I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Imingcele yakhelwe izindlela ezahlukahlukene zokuphila kwabantu

32

UNkulunkulu wadala konke okuphilayo wabeka imingcele kukho, wayesenakekela zonke izinhlobo zezinto eziphilayo. Ngenkathi konke okuphilayo kunakekela zonke izinhlobo zezinto eziphilayo, Yena futhi walungisa izindlela ezahlukile zokuphila kwabantu, ngakho kuyabonakala ukuthi abantu abanayo nje indlela eyodwa yokuqhubeka nokuphila. Futhi abanayo inhlalo eyodwa abaqhubeka nokuphila kuyo. Sikhulumile ngaphambilini ngoNkulunkulu elungisa izinhlobo ezahlukahlukene zokudla kanye nemithombo yamanzi yabantu, okuyinto ebaluleke kakhulu ukuvumela impilo kubantu benyama ukuthi baqhubeke nokuphila. Nokho, kulaba bantu, akubona bonke abantu abaphila ngokusanhlamvu. Abantu banezindlela ezahlukahlukene zokuphila ngenxa yokwehlukahlukana kwezimo ezindaweni kanye nasezweni. Lezi zindlela zokuphila zonke zalungiselelwa nguNkulunkulu. Ngakho akubona bonke abantu abazinikele ekulimeni. Okungukuthi, akubona bonke abantu abathola ukudla ezitshalweni ezikhulayo. Leli yiphuzu lesithathu esizokhuluma ngalo: Imingcele yakhelwe izindlela ezahlukahlukene zokuphila kwabantu. Ngakho-ke yiziphi ezinye izindlela zokuphila abanazo abantu? Yimiphi eminye imithombo ehlukahlukene yokudla abanayo abantu? Ziningi izinhlobo okungaqalwa ngazo:

Imingcele yakhelwe izindlela ezahlukahlukene zokuphila kwabantu

Eyokuqala indlela yempilo ngeyokuzingela. Wonke umuntu uyayazi. Bakhona kini abazingelayo ukuze baziphilise? Nonke ningabantu besimanje—anazi ukuthi kuzingelwa kanjani, isibhamu siphathwa kanjani. Imithombo yenu yokudla ikhiqizwa emhlabeni. Badlani abantu abaphila ngokuzingela? (Umdlalo.) Badla izinyoni kanye nezilwane zehlathi. “Umdlalo” yigama lesimanje. Abazingeli abazithathi njengomdlalo; bazithatha njengokudla, njengento ebagcina bephila nsuku zonke. Isibonelo, bayajabula uma bethola inyamazane enezimpondo ezimagatshagatsha. “Kwakuhle, le nyamazane ingukudla okwanele umndeni izinsuku ezimbalwa.” Uma bethola le nyamazane bafana nomlimi ethola izitshalo enhlabathini. Umlimi uthola izitshalo enhlabathini, bese kuthi uma ebona izitshalo zakhe ajabule akhululeke. “Okwamanje kukhona okokudliwa; asidingi ukwesabela ukuthi sizolamba.” Umndeni angeke ulambe uma kunezitshalo ezizodliwa. Inhliziyo yakhe iyakhululeka aphinde azizwe anelisekile. Nomzingeli aphinde azizwe ekhululekile anelisekile uma ebuka akubambile ngoba akudingeki ukuthi akhathazeke ngokudla futhi. Kukhona okuzodliwa esidlweni esilandelayo, asikho isidingo sokulamba. Lona ngumuntu ozingelayo ukuze aphile. Zimo zini ezisezindaweni zenhlalo yabantu abaphila ngokuzingela? Baphila emahlathini ezintaba. Esikhathini esiningi abalimi noma batshale izitshalo; baphila emahlathini ezintaba. Ukhona umhlabathi ongalinywa emahlathini ezintaba? Akulula ukuthola indawo engalinywa, ngakho baphila ngezinto ezahlukahlukene eziphilayo, ngezinhlobonhlobo zezilwane ezizingelwayo. Wuhlobo lokuqala lolu lwempilo ehlukile kweyabantu abajwayelekile.

