha noma amabhubesi angawadla kanjani, amadube awasoze aphela. Inani lamawundlu azalwa ngamabhubesi liphansi kakhulu, kanti azala kancane kakhulu, ukuze angazitholi esedlula amadube ngobuningi. Noma angadla kangakanani, inani lawo ngeke lize libe likhulu kunelamadube. Lolu wuhlobo lokulingana.

Iyini inhloso kaNkulunkulu ekugcineni Kwakhe lolu hlobo lokulinganisa? Imayelana nezimo zenhlalo nokuphila kwabantu kanye nokuqhubeka komuntu nokuphila. Uma amadube, noma yisiphi-ke esinye isilwane esizingelwa yibhubesi—inyamazane enezimpondo ezimagatshagatsha noma ezinye izilwane—zizalana kancane kakhulu kanti inani lamabhubesi likhula ngokushesha, luhlobo luni lwengozi abangabhekana nayo abantu kulokho? Okokuqala, izinkukhu, amadada, amahansi, kanye nezinja okufuywe ngabantu kuzozingelwa ngamabhubesi. Kungoba lokhu kuhlala ngaphandle, ngakho yikho okungazingelwa kuqala ngamabhubesi. Ngabe zanele lezi zinto ukudliwa ngamabhubesi? Eminye imizi inezingulube ezimbili. Uma ibhubesi lehla ezintabeni lifike lizidle, lingasuka uma seliqedile lihambe? Lingacabanga lithi: “Akukho okudliwayo ezintabeni, ngakho ngizohlala lapha. Lo mndeni unezingulube—kuzoba nabantu abambalwa manje emva kokuba sengizidlile nje. Akukho engizokudla ngokulandelayo—akukhona ukuthi konke kulungisiwe? Abantu bahlezi ngaphakathi—ngeke bahlale khona okokuphela!” Kuzothi uma abantu bephumela ngaphandle, libadle ngokubaluma kanye nje ngemihlathi yalo. Abantu abanalo ikhono lokumelana nalokho. Kungeke kube yinto ebuhlungu lena? Ukuthi amabhubesi adle amadube yinto ejwayelekile, kodwa uma ibhubesi lidle umuntu, kungaba yimbangalusizi. Lolu sizi aluyona into ehlelwe nguNkulunkulu, akukho ekubuseni Kwakhe, akusabalwa-ke nalokho akulethele umuntu. Okungenani, kuyinto abantu abazilethele yona bona kubo. Ngendlela uNkulunkulu akubona ngayo, ukulingana phakathi kwazo zonke izinto kubalulekile ekuphileni komuntu. Noma ngabe yizitshalo noma yizilwane, ngeke zilahlekelwe ukulingana okuphelelisiwe. Izitshalo, izilwane, izintaba, kanye namachibi amakhulukazi kulungisela umuntu inhlalo nokuphila okujwayelekile. Kuphela uma abantu benalolu hlobo lwendawo yokuphila—elinganisekile—ukuphila kwakhe kuqinisekisiwe. Uma ikhono lokuzalana kwesihlahla noma kotshani bekungekuhle ngalelo zinga noma isivinini sokuzalana besiphansi, inhlabathi beyizokwenzani? Ngabe inhlabathi beyizolahlekelwa wumhwamuko? Uma beyilahlekelwe wumhwamuko inhlabathi, bekungaba yinkinga? Uma inhlabathi ilahlekelwa wuhlaza kanye nomhwamuko, beyizoguguleka masinya kakhulu, kwakheke isihlabathi esikhundleni sayo. Inhlabathi beyingeke isaba nempilo futhi beyizoba yisihlabathi, bese kuthi uma inhlabathi yonakala kakhulu, izimo zenhlalo nokuphila kwabantu zonakale. Obekuzohambisana nalokhu konakala bekuzoba yinhlekelele. Ngaphandle kwalolu hlobo kokulinganisa isimo senhlalo nokuphila, ngaphandle kwalolu hlobo lwesimo senhlalo nokuphila, abantu njalo bebezohlukunyezwa yizinhlekelele ezidalwa yilokhu kungalingani phakathi kwezinto zonke. Isibonelo, ukungalingani kwesimo senhlalo nokuphila kuholela ekuthini kwande isibalo samasele endaweni ethile—indawo aphila kuyo iyabhidlika, bese wonke ehlangana ndawonye, kukhuphuke isibalo sawo kakhulu abantu babone amasele ngawo ewela imigwaqo edolobheni, kube namaningi amasele emigwaqweni. Uma isibalo esikhulu samasele sesithatha indawo abantu abahlala nabaphila kuyo, kubizwa ngani lokho? Ngenhlekelele. Kungani kubizwa ngenhlekelele? Lezi zilwane ezincane eziyinzuzo yabantu ziwusizo kubantu uma zisendaweni yazo ezifanele; zilondoloza ukulingana phakathi kwabantu nezimo zenhlalo nokuphila. Uma kuba nenhlekelele, kuthinteka uhlelo lwempilo yabantu. Zonke izinto nakho konke amasele afika nakho kuba nethonya ebuhleni bempilo yabantu. Kungahlaseleka ngisho izitho zabo zomzimba—okungolulodwa lwezinhlobo zenhlekelele kwakhona nje.

Olunye uhlobo lwenhlekelele, okuyinto abantu asebeke bahlangabezana nayo izikhathi eziningi—ukukhula kwezibalo zezintethe. Akuyona inhlekelele leyo? Yinhlekelele eyethusayo. Akunandaba ukuthi banekhono elingakanani abantu ezintweni—abantu bakwazi ukwakha izindiza, izinganono, namabhomu enonzi—kodwa uma isikhonyane sesithelekile kubantu, sixazululo sini abangaba naso? Bangazisebenzisa izinganono kuso? Bangazidubula ngemishini eyizibhamu? Ngeke. Bangazifutha ngesibulala-zinambuzane bazixoshe ziphume? Akulula nalokho futhi. Khona-ke, zingafika ngasizathu sini lezi zintethe ezincane? Zingabe zizodla izinhlamvu. Lapho kufika khona izintethe izitshalo zinyamalala ziphele nya. Zidla izitshalo nezinhlamvu ngokungejwayelekile. Lapho zidlule khona, noma yiziphi izinhlamvu zihambile! Ekufikeni kwesikhonyane, ngokuphazima kweso, ukudla abethembele kukho abalimi—izinhlamvu ezingathatha nonyaka wonke ziqongelelwa—zingadliwa yisikhonyane ziphele nya. Kuyini ukufika kwesikhonyane kubantu? Akulona uhlupho kuphela—kuyinhlekelele.

Isikhonyane siwuhlobo lwenhlekelele, sithini amagundane? Uma amagundane ezalana masinya kakhulu bese zingabi khona izikhova noma oheshane abazowadla, anda ngesivinini esikhulu, kakhulu kunendlela ongayicabanga. Kanti uma ukwanda kwamagundane kungeqashelwe, bangayiphila impilo enhle abantu? Ngeke. Yini abangabhekana nayo abantu? (Ubhubhane.) Ubhubhane nje kuphela? Amagundane azodla yonke into! Azoguguda ngisho izinkuni. Uma kunamagundane amabili endlini, wonke umuntu ekhaya uzokhathazeka. Ngesinye isikhathi antshontsha uwoyela awudle, kwesinye isikhathi adle izinhlamvu alume izingubo—wuhlupho lolu aluletha kubantu amagundane. Ngamagundanyana amancane, kodwa abantu abanayo indlela yokubhekana nawo. Ayabahlupha. Ngesinye isikhathi angakhuphuka nangohlaka lwezitsha—aye phezulu endaweni yezitsha—zisangasetshenziswa lezo zitsha? Ngeke lezi zitsha zisasetshenziswa, ngisho nokubulala amagciwane kuzo ngeke kusebenze kanti noma ungabulala amagciwane akuzo ngeke ukhululeke, ngakho uvele uzilahle. Kanti izinto angazidli aziguguda aziphendule izingcezwana zibe yisiphithiphithi nje. Aguguda izingubo zokugqoka, izicathulo, amapulangwe, ifenisha—aluma yonke into. Asikho nesidingo sokukhuluma ngenqwaba yonke yamagundane—amabili nje anele ukuba yisiphazamiso. Uma eba eseyinhlekelele, imiphumela kayicabangeki.

Kanjalo, uma izintuthwane ezincane ziyinhlekelele, bekuyoba njani? Umonakalo ezinokuwenza kumuntu ngeke unganakwa. Izintuthwane zidla ukhuni kuze kuwe indlu okungeyona into eyisimanga. Amandla azo ngeke anganakeki. Ngakho, uma umuhlwa noma amaqanda omuhlwa etholakala endlini eyakhiwe ngamapulangwe, e-United States, kuba yisehlakalo esikhulu leso. Kumele uthole inkampani ewuchwepheshe enezisebenzi eziwochwepheshe ukuthola izindlela zobuchwepheshe zokuwubulala. Uma ungawubulali, leyo ndlu kuzoba lukhuni ukuyithengisa kanti lokho kungaba yinkinga enkulu. Uke wezwa ngenqwaba yezintuthwane ezadla ihhashi? Kunenqwaba yezintuthwane ezemboza ihhashi elikhulu, okwasala ehhashini kwaba wuhlaka lwamathambo kuphela. Kuyethusa lokho noma cha? Kwathi uma umgibeli walelo hhashi ekubona lokho, wabaleka waya kuphi? Kwakunechibikazi eduzane, ngakho wabalekela kulo ichibikazi wawelela ngaphesheya. Wasinda ngaleyo ndlela. Kodwa kwathi emva kokukubona lokho, impilo yakhe yonke akakhohlwanga ukuthi izinto ezincane njengezintuthwane zaba namandla angalindelekile kanjeya. Zacishe zamudla kwayena. Ukube wayengenalo ihhashi, zazizoqala ngokudla yena izintuthwane noma kanjani, kanti ngenxa yokuthi kwaba namanzi phakathi kwakhe nazo, izintuthwane azikwazanga ukwenza ibhuloho ngesikhathi esikahle ukuthi zikwazi ukuwela zimudle. Ukube ayengekho amanzi ihhashi nalo muntu kwakuyodliwa kokubili. Amandla ezintuthwane awakwazi ukubukelwa phansi.

Uma izinhlobo ezahlukahlukene zezinyoni bezingenza inhlekelele bekuyoba yinto eyethusayo futhi. Okungukuthi, noma ngabe luhlobo luni lwezilwane noma lwezinto eziphilayo, uma ukulingana konakala, ziyanda, zizalane, ziphile emikhawulweni engejwayelekile, imikhawulo engaqondakali. Lokho kuletha imiphumela engacabangeki kumuntu. Ngeke kuthinteke kuphela ukuphila nobukhona babantu, kodwa kungaletha inhlekelele kumuntu, kuze kufinyelele ezingeni lapho abantu behlukumezeka baphele nya khona, beguliswa yisiphetho sokuphela.

