Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

USathane Uvivinya UJobe Okokuqala

296

a. Amazwi Akhulunywa UNkulunkulu

(UJobe 1:8) Yayisithi iNKOSI kuSathane, Ingabe uyiqaphela inceku yami uJobe, ukuthi akekho ofana naye emhlabeni, indoda engasoleki nelungile, owesaba uNkulunkulu, nogwema okubi?

(UJobe 1:12) Futhi INKOSI yathi kuSathane, Bheka, konke lokhu anakho kusesandleni sakho; kuphela kuyena ungabeki isandla sakho. Ngakho uSathane wayesesuka phambi kweNKOSI.

b. Impendulo KaSathane

(UJobe 1:9-11) Khona-ke uSathane wabe eseyiphendula iNKOSI, futhi wathi, Ingabe uJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na? Awumbiyelanga yini yena, nendlu yakhe, nakho konke okwakhe nxazonke? wabusisa umsebenzi wezandla zakhe, futhi impahla yakhe yandile emhlabeni. Kepha ake welule isandla sakho manje, bese uthinta konke anakho, futhi uyokuthuka ebusweni bakho.

UNkulunkulu Uvumela USathane Ukuba Alinge UJobe Ukuze Ukholo LukaJobe Lupheleliswe

UJobe 1:8 umbhalo wokuqala lapho sibona khona ingxoxo ephakathi kukaJehova uNkulunkulu noSathane. Wathini uNkulunkulu? Umbhalo wokuqala unikeza amazwi alandelayo: “Yayisithi iNKOSI kuSathane, Ingabe uyiqaphela inceku yami uJobe, ukuthi akekho ofana naye emhlabeni, indoda engasoleki nelungile, owesaba uNkulunkulu, nogwema okubi?” Lesi kwakuyisimo uNkulunkulu ayenaso ngoJobe phambi kukaSathane; uNkulunkulu wathi wayeyindoda elungile futhi eqotho, eyesaba uNkulunkulu futhi egwema okubi. Ngaphambi kwala mazwi aphakathi kukaNkulunkulu noSathane, uNkulunkulu wayenqume ukuthi wayezosebenzisa uSathane ukuze avivinye uJobe—ukuthi wayezonikela ngoJobe kuSathane. Ngelilodwa, lokhu kwakuzofakazela ukuthi ukubona kukaNkulunkulu nokuhlolwa kukaJobe kwakunembe kakhulu, kwakuzokwenza uSathane abe namahloni ngobufakazi bukaJobe; kwakuzophinde kuphelelise nokholo lukaJobe nokwesaba kwakhe uNkulunkulu. Ngakho, lapho uSathane eza phambi kukaNkulunkulu, uNkulunkulu akazange agudle iguma. Wahlala ephuzwini wabuza uSathane: “Ingabe uyiqaphela inceku yami uJobe, ukuthi akekho ofana naye emhlabeni, indoda engasoleki nelungile, owensaba uNkulunkulu, nogwema okubi?” Embuzweni kaNkulunkulu kunencazelo elandelayo: UNkulunkulu wayazi ukuthi uSathane wayesehambe zonke izindawo, futhi wayesezwile ngoJobe, owayeyinceku kaNkulunkulu. USathane wayezama ukuletha incithakalo kuJobe ukuze afakazele ukuthi ukholo lukaJobe kuNkulunkulu nokwesaba kwakhe uNkulunkulu kwakungeke kume kuqine. USathane wayekulungele ukufuna amathuba okucekela phansi uJobe, nokuthi uJ0be aphike uNkulunkulu futhi amsuse ezandleni zikaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wahlola inhliziyo kaJobe wabona ukuthi wayelungile futhi eqotho, nokuthi wayesaba uNkulunkulu futhi egwema okubi. UNkulunkulu wasebenzisa umbuzo ukuze atshele uSathane ukuthi uJobe wayelungile futhi eyindoda eqotho eyesaba uNkulunkulu igweme okubi, nokuthi uJobe wayengeke amphike uNkulunkulu alandele uSathane. Ngemva kokuzwa lokhu ngoJobe, kwaqubuka inzondo enkulu kuSathane, futhi wafuna ngazo zonke izindlela ukuhlwitha uJobe, ngoba uSathane akakaze akholelwe ukuthi kungaba nomuntu olungile futhi oqotho, ongesaba uNkulunkulu agweme okubi. Ngesikhathi esifanayo, uSathane wazonda indoda elungile futhi eqotho, wazonda nabantu abesaba uNkulunkulu futhi abagwema okubi. Ngakho kulotshiwe kuJobe 1:9-11 ukuthi “Khona-ke uSathane wabe eseyiphendula iNKOSI, futhi wathi, Ingabe uJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na? Awumbiyelanga yini yena, nendlu yakhe, nakho konke okwakhe nxazonke? wabusisa umsebenzi wezandla zakhe, futhi impahla yakhe yandile emhlabeni. Kepha ake welule isandla sakho manje, bese uthinta konke anakho, futhi uyokuthuka ebusweni bakho.” UNkulunkulu wayejwayelene namaqhinga kaSathane okukhohlisa, wayazi kahle kamhlophe ukuthi kwase kuyisikhathi eside uSathane eceba ukonakalisa uJobe, ngakho uNkulunkulu watshela uSathane ukuthi uJobe wayengumuntu olungile futhi oqotho, owesaba uNkulunkulu futhi agweme okubi, kuze abuyise uSathane endleleni, ukuze embule ubuso bangempela bukaSathane ahlasele futhi alinge uJobe. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu wakuveza ngenhloso ukuthi uJobe wayelungile futhi eqotho, nokuthi wayesaba uNkulunkulu futhi egwema okubi, futhi ngalokhu wenza uSathane wahlasela uJobe ngenxa yokuthi uSathane kwakumthukuthelisa ukuthi uJobe ulungile futhi uqotho, nokuthi wesaba uNkulunkulu futhi ugwema okubi. Ngenxa yalokho, uNkulunkulu wayeyoletha isihlamba kuSathane ngenxa yokuthi uJobe wayelungile futhi eyindoda eqotho, eyesaba uNkulunkulu igweme okubi, uSathane wayeyohlazeka kakhulu futhi anqotshwe. Ngemva kwalokho, uSathane wayengeke esamngabaza noma ehlasele ukulunga kukaJobe, ubuqotho, ukwesaba uNkulunkulu, noma ukugwema okubi. Ngale ndlela, uvivinyo lukaNkulunkulu nokulingwa uSathane cishe kwakuyinto engenakugwenya. Okuwukuphela komuntu owayengakwazi ukumelana nokuvivinywa uNkulunkulu nokulingwa uSathane kwakunguJobe. Ngemva kwale ngxoxo, uSathane wanikwa imvume yokulinga uJobe. Ngakho kwaqala isiwombe sokuqala sokuhlasela kukaSathane. Umgomo walokhu kuhlasela kwakuyimpahla kaJobe, ngoba uSathane wayenze izinsolo ngokumelene noJobe: “Ingabe uJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na? … wabusisa umsebenzi wezandla zakhe, futhi impahla yakhe yandile emhlabeni.” Ngenxa yalokho, uNkulunkulu wavumela uSathane ukuthi athathe konke uJobe ayenakho—okwakuyinjongo kaSathane yokukhuluma noNkulunkulu kwasekuqaleni. Noma kunjalo, uNkulunkulu wacela into eyodwa kuSathane: “konke lokhu anakho kusesandleni sakho; kuphela kuyena ungabeki isandla sakho” (Jobe 1:12). Lesi isimo esahlelwa uNkulunkulu ngemva kokuvumela uSathane ukuba alinge uJobe futhi wabeka uJobe ezandleni zikaSathane, wambekela umngcele owodwa uSathane: Wayala uSathane ukuba angamlimazi uJobe. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu wabona ukuthi uJobe wayephelele futhi eqotho, futhi wayenokholo lokuthi ukulunga kukaJobe nobuqotho bakhe phambi Kwakhe kwakungangabazeki, futhi kwakungamelana novivinyo; ngakho uNkulunkulu wavumela uSathane ukuba alinge uJobe, kodwa wabekela uSathane umbandela: USathane wayevunyelwe ukuyithatha yonke impahla kaJobe, futhi wayengakwazi ukumbeka isandla. Kusho ukuthini lokhu? Kusho ukuthi uNkulunkulu akanikelanga ngoJobe ngokuphelele kuSathane. USathane wayengavivinya uJobe nganoma yini ayifunayo, kodwa wayengeke amlimaze uJobe, ngisho nonwele olusekhanda lakhe, ngoba yonke into yomuntu ilawulwa uNkulunkulu, ukuthi umuntu uyaphila noma uyafa kunqunywa uNkulunkulu, uSathane akanalo igunya elinjalo. Ngemva kokuba uNkulunkulu esho la mazwi kuSathane, uSathane wayengasakwazi ukulinda ukuqala umsebenzi. Wayesebenzisa konke ukuze alinge uJobe, futhi kungakabiphi, uJobe wayeselahlekelwe inqwaba yezimvu, nezinkomo nayo yonke impahla ayeyinikwe uNkulunkulu …. Ngakho uvivinyo lukaNkulunkulu lwafika kuye.

UNkulunkulu Uvumela USathane Ukuba Alinge UJobe Ukuze Ukholo LukaJobe Lupheleliswe

Nakuba iBhayibheli lisitshela ngomsuka wokulingwa kukaJobe, ingabe uJobe owayelingwa, wayazi ukuthi kuqhubekani? UJobe wayemane engumuntu wasemhlabeni; ngakho wayengazi lutho ngendaba emayelana naye. Noma kunjalo, ukwesaba kwakhe uNkulunkulu, nokulunga nobuqotho bakhe, kwamenza waqaphela ukuthi uvivinyo luNkulunkulu lwalwehlele kuye. Wayengazi ukuthi kwakwenzekeni ezulwini, nokuthi izinjongo zikaNkulunkulu ngalolu vivinyo lwaluyini. Kodwa wayazi ukuthi kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani kuye, kwakufanele abambelele ngeqiniso ekulungeni nasebuqothweni bakhe, futhi kwakufanele esabe uNkulunkulu agweme okubi. Umbono kaJobe nendlela asabela ngayo kulokhu wayekubonile uNkulunkulu. Wabonani uNkulunkulu? Wabona inhliziyo kaJobe eyesaba uNkulunkulu, ngoba kusukela ekuqaleni kuze kube manje, lapho uJobe elingwa, uNkulunkulu wayelokhu eyibona inhliziyo kaJobe, yayenekwe phambi kukaNkulunkulu, futhi uJobe akakuphikanga ukulunga nobuqotho, futhi akakubalekelanga ukwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi—futhi lokho kwamjabulisa uNkulunkulu. Manje, sizohlola izilingo uJobe adlula kuzo, nendlela asabela ngayo kuzo. Ake sifunde imibhalo.

c. Ukusabela KukaJobe

(UJobe 1:20-21) Khona-ke uJobe wasukuma, wabe eseklebhula isiphuku sakhe, futhi waphuca ikhanda lakhe, wabe esewela emhlabathini, futhi wakhuleka, Waye sethi, Ngaphuma ngihamba ze esibelethweni sikamama wami, futhi ngiyobuyela kuso ngihamba ze: iNKOSI iphile, futhi iNKOSI ithathile; malibongwe igama leNKOSI.

UJobe Ukubeka Emahlombe Akhe Ukubuyisela Konke Anakho Ngenxa Yokwesaba Kwakhe UNkulunkulu

UJobe Ukubeka Emahlombe Akhe Ukubuyisela Konke Anakho Ngenxa Yokwesaba Kwakhe UNkulunkulu

Ngemva kokuba uNkulunkulu ethe kuSathane, “konke lokhu anakho kusesandleni sakho; kuphela kuyena ungabeki isandla sakho,” uSathane wahamba, ngokushesha nje uJobe wahlaselwa ngonya: Okokuqala, izinkomo nezimbongolo zakhe kwebiwa futhi izinceku zakhe zabulawa; ngemva kwalokho, kwaqothulwa izimvu kanye nezinceku zakhe; ngemva kwalokho, kwathathwa amakamela nezinceku zakhe zabulawa; ekugcineni amadodana namadodakazi akhe ashona. Lezi zigcawu ezilandelanayo zaba usizi olukhulu kuJobe ovivinyweni lwakhe lokuqala. Njengoba uNkulunkulu ayala, kulokhu kuhlasela uSathane wayefuna impahla kaJobe nezingane zakhe, kodwa akamlimazanga uJobe. Ngakho, uJobe akabange esaba isicebi esicaphuna kusale, waba umuntu ohlwempu. Akekho owayengamelana nalezo zimo ezibuhlungu, uJobe amelana nazo. Imibhalo iyalandisa: “Khona-ke uJobe wasukuma, wabe eseklebhula isiphuku sakhe, futhi waphuca ikhanda lakhe, wabe esewela emhlabathini, futhi wakhuleka.” Lena indlela yokuqala uJobe asabela ngayo ngemva kokuzwa ukuthi uselahlekelwe izingane zakhe kanye nempahla yakhe. Ngaphezu kwakho konke, akabonakalanga emangele, noma ethukile, ingasaphathwa eyokuthi athukuthele noma abe nenzondo. Ngakho uyabona ukuthi enhliziyweni yakhe, wayesebona kakade ukuthi lezi zinhlekelele azenzekanga ngengozi, noma azibangelwanga umuntu, ingasaphathwa eyokujeziswa kwakhe. Kunalokho, uvivinyo lukaNkulunkulu lwalwehlele kuye; nguye owayefisa ukuthatha impahla nezingane zakhe. UJobe wayezolile futhi enombono ocacile. Ukulunga nobuqotho bakhe kwamvumela ukuba enze ukwahlulela nezinqumo ezinhle ngalezi zinhlekelele ezazimehlele, futhi ngenxa yalokho wasabela ngendlela engavamile: “Khona-ke uJobe wasukuma, wabe eseklebhula isiphuku sakhe, futhi waphuca ikhanda lakhe, wabe esewela emhlabathini, futhi wakhuleka.” “Waklebhula isiphuku sakhe” kusho ukuthi wayengagqokile, engenalutho; “ukuphucula ikhanda lakhe” kusho ukuthi wayesebuyele esimweni sosana olusanda kuzalwa; “ukuwela emhlabathini, akhuleke” kusho ukuthi wafika enqunu kuleli zwe, engenalutho, wabuyiselwa kuNkulunkulu elusana oluncane. Kwakungeke kube yinoma yisiphi isidalwa esingumuntu esasingaba nombono kaJobe. Ukholo lwakhe kuJehova lwaba ngaphezu kwenkolelo; lokhu kwakuwukwesaba anakho ngoNkulunkulu, nokulalela uNkulunkulu, futhi wayengakwazi nje ukubonga uNkulunkulu ngokumnika khona, kodwa nokukuthatha kuye. Okukhulu nakakhulu, ukuthi wayekwazi ukubuyisela lokho ake waba nakho, kuhlanganise nokuphila kwakhe.

Ukwesaba nokulalela kukaJobe uNkulunkulu kuyisibonelo esintwini, futhi ukulunga nobuqotho bakhe yiqophela bonke abantu okufanele bafune ukufinyelela kulo. Nakuba engazange ambone uNkulunkulu, wabona ukuthi uNkulunkulu ukhona ngempela, futhi wamesaba uNkulunkulu—futhi ngenxa yokwesaba uNkulunkulu, wakwazi ukulalela uNkulunkulu. Wanika uNkulunkulu ithuba lokuthatha noma yini ayenayo, kodwa futhi wangakhononda, wawa phambi kukaNkulunkulu wathi, ngaso leso sikhathi, ngisho noma uNkulunkulu ethatha inyama yakhe, uyomvumela ngaphandle kokuba nenkinga, ngaphandle kokukhononda. Konke ukuziphatha kwakhe kwakusekelwe ekutheni wayelungile futhi eqotho. Okusho ukuthi, ngenxa yobumsulwa bakhe, ukwethembeka, nomusa, uJobe wayengenalo iso elintengantengayo ngokuba khona kukaNkulunkulu, futhi ngenxa yaleli zinga ayephila ngalo, nezinga lakhe lokucabanga, naziphatha ngalo ezenzweni zakhe phambi kukaNkulunkulu, wayenza ngokuvumelana nesiqondiso sikaNkulunkulu nezenzo zikaNkulunkulu ayezibone phakathi nazo zonke izinto. Ngemva kwesikhathi, izinto azibona zamenza wamesaba ngobuqotho uNkulunkulu futhi wagwema okubi. Lona kwakuwumthombo wobuqotho uJobe awubamba wawuqinisa. UJobe wayethembekile, emsulwa, futhi enomusa, esaba noNkulunkulu, elalela uNkulunkulu, futhi egwema okubi, kanye nolwazi lokuthi “iNKOSI iphile, futhi iNKOSI ithathile.” Kungenxa yalezi zinto kuphela akwazi ukumelana futhi wanikeza ubufakazi ekuhlaselweni ngonya uSathane, futhi yizo ezamenza wangamdumaza uNkulunkulu wanika uNkulunkulu impendulo egculisayo lapho uvivinyo lukaNkulunkulu luphezu kwakhe. Nakuba ukuziphatha kukaJobe ovivinyweni lokuqala kwakungagwegwesi, izizukulwane ezalandela zaba mathintanyawo ekufinyeleleni kulokho kungagwegwesi ngisho nangaphezu kwemizamo yokuphila konke, futhi zahluleka ukuziphatha njengoJobe ngendlela echazwe ngenhla. Namuhla, lapho ubuka indlela uJobe aziphatha kahle ngayo, uyiqhathanisa nokukhala kanye nesifiso “sokulalela ngokuphelele nokuba qotho kuze kube sekufeni” okuboniswa kuNkulunkulu yilabo abathi bakholelwa Kuye futhi bayamlandela, ingabe lokho akukunenzi nibe namahloni?

USathane Uvivinya UJobe Okokuqala

Lapho ufunda ngokuhlupheka kukaJobe emibhalweni, uzizwa kanjani? Ingabe uhluleka ngisho nokukucabanga? Ingabe uyamangala? Ingabe izilingo zikaJobe “ziyethusa”? Ngamanye amazwi, kubi ngokwanele ukufunda ngezilingo zikaJobe ezichazwe emibhalweni, ukungasho lutho ngokuthi bezingaba njani ngokoqobo. Ngakho uyabona ukuthi lokho okwehlela uJobe “kwakungewona umdlalo,” kodwa “kwakuyimpi” yangempela, “enezibhamu” “nezinhlamvu” zangempela. Kodwa isandla sikabani esasingemva kwalezi zilingo? Yiqiniso, zazihlelwe uSathane, zenziwa uSathane ngokuqondile—kodwa zigunyazwe uNkulunkulu. Ingabe uNkulunkulu watshela uSathane ukuthi amlinge ngani uJobe? Cha akamtshelanga. UNkulunkulu wamane wambekela umngcele owodwa, ngemva kwalokho uJobe waqala ukulingwa. Lapho uJobe elingwa, abantu baqaphela ukuthi uSathane mubi futhi ukhohlakele kangakanani, indlela anenzondo enonya ngayo ngabantu, nobutha anabo noNkulunkulu. Kulokhu siyabona ukuthi amazwi awanakuluchaza unya olwaluhambisana nalezi zilingo. Kungashiwo ukuthi indlela enonya uSathane ahlukumeza ngayo umuntu nobubi bakhe bembuleka ngempela ngalowo mzuzu. USathane wasebenzisa leli thuba, ithuba avunyelwa uNkulunkulu kulo, athole kulo imvume kaNkulunkulu, ukuze ahlukumeze uJobe ngonya, ngendlela yokukhohlakala engacabangeki futhi okungekho muntu ongayibekezelela namhlanje. Kunokuthi uJobe walingwa uSathane, nokuthi waqina ovivinyweni lwakhe, kungcono ukuthi uvivinyo aluhlelelwa uNkulunkulu, uJobe waphikelela ekumelaneni noSathane ukuze avikele ukulunga nobuqotho bakhe, futhi aqhubeke esaba uNkulunkulu egwema okubi. Kule nhlekelele, uJobe walahlekelwa imihlambi yezimvu nezinkomo, walahlekelwa yiyo yonke impahla yakhe, futhi walahlekelwa amadodana namadodakazi akhe—kodwa akazange akulaxaze ukulunga kwakhe, ubuqotho, nokwesaba uNkulunkulu. Ngamanye amazwi, kulolu vivinyo lukaSathane, uJobe wancamela ukulahlekelwa impahla yakhe nezingane kunokuthi alahlekelwe ukulunga, ubuqotho, nokwesaba uNkulunkulu. Wancamela ukunamathela kulokho okushiwo ukuba umuntu. ImiBhalo iyilandisa ngendlela ecacile yonke le nqubo yokulahlekelwa kukaJobe yizo zonke izinto zakhe, kanye nokuziphatha kukaJobe phakathi nayo. Lokhu kulandisa okufishane kunikeza umqondo wokuthi uJobe wayengaxhamazeli lapho elingwa, kodwa kwakunesidalwa esidaleke kabusha esinonya esinguSathane—lokhu kwakungeke kube lula njengoba kuchazwe emibhalweni. Isimo sasinonya kakhulu. Linjalo izinga lenkohlakalo nenzondo uSathane aphatha ngayo isintu nabo bonke abamukelwa uNkulunkulu. Ukube uNkulunkulu akashongo ukuthi uSathane angamlimazi uJobe, uSathane ngabe wambulala ngaphandle kokunqikaza. USathane akafuni kube nomuntu okhonza uNkulunkulu, futhi akafisi kube nabalungile emehlweni kaNkulunkulu nabaphelele nabaqotho kuye abaqhubeka besaba uNkulunkulu futhi begwema okubi. Ukuze abantu besabe uNkulunkulu futhi bagweme okubi kusho ukuthi kufanele bagweme futhi babalekele uSathane, njengoba uSathane asizakala lapho uNkulunkulu emnika imvume, wavivinya ngonya uJobe. Uyabona ukuthi wezwa ubuhlungu obungakanani uJobe, kusukela engqondweni kuya enyameni, ngaphandle nangaphakathi. Namhlanje, asiboni ukuthi kwakunjani ngaleso sikhathi, singafunda ngakho eBhayibhelini kuphela, amazwibela endlela uJobe azizwa ngayo lapho ehlukunyezwa ngaleso sikhathi.

Ubuqotho BukaJobe Obungantengantengi Bahlambalaza USathane Futhi Bamenza Wabaleka Ethukile

Yini eyenziwa uNkulunkulu lapho uJobe ehlukunyezwa? UNkulunkulu wayebuka, walinda umphumela. Njengoba uNkulunkulu ayebhekile, wazizwa kanjani? Akungabazeki ukuthi wabuzwa ubuhlungu. Kodwa ngenxa yosizi Lwakhe, ingabe wazisola ngokuvumela uSathane ukuba alinge uJobe? Impendulo ngu-cha, wayengeke. Ngoba wayeqiniseke kakhulu ngokuthi uJobe ulungile futhi uqotho, wayesaba uNkulunkulu egwema okubi. UNkulunkulu wamane wanika uSathane ithuba lokuzigculisa ngokuthi uJobe ulungile phambi kukaNkulunkulu, nokuthi azembule yena ukuthi ukhohlakele kangakanani. Ngaphezu kwalokho, kwakuyithuba lokuthi uJobe afakazele ukuthi ulungile nokuthi wesaba uNkulunkulu futhi ugwema okubi phambi kwabo bonke abantu, kuSathane, ngisho nakubo bonke abesaba uNkulunkulu. Ingabe isiphetho safakazela ukuthi okwakushiwo uNkulunkulu ngoJobe kwakuyiqiniso? Ingabe uJobe wamnqoba uSathane? Lapha sifunda amazwi anohlonze akhulunywa uJobe, amazwi awubufakazi bokuthi umnqobile uSathane. Wathi: “Ngaphuma ngihamba ze esibelethweni sikamama wami, futhi ngiyobuyela kuso ngihamba ze.” Lona umbono uJobe ayenawo ngokulandela uNkulunkulu. Walandela ngokuthi: “iNKOSI iphile, futhi iNKOSI ithathile; malibongwe igama leNKOSI.” La mazwi akhulunywa uJobe afakazela ukuthi uNkulunkulu ubona okusekujuleni kwenhliziyo yomuntu, ukwazi ukubona ingqondo yomuntu, futhi abonisa ukuthi wayemamukela uJobe, ukuthi lena indoda elungile eyemukelwa uNkulunkulu. “…iNKOSI iphile, futhi iNKOSI ithathile; malibongwe igama leNKOSI.” La mazwi awubufakazi bukaJobe kuNkulunkulu. Yila mazwi ajwayelekile aswabisa uSathane, amthela ngehlazo futhi amenza waba netwetwe, ngaphezu kwalokho, amshaqisa uSathane, wasala ephundlekile. Ngakho la mazwi enza uSathane wasala ezibuza ngezenzo zikaJehova uNkulunkulu, futhi aqhakambisa izinto ezinhle zalowo onenhliziyo esendleleni kaNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, abonisa uSathane amandla amakhulu indoda engelutho enawo ngenxa yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi. Ngakho wanqotshwa ngomzuliswano wokuqala. Naphezu “kokuqonda kwakhe okunzulu,” uSathane wayengazimisele ngokuvumela uJobe aphunyuke, futhi akazishintshanga izindlela zakhe zokukhohlakala. USathane wazama ukuqhubeka ehlasela uJobe, ngakho weza phambi kukaNkulunkulu …

Ake sifunde imibhalo okwesibili lapho uJobe elingwa.

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene