I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

UNkulunkulu futhi wabekela izinyoni nezilwane, izinhlanzi, izinambuzane, nazo zonke izitshalo imingcele

0

……Ngenxa yokuthi le mingcele ibekwe nguNkulunkulu, izindawo eziningi ziholele enhlalweni nasempilweni eqhubekayo, kanti le nhlalo nempilo eqhubekayo ibe wusizo ezinhlotsheni ezahlukahlukene zezinyoni kanye nezilwane kwaba khona nezindlela zokuqhubeka nokuphila. Ukusukela kulokhu imingcele yezindawo zokuqhubeka nokuphila ezintweni ezahlukahlukene eziphilayo ibe seyiba khona. Lokhu yikho kuphela esizokhuluma ngakho ngokulandelayo.

UNkulunkulu futhi wabekela izinyoni nezilwane, izinhlanzi, izinambuzane, nazo zonke izitshalo imingcele

Okwesibili, zinhlobo zini zezindawo okuhlala kuzo izinyoni, izilwane kanye nezinambuzane? Ngaphandle kokubeka imingcele ezindaweni ezahlukahlukene zomhlaba, uphinde wabeka imingcele yezinyoni nezilwane ezahlukahlukene, izinhlanzi, izinambuzane kanye nezitshalo. Waphinda wabeka imithetho. Ngenxa yomahluko ezindaweni ezahlukahlukene zomhlaba kanye nangenxa yobukhona bezindawo ezahlukahlukene emhlabeni, izinhlobo ezahlukahlukene zezinyoni nezilwane, izinhlanzi, izinambuzane, kanye nezitshalo kunezindawo ezahlukahlukene okuqhubeka kuzo nokuphila. Izinyoni kanye nezilwane nezinambuzane kuhlala nezitshalo ezahlukahlukene, izinhlanzi ziphila emanzini, kanti izitshalo zikhula ezweni. Izwe linani? Linezindawo ezahlukahlukene ezifana nezintaba, amathafa, kanye namagquma. Ngakho izinyoni nezilwane kunezindawo ezimisiweyo ezingamakhaya azo kanti azinakulokhu zizulazula yonke indawo lena. Izindawo ezingamakhaya azo ngamahlathi nezintaba. Uma, ngelinye ilanga, izindawo ezingamakhaya bezingabhidlizwa, lolu hlelo beluyoba nesiphithiphithi. Masinyane emva kokuba yisiphithiphithi kwalolu hlelo, iyoba yini imiphumela yalokho? Ngobani abayolimala kuqala? (Ngumuntu.) Ngumuntu! Kule mithetho kanye nemigomo okwenziwe nguNkulunkulu, ngabe ikhona into eniyibonile? Isibonelo, izindlovu zizizulazulela ogwadule. Nike nakubona lokho? Uma bekunjalo, bekuyoba yinto engajwayelekile kakhulu. Lokhu kungoba indawo izindlovu ezihlala kuyo yisehlathini, kanti ihlathi liyindawo yenhlalo nokuphila, yokuqhubeka nokuphila elungiswe nguNkulunkulu. Linenhlalo yalo okuphilekayo kuyo kanye nekhaya lalo elimisiweyo, ngakho lingakwenzelani ukuthi liye le nale? Ukhona oseke wabona amabhubesi nezingwe kuzulazula olwandle? Izindawo ezingamakhaya amabhubesi nezingwe yihlathi nezintaba. Ukhona oseke wabona imikhoma noma oshaka basolwandle bezimele nje ogwadule? Imikhoma noshaka kwakha amakhaya akho olwandle futhi ayikho indlela yokuthi kuphile ezweni. Enhlalweni yabantu, bakhona abantu abahlala ndawonye namabhele ansundu? Bakhona abantu abahlala bezungezwe amapigogo noma ezinye izinyoni, ngaphandle nangaphakathi kwamakhaya abo? Ukhona oseke wabona izinkomo nezimvu phakathi ehlathini? Ukhona oseke wabona izinkozi noma amadada asendle edlala nezinkawu? Uma kungaba njalo kungaba yinto eyisimanga. Yilesi isizathu esenza ukuthi ngikhulume ngalezi zinto eziyisimanga emehlweni enu. Kungukwenza ukuthi niqonde ukuthi zonke izinto zadalwa nguNkulunkulu—noma ngabe zigxumekeke endaweni eyodwa noma ngabe ziyaphefumula zikwazi ukuhamba—zonke zinemithetho yokuphila. Esikhathini eside ngaphambi kokuthi uNkulunkulu adale lezi zinto eziphilayo wayesezilungisele izindawo zazo eziyizindawo ezingamakhaya, izimo zezindawo zokuthi zikwazi ukuqhubeka nokuphila. Lezi zinto eziphilayo bezinezindawo zazo ezimiselwe ukuphila kuzo, ukudla kwazo, izindawo zazo ezingamakhaya ezimisiwe, izindawo zazo ezimisiwe ezifanele ukuphila kwazo, izindawo ezinezimo zokushisa ezifanele ukuphila kwazo. Ngaleyo ndlela bezizozulazula noma zikubukele phansi ukuphila komuntu noma lokho okunethonya empilweni yazo. Yindlela lena uNkulunkulu aphatha ngayo abantu. Ngukubahlinzeka abantu ngezinto ezisezingeni eliphezulu ukuze baqhubeke nokuphila. Konke okuphilayo okuhambisana nakho konke okuphilayo ngakunye kunokudla okukugcina kuphila ezindaweni zakho. Kulokho kudla, kubopheleke ukuba sendaweni yakho yokuzalwa ukuze kukwazi ukuqhubeka nokuphila; kunamathela kuleyo ndawo. Endaweni eyilolo hlobo, kuyaphila, kuyanda, futhi kuqhubekela phambili kulandela imithetho uNkulunkulu akwakhele yona. Ngenxa yalezi zinhlobo zemithetho, ngenxa yokulungiselela kukaNkulunkulu okwandulelayo, konke okuphilayo kusebenzisana ngokuthula nabantu, futhi abantu kanye nakho konke okuphilayo kuyaphilisana.