Ngenkathi uNkulunkulu edala zonke izinto, wasebenzisa zonke izinhlobo zezindlela namasu ukuletha ukulingana kuzo, ukulinganisa izimo zenhlalo nokuphila ezintabeni nasemachibinikazi, ukulinganisa izimo zokuphila ezitshalweni kanye nasezinhlotsheni zonke zezilwane, izinyoni, izinambuzane—inhloso yakhe kwakungukuvumela zonke izinhlobo zokuphilayo ukuthi kuphile kwande kulandela imithetho ayeyibekile. Konke okuphilayo akunakusuka kule mithetho kanti ayikwazi ukwephulwa. Kukulolu hlobo lwempilo ejwayelekile lapho abantu bekwazi khona ukuphila ngokuphepha bande, izizukulwane ngezizukulwane. Uma izidalwa eziphilayo zeqa inani noma imikhawulo ebekwe nguNkulunkulu, noma zeqa isivinini ezikhula ngaso, izikhathi, noma inani lazo ngaphansi kokubusa Kwakhe, isimo senhlalo nokuphila komuntu kungahlukumezeka ngamazinga ahlukahlukene okuphazamiseka. Ngasikhathi sinye, ukuphila komuntu kungaba sengcupheni. Uma uhlobo olulodwa lwezidalwa eziphilayo lulukhulu ngesibalo, luzoqola abantu ngokudla, kubhidlike imithombo yamanzi abantu, kuphinde kulimale izindawo zabantu. Ngaleyo ndlela, ukuzalana kwabantu noma indlela abaphila ngayo kungathinteka masinya. Isibonelo, amanzi abalulekile kukho konke okuphilayo. Uma kuba nezilwane eziningi ngokweqile—uma isibalo samagundane, sezintuthwane, sesikhonyane, nesamasele siba sikhulu kakhulu futhi adinga ukuphuza amanzi—uma kuba nesibalo eseqile sezilwane, ubungako bamanzi eziwaphuzayo buyakhula. Uma inani lamanzi eziwaphuzayo likhula, kuleli nani lemithombo yamanzi okuphuza elimisiwe kanye nezindawo zamanzi, amanzi okuphuzwa ngabantu kanye nemithombo yawo kuzoncipha, bese beweswela amanzi. Uma amanzi aphuzwa ngabantu onakala, engcola, noma ethikamezeka ngenxa yazo zonke izinhlobo zezilwane esezandile ngesibalo, kuleso simo senhlalo nokuphila, ukuphila komuntu kuzophazamiseka ngokujulile. Uma kuba nohlobo olulodwa noma izinhlobo eziningi zezinto eziphilayo okwedlula inani elifanele, umoya, amazinga okushisa, umhwamuko, kanye nobungako bomoya endaweni okuphila kuyo umuntu kuzoba noshevu ozokubhidliza ngamazinga angafani. Ngokunjalo, ngaphansi kwalezi zimo, ukuphila kanye nesigcino somuntu kuzoba sengcupheni kuleyo ndawo nenhlalo. Ngakho, uma abantu belahlekelwa ngukulingana, umoya abawuphefumulayo uzokonakala, amanzi abawaphuzayo azongcola, kuthi amazinga okushisa abawadingayo aguquke, athinteke ngezindlela ezahlukahlukene. Uma kungenzeka lokhu, izindawo zenhlalo nokuphila kwabantu okungokwendalo kuzothinteka ngokubanzi nangokuletha inselele. Ngaphansi kwalolu hlobo lwesimo lapho izindawo zenhlalo nokuphila kwabantu sekubhidlikile khona, siyoba yini isigcino somuntu kanye nezinto zakhe? Yinkinga ejulile kakhulu lena!

Ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi ziyini zonke izinto kubantu, neqhaza lazo zonke izinto azidala, luhlobo luni lwethonya ezinalo kubantu, nokuthi inzuzo eziyiletha kumuntu inkulu kangakanani—enhliziyweni kaNkulunkulu ikhona indlela yakho konke lokhu futhi Nguye olawula konke kuzo zonke izinto azidala, ngakho-ke ngokwenzela abantu, zonke izinto azenzayo zibalulekile kakhulu—ziyisidingo esikhulu. Ngalokho noma ngabe wena ubona izinto ezithile zezindawo phakathi kwezinye, noma imithetho ethile yemvelo kwezinye izinto, imithetho phezu kwezinye izinto, ngeke usasingabaza isidingo sento ngayinye eyadalwa nguNkulunkulu. Ngeke usawasebenzisa amazwi anokungazi ukwenza izahlulelo ezingekho emthethweni ngohlelo lukaNkulunkulu ezintweni zonke kanye nasezindleleni ezahlukahlukene ahlinzeka ngazo umuntu. Ngeke futhi wenze izahlulelo budlabha ngemigomo kaNkulunkulu ezintweni zonke azidala. Akunjalo?