Uhlobo lwesibili wuhlobo lwempilo yabafuyi. Labo abafuyayo ukuze baphile abalimi, empeleni benzani? Bayafuya kuphela? Uma bekhona abesizwe samaMongolia lapha kini, bangabeka kafushane ngempilo yabo yokuzulazula. (Isikhathi esiningi, sifuya izinkomo nezimvu ukuze siphile, akukho ukulima, ebusika sihlaba imfuyo yethu sidle. Ukudla okuphambili kithi yinyama yenkomo kanye neyemvu, siphuza itiye elinobisi, sidle irayisi elomisiwe, kanye nemifino engeminingi. Manje zonke izinhlobo zezithuthi zimi kahle kanti sinazo zonke izinhlobo zemifino kanye nokusanhlamvu. AmaMongolian aphuza ubisi netiye ikakhulukazi, kuthi amaTibetan aphuze ibhotela netiye. Nakuba abafuyi bematasatasa ngazo zonke izinkathi zonyaka, badla kahle. Abalwesweli ubisi, imikhiqizo yobisi, noma inyama uqobo. Bebevame ukuhlala ematendeni kodwa manje sebakha izindlu.) AmaMongolia adla inyama yenkomo neyemvu ikakhulukazi, aphuza ubisi, bese egibela amahhashi ukuyokwelusa izilwane zawo. Lena yimpilo yomfuyi. Impilo yabafuyi ayiyimbi—bagibela izinkunzi namahhashi ensimini izinwele zipheshethwa wumoya, behlatshwa yilanga ebusweni, kanti abanayo ingcindezi yempilo yesimanje. Nsuku zonke babukana nobubanzi besibhakabhaka esiluhlaza nezinkalo ezinotshani obuningi. Abantu abelusana nemihlambi yokuziphilisa bonke bahlala ezindaweni ezinotshani bayakwazi futhi ukuqhubeka nempilo yabo yokuzulazula izizukulwane ngezizukulwane. Nakuba impilo yezindawo zotshani ithi mayibe nesithukuthezi, iyimpilo enenjabulo. Akuyona impilo embi!

Uhlobo lwesithathu yimpilo yabadobi. Kunengxenyana encane yabantu ephila ngasolwandle noma eziqhingini ezincane. Laba bazungezwa ngamanzi, babhekene nolwandle. Lolu hlobo lwabantu luyadoba ukuze luziphilise. Bancike kuphi laba bantu abaphila ngokudoba ukuze badle? Yimuphi umthombo wokudla kwabo? Yizo zonke izinhlobo zezinhlanzi kanye nokudla okuvela olwandle. Ngenkathi iHong Kong iseyindawana encane yokudoba, abantu ababehlala khona babedoba ukuze baziphilise. Babengebona abalimi—babedoba zonke izinsuku. Ukudla kwabo okuphambili kwakuyizinhlobonhlobo zezinhlanzi, inyama, kanye nokudla okuvela olwandle. Ngezinye izikhathi bebeye bathengise izinhlanzi ukuze bathole irayisi, ufulawa, kanye nezidingo zansuku zonke. Abantu abaphila ngokudoba bonke bahlala ngasolwandle, kanti abanye babo bahlala ezikebheni. Wuhlobo olwehlukile lwempilo lolu lwabantu abaphila ngasemanzini. Labo abahlala ngasemanzini baphila ngokudoba; umthombo wokuphila nokudla kwabo lona.

Ngaphandle kwalabo abalimayo ukuze baziphilise, kukhona okukakhulukazi izinhlobo ezintathu zempilo ezibalwe ngenhla. Ngaphandle kwalabo abaphila ngokufuya, ukudoba, kanye nokuzingela, iningi labantu bayalima ukuze baziphilise. Badingani-ke abantu abaphila ngokulima? Badinga inhlabathi. Labo abancike ekulimeni ukuze baziphilise batshala ikakhulukazi izitshalo zezizukulwane. Bathola ukudla kwabo enhlabathini. Bangatshala imifino, izithelo noma izinhlamvu, bonke bathola izidingo zansuku zonke enhlabathini.

Yiziphi izimo ezijwayelekile kulezi zinhlobo ezahlukahlukene zokuphila kwabantu? Azidingi ukunakekelwa okujwayeleke ezindaweni ukuze iqhubeke impilo? Okungukuthi, uma abazingeli bebengalahlekelwa ngamahlathi ezintabeni noma yizinyoni kanye nezilwane, bebeyolahlekelwa yimpilo yabo. Ngakho uma abantu abaphila ngokuzingela belahlekelwa ngamahlathi asezintabeni bengasenazo nezinyoni kanye nezilwane, bebeyoweswela umthombo wempilo yabo. Bungalandela yiphi inkombandlela lobo buzwe; lungaya kuphi lolo hlobo lwabantu? Ikhono lokuphila noma lokungaphili liyinani elingaziwa kanti bangavele banyamalale. Kanti labo abafuyile ukuze baphile—bancike ezindaweni zotshani. Ababambelele kukho akuyona nje imfuyo yabo, kodwa yisimo senhlalo okuphila kuso imfuyo yabo—izindawo zotshani. Ukuba bezingekho izindawo zotshani, bebeyoyelukisa kuphi imfuyo yabo? Bezizodlani izinkomo nezimvu zabo? Ngaphandle kwemfuyo, mpilo yini abebeyoba nayo abantu abazulazulayo laba? Bebengeke babe nayo. Ngaphandle komthombo wemfuyo yabo, laba bantu bebeyoya kuphi? Ukuqhubeka nokuphila bekuyoba lukhuni; bebengeke babe nalo ikusasa. Ngaphandle kwemithombo yamanzi, imifula namachibi amakhulukazi bekuzokoma. Ngabe beziyoqhubeka nokuphila lezo zinhlanzi ngaphandle kwamanzi eziphila ngawo? Lezo zinhlanzi bezingeke zibe khona. Ngabe laba bantu abancike emanzini nasezinhlanzini ngokuphila kwabo bebeyoqhubeka nokuphila? Uma bebengenakho ukudla, uma bebengenawo umthombo wempilo yabo, bebengeke labo bantu bakwazi ukuqhubeka nokuphila. Masinyane lapho kuba nenkinga ngezimpilo zabo noma ngokuqhubeka kwabo nokuphila, lezo zizwe bezingeke zisakwazi ukuqhubeka nokuphila. Bezingeke zikwazi ukuphila—beziyonyamalala, beziyosuswa emhlabeni. Kanti uma labo abangabalimi nabaziphilisa ngakho bebelahlekelwa yinhlabathi, bekuyoba yini umphumela walokho? Bebengeke bakwazi ukutshala izinto, bebengezukwazi ukuthola ukudla ezitshalweni ezinhlobonhlobo. Bewuyoba yini umphumela walokho? Ngaphandle kokudla, bebengeke balambe baze bafe? Uma abantu belamba baze bafe, belungeke lolo hlobo lwabantu luphele? Ngakho lena yinhloso kaNkulunkulu yokugcina izimo zenhlalo okuphilwa kuzo ezinhlobonhlobo. Unenhloso eyodwa vo ekulondolozeni izindawo ezinhlobonhlobo okuphilwa kuzo, ukugcina izinhlobo ezahlukahlukene zabantu ezindaweni ezifanele—okungukunakekela zonke izinhlobo zabantu, ukunakekela abantu abaphila ezindaweni ezahlukahlukene zomhlaba.

Uma zonke izinto eziphilayo bezingalahlekelwa yimithetho yazo, beziyoshabalala; uma imithetho yakho konke okuphilayo beyingalahleka, izinto eziphilayo kulezo ezidaliwe bezingeke zikwazi ukuqhubekela phambili. Abantu bebeyolahlekelwa yizimo zenhlalo nokuqhubeka nokuphila abancike kukho ukuba baphile. Uma abantu bebelahlekelwa yikho konke lokho, bebengeke bakwazi ukuqhubeka nokuphila bandise izizukulwane ngezizukulwane. Isizathu esenza ukuthi abantu baqhubeke nokuphila kuze kube manje yingoba uNkulunkulu ubaphile abantu konke okudaliwe ukuthi kubanakekele, kunakekele abantu ngezindlela ezahlukahlukene. Ngungenxa kaNkulunkulu kuphela ngoba enakekela abantu ngezindlela ezahlukene njengoba besaphila kuze kube yimanje, njengoba besaphila kuze kube yilolu suku lwanamuhla. Kulolo hlobo lwendawo emisiwe ukuba kuqhubeke impilo ngokuhle nokuhlelekile, zonke izinhlobo zabantu emhlabeni, zonke izinhlobo zezizwe zikwazi ukuphila ezindaweni ezinemikhawulo ebekiwe. Akekho okwazi ukweqela ngale kwale mikhawulo noma le mingcele ngoba uNkulunkulu oyahlukanisile.

Okuqukethwe Okuhlobene