I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

UJobe Ubusisa Igama LikaNkulunkulu Futhi Akacabangi Ngezibusiso Noma Inhlekelele

61

UJobe Ubusisa Igama LikaNkulunkulu Futhi Akacabangi Ngezibusiso Noma Inhlekelele

Kuneqiniso okungakhulunywa ngalo emiBhalweni ngendaba kaJobe, esizogxila kulo namuhla. Nakuba uJobe ayengazange ambone uNkulunkulu noma amuzwe ngezindlebe zakhe, uNkulunkulu wayenendawo enhliziyweni kaJobe. Wawuyini umbono kaJobe ngoNkulunkulu? Wawunjengoba kwashiwo, “malibongwe igama leNKOSI.” Izibusiso Zakhe ngegama likaNkulunkulu zazingenamibandela, futhi zingenasizathu. Siyabona ukuthi uJobe wayenike uNkulunkulu inhliziyo yakhe, wayivumela ukuba ilawulwe uNkulunkulu; konke ayekucabanga, konke akunquma, nakho konke ayekuhlelile enhliziyweni yakhe kwakwembuliwe kuNkulunkulu kusobala. Inhliziyo yakhe ayikaze imelane noNkulunkulu, futhi akakaze acele uNkulunkulu ukuthi amenzele noma yini noma amnike okuthile, futhi akazange abe nezifiso zobugovu zokuthi angathola noma yini uma ekhonza uNkulunkulu. UJobe akazange akhulume ngezentengiselwano noNkulunkulu, futhi akenzanga sicelo noma afune okuthile kuNkulunkulu. Ukudumisa kwakhe igama likaNkulunkulu kwakungenxa yamandla negunya likaNkulunkulu ekubuseni zonke izinto, futhi kwakungancikile ekutheni uyazithola izibusiso noma wehlelwa inhlekelele. Wayekholelwa ukuthi kungakhathaliseki ukuthi uNkulunkulu uyababusisa abantu noma wehlisela inhlekelele kubo, amandla negunya likaNkulunkulu ngeke kushintshe, ngakho kungakhathaliseki ukuthi izimo zomuntu ziyini, igama likaNkulunkulu kufanele lidunyiswe. Ukuthi umuntu ubusiswe uNkulunkulu kungenxa yobukhosi bukaNkulunkulu, futhi nalapho ehlelwa inhlekelele kusuke kungenxa yobukhosi bukaNkulunkulu. Amandla kaNkulunkulu negunya lokubusa nokuhlelela umuntu yonke into; izimo ezingenakuguquka engcebweni yomuntu iwukuboniswa kwamandla negunya likaNkulunkulu, kungakhathaliseki ukuthi umbono womuntu uyini, igama likaNkulunkulu kufanele lidunyiswe. Yilokhu uJobe abhekana nakho futhi wakwazi ekuphileni kwakhe. Yonke imicabango nezenzo zikaJobe kwafinyelela ezindlebeni zikaNkulunkulu, naphambi kukaNkulunkulu, futhi uNkulunkulu wakubona njengokubalulekile. UNkulunkulu walwazisa ulwazi lukaJobe, futhi wambheka njengoyigugu uJobe ngenxa yenhliziyo yakhe. Le nhliziyo yayihlale ilinda umyalo kaNkulunkulu, futhi kungakhathaliseki ukuthi kukuyiphi inkathi noma indawo yayenza noma yini eyalwa ngayo. Akukho uJobe akufuna. Ayekudinga kwakuwukulinda, ukwamukela, ukubhekana, nokulalela wonke amalungiselelo avela kuNkulunkulu; uJobe wayekholelwa ukuthi lokhu umsebenzi wakhe, futhi kwakuyilokho okwakufunwa uNkulunkulu. UJobe wayengakaze ambone uNkulunkulu, noma amuzwe ekhuluma, ekhipha imiyalo, enikeza imfundiso, noma emqondisa kunoma yini. Ngamanye amazwi anamuhla, ukuze abe nolwazi nombono onjalo ngoNkulunkulu lapho uNkulunkulu engakaze amnike ukukhanya, isiqondiso, noma ilungiselelo mayelana neqiniso—lokhu kwakuyigugu, futhi ukuveza izinto ezinjalo kwabonisa ukuthi izinto ezinjalo zazingenele kuNkulunkulu, futhi ubufakazi bakhe babuyalwe uNkulunkulu, futhi ebazisa. UJobe wayengakaze ambone uNkulunkulu noma amuzwe ekhipha izimfundiso kuye, kodwa kuNkulunkulu inhliziyo yakhe naye Uqobo yayiyigugu kakhulu kuneyabantu bakhuluma imfundiso phambi kukaNkulunkulu, abakwazi kuphela ukuqhosha, nokunikela imihlatshelo, kodwa abangakaze babe nolwazi ngoNkulunkulu, futhi abangakaze bamesabe ngempela uNkulunkulu. Ngoba inhliziyo kaJobe yayihlanzekile, ingafihlekile kuNkulunkulu, futhi ubuntu bakhe babethembekile bunenhliziyo enhle, futhi ethanda ubulungiswa futhi lokho kwakukuhle. Umuntu ofana nalona kuphela owayenenhliziyo nobuntu obabuhamba endleleni kaNkulunkulu, futhi ekwazi ukwesaba uNkulunkulu, agweme okubi. Umuntu onjalo wayengabubona ubukhosi bukaNkulunkulu, wayengalibona igunya namandla Akhe, wayekwazi ukulalela ubukhosi namalungiselelo Akhe. Umuntu ofana nalo kuphela owayengadumisa igama likaNkulunkulu. Lokhu kungenxa yokuthi wayengalindeli ukuthi uNkulunkulu ambusise noma amehlisele inhlekelele, kodwa wayazi ukuthi yonke into ilawulwa isandla sikaNkulunkulu, nokuthi ukuze umuntu akhathazeke kuwuphawu lobuphukuphuku, lokunganaki nokungahluzeki, ukungabaza ubukhosi bukaNkulunkulu kuzo zonke izinto, nokungamesabi uNkulunkulu. Ulwazi lukaJobe lwaluyilokho kanye uNkulunkulu ayekufuna. Ngakho, ingabe uJobe wayenolwazi oludlula olwenu ngoNkulunkulu? Ngenxa yokuthi umsebenzi kaNkulunkulu nezinto ngaleso sikhathi kwakumbalwa, kwakungeyona into elula ukuba nolwazi ngoNkulunkulu. Ngakho kukhulu okwaqongelelwa uJobe. Wayengakaze awubone umsebenzi kaNkulunkulu, engakaze ezwe uNkulunkulu ekhuluma, noma abone ubuso bukaNkulunkulu. Ukuthi wakwazi ukuba nombono onjalo ngoNkulunkulu kwakuwumphumela wobuntu bakhe nezinto ayezifuna, okuyizinto abantu namuhla abangenazo. Ngakho kule nkathi, uNkulunkulu wathi, “akekho onjengaye emhlabeni, umuntu ongasoleki nolungileyo.” Kuleyo nkathi, uNkulunkulu wayesekuqonda kakade lokho ngaye, futhi wayefinyelele kuleso siphetho. Kuyoba iqiniso kangakanani lokho namuhla?

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene