Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izinto Eziningi Abantu Abaziqonda Ngokungeyikho NgoJobe

63

Ubunzima obabekezelelwa uJobe kwakungewona umsebenzi wezithunywa ezazithunywe uNkulunkulu, futhi wawungabangelwa isandla sikaNkulunkulu. Kunalokho, wawuhlelwe uSathane ngokuqondile, isitha sikaNkulunkulu. Ngemva kwalokho, izinga lobunzima obabekezelelwa uJobe alinakuqhathaniswa. Kodwa ngalo mzuzu, uJobe walubonisa ngalé kwamahloni, ulwazi lwakhe lwamihla yonke ngoNkulunkulu enhliziyweni yakhe, nendlela abheka ngayo uNkulunkulu—futhi leli iqiniso. Ukube uJobe akazange alingwe, ukube uNkulunkulu akazange alethe izilingo phezu kukaJobe, lapho uJobe ethi, “iNKOSI iphile, futhi iNKOSI ithathile; malibongwe igama leNKOSI,” ungathi uJobe uwumzenzisi; uNkulunkulu umnike izinto eziningi, ngakho wabusisa igama likaJehova. Ukube ngaphambi kokulingwa, uJobe wayethe, “simukela okuhle okuvela esandleni sikaNkulunkulu, singekwamukela nokubi na?” ubungathi uJobe unehaba, nokuthi ngeke alishiye igama likaNkulunkulu kusukela abusiswa isandla sikaNkulunkulu. Ukube uNkulunkulu waletha inhlekelele phezu kwakhe, khona-ke nakanjani ngabe walishiya igama likaNkulunkulu. Kodwa lapho uJobe ezithola ngaphansi kwezimo ezingafiswa muntu, noma okungekho ofisa ukuzibona, abantu abangethuka uma zibehlela, uJobe wayesakwazi ukubambelela ebuqothweni bakhe: “iNKOSI iphile, futhi iNKOSI ithathile; malibongwe igama leNKOSI” futhi “simukela okuhle okuvela esandleni sikaNkulunkulu, singekwamukela nokubi na?” Bebhekene nokuziphatha kukaJobe ngalesi sikhathi, labo abathanda ukukhuluma amagama amakhulu, futhi abathanda ukukhuluma ngezincwadi nezimfundiso, basala bekhexile. Labo abadumisa igama likaNkulunkulu ngamazwi kuphela, kodwa abangakaze bamukele uvivinyo lukaNkulunkulu, kudingeka babe qotho njengoJobe, futhi labo abangakholelwa ukuthi umuntu angakwazi ukuqina endleleni kaNkulunkulu, bahlulelwa ubufakazi bukaJobe. Bebhekene nokuziphatha kukaJobe phakathi nezilingo kanye namazwi awakhuluma, abanye bayodideka, abanye bakhathazeke, abanye bangabaze, abanye ngeke babe nandaba, bangabunaki ubufakazi bukaJobe ngenxa yokuthi ababoni kuphela uvivinyo olwehlela uJobe phakathi nezilingo, futhi bafunde amazwi akhulunywa uJobe, kodwa futhi babona “nobuthaka” bukaJobe phakathi nalezi zilingo. Lobu “buthaka” bakholelwa ukuthi kuwukungapheleli okukhona ekupheleleni kukaJobe, ibala elisendodeni eyayiphelele emehlweni kaNkulunkulu. Okusho ukuthi, kukholakala ukuthi labo abaphelele, abangenabala, abangenabo ubuthakathaka, abangakaze bezwe ubuhlungu, abakaze bangajabuli noma bazizwe belahliwe futhi abanayo inzondo noma nayiziphi izimo zangaphandle ezinzima; ngenxa yalokho, abantu abaningi abakholelwa ukuthi uJobe wayephelele ngempela. Abantu abakwamukeli lokhu kuziphatha phakathi nokulingwa kwakhe. Ngokwesibonelo, lapho uJobe elahlekelwa izimpahla kanye nezingane zakhe, akazange, njengoba abantu becabanga, akhihle isililo. Lokho kwenza abantu bacabange ukuthi wayengenamizwa, ngoba akakhalanga izinyembezi, noma wayengawuthandi umndeni wakhe. Lona umbono ongemuhle uJobe aqale wawunika abantu. Indlela aziphatha ngayo kamuva bayithola idida kakhulu: “Ukuklebhula ingubo yakhe” abantu baye bakubheka njengokwedelela uNkulunkulu, “nokuphucula ikhanda lakhe” kubhekwe ngokungeyikho njengokwedelela kukaJobe nokumelana noNkulunkulu. Ngaphandle kwamazwi kaJobe athi “iNKOSI iphile, futhi iNKOSI ithathile; malibongwe igama leNKOSI,” abantu akukho ukulunga abakubonayo okwatuswa uNkulunkulu, ngakho indlela iningi labo elimqonda ngayo uJobe ihlotshaniswa nokungaqondi, ukungabaza, nokuchithwa kanye nokucabanga ukuthi wemukelwe. Akekho kubo oluqonda ngempela futhi olazisayo izwi likaJehova uNkulunkulu elithi uJobe wayeyindoda elungile futhi eqotho, umuntu oyedwa wesaba uNkulunkulu wagwema okubi.

Ngenxa yombono wabo ongenhla ngoJobe, abantu bakungabaza kakhulu ukulunga kwakhe, ngoba izenzo nokuziphatha kukaJobe okulotshwe emibhalweni kwakungezona izinto ezazithinta abantu ngendlela abayifisayo. Akaphuthelwanga nje kuphela izidlo ezinkulu, kodwa futhi waziphala lapho ehlezi emlotheni. Leli qiniso libashiya bekhexile abantu, futhi abalikholwa—baze baliphike—ukulunga kukaJobe, ngesikhathi eziphala uJobe akazange athandaze kuNkulunkulu, noma enze isithembiso kuNkulunkulu; noma akhale izinyembezi ngenxa yobuhlungu. Ngalesi sikhathi, abantu babona kuphela ubuthaka bukaJobe, ngakho ngisho nalapho bezwa uJobe ethi “simukela okuhle okuvela esandleni sikaNkulunkulu, singekwamukela nokubi na?” akukho lutho nhlobo olubathintayo, futhi abakakwazi ukubona ukulunga kukaJobe emazwini akhe. Umqondo oyisisekelo uJobe awunika abantu phakathi nezilingo zakhe ukuthi wayengadumazekile futhi engazidli. Abantu abayiboni indaba engemva kokuziphatha kwakhe eyayisekujuleni kwenhliziyo yakhe, futhi abakuboni ukwesaba uNkulunkulu okwakusenhliziyweni yakhe noma ukunamathela emyalweni wokugwema okubi. Ukuzola kwakhe kwenza abantu bacabange ukuthi ukulunga nobuqotho bakhe kumane kungamazwi nje, ukuthi ukwesaba uNkulunkulu kuyinzwabethi; “ubuthaka” abembula ngaphandle yibona ababambelela kubo, bubenza babe “nombono omusha” kanye “nokuqonda okusha” ngomuntu uNkulunkulu athi ulungile futhi uqotho. “Umbono omusha” kanjalo “nokuqonda okusha” kwafakazelwa uJobe lapho evula umlomo wakhe eqalekisa usuku azalwa ngalo.

Izinto Eziningi Abantu Abaziqonda Ngokungeyikho NgoJobe

Nakuba izinga lovivinyo alubekezelela lungacabangeki futhi umuntu angeke aluqonde, akukhuluma kwakungeyona inzwabethi, kodwa wayemane enciphisa ubuhlungu ayebuzwa emzimbeni wakhe. Njengoba kulotshiwe emiBhalweni, wathi: “Maluqalekiswe usuku engazalwa ngalo, nobusuku okwashiwo ngalo ukuthi, Kukhulelwe umntwana wesilisa” (Jobe 3:3). Mhlawumbe kukhona owake wacabanga ukuthi abalulekile la mazwi, futhi mhlawumbe kunabantu abake bawanaka. Ngokombono wenu, ingabe asho ukuthi uJobe wayephika uNkulunkulu? Ingabe ayisikhalazo esibhekiswe kuNkulunkulu? Ngiyazi ukuthi iningi lenu linemibono ethile ngala mazwi akhulunywa uJobe futhi likholelwa ukuthi ukube uJobe wayelungile futhi eqotho, wayengeke aveze izimpawu zokuba buthaka noma zosizi, futhi wayezofuna ukubhekana kahle nokuhlasela kukaSathane, futhi ajabule lapho uSathane emlinga. Kwakungafanele akhathazeke nganoma yiluphi uvivinyo olwalethwa uSathane enyameni yakhe, futhi kwakungafanele ahlukumeze imizwa esenhliziyweni yakhe. Empeleni kwakufanele acele uNkulunkulu enze lezi zilingo zibe namandla. Yile nto okwakufanele ivezwe noma umuntu ongesabi futhi omesaba ngempela uNkulunkulu nogwema okubi okwakufanele abe nayo. Ngemva kwalolu vivinyo olwedlulele, uJobe waluqalekisa usuku azalwa ngalo. Akazange akhononde ngoNkulunkulu, ingasaphathwa eyokuba nezinhloso zokuphikisana noNkulunkulu. Kulula kakhulu ukukusho lokhu kunokukwenza, ngoba kusukela endulo kuze kube manje, akekho owake wavivinywa njengoJobe. Kungani kungakaze kube namuntu oke wabhekana novivinyo olufana nolukaJobe? Ngoba, njengoba kunjalo ngokombono kaNkulunkulu, akekho ongakwazi ukuthwala leso sibopho, akekho ongakwazi ukwenza njengoba kwenza uJobe, futhi akekho ngaphandle kokuqalekisa usuku azalwa ngalo, ongeke alishiye igama likaNkulunkulu futhi aqhubeke ebusisa igama likaJehova uNkulunkulu, njengoba kwenza uJobe lapho ehlelwa izilingo. Ingabe ukhona owayengenza lokhu? Lapho sisho lokhu ngoJobe, ingabe siyakuncoma ukuziphatha kwakhe? Wayeyindoda elungile, futhi ekwazi ukufakaza kanjalo ngoNkulunkulu, futhi ekwazi ukuxosha uSathane, ukuze angaphinde ame phambi kukaNkulunkulu ammangalele—ngakho yini engalungile ngokumncoma? Kungenzeka yini ukuthi ninezinga eliphakeme kunelikaNkulunkulu? Kungenzeka yini ukuthi naniyokwenza kangcono kunoJobe lapho nibhekene nalolu vivinyo? UJobe wadunyiswa uNkulunkulu—kukhona abangavumelani nakho?

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene