I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Inani Elaphilwa UJobe Phakathi Nesikhathi Sakhe

57

UJobe Ngemva Kwezilingo Zakhe

(UJobe 42:7-9) Futhi kwaba kanjalo, ngemva kokuba uJehova eskhulume lawo mazwi kuJobe, ujehova yathi ku-Elifazi umThemani, Intukuthelo yami ibaselwe wena, nabangani bakho ababili: ngokuba anikhulumanga okuhle ngami, njengoba inceku yami uJobe yenzile. Ngalokho thathani manje izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa, futhi niye encekwini yami uJobe, futhi nizinikelele ngazo zibe ngumnikelo wokushiswa; uJobe inceku yami uyonithandazela: ngokuba ngaye ngizovuma: angiyukwenza kini njengobuwula benu, njengoba ningakhulumanga okulungileyo ngami, njengenceku yami uJobe. Ngakho u-Elifazi umThemani noBhilidadi umShuhi noSofari umNahama, futhi benza njengokuyalwa uJehova: uJehova wamamukela noJobe.

(UJobe 42:10) Futhi uJehova wambuyisa uJobe ekuhluphekeni, ngesikhathi ekhulekela abangani bakhe: noJehova wanikeza uJobe ngokuphindwe kabili kunalokho ayenakho ngaphambilini.

(UJobe 42:12) Ngakho uJehova wabusisa isiphetho sikaJobe ngokwengeziwe kunesiqalo sakhe: ngokuba wayenezimvu eziyizinkulungwane eziyishumi nane, namakamela ayizinkulungwane eziyisithupha, namabhagqa ayizinkulungwane ezinkabi, nezimbongolo zezinsikazi eziyinkulungwane.

(UJobe 42:17) 42:17 Ngakho wafa uJobe, esemdala futhi esenelisiwe izinsuku.

Labo Abesaba UNkulunkulu Futhi Abagwema Okubi UNkulunkulu Uyabazisa Kuyilapho Labo Abayiziwula UNkulunkulu Ebabukela Phansi

KuJobe 42:7-9, uNkulunkulu uthi uJobe uyinceku Yakhe. Ukusebenzisa Kwakhe igama elithi “inceku” kuJobe kubonisa ukubaluleka kukaJobe enhliziyweni Yakhe; nakuba uNkulunkulu engabizanga uJobe ngento ehlonipheke kakhudlwana, lokho kwakungasho lutho ngokubaluleka kukaJobe enhliziyweni kaNkulunkulu. “Inceku” lapho elinye igama uNkulunkulu abiza ngalo uJobe. Ukusho kaningi kukaNkulunkulu ukuthi “inceku yami uJobe” kubonisa ukuthi wayejabula ngoJobe, futhi nakuba engakhulumanga ngencazelo yegama elithi “inceku,” incazelo kaNkulunkulu ngegama elithi “inceku” ingabonakala emazwini Akhe kulo mbhalo. UNkulunkulu waqale wathi ku-Elifazi umThemani: “Intukuthelo yami ibaselwe wena, nabangani bakho ababili: ngokuba anikhulumanga okuhle ngami, njengoba inceku yami uJobe yenzile.” La mazwi angawokuqala lapho uNkulunkulu etshela khona abantu ngokukhululekile ukuthi ukwamukele konke okwashiwo nokwenziwa uJobe ngemva kokuvivinywa kwakhe uNkulunkulu, futhi kungokokuqala eqinisekisa ukunemba kwakho konke uJobe akwenza nakusho. UNkulunkulu wamthukuthelela u-Elifazi nabanye ngenxa yamaphutha abo, ngoba njengoJobe abakwazanga ukubona ukubonakala kukaNkulunkulu noma ukuzwa amazwi awakhuluma ezimpilweni zabo, kodwa uJobe wayenolwazi olunembile ngoNkulunkulu, kuyilapho bona begcina ngokuqagela ngoNkulunkulu, behlukumeza intando kaNkulunkulu futhi bevivinya ukubekezela kwakhe kukho konke abakwenza. Ngemva kwalokho, ngesikhathi esifanayo nemukela ngaso konke okwenziwa futhi kwashiwo uJobe, uNkulunkulu waba nolaka kulaba abanye, ngoba kubo wayengakwazi nje kuphela ukubona ukwesaba uNkulunkulu okungokoqobo, kodwa wayengezwa lutho ngokwesaba uNkulunkulu kwababekusho. Ngakho uNkulunkulu wabe esefuna izinto ezilandelayo kubo: “Ngalokho thathani manje izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa, futhi niye encekwini yami uJobe, futhi nizinikelele ngazo zibe ngumnikelo wokushiswa; uJobe inceku yami uyonithandazela: ngokuba ngaye ngizovuma: angiyukwenza kini njengobuwula benu.” Kulesi siqephu uNkulunkulu utshela u-Elifazi nabanye ukuba bahlenge izono zabo, ngoba ubuwula babo babuyisono ngokumelene noJehova uNkulunkulu, ngakho kwakufanele benze iminikelo yokushiswa ukuze bahlenge amaphutha abo. Iminikelo yokushiswa yayivame ukunikelwa kuNkulunkulu kodwa yini eyayingavamile ngalena ukuthi yayinikelwa kuJobe. UJobe wamukelwa uNkulunkulu ngoba wafakaza ngoNkulunkulu lapho elingwa. Kodwa laba bangani bakaJobe, bembuleka ngesikhathi elingwa; ngenxa yobuwula babo, uNkulunkulu wabalahla, futhi bazibizela ulaka Lwakhe, kwafanele ukuthi uNkulunkulu abajezise—bajeziswe ngokunikela iminikelo yokushiswa phambi kukaJobe—ngemva kwalokho uJobe wabathandazela ukuze uNkulunkulu engabe esabajezisa futhi engabe esabathukuthelela. Inhloso kaNkulunkulu kwakuwukubathela ngehlazo, ngoba babengesibo abantu abesaba uNkulunkulu begwema okubi, futhi babuchitha ubuqotho bukaJobe. Kokunye, uNkulunkulu wayebatshela ukuthi akakwemukelanga abakwenza kodwa wakwamukela ngezinga elikhulu futhi wajabula ngokwakwenziwa uJobe; kokunye, uNkulunkulu wabatshela ukuthi ukwamukelwa uNkulunkulu kuphakamisa umuntu phambi kukaNkulunkulu, ukuthi umuntu umzondwa uNkulunkulu ngenxa yobulima bakhe, futhi ucasula uNkulunkulu ngabo, futhi uphansi emehlweni kaNkulunkulu. Lezi izincazelo ezakhishwa uNkulunkulu mayelana nezinhlobo ezimbili zabantu, ziyimibono kaNkulunkulu ngalezi zinhlobo ezimbili zabantu, futhi ziyimibono kaNkulunkulu ngokuma kwalezi zinhlobo ezimbili zabantu. Ngisho noma uNkulunkulu abiza uJobe ngenceku Yakhe, emehlweni kaNkulunkulu le nceku yayithandeka, futhi yamiswa ngegunya lokuthandazela abanye futhi ithethelele amaphutha abo. Le nceku yayikwazi ukukhuluma ngokuqondile noNkulunkulu nokuza ngokuqondile phambi kukaNkulunkulu, yayiphakeme futhi ihloniphekile kunabanye. Lena incazelo yangempela ngegama elithi “inceku” elakhulunywa uNkulunkulu. UJobe wanikwa lolu dumo olukhethekile ngenxa yokwesaba uNkulunkulu nokugwema okubi. Le mibono emibili ehluke kakhulu ngoNkulunkulu iyimibono Yakhe ngalezi zinhlobo ezimbili zabantu: Labo abesaba uNkulunkulu bagweme okubi bemukelwa uNkulunkulu, njengoba kubonakala emehlweni Akhe njengegugu, kuyilapho labo abayiziwula bengamesabi uNkulunkulu, futhi abakugwemi okubi, futhi abakwazi ukuthola umusa kaNkulunkulu; uNkulunkulu uvame ukungabafuni nokubachitha, futhi baphansi emehlweni Akhe.

UNkulunkulu Unika UJobe Igunya

UJobe wathandazela abangani bakhe, futhi ngenxa yemithandazo kaJobe, uNkulunkulu akasebenzelananga nabo ngendlela efanele iziwula—akabajezisanga noma abathathele ezinye izinyathelo. Kungani kwaba njalo? Ngenxa yokuthi imithandazo yabo yenceku kaNkulunkulu uJobe, yafinyelela ezindlebeni Zakhe; uNkulunkulu wabathethelela ngoba wemukela imithandazo kaJobe. Sifundani kulokhu? Lapho uNkulunkulu ebusisa umuntu, umnika imivuzo eminingi, hhayi nje eyenyama kuphela: UNkulunkulu uphinde amnike igunya, nelungelo lokuthandazela abanye, futhi uNkulunkulu uyakhohlwa, engabe esazinaka iziphambeko zalabo bantu ngenxa yale mithandazo. Leli yilo kanye igunya uNkulunkulu alinika uJobe. Ngenxa yemithandazo kaJobe yokukhalela usizo, uJehova wabathela ngehlazo laba bantu abayiziwula—okwakuwukujezisa Kwakhe ngokukhethekile u-Elifazi nabanye.

UJobe Uphinde Uyabusiswa UNkulunkulu, Futhi Akasoze Amangalelwa USathane

Phakathi kwamazwi kaJehova uNkulunkulu kunamazwi athi “anikhulumanga okuhle Ngami, njengoba inceku Yami uJobe yenzile.” Yini eyayikhulunywe uJobe? Kwakuyilokho esikhulume ngakho ekuqaleni, kanye namanye amakhasi amazwi eNcwadi kaJobe, uJobe ayebhale njengayilandisayo. Kuwo wonke la makhasi amazwi, uJobe akazange nakanye akhononde, noma enze iphutha ngoNkulunkulu. Umane alinde umphumela. Yilokhu kulinda okuwumbono wakhe ngokulalela, ngenxa yalokho amazwi awakhuluma kuNkulunkulu, uJobe wemukelwa uNkulunkulu. Lapho ebekezelela izilingo nobunzima, uNkulunkulu wayesohlangothini lwakhe, futhi nakuba ubunzima bakhe bunganciphiswanga ukuba khona kukaNkulunkulu, uNkulunkulu wabona lokho ayefisa ukukubona, wezwa lokho ayefisa ukukuzwa. Zonke izenzo namazwi kaJobe kwafinyelela emehlweni nasezindlebeni zikaNkulunkulu; uNkulunkulu wezwa, wabona—futhi lokhu kuyiqiniso. Ulwazi lukaJobe ngoNkulunkulu, nemicabango yakhe ngoNkulunkulu ngaleso sikhathi, phakathi naleyo nkathi, kwakungacacile njengokwalabo bantu, kodwa ngokombono wesikhathi, uNkulunkulu esakuqaphela konke ayekusho, ngoba ukuziphatha kukaJobe nemicabango yakhe enhliziyweni yakhe, nalokho akuvezile nakwembulile, kwakwanele ezimfunweni Zakhe. Phakathi nesikhathi uJobe alingwa ngaso, lapho ayecabanga khona enhliziyweni yakhe futhi wanquma ukubonisa uNkulunkulu umphumela, owawugculisa kuNkulunkulu, ngemva kwalokho uNkulunkulu waqeda ukulingwa kukaJobe, uJobe waphumula ezinkingeni zakhe, futhi izilingo zakhe zanyamalala futhi aziphindanga zamehlela. Ngoba kakade uJobe wayesebhekene nezilingo, futhi wama waqina ezilingweni, futhi wamnqoba ngokuphelele uSathane, uNkulunkulu wamnika izibusiso ezimfanele. Njengoba kulotshiwe kuJobe 42:10, 12, uJobe waphinde wabusiswa, wabusiswa kakhulu kunakuqala. Ngalesi sikhathi uSathane wayesebalekile, wayengasasho noma enze lutho, futhi kusukela lapho kuye phambili uSathane akabange esagxambukela noma ahlasele uJobe, futhi uSathane akabange esammangalela uJobe ukuze angabusiswa uNkulunkulu.

UJobe Uchitha Ingxenye Yokugcina Yokuphila phakathi Kwezibusiso ZikaNkulunkulu

Job Spends the Latter Half of His Life Amid God’s Blessings

Nakuba izibusiso Zakhe zangaleso sikhathi kwakuyizimvu, izinkomo, amakamela, nezinto zenyama, njalo njalo, izibusiso uNkulunkulu ayefuna ukuzinika uJobe enhliziyweni Yakhe zazikudlula kude lokhu. Ngaleso sikhathi, ingabe zazikhona izinhlobo eziqoshiwe zezithembiso zaphakade uNkulunkulu ayefisa ukuzinika uJobe? Ezibusisweni Zakhe ngoJobe, uNkulunkulu akazange athinte isiphetho sakhe, kungakhathaleki ukuthi uJobe wayenakuphi ukubaluleka noma isikhundla enhliziyweni kaNkulunkulu, ngamafuphi uNkulunkulu wayesebenzisa ukuqonda ezibusisweni Zakhe. UNkulunkulu akazange amemezele isiphetho sikaJobe. Kusho ukuthini lokhu? Ngaleso sikhathi, lapho icebo likaNkulunkulu lisazofinyelela eqophelweni lokumenyezelwa kwesiphelo somuntu, icebo lalisazofika esigabeni sokugcina somsebenzi Wakhe, uNkulunkulu akakhulumanga ngesiphetho, wamane wabusisa umuntu. Lokhu kusho ukuthi ingxenye yokugcina yokuphila kukaJobe yayigcwele izibusiso zikaNkulunkulu, okuyisizathu esenza uNkulunkulu wamenza wehluka kwabanye—kodwa njengoba waguga, futhi njenganoma yimuphi umuntu kwafika usuku avalelisa ngalo ezweni. Ngakho kulotshiwe ukuthi “Ngakho wafa uJobe, esemdala futhi esenelisiwe izinsuku” (UJobe 42:17). Isho ukuthini inkulumo ethi “wafa esenelisiwe izinsuku” lapha? Enkathini yangaphambi kokuba uNkulunkulu amemezele ukuphela, uNkulunkulu washo okwakulindelekile ekuphileni kukaJobe, futhi lapho inkathi isifikile, wavumela uJobe ukuba ahambe ngokwemvelo emhlabeni. Kusukela esibusisweni sesibili sikaJobe kuze kube sekufeni kwakhe, uNkulunkulu akazange anezele ubunzima. KuNkulunkulu, ukufa kukaJobe kwakuvamile, futhi kwakudingekile, kwakuyinto evame kakhulu, kwakungekho ngenxa yesahlulelo noma ukulahlwa. Ngesikhathi esaphila, uJobe wakhonza wesaba uNkulunkulu; mayelana nokuthi wayezoba nanhloboni yesiphelo ngemva kokufa, uNkulunkulu akashongo lutho. UNkulunkulu uyahlulela kulokho akushoyo nakwenzayo, futhi umongo nomyalo wamazwi Akhe nezenzo kuvumelana nesigaba somsebenzi Wakhe nenkathi asebenza Ngayo. Hlobo luni lwesiphelo umuntu ofana noJobe aba nalo enhliziyweni kaNkulunkulu? Ingabe uNkulunkulu sikhona isinqumo ayefinyelele kuso enhliziyweni Yakhe? Nakanjani kunjalo! Kumane kuwukuthi lena kwakuyindoda engaziwa; uNkulunkulu wayengafuni ukumtshela, futhi wayengenazo izinhloso zokutshela umuntu. Ngakho ukukhuluma iqiniso, uJobe wafa enezinsuku eziphelele, lokho kwakuwukuphila kukaJobe.

Inani Elaphilwa UJobe Phakathi Nesikhathi Sakhe

Ingabe uJobe waphila ukuphila okubalulekile? Kwakubaluleke kangakanani? Kungani kuthiwa waphila ukuphila okubalulekile? Kumuntu lalithini inani lakhe? Ngokombono womuntu, walethela isintu uNkulunkulu eyefuna ukusisindisa, ekunikezeni ubufakazi obuqand’ ikhanda ngoNkulunkulu phambi kukaSathane nabantu bomhlaba. Wawufeza umsebenzi ayefuna ukuwufeza njengesidalwa sikaNkulunkulu, wabeka esinye isibonelo, waba isibonelo sabo bonke uNkulunkulu afisa ukubasindisa, wenza wonke umuntu wabona ukuthi kungenzeka ukunqoba uSathane nokuncika kuNkulunkulu. Lalithini inani lakhe kuNkulunkulu? KuNkulunkulu, inani lokuphila kukaJobe lalincike ekhonweni lakhe lokwesaba uNkulunkulu, ukukhonza uNkulunkulu, ukufakaza ngezenzo zikaNkulunkulu, nokudumisa izenzo zikaNkulunkulu, ukulethela uNkulunkulu induduzo nokuthi azokujabulela; kuNkulunkulu, inani lokuphila kukaJobe laliphinde libe mayelana nendlela, ngaphambi kokufa kwakhe, uJobe adlula ngayo ezilingweni, wanqoba uSathane, wafakaza ngoNkulunkulu phambi kukaSathane nakubantu bezwe, wakhazimulisa uNkulunkulu phakathi kwesintu, waduduza inhliziyo kaNkulunkulu, wabambelela emphumeleni wenhliziyo kaNkulunkulu enogqozi, waba nethemba. Ubufakazi bakhe bakha isisekelo sokukwazi ukuma uqine lapho ufakaza ngoNkulunkulu, nokukwazi ukuthela uSathane ngehlazo ngenxa kaNkulunkulu, nasemsebenzini kaNkulunkulu wokuqondisa isintu. Ingabe leli akulona inani lokuphila kukaJobe? UJobe walethela inhliziyo kaNkulunkulu induduzo, wanambithisa uNkulunkulu injabulo yokudunyiswa, wanikeza isiqalo esihle umsebenzi kaNkulunkulu wokuqondisa. Kusukela kuleli qophelo kuya phambili, igama likaJobe laba uphawu lokudunyiswa kukaNkulunkulu, nophawu lokunqoba kwesintu uSathane. Into uJobe ayiphilela okuwukunqoba uSathane iyohlale yaziswa uNkulunkulu, futhi ukulunga, ubuqotho kanye nokwesaba uNkulunkulu kuyolingiswa izizukulwane ezilandelayo. Uyohlale aziswa uNkulunkulu futhi embheka njengoyigugu!

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene