I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

USathane Uyaphinda Ulinga UJobe (Kumila Amathumba Kuwo Wonke Umzimba KaJobe)

78

a. Amazwi Akhulunywa UNkulunkulu

(UJobe 2:3) INKOSI yayisithi kuSathane, Ingabe uyiqaphela inceku yami uJobe, ukuthi akekho ofana naye emhlabeni, uyindoda engenasici nelungile, loyo owesaba uNkulunkulu, nogwema okubi? nokuthi usabambelela ekuthembekeni kwakhe, yize ungivusele, ukumbhubhisa engenacala.

(UJobe 2:6) Futhi iNKOSI yathi kuSathane, Bheka, usesandleni sakho; kepha gcina ukuphila kwakhe.

b. Amazwi Akhulunywa USathane

(UJobe 2:4-5) USathane wabe eseyiphendua iNKOSI, futhi wathi, Isikhumba ngesikhumba, yebo, konke lokho umuntu anakho uyakunika ngokuphila kwakhe. Kepha lula isandla sakho manje, futhi uthinte amathambo akhe nenyama yakhe, futhi uyokukuthuka ebusweni bakho.

c. Indlela UJobe Abhekana Ngayo Nezilingo

(UJobe 2:9-10) Khona-ke umkakhe wabe esethi kuye, Namanje usakugcinile ukuthembeka kwakho? thuka uNkulunkulu, bese uyafa. Kepha wathi kuye, Ukhulumisa okukankosikazi oyisiwula. Usho ukuthini? simukela okuhle okuvela esandleni sikaNkulunkulu, singekwamukela nokubi na? Kukho konke lokhu uJobe akonanga ngomlomo wakhe.

(UJobe 3:3) Maluqalekiswe usuku engazalwa ngalo, nobusuku okwashiwo ngalo ukuthi, Kukhulelwe umntwana wesilisa.

Uthando LukaJobe Ngendlela KaNkulunkulu Lulwedlula Lonke

Uthando LukaJobe Ngendlela KaNkulunkulu Lulwedlula Lonke

ImiBhalo ilandisa ngengxoxo elandelayo ephakathi kukaNkulunkulu noSathane: “INKOSI yayisithi kuSathane, Ingabe uyiqaphela inceku yami uJobe, ukuthi akekho ofana naye emhlabeni, uyindoda engenasici nelungile, loyo owesaba uNkulunkulu, nogwema okubi? nokuthi usabambelela ekuthembekeni kwakhe, yize ungivusele, ukumbhubhisa engenacala.” (Jobe 2:3). Kule ngxoxo, uNkulunkulu uphindaphinda umbuzo ofanayo kuSathane. Umbuzo osivezela indlela uNkulunkulu akuphenya ngayo lokho okwaboniswa uSathane nakwenza lapho elinga uJobe okokuqala, futhi akuhlukile endleleni ahlola ngayo uJobe ngaphambi kokulingwa uSathane. Okusho ukuthi, ngaphambi kokuba alingwe, emehlweni kaNkulunkulu uJobe wayelungile, ngakho uNkulunkulu wamvikela nomndeni wakhe, wambusisa; wayekufanele ukubusiswa emehlweni kaNkulunkulu. Ngemva kokulingwa, uJobe akazange one ngezindebe zakhe ngenxa yokuthi ulahlekelwe impahla yakhe nezingane zakhe, kodwa waqhubeka edumisa igama likaJehova. Ukuziphatha kwakhe kwenza uNkulunkulu wajabula ngaye, futhi waziqhenya ngaye. Ngoba emehlweni kaJobe, inzalo yakhe noma izinto anazo kwakunganele kwakungeke kumenze aphike uNkulunkulu. Indawo kaNkulunkulu enhliziyweni yakhe, yayingeke ivalwe abantwana bakhe noma isicucu sempahla. Phakathi novivinyo lokuqala lukaJobe, wabonisa uNkulunkulu ukuthi uthando analo ngaye nendlela amesaba ngayo ngothando nagwema ngayo okubi, kukwedlula konke. Lokhu kwenza uJobe wathola umvuzo ovela kuJehova uNkulunkulu futhi impahla yakhe nezingane zakhe waphucwa khona.

KuJobe, lokhu adlula kukho kwageza inhliziyo yakhe, kwakuwubhapathizo lokuphila olwafeza injongo yalo, futhi okukhulu nakakhulu, kwakuyigalelo elavivinya ukulalela kukaJobe, nokwesaba uNkulunkulu. Lokhu kwashintsha isimo sikaJobe sasuka ekubeni indoda ecebile wagcina esewumuntu ongelutho, futhi kwamenza wezwa indlela uSathane ahlukumeza ngayo abantu. Inhlupheko yakhe ayizange imenze enyanye uSathane; kunalokho ezenzweni zonya zikaSathane nokuhlubuka kuNkulunkulu, lokhu kwamgqugquzela ukuthi ahambe endleleni yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi. Wafunga ukuthi wayengeke amshiye uNkulunkulu futhi amelane nendlela kaNkulunkulu ngenxa yezinto ezifana nempahla, izingane noma izihlobo, futhi wayengeke abe isigqila sikaSathane, sempahla, noma somuntu; ngaphandle kukaJehova uNkulunkulu, akekho ongaba iNkosi yakhe, noma uNkulunkulu wakhe. Leyo kwakuyimigomo kaJobe. Ngakolunye uhlangothi lwezilingo, uJobe wazuza okuthile: UNkulunkulu wamnika umcebo omkhulu ngemva kwalezi zilingo.

Phakathi nokuphila kwakhe kwamashumi edlule eminyaka, uJobe wabona izenzo zikaJehova futhi wathola izibusiso zikaJehova uNkulunkulu. Yizibusiso ezamshiya edliwa unembeza, ngoba wayekholelwa ukuthi akamenzelanga lutho uNkulunkulu, kodwa wanikwa izibusiso ezinkulu kangaka futhi waboniswa umusa omkhulu. Ngenxa yalesi sizathu, wayethandaza kaningi ngenhliziyo, ethemba ukuthi uzokwazi ukubuyisela uNkulunkulu, ethemba ukuthi uzothola ithuba lokufakaza ngezenzo nangobukhulu bukaNkulunkulu, futhi enethemba lokuthi ukulalela kwakhe kuzovivinywa, ngaphezu kwalokho, wayenethemba lokuthi ukholo lwakhe lwaluzohlanzwa kuze kube yilapho ukulalela nokholo lwakhe kwamukelwa uNkulunkulu. Futhi lapho uJobe ehlelwa izilingo, wayekholelwa ukuthi uNkulunkulu wayeyizwa imithandazo yakhe. UJobe walibamba ngazo zombili ithuba ngaphezu kwanoma yini enye, ngakho akazange alokothe alithathe kancane, ngenxa yokuphila kwakhe. Ukufika kwaleli thuba kwakusho ukuthi ukulalela kwakhe nokwesaba kwakhe uNkulunkulu kwakungase kuvivinywe, futhi kwakungenziwa kuhlanzeke. Ngaphezu kwalokho, kwakusho ukuthi uJobe wayenethuba lokwamukelwa uNkulunkulu, kumsondeze kuNkulunkulu. Phakathi novivinyo, ukholo olunjalo lwamenza walunga nakakhulu, futhi wayiqonda ngokujulile intando kaNkulunkulu. UJobe waphinde wasazisa kakhulu isibusiso nomusa kaNkulunkulu, enhliziyweni yakhe wayezidumisa kakhulu izenzo zikaNkulunkulu, futhi wayemesaba kakhulu uNkulunkulu, elangazelela uthando lukaNkulunkulu, ubukhulu kanye nobungcwele bakhe. Ngalesi sikhathi, nakuba uJobe ayesaba uNkulunkulu futhi egwema okubi emehlweni kaNkulunkulu, mayelana nezinto adlula kuzo, ukholo nolwazi lukaJobe lwafinyelela kulezi zibopho: Ukholo lwakhe lwakhula, ukulalela kwakhe kwaba nesisekelo, nokwesaba uNkulunkulu kwaqina kakhudlwana. Nakuba leli qiniso laguqula ukuphila kukaJobe, ushintsho olunjalo alumgculisanga uJobe, futhi aluyinciphisanga intuthuko yakhe. Ngesikhathi esifanayo, ukubala izinto azizuza kulolu vivinyo, nokucabanga ngobuthaka bakhe, wathandaza buthule, walinda ukuba kufike uvivinyo olulandelayo, ngoba wayelulwela ukholo lwakhe, ukulalela nokwesaba uNkulunkulu ukuba kuphakanyiswe ovivinyweni lukaNkulunkulu olulandelayo.

UNkulunkulu ubona imicabango yomuntu nakho konke umuntu akushoyo nakwenzayo. Imicabango kaJobe yafinyelela ezindlebeni zikaJehova uNkulunkulu, futhi walalela imithandazo yakhe, futhi lwafika lapho uvivinyo lukaNkulunkulu olulandelayo ngoJobe kungazelelwe.

Ngemva Kokuhlupheka Kabuhlungu, UJobe Wabona Indlela UNkulunkulu Anakekela Ngayo Isintu

Ngemva kombuzo kaNkulunkulu ayewubhekise kuSathane, uSathane wajabula ngasese. Lokhu kwakungenxa yokuthi uSathane wayazi ukuthi wayezophinde avunyelwe ukuhlasela indoda eyayiphelele emehlweni kaNkulunkulu—okwakuyithuba eliyivela-kancane kuSathane. USathane wayefuna ukusebenzisa leli thuba ukuze acekele phansi ukholo lukaJobe, ukumenza alahlekelwe ukholo lwakhe kuNkulunkulu engabe esamesaba uNkulunkulu noma abusise igama likaJehova. Lokhu kwakuyonika uSathane ithuba: Noma kuyiphi indawo noma isikhathi, wayezokwazi ukuphendula uJobe into yokudlala ezwa ngaye. USathane akashiyi imikhondo, ngeke wazi ukuthi uza nakuphi ukukhohlakala. Leli qiniso lalicashile lapho ephendula amazwi kaJehova uNkulunkulu, njengoba kulotshiwe emibhalweni: “USathane wabe eseyiphendua iNKOSI, futhi wathi, Isikhumba ngesikhumba, yebo, konke lokho umuntu anakho uyakunika ngokuphila kwakhe. Kepha lula isandla sakho manje, futhi uthinte amathambo akhe nenyama yakhe, futhi uyokukuthuka ebusweni bakho” (Jobe 2:4-5). Akunakwenzeka ukuthola ulwazi olubalulekile nenkohlakalo kaSathane engxoxweni ephakathi kwakhe noNkulunkulu. Ngemva kokuzwa la manga kaSathane, bonke abathanda iqiniso nabazonda okubi ngokungangabazeki bayomzonda uSathane, bayowenyanya wonke amanga kaSathane, ngesikhathi esifanayo bayomthandazela ngobuqotho uJobe, bethandazela ukuthi lo muntu kanye nabalungile bafinyelele ukuphelela, bafise ukuthi lo muntu esabe uNkulunkulu futhi agweme okubi azinqobe kuze kube phakade izilingo zikaSathane, baphile ekukhanyeni, baphile ngesiqondiso nesibusiso sikaNkulunkulu ngakho bayofisa ukuthi isibindi sikaJobe sibaqinise bonke labo abafuna ukwesaba uNkulunkulu bagweme okubi. Nakuba injongo yenkohlakalo kaSathane ingabonakala kula mazwi, uNkulunkulu wasamukela “isicelo” sikaSathane—kodwa ngaphansi kombandela owodwa: “usesandleni sakho; kepha gcina ukuphila kwakhe” (Jobe 2:6). Ngoba ngalesi sikhathi, uSathane wacela ukulimaza inyama namathambo kaJobe, uNkulunkulu wathi, “gcina ukuphila kwakhe.” Incazelo yala mazwi ukuthi wanika uSathane inyama kaJobe, kodwa ashiye ukuphila kwakhe. USathane wayengeke akwazi ukuthatha ukuphila kukaJobe, kodwa ngaphandle kwalokhu wayengenza noma yini kuJobe.

Ngemva kokuthola imvume kuNkulunkulu, uSathane waphuthuma waya kuJobe welula isandla sakhe wahlupha isikhumba sakhe, wamenza wamila amathumba abuhlungu umzimba wonke, futhi uJobe wezwa ubuhlungu esikhunjeni sakhe. UJobe wadumisa ubukhulu nobungcwele bukaJehova uNkulunkulu, okuyinto eyamthukuthelisa kakhulu uSathane. Ngoba kwakumjabulisa ukuzwisa umuntu ubuhlungu, uSathane welula isandla sakhe wathinta inyama kaJobe, wenza amathumba akuyo aba makhulu. UJobe wabuzwa ngokushesha ubuhlungu futhi kwakunzima ukubekezelela ubuhlungu obusenyameni yakhe, wayeguqa abambelele ngezandla phansi, njengokungathi lokhu kwakuzonciphisa ubuhlungu ayebuzwa emoyeni nasenyameni. Wabona ukuthi uNkulunkulu wayesohlangothini lwakhe embhekile, wenza okusemandleni akhe ukuze aziqinise. Waphinde waguqa phansi, wathi: Ubheka inhliziyo yomuntu, ubona usizi lwakhe; kungathi ubuthaka bakhe bukuthinta? Malidunyiswe igama likaJehova uNkulunkulu. USathane wazibona izinhlungu zikaJobe, kodwa lokho akumenzanga uJobe walaxaza igama likaJehova uNkulunkulu. Ngakho waphakamisa isandla ukuze alimaze amathambo kaJobe, efuna ngazo zonke izindlela ukumephula amalungu omzimba. UJobe wezwa ubuhlungu obukhulu; kwakusengathi inyama yakhe ihlutshuliwe kuvela amathambo, njengokungathi amathambo ayechotshozwa kancane kancane. Lobu buhlungu obukhulu bamenza wacabanga ukuthi kungcono ukufa.… Wayengasakwazi ukubekezela.… Wayefuna ukukhala kakhulu, wayefuna ukusika isikhumba sakhe ukuze anciphise izinhlungu—kodwa wazibamba, akasisikanga isikhumba sakhe, ngoba wayengafuni uSathane abone ubuthaka bakhe. Ngakho waphinde waguqa, kodwa ngalesi sikhathi akakuzwanga ukuba khona kukaJehova uNkulunkulu. Wayazi ukuthi wayehlale ephambi kwakhe, futhi esemva kwakhe, noma eceleni kwakhe. Kodwa phakathi nobuhlungu bakhe, uNkulunkulu akazange ambuke; wafihla ubuso Bakhe, ngoba injongo yokudala Kwakhe abantu kwakungekhona ukubenza bahlupheke. Ngalesi sikhathi, uJobe wayelila, enza okusemandleni akhe ukuze abekezelele isimo, kodwa wayengasakwazi ukuqhubeka ebonga uNkulunkulu: Umuntu uwa ngegalelo lokuqala, ubuthaka futhi akanamandla, mncane futhi akanaki—kungani umkhathalela kangaka futhi unomusa kuye? Ungishayile, kodwa Nawe uzwa ubuhlungu ngokungishaya kwakho. Yini oyikhathalela ngempela kumuntu? Imithandazo kaJobe yafinyelela ezindlebeni zikaNkulunkulu, uNkulunkulu wayethule, ebuka kuphela engakhulumi.… Ngemva kokuzama wonke amacebo, uSathane wahamba, kodwa lokhu akuzange kuqede uvivinyo lukaJobe. Ngoba amandla kaNkulunkulu ayekuJobe ayengakavezwa obala, indaba kaJobe ayiphelelanga kulesi silingo sikaSathane. Njengoba abanye abalingiswa benokwabo, kuningi okuseza.

Okunye Ukuvezwa Kokwesaba UNkulunkulu KukaJobe Nokugwema Okubi Ekudumiseni Kwakhe Igama LikaNkulunkulu Kuzo Zonke Izinto

Okunye Ukuvezwa Kokwesaba UNkulunkulu KukaJobe Nokugwema Okubi Ekudumiseni Kwakhe Igama LikaNkulunkulu Kuzo Zonke Izinto

UJobe walinyazwa kakhulu uSathane, kodwa akazange alishiye igama likaJehova uNkulunkulu. Umkakhe waba ngowokuqala ukuphumela obala adlale indima kaSathane engabonakala ngokuhlasela uJobe. Imibhalo yokuqala ikuchaza kanjena: “Khona-ke umkakhe wabe esethi kuye, Namanje usakugcinile ukuthembeka kwakho? thuka uNkulunkulu, bese uyafa” (Jobe 2:9). Lawa amazwi akhulunywa uSathane kumuntu. Ayewukuhlasela, nezinsolo, isilingo kanye nokunyundela. Ngemva kokwehluleka ukuhlasela inyama kaJobe, uSathane wabe esezama ngokuqondile ukuhlasela ubuqotho bukaJobe, efuna ukushiyisa uJobe ubuqotho, amelane noNkulunkulu futhi ayeke ukuphila. Ngakho uSathane wayefuna ukusebenzisa lawo mazwi ukuze alinge uJobe: Ukube uJobe washiya igama likaJehova, kwakungeke kudingeke abekezelele ukuhlushwa, wayezokhululeka. Eselulekweni somkakhe, uJobe waphendula ngokuthi, “Ukhulumisa okukankosikazi oyisiwula. Usho ukuthini? simukela okuhle okuvela esandleni sikaNkulunkulu, singekwamukela nokubi na?” (Jobe 2:10). UJobe kwase kuyisikhathi eside ewazi la mazwi, kodwa ngalesi sikhathi iqiniso lokuthi uJobe wayewazi laba sobala.

Lapho umkakhe ethi akathuke uNkulunkulu afe, wayeqonde ukuthi: UNkulunkulu wakho ukuphatha kanjena, kungani ungamthuki? Usaphilelani? UNkulunkulu wakho akakuphathi kahle, kodwa uthi malibusiswe igama likaJehova. Angayiletha kanjani inhlekelele kuwe lapho ubusisa igama Lakhe? Shesha, ulaxaze igama likaNkulunkulu, ungabe usamlandela. Ngale ndlela izinkinga zakho ziyophela. Ngalo mzuzu, kwenzeka ubufakazi uNkulunkulu ayefuna ukububona kuJobe. Akekho umuntu ojwayelekile owayengenza lobu bufakazi, futhi asifundi ngabo kunoma iziphi izindaba zeBhayibheli—kodwa uNkulunkulu wabubona kudala uJobe engakawasho la mazwi. UNkulunkulu wayefuna ukusebenzisa leli thuba ukuze avumele uJobe ababonise bonke ukuthi uNkulunkulu wayeqinisile. Ebhekene neseluleko somkakhe, uJobe akenqabanga nje kuphela ukungabuphuli ubuqotho bakhe kuNkulunkulu, waphinde wathi kumkakhe: “simukela okuhle okuvela esandleni sikaNkulunkulu, singekwamukela nokubi na?” Ingabe la mazwi anesisindo? Lapha kuneqiniso elilodwa elinesisindo. Isisindo sala mazwi ukuthi emukelwe uNkulunkulu enhliziyweni Yakhe, ayilokhu okwakufunwa uNkulunkulu, yilokho ayefuna ukukuzwa, awumphumela uNkulunkulu ayelangazelela ukuwubona; la mazwi aphinde abe isiqu sobufakazi bukaJobe. Kulokhu, ukulunga kukaJobe, ubuqotho, ukwesaba uNkulunkulu, nokugwema okubi kufakazelwe. Into uJobe ayigugu kuyo, kulapho evivinywa, ngisho nalapho umzimba wakhe ugcwele amathumba, lapho ebekezelela ubuhlungu obukhulu, lapho umkakhe nezihlobo bemeluleka, akawalalelanga amazwi anjalo. Ukukubeka ngenye indlela, enhliziyweni yakhe wayekholelwa ukuthi, akunandaba ukuthi isilingo nosizi lungakanani, ngisho nokufa, wayengeke aphike uNkulunkulu, noma alahle indlela yokwesaba uNkulunkulu agweme okubi. Ngakho uyabona ukuthi uNkulunkulu wayenendawo ebaluleke kakhulu enhliziyweni yakhe, nokuthi kwakunoNkulunkulu weqiniso kuphela enhliziyweni yakhe. Yilokhu okusenza sifunde ngaye emiBhalweni izinto ezifana nokuthi: Kukho konke lokho uJobe akonanga ngomlomo wakhe. Akagcinanga nje ngokungoni ngomlomo wakhe, kodwa enhliziyweni yakhe akakhonondanga ngoNkulunkulu. Akashongo amazwi abuhlungu ngoNkulunkulu, futhi akonanga kuNkulunkulu. Futhi umlomo wakhe awugcinanga nje ngokubusisa igama likaNkulunkulu, kodwa nasenhliziyweni yakhe walibusisa igama likaNkulunkulu; umlomo nenhliziyo yakhe kwakuyinto eyodwa. Lona kwakunguJobe wangempela owabonwa uNkulunkulu, futhi lesi kwakuyisizathu esenza uNkulunkulu wazisa uJobe.

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene