Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Zonke Izinhlobo Zokudla Okuyimifino UNkulunkulu Akulungisela Isintu

343

Sikhulume ngengxenye yemvelo yonke, izimo ezidingekayo ukuze umuntu aphile uNkulunkulu azilungiselele isintu njengoba edale umhlaba. Sikhulume ngezinto ezinhlanu, kanti lezi zinto ezinhlanu ziyimvelo yonke. Okulandelayo esizokhuluma ngakho kuhlobene kakhulu nempilo yomuntu ngamunye engokwenyama. Kuyisimo esiyisidingo esiqondene nesihambisana kakhulu nempilo yomuntu enyameni. Le nto ukudla. UNkulunkulu wadala umuntu wambeka endaweni efanele ukuphila. Ngemva kwalokho, umuntu wadinga ukudla namanzi. Umuntu waba nesidingo esikhulu, ngakho-ke uNkulunkulu wenzela umuntu lawa malungiselelo. Ngakho-ke, ungabona ukuthi isinyathelo ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu nento ngayinye ayenzayo ayiwona nje amazwi angasho lutho, kodwa kuyenzeka. Ingabe ukudla yinto abantu abangeke bakwazi ukuhlala ngaphandle kwayo ezimpilweni zabo zansuku zonke? (Yebo.) Ingabe ukudla kubaluleke kakhulu kunomoya? (Kubaluleke ngokulinganayo.) Kubaluleke ngokulinganayo. Kokubili kuyizimo nezinto ezidingwa isintu ukuze siphile futhi zigcina ukuqhubeka kwempilo yomuntu. Ingabe umoya ubaluleke kakhulu noma amanzi abaluleke kakhulu? Ingabe izinga lokushisa nokubanda libaluleke kakhulu noma ukudla okubaluleke kakhulu? Konke kubalulekile. Abantu abakwazi ukukhetha ngoba ngeke bakwazi ukuphila ngaphandle kwakho konke. Lena inkinga ngempela, akusiyo into ongayikhetha. Awazi, kodwa uNkulunkulu uyazi. Uma ubona lezi zinto, uzoba nomuzwa wokuthi, “angeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kokudla!” Kodwa uma ngabe wawubekwe lapho ngemva kokuba udaliwe, ingabe wawuyokwazi ukuthi udinga ukudla? Ubungeke wazi, kodwa uNkulunkulu uyazi. Kulapho ulamba khona bese ubona ukuthi kukhona izithelo ezihlahleni nokusanhlamvu okusenhlabathini ongakudla okwenza ukuthi ubone ukuthi “Hhayi bo, ngidinga ukudla.” Kulapho uma womile bese ufuna ukuphuza amanzi lapho ubona khona ukuthi, “Ngidinga amanzi. Ngingawathola kuphi amanzi?” Ubona isiphethu samanzi phambi kwakho, bese uyaphuza kuso. Uthi, “lesi siphuzo sinambitheka kahle kakhulu. Siyini?” Amanzi, futhi uNkulunkulu wayewalungiselele umuntu. Uma sikhuluma ngokudla, akunandaba noma udla izidlo ezintathu ngosuku, izidlo ezimbili ngosuku, noma ngisho nangaphezulu kwalokho; kafushane nje, ukudla yinto abantu abangeke bakwazi ukuphila ngaphandle kwayo ekuphileni kwabo kwansuku zonke. Kungenye yezinto ezidingekayo ukugcina isimo somzimba womuntu esivamile. Ngakho-ke, ngokuyinhloko kuvela kuphi ukudla? Okokuqala, kuvela enhlabathini. UNkulunkulu walungisa inhlabathi kuqala eyilungisela isintu. Inhlabathi ilungele ukuphila kwezitshalo eziningi ezahlukene, hhayi izihlahla noma utshani kuphela. UNkulunkulu walungisa izimbewu zakho konke okusanhlamvu nokudla okuningi okwehlukene ezilungiselela isintu, kanjalo nenhlabathi efanele nomhlaba ukuze abantu batshale, lokho okuzobanika ukudla. Yiziphi izinhlobo zokudla ezikhona? Kumele kunicacele lokhu. Okokuqala, kunezinhlobo eziningi ezahlukene zokusanhlamvu. Kuhlanganisani okusanhlamvu? Ukolweni, unyaluthi, imbewu yezinyoni, ilayisi…, lezi eziphuma nezimpepha. Izilimo ezisanhlamvu ezidliwayo zanoma yiluphi uhlobo nazo zihlukaniswa ngezinhlobo eziningi ezahlukene. Ziningi izinhlobo zezilimo ezisanhlamvu ezidliwayo zanoma yiluphi uhlobo kusukela eningizimu kuye enyakatho, ezifana nebhali, ukolweni, i-oats, kanye nokolo wemfuyo. Izinhlobo ezahlukene zilungele ukutshalwa ezindaweni ezehlukene. Kukhona nezinhlobo ezehlukene zamalayisi. Iningizimu inezinhlobo zayo zelayisi, ezinde nezilungele abantu baseningizimu ngoba alinamatheli kakhulu. Njengoba isimo sezulu sishisa kakhudlwana eningizimu kumele badle izinhlobo ezifana nelayisi elaziwa nge-indica. Akumele linamathele kakhulu ngale kwalokho ngeke bakwazi ukulidla bese bephelelwa uthando lalo. Ilayisi elidliwa abantu abasenyakatho lona liyanamathela. Njengoba inyakatho ihlala ibanda kakhulu, kumele badle ilayisi elinamathelayo. Ngaphezu kwalokho, kunezinhlobo ezahlukene zobhontshisi. Lokhu kona kutshalwa ngaphezulu kwenhlabathi. Kukhona nalokho okutshalwa ngaphansi kwenhlabathi, okufana namazambane, ubhatata, i-taro, kanye nokunye okuningi. Lokhu okusanhlamvu okuningi okwahlukene, kuyisidingo sokudla nokuphuzwa abantu kwansuku zonke. Abantu basebenzisa okusanhlamvu okuningi okwahlukene ukwenza ama-noodle, amabhanisi aphekwe ngesitimu, ilayisi, kanye nama-noodle elayisi. Abantu baphinde badle amazambane basebenzise amazambane kanye nobhatata ukwenza ukudla okuyinhloko. I-taro, evame ukudliwa abantu abaseningizimu, ingaba nayo ukudla okuyinhloko. UNkulunkulu ubeke lezi zinhlobo eziningi ezahlukene zokusanhlamvu esintwini ngobuningi. Kungani kunezinhlobo eziningi kangaka? Izinhloso zikaNkulunkulu zingatholakala kulokhu: Kolunye uhlangothi, ukuhambisana nezinhlabathi ezingafani kanye nezimo zezulu enyakatho, eningizimu, empumalanga nasentshonalanga; kolunye uhlangothi, izingxenye eziningi ezehlukene kanye nalokhu okusanhlamvu kuhambisana nezingxenye eziningi ezahlukene kanye nomzimba womuntu. Abantu bangakwazi ukugcina izakhamzimba eziningi ezahlukene kanye nezingxenye ezidingekayo emizimbeni yabo ngokuthi badle lokhu okusanhlamvu. Yize noma ukudla kwasenyakatho nokudla kwaseningizimu kwehlukene, kunokuningi okufanayo kunokwehlukene. Lokhu kudla konke kunganelisa izidingo ezivamile zomzimba womuntu kanti futhi kungagcina ukuphila okuvamile komzimba womuntu. Ngakho-ke, isizathu esenza ukuthi izinhlobo ezikhiqizwa ezindaweni eziningi ezahlukene zibe yinala ukuthi umzimba womuntu uyakudinga lokho okutholakala kulokho kudla. Idinga lokhu okutholakala ekudleni okuningi okwehlukene okutshalwa enhlabathini ukugcina ukuphila okuvamile komzimba womuntu nokuzuza impilo yomuntu evamile. Niyaqonda? (Yebo.) Amazambane atshalwa enyakatho. Izinga lamazambane asenyakatho lihle kakhulu. Uma abantu bengenakho okusanhlamvu abazokudla, amazambane yiwona azoba ukudla okunhloko ekudleni kwabo ukuze bezogcina izidlo ezintathu ngosuku. Amazambane angaba ukudla. Izinga likabhatata alilihle njengelamazambane, kodwa ungasetshenziswa abantu njengokudla ukuze bagcine izidlo ezintathu zosuku. Uma okusanhlamvu kungekho, abantu bangasebenzisa ubhatata ukugcwalisa izisu zabo. I-taro nayo ingasetshenziswa ngendlela efanayo. Kafushane, uNkulunkulu wayesicabangela isintu. Ukudla okuningi okwehlukene uNkulunkulu akubekele abantu akukubi—kuphelele. Uma abantu befuna ukudla okusanhlamvu bangadla okusanhlamvu. Abanye bangathi, “Angithandi ukudla ama-noodle, ngifuna ukudla ilayisi,” bangadla ilayisi. Kukhona zonke izinhlobo zelayisi—ilayisi elide, ilayisi elifushane, kanti angenelisa ukunambitha kwabantu, angithi? Ngakho-ke, uma abantu bedla lokhu okusanhlamvu—inqobo nje uma bengakhethi ukudla kwabo—angeke baswele izakhamzimba kanti futhi kunesiqiniseko sokuthi bazohlala benempilo baze babe badala. Lokho kwakuwumqondo uNkulunkulu ayenawo ekuqaleni ngenkathi enika isintu ukudla. Umzimba womuntu awukwazi ukuhlala ngaphandle kwalezi zinto—ingabe akulona iqiniso lelo? (Yebo.) Isintu asikwazi ukuxazulula lezi zinkinga zangempela, kodwa uNkulunkulu sekulungiselele futhi wakucabangela kahle. UNkulunkulu walungiselela isintu izinto kudala, wazilungisa zaba ningi. Lelo iqiniso.

Zonke Izinhlobo Zokudla Okuyimifino UNkulunkulu Akulungisela Isintu

UNkulunkulu unike isintu okungaphezulu kwalokhu—kukhona nemifino. Uma udla ilayisi, uma ilayisi kuyikhona kudla okudlayo kuphela, ungase uswele izakhamzimba. Uma uhlanganisa bese uthosa izidlo ezimbalwa ezincane noma uhlanganise isaladi elizohamba nesidlo, ngalokho amavithamini asemifinweni kanye nezinye izinhlobo eziningi ezahlukene ezitholakayo noma ezinye izakhamzimba zizokwazi ukukunika okudingwa umzimba womuntu ngendlela ejwayelekile. Uma abantu bengadli ukudla okukhulu bangadla izithelo, akunjalo? Kwesinye isikhathi, uma abantu befuna okungamanzi okuningana noma ezinye izakhamzimba noma ubumnandi obehlukile, kukhona imifino nezithelo ezizobanika lokho. Njengoba inhlabathi nezimo zezulu enyakatho, eningizimu, empumalanga nasentshonalanga kungafani, kunezinhlobo eziningi ezahlukene zemifino nezithelo. Njengoba isimo sezulu eningizimu sishisa kakhulu, izithelo eziningi nemifino yakhona yizinhlobo ezipholile ezikwaziyo ukumelana nokubanda nokushisa emizimbeni yabantu uma bekudla. Kolunye uhlangothi, zimbalwa izinhlobo ezahlukene zemifino nezithelo enyakatho, kodwa kwanele ukuthi abantu basenyakatho bakuthokozele. Akunjalo? (Yebo.) Kodwa-ke, ngenxa yentuthuko emphakathini kule minyaka yamanje, ngenxa yalokhu okubizwa ngokuthuthukiswa komphakathi, kanye nokuthuthukiswa kwezokuthutha kanye nokuxhumana okuxhumanisa inyakatho neningizimu nempumalanga nentshonalanga, abantu basenyakatho sebeyakwazi ukudla ezinye izithelo, ezikhethekile zasendaweni noma imifino yaseningizimu, sonke isikhathi sonyaka. Ngaleyo ndlela, yize abantu bekwazi ukwanelisa izinkanuko zabo nokufisa kwabo izinto ezibambekayo, imizimba yabo izithola isibhekana namazinga ahlukene okulimala. Lokhu kungenxa yokuthi phakathi kokudla uNkulunkulu akulungisele isintu, kukhona ukudla, izithelo nemifino efanele abantu baseningizimu, kanye nokudla, izithelo nemifino efanele abantu basenyakatho. Lokhu ukuthi, uma wawuzalelwe eningizimu, ukudla izinto zaseningizimu ikhona okukufanele. UNkulunkulu ukulungisele lokhu kudla nezithelo nemifino ngoba eningizimu kunesimo esithile sezulu. Inyakatho inokudla okudingwa imizimba yabantu basenyakatho. Kodwa ngoba abantu banomhobholo, bagaxele ezintweni zentuthuko yomphakathi, nokubenza ngokungaqondi bangathobeli imithetho enjalo. Yize abantu benomuzwa wokuthi izimpilo zabo sezingcono, le ntuthuko yomphakathi iletha ukulimala okucashile emizimbeni yabantu abaningi. Lokhu akukhona lokhu uNkulunkulu afuna ukukubona futhi akukhona lokhu uNkulunkulu ayekuhlosile uma edala zonke lezi zinto nalokhu kudla, izithelo nemifino esintwini. Lokhu kwabangelwa ukuthi isintu sephule umthetho wendalo sabe sesilandela intuthuko yezesayensi, engahlangene noNkulunkulu.

Vegetarian foods

Lokhu uNkulunkulu akunike isintu kunothile futhi kuyinala, indawo nendawo inezinto zayo ezikhethekile. Isibonelo, ezinye izindawo zinothile ngamasundu abomvu (aziwa ngokuthi ama-jujube), kanti ezinye zinothe ngamantongomane, amakinati, noma ezinye izinhlobo eziningi zamakinati. Lezi zinto zonke zinika izakhamzimba ezidingwa umzimba womuntu. Kodwa uNkulunkulu unika isintu izinto ngokuhambisana nenkathi yonyaka nesikhathi, kanti futhi unika ngenani elifanele ngesikhathi esifanele. Isintu sifisa okuthokozisa umzimba futhi sinomona, sikwenza kube lula ukuphambana nokulimaza imithetho yokukhula komuntu kusukela uNkulunkulu adala isintu. Njengesibonelo, ake sibheke amathunduluka, wonke umuntu okufanele awazi, angithi? Sinini isikhathi sama-cherry? (NgoNhlangulana.) Avunwa ngoNhlangulana. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, aphela nini? (NgoNcwaba.) Abantu baqala ukuwadla ngesikhathi eqala ukutholakala, kusukela ngoNhlangulana kuya kuNcwaba, isikhathi esiyizinyanga ezimbili. Ama-cherry aba mahle izinyanga ezimbili kuphela, kodwa ngezindlela zesayensi abantu bayakwazi ukunweba leso sikhathi sibe yizinyanga eziyi-12, kuze kube isikhathi sonyaka ozayo sama-cherry. Lokho kusho ukuthi kuba nama-cherry unyaka wonke. Ingabe lokhu kujwayelekile? (Cha.) Pho yisiphi isikhathi sonyaka esilungele ukudliwa kwama-cherry? Isikhathi esisuka kuNhlangulana siya kuNcwaba. Ngaphezu kwalo mkhawulo, noma ungawagcina emasha kangakanani, angeke anambitheke ngendlela efanayo, futhi awakona lokhu okudingwa umzimba womuntu. Uma usuku lokuphelelwa yisikhathi seludlulile, noma ngabe usebenzise maphi amakhemikhali, angeke ukwazi ukuwabuyisela endleleni aba ngay0 ngenkathi ezimilela ngokwendalo. Futhi, ukulimala okudalwa amakhemikhali kubantu yinto umuntu angeke akwazi ukuyiqeda noma ukuyiguqula. Uyaqonda? Imakethe yamanje yini eyilethayo kubantu? Izimpilo zabantu zibukeka zingcono, izithuthi zokuya noma kuphi sezitholakala kalula, nabantu bangadla zonke izinhlobo zezithelo noma kungasiphi isikhathi sonyaka kuzo zozine izinkathi zonyaka onyakeni. Abantu basenyakatho bajwayele ukudla ubhanana nanoma yikuphi okunye ukudla, okukhethekile kwasendaweni noma izithelo zaseningizimu. Kodwa lokhu akuyona impilo uNkulunkulu afuna ukuyinika isintu. Lokhu kwenziwa intuthuko yesayensi yesintu. Okulethwe umnotho wemakethe emzimbeni wabantu ukuphula imithetho ejwayelekile yokukhula ngokwendalo. Ekulethile ukulimala nenhlekelele, hhayi injabulo. Uyaqonda? (Yebo.)

Bheka. Ingabe amagilebhisi adayiswa unyaka wonke zozine izinkathi zonyaka emakethe? (Yebo.) Amagilebhisi aba mahle isikhathi esifushane kakhulu uma esekhiwe esihlahleni. Uma uwagcina kuze kube uNhlangulana olandelayo, asengabizwa ngamagilebhisi? Ungawabiza ngodoti? Akukhona ukuthi awasenazo izakhi zamagilebhisi kuphela, kodwa asenamakhemikhali amaningi kuwo. Ngemva konyaka, akukhona ukuthi awasemahle kuphela, kodwa izakhamzimba zawo nazo azisekho. Uma abantu bedla amagilebhisi, bazizwa: “Bayajabula! Ingabe wawungakwazi ukudla amagilebhisi ngalesi sikhathi eminyakeni engama-30 eyedlule? Ubungeke uwadle noma ngabe ubufuna. Yeka ukuthi yinhle kanjani impilo manje!” Ingabe lokhu kuyinjabulo ngempela? Uma unentshisekelo ungayokwenza ucwaningo ngamagilebhisi agcinwe ngamakhemikhali ubone ukuthi akhiwe kanjani ubheke nokuthi lezi zakhi zinosizo yini kubantu. Cabanga ubuyele eNkathini yoMthetho. Ngenkathi abakwa-Israyeli besendleleni ngemva kokuphuma eGibhithe, uNkulunkulu wabanika izigwaca nemana. Ingabe uNkulunkulu wabavumela ukuba bazigcine? (Cha.) Abanye abantu babecabanga kancane besaba ukuthi angeke babe nakho okwanele kosuku olulandelayo, base bezibekela okunye eceleni. “Siyakugcina ukuze sikusebenzise ngokuhamba kwesikhathi!” Kwabe sekwenzekani? Ngosuku olulandelayo kwase kubolile. UNkulunkulu akabavumelanga bashiye okunye abazogada ngakho ngoba uNkulunkulu wayebalungiselele, okwakuqinisekisiwe ukuthi angeke balambe. Kodwa abantu azange bakwethembe lokho futhi babelokhu befuna ukushiya okunye ngoba babecabanga ukuthi: “Ngeke bathembele ekwenzeni kukaNkulunkulu! Ongakuboni futhi ongakwazi ukukuthinta. Kusalungile ukuthi ushiye okuncane ubekele isikhathi esizayo. Kumele uzicabangele ngoba akekho umuntu ozokunakekela uma ungakwenzi lokho wena mathupha!” Njengoba ubona, isintu asinakho lokho kwethemba, futhi abanalo ukholo lwangempela kuNkulunkulu. Bahlala beshiya okuncane eceleni benzela isikhathi esizayo futhi asikwazi ukubona konke ukunakekela nokucabangela kukaNkulunkulu elungiselela isintu. Bahlale bengakwazi ukukuzwa, bahlale bengamethembi uNkulunkulu, bahlale becabanga: “Ngeke bathembele ekwenzeni kukaNkulunkulu! Ubani owaziyo ukuthi uNkulunkulu uzosinika isintu noma uzosinika nini! Uma ngilambe kakhulu bese uNkulunkulu enganginiki, ngeke ngibulawe yindlala? Ngeke ngiswele izakhamzimba?” Uyabona ukuthi luncane kanjani ukholo lomuntu!

Okuqukethwe Okuhlobene