I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Okuphawulwa uNkulunkulu ngoJobe nokuseBhayibhelini

58

(UJobe 1:1) Kwakukhona umuntu ezweni lase-Uze, ogama lakhe kwakunguJobe; futhi loyo muntu wayengenasici futhi elungile, nowayemesaba uNkulunkulu, futhi egwema ububi.

(UJobe 1:5) Kwathi lapho, izinsuku zamadili sezidlulile, uJobe wathumela futhi wawangcwelisa, futhi wavuka entathakusa, wase enikela umnikelo wokushiswa okwakulingana nesibalo sawo onke: ngokuba uJobe wathi, Kungenzeka ukuthi amadodana ami onile, futhi athuka uNkulunkulu ezinhliziyweni zawo. Wenza njalo uJobe mihla yonke.

(UJobe 1:8) Yayisithi iNKOSI kuSathane, Ingabe uyiqaphela inceku yami uJobe, ukuthi akekho ofana naye emhlabeni, indoda engasoleki nelungile owesaba uNkulunkulu, nogwema okubi?

…………

Okokuqala, ake sifunde ingxenye yokuqala: “Kwakukhona umuntu ezweni lase-Uzi, ogama lakhe lalinguJobe; futhi loyo muntu wayengenasici futhi elungile, nowayemesaba uNkulunkulu, futhi egwema ububi.” Umbono wokuqala ngoJobe useBhayibhelini, lo musho uwumbono wombhali ngoJobe. Ngokwemvelo, uphinde umelele lokho uJobe ayeyikho, okuwukuthi “loyo muntu wayengenasici futhi elungile, nowayemesaba uNkulunkulu, futhi egwema ububi.” Okulandelayo, asifunde nakhu okunye ngoJobe: “akekho ofana naye emhlabeni, indoda engasoleki nelungile, owesaba uNkulunkulu, nogwema okubi” (Jobe 1:8). Kulezi zinto ezimbili, okunye kwavela kumuntu, okunye kwavela kuNkulunkulu; izinto ezimbili ezisho into efanayo. Ngakho kungashiwo ukuthi ukuziphatha kukaJobe kwakwaziwa umuntu, futhi kwakudunyiswa uNkulunkulu. Ngamanye amazwi, ukuziphatha kukaJobe phambi komuntu naphambi kukaNkulunkulu kwakufana; ukuziphatha kwakhe nezisusa zakhe kwakukuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, ukuze konke kuhlolwe uNkulunkulu, futhi wayesaba uNkulunkulu agweme okubi. Ngakho, emehlweni kaNkulunkulu, abantu emhlabeni, uJobe kuphela owayelungile futhi eqotho, nguye owayesaba uNkulunkulu futhi egwema okubi.

Izindlela Ezehlukahlukene Zokwesaba KukaJobe UNkulunkulu Nokugwema Okubi Ekuphileni Kwakhe Kwansuku Zonke

Izindlela Ezehlukahlukene Zokwesaba KukaJobe UNkulunkulu Nokugwema Okubi Ekuphileni Kwakhe Kwansuku Zonke

Okulandelayo, ake sihlole izindlela ezehlukahlukene zokwesaba kukaJobe uNkulunkulu nokugwema kwakhe okubi. Ngaphezu kwamavesi andulelayo nalandelayo, ake siphinde sifunde uJobe 1:5, okungenye yezindlela ezicacile uJobe esaba ngazo uNkulunkulu futhi wagwema okubi. Ulandisa indlela esaba ngayo uNkulunkulu futhi wagwema ngayo okubi ekuphileni kwakhe kwansuku zonke; okukhulu nakakhulu, ukuthi akenzanga njengoba ayefuna ukwenza ngenxa yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi, kodwa wanikela njalo ngeminikelo yokushiswa phambi kukaNkulunkulu ngenxa yamadodana akhe. Wayesaba ukuthi kaningi “babemonile, futhi bamqalekisa uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo” ngesikhathi sedili. Futhi lokhu kwesaba kwabonakala kanjani kuJobe? Umbhalo ulandisa ngale ndlela: “Kwathi lapho, izinsuku zamadili sezidlulile, uJobe wathumela futhi wawangcwelisa, futhi wavuka entathakusa, wase enikela umnikelo wokushiswa okwakulingana nesibalo sawo onke.” Ukuziphatha kukaJobe kubonisa ukuthi, kunokuthi kuvele ngendlela yokuziphatha okubonakala ngaphandle, ukwesaba kwakhe uNkulunkulu kwakuvela ngaphakathi enhliziyweni yakhe, futhi ukwesaba kwakhe uNkulunkulu kwakutholakala kuzo zonke izici zokuphila kwakhe, ngazo zonke izikhathi, ngoba akagcinanga nje ngokugwema okubi, kodwa kaningi wenza iminikelo yokushiswa ngenxa yamadodana akhe. Ngamanye amazwi, uJobe wayengesabi nje kuphela ukona uNkulunkulu nokuphikisana noNkulunkulu enhliziyweni yakhe, kodwa wakhathazwa nawukuthi amadodana akhe ona kuNkulunkulu futhi aphikisana naye ezinhliziyweni zawo. Lokhu kuliveza obala iqiniso lokuthi ukwesaba kukaJobe uNkulunkulu kwakuhlolisiswa, futhi akekho umuntu ongakungabaza. Ingabe lokhu wayekwenza ngezikhathi ezithile noma njalo? Amazwi okugcina athi “Wenze njalo uJobe mihla yonke.” Incazelo yala mazwi iwukuthi uJobe wayengawabheki amadodana akhe izikhathi ezithile, noma lapho kumjabulisa khona, futhi akavumanga kuNkulunkulu ngomthandazo. Kunalokho, wayewathumela njalo, futhi ewangcwelisa amadodana akhe, futhi ewangcwelisa ngeminikelo yokushiswa. Elithi “njalo” lana alisho ukuthi wakwenza usuku olulodwa noma ezimbili, noma umzuzu. Lisho ukuthi ukwesaba kukaJobe uNkulunkulu kwakungeyona into yesikhashana, futhi akuphelelanga olwazini noma emazwini akhulunywayo; kunalokho, indlela yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi yaqondisa inhliziyo yakhe, yanquma indlela aziphatha ngayo, futhi yayisenhliziyweni yakhe, iyimpande yokuba khona kwakhe. Ukuthi wenza kanjalo mihla yonke kubonisa ukuthi, enhliziyweni yakhe, wayehlale esaba ukuthi wayezokona uNkulunkulu futhi esaba ukuthi amadodana namadodakazi akhe ayezokona kuNkulunkulu. Kumelela indlela okwakunesisindo ngayo ukwesaba uNkulunkulu nokugwema ukwenza okubi enhliziyweni yakhe. Wenza kanjalo wangayeka, ngenxa yokuthi enhliziyweni yakhe, wayethukile futhi esaba—esaba ukuthi wenze okubi wona kuNkulunkulu, futhi uphambukile endleleni kaNkulunkulu, kanjalo akamgculisanga uNkulunkulu. Ngesikhathi esifanayo, wayekhathazeke ngamadodana akhe namadodakazi akhe, esaba ukuthi athukuthelise uNkulunkulu. Ngakho wayeziphatha kanjalo uJobe nsuku zonke ekuphileni. Yilokhu kuziphatha okuvamile okufakazela ukuthi ukwesaba kukaJobe uNkulunkulu nokugwema ukwenza okubi akuwona nje amazwi angatheni, ukuthi uJobe wayekuphila ngokoqobo. “Wenze njalo uJobe mihla yonke”: la mazwi asitshela ngezenzo zikaJobe zansuku zonke phambi kukaNkulunkulu. Lapho elokhu enza kanjalo, ingabe ukuziphatha kwakhe nenhliziyo yakhe kwamfinyelela uNkulunkulu? Ngamanye amazwi, ingabe uNkulunkulu wayehlale ejabula ngenhliziyo yakhe nangokuziphatha kwakhe? Ngakho, kukusiphi isimo lapho uJobe enza kanjalo khona mihla yonke? Abanye bathi kwakungenxa yokuthi uNkulunkulu wayevela njalo kuJobe; abanye bathi wenza kanjalo mihla yonke ngenxa yokuthi wayegwema okubi; abanye bathi mhlawumbe wenza kanjalo ngoba wayecabanga ukuthi ingcebo yakhe ayizanga kalula, futhi wayazi ukuthi yayibekwe uNkulunkulu kuye, ngakho wayesaba ukulahlekelwa impahla yakhe ngenxa yokona noma ukucasula uNkulunkulu. Ingabe kukhona okuyiqiniso kulokhu? Ngokusobala akunjalo. Ngoba emehlweni kaNkulunkulu, lokho uNkulunkulu akwamukela futhi akwazisa kakhulu ngoJobe, kwakungekhona nje ukuthi wenza kanjalo mihla yonke; okukhulu nakakhulu kwakuwukuziphatha kwakhe phambi kukaNkulunkulu, komuntu, nakuSathane lapho enikelwa kuSathane futhi evivinywa. Lezi zingxenye ezingezansi zinikeza ubufakazi obuqand’ ikhanda, ubufakazi obusibonisa iqiniso endleleni uNkulunkulu ayephatha ngayo indaba kaJobe. Manje, make sifunde umbhalo olandelayo.

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene