Satan Tempts Job for the First Time (His Livestock Is Stolen and Calamity Befalls His Children)

USathane Uvivinya UJobe Okokuqala

a. Amazwi Akhulunywa UNkulunkulu (UJobe 1:8) Yayisithi iNKOSI kuSathane, Ingabe uyiqaphela inceku yami uJobe, ukuthi akekho ofana naye emhlabeni, indoda engasoleki nelungile, owesaba uNkulunkulu, nogwema okubi? (UJ…

2018-05-14 00:13:05

Assessments of Job by God and in the Bible

Okuphawulwa uNkulunkulu ngoJobe nokuseBhayibhelini

(UJobe 1:1) Kwakukhona umuntu ezweni lase-Uze, ogama lakhe kwakunguJobe; futhi loyo muntu wayengenasici futhi elungile, nowayemesaba uNkulunkulu, futhi egwema ububi. (UJobe 1:5) Kwathi lapho, izinsuku zamadili sezidlu…

2018-05-13 23:13:05

Satan Once More Tempts Job (Sore Boils Break Out Across Job’s Body)

USathane Uyaphinda Ulinga UJobe (Kumila Amathumba Kuwo Wonke Umzimba KaJobe)

a. Amazwi Akhulunywa UNkulunkulu (UJobe 2:3) INKOSI yayisithi kuSathane, Ingabe uyiqaphela inceku yami uJobe, ukuthi akekho ofana naye emhlabeni, uyindoda engenasici nelungile, loyo owesaba uNkulunkulu, nogwema okubi?…

2018-05-14 01:13:05

People’s Many Misunderstandings About Job

Izinto Eziningi Abantu Abaziqonda Ngokungeyikho NgoJobe

Ubunzima obabekezelelwa uJobe kwakungewona umsebenzi wezithunywa ezazithunywe uNkulunkulu, futhi wawungabangelwa isandla sikaNkulunkulu. Kunalokho, wawuhlelwe uSathane ngokuqondile, isitha sikaNkulunkulu. Ngemva kwalokho…

2018-05-14 02:13:05

Job Defeats Satan and Becomes a True Man in the Eyes of God

UJobe Unqoba USathane Uphenduka Indoda Eqotho Emehlweni KaNkulunkulu

Ngivame ukuthi uNkulunkulu uhlola izinhliziyo zabantu, bese abantu bebona indlela abanye abayiyo ngaphandle. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu ubona ngaphakathi ezinhliziyweni zabantu, uyasiqonda isiqu sabo, kuyilapho abantu be…

2018-05-14 03:13:05

About Job I

Mayelana NoJobe(I)

Ngemva kokufunda ngendlela uJobe abhekana ngayo nezilingo, abaningi benu bangathanda ukwazi ezinye izinto mayelana noJobe, ikakhulukazi mayelana nemfihlo eyamenza wadunyiswa uNkulunkulu. Ngakho namhlanje, ake sikhulume n…

2018-05-14 04:13:05

Job Blesses the Name of God and Does Not Think of Blessings or Disaster

UJobe Ubusisa Igama LikaNkulunkulu Futhi Akacabangi Ngezibusiso Noma Inhlekelele

Kuneqiniso okungakhulunywa ngalo emiBhalweni ngendaba kaJobe, esizogxila kulo namuhla. Nakuba uJobe ayengazange ambone uNkulunkulu noma amuzwe ngezindlebe zakhe, uNkulunkulu wayenendawo enhliziyweni kaJobe. Wawuyini umbo…

2018-05-14 09:13:05

About Job II

Mayelana NoJobe (II)

Ukuhluzeka KukaJobe Izinto uJobe adlula kuzo nobuqotho bakhe nokwethembeka kwakhe kwasho ukuthi wenza izinqubo ezibonisa ukuhluzeka lapho elahlekelwa impahla kanye nezingane zakhe. Izinqumo ezihluzeke kanjalo zazingenak…

2018-05-14 05:13:05

Inani Elaphilwa UJobe Phakathi Nesikhathi Sakhe

Inani Elaphilwa UJobe Phakathi Nesikhathi Sakhe

UJobe Ngemva Kwezilingo Zakhe (UJobe 42:7-9) Futhi kwaba kanjalo, ngemva kokuba uJehova eskhulume lawo mazwi kuJobe, ujehova yathi ku-Elifazi umThemani, Intukuthelo yami ibaselwe wena, nabangani bakho ababili: ngokuba…

2019-07-06 03:27:20

The Warning and Enlightenment Provided to Later Generations by Job’s Testimony

Isixwayiso Nokukhanyiselwa Ubufakazi BukaJobe Obubunika Izizukulwane Ezilandelayo

Ngesikhathi esifanayo nesokuqonda inqubo uNkulunkulu azuza ngayo abantu, abantu nabo bayoqonda izinhloso nokubaluleka kokusebenzisa uSathane ekuvivinyeni uJobe. Abantu abasaphazanyiswa uvivinyo lukaJobe, futhi baneminini…

2018-05-14 07:13:05

The Warning and Enlightenment Provided to Later Generations by Job’s Testimony

Ubuhlobo Phakathi Kokunikela KukaNkulunkulu NgoJobe KuSathane Nezinhloso Zomsebenzi KaNkulunkulu

Nakuba abantu abaningi manje beqonda ukuthi uJobe wayelungile futhi eqotho, nokuthi wayesaba uNkulunkulu egwema okubi, lokhu kuqonda akubenzi bazazi kakhudlwana izinhloso zikaNkulunkulu. Ngesikhathi esifanayo nokungabuth…

2018-05-14 06:13:05

Job’s Faith in God Is Not Shaken Because God Is Hidden From Him

Ukholo LukaJobe KuNkulunkulu Aluzanyazanyiswanga Ukuthi UNkulunkulu Wayefihlekile Kuye

UJobe Akwazi NgoNkulunkulu Yilokho Ayekuzwe Ngendlebe (UJobe 9:11) “Bheka, uyangidlula, futhi ngingamboni: angigudle futhi, kodwa ngingezwa.” (UJobe 23:8-9) “Bheka, ngiyaphambili, kepha akekho; nasemuva, kodwa angi…

2018-05-14 08:13:05