I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Indawo Yokuphila Eyisisekelo uNkulunkulu Ayenzela Isintu——Umoya

16

Indawo Yokuphila Eyisisekelo uNkulunkulu Ayenzela Isintu——Umoya

Okokuqala, uNkulunkulu wadala umoya ukuze abantu baphefumule. Akuwona yini lo “moya” umoya wokuphila kwansuku zonke lowo abantu abahlala njalo benawo? Ingabe lo moya awuyona into abantu abathembele kuyo sonke isikhathi, ngisho noma belele? Umoya lowo uNkulunkulu awudalile ubaluleke kakhulu esintwini: Uyingxenye ebalulekile yawo wonke umphefumulo wabo nasekuphileni ngokwakho. Le nto, eniyizwa kuphela kodwa ningayiboni, kwakuyisipho sokuqala sikaNkulunkulu kuzo zonke izinto. Ngemva kokudala umoya, ingabe uNkulunkulu wavele wayekela nje? Kukhona izingxenye zalokhu ezingenakucatshangwa ngabantu. Esewudalile umoya, isisindo sangempela nenani lomoya bekufanele ufanelane ngqo nesintu ukuze siphile. Mayelana nesisindo, okokuqala kunendaba yomoya-mpilo. Lo umbuzo wesayensi yemvelo. Wayecabangani uNkulunkulu ngenkathi enza umoya? Kungani uNkulunkulu enza umoya, kanti kwabe kuyini isizathu saKhe? Abantu badinga umoya, futhi badinga ukuphefumula. Okokuqala, isisindo somoya kufanele silingane namaphaphu omuntu. Ingabe ukhona osaziyo isisindo somoya? Lokhu akuyona into abantu abadinga ukuyazi; asikho isidingo sokwazi lokhu. Ukuba nje nomqondo ovamile kulungile—asisidingi isibalo esinembayo mayelana nesisindo somoya. Okokuqala, uNkulunkulu wenze umoya waba nesisindo esizofanelana kakhulu namaphaphu abantu ukuba baphefumule—uvumelane nokuphefumula kwabantu. Okuwukuthi, lapho udonswa, umoya unesisindo esingawulimazi umzimba. Lokhu iyona nhloso ngesisindo somoya. Okokuqala, izinga lomoya alinawo ushevu ebantwini ngakho-ke angeke uwalimaze amaphaphu nomzimba. Kwakufanele uNkulunkulu akucabangele konke lokhu. Kwakufanele uNkulunkulu akucabangele ukuthi umoya ophefumulwa ngabantu kufanele ungene futhi uphume kahle, futhi, ngemva kokuba usungenile, izinga nenani lomoya kufanele kube ukuthi igazi nalo njengomoya ongcolile emaphashini nasemzimbeni umuncwe kahle, nokuthi futhi umoya awufanele ube nezingxenye ezinoshevu. Mayelana nalawa mazinga amabili, angithandi ukunifunza ngolwazi oluningi, kodwa kunalokho ukumane nginazise ukuthi uNkulunkulu ubenenqubo yomcabango othile engqondweni ngenkathi edala into ngayinye—ngokuseqophelweni eliphezulu. Inani lothuli olusemoyeni, inani lothuli, isihlabathi nokungcola emhlabeni, kanye nothuli oluvela esibhakabhakeni, uNkulunkulu wayenecebo lalezi zinto futhi—indlela yokususa noma yokulungisa lezi zinto. Ngenkathi kunothuli, uNkulunkulu wenze ukuba uthuli lungalimazi umzimba nokuphefumula komuntu, nokuthi izingcezwana zothuli zingaba nesilinganiso esingeke saba yingozi emzimbeni. Ingabe ukudala kukaNkulunkulu umoya akumangazi? (Yebo.) Ingabe kwakulula njengokumane uphefumlele umoya emlonyeniwaKhe? (Cha.) Ngisho nasekudaleni kwaKhe izinto ezilula kakhulu, imfihlo kaNkulunkulu, ingqondo yaKhe, imicabango yaKhe, nokuhlakanipha kwaKhe konke kuyabonakala. Ingabe uNkulunkulu ungokoqobo? (Yebo.) Okungukuthi, ngisho nasekudaleni into elula, uNkulunkulu ubecabanga ngesintu. Okokuqala, umoya ophefumulwa ngabantu uhlanzekile, awunabuthi futhi ulungele ukuphefumulwa abantu kanti awubalimazi abantu, nesisindo sihlelelwe ukuphefumulwa ngabantu. Lo moya abantu abawufakayo nabawukhiphayo ubalulekile emizimbeni nasenyameni yabo. Ngakho abantu bangaphefumula ngokukhululeka, ngaphandle kwengcindezi noma ukukhathazeka. Bangaphefumula ngokujwayelekile. Umoya yilokho okudalwe nguNkulunkulu ekuqaleni futhi ubalulekile ekuphefumuleni kwabantu.

Okuqukethwe Okuhlobene