Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Indawo Yokuphila Eyisisekelo uNkulunkulu Ayenzela Isintu——Umsindo

46

Into yesithathu umsindo. Lokhu okunye okufanele ukuthi indawo ejwayelekile ehlala abantu ibe nakho. Umsindo waba khona ngenkathi uNkulunkulu edala zonke izinto. UNkulunkulu wawenza kahle kakhulu ngaleso sikhathi. Lokhu yinto ebaluleke kakhulu kuNkulunkulu nasekuphileni kwabantu futhi. Ukube uNkulunkulu akazange ayiphathe kahle le ndaba yomsindo, yayizoba ingqinamba enkulu ekuphileni kwabantu. Lokhu kusho ukuthi yayizoba nomthelela obalulekile emzimbeni nasempilweni yomuntu, kangangokuthi isintu besingeke sikwazi ukuphila endaweni enjalo. Kungaphinde futhi kushiwo ukuthi zonke izinto eziphilayo angeke zikwazi ukuphila endaweni enjalo. Ngakho iyini le nto? Umsindo. UNkulunkulu udale zonke izinto, futhi ukuphila kwazo zonke izinto kusezandleni zikaNkulunkulu. Emehlweni kaNkulunkulu, zonke izinto ziyanyakaza futhi ziyaphila. UNkulunkulu udale zonke izinto, kanti ukuba khona kwento ngayinye kubalulekile futhi kunenjongo. Okusho ukuthi, zonke zinesidingo sokuba khona. Nokho, phakathi kwazo zonke izinto ezidalwe nguNkulunkulu, into ngayinye iyaphila; njengoba zonke ziphila futhi zinyakaza, zizoveza imisindo ngokwemvelo. Ngokwesibonelo, umhlaba uyaphenduka zonke izikhathi, ilanga liyaphenduka zonke izikhathi, futhi nenyanga nayo iyaphenduka zonke izikhathi. Imisindo yenzeka ngazo zonke izikhathi ekuphileni nasekunyakazeni kwazo zonke izinto. Izinto emhlabeni nazo ziyanda, zithuthuke futhi zinyakaze zonke izikhathi. Ngokwesibonelo, izisekelo zezintaba ziyanyakaza futhi zigudluke, ngenkathi zonke izinto eziphila ekujuleni kwezilwandle zinyakaza futhi zibhukuda zonke. Lezi zinto eziphilayo, zonke izinto emehlweni kaNkulunkulu, zonke zinyakaza zikhathi zonke, ngokujwayelekile futhi njalo. Ngakho kulethani ukwandiswa, ukuthuthukiswa nokunyakaza okusheshayo kwalezi zinto? Imisindo enamandla. Ngaphandle kwasemhlabeni, zonke izinhlobo zamaplanethi nazo zinyakaza zikhathi zonke, kanti izinto eziphilayo nokuphilayo kula maplanethi nakho kuyanda, kuyathuthuka futhi kunyakaza zikhathi zonke. Kusho ukuthi, zonke izinto eziphilayo nezingenakho ukuphila zilokhu ziqhubekela phambili emehlweni kaNkulunkulu, futhi uma zonke izinhlobo zezinto eziphilayo zinyakaza futhi ngesikhathi esifanayo zenza nemisindo. UNkulunkulu futhi usebenzile ngale misindo. Kungani? Nifanele ukukwazi lokhu, akunjalo? Uma usondela ebhanoyini, umsindo wokuduma kwebhanoyi uzokwenzani kuwena? (Izindlebe zizovaleka.) Ingabe ungalimaza ukuzwa kwabantu? Ingabe izinhliziyo zabo zingakwazi ukuwumela? (Cha.) Abanezinhliziyo ezibuthakathaka angeke bakwazi ukuwumela. Kunjalo, ngisho nalabo abanezinhliziyo eziqinile angeke bakwazi ukuwumela uma uqhubeka isikhathi eside. Okusho ukuthi, umthelela womsindo emzimbeni womuntu, noma ngabe kusezindlebeni noma enhliziyweni, ubaluleke kakhulu komunye nomunye umuntu, kanti imisindo ephezulu kakhulu izolimaza abantu. Ngakho-ke, uma uNkulunkulu ayedala zonke izinto nangemuva kokuba ziqale ukusebenza ngokujwayelekile, uNkulunkulu wafaka le misindo—imisindo yazo zonke izinto ezinyakazayo—ngokulawulwa ngendlela efanele. Lokhu kungenye yezinto ezidingekayo uNkulunkulu azicabangela ngenkathi edala indawo yokuhlala isintu.

Indawo Yokuphila Eyisisekelo uNkulunkulu Ayenzela Isintu——Umsindo

Okokuqala, ukuphakama komkhathi ukusuka emhlabeni kuzoqeda futhi kuvimbele imisindo. Futhi, ubungako bezindawo eziphakathi komhlaba, okusho ukuthi, ubungakho bomhlaba ongenalutho, kuzolawula futhi kube nomthelela emsindweni. Bese kuba nokuhlangana kwezindawo zokuma kwezwe ezinhlobonhlobo, okuzoba nomthelela futhi nasemsindweni. Okusho ukuthi, uNkulunkulu usebenzisa izindlela ezithize ukususa imisindo ethile, ukuze abantu baphile endaweni lapho izindlebe nezinhliziyo zabo zingamelana nayo. Kungenjalo imisindo izoletha ingqinamba enkulu ekuphileni kwesintu, futhi izoletha inkathazo enkulu ezimpilweni zabo. Le yinkinga enkulu. Lokho kusho ukuthi, uNkulunkulu wayeqikelela ekudaleni kwaKhe umhlaba, umkhathi nezindawo zokuma kweze ezinhlobonhlobo okuhlalwa kuzona ezweni. Ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kukhona kukho konke lokhu. Ukuthi isintu siqonde lokhu akudingi imininingwane eminingi. Okufanele bakwazi nje ukuthi isenzo sikaNkulunkulu sikhona lapho. Ukudala kukaNkulunkulu zonke izinto bekwenzelwe ngempela ukuba isintu siphile. Manje ngitshele, ingabe umsebenzi kaNkulunkulu wokulawula umsindo ubuyisidingo? Ungasizwa isidingo sikaNkulunkulu ekwenzeni lokhu? Umsebenzi owenziwe uNkulunkulu wawulawula kahle kakhulu umsindo. Wenze lo msebenzi ukuze agcine indawo okuphila kuyo isintu nezimpilo zaso ezijwayelekile. Ingabe lo msebenzi ubunesidingo? (Yebo.) Uma lo msebenzi ubudingeka, ngakho-ke ngokwalombono, kungashiwo ukuthi uNkulunkulu usebenzise indlela enjalo ukwenza zonke izinto? UNkulunkulu wenza isintu futhi wadala indawo yokuphila ezothile, ukuze imizimba yesintu ikwazi ukuhlala kahle endaweni enjalo yokuhlala, nokuthi isintu singabi nanoma yikuphi ukuphazamiseka futhi sikwazi ukuba siphile khona kahle. Ingabe lokhu akuyona enye yezindlela uNkulunkulu enza ngazo isintu? (Yebo.) Ingabe le nto eyenziwe nguNkulunkulu yayibaluleke kakhulu? (Yebo.) Yayidingeka kakhulu. Manje nikubonga kanjani lokhu? Yize ningeke nizwe ukuthi lokhu bekuyisenzo sikaNkulunkulu, noma nazi ukuthi wakwenza kanjani ngaleso sikhathi, ingabe nisasizwa isidingo sokuba uNkulunkulu enze le nto? Niyakuzwa yini ukuhlakanipha kukaNkulunkulu noma ukunakekela nokucabanga akwenza kulokhu? (Yebo.) Ukukwazi ukuzwa lokhu nje kulungile. Kwanele. Ziningi izinto uNkulunkulu azenzile phakathi kwazo zonke izinto abantu abangeke bazizwe nokunzima kubona ukuthi bazibone. Inhloso yaMi yokuthi ngikusho lapha ukuninikeza ulwazi oluthile ngezenzo zikaNkulunkulu ukuze nazi uNkulunkulu. Le mikhondo inganenza ukuba nazi futhi niqonde izenzo zikaNkulunkulu kangcono.

Okuqukethwe Okuhlobene